Kernebider  Coccothraustes coccothraustes
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Kernebider Kernebider
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Årssum 108 på i alt 74 indberetninger. 108:74 er 1,5 fugle i gennemsnit. Ofte enkeltfugle og kun 6 observationer sniger sig over 3 fugle: 10/3 5 Rørvig Lyng, 24/3 7 Rørvig, 1/4 5 Nykøbing Lyng, 9/6 4 og 11/9 5 Langesømosen samt 25/12 6 Nørrevang.
Forårstræk 16/3 – 21/5 i alt 9 Ø Korshage i denne lange periode. Intet efterårstræk.
Meldt fra hele 16 lokaliteter med 42 individer ud fra største notering, men samme fugle rakker en del rundt, så svært at give et bud på det egentlige antal fugle. Et gæt er 45 – 50 fugle.
Kernebider Kernebider
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Årssum 100. Domineret af de første 5 måneder, således kun 17 meldt fra juni til december. Korrigeret for gengangere vurderes ca. 45 fugle for hele året.
Starten på året løftet af en vinterflok. 30/1 8 Nørrevang, der bl.a. gæstede JS’s foderbrædt. Givet fraktioner af samme flok sporet i februar og frem til 12/3 5. Øvrige observationer var oftest enkeltfugle.
Træk bestod af 4 fugle i april: 4/4 1 Ø, 7/4 1 Ø, 24/4 1 trækforsøgende og 30/4 1 trækforsøgende Korshage.
Er spredt godt ud og meldt fra følgende lokaliteter: Korshage, Nørrevang, Plantagen, Søndervang, Rørvig Lyng, Rørvig, Østerlyng, Nakke Hage, Ringholm, Nykøbing og Grønnehave Skov. Synes fåtalligt, men solidt forankret.
Kernebider Kernebider Kernebider Kernebider Kernebider
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Årssum 61 fugle på 44 rapporter fra alle årets måneder. Heraf kan sluttes, at den typiske observation er på 1 fugl, der da også dækker 30 af rapporterne. Der er 8 x 2 fugle, 4 x 3 fugle og 1 x 8 fugle. Sidste - årets Kernebiderobservation - er 7/4 8 tf Korshage og april er eneste måned, der nåede et 2-cifret antal (13).
Observationerne spreder sig på 8 lokaliteter: Korshage, Nørrevang, Søndervang, Rørvig, Rørvig Bugt, Hovvig, Brentebjerg og Nykøbing. Fåtallig, men synes ganske stabil. Stadig ingen vinterflok.
Kernebider Kernebider Kernebider
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Arten ses normalt rastende eller overflyvende få individer ad gangen. Udover lidt trækforsøgende fugle er der kun udmeldt en iagttagelse med ægte træk: 9/3 2 Korshage. Største rasttal 22/3 8 Rørvig. Udover Korshage, hvorfra der foreligger en del obs, da mange trækurolige fugle ender her, er arten meldt fra mange forskellige lokaliteter på halvøen.
Fra efteråret foreligger der 2 obs: 13/10 1 Nykøbing og 20/10 1 Rørvig.
Kernebider
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Iagttagelser af Kernebider foreligger i månederne mar - jun og igen fra okt - dec. Observationerne består af enkelte trækkende eller trækforsøgende, men mest af 1 - 2 rast. Mest bemærkelsesværdige observation er 31/5 13 rast i flok Korshage (EVR), hvilket er et meget stort tal.
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Fugle på decideret træk meldt fra træklokaliteten nr. 1 (Korshage) beløber sig til 4-5 fugle Ø på én dag 30/3 samt fra efteråret 26/9 1 SV Korshage. Ellers består obs af nogle få rastende eller overflyvende fugle. Ingen obs fra jul, aug og dec. Rørvigvej 102 i udkanten af Nykøbing, notere sig for 10 ud af 26 obsdage for Kernebider og da den faste observatør igennem mange år på denne lokalitet fra og med efteråret 2007, er rykket længere ud på halvøen, frygter vi for dækningen af denne smukke og diskrete fugl i fremtiden. En af de mere specielle obs fra 2007 - som symptomatisk nok er foretaget på Rørvigvej 102 - fortjener at blive nævnt: "1 syg fugl - fløjet mod rude? - sad og sundede sig, da en Husskade kom og tog den og fløj væk med den i næbbet". Måske lidt symbolsk for fremtiden for obs af Kernebider på Rørvigvej 102.
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Kernebider er kun rapporteret fra 6 observationsdage hver med 1 - 2 fugle og i alt 7 fugle i perioden 16/4 - 22/5. Alle obs fra Korshage.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Ud af i alt 23 indrapporteringer giver sammentælling af årets observationer i alt 39 fugle og heraf er kun 4 fugle noteret som egentligt trækkende: De resterende har fået betegnelsen "rastende". Obs foreligger fra månederne jan - maj samt november. Største tal er en flok på 10 rastende fugle 26/3 Rørvigvej 102. Ellers er der kun set 1 - 2 fugle af gangen primært på Korshage.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
En sammentælling af årets observationer giver i alt 50 fugle, heraf kun 3 fugle noteret som egentligt trækkende. De resterende har fået betegnelsen "rastende". Første og sidste obs er indrapporteret fra hhv. 6/1 og 1/11 og største tal er en flok på 6 rastende fugle 5/2 på Rørvigvej 102 (LB). Tilsyneladende virker Rørvigvej 102 som en magnet på Kærnebider, idet 37 ud af en årstotal på 50 fugle er blevet observeret fra denne ”lokalitet”.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Mange observationer fra årets første måneder dagsmax blev 11 rst 20/1 på artens hotspot Rørvigvej 102. Forårstræk i perioden 19/4 - 14/5 i alt 9 Ø. Intet fra årets sidste halvdel.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
At dømme efter mængden af observationer uhyre almindelig i Nykøbing. I år dog ingen rastobservationer på mere end 10 fugle. Fra Korshage er der stort set kun fund fra medio - ultimo maj: 24/5 2 tf, 26/5 1 tf og 31/5 7 rst, er de eneste der kan mistænkes for at være trækkende fugle.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Årets største rasttal indfandt sig 26/2 med 15 fugle, traditionen tro i LB's have. Forårstrækket bød på hele 51 trækforsøgende i perioden 25/3 - 11/6, hvilket er ny rekord. Antallet af gengangere eller reelt udtrækkende fugle, kan man kun gætte på. Fra efteråret kun lidt smårast.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Et normalt år med 2 - 10 fugle Ø Korshage medio/ultimo maj. Derudover foreligger en række mindre rasttal, oftest kun 1 - 2 fugle fra en lang række lokaliteter, dog som så ofte før med en enkelt lokalitet i særklasse. LB's have scorer igen årets største rasttal med 7 fugle 17/2, og er eneste lokalitet med mere end 5 fugle rastende.
Arten er en af de fugle vi har lidt svært ved at få styr på, primært fordi det er så svært at afgøre om arten reelt trækker på Korshage, eller om det bare er de lokale der flyver rundt. Det kan dog konstateres at vi har meget få tf i april, som burde være den primære trækperiode, mens vi har langt flere tf medio/ultimo maj.
Ligeledes må der vel findes andre gode steder at se rastende Kernebidere end Rørvigvej 102. Som det ser ud nu kan LB med tilfredshed notere sig, at hans baghave udgør en "outstanding location" for arten i kommunen.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
16 trækkende 22/3 - 1/6 er ret normalt. Desuden et par fugle rastende eller trækforsøgende på en del dage i maj. Langt hovedparten er fra Korshage. Fra efteråret et par enkelte obs af rastende fugle.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK