Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15150

Pirol - Værlinger

Rødrygget Tornskade Lanius collurio eu15150

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Almindelig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Roedrygget Tornskade

Diagrammer


Tekst

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 1 56 9 83
MaxRst 7 6 20 9 20
Nobs 65 76 137 57 335
Ndag 19 28 31 23 101
Fænologi 09·· ···· ···· ··29

2022:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 25 20 65
MaxRst 13 9 20 13 5 20
Nobs 50 185 158 123 12 528
Ndag 18 30 27 28 7 110
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··08

2021:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 2 53 1 69
MaxRst 8 7 17 13 4 17
Nobs 78 149 157 72 2 458
Ndag 19 29 31 27 2 108
Fænologi 12.. …. …. …. ..10

2020:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  

Se længere artikel her.

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 60 1 74
MaxRst 9 7 10 8 1 10
Nobs 65 97 135 52 2 351
Ndag 17 26 28 20 2 93
Fænologi 10.. …. …. …. ..19

2019:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Endnu et år med systematisk overvågning, hvilket gav rekordresultat med 16 par med 40 unger. Herudover blev der registreret 8 par uden dokumenteret afkom.
Se længere artikel her.
Årets store højdespringer blev Slettemose, som gav min. 6 par med min. 16 unger. Alle i den sydlige del!
I 2018 var der 2 par med 8 unger!
Ankomst på medianen 10/5 og sidste fugl 14/9.

2016 12 par 25 1k
2017 11 par 19 1k
2018 9 par 26 1k
2019 16 par 40 1k

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 9 27 36 11 1 84
MaxRst 4 9 15 13 1 15
Nobs 28 49 88 62 7 234
Ndag 13 25 30 27 7 102
Fænologi 10.. …. …. …. ..14

2018:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Indsatsart og indikatorart for overdrevene. Igen i 2018 systematisk overvåget af PEL, der har leveret nedenstående opgørelse af ynglebestanden med 9 par og en rekordstor ungeproduktion på 26 1k:
Korshage 2 par / 5 1k. Langesø Mose 1 par / 2 1k. Flyndersø: 0. Søndervang (grenplads) 1 par / 2 1k, Søndervang (skydebane) 1 par / 3 1k. Nakke Nord: 0. Slettemose 2 par / 8 1k. Nakke Hage: 2 par / 6 1k.
De I alt 9 par er et fald på 2 par, men produktiviteten var høj, og 26 1k er ny rekord!
De sidste 3 gode år ser således ud:

2016 12 par 25 1k
2017 11 par 19 1k
2018 9 par 26 1k

Der var regelmæssigt op til 3 på Flyndersø frem til 30/5, men herefter forsvandt de. 2 fugle sås ved ynglestedet ved Nakke Nord på en enkelt dato og forsvandt så igen.
Årets vilkår var usædvanlige på en ny måde. Arten var ikke forsinket – ankomst 3/5 1 Korshage, og de kom jævnt frem i ugerne efter. Givet også en del trækfugle imellem – f.eks. 6 i alt i hegnene Nørrevang, men egentligt markant indslag af trækfald kom kun 25/5 med 18 Korshage – Dybesø især langs kysten. Hele trækperioden og sommerens yngleperiode var præget af permanent højtryk, varme og efterhånden udtalt tørke. Tydeligvis vilkår, der understøttede høj produktivitet hos tornskaderne.
Til gengæld altså et tab på 2 par. Tidligere har været spekuleret i, om sen ankomst/dårligt vejr under trækket kunne få nogle forsinkede fugle til at blive hængende og dermed booste ynglebestanden. I 2018 var der i hvert fald absolut ingen barrierer.
Årets næstsidste var 29/8 1 ad han Korshage fulgt af en sen 13/9 1 huntype Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 67 37 82 54 1 241
MaxRst 16 5 11 5 1 16
Nobs 36 20 35 29 1 121
Ndag 24 17 21 20 1 83
Fænologi 03.. …. …. …. ..13

2017:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Nyt fremragende år for denne indsatsart. Igen i år systematisk fulgt og afrapporteret af PEL. Alle ynglefund baseret på ungeførende fugle og aktiv fodring. Sen ankomst 18/5 – måske igen tørkeproblemer på den østlige trækrute. Ynglecyklus blev forskubbet 1 – 2 uger, men ganske høj succesrate alligevel og næsten på højde med sidste års rekord (25 1k).
I alt 12 par fik mindst 19 juv på vingerne: Korshage 2 par med 2 1k + 3 1k. Langesø Mose 1 par med 2 1k. Flyndersø 1 par med 1 1k + sent opdukket hun med 1 1k. Søndervang 1 par med 1 1k. Nakke Hage 2 par med 2 1k + 2 1k. Nakke Syd/Rishøjvej 1 par med 1 1k. Slettemose 2 par med 2 1k + 0. Nakke Nord 1 par med 2 1k. Alle genbesatte kendte ynglepladser fraset parret på Nakke Nord, der havde etableret sig i en større kvasbunke. Blev dog set på stedet allerede i 2016. Det demonstrerer værdien af at efterlade kvasbunker i egnede områder.
Enkelte løse fugle og ingen træktoppe – måske 25/5 4 Vesterlyng. Ynglepladser rømmet ultimo august. En sidste 23/9 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 52 28 131 180 1 392
MaxRst 4 3 7 9 1 9
Nobs 34 17 73 66 1 191
Ndag 13 11 23 23 1 71
Fænologi 18.. …. …. …. ..23

2016:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
De seneste år har været virkeligt flotte for denne indsatsart: 12 par producerede 25 1k på Rørvighalvøen i 2016! Dermed tangering af rekord-antal par fra sidste år. Ungeproduktionen satte rekord med de 25 i kontrast til sidste års miserable sommervejr og få unger (8). PEL har igen i år været ”chef-monitør” for denne art.
Par fordeling med 1k i parenteserne: Korshage 3 par (2 + 1 + 4) – et af parrene dukkede sent op et sted fra baglandet (område nede mod Skansehage?), Langesø Mose: 1 par (2). Flyndersø 1 par (2). Søndervang 1 par (2), Nakke Hage 2 par (4 + 1), Nakke Syd 1 par (1), Slettermosegård: 3 par (1 + 3 + 2). Muligt par syd for gården, men usikkert.
Det ser solidt ud, og det er en positiv indikator for naturplejen både i det nordlige og sydlige kerneområde. Selvom arten opretholder strenge territoriegrænser, forekommer de ofte i ”klumper”, og på den måde kan bestandsvækst være selvforstærkende.
Året i øvrigt: Meget tidlig ankomst 1/5 3 Slettermosegård. Fugle trækkende igennem fyldte ikke meget. 3/5 1 han Korshage, 7/5 1 han Nørrevang, 12/5 4 han Korshage, 30/5 1 hun Nykøbing og 3/6 1 Rørvig må tilhøre denne kategori. Sidste fugl 2/9 – 5/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 96 55 131 39 3 324
MaxRst 5 3 9 6 1 9
Nobs 59 37 49 20 3 168
Ndag 23 22 25 17 2 89
Fænologi 01.. …. …. …. ..05

2015:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Sen ankomst og yderligere udvikling i antallet af ynglepar prægede året. En miserabel sommer gav dog som forventeligt en meget lav ungeproduktion. Igen i år har PEL leveret et flot arbejde med målrettet monitorering af denne indsatsart.
Ankom sene 15/5 2 Slettermosegård, fra 18/5 6 fugle på halvøen og herefter daglig. Sidste ad var 12/8 og sidste 1k 4/9. Trækket igennem markerede sig svagt – 20/5 og igen 31/5 7 Korshage havde dog indslag af trækfugle.
Samlet ynglede mindst 12 par! Udviklingen sidste 3 år er derved 2013 3 par, 2014 8 par og 2015 12 par.
Oversigt over ynglepar (DOFbase + notat fra PEL):
Korshage: 2 par, nordlige fold (0 1k) og sydlige del (2 1k). Langesømosen: 1 par (nyt) med 3 1k. Desuden er der sporadisk set en gammel fugl og 30/7 1 1k ved p-pladsen. På dette tidspunkt er 1k normalt meget lokale omkring ynglestedet, så muligt gemmer sig et 4. par i Korshageområdet, men ikke medtaget i opgørelsen.
Skansehage: Yderst overraskende genindtaget området med 2 par. 1 par i sommerhusområdet nord for, 1 par ude på halvøen (hvor forholdene er forbedret med græsning og flere store insekter), ingen 1k. Søndervang: 1 par ved skydebanen, 0 1k. Nakke Hage: 1 par, 0 1k. Nakke Syd (Rishøjvej): 1 par, 0 1k. Slettermosegård: 4 par – dette nye overdrevslandskab har dermed lagt 2 par til de 2 kendte. Parret ved fjorden/sydvest fik 1 1k, bakkeparret 0 1k, nordsiden 1 1k og et par i hegn 1 1k.
1k havde forladt reden fra 14/7. Samlet regnskab 12 par med 8 1k på vingerne. Enkelte 1k kan være overset, men det lave udbytte er forventeligt i den klamme sommer.
Et par løse fugle: 29/5 1 hun Ringholm og 13/6 1 han Brentebjerg. Hovvig havde ikke et ynglepar i år.
Med 2 kerneområder Korshage (-Skansehage) og Slettermosegård og et par stabile satellitter ser det spændende ud. Ydre faktorer kan være i spil, der varierer tilgangen fra år til år. Måske giver forsinket optræk (i år lokalt i Europa) anledning til, at flere fugle bliver hængende i nærheden af etablerede tornskadepar i stedet for at trække videre, men en mere solid basisbestand kunne være under opbygning. Det bliver spændende at se 2016.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 50 67 80 28 1 226
MaxRst 7 4 7 5 1 7
Nobs 20 38 34 11 1 104
Ndag 12 22 25 9 1 69
Fænologi 15.. …. …. …. ..04

2014:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ankom 11/5 1 hun Korshage, men først i sidste tredjedel af maj kom det brede inflow. Heller ikke denne art indskrev sig med markante falddage, men dagene 22/5 – 23/5 9 Korshage havde klart indslag af trækfugle.
Til gengæld STORT yngleår med 8 par, der producerede mindst 13 juv! Især den sydlige halvdel af halvøen havde forbløffende fremgang. Ynglestederne blev i år undersøgt grundigt, hvor specielt PEL bidrog med målrettet monitorering af denne art.
Korshage – Flyndersø: 2 par. Klassiske par på forlandet, mens et par optrådte længe på Flyndersø. Siden 2 hanner syngende Korshage. 23/7 ses 1 hun med 2 juv og 1 hun med 3 juv, så trods mystisk forsvinden af hanner i juli altså 2 par med succes.
Søndervang: 1 par (bag skydebanen), 4/7 ses hun med 1 juv.
Slettermosegård: 2 par – 1 par på lokaliteten ved kysten (hun med 2 juv i juli), 1 nyt par længere inde (hun med 4 juv i juli).
Hovvig: 1 par, rede fundet, men siden præderet = 0 juv.
Nakke Syd (Rishøjvej): 1 par – 9/7 hun med 1 juv.
Nakke Hage: 1 par, bl.a. set med føde til unger 4/7, men ikke set juv.
Fluktuerer meget i ynglepar. 6 – 4 – 3 – 8 par sidste 4 år. Naturplejen på Slettermosegård har banet vejen for nu 2 par med ro og fred og bedste ynglesucces (6), men færdselstætte Korshage ikke meget ringere (5). Synes også at variere med forhold på trækket herunder fuglenes kondition og ankomsttidspunkt, måske med tendens til sen ankomst = flere bliver hængende?

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 48 61 72 5 3 189
MaxRst 9 5 8 1 1 9
Nobs 21 44 31 5 3 104
Ndag 18 24 20 3 3 68
Fænologi 11.. …. …. …. ..18

2013:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ynglepar i alt 3:
Korshage (sydpar): 7/5 – 22/7 1 han, 1 hun med 3 1k
Slettermosegård: 28/5 – 23/7 1 han, 1 hun med min. 1 1k.
Nakke Hage: 22/6 – 1/8 1 han, 1 hun med min. 1 1k.
Desuden skal bemærkes:
Korshage(nordpar): Ynglede ikke på lokaliteten i 2013. Året er det første efter den fejlagtige rydning af det gamle slåenkrat, der var parrets base. Mulig sammenhæng. ”Ekstra” han set medio juni, og også 24/6 en ”løs”hun, men tydeligvis kun 1 par på Korshage.
Nakke Nord: Set fra 3/5 1 han (årets ankomst) , 23/5 og 30/5 han + hun og 31/5 syngende han. Lignede yngleforsøg, men siden 0.
Trækfugle: Generelt en del observationer gennem trækperioden fra 7/5 – 31/5, skønsmæssigt i alt 25 fugle uden markante falddage. Efterår: 3/9 1 Skansehage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 68 32 31 10 1 142
MaxRst 5 4 5 4 1 5
N 38 21 17 6 1 83
Fænologi 03.. …. …. …. ..03

2012:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Sidste års ekstremt sene ankomst var afløst af normalt trækforløb med ankomst 9/5 2 Flyndersø (han + hun) og 1 han Korshage. Næste 15/5 og fra 18/5 kontinuerligt til stede.
To dage markerede sig som typiske fald-dage: 21/5 14 (8 Korshage-Flyndersø, 2 Dybesø, 1 Nørrevang, 1 Nakke Skov, 2 Hovvig) og 22/5 16 (5 Korshage, 4 Dybesø, 2 Nørrevang, 1 Rørvig By, 3 Hovvig og 1 Slettermose).
Efter det meget store yngleår i 2011 dumpede arten slemt ned i 2012: Som i 2011 etablerede 2 par sig på Korshage: Nordparret (fold 1) stillede med 1 juv 23/6 og 8/7, men denne 1 k synes ikke set herefter. Sydparret (fold 2 - 3) producerede kuld på 3 juv, der blev set fra 24/7 til 24/8.
Slettermose 1 ynglepar (således han + hun 17/6), men ingen udfløjne juv konstateret.
11/6 2 (han + hun) Dybesø (PEN) – advarende par. Gemte sig i haverne mellem Dybesø og Flyndersø. Tid og adfærd indikerede et yngleforsøg, men resultatet ukendt. Mest sandsynligt fejlslagent, da der kun var oplysninger fra denne dag.
Sidste års ynglepar på Skredbjerg/Søndervang og Brentebjerg var i år negative. Parret sidste år Nakke Syd/Rishøj heller ikke genfundet i 2012, men lokaliteten kan meget vel have været utilstrækkeligt efterset.
Summen er, at 6 par/15 unger i 2011 blev til 4 par/4 unger i 2012.
Sidste fugl var 3/9 1 hun Flyndersø.

DOFBasen:2012


2011:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Den første fugl registreredes 21/5, hvilket er den seneste ankomst i fuglestationens historie. Med de senere års megen fokus på, at trækfuglene ankommer tidligere, er dette resultat meget overraskende, men bakkes op af forekomsten på landsplan (Fugle i felten 3/2011). Forårstrækket ser ud til at kulminere omkring 31/5, hvilket ligeledes er sent. Her meldes om minimum 13 fugle fra Korshage, Nørrevang og Dybesø-kysten, hvoraf blot 4 kan henføres til etablerede ynglefugle. Trods den sene ankomst var der yderst positive meldinger om yngleforekomsten: I alt 6 sikre ynglepar opfostrede minimum 15 unger. Dette er det højeste antal ynglepar siden 2007 (ligeledes 6 par) og gennemsnittet på 2,5 unger per par ligger kun lige under 2009, hvor der blev produceret 2.8 unger per par (fra blot 4 par det år). Yngleparrene fordelte sig i år således:
Korshage: 2 par med hver 3 udfløjne unger.
Søndervang: 1 par med 3 udfløjne unger.
Nakke Nord nær Brentebjerg: 1 par med 1 unge.
Slettemosegård, Hovvig: 1 par med 2 udfløjne unger
Nakke Syd ved Rishøj: 1 par med 3 udfløjne unger.
Desuden blev der registreret 1 muligt ynglepar i Hovvig ved PG’s hus. Største dagstotal faldt ligeledes sent 7/6 9 rastende Korshage. Sidste fugl er meldt 31/8, hvilket er helt efter bogen.

DOFBasen:2011


2010:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Den første fugl var en han 11/5 Søndervang, mens den første hun lod vente på sig til 27/5 Korshage. Højeste dagsmaks fra Korshageområdet var 27/5 med 5 fugle. Sidste fugl: 12/9 1 rast Slettermosegård. I år blev der registreret 5 sikre og 2 mulige ynglepar. Årets resultat ligger lidt over de sidste år og dækker over ynglefugle på de kendte ynglelokaliteter. I tabellen vises antal sikre ynglepar per år og tabellen er dette antal fordelt på lokalitet siden 1984. Det er i år værd at bemærke, at yngletiden ser ud til at være meget sen. F.eks. viste yngleparret på Korshage den første unge frem 17/7, og parret på Søndervang blev først registreret med unger 6/8. Desuden drillede fuglene på Korshage tilsyneladende de flittige observatører således det skulle blive august førend det andet sikre ynglefund kunne bekræftes. De sikre ynglepar er listet her nedenfor (NB: Alle tal for udfløjne unger må betragtes som absolutte minimumstal):
1 par Søndervang med 3 udfløjne unger.
2 par Korshage med hhv. 1 og 2 udfløjne unger.
2 par Slettermosegård med hhv. 2 udfløjne unger og uden ynglesucces.
Desuden blev der registreret 1 muligt ynglepar ved Nakke Skov, men observationerne af disse fugle ligger i træktiden (maj), hvilket gør det svært at afgøre om fuglene valgte at gøre yngleforsøg. Det kan dog tyde på at lokaliteten har potentiale som fremtidigt ynglested, så det bør undersøges nærmere fremover.
Tabellen nedenfor præsenterer antal år med ynglefund, hvor ofte den enkelte lokalitet er benyttet, maksimalt antal ynglepar fundet i et enkelt år, gennemnittet (kun år med ynglefund inkluderet), samt variationen på dette gennemsnit for hver af vores fem faste ynglelokaliteter for arten dækkende perioden 1984 - 2010.

Lokalitet Antal år med ynglefund (1984-2010) Ynglefund per år i procent Maksimum antal ynglepar Gennemsnitligt antal ynglepar Variansen (standardafvigelsen)
Korshage 20 74% 4 1.6 0.83
Flyndersø 10 37% 2 1.2 0.42
Hovvig/Slettermosegård 16 59% 3 1.3 0.60
Nakkehage 7 26% 2 1.3 0.49
Søndervang 10 37% 1 1.0 0.00

DOFBasen:2010


2009:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Fuglestationen havde fokus på Rødrygget Tornskade i 2009. Maj og primo juni præges af en del obs af rastende individer, der kan karakteriseres som trækfugle, men disse kan være vanskelige at skelne fra de nyligt ankommende lokale sommergæster. Korshageområdet tegner sig for de fleste obs.
Årets første obs 10/5 1 rastende han Korshage. Første hun bliver noteret 17/5 1 rast Korshage. Typiske ankomstdatoer for begge.
Største tal: 8/6 5 rastende Korshageområdet (2 han, 2 hun, 1 han Flyndersø).
Årets sidste obs faldt helt indenfor normalen 10/9 1 ikke køns- eller aldersbestemt Korshage.
Ynglefund dokumenteret fra 28/7 Søndervang, 28/7 Slettermosegård, 1/8 Korshage, 3/8 Langesømosen (Korshageområdet) således mindst 4 sikre ynglepar. Desuden set i yngletiden ved Flyndersø og i NV-hjørnet af Nørrevang (Hyldegårdsvej).

DOFBasen:2009


2008:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Dagen med årets første obs blev 11/5 2 rast hun Nørrevang, lidt usædvanligt da det normalt er hannen, som ses først. Årets første han blev set to dage senere: 13/5 1 han rast Flyndersø.
Største tal: 7/6 6 Korshage.
Sidste obs 15/8 2 rast Korshage og altså ingen fugle fra det egentlige efterår, som vi har set det i de foregående år. Der er kun blevet rapporteret om yngel i form af obs af juv fra Hovvig og Søndervang, ellers lader det til at halvøen har huset 2 par i Korshageområdet, et par ved Søndervang og et par ved Slettermosegård – i alt 5 par.

DOFBasen:2008


2007:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ankomst: 5/5 1 han Korshage.
Resultatet fra 2007's RF-fokus på Rødrygget Tornskade, blev: „at området husede 5 sikre (Flyndersøengen 1 par, Korshage ved Fjordglimt 1 par, Skydebanen på Søndervang 1 par, Slettemosegård 2 par), 1 sandsynligt (Nakkehage) og 2 mulige ynglepar (Langesømosen og Brentebjerg). Det er et af de højeste antal vi har haft på halvøen – til dels pga. øget dækning på egnede ynglelokaliteter.“ (Se artiklen „En status for Rødrygget Tornskade 2007“ på RF-hjemmesiden under Fokusarter. En del obs af rastende individer i maj kan karakteriseres som trækfugle, men disse kan være vanskelige at skelne fra de nyligt ankommende lokale sommergæster, hvor korshageområdet tegner sig for de fleste obs. Største rasttal blev: 14/5 8 og 25/5 8 (begge EVR).
Sidste obs faldt ret sent: 1/10 1 1k Korshage (DO).

DOFBasen:2007


2006:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første obs 6/5 1 Korshage og største rasttal 24/5 3 Korshage. Juvenile fugle er kun rapporteret fra Korshage, hvor det formodentlig drejer sig om lokal ynglesucces fra en enkelt par, er set mellem 15/7 - 26/8. Der er således formodentlig i 2006 kun tale om ét sikkert ynglepar.
Sidste obs 11/9 1 1k rastende Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første obs var 14/5 1 han Korshage og største rasttal 28/5 4 Korshage. Yngel rapporteret fra Hovvig og Nakke Hage mellem 2/7 - 14/7 samt juvenile fugle fra Korshage 7/8. Der er formodentlig tale om 3 - 4 ynglepar.
Sidste 12/10 1 1k rastende Korshage (JHC), hvilket er en meget sen obs.

DOFBasen:2005


2004:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første 6/5 1 han + 1 hun Korshage og største antal 1/6 12 Korshage. Ynglefund rapporteret fra Søndervang, Rørvig Bugt og Hovvig hhv. 27/5, 5/6 og 7/6, hvorfor der formodentlig er tale om 3 ynglepar.
Sidste 16/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ankomst 8/5 1 hun Flyndersø. Første han sås på Korshage 11/5. Efter frasortering af sandsynlige dobbelttællinger fremstår 17/5 med 9 fugle som kulminationsdagen. Der er rapporteret om yngel fra Nakke og Korshage.
Sidste observation indtraf meget sent: 1 1K Korshage 2/10 (KES).

DOFBasen:2003


2002:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ankomst 9/5 med hele 6 fugle. Frem til 15/6 trækker 66 fugle over halvøen. Eneste dag med tocifret antal blev ligesom sidste år 26/5 - i år med 11 fugle. Der er kun blevet rapporteret om yngel fra Hovvig og Søndervang.

DOFBasen:2002


2001:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ankomst 3/5 hvor damen kom først(!) dog efterfulgt af to hanner få timer senere. Ved summation af maxantal pr lokalitet pr dag, fås 68 fugle på træk mellem 3/5 og 9/6. Eneste tocifrede dag blev 26/5 hvor 10 fugle blev talt på halvøen.
Ynglefugle meldt fra Korshage, Hovvig, Søndervang og Flyndersø, i alt 6 par.

DOFBasen:2001


2000:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første han ankom 15/5 1 rst Rørvig Bugt, anden fugl 3 dage senere, og først 20/5 ses første hun - sammen med 3 hanner.
Hovedtrækket forsvandt ud i det blå, og blev ikke observeret ved Rørvig. Bedste dag, og eneste dag med over 10 fugle, blev 1/6 med 14 rastende på halvøen.
Summation af dagsmax fra 15/5 til 11/6 giver 64 fugle, hvoraf fuglene fra de sidste dage muligvis er lokale. Årets gode nyhed for arten er minimum 4 sikre og op til 6 mulige ynglefund. De 4 sikre fund er fra Korshage, Flyndersø, Søndervang og Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første han ankom sent 15/5 1 KH, første hun ankom mere normalt dagen efter. Summation af dagsmax. fra 15/5 til 2/6 giver i alt 76 fugle, ensbetydende med et gennemsnitsår. Største dage blev 19/5 9, 20/5 15, 21/5 9 og 27/5 12 fugle. Langt de fleste fugle er set rastende på Korshage.
Der er konstateret mindst 1 og sandsynligvis 2 ynglepar på Korshage, samt mulige ynglefund fra Slettemosegård, Flyndersø samt Rørvig Bugt. Sidste fugl ses 20/8.

DOFBasen:1999


1998:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ankomst 9/5 1 han Flyndersø. Første hun ses dagen efter på Korshage. Summation af dagsmax giver 85 fugle frem til og med 14/6. Største dage bliver 13/5 12 fugle og 15/5 9 fugle.
Et par ynglede på Korshage og fik 3 unger.
Sidste fugl 28/8 1 1K KH. Et år på det jævne.

DOFBasen:1998


1997:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Fænologi:(2/5) 8/5 - 2/9 (26/9)
Sjælden - fåtallig yngletrækfugl, fåtallig forårstrækgæst og meget sjælden efterårstrækgæst.
Arten var i tilbagegang i tresserne, men har tilsyneladende stabiliseret sig på et lavere niveau. Hannerne ankommer primo maj, hunnerne medio maj. Typisk trækker mellem 30 og 100 fugle igennem i løbet af maj måned. Arten er svær at tælle p.g.a. de lokale fugle, men gode dagscifre ligger på 10 fugle og derover. Bedste dagstotal er fra 29/5 1976 med 29 fugle, næstbedste 22/5 1996 med 28 fugle.
Arten er nattrækker, der ses rastende om dagen. Fuglene ses primært på Korshage, men der ses også mange ved Flyndersø og langs hegnene på Nørrevang.
I de sidste 25 år har der næppe ynglet mere end 10 par pr år. De fleste par yngler på Korshage, hvor der er talt op til 5 par. Andre gode ynglesteder er Flyndersø, Hovvig og sydspidsen af Nakke.
De sidste unge fugle forsvinder primo - medio september.

1997: Lidt sen ankomst, de første blev 12/5 1 og 14/5 2 fugle. Dage med over 10: 16/5 11, 17/5 17 og 24/5 11 samt fra sommeren 13/7 18 Flyndersø og 19/7 17 Korshage. De sidste må være ynglefugle og indicerer et virkelig godt år. Der blev konstateret yngel på begge disse lokaliteter, men ikke fra nogen andre steder. Fra træktiden giver simpel sammentælling 60 - 70 forårsfugle. Sidste fugl, en 1k, blev set 7/9.

DOFBasen:1997


1996:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Ganske pænt år. Summation af årets obs giver en total på 169. På første obsdag 8/5 sås både 1 han og 1 hun. Herefter kun få fugle indtil “småfuglerykket” ultimo maj: 13/5 hun Korshage, 14/5 han + hun Korshage og han Hovviig, 16/5 hun Korshage og 1 Hovvig, 17/5 8 Korshage, 18/5 han Korshage, 19/5 han + hun Flyndersø, 20/5 han + hun Korshage, 21/5 2 han + 1 hun Korshage og så eksplosionen 22/5 27 Korshage + Hovvig og 1 han Nykøbing. Herefter jævn forekomst resten af sommersæsonen. Følgende ynglepar konstateredes: 3 Korshage, 1 Nakkehage, 1 - 3 Hovvigområdet og 0 - 1 Rørvig Bugt.
Efterårssæsonen mere ubemærket. Op til 3 juv, sandsynligvis lokale fugle, rundede året af med at være regelmæssige i Hovvig i september, sidst set 26/9.

DOFBasen:1996


1995:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
En ukritisk sammentælling af det indsendte materiale giver en samlet sum på 110 fugle: 59 hanner, 41 hunner og 10 uspeciferede fugle. Arten ankom til Rørvighalvøen 12/5, hvor 1 han trak NØ!. De største dage var: 20/5 med 16 fugle heraf 11 hanner, 24/5 14 heraf 6 hanner og 25/5 20 heraf 8 hanner.
I år blev der meldt om hele 7 ynglepar: 2 par Korshage, 1 par ved Paradisgården, 1 par Flyndersø og 3 par Hovvigområdet.
Sidste fugl var en hun på Korshage 11/9.

DOFBasen:1995


 Rødrygget Tornskade  Lanius collurio 

1994:
Ankomst 11/5 med 4 fugle: 2 (han+hun) Nørrevang + 1 han HV +1 hun KH. De bedste dage: 15/5 6 R KH (5 hanner), 22/5 10 R KH (8 hanner), 25/5 7 R KH (3 hanner) og 27/5 6 R KH + 2 hanner Brentebjerg.
Der er indkommet 3 ynglefund: 2 par KH og 1 par HV.
[KES tilføjet fra DOFbasen 2020: Sidste 28/8 1 han HV (EVR)].

1993:  
Ankomst han 2/5 og hun 14/5.
Ingen dage med tocifrede totaler, hvilket sikkert må tilskrives et stabilt højtryk i hele trækperioden.
Flest 20/5 5 (2 han), 23/5 5 han og 2 hun samt 30/5 6 han og 2 hun.
1 han 11/7 HV tyder på, at arten atter har fået ynglefuglestatus efter 3 års fravær.
[KES tilføjet fra DOFbasen 2020: Sidste 12/9 1 hun KH (EVR)].

1992:
Mange fugle, men relativ sen kulmination.
Max: 23/5 og 26/5: 11 han og 7 hun.
I alt er noteret 65 hanner og 43 hunner med forbehold for evt. gengangere. Første han 8/5, men ingen hunner før 23/5. For første gang i rapportens historie et år uden ynglefund - forrige år 8, sidste blot 2 og nu nede på nulpunktet.

1991:
Meget dårligt år for denne art - der er kun indberettet 35 fugle fra 11/5 til 8/6.
Det startede ellers med normal ankomst 11/5 1 han og 1 hun KH, 19/5 1 han og 1 hun KH.
Også antallet af ynglepar faldt drastisk nemlig fra 8 til 2: 1 par Flyndersø og 1 par Plantagen.
Sidste blev: 1/9 1 juv KH og 2/9 1 juv Skansehage.
(JB,KB,LB,JBH,EVR,JS,ET,BV,NHV)

1990:
Hunnerne var tidligt ude i år: 7/5 1 KH, 10/5 2 KH. De første hanner: 10/5 1 KH, 12/5 1 KH, 13/5 1 KH og 14/5 1 KH.
Bedste dage: 19/5 12 hanner KH, 20/5 4 hanner og 7 hunner KH, og i øvrigt mange fugle ult. maj.
Ynglefugle er konstateret på KH (4 par), Flyndersø (2 par) og Nakke (2 par).
Efterår: 8/8 2 KH, 10/8 1 juv KH, 19/8 1 juv HV og 27/8 1 juv Skansehage.
(JB,KB,LB,JC,PEL,EVR,HVR,ET)

1989:
En tidlig han ankom 5/5 Brentebjerg. De næste blev 13/5 1 han KH, 14/5 1 hun Brentebjerg og 15/5 2 hanner KH.
Største dage, alle KH:
22/5 9 hanner og 2 hunner
23/5 8 hanner og 4 hunner
24/5 6 hanner og 8 hunner.
Mange ynglepar indrapporteret:
Nørrevang 2, Skredbjerg 2, Højsandet 1, Søndervang 1, Nakke 1, Dybesø 1, KH 1 og Flyndersø 1. I alt 10 på halvøen.
Efterår: 24/8 1 hun fundet død KH, 25/8 1 han og 2 juv KH, 27/8 2 juv KH og 3/9 1 juv KH.
(JB,KB,LB,JC,PEL,EVR,HVR,KES,ET)

1988:
Normal ankomst 10/5 1 han KH og 12/5 2 hanner KH. Første hunner 13/5 5 KH. I alt er indrapporteret 54 maj-fugle, heraf alene 11 hanner og 5 hunner 13/5. Derudover 5 juni-fugle.
Ynglefund: 2 par Flyndersø, samt ad og juv set på KH frem til 17/9.
(LB,JC,PCC,PEL,EVR,HVR,BV,JW)

1987:
Forholdsvis sen ankomst, første han 15/5 1 KH (EVR,LB,PEL) - og første hun 18/5 1 KH (EVR,ET).
I alt indrapporteret 28 maj-fugle og 5 juni-fugle.
Ynglepar: KH 2 par (LB), HV 2 par (ET) og Nakke 2 par (ET).
Efterår kun disse: 16/8 og 20/8 begge dage 1 KH (EVR,BV).

1986:
Første 4/5 1 han KH (EVR), Max 26/5 4 - 7 KH.
Sidste 23/8 1 HV.
Ynglefund: KH 2 par og i HV.
(LB,PEL,LL,EVR,UR,KES,BV,JW)

1985:
For en gangs skyld en „almindeligere“ småfugl med pæn indrapporteringsfrekvens.
Maj-fugle KH (KB,LB,PEL,LL,EVR,ET):

7 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 26 27 28 1/6
han 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2
hun 1 1 1 1 1 1

Øvrige: 8/5 1 sy og 4/6 han R-vej103 (LB), en af de mere morsomme havearter, 10/5 2 Skansehage (ET), 11/5 2 hanner og 14/5 5 hanner + 2 hunner HV (EVR), 16/5 1 Nakke (JW) og 18/5 1 HV (LB).
Efterår kun disse: 3/8 og 31/8 juv begge KH (EVR).

1984:
Største antal fra samtlige dage: 17/5 5 hanner og 2 hunner (EVR), 18/5 han og 2 hunner (LB), 19/5 2 hanner og 3 hunner (JB,LL,EVR), 20/5 2 hanner og 2 hunner (EVR), 21/5 5 hanner (LB,EVR), 22/5 2 hanner og 4 hunner + 1 (LB,EVR), 26/5 2 hanner og 3 hunner (LB,EVR), 27/5 han (LB,EVR), 29/5 3 hanner (LB), 30/5 han (LB), 31/5 2 hanner.og 2 hunner (LB,EVR). Ultimo juni muligt ynglepar Skansehage (ET), 2/6 han + 2 hunner + 2 par (LB, JC,EVR), 3/6 4 hanner og 1 hun (LB,EVR), 4/6 han og hun (LB,EVR), 5/6 7 hanner og 3 hunner KH (JC,PEL,EVR) + han HV (EVR), 6/6 han (LB), 9/6 3 hanner (EVR), 17/6 2 hanner og 1 hun (EVR), 30/6 han og hun (EVR), 2/6 1 par. Rørvig Bugt (JC), 17/6 han + 2 (LB).
Yngel: 1 par + 2 juv. Dybesø (JC), 1/7 1 par med 4 pull KH (EVR).
Efterår: 7/7 2 juv. (EVR), 22/7 3 juv. (EVR), 23/7 han og hun (LB), 29/7 4 juv (LB), 30/7 2 (LL), 31/7 3 ringmærket, 3/8 2 par med 3 og 2juv., 11/8 han og hun + 2 juv (EVR), 12/8 2 ringmærket, 19/8 7 KH (SP), 25/8 2 juv. (LB), 26/8 3 juv. KH.+ 1 med 1 juv. lossepladsen (ET), 1/9 juv (SP), 2/9 1 juv. (SP), 8/9 4 (2 juv.) (LL), 9/9 2 juv. (EVR).

1983:
Pæn mængde iagttagelser indsendt. De første 5/5 han (LL), 7/5, 14/5.
Max 19/5 4 hanner + 3 hunner (PEL), 21/5 10 (LL), dog kun 2 iflg. (EVR), 27/5 15 (LL), 28/5 7 hanner + 2 hunner (LB,EVR), 1/6 6.
Mange ynglefugle: 3 - 6 par (ET,EVR).
De sidste: 26/8 juv, 29/8 juv og 11/9 hun (LL,EVR).

1982:
Ankomst han: 9/5 1 Rørvig (LL), hun 11/5 1 KH (EVR,ET),
Rasttal KH maj - juni:

111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5
han 1 1 4 4 4 1 4 412 5 7 3 2 2 4 6 1 4
hun 1 1 2 2 2 4 1 4 6 1 2 3 1 1
usp 2 1 1 1 1 4

Den lidt besynderlige kønsfordeling ult. maj og pri. juni skyldes bl.a. lokale ynglefugle (ssv. 2 - 3 par (EVR,PEL)).
Øvrige ynglepar: 2 HV, 3-4 RB+SB, samt muligvis 1 Skansehage (ET,PKK,LB,EVR,LL,SP,JBH).
Sidste fugl sås 18/9 1 juv KH (EVR).

1981:
Første han: 8/5 1 KH (EVR), første hun: 10/5 1 Plantagen (EVR).
Flg. rasttal over 5: 17/5 8 KH, HV (7 hanner) (JC,LL), 20/5 min 8? Nakkehage (7 hanner) (JB), 22/5 6 KH (LL), 26/5 13 KH (9 hanner) (EVR), 27/5 8 KH (6 hanner) (EVR), 29/5 10 HV,KH (5 hanner)(LB,EVR), 30/5 5 KH (2 hanner) (EVR), 31/5 9 KH (6 hanner) (LB,EVR), 3/6 8 KH (6 hamner) (EVR).
I de sidste tilfælde er der givetvis tale om lokale ynglefugle, disse fordeler sig således: KH 4-5 par (LB,JC,LL,EVR,ET), Skansehage 1 par (ET), Skredbjerg 1 par (JC,ET), Rørvig Bugt 1 par.
Efterår: 4/9 1 KH (JC), 5/9 3 (2 KH + 1 Skansehage) (JC,LL).

1980:
Første han 4/5 (EVR) og hun 18/5 (JC).
Ynglepar: 4 KH (LB), 1 HV (PG).
Generelt mange obs.
Sidste: 7/9 3 juv (EVR) og max 31/5 10 (LB).

M a j J u n J u l A u g S e p
Antal fugle 1 15 10 22 6 7 3 15 16 10 11 4 3
Fugle/obsdage 1 3 10 6 3 4 3 5 3 4 4 2 3

1979:
Ankomst han 10/5 og hun 12/5.
Fordeling i 5-dages-perioder af forårs-obs (JB,LB,JC,ET,EVR):

10-14/515-19/520-24/525-29/530/5-3/6 4-8/69-13/614-18/619-23/6
han 6 5 16 8 21 14 7 1 3
hun 3 1 11 2 11 3

Dette viser ganske godt ankomst og gennemtræk samt overgang til ynglesæson (ingen hunner ses).
Største dage: 21/5 8 han + 6 hun, 1/6 7 han + 2 hun.
Hovedparten af fuglene er set på Korshage, hvor der yngler 4 - 5 par (LB,ET), desuden 1 par Skansehage (ET). Endvidere en række par på den sydlige del af halvøen, i følge ynglefugleoptællingerne (1 dag) mindst 4 par (ET).
Efterår: set 4/8 - 2/9.

1978:
Ankomst 7/5 han Nakke Hage (JHC) og 11/5 3 han KH+HV (LB,EVR). Første hun 20/5 (SP).
Største dage: 24/5 4 han + 3 hun KH (LB) og et par Skansehage (EKT), 26/5 4 han + 3 hun KH (LB).
Mindst 4 - 5 ynglepar (LB,JHC,EVR).
Sidste 12/9 HV (LB,PEL), hvilket også var eneste septemberfund.

1977:
Ankomst 5/5 han (SP) og 19/5 hun (EVR).
Dage med over 5 fugle: 19/5 3 han KH (DOF-ekskursion) og 3 han + 3 hun HV (SP), 26/5 19 (10 han + 7 hun + 2) KH (SP) og hun HV + han Nakke (LB).
Mindst 1 ynglepar KH (LB,EVR).
Sidste 19/9 1 hun/juv (LB).

1976:
Optrådte ret talrigt i foråret. Ankomst 9/5 han (JB,SP) og 14/5 hun (LB).
Dage med over 5 fugle: 26/5 5 (LB), 27/5 6 (LB), 29/5 29 (ikke mindre end 18 hanner) (JB,EVR), 30/5 5 (JB) og en glemt 19/5 17 (HVR).
Ynglefund (LB,SP,EVR): Hovvig 2 par, Korshage 3 - 4 par, Skansehage 1 par, samt set i yngletiden på disse lokaliteter Dybesø, Nakke og Skredbjerg, altså i alt 6 - 10 par, hvilket er mange.
Sidste set 28/8 (EVR).
Send fortsat alle Tornskade iagttagelser ind.

1975:
Første set 9/5 både han og hun (LB,TF).
Flest rst. 14/5 og 18/5.
Ynglepar: Korshage 2 - 4 (SP), Hovvig 1 (LB m.fl.).
Årets sidste set 6/9 (SP).

1974:
Første han set 7/5 og første hun 12/5.
Efter de få iagttagelser at dømme er hovedtrækket først passeret efter observationernes ophør sidst i maj.
Om arten har ynglet i år må stå hen i det uvisse.
Sidste set 2/9.

1973:
De første set 18/5.
En del rastende fugle i perioden 18/5 - 21/5, med max 20/5 9 ex.
Kun 1 sikkert ynglefund. Bestanden er gået katastrofalt tilbage siden begyndelsen af 60'erne, hvor den var en pletvis ret almindelig ynglefugl. Alle ældre og nyere data der kan belyse tilbagegangen modtages med glæde.
Årets sidste blev set 2/9.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 4 35 29 75
MaxRst 13 9 20 13 5 20
Nobs 50 186 158 123 12 529
Ndag 18 30 27 28 7 110
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··08

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 2 48 1 64
MaxRst 8 7 17 13 4 17
Nobs 77 149 157 72 2 457
Ndag 19 29 31 27 2 108
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 6 65 4 89
MaxRst 9 9 21 16 1 21
Nobs 65 97 135 52 2 351
Ndag 17 26 28 20 2 93
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··19

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 23 35 20 1 84
MaxRst 4 9 15 13 1 15
Nobs 28 49 88 62 7 234
Ndag 13 25 30 27 7 102
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··14

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 1 26 1 57
MaxRst 16 5 11 5 1 16
Nobs 49 26 41 30 1 147
Ndag 24 17 21 20 1 83
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··13

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 1 6 29 44
MaxRst 4 3 7 9 1 9
Nobs 27 14 56 48 2 147
Ndag 13 11 23 23 2 72
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··24

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 5 27 2 53
MaxRst 8 3 9 6 1 9
Nobs 63 39 47 20 3 172
Ndag 23 22 25 17 2 89
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··05

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 3 9 23
MaxRst 7 4 7 5 1 7
Nobs 20 37 34 11 1 103
Ndag 12 22 25 9 1 69
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··04

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 8 13 2 34
MaxRst 9 5 8 3 1 9
Nobs 21 43 28 5 3 100
Ndag 18 24 20 3 3 68
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··18

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 3 4 6 1 32
MaxRst 6 4 5 4 1 6
Nobs 40 22 18 6 1 87
Ndag 24 16 16 5 1 62
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··03

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 2 1 1 28
MaxRst 8 3 7 6 1 8
Nobs 31 20 13 16 1 81
Ndag 14 19 9 16 1 59
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··03

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 14 10 3 35
MaxRst 8 9 7 7 9
Nobs 17 28 21 13 79
Ndag 10 22 17 12 61
Fænologi 21·· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 4 10 1 24
MaxRst 4 2 4 5 1 5
Nobs 16 11 12 20 1 60
Ndag 9 9 10 13 1 42
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 9 11 1 24
MaxRst 4 5 5 5 1 5
Nobs 20 23 13 14 1 71
Ndag 13 16 10 13 1 53
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··10

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 3 2 9 32
MaxRst 10 6 2 4 10
Nobs 21 10 6 6 43
Ndag 14 7 6 4 31
Fænologi 11·· ···· ···· ··15

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 11 31
MaxRst 8 4 6 2 1 1 8
Nobs 37 18 17 7 2 1 82
Ndag 16 12 10 5 2 1 46
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··01

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 6 11
MaxRst 3 2 2 5 1 5
Nobs 13 8 5 9 1 36
Ndag 11 5 5 8 1 30
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··11

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 4 1 3 1 17
MaxRst 4 4 1 3 1 4
Nobs 25 4 2 4 1 36
Ndag 11 3 2 3 1 20
Fænologi 14·· ···· ···· ··20 12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 15 1 36
MaxRst 10 12 1 1 1 12
Nobs 20 4 1 1 4 30
Ndag 9 3 1 1 4 18
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··16

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 6 4 1 22
MaxRst 9 6 4 1 1 9
Nobs 18 5 1 1 1 26
Ndag 12 5 1 1 1 20
Fænologi 08·· ··27 12·· ···· ··02

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 20 2 5 27
MaxRst 6 3 3 2 6
Nobs 34 4 14 7 59
Ndag 16 4 11 6 37
Fænologi 09·· ···· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 1 16
MaxRst 5 3 1 4 5
Nobs 28 9 6 2 45
Ndag 20 8 5 2 35
Fænologi 03·· ···· ···· ··13

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 2 20 5 1 28
MaxRst 4 7 4 3 1 7
Nobs 16 25 10 9 3 63
Ndag 12 13 6 7 2 40
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··24art/15150.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1