Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00720

Lommer - Flamingoer

Skarv Phalacrocorax carbo eu00720

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Skarv

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2020:  Skarv  Phalacrocorax carbo  

DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 18 220 285 61 15 41 431 325 1437
Total 174 99 646 332 884 920 1307 1304 916 6582
MaxRst 180 59 300 300 717 770 1200 750 300 1200
Nobs 44 67 95 47 49 42 45 71 78 538
Ndag 23 27 30 27 31 23 26 30 28 245
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Skarv  Phalacrocorax carbo 

Træk første halvår: 1/1 - 1/6 i alt 519, flest 29/3 59 - I alt 50 observationsdage.
Træk andet halvår: 3/7 - 28/12 i alt 291, flest 28/10 30 - I alt 28 observationsdage.

677 ynglepar talt 14/5 (PG).

22/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 7 129 232 104 4 5 75 82 73 34 22 810
Total 227 58 260 744 182 1464 50 463 692 312 279 147 4878
MaxRst 70 122 400 500 677 1190 1100 300 160 180 50 100 1190
Nobs 69 42 83 48 54 57 62 53 55 64 78 35 700
Ndag 29 25 31 27 28 28 28 30 29 26 29 20 330
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
PG stod som sædvanlig for den årlige yngleoptælling i Hovvig: 4/6 756 reder.
Ynglebestand i Hovvig opgjort som antal reder:

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 24 138 247 19 6 9 55 112 56 40 763
Total 323 1000 1732 2842 2505 5344 7013 5023 4429 1367 1135 296 33009
MaxRst 50 390 300 300 300 756 750 700 400 160 145 25 756
Nobs 38 31 43 34 41 20 20 29 35 28 43 41 403
Ndag 27 22 27 23 21 18 18 23 27 22 26 26 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ret populært rapporteringsobjekt med 676 registreringer i basen. Det er dog så som så med at uddrage konklusioner fra materialet.
Kolonien i Hovvig genvandt ca. halvdelen af det, den tabte sidste år. 9/5 788 reder (PG) – 501 i 2016 og 998 i 2015.
Ellers gælder standard bemærkningen: Skarver her og der og alle vegne. Opgørelse af træktal og rasttal er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed.
Reelt træk kan aflæses i marts – april, men nogle bidragsydere noterer alt for mange af de lokale forbi flyvende fugle som trækkende,

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 208 120 74 55 135 12 31 38 51 731
Total 513 273 5922 4158 5069 3529 3624 3620 5145 2868 1445 444 36610
MaxRst 140 70 500 500 1600 750 740 600 500 310 190 40 1600
Nobs 60 38 82 56 49 18 28 52 50 75 93 83 684
Ndag 27 20 29 26 21 14 21 27 27 29 27 29 297
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der blev registreret et stort fald i antallet af reder i skarvkolonien. Optælling 26/7 gav 501 reder (PG) – en ganske betragtelig nedgang fra sidste års 998.
Der har i 2016 som sædvanlig været Skarver her og der og alle vegne. Opgørelse af træk- og rasttal er som vanlig forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed – se tidligere rapporter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 51 318 95 101 72 100 132 125 42 64 1110
Total 574 345 2804 2619 4984 11402 13273 4229 2907 2169 403 272 45981
MaxRst 180 110 450 450 1000 800 760 450 370 300 130 30 1000
Nobs 62 43 52 40 52 31 55 41 70 44 30 43 563
Ndag 28 25 19 24 26 23 30 27 25 26 21 26 300
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Skarv  Phalacrocorax carbo 
 
Årets skarvtælling fandt sted 20/5 og gav 998 par (PG) – en lille nedgang i forhold til sidste års 1066 par, men arten holder antagelig skansen som områdets mest talrige ynglefugl.

Når antallet at fugle i kolonien (2000) + afkom (2000 – 4000) tages i betragtning, burde man nok kunne forvente, at vi modtog nogle større rasttal, men mange voksne fugle er ofte væk i lang tid på fourageringstogter, og ungerne ses først for alvor, når de er ved at være næsten flyvefærdige – i alt fald på afstand.

Skarvtællingen 20/5 gav i øvrigt årets næststørste tal, kun overgået af 1000 rast samme dag – åbenbart var det netop denne dag, der var en beboer fra hver rede hjemme! Forklaringen på den fine overensstemmelse er dog antagelig, at enten var resultatet af ynglefugletællingen sivet – eller det var det et pænt (rundt) gæt/skøn, der ramte ret præcist. Blandt de mange andre tal kom 23/7 850 ind som en fin nr. 3.

Opgørelse af træk er heller ikke nemt. Flyvende lokale Skarver kan ses overalt, selv ude på Korshage, hvor en større nordøstgående flok, der normalt ville være en rimelig indikation på træk, kan vise sig blot at være lokale, når fuglene smider sig på havet 300 – 400 meter efter passagen af pynten.

”Forårstrækket” gav som forventet flest i marts – april, men det er vel også de måneder, hvor observatørerne har været mest ude. I maj burde trækket stort set være overstået, men alligevel noteredes knap 50% af kulminationsmådernes total. Kunne måske tolkes som, at mindst halvdelen af ”trækket” i marts - april blot var lokale bevægelser.

Flest efterårstrækkere blev noteret i november. Interessant med stort set ingen trækkende i august – kolonien er vel stort set forladt på dette tidspunkt – så tallene for de følgende måneder er formodentlig mere ”pålidelige” end forårstallene. Flyndersøkysten er dog et populært rastested på denne årstid, og lokale bevægelser blandt disse fugle (ofte 100 – 150 individer) kunne også nemt tænkes at komme til at smutte med i trækprotokollen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 16 203 219 90 12 28 2 51 93 121 76 945
Total 326 693 2688 1692 2111 1673 5378 2132 2905 2996 1715 297 24606
MaxRst 45 260 450 570 998 730 850 700 290 190 160 21 998
Nobs 34 26 46 53 37 18 24 13 37 53 58 55 454
Ndag 20 17 29 26 24 15 19 11 23 28 29 30 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
De lokale ynglefugle giver fast trafik stort set året rundt, så det kan godt være en vanskelig sag at pille de reelt trækkende ud. Månedsfordelingen nedenfor kan dog læses som, at det er lykkedes at pille en del ægte træk ud. Totalerne blev 719 (rekord) henholdsvis 399 i de to halvår. Yderdatoerne for trækket er nok langt mere tvivlsom at fange med sikkerhed.
Årets ynglefugletælling i Hovvig gav 1066 reder (PG) – en pæn stigning fra sidste års 857 par.
De månedlige maksrasttal fremgår af tabellen nedenfor. Yngleparrene udgjorde 2132 fugle læg dertil 2000 – 4000 unger senere på sæsonen, så det kan ses, at det er ikke lige nemt at få det hele med.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 98 538 59 2 106 121 109 52 11 1118
Total 399 508 1384 4190 3160 6408 7744 974 1024 2967 2447 623 31828
MaxRst 70 100 410 2132 1000 1400 2000 230 300 400 210 117 2132
Nobs 26 21 29 43 33 30 13 30 26 52 60 41 404
Ndag 19 16 23 18 19 14 11 20 18 28 28 27 241
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Det er yderst svært at skelne reelt træk fra fourageringstræk og der er derfor mange, der er meget konservative m.h.t. at registrere træk. Det må formodes, at der trækker nogle flere fugle igennem end tallene viser.
Årets tælling i Hovvig gav 857 ynglepar - et fald fra 944 par i 2012.
Største rasttal uden for Hovvig: blev 75, der registreredes tre gange: 14/2 Kysten ved Dybesø, 8/3 Kysten ved Flyndersø og 28/11 Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 108 357 49 20 135 672
Total 226 609 979 733 970 405 3746 2865 701 1090 492 304 13120
MaxRst 70 140 340 300 857 400 1380 1040 330 400 75 60 1380
N 14 21 32 23 14 3 7 17 26 20 20 27 230
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er blevet registreret Skarver i Rørvigområdet i alle årets 12 måneder. Fra Korshage blev der noteret i alt 136 trækkende Skarver i marts og april mod 211 i 2011. Antallet af ynglepar i skarvkolonien i Hovvig blev optalt 2/5 til 944, en kærkommen stigning på 188 efter 2 år med fald til det laveste niveau i de sidste 10 år. Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig gennem de seneste 10 år har været:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1340 1234 1271 1128 1132 974 1083 853 756 944

Årsagen til udviklingen i bestanden er uvis, men der er nok ingen sammenhæng med vinterens strenghed. De danske Skarver er overvejende trækfugle og kun en lille del overvintrer i danske farvande. I følge DOF nyt 7/1 2013 angives ca. 10 - 15 %, og af de dansk ringmærkede Skarver er det kun 6 % af genmeldingerne fra danske farvande, der er fra vintermånederne (Benløkke,J., Madsen, J.J., Thorup, K., Pedersen, K.T., Bjerrum, M. & Rahbek, C. 2006. Dansk Trækfugleatlas. Rhodos, Humlebæk). Det kunne være spændende at få sat ringe på nogle Hovvig Skarver. Det kunne måske kaste lys over, hvor “vores” Skarver overvintrer.

DOFBasen:2012


2011:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er blevet registreret Skarver i Rørvigområdet i alle årets 12 måneder. Fra Korshage blev der noteret i alt 211 trækkende Skarver i marts og april mod 214 i 2010. Antallet af ynglepar i skarvkolonien i Hovvig blev optalt 3/5 til 756, en nedgang på 97 i forhold til 2010. Antallet af ynglepar i 2011, var det laveste i de sidste 10 år. Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig gennem de 11 år har været:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1460 1540 1340 1234 1271 1128 1132 974 1083 853 756

Årsagen til faldet de to sidste år kendes ikke, men det må formodes at de strenge vintre har haft en indflydelse. De seneste års negative udvikling i Hovvig følger udviklingen for Skarven generelt i Danmark.

DOFBasen:2011


2010:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet marts - april 214 fugle, der trak øst eller nord øst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: Antallet i maj måned er ynglepar/optalte reder.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
220 400 853 1250 390 100 71 15

Ynglefugle: Bestanden er i 2010 optalt til 400 ynglepar/optalte reder sidst i april måned. Den årlige redeoptælling 6/5 resulterede i 853 ynglepar/optalte reder.
Dette er en nedgang på 230 reder i forhold til 2009. Lidt lavere end 2008, hvor der var 974 reder, men væsentlig lavere end 2007, hvor der var 1132 ynglepar/optalte reder.
Palle Graubæk som står for de årlige redeoptællinger, har ikke noget bud på årsagen til den fortsatte nedgang i kolonien. Men mon ikke den hårde vinter har haft sin indflydelse, som andre steder i landet, hvor mange Skarver er gået til. I øvrigt følger kolonien i Hovvig den generelle udvikling i Danmark, hvor Skarven toppede i år 2000 og siden har vist en mindre tilbagegang hvert år.
Hen over året er der rapporteret om rastende fugle i det meste af området. Største antal er fra Dybesø 8/10 med 120 fugle.

DOFBasen:2010


2009:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet marts – april 74 fugle, der trak øst eller nordøst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: Antallet i maj måned er ynglepar/optalte reder.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 0 400 1083 1100 1020 220 150 210 54 0

Ynglefugle: Bestanden er i 2009 optalt til 1083 ynglepar/optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er en nedgang i forhold til de 1132 ynglepar/optalte reder fra 2007 (optalt af PG), men en fremgang i forhold til de 974 ynglepar/optalte reder der blev optalt i 2008 (PG)
Det er en fremgang på 109 par fra 2008 til 2009. Øgningen er alene sket i den sydlige ende af kolonien. Her er fremgangen på 156 par, hvorimod der i den oprindelige del af kolonien er sket et fald i ynglepar (PG).
Det bliver interessant om Skarvkolonien ved Hovvig er ved at indfinde sig på et niveau omkring 1000 - 1100 ynglepar. Det må fremtiden vise.
Derudover er der følgende max observationer:
Dybesø  28/2 12 rast.
Rørvig Bugt: 1/7 18 rast og 5/12 16 rast.
Flyndersø Kyst: 20/10 125 rast og 5/12 108 rast.

DOFBasen:2009


2008:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet 28/3 - 27/4 150 fugle, der trak øst eller nordøst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: I maj og juni samt august er det angivne antal af skarver i Hovvig mere et tegn på mangel på registrering og indtastning end et reelt udtryk for antal af Skarver.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
26 18 80 974 - - 1200 1 1000 185 450 1

Ynglefugle: Bestanden er i 2008 optalt til 974 ynglepar/optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er en nedgang i forhold til de 1132 ynglepar/optalte reder fra 2007 (optalt af PG). Efter en pause i nedgangen af reder i 2007, forsætter den negative tendens i 2008 uklart af hvilken årsag. Ifølge DMU er det en tendens, der også ses på landsplan. Nedgangen er særligt markant i flere af de største kolonier, som Tofte Sø, Vorsø og Ormø. Årsagerne menes at være flere: Mindre føde, oliering af æg og beskydning i Skarvens overvintringsområder i Frankrig. (Kilde: Thomas Bregnballe, DMU Nyt årgang 12 nr.12, 13. Juni 2008).
Der ud over er der følgende max observationer:
Dybesø kyst: 28/2 30 rast og 4/11 25 rast.
Rørvig Bugt: 27/9 24 rast.
Flyndersø: 16/12 26 rast og 30/12 55 rast.

DOFBasen:2008


2007:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk bemærkes mellem 28/3 og 15/4 med i alt 210 fugle, hvor maks blev 29/3 60.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
216 2 160 125 1000 810 2000 310 - 220 55 5

Ynglefugle: Bestanden er i 2007 opgjort til 1132 ynglepar / optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er nogenlunde det samme som sidste år (PG). Den nedgang, som vi har været vidne til de seneste fem år, er nu tilsyneladende stoppet.
Dybesø: 23/7 3.
Flyndersø: 1/1 – 1/8 maks. 9/7 35 og 30/7 82.

DOFBasen:2007


2006:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Kolonien i Hovvig har det stadigvæk fint, og den lokale bestand er optalt ultimo april. Bestanden er i 2006 opgjort til 1128 ynglepar / optalte reder, hvilket svarer til en nedgang på 143 reder (11 %) i forhold til sidste år (PG). Kolonien var på sit hidtil højste niveau omkring 1998 - 2002, men har derefter stabiliseret sig i omegnen af 1100 - 1200 ynglepar. Største antal fugle blev noteret 15/4 2000 og 11/7 1020 rastende i Hovvig området. Fuglene blev længe på ynglelokaliteten i år, og så sent som 12/12 var der stadigvæk 44 fugle i Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ses året rundt i Hovvig, Nykøbing Bugt og Isefjordsmundingen. Ynglebestanden i Hovvig steg lidt fra 1234 par i 2004 til 1271 par i 2005 (PG). Udviklingen for kolonien i de seneste 10 år fremgår af figuren, og en generel vigende tendens siden 1999 bemærkes. Af større rasttal udenfor Hovvig, fortjener følgende at blive nævnt: 5/5 500 Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er fortsat næsten kun oplysninger om ynglebestandens størrelse blandt årets rapporteringer. Ynglebestanden i Hovvig faldt fra 1340 par i 2003 til 1234 par i 2004 (PG). Siden 2002 er populationen faldet med i alt 306 ynglepar eller et fald på 19 % på 3 år. Enkelte observationer fra næsten alle lokaliteter året rundt, er dog også meddelt.

DOFBasen:2004


2003:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er næsten kun oplysninger om ynglebestanden blandt årets rapporteringer. Ynglebestanden i Hovvig faldt fra 1540 par i 2002 til nu 1340 par i 2003 (PG). En reel nedgang på 8,7 %. Vor lokale population er desuden generelt på vej ned - en udvikling, der har været igang i nogle år.
Figuren viser udviklingen i bestanden fra koloniens etablering i 1990 frem til idag.
En fugl med en rød ring blev aflæst 9/1 med koden: JJ7 (LB).

DOFBasen:2003


2002:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1784 par i 2001 til 1540 par. Det er anden gang siden koloniens etablering i 1990 der er tale om en nedgang i antallet af par.
Og til sidst en lidt bemærkelsesværdig race observation: 10/2 Mellemskarv 1 rst (LB). Mellemskarven er normalt trukket syd på i vinter halvåret.

DOFBasen:2002


2001:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1784 reder i 2000 til 1460 reder. Dermed fortsatte nedgangen i antallet af reder. Antallet af reder er på 2 år faldet med 422 svarende til 22%. Antallet af reder på landsplan er faldet fra 40179 til 39921 svarende til en nedgang på 0,6%. Nedgangen i Hovvig kan skyldes nedslidning af redetræerne efter mere end 10 års anvendelse.
Tallene er hentet fra Skov- og Naturstyrelsen.

DOFBasen:2001


2000:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1882 par i 1999 til 1784 par. Der er første gang siden koloniens etablering i 1990 tale om en nedgang i antallet af par.
Det er ved aflæsning af farveringe konstateret, at der er udveksling med andre kolonier.

DOFBasen:2000


1999:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig er udvidet fra 1744 reder i 1998 til 1882 reder i 1999.
Denne efterhånden meget store koloni giver anledning til nogle store flokke på fourageringstogt til Kattegat, f.eks. 3/5 1050 rastende Korshage. Denne art giver anledning til mange frustrationer, når de skruende Skarver blander sig i rovfuglenes forårstræk.

DOFBasen:1999


1998:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Arten fortsætter med sin bz-virksomhed i Hovvig og ynglebestanden er steget fra 1190 par i 1997 til 1744 i 1998. Derudover er kun indkommet få observationer, herunder 6/10 1 fundet skudt ved Skredbjerg. Den var ringmærket som redeunge 18/6 1998, Karlholm, Hätten, Uppland.

DOFBasen:1998


1997:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Meget almindelig ynglefugl, almindelig trækgæst og sjælden vintergæst.
Arten har ynglet i Hovvig fra 1990 bortset fra 1991.
Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 0 75 420 880 1080 1086

Arten har altid optrådt som en almindelig trækgæst, men de mange ynglefugle i området har i de senere år skabt uklarhed over antallet af trækkende fugle ved Korshage.

1997: Arten fortsatte med at ekspandere i Hovvig, en optælling 28/5 af Skov- og Naturstyrelsen gav 1190 par.

DOFBasen:1997


1996:  Skarv  Phalacrocorax carbo
Arten har ikke længere den store interesse for de lokale ornitologer. Den meget mangelfulde
indberetning gør, at de sædvanlige oversigter over træk ved Korshage og rast i Hovvig udgår.
Ynglebestanden i Hovvig blev indrapporteret til 1086 par, hvilket udgør en yderst beskeden stigning
i forhold til 1080 par i 1995.

DOFBasen:1996


1995:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Trækkende fugle er registreret i perioderne 1/1 - 19/5 og 27/8 - 9/12 med henholdsvis 327 og 293 fugle (kun 3 bidragsydere).
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
18 25 31 214 39 0 0 6 70 203 11 3

Flest rastende her er noteret 2/5 55, 31/5 32 og 25/12 23.

Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
40 96 850 700 1300 2000 1700 930 325 640 35 0
5 12 187 243 765 472 962 1160 399 265 14 6
16 40 600 520 1760 920 2260 1800 800 500 38 16

Ynglebestanden trives i bedste velgående, således accelererede lokalpopulationen til min. 1080 ynglepar i 1995 - en stigning på 23 % i forhold til året før. Men alligevel en betydelig stagnation, idet stigningen var på 110 % fra 1993 til 1994.
Antallet af ynglepar i 1990’erne:

1990 1991 1992 1993 1994 1995
1 0 75 420 880 1080

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 18 220 285 61 15 41 431 325 1437
Total 174 99 646 332 884 920 1307 1304 916 6582
MaxRst 180 59 300 300 717 770 1200 750 300 1200
Nobs 44 67 95 47 49 42 45 71 78 538
Ndag 23 27 30 27 31 23 26 30 28 245
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 7 129 232 104 4 5 75 82 73 34 22 810
Total 227 58 260 744 182 1464 50 463 692 312 279 147 4878
MaxRst 70 122 400 500 677 1190 1100 300 160 180 50 100 1190
Nobs 69 42 83 48 54 57 62 53 55 64 78 35 700
Ndag 29 25 31 27 28 28 28 30 29 26 29 20 330
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 24 136 224 19 6 9 55 112 66 40 748
Total 240 347 327 337 146 829 55 204 569 177 438 124 3793
MaxRst 50 180 192 300 300 756 750 700 400 160 145 25 756
Nobs 61 44 52 45 47 21 25 34 47 39 65 58 538
Ndag 27 22 26 23 21 18 18 23 27 22 26 26 279
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 204 120 74 55 135 12 31 36 47 721
Total 224 72 290 166 2407 814 803 208 359 255 333 121 6052
MaxRst 140 70 500 500 1600 750 740 600 500 310 190 40 1600
Nobs 52 35 70 49 46 18 26 43 40 64 65 64 572
Ndag 27 20 29 26 21 14 21 27 26 29 27 29 296
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 50 316 95 101 72 100 132 125 42 64 1107
Total 345 175 455 164 1140 841 80 124 581 312 229 120 4566
MaxRst 180 110 450 450 1000 800 760 450 370 300 130 30 1000
Nobs 62 42 49 41 52 32 55 44 71 44 31 44 567
Ndag 28 25 19 24 26 23 30 28 25 26 21 26 301
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 16 188 219 90 12 28 2 51 93 121 76 930
Total 131 102 248 344 1133 65 63 2 596 363 475 106 3628
MaxRst 45 260 450 570 1000 730 850 720 290 190 160 21 1000
Nobs 34 26 43 53 41 19 25 14 37 54 58 54 458
Ndag 20 17 29 26 24 15 19 11 23 28 29 30 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 98 468 59 2 106 121 78 52 11 1017
Total 195 183 155 2644 85 80 20 358 336 612 434 262 5364
MaxRst 70 100 410 2132 1000 1462 2000 230 300 400 210 117 2132
Nobs 25 22 31 37 33 32 13 30 27 50 60 41 401
Ndag 19 16 23 18 19 14 11 20 18 28 28 27 241
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 108 347 49 20 135 662
Total 193 301 615 709 957 404 1442 89 80 49 306 78 5223
MaxRst 70 140 340 300 857 400 1380 1040 330 45 75 60 1380
Nobs 14 17 32 22 14 3 7 15 13 8 15 10 170
Ndag 10 11 19 16 7 2 7 14 11 8 10 8 123
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 5 102 30 40 530 26 4 748
Total 144 51 363 62 969 370 106 73 938 426 71 167 3740
MaxRst 65 30 180 30 944 300 100 17 340 120 23 130 944
Nobs 24 12 13 7 16 7 3 8 12 15 13 6 136
Ndag 15 9 11 7 6 7 3 8 11 12 9 6 104
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 46 165 3 1 70 18 314
Total 40 24 363 181 781 100 16 568 215 217 43 96 2644
MaxRst 15 24 280 100 756 100 300 540 130 175 26 60 756
Nobs 14 9 26 18 13 2 7 8 8 5 5 9 124
Ndag 13 7 19 12 8 2 5 6 7 4 5 7 95
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 233 16 25 84 42 22 422
Total 136 52 456 94 865 1263 45 418 188 213 168 22 3920
MaxRst 40 50 220 400 853 1250 45 390 100 120 84 1250
Nobs 14 6 30 13 5 9 2 7 7 8 10 1 112
Ndag 12 4 12 8 4 8 2 5 5 7 5 1 73
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 47 25 7 2 97 178
Total 85 15 116 492 2193 1174 50 220 658 335 54 131 5523
MaxRst 52 12 55 400 1100 1100 1020 220 500 210 54 108 1100
Nobs 9 6 11 13 5 8 9 2 12 5 1 4 85
Ndag 7 4 7 9 5 6 6 2 7 4 1 2 60
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 84 66 448 7 2 611
Total 96 31 204 1092 56 1200 3 1472 210 525 66 4955
MaxRst 26 30 80 974 26 1200 2 1000 185 450 55 1200
Nobs 10 6 21 17 8 2 2 5 3 6 7 87
Ndag 9 4 8 12 7 2 2 5 3 3 6 61
Fænologi 01.. …. …. …. ..30 15.. …. …. …. …. ..30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 106 50 4 160
Total 235 37 269 92 1132 810 2121 310 36 256 43 26 5367
MaxRst 216 15 160 125 1132 810 2000 310 36 220 55 15 2000
Nobs 9 5 6 12 3 3 9 3 1 6 3 4 64
Ndag 6 2 5 6 3 3 7 3 1 4 3 3 46
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 10 2051 1040 1020 1 60 44 4227
MaxRst 1 10 2000 1035 1020 500 1 1 58 44 2000
Nobs 1 1 8 2 4 3 1 1 2 1 24
Ndag 1 1 6 2 4 3 1 1 2 1 22
Fænologi 22.. ..19 02..30 02.. …. …. …. …. …. ..12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 76 76
Total 81 1 1771 1349 243 4 3449
MaxRst 5 4 1271 1264 240 4 1271
Nobs 2 2 2 5 2 1 14
Ndag 2 2 2 4 2 1 13
Fænologi 27.. …. …. ..19 16..23 18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 27
Total 10 29 8 516 21 38 30 652
MaxRst 10 29 6 450 20 38 30 450
Nobs 2 1 2 5 2 2 1 15
Ndag 1 1 2 4 1 2 1 12
Fænologi 17.. …. …. …. ..01 24.. ..26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 510 1340 75 1928
MaxRst 1 1 500 1340 1 55 75 1340
Nobs 2 1 2 1 1 1 1 9
Ndag 1 1 1 1 1 1 1 7
Fænologi 06 13.. ..19 30.. …. …. ..03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 4 1 1011 415 1542 49 3022
MaxRst 2 1 1000 400 1540 49 1540
Nobs 2 1 4 3 3 1 14
Ndag 2 1 4 3 3 1 14
Fænologi 06.. …. …. …. ..19 13

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 10 603 65 7 3 15 713
MaxRst 4 5 6 600 65 7 1 12 600
Nobs 3 6 3 8 8 3 3 2 36
Ndag 3 3 3 7 8 3 3 2 32
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..30 06..21 25..30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 38
Total 37 101 38 1160 2010 8 1 3355
MaxRst 22 100 1160 2000 8 1 2000
Nobs 6 3 2 1 3 2 1 18
Ndag 5 3 1 1 3 2 1 16
Fænologi 01.. …. …. ..19 01.. ..10 03

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 260 26 1 289
Total 2 1 1 260 2932 435 26 2 10 3669
MaxRst 1 1 1 1882 435 1 10 1882
Nobs 2 1 1 2 3 2 1 2 1 15
Ndag 1 1 1 2 3 2 1 2 1 14
Fænologi 03.. …. …. …. ..09 12.. …. …. ..05

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1300 1300
Total 7 194 429 2900 100 1 1 2 3634
MaxRst 5 193 425 1600 100 1 1 2 1600
Nobs 2 2 4 2 2 1 1 1 15
Ndag 2 2 4 2 2 1 1 1 15
Fænologi 02..03 09.. …. ..26 26.. ..15 06 18

art/00720.txt · Sidst ændret: 2020/06/29 15:39 af kes