Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:and

Rapport 2000

Andefugle


2000:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk på Korshage bemærket mellem 27/2 og 27/4 i alt 10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
25 42 13 102 159 166 151 167 92 52 53 66
3 22 53 61 81 105 92 83 68 34 10 23
75 44 75 101 125 189 150 144 147 200 252 208

Fokus på arten året igennem gav fire nye rekordoptællinger, hvoraf HVR`s knopsvaneindsats resulterede i de tre - et godt år for nationalfuglen. Mange af fuglene forlod dog vigen i august efter yngletidens ophør - muligvis de ikke-ynglende.
Ynglefugle: 4 kuld i Hovvig, 1 kuld i Flyndersø og 1 kuld Dybesø - i alt 6.
Ingen efterårstrækkende fugle meddelt.
Desuden et par tal fra Rørvig Bugt med 5/2 22, 21/10 9 og 4/11 18, som de højeste.

DOFBasen:2000


2000:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Kun ganske få under forårstrækket: 6/3 2 ad, 31/3 5 ad og 1/4 5 ad alle trk.
Til gengæld er arten ved at få en form for renæssance om efteråret, hvor op til 68 fugle rastede i Hovvig: 14/10 3 ad + 2 juv, 15/10 4 ad + 2 juv, 16/10 - 19/10 3 ad + 2 juv, 21/10 23 ad + 1 juv, 22/10 29 ad + 2 juv, 23/10 26 ad + 5 juv, 25/10 28 ad + 4 juv, 27/10 32 ad + 2 juv, 28/10 24 ad, 29/10 20 ad + 2 juv, 4/11 62 ad + 6 juv, 5/11 45 ad + 3 juv, heraf 3 halsmærkede, 6/11 30, heraf 2 med blå halsring, 11/11 3 ad + 2 juv, 12/11 3 ad, 18/11 1 ad, 25/11 2 ad, 26/11 4 ad, 2/12 2 ad, 9/12 1 ad og 17/12 3 ad trk alle øvrige rst.
Et par gode år i træk, da også 1999 var rimeligt. På kulminationsdagen 4/11 udgjorde ungfugleandelen 9 %. På vej op, men fortsat betydeligt færre fugle end i 70´erne.
Pibesvanen yngler på den Nordsibiriske tundra. Den 14/8 1994 blev en minimum treårig han ringmærket på lokaliteten Afonikha Nao Arkhangelsk med et blåt halsbånd, og blev ved flere lejligheder senere i 1995 på vinterkvarteret aflæst i både Holland og Tyskland, bl.a. på Hooilandspolder Slochteren. Den 5/11 2000 blev fuglen atter aflæst, denne gang i Hovvig. Vi kan kun opfordre til, at observatørerne hver gang der opdages en halsmærket svane noterer nummeret, der efterfølgende bedes indrapporteret til Zoologisk Museum eller redaktionen. Hver aflæsning øger vor viden om fuglenes trækmønster, adfærd og traditioner.

DOFBasen:2000


2000:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Årets største samlinger, er taget under udflyvning fra overnatning i Hovvig / Ringholm området, hvor fuglene passerer ind over Nykøbing: max. 5/1 300 trk V (EVR) og 9/1 405 trk V (KES).
Forårstræk: 6/2 25, 13/2 7, 15/2 6, 26/2 10, 27/2 74, 12/3 13, 18/3 30, 19/3 16, 1/4 5 og 19/4 1 - i alt 187, som er bedste sæson siden 1996.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
405 70 57 3 0 0 0 1 1 26 47 192
121 88 26 3 1 0 + + 0 26 40 119
215 235 94 17 3 0 3 1 1 81 167 267

På en del tællinger, er fordelingen af gamle og årsunger anført: 23/1 144 ad + 21 juv (ungfugleandel 13 %), 27/2 65 ad + 16 juv (20 %) og det efterfølgende efterår f.eks. 4/11 38 ad + 9 juv (19 %), 25/12 169 ad + 23 juv (12 %), som kan indikere to gode ynglesæsoner for denne art.
Igen i år oversomrende Sangsvane i Hovvig: 5/8 - 30/9 1 ad. Oversomrende fugl er også set i 1998.
Efterårstræk: 28/10 7, 4/11 2, 12/11 5, 17/12 3, 26/12 6 og 31/12 2 - i alt 25.
Konklusion: Generelt et godt år for Sangsvanen.

DOFBasen:2000


2000:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4320, 79)
Kun ét vinterfund: 30/1 1 trk.
Forårstræk 26/2 - 1/4 i alt 30. Periodemæssigt helt normalt, men antalsmæssigt en sløj sæson. Dette illustreres af, at gennemsnittet under forårstrækket 1973 - 1997 var 103 fugle. Den manglende forekomst skyldes den milde vinter, hvor der ikke presses mange Sædgæs ned til Sjælland fra Sverige.
Efterårstræk 14/10 - 29/10 i alt 43 med største dagstotal 15/10 30. Under gennemsnittet. Derudover et par decemberfund: 25/12 4 rst Hovvig og 31/12 1 rst Ringholm.

DOFBasen:2000


2000:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 37/223, 3/12) 
5/1 1 V Nykøbing (EVR), 25/4 6 rast Hovvig (LB, JS) og 12/11 5 trk Korshage (HVR). Normalt år med ganske få observationer forår og efterår. Bestanden på Svalbard overvintrer i Vestjylland, bl.a. ved Fiil Sø og på Tipperne. Enkelte fugle når dog til Sjælland hvert år.

DOFBasen:2000


2000:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 401, 25)
Traditionen tro kun få observationer af denne art: 25/10 og 27/10 2 ad rst Hovvig (EVR), 4/11 - 5/11 1 ad rst Hovvig (EVR, HVR), 9/12 1 ad rst (EVR, HVR) og 10/12 21 i flok SV Hovvig (HVR). Dermed ingen forårsfund.

DOFBasen:2000


2000:  Dværggås  Anser erythropus  (0, 1, 1)
22/4 1 imm Ø 5.29 Korshage (EVR) - sås trækkende sammen med en flok Bramgæs tæt på kysten nær P-pladsen. Arten der for en årrække siden var en sjældenhed i Danmark, ses nu langt oftere. Hovedparten af fuglene antages at være udsatte fugle eller individer fra det svenske yngleprojekt. De i Nordskandinavien få ynglende Dværggæs overvintrer normalt omkring Sortehavet f.eks. Rumænien. Arten er tidligere set i Rørvig i 1989.

DOFBasen:2000


2000:  Grågås  Anser anser  
Træk forår: I alt 749 er set på 39 dage mellem 6/2 og 4/6. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 0, feb 41, mar 573, apr 86, maj 45 og jun 4. Et utrolig flot forår, der kun overgås af 831 fugle i 1996. Der er samtidig ny dagsrekord 18/3 312, der er næsten tre gange så stor som den gamle rekord fra 19/3 1996. Traditionen tro tydelig martskulmination, der gav intet mindre end 77 % af forårets fugle.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
29 300 102 7 28 - 430 340 240 245 21 44
21 64 113 52 65 32 265 401 334 137 23 9
57 175 200 130 127 74 306 574 430 300 145 52

Et rimelig godt år for Grågåsen med rekordoptællinger i februar og juli.
Ynglefugle: Fra 18/4 ses de første kuld. I alt 4 kuld meddelt, hvilket nok er i underkanten af det reelle tal.
Efteråret gav i alt 897 trækkende fugle mellem 1/10 og 17/11 fordelt på okt 826 og nov 71. Største dag i efteråret blev 1/10 med 600 indtrækkende Plantagen (JB), der kun overgås af 23/10 1996 839.

DOFBasen:2000


2000:  Indisk Gås  Anser indicus  (0, 11, 1)
En enkelt fugl opholdt sig i Hovvig området mellem 15/3 og 18/4, hvor den blev registreret på 9 observationsdage (LB, EVR, HVR, KES, JS). Arten er ikke tidligere set i marts og april, idet næsten alle vore Indiske Gæs er set mellem maj og august.

DOFBasen:2000


2000:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 6766, 1237)
Canadagåsen må i dag betragtes som karakterfugl i Rørvig´s vinterlandskab. De største flokke ses typisk på fourageringstogt over Nykøbing, når de forlader overnatningsområderne ved Hovvig for at fouragere på bl.a. Klintsøgårds jorder. Max i år 5/1 670, 9/1 500, 16/1 200, 19/1 ikke færre end 770 (EVR) og 27/1 110. Rastende vinterflokke ses også midt på dagen i Hovvig og max pr måned blev 24/1 450 (HVR), 20/2 17 og 9/3 27. Vinterflugt: 2/1 30 V Korshage.
Forårstræk registreret mellem 6/2 - 27/2 i alt 61 fugle. Som kuriosum kan nævnes en fugl 18/3, der havde hvidt hoved (se Gås sp 17/3).
De første fugle kom retur 28/10 4 rst Hovvig. Der ses rastende flokke i Hovvig og på Ringholms jorde året ud, og med følgende max noteringer: 19/11 47, 2/12 80, 25/12 308. Den 26/12 110 trk for-vinterens største flok på „fourageringstogt“.
Reelt efterårstræk bemærket 26/11 - 29/11 i alt 68.

DOFBasen:2000


2000:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 24665, 6082)
Det er en fornøjelse at beskæftige sig med Bramgåsen i disse år, ikke kun fordi denne art får megen opmærksomhed af observatørerne, men også fordi arten tordner fremad.
Forårstræk: 18/4 15, 20/4 311, 22/4 135, 6/5 500 + 1 tf, 9/5 2270 fordelt på 14 flokke (AF), 14/5 1740 fordelt på 9 flokke (EVR, HVR, KES) og 15/5 470 - i alt 5441 trk. Dermed to nye rekorder, forårs- og dagstotal.
Derudover ses 5/5 - 8/5 1 rst og igen 14/7 1 rst Hovvig.
Efteråret kunne som i de foregående år ikke følge den meget positive trend, som forårssæsonerne har kunnet dokumentere, men følgende er dog meddelt: 8/10 30, 10/10 55, 11/10 38, 13/10 29, 15/10 5, 16/10 199, 17/10 30, 28/10 37, 29/10 8 og 4/11 120 - i alt 551. Ganske pænt trods alt.
Efterhånden også en fin tradition med rastende småflokke i Hovvig / Ringholm området: 27/10 2, 29/10 10, 18/11 48, 19/11 41, 25/11 50, 26/11 75 og 2/12 76.
Endvidere 18/11 1 rst ud for Dybesø - i strandkanten og sandsynligvis skamskudt af strandjægere.
Et godt år for Bramgåsen - yderligere konsolidering.

DOFBasen:2000


2000:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29407, 106)
Ingen vinter eller forårsiagttagelser overhovedet, hvilket er ret usædvanligt.
Efterårstræk: 15/10 41, 21/10 8, 22/10 3 og 26/10 1 - i alt 53.
Rørvig Bugt: 23/9 5, 5/10 2, 15/10 8, 21/10 15, 22/10 3, 24/10 4, 10/11 5 og 4/12 1 alle rst.
Skansehage: 13/10 2, 14/10 2, derefter skudt af illoyal jæger iflg. JS blev politiet tilkaldt samt 15/10 3.
Hovvig - såkaldte ferskvandsobs er sjældne på vore breddegrader: 25/10 4 mørkbugede inde i vigen (EVR).
Lige så usædvanligt er 11/10 5 rst Nakke (JS) og 19/11 3 Ringholms jorde (EVR).
Bedre end 1999, men stadig karakteren „mindre tilfredsstillende“.

DOFBasen:2000


2000:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk på Korshage mellem 6/2 og 8/5, hvor 59 fugle blev noteret. Periode og antal fugle helt normalt.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
28 42 93 42 33 33 - 13 12 19 43 114
7 36 85 87 123 63 28 24 35 26 24 35
23 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 89

Ynglefugle: min 6 kuld.
Ingen efterårstrækkende meddelt. Ordinært år, men utrolig stabil.

DOFBasen:2000


2000:  Pibeand  Anas penelope  
Slet ingen forårstrækkende fugle, hvilket sjældent ses.
Iagttaget i Hovvig 9/2 - 23/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 14 26 35 3 13 44 337 2500 1400 75 68
+ 1 5 15 6 15 21 135 1524 777 77 6
4 33 55 35 95 39 45 295 3200 2000 480 38

Kun én reel vinterobs 17/1 1 trk Korshage.
Efterårstræk 20/8 - 1/11 i alt 422 fugle, kvantitativt flot, og vi skal helt tilbage til 1994 for at finde en højere efterårstotal. Dertil kommer de to nye maxtællinger i Hovvig for august og december, og konklusionen bliver et generelt godt år for Pibeand.

DOFBasen:2000


2000:  Chilensk Pibeand  Anas sibilatrix  (0, 0, 1)
2/7, 8/7 og 9/7 1 han i yngledragt rst Hovvig (EVR, KES), er ny E-art for området. Arten yngler i det sydligste Sydamerika, og de sydligste bestande trækker op til nordlige Argentina og Uruguay, hvor vinterkvartererne findes. Fugle set i Danmark er undslupne.

DOFBasen:2000


2000:  Knarand  Anas strepera  (9, 223, 70)
Iagttaget i Hovvig 19/3 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 2 3 5 7 18 25 53 36 21
+ 1 2 5 2 4 3 5 7 12 7 1
2 2 4 9 4 8 7 11 16 32 25 2

En and i rivende fremgang. I alt er meddelt 1227 Knarænder fordelt på i alt 195 noteringer af feltfolket i løbet af år 2000! Hvem havde troet det for bare 10 år siden. Renset for gengangere giver anslået min 70 fugle. Ny rekordoptælling blev foretaget 14/10 53 fordelt på 40 hanner og 13 hunner (EVR, HVR). Rekordoptællinger i årets 5 sidste måneder. Atter et kanonår for arten, der generelt brager frem i Danmark. Der er også meldt om flotte optællinger fra andre sjællandske lokaliteter.
Ynglefugle: 3/6 1 hun m/2 pull (HVR), 17/6 1 hun m/2 juv - ret store (EVR), og dermed antages 2 kuld i 2000. Har tidligere ynglet i 1997, 1998 og 1999, dermed fast ynglefugl seneste fire år.

DOFBasen:2000


2000:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 24/3 2, 9/4 7 og 29/4, ganske få som det plejer.
Iagttaget i Hovvig 5/3 - 23/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 105 40 27 39 97 405 400 240 110 16
+ 2 61 114 29 48 41 924 811 727 304 39
5 48 260 600 127 150 120 2000 1200 820 610 180

Et stille år for Krikanden med mange måneder under gennemsnittet.
Ynglefugle: 23/7 1 kuld på 6 (lokale?) juv (LB), vurderes her som et lokalt ynglefund. Hermed sikre ynglefund fra Hovvig i 1992, 1994, 1996 og 1998, må dermed betragtes som ret regelmæssig ynglefugl de sidste 10 år.
Efterårstræk: 27/6 - 18/11 i alt 109, som er lidt over middel.
Af mere tilfældige optællinger kan nævnes 28/3 27 Slettermosegård, 3/4 7 Dybesø og 15/10 12 Slettermosegård.

DOFBasen:2000


2000:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
250 300 - - 60 - 380 - - 560 - 510
336 339 377 40 45 108 86 632 788 578 812 570
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

I alt 40 notater af i alt 3222 Gråænder er alt hvad der er indsendt. Således er der ikke kvalificerede tal fra marts, april, juni, august, september og november. Observatørerne bedes intensivere optællingerne af denne interessante and.
Ynglefugle: min 8 kuld meddelt.
Dybesø: set året rundt med max 8/1 100, 26/10 65, 15/11 55, 28/11 48 og 10/12 170.
Fem bidragsydere på denne art.

DOFBasen:2000


2000:  Spidsand  Anas acuta  
Iagttaget i Hovvig 17/6 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 1 0 138 204 43 17 7
+ 1 2 1 2 1 3 34 91 54 7 +
1 5 22 12 6 5 15 130 157 160 36 2

Bortset fra, at Spidsanden sidst blev set i Hovvig 24/12 - juleaften, havde arten et rigtigt godt år, herunder ny rekordoptælling 1/9 204 og nye månedsmaksima for august, september og december.
Flot efterår men bemærk ingen forårsobservationer.
Ynglefugle: Ingen. Os bekendt har arten aldrig ynglet i Hovvig.
Efterårstræk: 27/8 10, 30/8 12, 9/9 30 og 17/9 25 - i alt 77 trækkende, som er lidt over gennemsnittet (1973 - 1997 snit 59). Som vanligt sås flest i september (71 %).

DOFBasen:2000


2000:  Atlingand  Anas querquedula  (225, 238, 22)
Ankom lidt senere i år end de to foregående, men tæt på mediandato: 15/4 2 hanner Hovvig. Set regelmæssigt her frem til 25/6, hvor arten „går under jorden“. Højeste noteringer pr måned blev:
22/4 2 par, 18/5 8 fordelt på 2 par + 4 enlige hanner, hvoraf 2 spillende, 1/6 3 par samt 5/6 2 par + 2 enlige hanner. Sidste hunner er set 3/6 1, 5/6 2, 23/6 1.
Ynglefugle: Ingen sikre ynglefund.
Arten dukker atter op 29/7 og ses frem til 30/8. Som oftest 1 - 2 fugle pr obsdag, men følgende småflokke er ret interessante: 1/8 3 hunfarvede, 2/8 5, 6/8 4, 9/8 4, 12/8 4, 13/8 4 og 19/8 3, der kan tolkes som et sandsynligt ynglefund. Konklusion som i 1999 rapporten: Generelt et solidt år for arten, selvom konkret ynglebevis fortsat mangler. Det går fremad.

DOFBasen:2000


2000:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 27/3 2 og 4/4 1 Korshage.
Iagttaget i Hovvig 10/3 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 5 20 17 27 52 374 761 526 320 210
+ + 17 60 20 42 45 377 544 498 324 65
1 1 33 114 30 70 47 500 668 661 560 125

Markant forekomst af Skeænder hele efterårssæsonen, herunder ny suveræn dagsrekord 1/9 761 (EVR), og fuglene holdt på grund af det usædvanligt milde efterårsvejr ud helt til december. Noteringer på f.eks. 5/12 170 (LB) og 9/12 210 (HVR) er normalt helt uhørt på Sjælland.
Ynglefugle: Ingen sikre fund i 2000. I 1999 var der 4 ynglefund. Skeanden konsoliderer sig fortsat.

DOFBasen:2000


2000:  Taffeland  Aythya ferina  
Forårstræk: 25/3 12 ved Dybesø og 30/4 1 Korshage.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 9 35 16 34 41 15 11 167 57 0 5
13 16 26 14 23 39 29 77 99 99 63 47
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: min 3 ynglepar. I 1998 3 par og i 1999 4 par, altså ret stabilt.
Dybesø: 14/5 4.
Fortsat lavkonjunktur.

DOFBasen:2000


2000:  Troldand  Aythya fuligula  
22/5 1 trk Korshage, hvor der ind imellem kan være langt mellem observationerne.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
750 860 870 40 35 - 35 3 125 140 730 475
472 382 509 218 68 38 34 63 138 362 590 490
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefund: min 4 kuld i 2000, hvilket er normalt, men dog over snittet de senere år. I 1999 var der 2 ynglepar og 1998 var eneste år i 90´erne uden ynglefund.
Dybesø: 8/1 2, 3/4 4 og 22/4 3 alle rst samt 15/11 15 trk.

DOFBasen:2000


2000:  Bjergand  Aythya marila  
Korshage: 2/1 9 og 30/1 9 trk.
Iagttaget i Hovvig 15/1 - 5/5 og 12/11 - 18/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 12 142 75 4 0 0 0 0 0 8 0
120 169 265 112 11 + 0 1 1 1 14 87
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Et stille år - muligvis på grund af flere vintre i træk uden iskoncentrationer.

DOFBasen:2000


2000:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Max rast Korshage: 18/1 5000, 23/1 10000, 30/1 3600, 5/3 5000, 8/3 10000, 10/3 6000 og 18/3 5725 blev de største tal fra første halvår. I øvrigt utrolig stabil omkring Isefjordsmundingen uanset om det er streng eller mild vinter. Større tal forekom ikke igen før i december, max 31/12 550. Antallet af fugle i september - december var under normalen, oftest ligger fuglene dog langt til havs pga. jagt.
Trækoplysningerne er som sædvanligt få, men følgende større tal er dog indsendt : 10/3 2000 N Korshage. Men illustrerer dog ikke artens talrighed under trækket i marts / april.
Hovvig: 12/3 1 par, 4/4 1 par + 1 hun og 1/5 - 27/5 1 hun, men ingen ynglefund i år.

DOFBasen:2000


2000:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 5/6 6/7, 1/1)
Året sluttede fornemt med 31/12 1 hun/juv 1k NV- rst 10.51 Korshage (JHC), og det blev Rørvigs 10. Stellersand og det første fund siden 1994.
Samtlige individer fordelt på månederne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Alle fuglene er således set i perioden 12/12 - 25/3, hvilket også er landstypisk. Denne arktiske art ses fortrinsvis i strenge isvintre herhjemme, men kan dog undtagelsesvist også dukke op i milde vintre ved de danske havkyster.
2022: Godkendt af SU.

12-10-2023 LB Bemærkning: Ændringerne i årssummen skyldes, at alle observerede hunner i 1994 på et eller andet senere tidspunkt er blevet regnet som samme individ. Dermed stemmer vores vurdering sammen med DOF's årsrapport, hvor der for VSJ er angivet 3 fugle for 1994.

DOFBasen:2000


2000:  Havlit  Clangula hyemalis  (393, 7040, 111)
Fugle pr måned fra Korshage (simpel sammentælling):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
79 0 13 0 0 0 0 0 0 0 8 11

En enkelt større dag 30/1 74 trk, som blev den største trækdag i mange år. Generelt bliver Havlit stadig sjældnere ved Isefjordsmundingen, men årets samlede resultat er dog det bedste i mange år.
Havlit ses hvert år i Rørvig, men antallet aftager. I ovenstående figur er antallet af fugle pr år opregnet for årene 1973 - 2000. Selvom der er relativt store årlige udsving, er tendensen klar, især de sidste årtier. Visse udsving kan skyldes milde vintre contra isvintre, andre år med meget havobs contra lidt havobs, men kan kun delvist forklare den kedelige udvikling.
I ovenstående figur er der udregnet et såkaldt „årti-gennemsnit“, der følger 70´erne, 80´erne etc., der eventuelt kunne udligne lidt af de netop nævnte faktorer. Snittet viser med al tydelighed, at Havlit er på vej ned. Faldet fra 70´ til 80´erne ligger på 27,2 % og værre bliver det når man betragter forskellen på 80´ og 90´erne, hvor niveauet er faldet med 50,3 %. Hvis udviklingen fortsætter de næste 10 - 20 år, når Havlit niveauet som Kongeederfugl. Årsagerne til tilbagegangen lokalt kan skyldes mange ting. Men der er ikke os bekendt tale om en generel nedgang på landsplan, så udviklingen kan skyldes, at fuglene p.t. søger andre vinterkvarterer.

DOFBasen:2000


2000:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1056 8 530 142 70 2 20 45 0 48 0 39

Først på året var der rimeligt med fugle, men især andet halvår skuffede fælt p.g.a. manglende havobs fra Korshage. Udover de trækkende fugle, er der ved flere lejligheder set en del rastende Sortænder: 11/4 425 Skærby Strand og30/4 200 ud for Plantagen.
Et par af de sjældne ferskvandsobs: 12/3 1 hun Hovvig (HVR) og 20/11 2 hanner Dybesø (LB).
Som i 1999 - et ret stille år.

DOFBasen:2000


2000:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
86 3 39 1 8 0 3 29 2 8 0 4

Som for forrige art et meget stille år, der delvist kan forklares ved manglende havfuglevejr, hvorved de forbitrækkende fugle ikke registreres i samme omfang som i efterår med hyppige efterårsstorme. Betydeligt under gennemsnittet både forår, og især efterår. Største dagstotal blev 30/1 62 trk og ansamlinger af rastende fugle max 11/4 23 Skærby Strand og 30/4 75 ud for Plantagen.

DOFBasen:2000


2000:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 60 640 1400 310 66 101 66 - 16 - 130
75 230 366 398 195 33 130 115 82 26 84 124
620 1800 2500 1234 400 130 260 320 250 500 510 700

Ret normal forekomst i Hovvig med kulmination af rastende fugle i marts - april, men efteråret var dog lidt skuffende. Muligvis p.g.a. det milde vejr.
Forårstræk bemærket 4/4 16 Korshage, hvilket dog ikke illustrerer det reelle antal fugle, der er passeret forbi. Arten er tilsyneladende ikke så populær i notesbøgerne som tidligere.
Det samme kan siges om efterårstrækket, der er hurtigt overstået: 27/10 28 og 18/11 8 - i alt 36 Korshage, men bemærkningerne under Sortand og Fløjlsand gør sig også delvist gældende for denne art.
Ingen større forekomster uden for Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 297, 8)
Denne art opnår altid en høj indrapporteringsgrad - dels er den generelt en fåtallig vintergæst fra Nordskandinavien og dels en flot, attraktiv og smuk fugl. Bemærket i Hovvig som følger: 6/2 1 par der var stationært frem til 19/3, dog var der 20/2 yderligere 1 hun.
Efteråret gav 18/11 3 hunner og 23/12 1 hun + 1 juv Hovvig. Antallet af fugle i 2000 var normalt, den milde vinter taget i betragtning.

DOFBasen:2000


2000:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstræk noteret fra Korshage: 4/3 79, 19/3 6, 30/3 13 og 4/4 13 - i alt 111 fugle.
Største rasttal uden for Hovvig blev 4/4 29 ud for Dybesø, 4/4 25 ud for Plantagen og 30/4 24 samme sted.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
32 6 52 120 18 1 2 6 0 3 11 11
8 16 67 178 172 30 6 1 5 7 3 6
41 73 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Typisk år med flest fugle i vigen i april, men generelt få fugle resten af året. Især maj skuffede fælt - uvist af hvilken grund.
Ynglefugle: 1 kuld bestående af 5 pull. Rørvig Bugt og 1 kuld på 3 pull Nykøbing Bugt ved tanghjørnet.
Intet efterårstræk meddelt, muligvis pga. manglende havobs som i øvrigt er gældende for mange andefugle dette efterår.

DOFBasen:2000


2000:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 27/2 og 11/4 i alt 11 med max 27/2 4.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 8/4 og 23/12 - 30/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 7 15 1 0 0 0 0 0 0 0 19
15 29 50 13 1 + 0 0 1 2 4 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Som i tidligere milde vintre, kun ganske få fugle registreret.
Efterårstræk bemærket i november og december: 18/11 1, 2/12 1 og 17/12 1.
Desuden et par fugle fra Nykøbing Bugt: 15/1 2.

DOFBasen:2000

rapp/2000/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1