Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10660

Lærker - Drosler

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes eu10660

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
TEKST…

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 20 43
MaxRst 6 4 6
Nobs 44 38 82
Ndag 26 25 51
Fænologi 02.. ..28

2018:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Brutto rapporteret (= alle obs kun renset for daggengangere): 1044, heraf 688 fra 1.halvår og 356 fra 2. halvår. 1. halvår svarer til de sidste år efter milde vintre, og arten syntes ikke påvirket af den sene kulde. Derimod er 2. halvår lavt rapporteret. Gærdesmutte er formodentlig en art, der ikke havde det godt med den ekstreme tørkesommer, hvilket synes at kunne aflæses på 2. halvår. Med forbehold for at det baseres på bruttotal og dermed forudsætter nogenlunde ensartet rapportering.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 54 46 113 115 120 58 30 40 61 57 32 786
MaxRst 5 3 3 9 11 11 6 2 4 4 5 3 11
Nobs 39 35 36 44 47 42 29 27 29 33 29 23 413
Ndag 28 24 30 30 29 30 22 23 27 26 25 22 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årssums-baseret oversigt for de sidste 5 år ser således ud (også 2017 reduceret for daggengangere).

2013 Meget kold vinter I alt rapporteret 1. halvår: 285 I alt rapporteret 2. halvår: 259 = årssum 544
2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 432 I alt rapporteret 2. halvår: 414 = årssum 846
2015 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 702 I alt rapporteret 2. halvår: 436 = årssum 1138
2016 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 638 I alt rapporteret 2. halvår: 513 = årssum 1151
2017 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 665 I alt rapporteret 2. halvår: 444 = årssum 1109

Befinder sig komfortabelt på det plateau den nåede 2. år efter bestanden blev reduceret i de 3 kolde vintre.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 92 36 135 122 153 127 70 71 47 104 91 61 1109
MaxRst 6 4 7 8 6 11 6 4 3 8 3 3 11
Nobs 52 23 67 54 68 47 30 41 39 58 57 44 580
Ndag 28 17 31 30 31 28 22 25 25 26 28 27 318
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årssums-baseret oversigt for de sidste 4 år ser således ud:

2013 Meget kold vinter I alt rapporteret 1. halvår: 285 I alt rapporteret 2. halvår: 259 = årssum 544
2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 432 I alt rapporteret 2. halvår: 414 = årssum 846
2015 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 702 I alt rapporteret 2. halvår: 436 = årssum 1138
2016 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 638 I alt rapporteret 2. halvår: 513 = årssum 1151

Som forudset ser det ud til, at Gærdesmutte sidste år nåede en bestandsmætning, som altså allerede nås 2 år efter de 3 hårde vintre, der decimerede bestanden. Årets resultat målt som rapporterede bruttotal må kaldes identisk med sidste år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 85 64 64 133 192 100 95 52 59 126 103 78 1151
MaxRst 4 3 5 8 13 6 4 4 3 7 6 4 13
Nobs 56 51 45 65 84 47 53 33 41 61 61 52 649
Ndag 29 27 22 30 30 28 30 26 27 26 30 26 331
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årssums oversigt for de sidste 3 år ser således ud:

2013 Meget kold vinter I alt rapporteret 1. halvår: 285 I alt rapporteret 2. halvår: 259 = årssum 544
2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 432 I alt rapporteret 2. halvår: 414 = årssum 846
2015 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 702 I alt rapporteret 2. halvår: 436 = årssum 1138

Man kan nok konkludere, at arten er fuldt regenereret efter de 3 hårde vintre. Mon ikke der er ”fyldt op”. Overvægten i 1.halvår er udtryk for den lange sangperiode. F.eks. gav en punkttælling 3/5 Korshage – Dybesø 23 syngende.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 74 49 132 134 200 113 86 45 47 107 94 57 1138
MaxRst 6 4 5 11 10 8 5 3 3 5 6 3 11
Nobs 50 38 60 63 83 47 43 27 31 50 49 36 577
Ndag 26 24 30 27 26 28 28 23 21 28 27 23 311
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årssum 846. Da det er svært at opgøre individer, må man se på månedsprofilerne. Januar til december: 36 – 42 – 105 100 – 78 – 71 46 – 38 – 40 114 – 99 – 77.
Sammenligning: Gærdesmutte, Rørvig 2013 og 2014:

2013 Meget kold vinter I alt rapporteret 1. halvår: 285 I alt rapporteret 2. halvår: 259 = årssum 544
2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 432 I alt rapporteret 2. halvår: 414 = årssum 846

Illustrerer Gærdesmuttens regeneration. Cyklus i 2014 også meget tidligere, sang fra januar (hørt alle årets måneder) og højeste aktivitet i marts – april, mens 2013 startede tyst og først havde sangkulmination i maj.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 36 42 105 100 78 71 46 38 40 114 99 77 846
MaxRst 3 3 5 9 5 5 4 2 4 5 5 3 9
Nobs 28 36 56 51 42 39 25 28 27 64 49 51 496
Ndag 18 21 28 25 26 20 19 21 21 29 28 26 282
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årsprofil af alle observationer renset for daggengangere illustrerer et Gærdesmutteårs perioder:
Jan 24, feb 14, mar 28, apr 72, maj 90, jun 57, jul 52, aug 11, sep 25, okt 95, nov 43 og dec 33.
De 24 i januar var mindst 14 fugle netto, så arten kom igennem vinteren uden den totale massedød. Til gengæld har marts vinterprofil, cyclus var forsinket, og sangen startede stort set først 10/4. Oktobers pop-up må være et gennemsivende træk.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 14 28 72 90 57 52 11 25 95 43 33 544
MaxRst 3 3 3 5 9 5 8 3 3 6 4 3 9
N 18 11 23 45 35 30 27 9 20 57 27 25 327
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Som sædvanligt et ganske omfattende materiale, der dækker både hele året og hele halvøen.
Nedenstående tabel dækker de hyppigst rapporterede lokaliteter og viser antal obs (N), årstotalen for den pågældende lokalitet (Sum), det gennemsnitlige antal fugle pr. obs (Sum/N), det største antal rastende (MaxRast) og endelig det største antal syngende fugle (MaxSyng):

N Sum Sum/N MaxRast MaxSyng
Korshage 85 120 1,4 3 3
Rørvig By 67 70 1,0 2 2
Hovvig 65 93 1,4 5 3
Dybesø 25 46 1,8 6 6
Plantagen 20 31 1,6 3 3
Slettermose 12 22 1,8 6 1
Nørrevang 7 10 1,4 2 2
Skansehage 5 14 2,8 6 3
Nykøbing 5 7 3,8 2 -

Sammenlign evt. med den tilsvarende tabel for Rødhals.

DOFBasen:2012


2011:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Højeste antal syngende: Dybesø 9/5 3.
Materialet er på ingen måde dækkende for det egentlige antal Gærdesmutter i vores område og det må derfor ikke overfortolkes. Det ser dog ud til, at både årstotaler og det gennemsnitlige antal fugle pr. rapporteret observation har været for nedadgående de seneste par år - som forventet efter et par hårde vintre.

År 2007 2008 2009 2010 2011
Total 260 428 465 247 250
N 117 172 244 184 200
Total/N 2,2 2,5 1,9 1,3 1,3

(Se også Rødhals).

DOFBasen:2011


2010:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Igen i år et ganske omfattende materiale, takket være LB!
Figuren viser summen af alle dagstotaler for hver 10-dagesperiode.
Tallene skal naturligvis kun tages som et mål for Gærdesmuttens relative hyppighed i årets løb, og ikke som det reelle antal fugle i området. Det ser ud til at der tre tydelige toppe: Ultimo januar (vinteroptællinger?), ultimo april og medio oktober.
De største rasttal fra foråret: 29/1 5 Hovvig og fra efteråret: 8/10 7 Dybesø, 11/10 5 Dybesø og 12/10 4 Korshage.
Flest syngende: 11/10 3 Dybesø.

DOFBasen:2010


2009:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Set året rundt.
Flest forårsobs medio/ultimo april. Dybesø ligger her klart i spidsen med op til 11 syngende. Korshages største tal: 3/5 7 syngende.
De største efterårstal: 8/10 6 rast Korshage og 9/10 6 rast Dybesø.

DOFBasen:2009


2008:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Igen i år et ganske omfattende materiale, i alt 172 obs.
Figuren viser den største indrapporterede dagstotal for hver 10-døgns periode.
Tallene skal kun tages som et mål for Gærdesmuttens relative hyppighed i årets løb, og ikke som det reelle antal fugle i området - og når der f.eks. næsten ikke er nogen juni- og juli-obs skyldes det selvfølgelig mest, at det er ornitologerne som holder sommerpause - og ikke Gærdesmutterne!
Forårets største antal syngende fugle: 25/4 og 28/4 10 Korshage samt 28/5 13 Dybesø - og fra efteråret: 4/11 3 Korshage og 4 Dybesø.

DOFBasen:2008


2007:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Set hele året, men med klart flest observationer indsendt fra april og oktober.
Materialet er ganske omfattende med, i alt 117 indsendte obs.
Forårets største dage på de 3 vigtigste lokaliteter:
4/4 3 syng + 4 rast Korshage, 9/4 2 syng + 2 rast Hovvig og 25/4 11 syng Dybesø.
Efterårets største dage på de 3 vigtigste lokaliteter:
3/10 3 syng + 6 rast Korshage, 25/10 12 rast Nakke Hage og 28/10 7 rast Dybesø.

DOFBasen:2007


2006:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Meget begrænset materiale. Registreret året rundt, men normalt kun 1 - 4 pr. lokalitet. Største rasttal: 15/10 6 Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Spredte meldinger fra hele året.
Største rasttal: 21/5 8 og 28/5 5 begge Korshage.
Efteråret gav ingen dage med over 2 rastende på Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Meget tilfældigt og spredt materiale fra 1. halvår.
Fra efteråret: 2 - 5 rastende i Korshageområdet i perioden 16/10 til 30/10, derudover et enkelt stort rasttal fra Nakke Hage: 29/10 15 (AF), formodentlig en lokalitet vi burde gøre betydeligt mere ud af om efteråret.

DOFBasen:2004


2003:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Syngende fugle er rapporteret fra følgende lokaliteter:
Højsandet (4), Korshage (3), Slettermosegård (2), Ringholm Skov (2), og Rørvigvej 102 Nykøbing (1).
Efterårs max rasttal pr. lokalitet:
19/10 3 Slettermosegård, 29/10 4 Ved Dybesø (1 syngende) og endelig 5/11 2 Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
De indsendte obs stammer i år primært fra vores egne ynglefugle, samt muligvis en smule forårsrast.
Max antal syngende pr. lokalitet:
Hovvig: 5/7 5, Korshage: 5/4 4, Nykøbing: 2 Rørvigvej 102 (flere datoer), Ringholm Skov: 23/3 2, Søndervang 29/7 3 og endelig Dybesø: 21/4 1.

DOFBasen:2002


2001:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Største forårstal fra „Korshage-runden“: 9/5 7. Ud over en meget veldokumenteret forekomst af 1 - 2 syngende fugle i den nordøstlige del af Nykøbing, er der yngleoplysninger fra Slettermosegård med 4 syngende og Hovvig 3 syngende.
Efterårstrækket gave en del rast i oktober, max 15/10 13 Korshage.
Der er også indrapporteret en del november/december-fund, maxtal fra hver lokalitet: 2/12 5 Korshage, 2/12 5 Dybesø, 2/12 3 Skansehage og 30/12 8 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Rekordår! - forstået således: Der er i år indrapporteret 158 fund af i alt 619 fugle. Den tidligere rekord var på hhv.: 130 og 501. Antallet af Gærdesmutterapportører er samtidig steget fra 2 til 3. Tak til EVR, HVR og LB.
Figuren viser den maksimale dagstotal pr. 10-dages periode for år 2000 sammenlignet med gennemsnittet af de tilsvarende tal for de sidste 10 år.

DOFBasen:2000


1999:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Lad os starte med en tak til LB og HVR som står for 100% af de indsendte Gærdesmutter.
Hovedparten af de indsendte obs stammer fra oktober og november.
Største tal for udvalgte lokaliteter: 30/10 16 Korshage, 31/12 11 Ringholm Skov, 17/10 9 Dybesø, 19/10 6 Hovvig og 10/10 6 Nakke Hage. Alle øvrige lokaliteter: Max 5.

DOFBasen:1999


1998:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Spredte meldinger fra hele året. De største tal: 15/2 8 rst HV, 2/6 og 4/6 9 rst Nyk N og 8/10 5 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Almindelig yngletræk/standfugl. Almindelig/meget almindelig trækgæst for- og efterår samt sjælden vintergæst.
Arten er udbredt i både skov-, sommerhus- og byområderne. Ynglebestanden vurderes til 375 - 600 par. Forårs- og efterårstrækket er vanskeligt at gøre op, eneste mulighed er at registrere antallet af rastende fugle i f.eks. Korshageområdet. Det ser ud til at forårstrækket kulminerer medio - ultimo april (største rasttal 11), og efterårstrækket medio - ultimo oktober (op til 35 rastende).

1997: Et normalt år uden nogen særligt bemærkelsesværdige observationer. De største rasttal fra Korshage er næppe værd at gemme på. Forår 8/4 3 og efterår 14/10 12.

DOFBasen:1997


1996:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Bemærkelsesværdigt mange obs er indsendt. Der er intet der tyder på, at isvinteren er gået særligt hårdt udover Gærdesmutterne.
Første syngende så sent som 7/3. Morgenrunden på Korshage gav i maj op til 9 syngende fugle.
Fra efteråret gav tilsvarende optællinger op til 16 fugle, med største tal ult oktober.

DOFBasen:1996


1995:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Almindelig ynglefugl, set året rundt. Første syngende 29/1 1 Korshage. Typiske tal fra morgenrunderne på Korshage: 4 - 7 syngende fugle. Ingen større rasttal fra hverken forår eller efterår. Sidste syngende 3/12 1 Hovvig.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/10660.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)