Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2001:and

Rapport 2001

Andefugle


2001:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk på Korshage bemærket mellem 15/2 og 14/5 i alt 7.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max. - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
42 42 90 112 89 99 138 146 69 41 41 6
7 22 49 75 89 100 98 118 88 46 20 35
75 44 75 102 159 189 151 167 147 200 252 208

Flere fugle end normalt opholdt sig i Hovvig i det tidlige forår, men efteråret kunne for det meste dog kun melde om tal under gennemsnittet. I øvrigt et helt ordinært år.
Ynglefugle: 4 kuld i Hovvig, 1 kuld Dybesø og 1 på rede Slettermosegård, hvor slutfacit ikke kendes eller er rapporteret. Antages dog i alt 6 kuld - samme niveau som 2000.
Ingen efterårstrækkende fugle er meddelt.
Rørvig Bugt: max 7/1 41, 27/1 35, 25/2 58, 9/3 64.
Nykøbing Bugt: max 13/1 74, 4/2 79, 11/3 35, 18/3 95.

DOFBasen:2001


2001:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Traditionen tro et sparsomt forårstræk: 27/3 7, 2/4 2 ad alle trk. Udover de reelt trækkende fugle var der også et par forårsrastende 29/1 6 ad Dybesø (JS), 17/3 2 ad Hovvig. Fundet ved Dybesø er meget usædvanligt, dels fordi vi normalt ikke plejer at se Pibesvane i Dybesø overhovedet, og dels fordi arten er reelt sjælden i Rørvig i vintermånederne.
Antallet af fugle i Hovvig i efteråret, kunne ikke helt følge den gode trend fra sidste år, men kunne dog trods alt byde på et par enkeltstående relativt pæne tal: 30/9 1 ad, 5/10 4, 6/10 5 ad, 7/10 5 ad, 8/10 12 ad, 13/10 19, heraf 6 trk, 14/10 2 ad, 16/10 18, 18/10 7, 19/10 11 ad, 21/10 12 ad + 6 juv, 22/10 29, 24/10 23, 27/10 7 ad + 1 juv, 4/11 7 ad. Ud fra materialet at dømme har det været en ret ringe ynglesæson oppe på tundraen, men man skal dog ikke drage de store konklusioner ud fra et så spinkelt materiale. Antallet af årsunger var dog lavt.
Derudover: 16/10 4 ad + 1 juv trk Skansehage, 21/10 1 ad trk Korshage.

DOFBasen:2001


2001:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstræk på Korshage: 15/2 12, 10/3 17, 13/3 1, 17/3 18, 18/3 4, 27/3 6, 28/3 11, 30/3 21, 31/3 23, 3/4 6, 4/4 1, 14/4 1 i alt 121 fugle, og er lidt færre end de to foregående år.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
150 125 104 10 0 0 2 1 1 3 17 141
189 90 34 4 1 0 + + + 29 45 145
405 235 94 17 3 0 3 1 1 81 167 267

På en del tællinger, er fordelingen af gamle og årsunger anført, f.eks. 1/1 85 ad + 3 juv (ungfugleandel på 3 %), 4/2 83 ad + 27 juv (25 %), 10/3 85 ad + 12 juv (12 %). Det er efterhånden blevet en fin tradition med mange overvintrende Sangsvaner på Rørvighalvøen, og 2001 følger helt denne trend. Men tallene viser også, at fuglene ankom senere i år end de foregående år. Tallene for oktober og november er langt under gennemsnittet, men kan dog forklares på baggrund af et meget mildt efterår i Skandinavien.
Sommerobservationer: en stationær 2k fugl 22/7 - 7/10, dog var der også en adult 28/7 og 20/9. Fugle er set i yngletiden i Hovvig i 1998, 2000 og nu igen i 2001.
Efterårstræk: 23/10 14, 10/11 4, 11/11 14, 13/11 5, 14/11 2, 16/11 6, 24/11 10, 30/11 3, 22/12 22 - i alt 80.

DOFBasen:2001


2001:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4399, 41)
På grund af det usædvanligt milde efterår og den efterfølgende vinter, blev der kun set meget få Sædgæs. 7/1 2 Hovvig, 3/4 31 trk Korshage, 9/4 3 trk Korshage, 23/10 5 trk Dybesø.

DOFBasen:2001


2001:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 235, 5)
Kun to observationer i år: 20/3 1 rst Hovvig (LB), 12/5 4 trk Nykøbing (LB). Arten er normalt meget fåtallig i Rørvig.
De Kortnæbbede Gæs vi ser i Rørvig stammer fra populationen på Svalbard. Fuglene trækker sydpå efter ynglesæsonen er vel overstået, og når Danmark de sidste ti dage af september - næsten alle fugle i landet overvintrer i Vestjylland. Frem til 2001 foreligger der 39 fund på Rørvighalvøen (Fig. 1), og overensstemmelsen med ankomsten på landsplan i september passer smukt med vort lille materiale. Flest fund er der i september (21 % af fundene) og oktober (31 %). Fuglene i oktober antages at være fugle, der er kommet ud af kurs og er på vej til de normale vinterkvarterer. Der foreligger kun ganske få reelle vinterobs., dog blev der i februar og marts 1998 set en rastende flok på op til 26 fugle i Hovvig, hvilket er meget usædvanligt udenfor Vestjylland. Antallet af fugle pr. måned fremgår af Fig. 2. Når man ser bort fra den nævnte vinterrastende flok og ser på den reelle forårsforekomst i marts - april, tyder det på, at kulminationen falder i april - 78 % af samtlige forårsfund er gjort i april. Igen passer dette smukt med forekomsten i Vestjylland, idet den overvintrende bestand i Holland og Danmark trækker tilbage til Svalbard i midten af april måned.

DOFBasen:2001


2001:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 426, 8)
Milde vintre giver traditionen tro kun få Blisgæs på Sjælland, således også i 2001. 14/1 1 ad + 1 2k rst (LB,PCC,EVR), 7/4 1 2k (LB), 8/4 1 2k (LB), 15/4 1 ad (EVR), 30/4 1 2k (LB), 16/10 2 ad + 4 1k (LB), alle Hovvig.

DOFBasen:2001


2001:  Gås sp  Anser non det  
12/3 27, 17/3 25 alle trk og typen anser.

DOFBasen:2001


2001:  Grågås  Anser anser  
Træk forår: I alt 388 er noteret på 28 dage mellem 14/2 og 1/6. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 0, feb 7, mar 249, apr 61, maj 70 og jun 1. Et gennemsnitligt forårstræk (gennemsnittet er på ca. 360 i 90´erne), og langt under resultatet for 2000 - både fugle og observationsdage. Typisk martskulmination, hvor 64 % af fuglene passerede.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
64 161 152 49 54 22 317 326 410 355 1 1
23 118 119 27 59 30 292 401 322 148 27 17
57 300 200 130 127 74 430 574 430 300 145 52

Ynglefugle: De første kuld ses ret sent 30/4. Ialt blot 5 kuld er meddelt, hvilket nok er i underkanten af det reelle antal.
Efteråret gav i alt 2314 trækkende fugle mellem 16/9 og 29/12 fordelt på sep 14, okt ikke færre end 2291, nov 3 og dec 6. Et gigantisk efterårstræk indfandt sig i dagene 15 - 24/10, hvor 23/10 med 629 fugle på 1 time og 10 min var kulminationen - observatøren (EVR) måtte desværre forlade obspladsen kl. 10.40 og det står hen i det uvisse, hvor mange fugle der kom resten af dagen. Men mon ikke det er blevet til et par stykker?

DOFBasen:2001


2001:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 8003, 1227)
Som i de foregående år er der set flest fugle på fourageringstogt mellem Hovvig / Ringholm og Klintsø´s jorder: 8/1 100, 14/1 750 (EVR), 28/1 250, 28/2 60, som de største forekomster.
Rastende flokke ses også midt på dagen enten i Hovvig eller på Ringholm´s marker, og max pr måned blev 22/1 339, 17/2 114, 4/3 420 - de sidste ses 18/3.
Forårstræk registreret mellem 7/2 og 10/3 i alt 176 fugle.
Sommer obs: 1/6 - 24/6 1 rst Hovvig.
De første efterårsfugle ses også i Hovvig - mellem 29/9 og 21/10 raster 2 fugle i vigen. Herefter ses mellem 11/11 og 22/12 - i alt 78 trk. Dertil kommer de fourageringsflyttende fugle morgen og aften over Nykøbing, hvilket nærmest er en daglig begivenhed og med max 11/11 119, 18/11 220, 18/12 200.

DOFBasen:2001


2001:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 30747, 6686)
Forårstræk: 30/4 2, 8/5 755, 10/5 132, 12/5 3332 (LB,PCC,EVR - på godt 3 morgentimer), 13/5 220, 18/5 210, 24/5 210 - i alt 4861. Tallet fra 12/5 er atter ny dagsrekord og arten havde generelt et meget flot forårstræk. Det bliver spændende at se om udviklingen fortsætter.
Derudover ses 5/4 - 8/4 1 rst Hovvig.
Efterårstræk: 24/9 676, 30/9 150, 1/10 77, 5/10 89, 16/10 31, 20/10 120, 21/10 240, 22/10 122, 23/10 260, 24/10 14 - i alt 1779.
Rastende fugle bemærkes igen i år i Hovvig i efterårsmånederne: 30/9 19, 1/10 18, 6/10 28, 7/10 5, 16/10 14, 19/10 3, 21/10 6.
Der er indsendt en usædvanlig obs fra Nørrevang, hvor der 30/9 noteredes 17 rastende fugle. Her plejer vi ikke at se rastende Bramgæs.

DOFBasen:2001


2001:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29513, 92)
Med kun 19 observationer, heraf 36 trk var året et skidt år.
1. halvår: 9/3 2 rst Skansehage, 3/4 1 rst Hovvig, er alt. Men arten er dog som oftest fåtallig på forårstrækket i Rørvig.
Efterårstræk: 29/9 2, 30/9 17, 7/10 6, 13/10 9, 17/10 2, 21/10 1 - i alt 37.
Ganske få rastende fugle er set på flere lokaliteter:
Nykøbing Bugt: 30/9 28, 6/10 7, 7/10 3, 24/10 6.
Korshage: 7/10 6, 24/10 1.
Rørvig Bugt: 16/10 17, 19/10 3, 24/10 8.
Mest interessant er 27/10 1 ad inde i Hovvig (EVR), hvor arten sjældent ses.

DOFBasen:2001


2001:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk på Korshage mellem 14/2 og 26/5, hvor 64 fugle blev noteret. Lidt flere fugle end i 1999 og 2000, men i øvrigt ret normalt.
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 29/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
31 33 70 28 71 63 41 3 13 25 51 29
12 36 95 84 111 52 26 22 31 26 27 48
28 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Bemærk, at hovedparten af fuglene forlod Hovvig i løbet af juli/august, men det er dog et billede vi kender fra de forrige år.
Ynglefugle: min. 6 kuld - utrolig stabil.
Sparsomt efterårstræk: 23/8 1, 21/10 1.
Nykøbing Bugt: max. 4/2 79.

DOFBasen:2001


2001:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk på Korshage: 14/2 7, 15/2 2, 1/4 10 i alt 19.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 29/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 50 50 5 5 24 18 1540 180 40 9
+ 3 10 19 6 10 29 198 1928 1046 84 20
4 33 55 35 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Efterårstræk: 1/9 - 8/11 i alt 299, hvilket er tæt på gennemsnittet.
Nykøbing Bugt: 4/2 1, 11/3 20.
Rørvig Bugt: 5/6 1 par.
Ret stille, ordinært år.

DOFBasen:2001


2001:  Knarand  Anas strepera  (9, 293, 68)
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 29/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 7 6 12 3 4 16 54 44 33 3
+ 1 3 4 3 5 5 9 12 22 14 5
2 2 4 9 4 8 7 18 25 53 36 21

Knaranden stabiliserer sig fortsat, herunder tre nye månedsmax for marts, maj og september. Hidtil højeste dagstotal 30/9 54 (LB), som er én fugl mere end tallet fra 14/10 2000.
Ynglefugle: Ingen i år. Men sikre ynglefund foreligger fra de fire foregående år fra 1997 - 2000.
Observationer uden for Hovvig hører absolut til undtagelserne - ikke desto mindre, er der to af slagsen i år: 10/2 2 Rørvig Bugt (PEL), 13/5 1 par Slettermosegaard (LB).

DOFBasen:2001


2001:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 4/2 4, 23/3 40, 31/3 2, 1/4 10, 3/4 10 - i alt 66, hvilket faktisk er mange på Korshage om foråret.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 2/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 19 105 6 20 25 1000 320 - 48 1
+ 2 76 72 32 46 45 763 691 625 258 39
5 48 260 600 127 150 120 2000 1200 820 610 180

Ynglefugle: Ingen i år.
Efterårstræk: 4/8 - 27/11 i alt 128, som er en anelse over middel.
Der foreligger desuden de sædvanlige få, spredte obs fra andre lokaliteter, bl.a. 28/4 1 Dybesø, 3/5 1 par Flyndersø.
Bortset fra mange fugle i august i Hovvig, havde arten et ret stille år.

DOFBasen:2001


2001:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
855 500 150 30 135 - 90 - 370 140 420 240
343 383 491 - 45 34 211 667 713 573 660 449
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Ynglefugle: 7 kuld er rapporteret, men antages at være betydeligt under det reelle antal.
De seneste år er der råbt „vagt i gevær“ med ønsket om mere materiale på denne spændende andefugl. Ønsket om flere ænder på skrift er hørt - i alt 6294 fugle er indsendt - en fordobling i forhold til sidste år. I 2000 var der ikke kvalificerede tal fra 6 af årets 12 måneder, men i år er der kun to måneder uden optællinger. Så det går den rigtige vej. Men det er stadig ikke godt nok - Gråand er f.eks. slet ikke set i Rørvig i august 2001 - kan det ha´ sin rigtighed? Men der var trods alt 5 bidragsydere, der fik arten på årslisten i Rørvig 2001.
Større tal fra øvrige lokaliteter: 4/2 1630 Nykøbing Bugt, 21/1 15 Dybesø, 4/2 30 Korshage, 25/2 25 Rørvig Havn, 8/12 92 Rørvig Bugt, 29/12 45 Søndervang, 31/12 11 Skansehage, som er max fra de respektive steder.

DOFBasen:2001


2001:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 11/4 2 Korshage - er ikke set på reelt forårstræk siden maj 1996.
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 30/3 og 8/7 - 9/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 0 0 0 4 78 93 40 8 2
0 1 2 1 2 1 2 55 124 57 8 2
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Efterårstræk: 1/9 3, 9/9 4, 29/9 37, 30/9 15, 5/10 10, 23/10 2 i alt 71, som må betragtes som en normal sæson.
Også for Spidsand et stille år.

DOFBasen:2001


2001:  Atlingand  Anas querquedula  (225, 260, 11)
Forårstræk: 17/5 2 Korshage (KES), hvilket er meget usædvanligt - trækkende Atlingænder udenfor Hovvig er ikke set siden maj 1992, hvor KB så 2 fugle ud for Plantagen.
Iagttaget i Hovvig 25/3 - 20/9.
Største rasttal pr måned i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 3 4 4 3 2 3 2 0 0 0

Ynglefugle: Ingen, men enlig hun er dog set 28/7, desuden en flok på 3 fugle set 12/8, men de kan jo være tilflyvende og ikke nødvendigvis lokale fugle.
Slettermosegård: 3/5 1 par, 13/5 2 spillende hanner.

DOFBasen:2001


2001:  Skeand  Anas clypeata  
Iagttaget i Hovvig 11/3 - 2/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 20 21 20 34 68 535 640 407 220 60
+ + 18 57 20 38 46 351 579 522 284 86
1 1 33 114 30 70 52 500 761 661 560 210

Skeanden har nu bidt sig fast på et højt niveau og med tal, der er nogle af de største rastforekomster på Sjælland. En vis stagnation kan dog mærkes, og det er et spørgsmål om arten kan nå højere op - det må de kommende års tællinger vise.
Ynglefugle: 7/7 1 hun m/3 juv, 5/8 1 hun m/7 pull, altså 2 kuld. I 2000 var der ingen, men i 1999 hele 4 kuld.
Korshage: 3/4 7, 30/5 2.
Nykøbing Havn: 3/2 1 han.
Dybesø: 28/4 1 par.

DOFBasen:2001


2001:  Taffeland  Aythya ferina  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
130 3 25 6 16 12 2 53 0 21 11 4
1 10 27 19 22 39 16 77 131 84 3 8
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: 1 kuld.
Korshage: 1/1 1 trk.
Nykøbing Bugt: 1/1 2, 4/2 34.
Slettermosegaard: 3/5 1 par.
De senere år har mange folk snakket om Taffelanden, især om hvor fåtallig den nu er blevet. I et forsøg på at undersøge påstanden, er materialet fra Hovvig1977 - 2000 fremlagt i Fig. nr. 1, der viser et rullende 5-års gennemsnit. Fig. viser, at arten havde fremgang først i 80´erne, der så stabiliserede sig i en periode til omkring 1995, hvorefter det er gået støt ned ad bakke. Fig. illustrerer også, at vi nu blot nærmer os det niveau, som Taffeland havde i 70´erne. Det kunne samtidigt være interessant og se, om denne udvikling også gjaldt ynglebestanden. De konstaterede ynglefund pr år fra perioden 1973 - 2000 i Hovvig er opregnet i Fig. 2, og en utrolig stabilitet bemærkes. Flest ynglepar konstateredes i 1976 og 1977, men ellers har arten været meget stabil med ca. 2 - 4 kuld pr sæson.

DOFBasen:2001


2001:  Troldand  Aythya fuligula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
640 1120 690 630 40 24 13 7 18 140 260 630
536 464 631 176 67 32 34 51 80 270 536 568
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle:1 kuld indikerer en dårlig ynglesæson, og under gennemsnittet. I 2000 var der min. 4 kuld i vigen.
Mest bemærkelsesværdigt i 2001 er vel nok de ekstremt få fugle, der blev noteret mellem maj og september, hvad så end grunden kan være.
Korshage: 12/1 3, 30/4 1, 17/5 2, 20/5 6.
Nykøbing Havn: max 3/2 155, 31/12 100.
Dybesø: 21/1 2, 7-16/4 2.

DOFBasen:2001


2001:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 15/4, den 7/6 og 13/11 - 13/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 24 1 1 0 1 0 0 0 0 66 34
80 53 113 47 5 + 0 1 1 1 15 84
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

I milde vintre ses som oftest kun få Bjergænder i området.
Korshage: 11/4 1 trk, 8/11 1 trk.

DOFBasen:2001


2001:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Store forekomster af havdykænder ses kun sjældent i milde vintre. De største tællinger for Ederfugl´s vedkommende udgør følgende på de respektive lokaliteter:
Korshage: 1/1 2000, 22/1 3300, 26/1 4000, 4/2 10000, 17/3 3500, 25/10 3000, 10/11 5000.
Nykøbing Bugt: 24/3 45 og så ses 7/11 2000 (JS), som er det højeste tal inde i bugten i mange år. Ganske imponerende i en mild vinter.
Hovvig: 13/4 16 (EVR), er ret mange på en reel ferskvandslokalitet, 23/5 1 hun.
Skansehage: 17/10 595, 27/12 1000.
Ingen ynglefund. Kun ganske få og ubetydelige oplysninger fra træktiden.

DOFBasen:2001


2001:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 22, 1)
På en klam martsdag er det altid rart med et markant, farvestrålende indslag i fuglefaunaen - og helst, hvis det er en rastende fugl, der kan samle plenum. 17/3 1 ad. han i pragtdragt rastende tæt ud for Korshage´s p-plads (JHC, BBP, BR, PR, EVR, KES, JS m.fl.) - i øvrigt et af de få lyspunkter i marts. Fuglen rastede det meste af dagen tæt på kystlinien, og i selskab med flere Ederfugle. Fuglen blev opdaget af Aage K. Mikkelsen, og en af de få Kongeederfugle i Rørvig, der kunne twitches af folk helt fra København. Endvidere vort første fund i marts.

DOFBasen:2001


2001:  Havlit  Clangula hyemalis  (393, 7433, 31)
Fugle pr måned fra Korshage (simpel sammentælling):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0

Desuden er meddelt følgende fra andre lokaliteter:
Ud for Plantagen: 29/4 13.
Nykøbing Bugt: 7/11 1.
Skansehage: 9/11 2, 27/11 1.
Bemærkningerne i 2000 rapporten er stadig gældende. Tilbagegangen fortsætter, og arten er nu sat på observationslisten.

DOFBasen:2001


2001:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned Korshage, herunder foruragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
52 88 37 186 547 0 255 39 11 45 113 0

Flest rastende fugle sås apr 110. Ingen ferskvandsobs.

DOFBasen:2001


2001:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 5 0 0 24 0 0 11 0 2 87 0

Generelt ganske få, men man skal tænke på, at havfuglevejret aldrig rigtigt indfandt sig, og vejrforholdene har en del af skylden.
Der er tradition for rastende fugle i vinterhalvåret ud for Plantagen, således også i år: 27/1 280, 29/4 14.

DOFBasen:2001


2001:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
133 670 350 690 440 53 76 54 48 - 130 -
47 180 452 623 238 40 112 108 73 30 98 94
620 1800 2500 1400 400 130 260 320 250 500 510 700

Ret normalt år i Hovvig, men når man tager i betragtning at det ikke har været isvinter, er det overraskende med 440 fugle i maj. Ganske pænt - og månedsrekord.
Forårstræk Korshage: 17/2 - 12/4 i alt 30 noteret.
Efterårstræk: 23/10 - 11/11 i alt 31, som er samme niveau som sidste år. Det er desværre ikke alle Hvinænder, der indsendes.
Ingen større forekomster uden for Hovvig.

DOFBasen:2001


2001:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 305, 5)
25/1 - 28/1 1 hun, 18/2 2 hunner, 10/3 2 hanner og 2 hunner, 20/3 1 par, 22/4 1 hun, alle Hovvig. Desuden 26/1 - 27/1 1 hun Dybesø, hvilket er usædvanligt.
Milde vintre producerer altid få Små Skaller på Sjælland.

DOFBasen:2001


2001:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Et enkelt notat fra forårstrækket: 30/4 48 Korshage.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
42 46 28 33 49 10 0 0 0 4 2 1
14 15 60 158 148 25 4 2 5 7 4 8
41 73 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Rimelig pæn forekomst i årets første fem måneder, men derefter ebbede det hurtigt ud. Efter 1/5 og resten af året ses stort set ingen fugle i vigen af uforklarlige årsager.
Ingen ynglefugle i år.
De største rasttal uden for Hovvig blev følgende: 13/1 29 Nykøbing Bugt, 29/4 52 ud for Plantagen.
Eneste større efterårstrækdag blev 1/11 60 NV Korshage.

DOFBasen:2001


2001:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 17/2 og 4/4 i alt 31 med max 4/4 8.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 9/4 og 1/12 - 31/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
29 10 16 2 0 0 0 0 0 0 0 8
16 27 52 12 1 + 0 0 1 2 4 14
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Ingen ynglefund. Arten er kun yderst sjældent set i begyndelsen af yngletiden, med ganske få iagttagelser i maj og juni. Os bekendt har arten aldrig ynglet i Hovvig.
Enkelte notater om efterårstræk i december modtaget, max juleaften i bidende vind 24/12 17 S Skansehage.
Sporadiske oplysninger om rastende fugle på de øvrige lokaliteter, max 22/12 24 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2001

rapp/2001/and.txt · Sidst ændret: 2014/01/28 19:53 (ekstern redigering)