Vandrefalk  Falco peregrinus
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012: (540 / 79)
Mange vinteriagttagelser fra januar og februar. Jævnligt en adult ♂ og en adult ♀ i Hovvig, dog ikke på samme dag. Derudover blev arten i januar og februar set på 6 lokaliteter. Nogle af disse observationer drejer sig givetvis om gengangere fra Hovvig, men fra et par lokaliteter meldes om 2k fugle, så der har mindst været 3 forskellige individer i årets første to måneder. Fra ultimo februar og frem til ultimo marts blev den samme 2k ♂ set ved flere lejligheder rundt omkring på halvøen, og under tiden, især primo marts, blev den noteret som trækkende. Disse observationer er ikke medregnet i forårstotalen. Der var også en hel række andre iagttagelser af rastende Vandrefalke i forårstrækperioden. Eneste dag med flere fugle var 8/3 1 ad hun og 1 2k han Hovvig. Disse mange rastobservationer var med til at sløre trækbilledet. Første som regnes for reelt trækkende blev set 28/3 (første i Hellebæk 23/3 via Steen Søgaard) og på 12 dage frem til 15/5, blev der set i alt 22 trækkende inklusive en trækforsøgende fugl. Det er et stykke under tiårsgennemsnittet. Klart flest 81,8 % trak i perioden medio april – primo maj. Dage med mindst 2 trækkende: 3/4 2, 18/4 3, 23/4 2, 1/5 4, 3/5 3 og 8/5 2.
14 fugle blev aldersbestemt og fordelingen var lidt anderledes end den plejer med nøjagtig lige mange adulte som 2k. Normalt ser vi flest adulte.
Artens massive fremgang igennem de 40 år rapporten har eksisteret fremgår tydeligt af tabel 1.
I efteråret blev der i en relativ kort periode mellem 28/9 og 11/10 set i alt 7 trækkende, her i mellem røg en mod NØ. 3 af disse blev set primo oktober og på ingen dage blev der set mere end en enkelt trækkende fugl. Andet halvår bød ligesom første på en række rastobservationer. Fra 23/9 og året ud blev der igen set 2 ad (han og hun) rastende i Hovvig. 2/10 blev begge fugle set. Der ud over blev der set 1 1k ♀ ved Slettermosegård 6/11 og endvidere 1 ad ♂ ved Søndervang 17/11. 24/11 blev den samme adulte han (Hovvig fuglen?) set på tre de forskellige lokaliteter Korshage, Flyndersø og Skansehage.
Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (16, 522, 43)
1 2k hun tilbragte vinteren og en stor del af foråret i Hovvig. Den blev helt præcist set på 20 dage mellem 7/1 og 4/5. Her ud over var den eneste rastobs en adult fugl ligeledes fra Hovvig 9/2.
Forårstrækket var ligesom for de øvrige falkearter ganske seværdigt og lå ca 12,5 % over de 10 senest foregående års gennemsnitstotal. I alt trak i løbet foråret 32 fugle, og de fordelte sig på 16 dage mellem 20/3 og 10/5. Der var flest fugle primo maj. - 14 fugle, svarende til knap 44 % af forårets trækkende fugle, blev set i den periode. Dage med mere end 2 trækkende: 26/3 3, 19/4 3, 20/4 3, 9/5 4 og endelig som afslutning på et godt forår, sæsonens bedste trækdag 10/5 6.
23 af de trækkende i foråret blev køns/aldersbestemt. Som vanligt var der flest adulte blandt de aldersbestemte og fordelingen var 7 ad hun, 5 ad han. 1 ikke kønsbestemt ad, 4 2k han, 1 2k hun, 3 ikke aldersbestemte hanner og 2 ikke aldersbestemte hunner.
Fra sommeren en obs der må bære prædikatet ”helt uden for nummer” 23/7 1 N Korshage.
Efterårets 11 trækkende fugle er tæt på at være sæsonrekord, og de blev set på 7 dage mellem 3/9 og 16/10 som følger: 3/9 3, 16/9 1, 20/9 1, 24/9 1, 25/9 1, 11/10 1, 12/10 1 og 16/10 2.
Køn/alder er angivet på 8 af de trækkende i efteråret: 1 ad han, 1 ikke kønsbestemt ad, 1 ikke aldersbestemt hun, 4 1k han og 1 1k hun.
Hovvig virkede også i andet halvår tiltrækkende for Vandrefalke. Fra 7/10 og året ud var der i alt 31 dage med rastobservationer. Kun ved et enkelt tilfælde blev der set 2 fugle ellers blot 1 fugl pr dag. Mindst 3 forskellige individer var involveret. I starten af perioden regelmæssigt en ad han ind til midten af november og ellers blot en imm han 14/10, 10/11 og 21/11. Til sidst i perioden fra ultimo november og året ud overtog en ad hun styringen i Vigen.
Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (16, 507, 15)
Vinterobservationer: 10/1 1 Nakke Sydvest, 12/2 og 16/2 1 Rørvig Bugt og 20/2 1 overflyvende Nakke Hage. De 3 første fugle blev set siddende på isen i en kortere eller længere periode.
Sidste rastobs i første halvår 17/3 1 Nørrevang var samtidig den eneste af denne kategori fra forårsmånederne. Vandrefalken var den falkeart, der i foråret klarede sig bedst i forhold til de seneste ti års gennemsnit (se ovenfor). Det er jo også en art, der trives i disse år. Men den var alligevel så fåtallig på forårstræk at alle nævnes: 22/3 1, 3/4 1, 6/4 1, 12/4 1, 13/4 1, 25/4 2, 27/4 1, 6/5 1 og 22/5 1 i alt 10. Vi skal 20 år tilbage til 1990 for at finde en tilsvarende lav forårstotal.
5 fugle blev set på efterårstrækket, og det er lidt over gennemsnittet for de seneste 10 år: 30/8 1, 16/9 1, 20/9 1 og 21/9 2. De to sidstnævnte blev set under havobs. Ud over disse var der fra den egentlige trækperiode kun en observation af en overflyvende fugl, som muligvis gik til rast i Hovvig 23/9. Vinterfugle begyndte at indfinde sig primo november og følgende rastobservationer blev gjort i årets sidste to måneder: 9/11 1 2k, 10/11 1 imm ♀, 20/11 1, 21/11 1 og 22/11 1 2k ♂ alle Hovvig. Uden for Hovvig var der disse: 29/11 1 Nykøbing Bugt, 19/12 1 1k ♀ Skansehage og 25/12 1 Rørvig Bugt.
Vandrefalk
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (16, 446, 61)
Første halvår bød på 2 rast obs, hvoraf den ene var en ren vinterobs: 13/2 1 ad han og 6/3 1 Hovvig.
Trækket nåede nye højder i 2009. Ny sæson rekord opnåedes med hele 53 trækkende set på 23 obsdage mellem 26/3 og 17/5. Trækket kørte flot hele april uden nogen klar top. Dette fremgår tydeligt, hvis man ser på dage med over 2 trækkende: 4/4 6, 5/4 3, 8/4 3, 13/4 4, 14/4 5, 21/4 5, 25/4 3 og 30/4 3.
35 af fuglene blev køns/aldersbestemt med følgende fordeling: 11 ad. han, 8 ad. hun, 7 ikke kønsbestemte adulte, 5 2k hun, 2 ikke aldersbestemt hun og 2 ikke kønsbestemt 2k. Det virker lidt underligt at der ikke er bestemt nogle 2k hanner, men kønsbestemmelse af Vandrefalke og her især ungfugle er ikke altid lige let,så man kan kun opfordre til forsigtighed med kønsbestemmelse af disse.
Efteråret var også godt med i alt 8 trækkende på et tilsvarende antal obsdage mellem 20/8 og 6/10. Det er en total, der er dobbelt så stor som gennemsnits totalen for de seneste 10 år. De køns/aldersbestemte fordelte sig som 2 ad han, 2 ikke kønsbestemte adulte og 1 1k han. Det er tydeligt, at der er en overvægt af adulte fugle både forår og efterår. Dog er der bestemt lidt flere 2k fugle i foråret end tidligere.
Mindst 4 forskellige Vandrefalke brugte Hovvig som rastlokalitet mellem 25/8 og 21/10: 1 ad hun, 2 2k hunner og 1 han. Især 14/9 udmærker sig med hele 3 forskellige rastende fugle (1 han + 2 hunner). Det må betragtes som højest usædvanligt, at 3 Vandrefalke holder til indenfor et forholdsvis lille område som Hovvig. Der var dog også klare tegn på pladsmangel i det de 2 hunner var i heftig infight.
De øvrige 7 dage der var med rastobs, var der kun 1 fugl pr. dag.
Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (16, 420, 26)
I Hovvig blev en ad han set rastende på 5 obsdage mellem 28/2 og 15/3.
Trækket gav i alt 22, som blev set på 16 obsdage mellem 31/3 og 1/6. Det er nu tredie år i træk, at forårstotalen ligger under middel, så den markante stigning i årstotalerne vi oplevede i en årrække er tilsyneladende bremset op. 50 % af forårets trækkende røg forbi ultimo april.
Ingen store dage. Dage med mere end 1 fugl: 11/4 2, 21/4 3, 28/4 2 og 30/4 2.
18 fugle blev køns/aldersbestemt: 8 ad han, 6 ad hun, 2 ikke kønsbestemte ad, 1 ikke aldersbestemt han og 1 2k hun. Altså klart flest adulte, hvilket er helt normalt for “vores” område.
Efterårstræk i alt 4: 16/8 1 ad han, 19/8 1 ad hun, 26/8 1 1 1k og 31/8 1 ad han. Lidt usædvanligt med 1 1k fugl i august. Måske er det en ungfugl fra den faste ynglelokalitet på Kullen i nordvest skåne, der har lagt vejen forbi.
I Hovvig blev 2 forskellige 1 k (han + hun) set rastende mellem 17/8 og 23/9. Senere på året blot en enkelt rastobs som også blev årets sidste 30/11 1 ad han.
Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk Vandrefalk
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (16, 393, 27)
I Hovvig kunne den samme 2k hun, som blev set i december 2006 ses frem til 30/1. Derudover var der en obs.: 18/2 1 SV Skansehage samme fugl?
Forårstræk kunne ses på 14 obsdage mellem 14/3 og 28/5 med en total lydende på 23 fugle. Det er lidt under middel. Bedste periode var medio - ultimo april, hvor 60,8 % strøg i gennem tælleapparaterne. Eneste dage med mere end 2 var 14/4 3 og 5/5 3. Følgende blev køns/aldersbestemt 6 ad hanner, 3 ad hunner, 1 ikke kønsbestemt ad, 1 2k hun og 2 ikke kønsbestemte 2k.
4 efterårstrækkende er lige over middel. 28/8 1 ad, 4/10 1, 12/10 1 ad hun og 14/10 1 1k hun. Et par af fuglene blev set under havobs på Korshage, hvilket er sket tidligere. I Hovvig 3 obs af en rastende 1k hun 26/9, 19/10 og 14/11.
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (16, 365, 28)
Kun en enkelt rastobs fra vintermånederne. 28/1 1 ad hun Hovvig. Senere sås samme sted ved 5 tilfælde mellem 23/3 og 10/5 1 rastende fugl. Rastende Vandrefalk blev også set på den nordøstlige del af halvøen ved Korshage - Nørrevang ved 3 tilfælde mellem 25/3 og 1/4.
Forstrækkende fugle blev set mellem 18/3 og 7/5 hvor i alt 23 blev iagttaget på 14 obsdage. Det er lidt under gennemsnitsniveauet for de senest foregående 10 år. Det skyldtes en svag sæsonstart med kun 2 fugle inden 22/4. Herefter blev 91 % af totalen set i perioden ult. april - pri. maj, hvor samtlige aktivtrækkere undtagen Duehøg toppede. Der var ingen "større" dage og kun 2 med over 2 fugle: 25/4 3 og 1/5 4. Som sædvanligt er der foretaget en del køns og aldersbestemmelse, hvilket gav følgende resultat: 5 ad hun, 2 ad han, 1 ikke aldersbestemt hun, 2 ikke aldersbestemte hanner, 1 2k hun, 1 2k han og 1 imm. han (det er vel også 1 2k).
Af efterårstrækkende vandrefalke blev det til disse: 11/9 1, 12/9 1 og 14/9 1 tf. alle Hovvig. Trækforsøgende fugle om efteråret må i vores område være vanskelige at skelne fra rastende fugle, specielt på en lokalitet, hvor der tit raster rovfugle som Hovvig. Fra 18/10 meldes en rastende fugl (1k) i Hovvig og denne ses på 14 dage frem til årets sidste dag. Formodentlig samme fugl ses ved 3 tilfælde mellem 12/11 og 26/11 ved Korshage/Nørrevang.
Vandrefalk Vandrefalk
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (16, 319, 46)
Rastende Vandrefalk ses nu jævnligt i Hovvig. En 2k hun rapporteredes rastende her mellem 1/1 og 15/1 (6 obsdage). 2/1 sås 1 Vandrefalk fra Rørvig by og 15/1 ses ligeledes 1 sydvestflyvende fra Skansehage. Det er uden tvivl Hovvigfuglen der er på spil her. Herefter er der disse rastobs fra Hovvig: 27/2 1, 20/3 1, 8/4 1 og 13/5 1. Forårstrækket løb af stabelen mellem 9/3 og 28/5 (23 obsdage) og vi tangerede sæsonrekorden sat i 2003 med en samlet total på 41 fugle. Flest (56 %) blev ikke uventet set i perioden medio - ultimo april. Det blev ikke til ny dagsrekord, men 3 dage med 5 Vandrefalke lader sig også høre. Dage med mere end 1 fugl: 23/3 2, 28/3 2, 16/4 5, 17/4 5, 23/4 5, 24/4 2, 28/4 3, 3/5 2 og 15/5 2. En række fugle køns/aldersbestemtes. Det blev til 21 adulte svarende til 51 % af totalen. Heraf var 9 hunner, 6 hanner og 6 blev ikke kønsbestemt. Der var desuden 1 hun og 2 hanner som ikke blev aldersbestemt. Endelig er der kun en sikkert bestemt 2k fugl. Denne var en han og blev set 21/5.
Fire trækkende og en tf fugl er set i efteråret: 19/8 1 han SV, 1/9 1 tf, 21/9 1 han SV, 23/9 1 ad han SV og 29/9 1 SV alle set i Hovvig.
Der foreligger endvidere en hel række rapporter om rastiagttagelser fra Hovvigområdet af minimum 3 forskellige fugle. To af disse var 1k fugle (han + hun) og 1 er indsendt som 2k hun, hvilket er ret usædvanligt, da 2k fugle om efteråret normalt ikke kan skelnes fra gamle, idet de har fældet til adult dragt i løbet af sensommeren. Der er ikke set mere end 1 fugl dagligt. En enkelt gang var en fugl udenfor Hovvig 22/10 1 overflyvende Nakkehage – nok en af Hovvig fuglene.
Den ene af 1k fuglene i Hovvig blev i området året ud.
Vandrefalk Vandrefalk
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (16, 274, 45)
I Hovvig ses rastende Vandrefalk på 5 dage mellem 18/2 og 3/4. Forårets trækobs gav en total på 31 Vandrefalke på 24 dage mellem 23/3 og 1/6. Ikke på højde med sidste års rekord, men dog næst højeste forårstotal.
Den gode tendens fortsætter altså. Ingen "store" dage men trækket kører godt og stabilt især med.- ult. april. Dage med mere end 1: 23/3 2, 9/4 2, 16/4 2, 17/4 2, 18/4 3 og 28/4 2. Der er kun rapporteret 3 2k fugle, hvilket ikke er helt unormalt. Den ene af disse er fra juni og udgør blot andet fund fra denne måned i Rørvigområdet.
Fra 1/10 og til 31/12 raster en 1k hun i Hovvig. Set på 26 dage. Formodentlig var det den samme fugl, som var et smut ved Søndervang 18/12. Hidtil længste periode med rastende Vandrefalk i området. 12 trækkende i efteråret mellem 3/9 og 6/11 er ny rekord. Trækbilledet forplumres lidt af de mange rastiagttagelser. Mere end 1 fugl rapporteres 3/9 2 og 27/10 3. Sidstnævnte er nyt efterårsdagsmax.
Vandrefalk
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (16, 302, 49)
Hvem havde nogensinde troet dét - at Vandrefalken et forår skulle overgå både Dværgfalk og Lærkefalk, og at der ikke er voldsomt langt op til Tårnfalk! Helt utroligt - men se bare her:
15/3 - 17/5 i alt 41.
Dage med 3 og derover: 15/4 3, 16/4 3, 17/4 3, 21/4 3, 22/4 4 og 23/4 7 - sidste dato er en tangering af den nuværende dagsrekord.
Vandrefalkens succesfulde comeback efter pesticid katastrofen i 60´erne, er et sandt eventyr. Arten brager frem i disse år - har det tilsyneladende rigtigt godt og er bl.a. igen begyndt at yngle på Møns klint.
Af de 41 forårstrækkende fugle blev 56 % aldersbestemt (6 ad han, 7 ad hun, 10 ad i øvrigt uden køn på). Endvidere blev 39 % kønsbestemt (7 hanner, 9 hunner) - skal naturligvis tages med et lille forbehold, da bestemmelserne ofte tager udgangspunkt i fuglenes størrelse alene.
Efterår: 26/8 - 19/10 i alt 7.
En årsunge 1k holdt til i Hovvig mellem 26/10 og 9/11 - ofte set jagende ænder, Stære og Viber. Langtidsrastende Vandrefalke er vi ikke forvent med.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (16, 274, 28)
Hjemmesiden angiver noget så usædvanligt som en vinterrast: 23/2 1 rast Hovvig.
Hvis der ikke er andet, der rykker i disse tider, så gør Vandrefalken det. Sidste år kiksede den efterhånden traditionelle forbedring af sæsonrekorden, så i år tog vi revanche med både en sådan (dog kun med hiv og slæb) og indtil flere overgåelser af den gamle dagsrekord. Det er utroligt, at arten kan blive ved med at være rød på hjemmesiden (og det bliver vist endnu værre til næste år, hvor falken ifølge de gamle nostalgikere - og dem har vi åbenbart mange af - gik om ikke gennem lydmuren - så dog det der ligner en talmæssig mur).
Forårstræk 2/4 - 20/5 med i 26 fugle. Der var mindst to fugle på følgende dage: 8/4 2, 19/4 4, 21/4 7, 9/5 2 og 11/5 5.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 30/3 1, 1/4 1 og 1/5 1. Burde have forøget forårstotalen med 3.
Efterårstrækket faldt 12/9 - 11/10 i alt 2 fugle. Fordelingen overlades til læseren.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 20/10 1 (SS). Burde have forøget efterårstotalen med 1.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001: (16, 254, 20)
Når alt andet svigter, kan vi altid glæde os over Vandrefalken, de 17 forårstrækkere eneste notering, der ligger over “normalen”. Det er godt nok i underkanten af, hvad vi er blevet forvent med i de senere år, men i forhold til, hvordan mange andre arter svigtede, ser vi forventningsfuldt frem til, hvad det kan blive til i et kanonforår. Samtlige obs: 10/3 1, 9/4 1 SV, 10/4 1, 11/4 1, 20/4 2, 21/4 2, 22/4 1, 28/4 1, 29/4 2, 30/4 2, 1/5 1, 10/5 1 og 17/5 1.
Køns- og aldersfordeling: 5 ad hun, 3 ad han, 2 ad, 2 hun, 1 han og kun 1 2k understøtter formodningen om overvægt af gamle fugle i april - eller den anden vej rundt, det generelt ringe majtræk gav markant underskud af ungfugle.
Efterår: 4/11 1k hun Hovvig, 9/11 1 1k hun Korshage og 17/11 1 Hovvig alle rastende.
Vandrefalk
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000: (16, 224, 30)
Så fik forårsrekorden igen et skub, i alt 25: 27/3, 9/4 2, 17/4, 20/4 4, 22/4 2, 24/4 2, 28/4, 29/4 3, 30/4 3, 2/5, 6/5, 7/5 3 og 9/5.
To efterårstrækkere: 17/10 og 21/10.
Rast Hovvig: 7/9, 30/9, 20/10, 22/10, 27/10 og 5/11, antagelig mindst 3 fugle.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EH, EVR, HVR, KES, AT).
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (16, 209, 15)
Skuffende år for arten. Vi skal tilbage til starten af 90'erne for at finde et tilsvarende lavt antal. 12 obsdage mellem 25/3 og 19/5 bød på 14 fugle og kun 4/4 med 3 fugle havde mere end 1. Øvrige dage med trækkende fugle: 25/3, 26/3, 29/3, 1/4, 5/4, 24/4, 25/4, 26/4, 7/5, 12/5 og 19/5. Rent kollaps medio april og ultimo april kunne på ingen måde opveje det tabte. April måned var således særdeles skuffende med kun 8 fugle, når det normale antal fugle i april udgør over 65% af et års antal. Flot at hele 10 fugle blev aldersbestemte og typisk blev de eneste ungfugle set medio maj. Arten kun set trækkende mellem klokken 10.00 og 15.00, med omkring halvdelen af fuglene mellem 10.00 og 11.00.
Eneste rastobs faldt i efteråret: 11/9 sås en imm fugl og så på Nørrevang. Blev noteret trækkende SV 10.15.
Lidt unormalt at Hovvig ikke kunne fremvise rastende storfalk i efteråret.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (16, 191, 18)
Forårstræk 6/4 - 2/5, i alt 17: 6/4 1, 7/4 1, 9/4 1, 10/4 1, 12/4 1, 13/4 1, 15/4 1, 18/4 1, 20/4 1, 22/4 3, 24/4 3, 1/5 1 og 2/5 1.
Efteråret er hurtigt overset: 5/9 1 SV HV (HVR).
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK