Digesvale  Riparia riparia
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Digesvale
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Lille fremgang i forhold til de seneste katastrofeår.
Den samlede forårstotal inkl. rasttal blev på 171. Til sammenligning har forårstotalerne de seneste 4 år ligget mellem 37 og 65.
Tidlig ankomst: 12/4 9 Nakke Nord. I alt 14 trækkende i april og 35 i maj.
Vigtigste nyhed er uden tvivl, at Digesvalerne igen har fundet frem til Skredbjerg: 18/5 3 rastende, 1/6 og 3/6 20 rastende med omkring 30 aktive huller. Der er desværre ingen sikre meldinger fra resten af sommeren.
Største rasttal fra efteråret: 28/8 30 Hovvig.
Sidste obs: 6/10 1 rast Korshage.
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Endnu et dårligt år. Hvis man skal finde en positiv vinkel, må det være at vi tilsyneladende har nået et bundniveau, hvor det i hvert fald ikke blev værre!
Forårstotaler fra de seneste år:
2005200620072008200920102011
4020712137654859
Der er her blot tale om en sum af alle rapporterede trækkende og rastende Digesvaler.
Årets første: 11/4 1 SV Rørvig By, derefter yderligere 7 aprilfund, i alt 20 trækkende i april. Maj gav 11 rapporterede fund med i alt 22 trækkende.
Ingen sikre ynglefund, men bemærk dog: 15/6 2 rast Hovvig, viste interesse for øen og 25/6 8 rast Skredbjerg, hvor et enkelt hul så ud til at have været i brug.
Andet halvår lidt bedre. Største Hovvig rasttal pr. måned: 24/7 25, 15/8 15 samt 4/9 og 12/9 10.
Sidste obs: 26/9 1 SV Korshage.
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Tendensen fra sidste år fortsætter: Meget få fugle, og specielt forårstrækket var ekstremt ringe.
Første obs: 25/4 4 rast Korshage. Den samlede forårstræktotal blev 9 (ni!).
I juni 1 - 2 rastende i Hovvig.
Lidt bedre rasttal fra andet halvår: Juli op til 6 i Hovvig, 1/8 100 ved Flyndersø, 24/8 35 Hovvig og 9/9 100 Hovvig.
Sidste obs: 28/9 1 NØ Hovvig.
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
De sidste par år har været katastrofalt dårlige for Digesvalen. Vi har derfor haft ekstra fokus på arten, og man kunne forvente, at dette alene ville give større tal. Men det ser desværre ud til, at i hvert fald forårstrækket fortsætter på samme meget lave niveau. Efterårstallene giver til gengæld håb om bedre tider.
Ankomst: 9/4 1 V Korshage. Kun en trækdag når en total på over 10: 17/5 34 NØ Korshage på 3 timer.
Samlet forårstræktotal: Sølle 57 fordelt på i alt 20 indsendte obs.
Ingen ynglefund.
Efteråret ser heldigvis langt bedre ud. Første større dag 5/8 120 rast Flyndersø, hovedsagelig 1k-fugle. Derefter flere store tal: 12/8 600 SV Hovvig (130 pr. time) og 17/8 240 rast Hovvig. I hele august samt primo september, var der mange dage med omkring 100 rastende i Hovvig.
Sidste obs: 19/9 1 S Hovvig.
Digesvale Digesvale Digesvale Digesvale
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Første obs: 12/4 1 rast Hovvig. Eneste forårsdag med to-cifret antal blev 29/5 med 18 trækkende på 7 timer! Ingen rasttal fra Hovvig eller andre steder i maj måned.
Ingen ynglepar i området.
Største tal fra efteråret: 24/8 15 rast Hovvig og 7/9 20 rast Hovvig.
Sidste obs: 8/10 1 trækkende Hovvig.
Endnu et år med ekstremt få Digesvaler. I 2007 nåede årstotalen kun op på 130 og i 2008 blev det til sølle 105. Typiske årstotaler de foregående 10 år har ligget på 2000 - 4000. Selvom dækningen af svale-trækket kan variere meget fra år til år, kan der ikke være nogen tvivl om, at nedgangen desværre er helt reel. På landsbasis er Digesvalen også generelt i tilbagegang. DOF's punkttællinger ligger på 15 - 20% af 1975-niveauet, de sidste par år dog med en lille fremgang. Den markante tilbagegang hos os de sidste to år skyldes formentlig især, at de lokale ynglekolonier er forsvundet.
Arten er nu så sjælden, at man fremover bedes indsende alle obs.
Digesvale Digesvale
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Katastrofalt ringe år! Den indrapporterede årstotal er på kun 130 Digesvaler.
Året startede elles godt nok med vores næsttidligste fund nogensinde: 31/3 2 NØ Brentebjerg (JHC). Derefter i alt 12 aprilfund med 23/4 10 rast Hovvig og igen 28/4 10 rast Hovvig som de største. Der er praktisk taget ingen træktal fra maj måned, og det største rasttal blev 17/5 50 Hovvig.
Ingen ynglefund.
Fra efteråret kun følgende: 3/9 2 SV Korshage.
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Normal ankomst: 19/4 5 rast Hovvig. Største aprilrasttal fra Hovvig: 27/4 25 og 30/4 30, øvrige aprildage under 10 registrerede. Meget begrænset materiale fra maj måned, største tal: 5/5 45 Ø Korshage og 16/5 50 rast Hovvig.
Ingen ynglefund i år: 24/6 0 ynglepar Skredbjerg (EVR).
Et par pæne efterårsrasttal fra Hovvig: 14/8 200 og 19/8 1000.
Sidste indrapporterede obs: 27/8 200 rast Flyndersø.
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
25/3 2 S Skansehage (JBH), blev vores første marts-fund nogensinde. Årets næste Digesvale dukkede op allerede 4/4 1 Ø HV (LB), og det var faktisk en tangering af den gamle fænologi-rekord fra år 2000. I øvrigt en meget begrænset indrapportering fra foråret.
8/5 var der 12 rastende ved Skredbjerg-kolonien, men et besøg den 24/7 gav nul ynglepar.
Fra efteråret kun følgende: 17/8 700 SV og 150 rastende Hovvig.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Tidlig ankomst: 13/4 6 rast Hovvig. Pæne april-tal: 32 obs af i alt 426 fugle og et største rasttal på 250 i Hovvig. Derimod er der ikke indsendt mange obs fra maj, største rasttal fra Hovvig: 23/5 300.
Ynglefund: 13 par på Korshage og ca. 30 par ved Skredbjerg.
Efteråret gav flere store rasttal i Hovvig: 24/8 1100 og 30/8 2000.
Sidste: 3/10 2 rast Hovvig.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Ret tidlig ankomst: 14/4 1 Ø Korshage, i alt 13 april-obs. Der er kun indrapporteret få egentlige træktal fra foråret, men til gengæld nogle ret store rasttal i Hovvig ultimo april: 21/4 75, 23/4 50 og 24/4 300 (LB).
Ynglefund: 29/6 15 fugle ved 5 huller på Korshage, ingen oplysninger om Skredbjerg-kolonien.
Største rasttal fra efteråret: 30/8 600 og 9/9 1000 begge Hovvig.
Sidste: 24/9 3 NØ Korshage, udtrækkende!
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Normal ankomst 19/4 1 rst Hovvig.
Største rasttal pr. måned: 25/4 30 Hovvig, 16/5 50 Rørvig Bugt og 16/6 20 Hovvig.
I år er der sikre ynglefund i form af unger ved beboede huller på 2 lokaliteter: Korshage antagelig 4 par (13/7) og Skredbjerg 11 par (21/7).
Kun en obs er indsendt fra efteråret: 2/9 8 NV Korshage.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Normal ankomst 21/4 1 rst Brentebjerg. Meget sparsomme meldinger fra resten af foråret. Eneste større rasttal 2/6 200 rst Hovvig.
5/6 8 ynglepar ved Skredbjerg. Spredte obs af 2 - 4 fugle på Korshage må vel tolkes derhen, at der også her har været nogle få ynglepar.
Kun ganske få indsendte obs fra efteråret. Sidste 30/9 2 rst Hovvig.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Rekordtidlig ankomst 4/4 1 rst Dybesø (LB), den hidtil tidligste var 11/4 1981.
Næste blev 15/4 2 rst Hovvig. Meget store rasttal ultimo april i Hovvig: 22/4 125, 25/4 225, 27/4 375 og 28/4 150. Det reelle træk i april/maj kan ikke bedømmes ud fra de indkomne observationer. Eneste koloni var i år i de lave kystskrænter ved Korshage, i alt 39 huller, men reelt næppe mere end 10 - 20 par.
Efteråret gav også meget store rasttal i Hovvig: 12/8 400, 23/8 1000 og 27/8 1200.
Årets sidste obs: 17/9 2 trk Korshage.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Sen ankomst 22/4 3 SØ HV. Største aprilrasttal fra Hovvig: 23/4 10, 24/4 25 og 30/4 50. Primo maj op til 200 rastende. Ingen nævneværdige træktal er indkommet.
Der var i år en koloni med ca. 15 huller på en af øerne i sydbassinet i Hovvig.
Pæne rasttal fra efteråret: 21/8 300, 26/8 1000, 28/8 500 og 12/9 100 alle Hovvig.
Sidste obs: 3/10 1 SV HV.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Normal ankomst 15/4, kun en større aprildag 28/4 35 rst HV.
Små træktal fra primo og medio maj, største dag ultimo maj 29/5 450.
Ingen ynglefund er indrapporteret.
Største rasttal fra efteråret 18/8 60 HV.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1997: (11/4)
Fåtallig/almindelig yngletrækfugl samt almindelig for- og efterårstrækgæst.
Arten yngler hvert år et eller flere steder i kommunen. Korshage kunne i 1980'erne have op til 66 ynglepar, normalt dog betydeligt færre, men har i de senere år kun kunnet mønstre 0 - 3 par. Skredbjerg var i mange år den mest konstante koloni med 20 - 40 par hvert år, men i 1993 - 1995 forsvandt de alle. I 1996 var der igen 12 par. Årsagen til variationerne kendes ikke. Enkelte år har arten også ynglet i Hovvig. De sidste par år har den eneste større koloni været i en jordbunke på en oplagringsplads ved havnen i Nykøbing (50 - 70 par). Dette er dog næppe nogen særlig fremtidssikret placering.
Året starter normalt med enkelte trækkende medio - ultimo april. I denne periode kan der også være mindre antal (10 - 50) rastende fugle i Hovvig. Antallet af trækkende og rastende fugle øges kraftigt, når vi kommer ind i maj, men kulminerer først hen imod månedens slutning. Trækintensiteten kan på gode dage være 100 - 200 pr time.
Som for de øvrige svalearter stammer de fleste efterårsobservationer fra Hovvig, hvor rasttallene i august og primo september typisk ligger på 50 - 200, undtagelsesvis op til 450 (30/8 1992).
Største6/5 197821/5 199326/5 199219/5 199622/5 1989
trækdage800660600500420
1997: Temmelig sen ankomst 26/4, hvor der flere steder blev set 1 - 2 trækkende fugle. Første større rasttal: 2/5 75 Hovvig. Træktallene fra maj måned er få og små, 17/5 270 på 9 timer er det eneste nævneværdige. Der er i år kun fundet 6 ynglepar ved Skredbjerg og 1 par ved Korshage. Der er ingen rapporter om havnekoloniens skæbne. Efterårets sidste: 7/9 1 rst Hovvig.
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1996:
Ret normal ankomstdato 17/4, men i øvrigt meget få april- og tidlige maj-fugle. Indtil 18/5 kun 9 obs af i alt 20 fugle, det kan vist ikke svare til virkeligheden. 19/5 500 Ø KH er eneste større træktal.
Skredbjergkolonien er igen vakt til live, 11/7 min 12 par. Kolonien ved havnen lever en farefuld tilværelse, deres “skrænt/jordbunke” ser ud til at være truet af de kommunale entrepenørmaskiner, 23/6 var der dog ca 35 par tilbage. Derudover også set ved KH, hvor der muligvis ynglede nogle få par.
40 rastende 21/8 i Hovvig var efterårets største tal og 24/9 6 T årets sidste.
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK