Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2001:maa

Rapport 2001

Mågefugle - Alkefugle


2001:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1193, 7)
Endnu et dårligt år for kjoverne i tråd med år 2000. Blot 7 trækkende kjover på to dage ved Korshage: 8/9 2 N og 9/9 5 V.

DOFBasen:2001


2001:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 22, 3)
Et ganske pænt år for arten. Først en usædvanlig tidlig forekomst og første indlandsobservation på Rørvighalvøen: 5/8 2 ad rastende Hovvig (JS). Siden et mere regelmæssigt fund: 28/8 1 mørk 1K trækkende V Korshage (LB).

DOFBasen:2001


2001:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 193, 1)
27/8 1 trækkende V Korshage.

DOFBasen:2001


2001:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 470, 56)
Et rigtig pænt år kun overgået af jubelårene 1993 og 2000. I alt 34 trækkende Korshage, alle fra foråret: 25/4 3 ad Ø, 30/4 23 ad + 4 2K Ø, 18/5 1 ad + 2 2K Ø og 19/5 1 2K Ø, samt en større rastende flok: 10/5 22 Hovvig. Året udmærker sig desuden ved total mangel på efterårsfugle.

DOFBasen:2001


2001:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
62 40 38 70 - 40 220 190 260 160 40 30
6 25 40 45 30 129 300 210 550 64 57 25
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Årets træktotal på i alt 1059 trækkende Hættemåger er et rigtig godt resultat, ikke mindst på grund af 3/4 med 850 trækkende, som kan indskrives som historiens fjerde største dagstotal for arten. Fra efteråret er 1/11 37 V Korshage eneste indsendte træktal. Desuden to større rasttal: 25/2 120 og 27/12 70 Nykøbing Havn.

DOFBasen:2001


2001:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 - 15 37 4 13 4 9 5 26 2 9
- - 3 10 4 2 4 2 15 10 - -
15 10 50 37 16 30 10 16 28 26 25 6

To træktal er indsendt: 3/4 110 og 4/4 50 Ø Korshage, hvoraf førstnævnte er ikke mindre end fjerde største træktal for stationen. I Hovvig gjorde et par Stormmåger yngleforsøg på taget af bådehuset og herudover opholdt et andet par sig i området. Resultatet af yngleforsøget er ukendt. Et enkelt rasttal udenfor Hovvig: 26/11 81 Søndervang.

DOFBasen:2001


2001:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1500, 57)
Et middelmådigt år for denne langdistance trækker. Året starter tidligt med 2/4 1 (fuscus) rastende Dybesø. De øvrige to forårsdage med Sildemåge falder inden for den normale periode: 25/4 2 rastende Dybesø og 19/5 5 NV Korshage. Et enkelt sommerfund blev gjort 11/8 1 ad rastende Hovvig. Blot to træktal er indsendt, 28/8 3 V, 9/9 25 NV, og årstotalen reddes kun op på det pæne niveau af et pænt antal rastende fugle på Nørrevang. I perioden 30/9 - 23/10 noteres 19 Sildemåger på Nørrevang, med 5/10 11 rastende som største dag og dette er samtidig den største flok rastende Sildemåger i stationens historie.

DOFBasen:2001


2001:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 10 58 40 125 - - 30 25 30 - 10
7 - 50 50 59 55 - 448 - 46 - -
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Der foreligger ingen oplysninger om ynglefund fra Hovvig. Året bød på en afvigende Sølvmåge, idet der er indsendt to observationer af en rastende albinistisk Sølvmåge hhv. 17/4 1 Nørrevang og 26/5 1 Hovvig (måske samme fugl?). Et par større rasttal uden for Hovvig bør nævnes: 10/3 109 Søndervang og 26/12 500 Skansehage.

DOFBasen:2001


2001:  Gråmåge  Larus hyperboreus  (0, 12/13, 1/1)
Ikke siden 1998 er der set Gråmåge på Rørvighalvøen. I år gæstede arten så igen kortvarigt området 27/11 1 1K (9.09-9.12) Skansehage (JS).
Nedenfor ses månedsfordelingen af artens optræden (2 fugle har opholdt sig i området hen over to måneder).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 2 1 1 0 0 0 2 1 3 1

DOFBasen:2001


2001:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 8 8 3 3 2 2 8 8 12 3 3
9 8 44 17 7 7 9 10 13 15 10 13
40 40 169 34 24 17 10 8 32 28 70 100

Ynglebestanden i Hovvig lå under normalen (2-4 par) med kun 1 par og der meldes om 3 unger. Herudover bør nævnes et større rasttal, idet der 27/2 rastede 31 fugle i Rørvig Bugt.

DOFBasen:2001


2001:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 35753, 352)
Artens forekomst ved Rørvighalvøen er betinget af kraftige vinde helst fra det nordvestlige hjørne, hvilket især har betydning for mængden af forårsfund. Der er indsendt to forårsiagttagelser af i alt 8 fugle: 19/5 6 NV og 20/5 2 NV begge trækkende Korshage.
Mellem 28/10 og 25/12 meldes om 343 trækkende Rider på Korshage, samt 9/11 1 trækkende V Skansehage. Alle iagttagelser nævnes: 28/10 18 NV, 1/11 297 NV, 4/11 2 NV, 11/11 23 V, 23/11 2 NV og 25/12 1 V.

DOFBasen:2001


2001:  Måge sp  Larus non det  
28/5 1 trækkende V Nykøbing.

DOFBasen:2001


2001:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 33, 2)
Et enkelt fund er helt efter bogen: 8/7 2 ad NØ (07.37) Hovvig (JS, KES).

DOFBasen:2001


2001:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Første fugle ses tidligt: 13/3 2 trækkende Korshage. Fra ankomsten og til 4/6 meldes om i alt 60 trækkende Splitterner ved Korshage. Hen over sommeren rastede mindre flokke af Splitterner omkring halvøen og enkelte trækbevægelser er noteret, flest 18/7 15 Ø Plantagen. Fra og med 1/8 meldes der frem til 3/9 om i alt 175 fugle. Største trækdage fra Korshage var 11/8 25, 9/9 28 og 22/9 43. Sidste fugl var 12/10 1 NV Korshage.

DOFBasen:2001


2001:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Fra 10/4 til 30/5 forløb årets forårstræk af Fjordterner. I alt trak 87 fugle forbi Rørvighalvøen med største notering 30/4 27 trækkende Korshage, mens 19 fugle noteres som rastende.
I andet halvår forløb trækket over perioden 11/8 til 28/8 og her trak i alt 17 fugle.

DOFBasen:2001


2001:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Fra 30/4 til 27/5 meldes der om 14 forårstrækkende H/F-terner. Efterårstrækket i perioden 13/7 til 9/9 bød på 61 fugle og største notering var 21/8 12 trækkende N Hovvig.

DOFBasen:2001


2001:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 10/4 til 4/6 er der indsendt 96 trækkende og 11 rastende Havterner.
I andet halvår er der noteret 23 trækkende Havterner fra 15/7 til 9/9.

DOFBasen:2001


2001:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 255, 2)
Dværgternen klare lige skærene med to iagttagelser af trækkende fugle: 9/4 1 Ø Rørvig Bugt (AF) og 25/4 1 SØ Korshage (JHC).

DOFBasen:2001


2001:  Sortterne  Chlidonias niger  (5, 128, 1)
Efter sidste års flotte resultat med 12 fugle er årets enkelte fund lidt skuffende: 2/8 1 juv rastende Dybesø (EH).

DOFBasen:2001


2001:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4053, 227)
Blot en enkelt dag i foråret kunne byde på Lomvier: 20/5 10 V Korshage.
Fra efteråret meldes der i perioden 9/9 til 23/11 om 217 Lomvier med 1/11 100 NV, som absolut bedste dag.

DOFBasen:2001


2001:  Alk  Alca torda  (0, 8778, 508)
Arten viser med al tydelighed det typiske billede på alkefuglenes forekomst på Rørvighalvøen. Større forekomster kræver kraftig vind og enkelte dage bærer således årstotalen oppe for arten. Udover en enkelt stor dag er det småt med Alke: 1/1 1, 30/5 1, 9/9 1 ad, 1/11 500 NV, 11/11 1, 23/11 3 alle trækkende NV Korshage, samt 16/11 1 rastende Skansehage. Forekomsten den 1/11 er fjerde største dagsnotering kun overgået af: 4/12-1999 2850, 29/10-1995 740 og 7/11-1985 949.

DOFBasen:2001


2001:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1404, 69)
Foråret bød på en enkelt større trækdag for arten: 19/5 7 NV Korshage, mens efterårsperioden bød på i alt 51 fugle med følgende større dage: 28/8 6 NV, 28/10 7 V og 1/11 21 V.

DOFBasen:2001


2001:  Søkonge  Alle alle  (0, 2360, 95)
Årstotalen landede på 95 fugle, heraf 92 trækkende og 3 rastende. Alle observationer nævnes: 1/11 85 NV, 11/11 1 V, 18/11 1 rastende, 22/11 1 rastende og 23/11 6 V, alle Korshage, samt 18/11 1 rastende Rørvig Havn.

Tilføjelse 7/11 2014:
2001: 9/12 2 R Korshage (CN).

Rettelser 7/11 2014:

11/11 2 V ikke kun 1 - årstotal dermed 98.
Parentestal (0, 2386, 98)

DOFBasen:2001


2001:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 45, 6)
Et rigtig flot år for denne sjældne alkefugl: 28/10 1 NV (KES, EVR, JS), 1/11 4 NV (EVR, JB, JHC, LB) og 23/11 1 V (JS) alle Korshage. Årets resultat er anden højeste årstotal delt med 1984 ligeledes med 6 fugle og kun overgået af 1985 med 7 Lunder. Flere Lunder ved Rørvig afspejler givetvis et generelt større antal fugle i Kattegat.

DOFBasen:2001


2001:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 36005, 483)
Der blev noteret følgende ubestemte alkefugle: 28/10 106 V, 1/11 364 NV, 8/11 1 V, 11/11 10 V, 16/11 1 V og 18/11 1 V alle Korshage.

DOFBasen:2001

rapp/2001/maa.txt · Sidst ændret: 2014/01/28 19:53 (ekstern redigering)