Bjergvipstjert  Motacilla cinerea
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012: (-, 694, 33)
Året startede med noget så usædvanligt som et regulært vinterfund: 13/1 1 overflyvende Skansehage (FDE) - Storpiberen igen på spil...
Årets første rigtige forårstrækker var også meget tidligt på den: 15/2 1 NØ Rørvig Bugt.
Vi har ingen andre fund fra januar og kun to tidligere fra februar: 12/2-1981 2 NØ Rørvig By (EVR) og 23/2-1995 1 tf Korshage (JS).
Fordeling af forårsfugle, i alt 19:
FebMarApr
010063360
En enkelt af disse holdt til et par dage i Nakke By: 20/3 - 21/3 1 han rastende i en våd hestefold ved Galbuen.
11/4 3+1 trækkende NØ Nakke Nord (AF) er eneste forårsobs af mere end 1 fugl.
Sidste forårsobs: 16/4 1 V Rørvig By.
Første efterårsobs: 12/9 1 V Plantagen.
Fordeling af efterårsfugle, i alt 13:
SepOkt
042313
Sidste obs: 24/10 2 SV + 1 rast Skansehage.
Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert Bjergvipstjert
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (-, 667, 27)
En ret kraftig tilbagegang i forhold til de sidste par års totaler på hhv. 48 og 49, og også lidt under gennemsnittet (36) for de seneste 10 år.
Forholdsvis tidlig ankomst: 8/3 1 S Korshage.
I alt 13 forårsfugle, med flest medio marts: 6.
Sidste forårsobs: 15/4 1 trækkende Korshage.
Ingen sommerfund i år.
I alt 14 efterårsfugle, med flest ultimo september: 7.
Sidste obs: 11/11 1 V Vesterlyng (AF), samme dato som sidste år og dermed en tangering af vores fænologirekord.
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (-, 618, 49)
Endnu et godt år! Se figur.
Normal ankomst: 18/3 2 Ø Korshage.
I alt 28 forårsfugle, med en helt traditionel fordeling:
MarApr
0613810
Største dag: 30/3 5 trækkende Korshage.
Igen i år en enkelt juliobs: 27/7 2 1k rast Hovvig (AF).
I øvrigt pænt mange efterårsobs, i alt 19 fugle, jævnt fordelt over perioden 15/8 - 11/11.
Største dage: 8/10 3 og 12/10 3. Sidste obs: 11/11 1 hørt Rørvig.
Bjergvipstjert
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (-, 570, 48)
Årstotalen på 48 fugle gør 2009 til vores næstbedste år, kun overgået af rekordåret 2007, hvor der var hele 88.
Tidlig ankomst 4/3 1 Ø Korshage, og også en forholdsvis tidlig kulmination medio marts. Største dag blev 20/3 med 5 trækkende Korshage og 2 rastende Søndervang. I alt 36 forårsfugle med sidste forårsobs: 2/5 1 Ø Korshage.
27/7 1 juv fouragerende Flyndersø (AF) er yderst bemærkelsesværdigt, vi har ikke haft julifund siden 1994. Nærmeste ynglepladser er så vidt vides Strids Mølle og ved Esrum Sø.
Efteråret gav i alt 11 trækkende, flest medio september: 19/9 2 og 20/9 2 begge Korshage.
Sidste obs: 20/10 1 SV Flyndersø.
Bjergvipstjert
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (-, 536, 34)
Endnu et godt år. Årstotalen er lidt over gennemsnittet for de sidste 4 - 5 år, når man vel at mærke ser bort fra sidste års mega-total på 88.
Første obs var forholdsvis tidlig: 9/3 1 Ø Korshage. I øvrigt et forår lige efter bogen, med kulmination ultimo marts og primo april: 29/3 3, 30/3 3, 31/3 3 og 1/4 4. I alt 26 forårs-fugle.
I efteråret blev det til i alt 8. Første efterårsobs: 21/9 1 SV Skansehage og årets sidste: 23/10 1 SV Hovvig
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (-, 448, 88)
Tidlig ankomst: 4/3 1 Ø Korshage.
Årstotalen på 88 sprænger alle rammer - se figuren. I alt 66 fra foråret og 22 fra efteråret. Langt hovedparten i den normale kulminationsperiode ultimo marts. De største trækdage: 24/3 12 hvilket også er ny dagsrekord, 25/3 10, 27/3 8, 28/3 6 og 29/3 5, øvrige dage under 5. Den tidligere dagsrekord var på 7 og stammer fra 8/4-1996.
Efterårsobs er indrapporteret fra perioden 1/9 - 13/10. Største dag 4/10 med i alt 8 trækkende og sidste obs: 13/10 1 SV Korshage og 1 V Skansehage.
Bjergvipstjert Bjergvipstjert
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (0, 421, 27)
Årstotalen på 27 er nogenlunde på linje med tallene fra de seneste år.
13 forårsfugle og 14 fra efteråret, med hovedparten i to perioder omkring 1. april og omkring 1. oktober. "Største" dagstotaler: 24/3 2, 25/3 2, 1/4 2, samt fra efteråret: 23/9 3, 30/9 2 og 9/10 3, alle trækkende Korshage. Derudover også enkelte obs fra Hovvig, Nykøbing, Nørrevang og Rørvig By.
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (0, 390, 31)
Arten er stadig i fremgang. Fordelingen af årets obs er dog noget anderledes end sidste år.
maraprmajaugsepokt
primedultprimedultprimedult..primedultprimedultprimedult
2004:019540000..001430000
2005:0817110010..000000210
Som det ses faldt næsten alle årets obs i en kort periode i marts.
Træktotaler fra disse dage: 19/3 1, 20/3 6, 21/3 5, 23/3 2, 25/3 2, 26/3 1, 29/3 3 og 30/3 3. Derudover 19/3 1 rast Galbuen og 24/3 1 rast Korshage.
De 3 efterårsobs ligger indenfor den normale trækperiode: 6/10 1 SV, 8/10 1 V begge Korshage samt 17/10 1 SV Hovvig.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (0, 363, 27)
Den positive udvikling fortsætter for denne art. Fordelingen blev som vist nedenfor, altså i alt 19 forårsfugle og 8 fra efteråret.
marapraugsep
primedultprimedult..primedultprimedult
019540..001430
Mere præcist faldt årets obs i perioderne 18/3 til 19/4 samt 31/8 til 18/9. Efterårets obs ligger ret tidligt, normalt kulminerer trækket ultimo september til medio oktober.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (0, 341, 22)
Endnu et godt år med 16 forårsobs og 6 efterårsobs.
Første obs 8/3 1 NØ Korshage er ret tidlig, vi har kun 4 år med tidligere ankomst af Bjergvipstjert. Marts gav 8 egentligt trækkende og en enkelt rastende ved Galbuen. I april blev tallene 4 trækkende og 3 rastende langs kysterne.
Efterårsobsene er alle trækobs: 3 fra september, 2 fra oktober og endelig vores hidtil seneste 5/11 1 SV Hovvig (LB).
Med det stadigt mildere klima var det måske en ide, at gøre lidt mere ud af at søge efter overvintrende Bjergvipstjerter. Grønnehave Skov er vel den mest oplagte lokalitet.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (0, 330, 11)
Dårligt år med kun 11 fugle, vi skal helt tilbage til 1991 for at finde en lige så lav en årstotal.
I alt 6 forårsfund: 28/3 Nykøbing, 31/3 Plantagen, 2/4 Korshage, 12/4 Korshage, 14/4 Korshage og 11/5 Korshage, alle var enlige trækkende fugle.
Efteråret gav 5 fugle: 25/8 1 Korshage, 15/9 2 Nykøbing og 24/9 1 Korshage alle trækkende og endelig 1 rastende 4/10 Nakke Hage.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001: (0, 304, 26)
Et rigtig godt år, med 13 fugle både forår og efterår.
Normal fordeling af forårstallene, men usædvanligt mange efterårsfund. Faktisk vores næstbedste efterår, kun 1995 med 23 fugle er bedre.
maraprsepokt
primedultprimedultprimedultprimedult
005710013711
De fleste obs er fra Korshage, men også en del fra Hovvig, Nykøbing m.fl.
Største dagstotaler: 31/3 3 og 6/4 3 samt 7/10 6.
Bjergvipstjert
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000: (0, 288, 16)
Et gennemsnitsår. Alle obs er af enlige trækkende fugle: 11 fra Korshage, 2 fra Nykøbing, 2 fra Hovvig og 1 fra Dybesø. Set i perioden 18/3 - 1/6, største dagstotal 31/3 3. Fordelingen er også helt traditionel med 14 fugle medio marts til medio april, derudover kun: 5/5 1 og 1/6 1 begge Ø Korshage. Ingen efterårsfund.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (0, 270, 18)
Et ganske godt år. I alt 14 trækkende i perioden 13/3 - 13/5, kun 2 dage med mere end 1: 29/3 2 og 8/5 2. Et efterårsfund: 14/9 1 KH.
Mest interessant var uden tvivl: 22/3 2 hanner + 1 hun ved bækken i Grønnehave Skov (EVR). Det er anden gang vi har et fund, på denne vores eneste potentielle yngleplads!
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (0, 258, 12)
Et middelår, 11 enlige trækkende fugle i perioden 22/3 - 16/4, flest ultimo marts, største dag 29/3 4 trækkende.
Et enkelt efterårsfund 3/10 1 SV KH.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1997: (0, 243, 15)
Sjælden trækgæst om foråret, meget sjælden trækgæst om efteråret og tilfældig sommergæst.
Forårstrækket kulminerer ultimo marts til primo april, desuden findes en mindre top medio maj. Efterårstrækket kulminerer ultimo september til primo oktober. I alt 169 fugle er set i forårsperioden, 2 er set i juli måned og 72 i efteråret.
Der har været en bemærkelsesværdig fremgang i antallet af trækkende Bjergvipstjerter indenfor de sidste 4 - 5 år. Se figuren. De to juli-observationer er fra 1994, hvor der 27/7 blev set 1 juv og 29/7 1 han - begge Korshage. Dette kan vel næsten kun tolkes derhen, at arten har ynglet indenfor en ikke alt for stor afstand fra området. Der findes der ud over et fund fra en mulig ynglelokalitet: 26/3 1995 1 rastende ved bækken i Grønnehave Skov.
Største8/4 19969/10 19956/4 19964/4 19857/4 1996
trækdage76644
1997: Vi kom lidt ned på jorden igen efter de seneste års rekordtal, 15 fugle set på 12 dage svarer til normaltilstanden før 1994. Periodemæssigt fordelte observationerne sig ret traditionelt: Marts 4, april 3 og maj 4. Fra efteråret: September 3 og oktober 1. Alle fund drejer sig om enlige fugle, de 13 er set trækkende på Korshage og de 2 sidste i Hovvig, heraf 1 rastende 31/3.
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1996: (0, 206, 37)
Et resultat næsten på linje med sidste års rekordtal. I år dog med en noget anden fordeling mellem forår og efterår:
FEBMARAPRMAJSEPOKT
199511140221
19960225334
Forårsobs fra 23/3 til 22/5. Max dage: 6/4 5, 7/4 4 og 8/4 7, sidstnævnte er ny dagsrekord. Øvrige dage:1-2. Næsten alle set i KH-området.
Efterårsobs fra 6/9 til 18/10, alle enkelte fugle fra KH, HV mm.
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK