Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00720

Lommer - Flamingoer

Skarv Phalacrocorax carbo eu00720

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
TEKST…

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 7 50
Total 216 193 409
MaxRst 70 122 122
Nobs 69 42 111
Ndag 29 25 54
Fænologi 01.. ..28

2018:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
PG stod som sædvanlig for den årlige yngleoptælling i Hovvig: 4/6 756 reder.
Ynglebestand i Hovvig opgjort som antal reder:

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 24 138 247 19 6 9 55 112 56 40 763
Total 323 1000 1732 2842 2505 5344 7013 5023 4429 1367 1135 296 33009
MaxRst 50 390 300 300 300 756 750 700 400 160 145 25 756
Nobs 38 31 43 34 41 20 20 29 35 28 43 41 403
Ndag 27 22 27 23 21 18 18 23 27 22 26 26 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ret populært rapporteringsobjekt med 676 registreringer i basen. Det er dog så som så med at uddrage konklusioner fra materialet.
Kolonien i Hovvig genvandt ca. halvdelen af det, den tabte sidste år. 9/5 788 reder (PG) – 501 i 2016 og 998 i 2015.
Ellers gælder standard bemærkningen: Skarver her og der og alle vegne. Opgørelse af træktal og rasttal er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed.
Reelt træk kan aflæses i marts – april, men nogle bidragsydere noterer alt for mange af de lokale forbi flyvende fugle som trækkende,

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 208 120 74 55 135 12 31 38 51 731
Total 513 273 5922 4158 5069 3529 3624 3620 5145 2868 1445 444 36610
MaxRst 140 70 500 500 1600 750 740 600 500 310 190 40 1600
Nobs 60 38 82 56 49 18 28 52 50 75 93 83 684
Ndag 27 20 29 26 21 14 21 27 27 29 27 29 297
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der blev registreret et stort fald i antallet af reder i skarvkolonien. Optælling 26/7 gav 501 reder (PG) – en ganske betragtelig nedgang fra sidste års 998.
Der har i 2016 som sædvanlig været Skarver her og der og alle vegne. Opgørelse af træk- og rasttal er som vanlig forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed – se tidligere rapporter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 51 318 95 101 72 100 132 125 42 64 1110
Total 574 345 2804 2619 4984 11402 13273 4229 2907 2169 403 272 45981
MaxRst 180 110 450 450 1000 800 760 450 370 300 130 30 1000
Nobs 62 43 52 40 52 31 55 41 70 44 30 43 563
Ndag 28 25 19 24 26 23 30 27 25 26 21 26 300
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Skarv  Phalacrocorax carbo 
 
Årets skarvtælling fandt sted 20/5 og gav 998 par (PG) – en lille nedgang i forhold til sidste års 1066 par, men arten holder antagelig skansen som områdets mest talrige ynglefugl.

Når antallet at fugle i kolonien (2000) + afkom (2000 – 4000) tages i betragtning, burde man nok kunne forvente, at vi modtog nogle større rasttal, men mange voksne fugle er ofte væk i lang tid på fourageringstogter, og ungerne ses først for alvor, når de er ved at være næsten flyvefærdige – i alt fald på afstand.

Skarvtællingen 20/5 gav i øvrigt årets næststørste tal, kun overgået af 1000 rast samme dag – åbenbart var det netop denne dag, der var en beboer fra hver rede hjemme! Forklaringen på den fine overensstemmelse er dog antagelig, at enten var resultatet af ynglefugletællingen sivet – eller det var det et pænt (rundt) gæt/skøn, der ramte ret præcist. Blandt de mange andre tal kom 23/7 850 ind som en fin nr. 3.

Opgørelse af træk er heller ikke nemt. Flyvende lokale Skarver kan ses overalt, selv ude på Korshage, hvor en større nordøstgående flok, der normalt ville være en rimelig indikation på træk, kan vise sig blot at være lokale, når fuglene smider sig på havet 300 – 400 meter efter passagen af pynten.

”Forårstrækket” gav som forventet flest i marts – april, men det er vel også de måneder, hvor observatørerne har været mest ude. I maj burde trækket stort set være overstået, men alligevel noteredes knap 50% af kulminationsmådernes total. Kunne måske tolkes som, at mindst halvdelen af ”trækket” i marts - april blot var lokale bevægelser.

Flest efterårstrækkere blev noteret i november. Interessant med stort set ingen trækkende i august – kolonien er vel stort set forladt på dette tidspunkt – så tallene for de følgende måneder er formodentlig mere ”pålidelige” end forårstallene. Flyndersøkysten er dog et populært rastested på denne årstid, og lokale bevægelser blandt disse fugle (ofte 100 – 150 individer) kunne også nemt tænkes at komme til at smutte med i trækprotokollen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 16 203 219 90 12 28 2 51 93 121 76 945
Total 326 693 2688 1692 2111 1673 5378 2132 2905 2996 1715 297 24606
MaxRst 45 260 450 570 998 730 850 700 290 190 160 21 998
Nobs 34 26 46 53 37 18 24 13 37 53 58 55 454
Ndag 20 17 29 26 24 15 19 11 23 28 29 30 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
De lokale ynglefugle giver fast trafik stort set året rundt, så det kan godt være en vanskelig sag at pille de reelt trækkende ud. Månedsfordelingen nedenfor kan dog læses som, at det er lykkedes at pille en del ægte træk ud. Totalerne blev 719 (rekord) henholdsvis 399 i de to halvår. Yderdatoerne for trækket er nok langt mere tvivlsom at fange med sikkerhed.
Årets ynglefugletælling i Hovvig gav 1066 reder (PG) – en pæn stigning fra sidste års 857 par.
De månedlige maksrasttal fremgår af tabellen nedenfor. Yngleparrene udgjorde 2132 fugle læg dertil 2000 – 4000 unger senere på sæsonen, så det kan ses, at det er ikke lige nemt at få det hele med.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 98 538 59 2 106 121 109 52 11 1118
Total 399 508 1384 4190 3160 6408 7744 974 1024 2967 2447 623 31828
MaxRst 70 100 410 2132 1000 1400 2000 230 300 400 210 117 2132
Nobs 26 21 29 43 33 30 13 30 26 52 60 41 404
Ndag 19 16 23 18 19 14 11 20 18 28 28 27 241
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Det er yderst svært at skelne reelt træk fra fourageringstræk og der er derfor mange, der er meget konservative m.h.t. at registrere træk. Det må formodes, at der trækker nogle flere fugle igennem end tallene viser.
Årets tælling i Hovvig gav 857 ynglepar - et fald fra 944 par i 2012.
Største rasttal uden for Hovvig: blev 75, der registreredes tre gange: 14/2 Kysten ved Dybesø, 8/3 Kysten ved Flyndersø og 28/11 Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 108 357 49 20 135 672
Total 226 609 979 733 970 405 3746 2865 701 1090 492 304 13120
MaxRst 70 140 340 300 857 400 1380 1040 330 400 75 60 1380
N 14 21 32 23 14 3 7 17 26 20 20 27 230
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er blevet registreret Skarver i Rørvigområdet i alle årets 12 måneder. Fra Korshage blev der noteret i alt 136 trækkende Skarver i marts og april mod 211 i 2011. Antallet af ynglepar i skarvkolonien i Hovvig blev optalt 2/5 til 944, en kærkommen stigning på 188 efter 2 år med fald til det laveste niveau i de sidste 10 år. Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig gennem de seneste 10 år har været:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1340 1234 1271 1128 1132 974 1083 853 756 944

Årsagen til udviklingen i bestanden er uvis, men der er nok ingen sammenhæng med vinterens strenghed. De danske Skarver er overvejende trækfugle og kun en lille del overvintrer i danske farvande. I følge DOF nyt 7/1 2013 angives ca. 10 - 15 %, og af de dansk ringmærkede Skarver er det kun 6 % af genmeldingerne fra danske farvande, der er fra vintermånederne (Benløkke,J., Madsen, J.J., Thorup, K., Pedersen, K.T., Bjerrum, M. & Rahbek, C. 2006. Dansk Trækfugleatlas. Rhodos, Humlebæk). Det kunne være spændende at få sat ringe på nogle Hovvig Skarver. Det kunne måske kaste lys over, hvor “vores” Skarver overvintrer.

DOFBasen:2012


2011:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er blevet registreret Skarver i Rørvigområdet i alle årets 12 måneder. Fra Korshage blev der noteret i alt 211 trækkende Skarver i marts og april mod 214 i 2010. Antallet af ynglepar i skarvkolonien i Hovvig blev optalt 3/5 til 756, en nedgang på 97 i forhold til 2010. Antallet af ynglepar i 2011, var det laveste i de sidste 10 år. Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig gennem de 11 år har været:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1460 1540 1340 1234 1271 1128 1132 974 1083 853 756

Årsagen til faldet de to sidste år kendes ikke, men det må formodes at de strenge vintre har haft en indflydelse. De seneste års negative udvikling i Hovvig følger udviklingen for Skarven generelt i Danmark.

DOFBasen:2011


2010:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet marts - april 214 fugle, der trak øst eller nord øst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: Antallet i maj måned er ynglepar/optalte reder.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
220 400 853 1250 390 100 71 15

Ynglefugle: Bestanden er i 2010 optalt til 400 ynglepar/optalte reder sidst i april måned. Den årlige redeoptælling 6/5 resulterede i 853 ynglepar/optalte reder.
Dette er en nedgang på 230 reder i forhold til 2009. Lidt lavere end 2008, hvor der var 974 reder, men væsentlig lavere end 2007, hvor der var 1132 ynglepar/optalte reder.
Palle Graubæk som står for de årlige redeoptællinger, har ikke noget bud på årsagen til den fortsatte nedgang i kolonien. Men mon ikke den hårde vinter har haft sin indflydelse, som andre steder i landet, hvor mange Skarver er gået til. I øvrigt følger kolonien i Hovvig den generelle udvikling i Danmark, hvor Skarven toppede i år 2000 og siden har vist en mindre tilbagegang hvert år.
Hen over året er der rapporteret om rastende fugle i det meste af området. Største antal er fra Dybesø 8/10 med 120 fugle.

DOFBasen:2010


2009:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet marts – april 74 fugle, der trak øst eller nordøst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: Antallet i maj måned er ynglepar/optalte reder.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 0 400 1083 1100 1020 220 150 210 54 0

Ynglefugle: Bestanden er i 2009 optalt til 1083 ynglepar/optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er en nedgang i forhold til de 1132 ynglepar/optalte reder fra 2007 (optalt af PG), men en fremgang i forhold til de 974 ynglepar/optalte reder der blev optalt i 2008 (PG)
Det er en fremgang på 109 par fra 2008 til 2009. Øgningen er alene sket i den sydlige ende af kolonien. Her er fremgangen på 156 par, hvorimod der i den oprindelige del af kolonien er sket et fald i ynglepar (PG).
Det bliver interessant om Skarvkolonien ved Hovvig er ved at indfinde sig på et niveau omkring 1000 - 1100 ynglepar. Det må fremtiden vise.
Derudover er der følgende max observationer:
Dybesø  28/2 12 rast.
Rørvig Bugt: 1/7 18 rast og 5/12 16 rast.
Flyndersø Kyst: 20/10 125 rast og 5/12 108 rast.

DOFBasen:2009


2008:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk på Korshage gav i tidsrummet 28/3 - 27/4 150 fugle, der trak øst eller nordøst.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig: I maj og juni samt august er det angivne antal af skarver i Hovvig mere et tegn på mangel på registrering og indtastning end et reelt udtryk for antal af Skarver.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
26 18 80 974 - - 1200 1 1000 185 450 1

Ynglefugle: Bestanden er i 2008 optalt til 974 ynglepar/optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er en nedgang i forhold til de 1132 ynglepar/optalte reder fra 2007 (optalt af PG). Efter en pause i nedgangen af reder i 2007, forsætter den negative tendens i 2008 uklart af hvilken årsag. Ifølge DMU er det en tendens, der også ses på landsplan. Nedgangen er særligt markant i flere af de største kolonier, som Tofte Sø, Vorsø og Ormø. Årsagerne menes at være flere: Mindre føde, oliering af æg og beskydning i Skarvens overvintringsområder i Frankrig. (Kilde: Thomas Bregnballe, DMU Nyt årgang 12 nr.12, 13. Juni 2008).
Der ud over er der følgende max observationer:
Dybesø kyst: 28/2 30 rast og 4/11 25 rast.
Rørvig Bugt: 27/9 24 rast.
Flyndersø: 16/12 26 rast og 30/12 55 rast.

DOFBasen:2008


2007:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Forårstræk bemærkes mellem 28/3 og 15/4 med i alt 210 fugle, hvor maks blev 29/3 60.
Største antal fugle pr. måned i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
216 2 160 125 1000 810 2000 310 - 220 55 5

Ynglefugle: Bestanden er i 2007 opgjort til 1132 ynglepar / optalte reder i kolonien i Hovvig, hvilket er nogenlunde det samme som sidste år (PG). Den nedgang, som vi har været vidne til de seneste fem år, er nu tilsyneladende stoppet.
Dybesø: 23/7 3.
Flyndersø: 1/1 – 1/8 maks. 9/7 35 og 30/7 82.

DOFBasen:2007


2006:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Kolonien i Hovvig har det stadigvæk fint, og den lokale bestand er optalt ultimo april. Bestanden er i 2006 opgjort til 1128 ynglepar / optalte reder, hvilket svarer til en nedgang på 143 reder (11 %) i forhold til sidste år (PG). Kolonien var på sit hidtil højste niveau omkring 1998 - 2002, men har derefter stabiliseret sig i omegnen af 1100 - 1200 ynglepar. Største antal fugle blev noteret 15/4 2000 og 11/7 1020 rastende i Hovvig området. Fuglene blev længe på ynglelokaliteten i år, og så sent som 12/12 var der stadigvæk 44 fugle i Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ses året rundt i Hovvig, Nykøbing Bugt og Isefjordsmundingen. Ynglebestanden i Hovvig steg lidt fra 1234 par i 2004 til 1271 par i 2005 (PG). Udviklingen for kolonien i de seneste 10 år fremgår af figuren, og en generel vigende tendens siden 1999 bemærkes. Af større rasttal udenfor Hovvig, fortjener følgende at blive nævnt: 5/5 500 Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er fortsat næsten kun oplysninger om ynglebestandens størrelse blandt årets rapporteringer. Ynglebestanden i Hovvig faldt fra 1340 par i 2003 til 1234 par i 2004 (PG). Siden 2002 er populationen faldet med i alt 306 ynglepar eller et fald på 19 % på 3 år. Enkelte observationer fra næsten alle lokaliteter året rundt, er dog også meddelt.

DOFBasen:2004


2003:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er næsten kun oplysninger om ynglebestanden blandt årets rapporteringer. Ynglebestanden i Hovvig faldt fra 1540 par i 2002 til nu 1340 par i 2003 (PG). En reel nedgang på 8,7 %. Vor lokale population er desuden generelt på vej ned - en udvikling, der har været igang i nogle år.
Figuren viser udviklingen i bestanden fra koloniens etablering i 1990 frem til idag.
En fugl med en rød ring blev aflæst 9/1 med koden: JJ7 (LB).

DOFBasen:2003


2002:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1784 par i 2001 til 1540 par. Det er anden gang siden koloniens etablering i 1990 der er tale om en nedgang i antallet af par.
Og til sidst en lidt bemærkelsesværdig race observation: 10/2 Mellemskarv 1 rst (LB). Mellemskarven er normalt trukket syd på i vinter halvåret.

DOFBasen:2002


2001:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1784 reder i 2000 til 1460 reder. Dermed fortsatte nedgangen i antallet af reder. Antallet af reder er på 2 år faldet med 422 svarende til 22%. Antallet af reder på landsplan er faldet fra 40179 til 39921 svarende til en nedgang på 0,6%. Nedgangen i Hovvig kan skyldes nedslidning af redetræerne efter mere end 10 års anvendelse.
Tallene er hentet fra Skov- og Naturstyrelsen.

DOFBasen:2001


2000:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1882 par i 1999 til 1784 par. Der er første gang siden koloniens etablering i 1990 tale om en nedgang i antallet af par.
Det er ved aflæsning af farveringe konstateret, at der er udveksling med andre kolonier.

DOFBasen:2000


1999:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig er udvidet fra 1744 reder i 1998 til 1882 reder i 1999.
Denne efterhånden meget store koloni giver anledning til nogle store flokke på fourageringstogt til Kattegat, f.eks. 3/5 1050 rastende Korshage. Denne art giver anledning til mange frustrationer, når de skruende Skarver blander sig i rovfuglenes forårstræk.

DOFBasen:1999


1998:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Arten fortsætter med sin bz-virksomhed i Hovvig og ynglebestanden er steget fra 1190 par i 1997 til 1744 i 1998. Derudover er kun indkommet få observationer, herunder 6/10 1 fundet skudt ved Skredbjerg. Den var ringmærket som redeunge 18/6 1998, Karlholm, Hätten, Uppland.

DOFBasen:1998


1997:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Meget almindelig ynglefugl, almindelig trækgæst og sjælden vintergæst.
Arten har ynglet i Hovvig fra 1990 bortset fra 1991.
Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 0 75 420 880 1080 1086

Arten har altid optrådt som en almindelig trækgæst, men de mange ynglefugle i området har i de senere år skabt uklarhed over antallet af trækkende fugle ved Korshage.

1997: Arten fortsatte med at ekspandere i Hovvig, en optælling 28/5 af Skov- og Naturstyrelsen gav 1190 par.

DOFBasen:1997


1996:  Skarv  Phalacrocorax carbo
Arten har ikke længere den store interesse for de lokale ornitologer. Den meget mangelfulde
indberetning gør, at de sædvanlige oversigter over træk ved Korshage og rast i Hovvig udgår.
Ynglebestanden i Hovvig blev indrapporteret til 1086 par, hvilket udgør en yderst beskeden stigning
i forhold til 1080 par i 1995.

DOFBasen:1996


1995:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Trækkende fugle er registreret i perioderne 1/1 - 19/5 og 27/8 - 9/12 med henholdsvis 327 og 293 fugle (kun 3 bidragsydere).
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
18 25 31 214 39 0 0 6 70 203 11 3

Flest rastende her er noteret 2/5 55, 31/5 32 og 25/12 23.

Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
40 96 850 700 1300 2000 1700 930 325 640 35 0
5 12 187 243 765 472 962 1160 399 265 14 6
16 40 600 520 1760 920 2260 1800 800 500 38 16

Ynglebestanden trives i bedste velgående, således accelererede lokalpopulationen til min. 1080 ynglepar i 1995 - en stigning på 23 % i forhold til året før. Men alligevel en betydelig stagnation, idet stigningen var på 110 % fra 1993 til 1994.
Antallet af ynglepar i 1990’erne:

1990 1991 1992 1993 1994 1995
1 0 75 420 880 1080

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/00720.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)