Skarv  Phalacrocorax carbo
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Skarv Skarv Skarv Skarv Skarv Skarv Skarv
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Der er blevet registreret Skarver i Rørvigområdet i alle årets 12 måneder. Fra Korshage blev der noteret i alt 136 trækkende Skarver i marts og april mod 211 i 2011. Antallet af ynglepar i skarvkolonien i Hovvig blev optalt 2/5 til 944, en kærkommen stigning på 188 efter 2 år med fald til det laveste niveau i de sidste 10 år. Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig gennem de seneste 10 år har været:
2003200420052006200720082009201020112012
134012341271112811329741083853756944
Årsagen til udviklingen i bestanden er uvis, men der er nok ingen sammenhæng med vinterens strenghed. De danske Skarver er overvejende trækfugle og kun en lille del overvintrer i danske farvande. I følge DOF nyt 7/1 2013 angives ca. 10 - 15 %, og af de dansk ringmærkede Skarver er det kun 6 % af genmeldingerne fra danske farvande, der er fra vintermånederne (Benløkke,J., Madsen, J.J., Thorup, K., Pedersen, K.T., Bjerrum, M. & Rahbek, C. 2006. Dansk Trækfugleatlas. Rhodos, Humlebæk). Det kunne være spændende at få sat ringe på nogle Hovvig Skarver. Det kunne måske kaste lys over, hvor “vores” Skarver overvintrer.
Skarv Skarv Skarv Skarv
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Der er blevet registreret Skarver i Rørvigområdet i alle årets 12 måneder. Fra Korshage blev der noteret i alt 211 trækkende Skarver i marts og april mod 214 i 2010. Antallet af ynglepar i skarvkolonien i Hovvig blev optalt 3/5 til 756, en nedgang på 97 i forhold til 2010. Antallet af ynglepar i 2011, var det laveste i de sidste 10 år. Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig gennem de 11 år har været:
20012002200320042005200620072008200920102011
14601540134012341271112811329741083853756
Årsagen til faldet de to sidste år kendes ikke, men det må formodes at de strenge vintre har haft en indflydelse. De seneste års negative udvikling i Hovvig følger udviklingen for Skarven generelt i Danmark.
Skarv Skarv Skarv Skarv Skarv Skarv
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet marts - april 214 fugle, der trak øst eller nord øst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: Antallet i maj måned er ynglepar/optalte reder.
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
22040085312503901007115
Ynglefugle: Bestanden er i 2010 optalt til 400 ynglepar/optalte reder sidst i april måned. Den årlige redeoptælling 6/5 resulterede i 853 ynglepar/optalte reder.
Dette er en nedgang på 230 reder i forhold til 2009. Lidt lavere end 2008, hvor der var 974 reder, men væsentlig lavere end 2007, hvor der var 1132 ynglepar/optalte reder.
Palle Graubæk som står for de årlige redeoptællinger, har ikke noget bud på årsagen til den fortsatte nedgang i kolonien. Men mon ikke den hårde vinter har haft sin indflydelse, som andre steder i landet, hvor mange Skarver er gået til. I øvrigt følger kolonien i Hovvig den generelle udvikling i Danmark, hvor Skarven toppede i år 2000 og siden har vist en mindre tilbagegang hvert år.
Hen over året er der rapporteret om rastende fugle i det meste af området. Største antal er fra Dybesø 8/10 med 120 fugle.
Skarv Skarv
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet marts – april 74 fugle, der trak øst eller nordøst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: Antallet i maj måned er ynglepar/optalte reder.
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
310400108311001020220150210540
Ynglefugle: Bestanden er i 2009 optalt til 1083 ynglepar/optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er en nedgang i forhold til de 1132 ynglepar/optalte reder fra 2007 (optalt af PG), men en fremgang i forhold til de 974 ynglepar/optalte reder der blev optalt i 2008 (PG)
Det er en fremgang på 109 par fra 2008 til 2009. Øgningen er alene sket i den sydlige ende af kolonien. Her er fremgangen på 156 par, hvorimod der i den oprindelige del af kolonien er sket et fald i ynglepar (PG).
Det bliver interessant om Skarvkolonien ved Hovvig er ved at indfinde sig på et niveau omkring 1000 - 1100 ynglepar. Det må fremtiden vise.
Derudover er der følgende max observationer:
Dybesø  28/2 12 rast.
Rørvig Bugt: 1/7 18 rast og 5/12 16 rast.
Flyndersø Kyst: 20/10 125 rast og 5/12 108 rast.
Skarv Skarv Skarv
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet 28/3 - 27/4 150 fugle, der trak øst eller nordøst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: I maj og juni samt august er det angivne antal af skarver i Hovvig mere et tegn på mangel på registrering og indtastning end et reelt udtryk for antal af Skarver.
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
261880974--1200110001854501
Ynglefugle: Bestanden er i 2008 optalt til 974 ynglepar/optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er en nedgang i forhold til de 1132 ynglepar/optalte reder fra 2007 (optalt af PG). Efter en pause i nedgangen af reder i 2007, forsætter den negative tendens i 2008 uklart af hvilken årsag. Ifølge DMU er det en tendens, der også ses på landsplan. Nedgangen er særligt markant i flere af de største kolonier, som Tofte Sø, Vorsø og Ormø. Årsagerne menes at være flere: Mindre føde, oliering af æg og beskydning i Skarvens overvintringsområder i Frankrig. (Kilde: Thomas Bregnballe, DMU Nyt årgang 12 nr.12, 13. Juni 2008).
Der ud over er der følgende max observationer:
Dybesø kyst: 28/2 30 rast og 4/11 25 rast.
Rørvig Bugt: 27/9 24 rast.
Flyndersø: 16/12 26 rast og 30/12 55 rast.
Skarv Skarv Skarv Skarv Skarv Skarv
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Forårstræk bemærkes mellem 28/3 og 15/4 med i alt 210 fugle, hvor maks blev 29/3 60.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
216216012510008102000310-220555
Ynglefugle: Bestanden er i 2007 opgjort til 1132 ynglepar / optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er nogenlunde det samme som sidste år (PG). Den nedgang, som vi har været vidne til de seneste fem år, er nu tilsyneladende stoppet.
Dybesø: 23/7 3.
Flyndersø: 1/1 – 1/8 maks. 9/7 35 og 30/7 82.
Skarv Skarv Skarv
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Kolonien i Hovvig har det stadigvæk fint, og den lokale bestand er optalt ultimo april. Bestanden er i 2006 opgjort til 1128 ynglepar / optalte reder, hvilket svarer til en nedgang på 143 reder (11 %) i forhold til sidste år (PG). Kolonien var på sit hidtil højste niveau omkring 1998 - 2002, men har derefter stabiliseret sig i omegnen af 1100 - 1200 ynglepar. Største antal fugle blev noteret 15/4 2000 og 11/7 1020 rastende i Hovvig området. Fuglene blev længe på ynglelokaliteten i år, og så sent som 12/12 var der stadigvæk 44 fugle i Hovvig.
Skarv
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Ses året rundt i Hovvig, Nykøbing Bugt og Isefjordsmundingen. Ynglebestanden i Hovvig steg lidt fra 1234 par i 2004 til 1271 par i 2005 (PG). Udviklingen for kolonien i de seneste 10 år fremgår af figuren, og en generel vigende tendens siden 1999 bemærkes. Af større rasttal udenfor Hovvig, fortjener følgende at blive nævnt: 5/5 500 Korshage.
Skarv Skarv
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Der er fortsat næsten kun oplysninger om ynglebestandens størrelse blandt årets rapporteringer. Ynglebestanden i Hovvig faldt fra 1340 par i 2003 til 1234 par i 2004 (PG). Siden 2002 er populationen faldet med i alt 306 ynglepar eller et fald på 19 % på 3 år. Enkelte observationer fra næsten alle lokaliteter året rundt, er dog også meddelt.
Skarv
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Der er næsten kun oplysninger om ynglebestanden blandt årets rapporteringer. Ynglebestanden i Hovvig faldt fra 1540 par i 2002 til nu 1340 par i 2003 (PG). En reel nedgang på 8,7 %. Vor lokale population er desuden generelt på vej ned - en udvikling, der har været igang i nogle år.
Figuren viser udviklingen i bestanden fra koloniens etablering i 1990 frem til idag.
En fugl med en rød ring blev aflæst 9/1 med koden: JJ7 (LB).
Skarv
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1784 par i 2001 til 1540 par. Det er anden gang siden koloniens etablering i 1990 der er tale om en nedgang i antallet af par.
Og til sidst en lidt bemærkelsesværdig race observation: 10/2 Mellemskarv 1 rst (LB). Mellemskarven er normalt trukket syd på i vinter halvåret.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1784 reder i 2000 til 1460 reder. Dermed fortsatte nedgangen i antallet af reder. Antallet af reder er på 2 år faldet med 422 svarende til 22%. Antallet af reder på landsplan er faldet fra 40179 til 39921 svarende til en nedgang på 0,6%. Nedgangen i Hovvig kan skyldes nedslidning af redetræerne efter mere end 10 års anvendelse.
Tallene er hentet fra Skov- og Naturstyrelsen.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1882 par i 1999 til 1784 par. Der er første gang siden koloniens etablering i 1990 tale om en nedgang i antallet af par.
Det er ved aflæsning af farveringe konstateret, at der er udveksling med andre kolonier.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Ynglekolonien i Hovvig er udvidet fra 1744 reder i 1998 til 1882 reder i 1999.
Denne efterhånden meget store koloni giver anledning til nogle store flokke på fourageringstogt til Kattegat, f.eks. 3/5 1050 rastende Korshage. Denne art giver anledning til mange frustrationer, når de skruende Skarver blander sig i rovfuglenes forårstræk.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Arten fortsætter med sin bz-virksomhed i Hovvig og ynglebestanden er steget fra 1190 par i 1997 til 1744 i 1998. Derudover er kun indkommet få observationer, herunder 6/10 1 fundet skudt ved Skredbjerg. Den var ringmærket som redeunge 18/6 1998, Karlholm, Hätten, Uppland.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK