Hvid Vipstjert  Motacilla alba
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Normal ankomst: 11/3 1 hørt trækkende Rørvig By.
Ankomstdatoen er ligesom for Gul Vipstjert rykket et par uger frem i løbet af de sidste 40 år. Se nedenstående figur. Den tilfældige variation fra år til år er noget større, hvilket vel hænger sammen med, at martstrækkere generelt er mere afhængige af vejrforholdene.
Fordeling af forårstrækket, i alt 325:
MarAprMaj
05431725020000
Største trækdage: 11/4 94, 12/4 31 og 19/4 37, øvrige dage under 20.
Største rasttal fra foråret: 11/4 60 Nørrevang, 15/4 50 Hovvig, 24/4 74 Flyndersø og 10/5 30 Flyndersø.
Største rasttal fra efteråret: 27/7 12 Flyndersø, 10/8 15 Nykøbing, 6/9 15 Nørrevang, 18/9 15 Flyndersø, 29/9 19 Skansehage og 1/10 26 Søndervang.
Sidste obs: 28/10 1 rast Rørvig By.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Normal ankomst: 12/3 med 4 forskellige obs af enkeltfugle.
Generelt kun små rast- og træktal fra marts, med 31/3 21 rast Nørrevang som det eneste større tal.
Fordeling af forårstrækket, i alt 282.
MarAprMaj
09571154848500
- hvilket ser helt normalt ud.
Største trækdage: 2/4 29, 3/4 41, 17/4 20 og 23/4 26. Øvrige dage under 20.
Største rasttal: 3/4 32 og 16/4 33 begge Korshage.
Spredte obs fra sommerperioden, med et enkelt bemærkelsesværdigt stort tal: 19/7 35 rast Nørrevang.
Igen i år mange efterårsobs. Største rasttal: 8/9 22 Nørrevang og 26/9 32 Dybesø/Flyndersø-området.
Regulært trækkende: 30/9 16 SV Hovvig og 1/10 23 SV Flyndersø.
Sidste obs: 5/11 1 rast Korshage.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Ret sen ankomst: 16/3 2 trækkende Korshage. Alligevel blev det til rekord mange marts observationer, med 25/3 64 trækkende som største dag. Også pæne dagstotaler primo og medio april.
Fordeling af forårstrækket, i alt 346.
MarAprMaj
016186110313000
Største rasttal: 2/4 40 Nørrevang, 25/4 47 Korshage og 3/5 20 Korshage. Det må vel tolkes sådan, at der faktisk har været en hel del trækkende også ultimo april og primo maj.
Største tal fra sommeren: 26/5 11 fouragerende Flyndersø, 6/6 10 rast Korshage og 31/7 12 rast Hovvig.
Igen i år var der rekord mange efterårsobs, i alt 476 mod sidste års rekord på 381. Der er primært tale om rastobs. Største tal pr. måned: 15/8 35 Flyndersø, 7/9 56 Flyndersø og 41 Nørrevang samt 1/10 9 Flyndersø.
Sidste obs: 15/10 1 Ø + 1 rast Korshage.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Tidlig ankomst: 4/3 1 trækkende Korshage.
Ganske mange, men forholdsvis små rast- og træktal i marts måned, max 26/3 24 rast Søndervang og 28/3 11 Ø Korshage.
Lidt større træktal i april, max 12/4 50 Korshage. Et enkelt meget stort rasttal skiller sig ud: 16/4 160 Nørrevang (CG m.fl.), fouragerende på en nysået mark. En søgning i RFbasens samlede materiale giver kun to rastobservationer med større antal: 13/4-1985 170 Hovvig og 16/4-1986 235 Nykøbing, derudover er der flere andre meget store rasttal (og træktal) medio april. Der er ingen tvivl om, at dette er perioden man skal være aktiv, hvis man vil se store flokke af Hvide Vipstjerter.
Der er rapporteret usædvanligt mange efterårsobs, jævnt fordelt over perioden medio august til primo oktober. Kun få egentlige trækobs, men mange rastobs med 8/9 52 Korshage og 24/9 28 Nørrevang som de største.
Sidste obs: 15/11 1 rast Rørvig.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Vinterobs: 24/1 1 NNØ Rørvig Friskole (CG) - det har vi godt nok aldrig prøvet før! Til sammenligning er i alt 16 obs af Hvid Vipstjert i DOFbasen fra perioden 1/12-2007 til 31/1-2008 i hele Danmark.
Relativt tidlig ankomst: 6/3 1 rast Hovvig. Ret fåtallig i det meste af marts - de fleste dage under 10 trækkende/rastende. En enkelt dag skiller sig ud med store rasttal: 31/3 40 Korshage og 54 Galbuen (begge AF). Ingen større træktal fra april og maj, største rasttal: 21/4 40 ved Dybesø og 3/5 20 Korshage.
Meget sparsomme meldinger fra sommerperioden. Bl.a. kan nævnes: 15/7 2 ungfugle Korshage.
Største rasttal fra efteråret: 9/8 30, 18/9 36 og 1/10 45 alle Hovvig.
Sidste obs: 12/10 6 rast Korshage.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Normal ankomst: 10/3 3 Korshage og 1 Annebergparken. Usædvanligt mange martsfund. Ultimo marts dagstotaler på 10 - 15 trækkende, derefter en periode med noget færre fugle indtil medio april hvor største dag blev 15/4 med 25 rastende på Korshage om morgenen.
Spredte meldinger fra yngleperioden, bl.a. 20/6 7 rastende Korshage, heraf 2 juv.
Ultimo juli mange rastende i Korshage-området, maks. 28/7 30.
Ikke mange egentlige træktal fra efteråret, men pænt mange obs af rastende fugle, største tal: 1/8 19 Flyndersø, 19/8 10 Korshage, 2/9 11 Korshage, 9/10 4 Søndervang og endelig et meget sent fund: 17/11 1 1k rast Rørvig Bugt (JS). Denne dato rykker ind på 2. pladsen i rækken af sene efterårsobs, rekorden er stadig 24/11-2004.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Sen ankomst 21/3 1 rast Hovvig. Der er indrapporteret usædvanligt mange Hvide Vipstjerte i år, i alt 861, hvorimod gennemsnittet for de sidste 10 år kun er 473. Langt hovedparten fra april måned, største dage: 8/4 125 rast Hovvig og 21 trækkende Korshage, 9/4 75 rast Hovvig, 13/4 75 rast Hovvig og 18 trækkende Korshage, 22/4 162 trækkende Korshage og op til 95 rastende i Korshage/Nørrevangs-området.
Almindelig ynglefugl på alle egnede lokaliteter, men eneste konkrete indrapporterede ynglefund: 28/7 1 ad + 6 juv Hovvig.
Sidste efterårsobs: 17/10 1 rast Korshage.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Normal ankomst 13/3 1 Ø Korshage. Forholdsvis mange tidligt trækkende i marts måned: 22/3 20, 24/3 15, 25/3 19, 26/3 12 og 29/3 45 alle Korshage. I den normale kulminationsperiode medio april blev største trækdag 17/4 22 Korshage, mens 19/4 gav 70 rastende Nørrevang.
Ynglefuglene har ikke givet anledning til nogen særlige bemærkninger.
Sidste efterårsobs: 13/11 1 V Korshage. Det blev dermed tredje år i træk med meget sene Hvide Vipstjerter: 11/11-2003, 24/11-2004 (den absolut seneste) og altså 13/11-2005. Det er snart på tide, at vi får en rigtig vinterobs.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Normal ankomst 14/3 1 Ø Korshage. Forårstrækket kulminerede i den normale periode ultimo marts til medio april, men foråret gav generelt kun små tal. Største trækdag: 18/4 27 og største rasttal: 10/4 20 Korshage.
En del rasttal fra efteråret, de største blev: 21/8 25, 26/8 25 og 4/9 20 alle Korshage, samt 28/8 25 Skansehage.
Mest bemærkelsesværdig er årets sidste obs: 24/11 1 rast Hovvig (AF, PG), dermed rykkes denne fænologidato hele 12 dage i forhold til den tidligere rekord 12/11-1995.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Normal ankomst: 10/3 1 Korshage, derefter forårstræk frem til ultimo april.
En enkelt trækdag må fremhæves specielt: 20/4 375 optalt på Korshage i tidsrummet 04:50 - 15:15 (LB, EVR, TS). Trækintensiteten nåede her op på ca. 65 pr. time om morgenen. Dagstotalen er så vidt vides ny RF-rekord for Hvid Vipstjert.
Største rastdage i foråret: 14/4 26 og 15/4 86 begge Nørrevang.
Ingen større træktal fra efteråret.
Største rasttal: 9/8 40 Skansehage og 24/8 20 Korshage, øvrige tal under 10.
Årets sidste blev 11/11 1 rast Skansehage, hvilket er meget tæt på fænologirekorden: 12/11 1995.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Vi starter med en lille kuriositet: I 2001 blev der indrapporteret 67 obs af i alt 488 Hvide Vipstjerter - og begge tal blev eksakt de samme i 2002.
Ankomstdatoen 2002 var derimod ikke traditionel, der var faktisk tale om en ny fænologirekord: 2/3 1 rst Plantagekysten (PEL), samme fugl også set 3/3.
Største rasttal: 21/3 20 Hovvig, 22/3 16 Hovvig, 2/4 20 Nørrevang og 19/4 45 Nørrevang.
Trækket kulminerede som sædvanligt primo/medio april, men der er ikke indrapporteret nogen større tal - max blev 8/4 22 Korshage.
Flere store rastal fra efteråret: 18/8 45 Korshage, 21/9 52 Nørrevang og 25/9 50 Rørvig Havn. Sidste obs: 5/10 1 rst Korshage.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Normal ankomst 11/3 1 han rst Flyndersø. Trækket kom dog først rigtig i gang ultimo marts: 30/3 19 og 31/3 35 og fortsatte indtil primo maj. Ingen helt store trækdage er indrapporteret, april måned igennem lå dagstotalerne på under 50, dog med en enkelt stor rastdag: 3/4 150 Flyndersø.
Ynglefuglene har kun givet anledning til et par enkelte notater fra Nykøbing.
Efterårstræk er registreret i perioden: 23/9 - 15/10. Alle dage under 10.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Et ganske normalt år. Ankomst 10/3 1 V Nørrevang. Trækkende fugle indtil ultimo april, med de største dagstotaler primo april: 3/4 28, 4/4 33 og 9/4 25.
Ynglefuglene giver ikke anledning til nogen bemærkninger.
Fra efteråret: Rasttal på 20 - 30 i Dybesø/Korshage området i perioden 18/8 - 10/9. Derefter spredte obs af 1- 5 fugle indtil 15/10 1 SV Nykøbing, som blev årets sidste.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Normal ankomst 13/3 1 Ø KH. Derefter forårstræk i perioden indtil 26/4, største dage: 31/3 70 og 1/4 29. Største rasttal: 17/4 40 rst Nørrevang.
Ynglefuglene har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.
Efterårstræk i perioden 19/9 - 13/10, max 26/9 11. Sidste obs: 24/10 1 rst KH.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Normal ankomst 15/3 1 rst HV. Trækkende fugle registreret mellem 18/3 og 2/5, største dage: 11/4 35 ved Plantagen og 21/4 35 KH. Ud fra 10 minutters og kvarterstællinger er der nået pænt høje trækintensiteter, max 13/4 kl. 05:35 66 pr time.
Efterårstrækket afspejles i en del rastobs fra Korshage og Nørrevang, månedsmax: 8/8 20, 24/9 11 og 10/10 3. Sidste obs 23/10 1 rst KH.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1997:
Almindelig yngletrækfugl og almindelig trækgæst for- og efterår.
Arten yngler på næsten alle egnede lokaliteter i kommunen. Ud fra vores ynglefugleoptællinger er bestanden beregnet til 100 - 175 par.
Forårstrækket starter primo marts og kulminerer primo - medio april. Hvid Vipstjert trækker normalt enkeltvis eller i små flokke, og da trækket kan foregå hele dagen igennem, er det vanskeligt at opgøre det reelle antal trækkende fugle. Trækintensiteten ligger på gode dage på omkring 50 - 60 pr time.
Største1/5-197430/4-197417/4-19868/4-19792/5-1974
trækdage256215200150124
Efterårstrækket starter ultimo august og kulminerer primo oktober. Dagstotalerne ligger typisk på under 20, og højeste notering er 8/10 1995 42.
1997: Tidlig ankomst: 7/3 4 Ø Korshage. Det ser ud til at have været et meget dårligt år for arten, de største træk- og rastdage blev: 10/4 11 Ø Korshage og 25/4 15 rst Hovvig. Spredte meldinger fra yngletiden. Fra efteråret: 16/8 25 rst Korshage er et meget stort antal så tidligt på træksæsonen. Det har sandsynligvis drejet sig om lokale fugle med afkom. Sidste observation: 17/10 1 rst Nykøbing.
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1996:
Ret sen ankomst 20/3 1 Ø KH. Hovedparten af trækket foregik i perioden 1/4 til 18/4. Se figuren - hullet 9/4 til 13/4 skyldes manglende trækoptællinger, dog er der 13/4 set 15 R Langesømosen. Efter 18/4 er der kun registreret få trækkende, derimod en del rastende, bl.a. 23/4 22 Nørrevang.
Arten er registreret ynglende i følgende områder: Nykøbing, Hovvig og Korshage.
Fra efteråret flere store rasttal: 27/8 40 KH, 36 Skansehage og 77 HV. Sidste obs 18/10 1 T KH.
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK