Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:rov

Rapport 2011

Rovfugle


2011:  Rovfugletabeller    
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) og et 10-årsgennemsnit 2001 - 2010

Forår Efterår
Sæsonmax Dagsmax Gens. Sæsonmax Dagsmax Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 267 302 (89) 170 (90) 73
Sort Glente 8 (09) 2 (fl) 3 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 81 (09) 15 (05) 46 50 (05) 18 (09) 15
Havørn 28 (07) 3 (fl) 11 7 (04) 3 (08) 7
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 150 85 (06) 19 (09) 39
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 97 55 (78) 40 (75) 29
Steppehøg/Hedehøg 11 (93) 4 (fl) 0
Steppehøg 4 (08) 1 (fl) 1 1 (fl) 1 (fl) 0
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 23 17 (94) 3 (fl) 5
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1421 1052 (06) 319 (06) 395
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2994 7362 (08) 1409 (08) 2725
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 232 94 (85) 69 (85) 32
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (11) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 s
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 229 (93) 58 (02) 131 41 (09) 12 (04) 23
Tårnfalk 161 (94) 33 (85) 72 73 (06) 15 (06) 23
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 3 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 80 19 (95) 7 (03) 8
Lærkefalk 161 (06) 36 (06) 57 9 (06) 4 (06) 4
Jagtfalk 1 (fl) 1 (fl) 0
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 28 12 (04) 3 (04) 5
Totaler 5620 3383


Forårstræk fordelt på 10-dagesperioder

M a r A p r M a j J u n Ialt
Hvepsevåge 175 88 64 23 350
Sort Glente 1 1 2
Rød Glente 3 21 5 11 11 7 8 66
Havørn 2 5 3 4 3 1 1 19
Rørhøg 1 13 24 38 74 14 7 2 1 174
Blå Kærhøg 1 5 10 12 11 1 1 41
Hede/Steppehøg 1 1
Kærhøg sp. 1 1 2
Steppehøg 1 1
Hedehøg 4 1 5
Duehøg 2 11 2 2 17
Spurvehøg 9 16 12 114 215 226 203 32 7 834
Musvåge 415 339 109 93 189 161 72 18 3 2 1401
Fjeldvåge 3 7 50 28 39 2 1 130
Fiskeørn 2 8 28 8 6 1 53
Falk sp. 1 1
Tårnfalk 1 5 19 41 33 1 4 4 108
Aftenfalk 3 3 6
Dværgfalk 2 12 23 32 3 72
Lærke/Aftenfalk 2 2
Lærkefalk 40 40 4 6 3 93
Vandrefalk 1 4 1 7 5 14 32
I alt 435 394 136 261 573 593 718 165 96 38 2 0 3411

Udover de i tabellen nævnte følgende:
Havørn med feb 1, Duehøg pri feb 1, Spurvehøg ult jan 1, Musvåge pri feb 3, med feb 2 og ult feb 2.

Efterårstræk fordelt på 10-dagesperioder

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 40 14 2 3 56
Rød Glente 2 1 5 13 1 1 3 26
Rørhøg 1 3 18 10 1 7 1 41
Blå Kærhøg 1 1 2 8 8 2 7 2 31
Duehøg 2 1 2 5
Spurvehøg 27 30 27 205 17 69 101 7 5 488
Musvåge 3 33 46 103 603 603 167 168 34 9 1769
Fjeldvåge 1 13 34 33 2 83
Lille Skrigeørn 1 1 2
Fiskeørn 17 6 1 2 26
Tårnfalk 6 1 11 26 1 1 46
Dværgfalk 2 3 7 3 3 1 19
Lærkefalk 1 1 2
Vandrefalk 3 2 2 4 11
I alt 4 6 143 116 157 879 647 281 313 48 14 0 2605

Udover de i tabellen nævnte disse: Spurvehøg pri dec 1 og Fiskeørn ult jul 2

DOFBasen:2011


2011:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (27380 / 2474)
Rettede sig noget efter sidste år. Forårstrækket gav i alt 350 på 19 obsdage. Det er noget (24 %) over de sidste 10 års gennemsnit, men langt fra imponerende set i et større perspektiv. En tidlig træktop primo maj var nok til dels vejrbetinget. Yderdatoerne for træk blev 7/5 – 9/6 og følgende dage trak mere end 20: 9/5 67, 10/5 90, 11/5 48, 14/5 39, 22/5 27 og 26/5 26.
Eneste rastende fugle var disse sommerobs: 16/6 1, 27/6 1, 10/7 1 og 19/7 1 alle Hovvig.
Efterårstræk fra 21/8. Kun 2 dage mere end éncifret: 23/8 16 og 26/8 10. I alt blev det til beskedne 56 trækkende fugle fordelt på 14 dage. Af disse var 14 1k, svarende til en ungfugleandel på 25 %. Det er et lille materiale, men det er en høj ungfugle andel i forhold til, hvad vi oftest ser. I 2 ud af de seneste foregående 7 år blev der slet ikke bestemt ungfugle, og den gennemsnitlige ungfugleprocent i samme periode var 7,9. Lidt usædvanligt var det også, at der allerede i starten af trækperioden sidst i august var en ret høj andel af ungfugle. F.eks. var 4 ud af de 10 fugle 26/8 ungfugle. Det er da glædeligt, at der trods alt bliver produceret nogle unge Hvepsevåger. Nu vi er ved ungfuglene, så var der i 2011 et fint eksempel på disses utrolige trækdrift. 15/9 blev en 1k Hvepsevåge opdaget fra Korshage spidsen under en havobs i vind VNV 12/ms. Den kom aktivt indtrækkende efter at være blevet spottet langt ude over Kattegat i retning stik nord. Det er ikke hverdags kost at se Hvepsevåge på en havobs., hvor der trækker Sodfarvede Skråper, Mallemukker, 3 Kjovearter, Sabinemåger mm. Men netop 15/9 var ret speciel med 6 rovfuglearter på indtræk på Korshage.
Ingen blev set rastende under efterårstrækket. Årets sidste var 2 trækkende 25/9.

DOFBasen:2011


2011:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 95, 2)
Et gennemsnitsår. 18/4 1 NØ 16:22 (AF), 30/4 1 NØ 13:45 (AF, EVR) begge Nakke Nord.

DOFBasen:2011


2011:  Sort/Rød Glente  Milvus migrans/milvus  
23/6 1 rastende langt mod sydvest over Anneberg.

DOFBasen:2011


2011:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 1141, 95)
Året blev indledt 1/1 med en fugl, der blev set indtrækkende over skydebanen fra fjorden. Den fortsatte mod Rørvig by. Rød Glente er sjælden ved Rørvig i januar, der foreligger nu i alt 4 fund fra denne måned, siden den første blev set i januar 2001.
Næste fugl var årets første trækkende fra 7/3. På 34 dage blev der observeret Røde Glenter på forårstræk og totalen endte på 66. Af disse trak 5 mod V – SV og 5 blev set på trækforsøg. Et ganske godt resultat, som ligger ca. 30 % over gennemsnittet for de seneste 10 år. Tidsmæssigt var medio marts bedste periode med 21 fugle svarende til knapt 32 % af forårstotalen.
Dage med over 3: 11/3 5, 12/3 4, 15/3 6, 2/4 5, 19/4 6 og forårets sidste trækkende 10/5 5.
Eneste øvrige obs fra første halvår var 8/6 1 overflyvende Hovvig.
Første i efteråret blev set 3/8, hvor en tidlig trækkende fugl passerede sydvest over Dybesø. Andet halvårs eneste rastende fugl blev set dagen efter 4/8 i Hovvig. I alt blev efterårstrækkende set på 10 dage og totalen endte på 26 fugle, hvilket ligesom forårstrækket er over gennemsnittet. En enkelt dag var i særklasse den bedste: 25/9 12 SV. Det er tredje bedste glentetrækdag i rapportens historie kun overgået af 1/4 15 2005 og 6/10 18 2009. Øvrige dage med mere end 1 trækkende var 19/9 3, 20/9 2 og ret sene 10/11 3. Sidstnævnte dato blev årets sidste obsdag.

DOFBasen:2011


2011:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 292, 19)
Kulde og is = Havørn. Mindst 5 af denne vores vel nok mest imponerende rovfugl brugte Rørvigområdet som ”vinterrevir”. Det var som set tidligere områderne Nykøbing Bugt / Hovvig og Rørvig Bugt, som gav de bedste muligheder for ”ørn på is oplevelser”. Lidt mere detaljeret kan det nævnes, at det drejede sig om et par ældre fugle, som holdt sammen som par og 3 ungfugle. Det er nærmest umuligt ud fra materialet at afgøre, om der var flere ungfugle involveret, men ud fra et forsigtigheds princip regnes kun med 3 ungfugle, som blev set på én gang. Største antal fra de 2 nævnte områder var 28/1 5 Nykøbing Bugt og 9/1 3 Rørvig Bugt.
4 fugle er indtastet som trækkende fugle i januar. De er ikke regnet med i forårstotalen, da der, vinterens beskaffenhed taget i betragtning, formodentlig blot er tale om kortere fouragerings- bevægelser.
Mere reelt forårstræk blev set fra 16/2 og frem til 15/5. I denne periode var der hele 14 dage med trækkende Havørn. Totalen kom til at lyde på 19 fugle (14 trækkende Ø – NØ, 3 trækkende målbevidst SV og 2 trækforsøgende). Det er det næst højeste antal trækkende, der er set på en forårssæson. Flest trak medio – ultimo marts med 8 og medio – ultimo april med 7 trækkende.
Der blev sat ny dagsrekord 19/4 og følgende 3 dage kunne byde på mere end 1 Havørn på træk: 19/3 2, 26/3 3 og 19/4 4.
Sommerobs: 8/7 – 9/7 1 2k rastende Hovvig.
Første obs i efteråret var af en noget usædvanlig karakter: 22/8 1 rastende Nørrevang på hegnspæl.
Ingen efterårstrækkende. Det er ca.10 år siden det skete sidst. I øvrigt så fåtallig i anden halvdel af året, at alle nævnes: 19/9 1 overflyvende Rørvig, 9/10 – 10/10 1 1k rastende Hovvig og 22/12 1 4k+ rastende Hovvig / Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2011


2011:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (4114 / 616)
Årets første var en reprise af sidste års første obs: 22/3 1 ad han rast Hovvig. På denne lokalitet blev som max set 3 rastende pr dag i første halvår, men minimum 4 forskellige individer var involveret: 1 ad han, 1 2k han, 1 ad hun og en 2k hun. Ellers var der i første halvår kun strø obs af rastende enkelt fugle ved henholdsvis Flyndersø, Dybesø og Nakke Skov.
Forårstrækket var ganske pænt, og kom tilbage på sporet efter sidste års pauvre sæson. I alt blev 174 Rørhøge set på træk på 36 dage mellem 28/3 og 16/6. Det er et resultat et stykke over de senere års niveau, og det skyldtes især, at der efter en årrække endelig kom en god periode i begyndelsen af maj med en noget nær optimal vejr situation. 74 fugle trak forbi primo maj, hvilket svarer til godt 42 % af den samlede forårstotal.
Dage med mere end 5 trækkende: 10/4 6, 24/4 6, 25/4 9, 7/5 15, 9/5 16, 10/5 31 og 11/5 13.
Som det ses var der en af de store rørhøgedage den 10/5. De 31 trækkende denne dag er højeste dagstotal siden 2002, og dagen kommer ind lige under medalje rækken på fjerde pladsen blandt rørhøgetrækdage siden rapportens start.
Andelen af hanner i forårstrækmaterialet udgjorde 25,7 %, hvilket for andet år i træk er en ret lav andel. I modsætning til i 2010 kan det i 2011 forklares ved et vejrbetinget godt træk af yngre fugle i maj. Der var som sædvanligt flest tidligt i trækperioden primo – medio april, hvor hannerne udgjorde 50 % af de trækkende fugle.
1 2k han oversomrede i Hovvig, men der var ingen tegn på yngleaktivitet på lokaliteten.
Første ungfugl rastede her 3/8, og max 4 rastende fugle blev set på en dag i efteråret. Der var dog mindst 5 forskellige fugle i spil 1 ad han, 1 ad hun og 3 1k. Uden for Hovvig var der blot et par rastobs i andet halvår: 16/7 1 2k han Søndervang og 25/9 1 1k Flyndersø.
Efterårstræk blev set på 17 dage mellem 9/8 og 1/10 og totalen endte på 41 fugle. Det er lidt over 10 årsgennemsnittet. Bedste periode var ultimo august – primo september, hvor ca. 68 % af efterårets trækkende fløj mod varmere himmelstrøg. 2 dage kom dagstotalen over 5: 21/8 7 og 4/9 6.
14 fugle svarende til ca. 34 % blev bestemt til 1k.
Årets sidste obs var 2/10 1 1k rastende Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3493 / 759)
1 2k fugl overvintrede i Hovvig området og blev set frem til 5/3. Ved et enkelt tilfælde var den på fouragering ved Søndervang. På et par dage i starten af februar fik den selvskab af en ad han. Senere i trækperioden var der 3 rastobs fra Hovvig: 20/3 og 2/4 1 ad han og 27/4 1 2k han.
1/1 blev en hun rapporteret trækkende. Først N ved Rørvig By 11:29 og senere direkte mod øst på Korshage 11:40. Det kunne godt minde om forårstræk, men fuglen er ikke medregnet i forårstræktotalen. Det drejer sig formodentlig om en fugl der (på grund af fødemangel ?) har været tvunget til at tage turen over på ”den anden side”.
Blå Kærhøg var bekymrende fåtallig på forårstrækket for andet år i træk. Totalen, som blot nåede op på 41 fugle (set på 21 dage mellem 15/3 og 22/5), ligger på et niveau der svarer til ca. 42 % af de sidste 10 års gennemsnit. Det kan selvfølgelig skyldes vejrfaktorer, men ser man på andre store rovfugletræklokaliteter så kan det nævnes at Hellebæk blot havde 15 trækkende mod et gennemsnit på 75 fugle (kilde Steen Søgård), og ved Skagen, hvor der ofte ses mange Blå Kærhøge på forårstræk, var arten også decideret fåtallig på trods af rigtig gode vejrbetingelser (konstateret ved selvsyn af forfatteren). Noget kunne tyde på, uden at der dog kan føres bevis for dette, at de sidste 2 kolde vintre har været hårde ved en art, som i forvejen er lidt presset. Blå Kærhøg er en af de rovfuglearter, der har vist signifikant tilbagegang ved Falsterbo, måske på grund af flere dårlige gnaver år i træk, og man må konstatere at arten inden ynglesæsonen 2011 var nede i en bølgedal.
Den tidsmæssigt bedste periode under forårstrækket var ultimo april – primo maj, hvor 56 % af forårets trækkende fugle røg igennem. Kun 6 af de flotte hanner blev bestemt, og der var kun disse få dage med mere end 3 trækkende: 14/4 4, 19/4 4, 23/4 5 og 10/5 4.
Efterårstrækket var lidt bedre og lå en anelse over 10 års gennemsnittet. I alt blev 31 set trækkende på 19 dage mellem 23/8 og 10/11. Flest knapt 52 % blev set ultimo september – primo oktober.
Første ungfugl blev set 3/9 og 1k fuglene udgjorde ca. 32 % af efterårstotalen. Trods det svage forår er der måske alligevel grund til lidt optimisme. Ynglesæsonen 2011 var god for mange nordligt ynglende gnaver afhængige arter som Fjeldvåge, Mosehornugle, Stor Tornskade. På efterårstræklokaliteterne Falsterbo og Stevns var det den bedste træksæson for Blå Kærhøg i nyere tid. For Falsterbo’s vedkommende siden den nuværende observationsrække startede i 1973 og på Stevns siden der blev observeret mere regelmæssigt i 1981. Efterårstotalerne på de 2 lokaliteter var for Falsterbo 471 (daglig dækning) og for Stevns 267 (67 obsdage) (kilde Falsterbo Web og Tim Andersen)
Rastende fugle blev set på 2 lokaliteter i andet halvår. En brakmark ved Søndervang blev brugt til fouragering i perioden 26/9 – 22/10 af minimum 3 forskellige individer 1 ad hun og 2 1k. Fra vores bedst overvågede rast lokalitet Hovvig var der i perioden 20/9 – 1/12 minimum 3 forskellige rastende fugle - 1 ad han + 2 brune.
Årets sidste obs var en ad han i Hovvig 1/12.

DOFBasen:2011


2011:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 17, 1)
1/5 1 2k+ NØ 5:51 – 5:53 Korshage. Ingen kønsangivelse men ud fra beskrivelsen drejer det sig om en brun fugl. (EVR, HVR). Dette er dermed det attende fund af Steppehøg ved Rørvig. Af disse er halvdelen (9) set siden 2006, som var det første år, hvor arten ikke længere skulle beskrives til SU. I efteråret 2011 var der en bemærkelsesværdig nærmest invasionsagtig optræden af Steppehøge i bl.a. Sverige og Danmark, men desværre lykkedes det ikke at registrere nogle i Rørvigområdet.

DOFBasen:2011


2011:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 181, 5)
8/5 1 brun trækforsøgende 12:11 Korshage (JB, AF, EVR, KR). Vendte først et godt stykke ude over isefjordsmundingen.
9/5 1 ad han Ø 12:10 – 12:11 Korshage (AF). Blev set indtrækkende på Spodsbjerg 12:24 – 12:28 af Michael Trasborg
10/5 1 2k Ø Korshage 09:21 (JB, EVR, KR, DO, JS m.fl.) rastede kortvarigt på Flyndersøengen inden udtræk, og 1 2k Ø 18:49 (JB, AF) begge fugle blev set på den anden side af Michael Trasborg henholdsvis 09:34 ved Spodsbjerg og 19:04 ved Kikhavn.
8/6 1 2k hun trækforsøgende 06:30 Korshage (EVR).
Et forår lidt over de seneste 10 års gennemsnit. 4 ud af 5 blev helt klassisk set i den gode periode primo maj. Årets forekomst passer tidsmæssigt fint ind det samlede billede (se nedenfor).
Periodemæssig fordeling i % af trækkende Hedehøg 1998 – 2010. Yderdatoer 17/4 – 4/6. N = 53

A p r M a j J u n
- 4% 30% 45% 15% 4% 2% - -

DOFBasen:2011


2011:  Kærhøg sp  Circus non det  
20/4 1 Ø 13:09 Korshage, 20/5 1 2k NV Hovvig (Hede/Steppe) og 8/6 1 trækkende Hovvig

DOFBasen:2011


2011:  Duehøg  Accipiter gentilis  (1045 / 137)
I janaur og februar var der 10 dage mellem 9/1 og 22/2 med obs af rastende/overflyvende Duehøg i Hovvig. Kun 1 fugl pr dag, men der var 3 forskellige fugle involveret. 1 ad hun, 1 2k hun og 1 ad han. Desuden 6/2 2 nærliggende Nakke Skov. Senere i trækperioden var der 2 obs af rastende fugle i Hovvig området: 12/3 og 20/3.
Første fugl, med noget der mindede om trækdrift, var en trækforsøgende fugl 6/2 på Korshage, men den første regulært trækkende blev først set ca. en måned senere 7/3. Forårstrækket forløb frem til 19/4, og i alt blev 18 Duehøge set på træk på 13 dage i løbet af sæsonen. Bedste periode var medio marts, hvor ca. 61 % af forårstotalen blev set. 15 fugle blev køns/aldersbestemt, og der var ikke uventet, som det ses, flest 2k fugle: 1 ad han , 1 ad hun , 1 ikke kønsbestemt ad , 1 ikke kønsbestemt 2k , 3 2k hun , 7 2k han og 1 ikke aldersbestemt hun.
Igen i år er der nogle august/september fugle, som er så tidlige ,at det må dreje sig om spredning efter yngletiden: 15/8 – 25/9 blev der set 1 ad hun, 1 ad han 1 1k hun og 1 1k han i området Hovvig – Nakke Skov og 26/9 1 overflyvende 1k Dybesø/Flyndersø
Så godt som hvert år rapporteres der ved Rørvig også tidlige trækkende Duehøge i september, hvilket godt kan undre. På de store efterårstræksteder bliver de første Duehøge på træk de fleste år først set medio oktober. Der blev set følgende 5 trækkende i efteråret: 25/9 1, 30/9 1 og til normal træktid 16/10 1, 23/10 1 og 25/10 1.
Mellem 25/9 og 20/12 var der jævnligt en rastende 1k hun i Hovvig, og fra andre områder er der følgende obs: 22/11 1 overflyvende Plantagen, 28/12 1 Nykøbing og 29/12 1 Nørrevang.

DOFBasen:2011


2011:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (48134 / 6212)
Overvintrende Spurvehøge på havebesøg blev set både i Rørvig by og i Nykøbing. Også obs i januar – februar fra Korshage og Hovvig og enkelte fugle ved Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt. Fra forårstrækperioden var der kun ganske få obs af rastende fugle.
Spurvehøg var for andet år i træk fåtallig på forårstrækket. Mellem den første meget tidlige 30/1 og de sidste 2 trækkende 30/5 blev det kun til 835. Det er et resultat, der svarer til blot 58,7 % af de sidste ti års gennemsnit. Den væsentligste faktor til dette er givet, at vinden i aprils første to tredjedele ikke var i det rigtige hjørne. Det underbygges af, at en anden apriltrækker Fiskeørn ligeledes var fåtallig på forårstrækket (se under denne art). Der var mange dage med trækkende fugle - i alt 55 hvilket er det højeste antal i hvert fald siden 2005. Oftest dog kun få fugle og et gennemsnit/dag på blot ca.15 Spurvehøge. Trækket forløb nogenlunde jævnt i perioden primo april – primo maj med daglige trækkende fugle mellem 14/4 og 11/5.
Dage med over 25: 3/4 45, 10/4 27, 19/4 99, 20/4 44, 22/4 64, 23/4 35 og 7/5 45.
Konkret ynglebevis foreligger kun fra Korshage, hvor et par med unger blev set i starten af august. Fra sommerperioden endvidere regelmæssig Hovvig, hvor arten også må yngle. Mon ikke der gemmer sig flere par på halvøen.
Efterårstrækket satte ind ultimo august med de første trækkende 21/8, og det blev ved indtil den sidste sene trækobs 4/12. I alt blev 489 set på træk fordelt på 39 dage. Det er ca. 23 % over 10 årsgennemsnittet. Antallet af dage med efterårstrækkende Spurvehøg var ligesom for forårets vedkommende højt (det næst højeste siden 2005). Måske er det både for forårets og efterårets vedkommende blot et udtryk for, at folk har fået mere tid til at være i felten i forbindelse med afslutning af arbejdslivet (pension, efterløn mm). Det må de kommende år vise.
De bedste perioder var ultimo september og ultimo oktober, hvor henholdsvis knapt 42 % og ca. 21 % trak igennem. Dage med over 25: 25/9 136, 26/9 37, 16/10 38 og 23/10 60.
I december var der rastende fugle i Hovvig og ved Nakke Hage. Desuden var der et eksempel på, at haveobs kan have sine gode stunder. I en have på Nørrevang blev der 3 - 4/12 set Spurvehøge i en avanceret form for hækkeløb udført af en hun og en han på jagt efter Skovspurve.

DOFBasen:2011


2011:  Musvåge  Buteo buteo  (113902 / 1974 - : 49626)
Året indledtes med en fugl set fra Rørvig By 2/1 på formodet vinterflugt mod SV.
I januar – februar blev der set rastende Musvåger på 11 lokaliteter. De fleste steder blot en enkelt fugl pr. dag, men på 3 lokaliteter flere: Hovvig 4, Nørrevang 2 og Rørvig 2.
Forårstrækket var svagt. Kun 1408 trækkende blev set på 60 dage mellem 9/2 og 8/6. Faktisk det dårligste forår siden rapportens tidlige år i 1970erne, hvor dækningen var anderledes end i dag. Helt præcist kunne kun findes 3 lavere totaler: 1973 1172 (oftest kun dækning af morgentrækket), 1976 683 (29 dage dækket) og bundåret 1977 495 (20 dage dækket). 2011 er således i tal det 4.-dårligste Musvåge-forår nogensinde, og hvis man tager hensyn til forskellen i dækning fra 70erne til nu i endnu højere grad en absolut bundskraber.
Den bedste periode i foråret var i starten af artens hovedtrækperiode primo – medio marts. Her trak 53,5 % af totalen forbi.
Forårets eneste 3 trecifrede dagstotaler faldt også i den periode: 7/3 169, 8/3 232 og 12/3 169.
Ellers var det meget tyndt og eneste øvrige dage med over 50 var: 13/3 76, 19/4 69 og 22/4 61.
I sommerperioden fra medio juni til medio august var der kun ganske få observationer. Bortset fra en enkelt overflyvende Nørrevang, var alle rastende enkelt-fugle fra Hovvig.
Der blev set efterårstræk i en ret lang periode på 37 dage mellem 12/8 og 12/11. Efterårstotalen var faktisk bedre end forårstotalen, hvilket er sket 3 gange siden 2005. I alt blev det til 1769 og det er ca. 20 % bedre end de seneste 10 års gennemsnit.
Trækket kulminerede ligesom i de gode gamle dage ultimo september – primo oktober med ca. 68 % af totalen trækkende forbi i den periode. To dage overgik klart de øvrige: 25/9 444 og 9/10 549.
Ellers var 19/9 84, 30/9 81, 15/10 69, 23/10 55 og 25/10 62 de eneste dage med over 50 trækkende.
I december blev der set rastende Musvåger som følger: Hovvig 2 og Nørrevang 2 samt Ringholm, Nakke Skov og Nakke Hage 1.

DOFBasen:2011


2011:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (14658 / 949)
2 vinterobservationer af overflyvende fugle : 11/1 1 Søndervang og 2/2 1 Rørvig.
Forårstræk blev set på 23 dage mellem 5/3 og 6/6. Lidt usædvanligt trak 3 allerede primo marts. Ellers helt klassisk kulmination i perioden medio april – primo maj, hvor 90 % af forårets trækkende fugle passerede området. Efter 11/5 kun en enkelt sen trækker primo juni. Totalen endte på 130 fugle. Det er absolut ikke særlig mange i forhold til før i tiden, og det er også klart under gennemsnittet for de seneste 10 år. Det er dog trods alt bedre end det meget dårlige forår i 2010, og man kan håbe, at bunden da blev nået.
Dage med over 10 trækkende: 19/4 30, 20/4 18, 8/5 13 og 9/5 15.
83 blev set på efterårstrækket på 11 dage mellem 29/9 og 10/11. Det er det andet gode efterår i træk og resultatet ligger klart over 10 årsgennemsnittet. Det er endvidere den tredje højeste efterårstotal ved Rørvig siden rapportens start i 1973. Som nævnt under Blå Kærhøg var det en god ynglesæson for første gang i mange år for gnaver-specialisterne, og efterårstrækket ved Falsterbo var i 2011 for andet år i træk det hidtil bedste, siden den seneste række af systematiske observationer startede på lokaliteten i 1973. Totalen ved Falsterbo lød på 2380 (kilde Falsterbo Web). Vi kan jo håbe at denne positive tendens også slår igennem ved Rørvig, og at vi vel og mærke også får den rigtige vejrsituation på det rette tidspunkt.
75 % af efterårets trækkende blev set i perioden medio – ultimo oktober, hvilket er helt normalt.
Dage med over 10 trækkende i efteråret: 9/10 12, 16/10 24, 23/10 12 og 25/10 11.
Rastende fugle blev i andet halvår set som følger: 21/10 1 Hovvig, 22/10 3 Korshage og 5/11 samt 21/11 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Lille Skrigeørn  Aquila pomarina  (0, 3, 2)
2 obs af Lille Skrigeørn på et efterår ved Rørvig er ikke set tidligere.
21/8 1 Ø Østre Lyng 15:15 – 15:30 (HVR, EVR) Blev set fra sommerhusgrund på nogen højde. Kun undersiden blev set og ørnen blev derfor klogeligt forsigtigt meldt ud som Skrigeørn sp. idet farvetonen på undervinge dækkerne ikke kunne ses ordenligt. Samme fugl blev senere set trækkende sydøst ved Spodsbjerg kl. 1603 – 1608, og her blev det med sikkerhed konstateret, at det drejede sig om en adult Lille Skrigeørn. Det er uden tvivl samme fugl, som tidligere på dagen blev set trække nordvest over Smør- og Fedtmosen ved Bagsværd.
4/9 kom så meldingen fra Hundested om en 1 ad Lille Skrigeørn, som først var set ved Ullerup Skov og senere blev set trække ud mod VSV over Hundested Havn. Jungletrommerne gik i gang og folk stimlede sammen langs med asfaltvejen ved Brentebjerg. Kl. 12:36 kom forløsningen da den blev opdaget nord for Brentebjerg. Herefter trak den langsomt med flere perioder med kredsen over nordenden af Hovvig mod vest – sydvest. Især i starten var der i fint medlys på fuglen og mange detaljer både på over og undersiden af fuglen blev set. Den blev tabt ude over Nykøbing kl. 12.55.
(JHC, EVR, HVR, BV, CG, EA, JS, KB, KES, CN, BR)
Det er de første af SU godkendte fund af Lille Skrigeørn om efteråret ved Rørvig og fjerde og femte fund i alt.

DOFBasen:2011


2011:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 4256, 81)
Et rigtig dårligt forår for Fiskeørn-entusiaster. Faktisk endnu dårligere end i 2010. Kun 53 trækkende blev set på 23 dage mellem 26/3 og 26/5. Det svarer til ca. 40 % af gennemsnitstotalen for de sidste 10 år, og man skal helt tilbage til 1983 for at finde en lavere forårstotal. Det er ca. på niveau med, hvad der blev set på et forår i 1970erne og i starten af 1980erne. Det var ikke kun lokalt ved Rørvig, at det var en slap Fiskeørnesæson. Ved Hellebæk som normalt er garant for mange Fiskeørne endte forårstotalen på et niveau, der svarer til 48 % af den gennemsnitlige forårstotal for årene 1980 – 2010 (kilde Steen Søgård)
Forårets bedste periode for Fiskeørnetræk medio april bidrog med 52.8 % af den samlede forårstotal.
Kun 2 dage kom dagstotalen over 5: 19/4 14 og 20/4 8. På de øvrige dage blev maximalt set 3 trækkende fugle.
Der var ingen rastende forår og sommer.
Efteråret var for de trækkende fugles vedkommende noget bedre end 10 års gennemsnittet. Den første Fiskeørn på efterårstræk blev set 21/7 og frem til årets sidste obsdag 25/9 blev der i alt set 30 trækkende fordelt på 14 dage. Flest trak ultimo august og 2 dage var set med Rørvig øjne ganske gode 21/8 6 og 26/8 7. På de øvrige dage blev maximalt set 2 fugle.
Der var ret sparsomt med rastende fugle: 4/9, 6/9, 13/9, 20/9 og 21/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2944 / 1976- : 422)
I januar og februar blev der set enlige rastende/fouragerende Tårnfalke på Korshage, Nørrevang, ved Nykøbing og ved Hovvig. Senere i foråret i perioden marts - maj blev arten set rastende på 6 lokaliteter. I området Korshage – Nørrevang - Flyndersø op til 2 på en dag men ellers blot 1 ved Dybesø og Rørvig By.
Forårstrækket var godt med 108 trækkende set på 31 dage mellem 23/3 og 9/6. Det er godt en tredjedel mere end de 10 foregående års gennemsnit. Især perioden ultimo april – primo maj var givtig, her røg ca. 73 % af forårets trækkende igennem området. Arten blev set dagligt på træk i perioderne 18/4 – 2/5 og 6/5 – 11/5 og følgende dage var der mere end 5 trækkende: 19/4 8, 20/4 6, 21/4 8, 23/4 9, 27/4 7, 7/5 8, 9/5 7 og 10/5 10.
Ynglefugle: 30/4 blev det vurderet at 2 par var i gang med ynglecyklus på Korshage. Mindst det ene par fik noget ud af anstrengelserne. 29/6 blev 1 ad han set fodre en unge og primo august blev op til 3 1k set på Korshage. Der var også ynglesucces ved Ringholm. Her blev der 25/7 set en han som fodrede en unge.
Mellem 21/8 og 16/10 blev der på 15 dage set i alt 46 efterårstrækkende fugle. Det er ligesom foråret klart over og ca. 50 % flere end de sidste 10 års gennemsnitstotal. Årsagen er helt givet en god ynglesucces hos mange nordligt ynglende Tårnfalke på grund af god muse tilgang. Dette afspejles også tydeligt i materialet fra Falsterbo og Stevns. Begge steder blev der sat ny sæson- og dagsrekord og der var rigtig mange ungfugle.
Ultimo september var bedste periode. Her blev ca. 56 % af efterårets trækkende set. Dage med over 2 trækkende: 21/8 3, 15/9 6 set indtrækkende under havobs på Korshage, 19/9 4, 25/9 9 og 26/9 13. Sidstnævnte dagstotal er den næst højeste efterårsdagstotal fra Rørvigområdet.
I december blev der kun set rastende Tårnfalke ved Hovvig og på Korshage max 1 fugl pr. dag.

DOFBasen:2011


2011:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 340, 7)
8/5 1 2k han Ø 10:09 Korshage (JB, AF), 9/5 1 2k han NØ 17:01 Korshage (JB), 10/5 1 ad hun Ø 15:14 Korshage (JB, AF, EVR), 22/5 2 2k hunner NØ hhv 14:15 og 14:43 Hovvig (AF), 23/5 1 2k han rastende omkring Skarvkolonien (EVR) og 26/5 1 2k hun NØ 14:40 Nørrevang (AF).
Et forår af de bedre over gennemsnittet. Flere af fuglene blev genfundet indtrækkende på Hundested-siden. Herunder Aftenfalken 10.5., der havde lagt sig systematisk på hjul efter en Lærkefalk, der måtte finde sig i at have den mere sociale art på slæb. Bemærk at det er de samme tre
observatører, der står for samtlige observationer. Antallet af forårsfugle siden jubilæumsrapporten i 1997 tager sig ud som nedenfor vist. Rastende fugle er medregnet. Oplagte gengangere er dog udelukket.
Aftenfalk forår 1997 – 2010

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11 1 5 6 2 9 3 4 1 2 1 8 3 1

Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2011


2011:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2806, 91)
72 Dværgfalke blev set på 22 dage under forårstrækket. Yderdatoerne var 7/4 – 11/5. Det er lidt opløftende oven på det dårlige forår i 2010, men det er stadig under gennemsnittet for de seneste 10 år. Tidsmæssigt var det lige efter bogen med størst andel af de forårstrækkende 76,3 % i perioden ultimo april – primo maj. Præcist en tredjedel af forårstotalen blev bestemt til hanner, hvilket vist er lidt flere end vi plejer at se. Der var som vanligt flest hanner i starten af trækperioden illustreret ved, at ca. 71 % af de trækkende hanner i foråret blev set medio – ultimo april.
Dage med mere end 5 trækkende: 20/4 7, 23/4 7, 25/4 6, 7/5 6, 9/5 14 og 10/5 7.
Der blev ikke set rastende fugle i foråret.
Efteråret gav en tangering af den hidtil bedste sæsontotal fra 1995. 19 trækkende på 13 dage mellem 3/9 og 23/10 er rigtig godt set med lokale øjne. Alle dage nævnes: 3/9 1, 10/9 1, 15/9 2, 19/9 1, 24/9 1, 25/9 5, 26/9 1, 7/10 1, 8/10 1, 9/10 1, 14/10 1, 20/10 2 og 23/10 1. 5 fugle blev set under havobs.
Årets eneste rastobservation var: 14/9 1 Ringholm.

DOFBasen:2011


2011:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1760, 95)
Optimale vejrforhold på det rette tidspunkt resulterede ikke uventet i et stort forårstræk af Lærkefalke. 93 trækkende fugle fordelt på 21 dage mellem 21/4 og 6/6 er klart over de sidste 10 års gennemsnit, og det er fjerde højeste forårstræktotal siden rapportens start i 1973. Der var ikke noget markant gennembrud, men et relativt jævnt pænt træk med flere fine dage sidst i april. Senere i begyndelsen af maj kom så den fra gamle dage så velkendte kulmination. Ca 87 % af forårets trækkende fugle blev set i perioden ultimo april – primo maj.
Trækdage med 5 og derover: 23/4 8, 28/4 7, 29/4 8, 30/4 5, 7/5 5, 8/5 19 og 9/5 11.
Rastende fugle. 24/4 3 set samtidigt Nørrevang, 8/5 2 Korshage og 9/5 1 Ø til Rast Nørrevang.
Kun 2 efterårsfugle: 10/8 1 tidlig 1k V Korshage og mere normalt 3/9 1 ad trækkende Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 522, 43)
1 2k hun tilbragte vinteren og en stor del af foråret i Hovvig. Den blev helt præcist set på 20 dage mellem 7/1 og 4/5. Her ud over var den eneste rastobs en adult fugl ligeledes fra Hovvig 9/2.
Forårstrækket var ligesom for de øvrige falkearter ganske seværdigt og lå ca 12,5 % over de 10 senest foregående års gennemsnitstotal. I alt trak i løbet foråret 32 fugle, og de fordelte sig på 16 dage mellem 20/3 og 10/5. Der var flest fugle primo maj. - 14 fugle, svarende til knap 44 % af forårets trækkende fugle, blev set i den periode. Dage med mere end 2 trækkende: 26/3 3, 19/4 3, 20/4 3, 9/5 4 og endelig som afslutning på et godt forår, sæsonens bedste trækdag 10/5 6.
23 af de trækkende i foråret blev køns/aldersbestemt. Som vanligt var der flest adulte blandt de aldersbestemte og fordelingen var 7 ad hun, 5 ad han. 1 ikke kønsbestemt ad, 4 2k han, 1 2k hun, 3 ikke aldersbestemte hanner og 2 ikke aldersbestemte hunner.
Fra sommeren en obs der må bære prædikatet ”helt uden for nummer” 23/7 1 N Korshage.
Efterårets 11 trækkende fugle er tæt på at være sæsonrekord, og de blev set på 7 dage mellem 3/9 og 16/10 som følger: 3/9 3, 16/9 1, 20/9 1, 24/9 1, 25/9 1, 11/10 1, 12/10 1 og 16/10 2.
Køn/alder er angivet på 8 af de trækkende i efteråret: 1 ad han, 1 ikke kønsbestemt ad, 1 ikke aldersbestemt hun, 4 1k han og 1 1k hun.
Hovvig virkede også i andet halvår tiltrækkende for Vandrefalke. Fra 7/10 og året ud var der i alt 31 dage med rastobservationer. Kun ved et enkelt tilfælde blev der set 2 fugle ellers blot 1 fugl pr dag. Mindst 3 forskellige individer var involveret. I starten af perioden regelmæssigt en ad han ind til midten af november og ellers blot en imm han 14/10, 10/11 og 21/11. Til sidst i perioden fra ultimo november og året ud overtog en ad hun styringen i Vigen.

DOFBasen:2011


2011:  Falk sp  Falco non det  (?, 142, 3)
8/5 1 Ø Korshage (Lærke/Aftenfalk), 10/5 1 Ø Nørrevang (Lærke/Aftenfalk) og 27/5 1 rastende Nakke Nord (Aftenfalk han ?)

DOFBasen:2011

rapp/2011/rov.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1