Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Året var på niveau med 2011 med de lidt skuffende encifrede antal vintergæster i Nykøbing Bugt og Havn i jan/feb og dec, samt enkelte observationer i februar og 29/9 af én fugl ved Rørvig Bugt hhv. Havn. Der blev i modsætning til de to foregående år ikke observeret ynglende fugle i Hovvig, men rasttallene i aug/sep kunne måske tyde på lokal yngel.
Rastende Lille Lappedykker Hovvig (højeste dagsmax pr. måned)
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1113142310
Derudover foreligger enkelt observationer af 1 rastende fugl fra vandhullet ved Nakke 8/4, Dybesø 19/4 og Flyndersø 18/9. Især observationen fra Flyndersø bør bemærkes – hvis arten er set her tidligere, er det adskillige år siden.
Lille Lappedykker Lille Lappedykker
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Oven på nogle rigtigt gode år med meget høje antal vintergæster i Nykøbing Bugt og Havn var 2011 en ren bundskraber, hvor der ikke på noget tidspunkt var mere end 4 - 5 vinterfugle.
Til gengæld en bedre ynglesucces i Hovvig. I marts sås én territoriehævdende fugl, i april 2 syngende og i juli - august mindst 5 kuld med 1, 1, 2, 4 og 4 unger.
Rastende Lille Lappedykker Hovvig (højeste dagsmax pr måned)
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1321614911170
Derudover foreligger fra Slettermosegård en enkelt observation fra april måned med 2 territoriehævdende fugle og en mere tilfældig rastende fra Kysten ved Sandflugtsplantagen 9/4 (LPa) – skulle være første observation fra dette sted. Bortset fra 2 observationer ved Korshage 1980, hvor af den ene på fjordsiden, er arten ukendt nord for Rørvig Havn.
Lille Lappedykker
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Fra Nykøbing Bugt og Havn er rapporteret om maks. 50 fugle i januar ellers fåtallig.
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
5027
Fordeling af arten hen over året i Hovvig - alle rastende fugle (maks. tal). En lille forbedring af efterårets tal i forhold til de sidste 4 år. Ingen fugle bemærket før 16/6!
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
121317102
Fra Nakke Skov foreligger der en enkelt observation fra april måned med 4 (2 par) territoriehævdende fugle. 7/8 er der fra Hovvig rapporteret om 2 ad med 3 unger.
Desuden lidt strøobservationer fra lokaliteter, hvor arten normalt ikke ses: 11/1 1 Nakke Hage og 28/1 1 Rørvig Bugt.
Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Flotte tal af rastende fugle fra Nykøbing Havn og Bugt (maks. tal):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
497131332
Fordeling af arten hen over året i Hovvig – alle rastende fugle (maks. tal):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
21217933
4 1K fugle rapporteret rastende i august, men ingen registrering af ynglefugle.
Fra Dybesø er rapporteret om en enkelt syngende fugl i maj måned, og fra Søndervang er rapporteret om en enkelt ynglefugl visende urolig adfærd.
Fra området omkring Nakke, hvor der før er rapporteret om syngende fugle, foreligger der kun en enkelt observation fra marts måned med 2 rastende fugle ved Nakke Øst.
Endelig blev 1 Lille Lappedykker set i Rørvig Bugt, hvilket muligvis er første fund fra den lokalitet.
Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker Lille Lappedykker
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
5 rastende 19/1 i Hovvig (HBR) er lidt usædvanligt. Pæn rast af arten i henholdsvis Nykøbing havn og Nykøbing Bugt er mere sædvanligt. Største antal 34 21/1 i Nykøbing Bugt og 28 1/1 i Nykøbing havn (begge JS).
Fordeling af arten hen over året i Hovvig må siges at være ret skuffende:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
502200113110
De 2 fugle i marts hørt syngende (29/3 EVR) og fuglen i juli måned var en juvenil (AF), kunne tyde på yngelsucces.
Øvrige observationer:
Nakke Skov 1 - 2 fugle fra 6/4 – 12/6, hørt syngende i april og maj.
Nakke by 1 - 2 fugle rastende i søen syd for Nakke by 12/4 – 2/5.
Nakke nord 1 fugl syngende 26/3.
Nakke øst 1 fugl hørt 1/6.
Slettermose op til 4 fugle (18/4 JHC). Syngende fugl hørt i april og september.
Søndervang 28/9 2 adulte og 1 1K kunne tyde på ynglepar.
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Der foreligger et enkelt vinterfund, der er ekstremt usædvanligt: 3/1 1 Hovvig (PG) – et lys i vintermørket. Arten er aldrig nogen sinde tidligere set i Hovvig i januar måned. Arten ses normalt kun i Nykøbing Havn og uregelmæssigt i Rørvig Havn under isvintre i vort område.
Herudover iagttaget i Hovvig i perioden 25/3 – 4/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
104001339740
001111514149+0
0061116112064738981
Lidt flere fugle end sidste år, og klart mere stabil end både 2005 og 2006. Ikke kun set i længerevarende perioder men også i større antal dog stadigvæk under gennemsnittet.
Ynglefund: 14/7 1 1k / pull Hovvig (AF, EVR).
Nykøbing Havn: 22/2 11 og 16/12 17.
Nakke Skov: 25/3 – 30/5 maks 2 fugle kunne tyde på et potentielt ynglepar her, men ynglebevis foreligger ikke. Arten er dog også konstateret senere på året på samme lokalitet: 7/7 1, 2/9 3 og 4/10 2.
Nørrevang: 16/4 1 set i vandhullet ved Spurvevej. Ej heller herfra er der meldinger senere på året.
Arten har dog tidligere ynglet i dette vandhul.
Lille Lappedykker Lille Lappedykker
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Iagttaget i Hovvig i perioden11/7 - 19/11.
Største antal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
000000222310
0012275262010++
0061116112064738981
Billedet er næsten det samme som i 2005: Meget sen ankomst, og næsten ingen fugle. Det drejer sig med stor sandsynlighed om fugle, som har fået afbrudt ynglecyklus eller mistet deres afkom, hvorefter de adulte fugle rykker ind i vigen, "slikker sårene" og fouragerer.
Ynglefugle: Ingen i 2006.
Nykøbing Havn: 28/3 3, 29/1 7 og 31/1 7.
Rørvig Havn: 18/2 1.
Nykøbing Bugt: 5/3 9.
Ringholm: 24/3 4.
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Iagttaget i Hovvig 10/7 – 27/8.
Største antal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
000000210000
00233973933141+
0061116112064738981
Aldrig tidligere i rapportens 33 årige historie, er der set så få smådykkere i området. I Hovvig ses arten stort set ikke længere, og i år er den kun set i et par tilfælde i en meget begrænset periode i juli – august. Arten ses slet ikke i efteråret, der typisk er artens parade-måneder. Men årsagen til nedgangen kendes reelt ikke. Ifølge PG kan en af forklaringerne være, at der i disse år findes endog meget store Gedder i vigen, der kan udgøre en reel trussel. Ikke kun mod de helt små unger, men ganske givet også mod adulte fugle, der kan udgøre et fint mellemmåltid. De store Gedder kan også være problemet for flere andefuglearter, bl.a. Troldand og Taffeland, der har vist, at de er presset på ynglebestanden. De store Gedder er måske også de eneste, der kan modstå presset fra Skarverne, der hvert år tager sig godt for af retterne i vigen.
PG giver denne kommentar: omkring Lille Lappedykkers forsvinden som ynglefugl i Hovvig, kunne en anden og desværre nok endnu mere sandsynlig årsag være, at der har været Mink, der har ynglet i området. Jeg har i dette efterår været på et seminar vedr. fangst af mink, heri deltog en englænder, som havde stor erfaring i konsekvenserne for fuglelivet, når der er Mink. De arter det oftes går udover, er Blishøns, lappedykkere og Grønbenede Rørhøns. De har deres reder netop i de områder, hvor minken færdes og rederne er meget nemme at opdage. Udover lappedykkernes manglende tilstedværelse/ringe ynglesucces, sammenholdt med den næsten totale mangel på Grønbenet Rørhøns, og kun meget få kuld Blishønsekyllinger, får mig til at tro, at minken er en stor del af forklaringen på deres fravær. Jeg fanger mink hvert år, men nok ikke nok, f.eks. har jeg i år fanget 8 stk nede ved bådehuset (i Hovvig, red.) i august og september. På netop det tidspunkt fanger man ifølge englænderen de unge mink, når de søger ud mod nye territorier. Jeg intensiverer fældefangsten temmelig meget de kommende måneder, så må vi se om det giver resultater.
Ynglefugle: Ingen i Hovvig. 3 kuld (2,1,1 pull) Nakke Skov og 1 kuld (1pull) Slettemosegård.
Nakke Skov: Første set 3/4 2.
Nykøbing Bugt: 25/1 7.
Nykøbing Havn er typisk en god lokalitet om vinteren og et stronghold, når isen lukker til andre steder. I år er følgende rapporteret: 22/1 40, 14/2 22, 27/2 33, 9/3 23 og 25/12 1.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Iagttaget i Hovvig i perioden 22/3 - 2/10.
Største antal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003)
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
001121232700
00233984136131+
0061116112039738981
Et nærmest katastrofalt år for arten i Hovvig. Samtlige måneder var under gennemsnittet. Kun en enkelt dag med et par stykker: 2/10 7 – ”en enlig svale gør ingen sommer”.
Ynglebestand: Ingen ynglefund overhovedet, men syngende fugle hørtes dog i Hovvig 15/4 og 6/5.
Nakke Skov: 8/4 1 og 14/4 2 syngende, men ikke set siden.
Slettermosegaard: 25/4 1 og 1/5 1 syngende, men ej heller set siden.
Nykøbing Havn: 17/1 4 og 18/1 2.
Årsagen til fraværet i Hovvig kendes ikke, men maj - juni var generelt både kold, regnfuld og blæsende.
Lille Lappedykker
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Iagttaget i Hovvig i perioden 14/3 - 30/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00232283642010
00133983530151+
0061116112039738981
Ynglebestand: 1 par med 2 pull - meget beskedent.
Territoriehævdende fugle er også bemærket Slettermosegaard og Nakke Skov.
Nykøbing Havn er åbenbart tidens in´sted for smådykkeren ved vintertide, herunder følgende større tal: 6/1 13, 9/1 17, 10/1 32, 12/1 16, 17/2 14 og 23/2 21.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 20/10
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001, abs. max):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
003322929233500
00123963031910
0061116112039738981
En rimelig tidlig ankomst til Hovvig. Ynglebestanden i Hovvig udgør 4 - 5 par.
Observationer uden for Hovvig: 14/1 1, 18/2 35, 3/3 29, 11/10 25, 19/12 13 og 31/12 22 alle rastende Nykøbing Havn. Derudover 17/2 34 Nykøbing Bugt, 13/3 1 Søndervang, 29/3 1 Nørrevang, 27/4 2 Nakke samt 29/7 5 Søndervang.
Lille Lappedykker
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 27/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
001363256333700
00122362027810
0061116112064738981
Et godt år for Lille Lappedykker i Hovvig. Den nye rekord i juni måned kunne tyde på en god ynglesucces.
Observationer uden for Hovvig: 7/1 5, 25/1 26, 15/11 8, 23/12 2, 25/12 17 og 31/12 1 alle rastende Nykøbing Havn. Derudover 6/11 19 rastende Nykøbing Bugt og 30/12 1 rastende Rørvig Havn.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 9/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0023581364661921
00141351327810
0061116112039738981
En rimelig tidlig ankomst til Hovvig. Der er registreret mange fugle i august (ny rekord) og september, kulminerende 1/9 med 66 fugle.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 4 - 5 par.
17/4 1 Søndervang er eneste observation udenfor Hovvigområdet.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Iagttaget i Hovvig i perioden 4/4 - 7/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00021261218630
00253551628910
0061116112039738981
De milde vintre har ikke hjulpet den Lille Lappedykker.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 4 - 6 ynglepar, heraf 1 par ved Slettermosegård.
Der er ingen observationer udenfor Hovvigområdet.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Iagttaget i Hovvig i perioden 4/4 - 20/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
000311588910
00255651630710
3061116112039738981
For 3. år i træk et dårligt år for den Lille Lappedykker.
Eneste oplysning om yngel er et sikkert fund fra vandhul på Nakke Nord (AT). Af yderligere obs udenfor Hovvig blot 1 rastende i den store sø i Nakke Skov.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK