Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2010:lrk

Rapport 2010

Lærker - Drosler


2010:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2686, 52)
Tidlig ankomst: 28/2 1 Ø Korshage (CG).
Totalen på 52 er noget lavere end de seneste par år, men årstotalerne har altid været meget varierende, og årets resultat svarer meget godt til medianen på 55 (1972 - 2009).
Fordelingen af årets obs var meget traditionel med langt de fleste obs fra marts måned.
Forårstræk, i alt 43:

F e b M a r A p r M a j
0 0 1 0 9 31 0 0 1 1 0 0

Enkelte obs af syngende fugle: 20/3 1 Myntestien, 24/3 1 Nørrevang og 28/3 2 Langesømosen heraf 1 i sangflugt.
Kun to obs fra efteråret: 16/10 1 rast Korshage og 26/10 2 rast Dybesø.

DOFBasen:2010


2010:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Ingen januarfund - og heller ingen fra december.
Første obs 26/2 1 Korshage og 1 Nørrevang. Det er tæt på at være rekord sent, men overgås dog stadig af 1/3-1986, hvor vi også havde en meget kold vinter.
Forårstrækket kulminerede medio marts, men dagstotalerne var generelt ikke særligt høje. Største tal: 28/2 70, 8/3 85, 18/3 35, 25/3 38 og 26/3 32.
Fordeling af forårstrækket, i alt 510:

F e b M a r A p r M a j
0 0 74 124 193 107 4 1 4 3 0 0

Største trækdage i efteråret: 10/10 18, 13/10 62 og 1/11 22.
Årets sidste: 2/11 1 overflyvende Korshage.

DOFBasen:2010


2010:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 88, 1)
I årene 1991 - 2005 havde vi Bjerglærker næsten hvert år, men derefter er det kun blevet til 3 fund: 4/1-2007 1 Skansehage (SFX), 27/10-2007 4 Plantage Kysten (JHC m.fl.) og årets obs: 6/4 1 V Korshage (JHC).

DOFBasen:2010


2010:  Digesvale  Riparia riparia  
Tendensen fra sidste år fortsætter: Meget få fugle, og specielt forårstrækket var ekstremt ringe.
Første obs: 25/4 4 rast Korshage. Den samlede forårstræktotal blev 9 (ni!).
I juni 1 - 2 rastende i Hovvig.
Lidt bedre rasttal fra andet halvår: Juli op til 6 i Hovvig, 1/8 100 ved Flyndersø, 24/8 35 Hovvig og 9/9 100 Hovvig.
Sidste obs: 28/9 1 NØ Hovvig.

DOFBasen:2010


2010:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst: 7/4 1 Ø Korshage.
Pæne træktal fra april måned: 21/4 13, 25/4 140 og 26/4 85 primært fra Korshageområdet. Største rasttal i april: 30/4 40 Hovvig.
Trækket kulminerer normalt i maj måned, i gode år kan trækintensiteten medio/ultimo maj nå op på flere hundrede pr. time. Selvom vi i 2010 havde rimelig god dækning, kom vi ikke i nærheden af disse tal. De største trækdage blev 3/5 26, 13/5 54, 17/5 21, 18/5 36 og 25/5 20. Øvrige dage under 20. Største rasttal i maj: 5/5 200 Hovvig.
Ynglefuglene klarede sig tilsyneladende udmærket: Bl.a. mindst 20 (1.kuld) og 23 reder (2. kuld) i PG's garage.
Efterårstrækket gav flere bemærkelsesværdige rast- og træktal:
14/8 250 rast Hovvig, 21/8 185 rast Flyndersø, 23/8 240 SV Korshage, 7/9 1000 rast Hovvig og 315 rast Nørrevang, 23/9 2500 S Hovvig (AF) og 24/9 400 S Hovvig.
I alt blev der i efteråret registreret 3599 trækkende Landsvaler, langt flere end normalt! - 23/9 var trækintensiteten næsten 800 pr. time.
Sidste obs: 10/10 1 S Skansehage.

DOFBasen:2010


2010:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ret sen ankomst: 24/4 1 rast Hovvig.
I alt kun 18 april-fugle, 25/4 7 Ø Korshage blev største tal.
Maj var ikke meget bedre, største tal: 1/5 20 rast Hovvig, 9/5 70 rast Hovvig, 13/5 35 trækkende Korshage.
Største Hovvig rasttal pr. måned: 31/7 30, 14/8 8 og 15/9 20.
Sidste obs: 4/10 1 trækkende Hovvig.

DOFBasen:2010


2010:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Tidlig ankomst: 7/4 5 Ø Korshage. Et dårligt år med en forårstræktotal på kun 505. Trækket kulminerede allerede ultimo april, med i alt 244 trækkende. Primo maj, hvor arten normalt topper, gav kun 99. Største trækdage: 25/4 103, 26/4 85, 3/5 39, 10/5 31, 18/5 26 og 19/5 29. Øvrige dage under 25 trækkende.
Ynglefund: 6/6 1 par Slettermosegård (JHC). Muligvis også et par på Korshage: 28/4 2 syngende og 19/6 1 rastende.
Nogle få træktal i perioden 14/8 til 24/9, med 23/8 10 som eneste tocifrede tal.
Sidste obs: 25/9 2 rast Korshage.

DOFBasen:2010


2010:  Engpiber  Anthus pratensis  
Kun få rastende i januar/februar: 3/1 1, 7/1 1 og 28/2 1 alle Korshage.
Trækket kom så småt i gang medio marts og fortsatte indtil primo maj, med en klar top ultimo april. Største forårstrækdage: 18/3 22, 24/3 37, 14/4 115, 25/4 231 og 26/4 343. Forårstræktotalen blev på 1031, og det er ikke mange! Største rasttal: 18/4 36 Flyndersø og 25/4 18 Korshage.
Efteråret gav en del pæne trækdage med 20/9 1600, 22/9 362 og 7/10 172 som de største, øvrige dage under 100. Den samlede efterårtræktotal blev på 2626, hvilket er lidt færre end sidste år.
Sidste obs: 18/11 2 rast Flyndersø.

DOFBasen:2010


2010:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Forholdsvis få fugle i 1. halvår, ingen rasttal over 4 og en samlet total på kun 43. Langt de fleste fra Korshage, men også enkelte fra Plantage Kysten, Rørvig Bugt, Rørvig Havn og Skansehage.
Mere normalt i 2. halvår, hvor de største rasttal var: 18/10 og 14/11 7 Korshage, og flere gange i december op til 6 Skansehage. Den samlede efterårstotal blev 110, alle fra Skansehage og Korshage/Dybesø-området.
Sidste forårsobs 26/3 1 S Korshage og første efterårsobs 20/9 1 rast Korshage.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
2006 ?+4 4+4 1+2 2+0 - - 2+11 3+1 6+12 6+11
2007 6+8 7+12 2+12 0+0 - - 1+3 6+2 11+6 1+4
2008 7+4 2+4 3+1 1+0 - - 2+1 4+3 10+6 8+7
2009 2+4 10+1 7+0 1+0 - - 6+3 3+1 2+0 6+0
2010 4+1 1+1 4+? 0+0 - - 1+? 5+6 7+3 2+6

DOFBasen:2010


2010:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst: 18/4 1 Ø Korshage.
Største trækdage: 8/5 179 Hovvig og 23/5 122 Korshage, øvrige dage under 100.
Største rasttal: 29/4 18 Korshage, 2/5 20 Korshage, 14/5 37 Hovvig, 15/5 46 Hovvig og 26/5 20 Flyndersø.
Antallet af forårstrækkende Gule Vipstjerter svinger meget fra år til år, men der kan næppe være tvivl om, at arten er gået en del tilbage i løbet af de seneste 20 år. Se figur.
Første efterårsobs: 7/8 1 trækkende Korshage. Generelt kun små rast- og træktal i efteråret, eneste over 10: 27/8 11 SV Rørvig By og 8/9 32 natterast Hovvig.
Sidste obs: 9/10 1 SV Hovvig er en de seneste, rekorden er 11/10-1978.

DOFBasen:2010


2010:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 618, 49)
Endnu et godt år! Se figur.
Normal ankomst: 18/3 2 Ø Korshage.
I alt 28 forårsfugle, med en helt traditionel fordeling:

M a r A p r
0 6 13 8 1 0

Største dag: 30/3 5 trækkende Korshage.
Igen i år en enkelt juliobs: 27/7 2 1k rast Hovvig (AF).
I øvrigt pænt mange efterårsobs, i alt 19 fugle, jævnt fordelt over perioden 15/8 - 11/11.
Største dage: 8/10 3 og 12/10 3. Sidste obs: 11/11 1 hørt Rørvig.

DOFBasen:2010


2010:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ret sen ankomst: 16/3 2 trækkende Korshage. Alligevel blev det til rekord mange marts observationer, med 25/3 64 trækkende som største dag. Også pæne dagstotaler primo og medio april.
Fordeling af forårstrækket, i alt 346.

M a r A p r M a j
0 16 186 110 31 3 0 0 0

Største rasttal: 2/4 40 Nørrevang, 25/4 47 Korshage og 3/5 20 Korshage. Det må vel tolkes sådan, at der faktisk har været en hel del trækkende også ultimo april og primo maj.
Største tal fra sommeren: 26/5 11 fouragerende Flyndersø, 6/6 10 rast Korshage og 31/7 12 rast Hovvig.
Igen i år var der rekord mange efterårsobs, i alt 476 mod sidste års rekord på 381. Der er primært tale om rastobs. Største tal pr. måned: 15/8 35 Flyndersø, 7/9 56 Flyndersø og 41 Nørrevang samt 1/10 9 Flyndersø.
Sidste obs: 15/10 1 Ø + 1 rast Korshage.

DOFBasen:2010


2010:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 18063, 612)
Vinteren 2009/10 gav usædvanligt få Silkehaler:

okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10
30 0 0 7 2 6 0

Så lave tal har vi ikke set de sidste 20 år.
Sidste forårsobs: 14/3 1 Ø Korshage.
Noget bedre i andet halvår:

okt-10 nov-10 dec-10
239 304 54

Første efterårsobs: 15/10 1 tf Korshage.
Største dage pr. måned: 24/10 125 fordelt på 4 flokke (20 overflyvende Rørvig og 40 rast + 46 tf + 19 tf Korshage), 22/11 40 rast Nykøbing og 22/12 26 rast Nakke Skov.

DOFBasen:2010


2010:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Igen i år et ganske omfattende materiale, takket være LB!
Figuren viser summen af alle dagstotaler for hver 10-dagesperiode.
Tallene skal naturligvis kun tages som et mål for Gærdesmuttens relative hyppighed i årets løb, og ikke som det reelle antal fugle i området. Det ser ud til at der tre tydelige toppe: Ultimo januar (vinteroptællinger?), ultimo april og medio oktober.
De største rasttal fra foråret: 29/1 5 Hovvig og fra efteråret: 8/10 7 Dybesø, 11/10 5 Dybesø og 12/10 4 Korshage.
Flest syngende: 11/10 3 Dybesø.

DOFBasen:2010


2010:  Jernspurv  Prunella modularis  
Hele 6 januarfund og et enkelt fra februar: 2/1 1 Nykøbing, 3/1 1 Rørvig Havn, 9/1 1 Korshage, 13/1 1 Dybesø, 22/1 1 Rørvig By og 1 Dybesø samt 12/2 1 Nakke By.
Første syngende: 12/3 1 Rørvig By.
Forårstræk i perioden 15/3 til 11/5, men kun en enkelt større dag: 30/3 125 Korshage med en trækintensitet på ca. 20 pr. time. I øvrigt dagstotaler på kun 1 - 13 trækkende.
Største antal syngende: 29/4 7 Korshage.
Efterårstræk i perioden 31/8 til 31/10, med dagstotaler på 1 - 3, 10/10 dog 8.
Ingen decemberobservationer i år.

DOFBasen:2010


2010:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Arten har en forekomst meget lignende Gærdesmutten. Se figur.
Første syngende: 10/3 1 Rørvig By.
Største rasttal forår: 28/3 7 Rørvig By, 18/4 26 Korshage og 25/4 35 Korshage, øvrige tal under 10.
Største rasttal efterår: 10/10 8 Korshage, 31/10 6 Korshage og 8 Nakke Hage samt 1/11 28 og 7/11 11 Korshage, øvrige tal under 5.

DOFBasen:2010


2010:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Meget tidlig ankomst: 29/4 1 syngende Hovvig (LB). Dette er faktisk en tangering af rekorden fra 2000, og det er kun vores fjerde aprilfund. Desværre betød dette ikke starten på en god sæson - tværtimod!
Største tal pr. lokalitet:

2009 2010
Dybesø 2 -
Flyndersø 2 -
Grønnehave Skov 1 1
Hovvig 6 2
Korshage 1 3
Nakke Nord 3 -
Nakke Skov 1 1
Nakke Syd 2 2
Nakke Øst 1 1
Nykøbing 1 -
Ringholm Skov 2 -
Rørvig 1 -
Skredbjerg 1 -
Slettermosegård 1 1
Søndervang 1 -

Altså en markant tilbagegang i forhold til sidste år.
Største dagstotal blev 23/5 6, fordelt således: Korshage 1, Hovvig 2, Nakke Syd 1, Nakke Hage 1 og Nakke Øst 1.
Vurderet udfra antallet af syngende fugle ultimo maj og juni var antallet af ynglepar: Hovvig 2, Korshage 1 og Nakkehalvøen 4 - 5.

DOFBasen:2010


2010:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 97, 1)
En enkelt obs: 1 han Hovvig 14/5 (HeM), set nær „Drosselrørsanger-busken“.

DOFBasen:2010


2010:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 188, 4)
Årets fund:
23/3 og 24/3 1 syngende Rørvig By (LB).
27/3 1 hun rast Rørvig By (PEL).
14/4 1 rast Korshage (DO).
10/10 1 rast Skansehage (KES).
Alt i alt et rimeligt normalt år, sådan som de har været de seneste 10 år.

DOFBasen:2010


2010:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 20/4 1 syngende Hovvig.
En del aprilobservationer med 29/4 i alt 16 som klart største dag, heraf 7 Korshage og 5 Grønnehave Skov.
Rødstjerten er en ret almindelig ynglefugl i hele vores område, men rapporteres næsten udelukkende fra Korshage og Hovvig, største tal: 14/5, 21/5, 23/5, 24/5 og 5/6 3 Korshage samt 27/5 5 Hovvig.
Kun få spredte obs fra efteråret.
Årets sidste: 12/10 1 1k rast Hovvig.

DOFBasen:2010


2010:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 25/4 4 rast Nørrevang + 3 Korshage + 6 Flyndersø. Ret massivt.
Pæne rasttal fra ultimo april og primo maj, men meget lave tal medio og ultimo maj.
Største rastdage: 25/4 13, 26/4 14, 3/5 12, 6/5 31 (Korshage 15 + Nørrevang 16), 8/5 11 og 10/5 11. Øvrige dage under 10.
Og så en god nyhed: Et ynglepar Slettermosegård, set flere gange i perioden 9/6 til 4/7. Overdrevsområdet mellem kysten og Sletterhøj er ret ideelt for arten, så der er god grund til at håbe på, at den kan etablere sig som fast ynglefugl.
Efterårobservationer fra 13/8, men kun meget små rasttal på mellem 1 og 3 pr. dag.
Sidste obs: 25/9 1 rast Nakke Hage.

DOFBasen:2010


2010:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 43, 3)
3/9 1 1k+ han rast Korshage (EVR).
26/9 1 1k han rast Dybesø (JB).
15/10 og 16/10 1 1k rast Korshage (LB, EVR, KES, BV).
Det er tredje år i træk, at vi har efterårsfund af ungfugle. De stammer jo nok fra Melby Overdrev, men vi kan da håbe på at nogle af dem får smag for Korshageområdet.

DOFBasen:2010


2010:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Meget tidlig ankomst: 26/3 2 rast Korshage.
Forholdsvis normalt forår, med pæne dagstotaler ultimo april og primo maj: 25/4 13, 29/4 14 og 2/5 16. Derefter noget af et hul med dagstotaler på under 10 i den normale kulminationsperiode medio maj. Ultimo maj igen ret pæne tal: 18/5 14, 21/5 21, 23/5 27 og 27/5 16.
Sidste forårsobs: 6/6 1 Korshage.
Mange efterårsobservationer i perioden 14/8 til 10/10. Største dagstotaler: 23/8 34 Korshage, 4/9 11 Korshage, 13/9 47 (25 Korshage + 22 Søndervang) og 26/9 12 Korshage-området. Øvrige dage under 10.
Sidste obs: 10/10 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2010


2010:  Ørkenstenpikker  Oenanthe deserti  (0, 1/1, 1/1)
Da vi den 27/10 2007 fik Ørkenstenpikkeren som ny områdeart, var der nok ikke mange, der havde regnet med et så hurtigt gensyn!
1/11 1 1k hun rast Korshage (HVR, LB m.fl.).
Fundet ved middagstid af HVR på den alleryderste stenede spids af Korshage. HVR fik hurtigt kontaktet LB og efter udmelding på DOFCall, var der rigtig mange som nåede frem i løbet af eftermiddagen. Fuglen var meget samarbejdsvillig - holdt hele tiden til på det samme lille område og kunne ses på 10 - 15 meters afstand. Fotografer og twichere havde en god dag.
Det kan bemærkes, at samtidig med vores fund var der også en 1k Ørkenstenpikker ved Skatelövsfjorden, Alvesta i Sydsverige.
Mellem 2007 og 2010 var der ikke andre fund af Ørkenstenpikker i DK! Et muligt ægte hattrick er dog blevet forhindret af Bornholms-fuglen fra december 2010.

DOFBasen:2010


2010:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2179, 61)
Normal ankomst: 8/4 4 Korshage.
Generelt set også en ret normal forårssæson.
Forårets dagstotaler:

8/4 10/4 18/4 24/4 25/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 18/5 21/5
4 1 6 4 10 7 6 6 2 5 2 1 1 3 1

Næsten alle forårsobservationer er fra Korshage/Nørrevang. Eneste undtagelser: 10/4 1 Brentebejerg, 2/5 1 Brentebjerg og 18/4 2 Slettermosegård.
Hele 3 efterårsfund er ret usædvanligt: 25/9 1 1k Nakke Hage (JB), 27/9 1 Hovvig (AF) og 6/10 1 Korshage (EVR).

DOFBasen:2010


2010:  Solsort  Turdus merula  
Første syngende så sent som 27/2 1 Rørvig (subsang) og 3/3 1 Rørvig.
Største rasttal fra januar/februar: 3/1 15 Nakke Hage, 10/1 25 Nykøbing Bugt, 24/1 160 Nykøbing By (AF) - tallet skal opfattes som et forsigtigt bud på en total for hele byen, 12/2 31 Nakke Skov og samme dag 14 Nakke Øst.
På Korshage blev der medio marts registreret nogle få regulært trækkende: 16/3 1, 18/3 4 og 19/3 3, 30/3 1 og 2/4 1. Og et par rasttal - også fra Korshage: 13/3 6 og 21/3 5.
Solsorten er en af vores mest almindelige ynglefugle med mange, men ret spredte meldninger fra sommerperioden.
Største rasttal fra efteråret: 9/10 6 Flyndersø, 31/10 12 Nakke Hage, 5/12 12 Rørvig By, 12/12 8 Hovvig og 21/12 6 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2010


2010:  Sjagger  Turdus pilaris  
Mange januar obs, største rastende flokke: 7/1 120 Hovvig, 14/1 200 Hovvig, 20/1 300 Rørvig, 20/1 260 Hovvig og 24/1 600 Nykøbing. Noget mindre tal fra februar: 15/2 25 Rørvig og 27/2 70 Hovvig.
Forårstræk medio marts til ultimo april, største tal: 7/4 55 tf Korshage, 14/4 75 overflyvende Nakke Nord og 18/4 340 Ø Korshage,
Sidste forårsobs: 21/5 3 rast Korshage.
Ingen juni/juli-fund, men enkelte fra august: 17/8 1 Rørvig By, 22/8 2 Hovvig, 24/8 1 Korshage og 8/9 3 Slettermose - kan måske tolkes som (lokale) ynglefugle.
Efterårstræk fra medio september: 11/9 23 Korshage, flest primo oktober med 24/9 45, 7/10 40 Korshage og 10/10 45 Rørvig som største tal. Anden bølge kom primo og medio november: 8/11 156 Hovvig samt 18/11 120 Nakke By og 60 Hovvig.

DOFBasen:2010


2010:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Første obs: 13/3 1 rast Korshage og første syngende: 21/3 1 Korshage og 1 Nakke Hage.
Første trækkende: 25/3 1 SV Korshage og eneste større forårstræktal: 26/4 25 på ca. 1 morgentime. Største rasttal: 18/4 15 Korshage og 24/4 15 Nørrevang.
Arten er rimelig almindelig ynglefugl, hvilket giver en hel del spredte obs maj - juli.
Efterårstræk i perioden 20/9 til 12/10, med største rast- og træktal: 25/9 20 rast Nakke Hage, 27/9 6 SØ Hovvig, 28/9 10 rast Nakke SV og 2/10 11 rast Korshage.
Sidste obs: 10/11 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2010


2010:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Allerede i november/december 2009 var der usædvanligt mange Vindrosler. Invasionen fortsatte i januar 2010 med mange observationer af flokke på 12 - 40 fugle. Et enkelt tal skiller sig ud: 24/1 1400 rast Nykøbing (AF), som et bedste bud på en total for hele byen. Derefter er hele flokken åbenbart trukket videre. Kun en enkelt observation fra februar: 4/2 4 rast Rørvig Havn. Heller ikke marts/april gav nogen særlig store tal: 8/4 40 tf Korshage, 14/4 12 overflyvende Nakke Nord og 21/4 16 rast Nørrevang er de eneste tal over 10.
Sidste forårsobs: 17/5 1 rast Korshage.
Første efterårsobs: 3/10 2 trækkende Hovvig.
En enkelt stor flok: 1/11 100 overflyvende Korshage (AF), i øvrigt kun få obs af småflokke på under 10 fugle.
Sidste obs: 7/12 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2010


2010:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Et ret normalt år, startende med 1 - 7 rastende i Korshageområdet. Derudover også følgende rasttal: 7/1 1 Dybesø, 14/1 og 18/1 1 Hovvig samt 24/1 2 Nykøbing.
Første syngende: 16/3 1 Korshage og 1 Nørrevang.
Fordeling af forårstrækket, i alt 602.

F e b M a r A p r M a j
0 0 4 0 112 421 60 1 3 1 0 0

Største forårstrækdag: 25/3 117 Korshage. Største rasttal: 30/3 33 Korshage.
Vurderet ud fra antallet af syngende fugle har der formentlig været 2 ynglepar i Korshageområdet, 1 par nær den sydlige ende af Højsandet og 1 par i Hovvig.
Største tal fra efteråret 9/10 11 rast Korshage, 12/10 38 trækkende Korshage og 24/10 14 rast Korshage, øvrige tal under 10.

DOFBasen:2010

rapp/2010/lrk.txt · Sidst ændret: 2014/01/26 15:14 (ekstern redigering)