Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:rov

Rapport 2017

Rovfugle

af Jørgen Hulbæk Christiansen

Hvis observatørerne synes, at der var få trækkende rovfugle i løbet af foråret ved Rørvig i 2017, er der noget om snakken. Det samlede antal af trækkende rovfugle i foråret på i alt 2721, var det laveste siden 1977. Det skal jo gå galt, når de tre talrige arter Musvåge, Spurvehøg og Hvepsevåge alle har en ussel sæson. Blå Kærhøg, Hedehøg, Duehøg, Fjeldvåge og Vandrefalk havde også en dårlig sæson. Nogle af de arter, der er inde i en positiv udvikling - Steppehøg, Lærkefalk og til dels Sort og Rød Glente samt Havørn, klarede sig pænt igennem det for Rørvig vejrmæssigt generelt ringe forår. Tre arter Rørhøg, Tårnfalk og Dværgfalk lå tæt på et gennemsnitsår. Aftenfalk havde et år lige under gennemsnittet. Endelig var 2017 året, hvor områdets første grib (Ådselgrib) blev set.


2017:  Rovfugletabeller 

Tabel 1 
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2007 - 2016

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 502 302 (89) 170 (90) 40
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 6 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 32 (16) 97 50 (05) 18 (09) 15
Havørn 34 (13) 7 (13) 23 21 (13) 3 (fl) 9
Ådselgrib 1 (17) 1 (17) 0
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 157 83 (06) 19 (09) 40
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 78 55 (78) 40 (75) 27
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 3 (fl) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 19 17 (94) 3 (fl) 4
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1143 1052 (06) 319 (06) 354
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2891 7362 (08) 1409 (08) 2410
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 172 107 (10) 88 (10) 41
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 108 41 (09) 12 (04) 21
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 104 73 (06) 15 (06) 24
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 6 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 59 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 186 (16) 45 (12) 70 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 27 12 (04) 3 (04) 6
Totaler 5470 3004

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder

Ult Feb M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 298 3 36 337
Sort Glente 1 2 2 5
Rød Glente 1 8 8 13 8 10 16 9 11 84
Havørn 1 1 5 1 2 0 6 1 1 18
Ådselgrib 1 1
Rørhøg 14 1 27 8 14 44 1 2 111
Blå Kærhøg 1 2 2 17 13 10 10 55
Steppehøg 1 2 2 5
Hedehøg 2 2
Kærhøg sp. 1 1 2
Duehøg 2 2 1 5
Spurvehøg 2 8 85 49 83 78 134 119 3 561
Musvåge 34 217 368 171 58 35 154 71 73 2 1183
Fjeldvåge 3 1 4 6 29 3 46
Fiskeørn 7 20 8 7 15 1 58
Tårnfalk 1 1 1 4 32 23 29 2 93
Aftenfalk 4 4
Dværgfalk 1 2 13 17 22 9 64
Lærkefalk 5 61 39 1 106
Vandrefalk 2 2 1 5 4 14
I alt 3 229 392 302 125 217 347 388 665 7 46 0 0 2758

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri jan 1, pri feb 2, Havørn pri feb 1, Blå Kærhøg med feb 1, Musvåge pri jan 1, med jan 1, ult jan 1.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder

A u g S e p O k t N o v Pri Dec I alt
Hvepsevåge 2 7 6 2 2 18
Rød Glente 0 1 5 4 2 1 14
Havørn 3 1 2 2 2 1 1 9
Rørhøg 9 3 1 3 16
Blå Kærhøg 1 1 2 3 2 1 11 1 22
Hedehøg 1 1
Spurvehøg 8 6 4 8 52 3 43 10 11 145
Musvåge 12 16 17 24 101 328 462 340 78 10 1 1377
Fjeldvåge 1 2 2 1 1 3 1 11
Fiskeørn 2 3 4 2 2 1 12
Falk sp. 1
Tårnfalk 1 1 3 3 3 2 13
Dværgfalk 1 2 3 6
Lærkefalk 1 1 2 4
Vandrefalk 1 2 1 2 1 7
I alt 19 48 34 42 131 405 475 400 91 26 1 1 1 1656

Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rød glente med jul 1, ult jul 1 og ult dec 1, Fiskeørn pri jul 1, ult jul 2, Storfalk sp. med dec 1


2017:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (30934 / 2695)
Fortsat negativ udvikling. For tredje år i træk en forårstotal under de seneste ti årsgennemsnit.
På 12 obdage mellem første obsdag 12/5 og 6/6 blev der blot set 337 trækkende. De tre højeste dagstotaler var 12/5 59, 14/5 127 og 18/5 73. Den efterhånden bredt kendte langsigtede negative tendens i efterårstotalerne ved Falsterbo afspejler en reel bestands tilbagegang i Sverige. Reproduktionen hos de svenske Hvepsevåger har været stabil de senere år, og ungfugleandelen har været stigende siden årtusindskiftet. Årsagen til tilbagegangen menes derfor at skulle findes i overvintringskvarteret i Afrika, hvor regnskoven omdannes til palmeolieplantager.
Få sommerobs af enkelt fugle i juli, og i alt blev der set 20 trækkende på 12 obsdage i efteråret mellem tidlige 14/7 og mere normale sidste obs dag 26/9. 15 af disse blev set i august med max. 17/8 6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 301 36 1 15 4 357
Total 302 36 3 16 4 361
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 29 3 3 8 4 47
Ndag 11 2 3 8 4 28
Fænologi 12.. …. …. …. ..26

2017:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 134, 5) 
Et år lige under de seneste ti års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene.
2/4 1 Ø 11:01 Nørrevang (EVR), næst tidligste forårsobs ved Rørvig.
30/4 2 Ø 10:37 - 10:45 og 16:20 - 16:28 Nørrevang/Korshage (8 observatører).
14/5 2 Ø hhv 08:33 Korshage (KES) og 10:06 Nørrevang (PEL).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 3 2 5
Ndag 2 1 3
Fænologi 02.. ..14

2017:  Rød Glente  Milvus milvus (1650 / 286) 
Forårstotal under tiårsgennemsnittet. Men tendensen på langt sigt er fortsat opadgående.
I januar - februar tre tidlige vinterstrejfere/trækforsøgende: 5/1 1 og 10/2 2. Den næste dukkede op til mere normal tid 27/2. I alt blev der i første halvår set 87 trækkende jævnt spredt ud over 33 obsdage frem til 14/5. Dage med over 5: 31/3 9, 30/4 14, 7/5 6 og 12/5 7. Bestanden i Sverige var i 2016 oppe i størrelsesorden 3500 par, og arten har etableret sig langt op i Sverige. Egentlig fantastisk når man tænker på, at der i 1970 blot ynglede 50 par - alle i Skåne. I Danmark ynglede der i 2016 ca. 150 par. Værre ser det ud i Sydeuropa i Frankrig og især Spanien, hvor bestandene er for kraftigt nedadgående. I Spanien primært forårsaget af forgiftning - noget som også har ramt gribbene.
Et par tidlige returtrækkere blev set i juli 11/7 og 27/7, og i alt blev der set 16 trækkende i andet halvår med 17/9 5 som maxdag og inkluderende et par sene obs i november 8/11 1 og december 31/12 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 27 29 20 2 1 9 1 1 94
Total 1 3 29 32 21 2 1 9 2 1 1 102
MaxRst 1 2 1 2 2
Nobs 1 3 23 22 13 2 1 4 1 1 1 72
Ndag 1 2 14 10 7 2 1 3 1 1 1 43
Fænologi 05.. …. …. …. ..14 11.. …. …. …. …. ..31

2017:  Havørn  Haliaeetus albicilla (334 / 129) 
Ingen isvinter er ensbetydende med få vinterørne. Trækket noget uoverskueligt.
Hele året igennem sås yngleparret fra Ulkerup ofte på fourageringstogt i Hovvig. To unger blev set i sensommeren. Der ud over var der ved Hovvig i løbet af året flere iagttagelser af udefra kommende subadulte (3k+) /adulte og en enkelt immature 2k (måske ungen fra 2016). Der vil ikke blive gjort forsøg på at vurdere, hvor mange rastende fugle, der var involveret i de mange obs fra Hovvig. Det er som tidligere beskrevet også meget vanskeligt ud fra det tilgængelige materiale at vurdere trækket. Mange observatører er stadig ikke grundige nok med at vurdere, om de fugle de ser er overflyvende eller trækkende. Man skal især være forsigtig med at notere fugle som trækkende, når det gælder adulte fugle. Det gælder selvfølgelig især i Hovvigområdet, men også på Korshage/Nørrevang. Der yngler jo Havørne ret tæt på Rørvighalvøen, og Isefjordsmundingen er absolut ingen barriere for en Havørn. I 2017 blev 19 fugle vurderet som værende trækkende/trækforsøgende i første halvår mellem 1/2 og 11/6. En enkelt dag 30/4 skiller sig markant ud. Det var en dag med mange ældre Havørne i luften på den nordøstlige del af halvøen om eftermiddagen. Dagstotalen blev på minimum 6. Eneste øvrige dage med mere end 1 fugl var 12/3 3 og 4/4 2.
I andet halvår blev 12 fugle noteret som trækkende mellem 9/8 og 8/12. Dage med mere end 1: 9/8 2, 16/9 2 og 22/9 2.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 14 1 1 3 5 2 1 1 37
Total 25 2 19 25 32 67 91 160 190 68 42 9 730
MaxRst 2 2 2 2 2 2 4 5 3 2 2 5
Nobs 19 2 16 13 27 48 66 96 100 44 36 8 475
Ndag 14 2 14 8 16 27 27 27 30 21 13 6 205
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Ådselgrib  Neophron percnopterus  (0, 0, 1/1) NY ART FOR RØRVIG 
Historisk observation af den første gribbeart ved Rørvig.
Ved middagstid 3/6 serverede lokalpatrioten fra Halsnæs skarpe Michael Trasborg fra Kikhavn en adult Ådselgrib på et fad til Rørvig Fuglestation. Kun to observatører var på plads til at tage imod. PEL så den trække SV fra matriklen i Rørvig By og SA fra Nørrevang. MT så den trække SV ved Ullerup Skov, Kikhavn kl 11:59 - 12:02 og ved Rørvig blev den set i tidsrummet 12:12 - 12:16, så den havde fin fart på. Forsøg på at indhente fuglen ved Hovvig/Brentebjerg mislykkedes da også. Et par dage senere forårsagede den et sandt hitrace på det sydlige og sydvestlige Lolland, hvor den til sidst blev set trække ud mod Langeland fra området ved Albuens basis. Ådselgrib er meget sjælden i Nordeuropa og i øvrigt stærkt truet i Sydeuropa. Bortset fra en skudt fugl 30/8 1918 ved Ebbeskov, Faxe på Sydsjælland er der kun 2 fund i Danmark begge fra nyere tid. 22/5 1993 1 imm udtrækkende Skagen og 28/4 2010 1 adult N Selsø. Dermed bliver Ådselgribben en af de sjældneste fugle, der er set i vores område og den kæmper hårdt med albatrossen om at blive årets hit ved Rørvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 03

2017:  Rørhøg  Circus aeruginosus (5069 / 844) 
Rimelig forårstotal tæt på gennemsnittet for alle årene. Mislykket yngleforsøg i Hovvig.
I Hovvig set rastende mellem 16/3 og 8/10. Der blev som max set 4 rastende Rørhøge pr dag.
Forårstræk blev set på 25 obsdage mellem 28/3 og 3/6 og totalen endte på 111 fugle, hvilket er noget under niveauet for de senere år. I april var vejrsituationen som oftest ugunstig for trækobs og flest fugle, lidt over halvdelen af forårstotalen ca 53 %, blev set i maj. Dagstotaler over 10: 31/3 12, 14/5 14 og 18/5 19. 25 hanner blev bestemt, hvilket svarer til 22,5 % af de trækkende. Der spores en vis træthed hos nogle af observatørerne. I hvert fald er der bestemt køn og alder på færre trækkende Rørhøge end normalt, og nogle rapporterer heller ikke klokkeslet, hvilket ikke letter bearbejdningen.
Ynglefugle: Et par gjorde yngleforsøg i Hovvig, men mislykkedes.
I efteråret blev der på 11 obsdage mellem 11/8 og 29/9 set 16 trækkende Rørhøge. Hvilket er få og klart under gennemsnitsniveauet. Eneste dag med mere end 2 var 16/8 3.
Ved Falsterbo har der været et fald i antallet af trækkende juvenile Rørhøge de sidste ti år og i Finland steg bestanden kraftigt frem til årtusindskiftet, men er herefter stabiliseret. Begge dele kunne tyde på at ynglebestandene nordøst for os har nået et “mætningspunkt”.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 36 59 2 9 7 126
Total 32 94 142 78 41 140 82 1 610
MaxRst 3 3 4 3 2 4 3 1 4
Nobs 21 62 72 51 33 91 62 1 393
Ndag 9 26 24 24 19 30 25 1 158
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. ..08

2017:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3895 / 891) 
Overvintring i Hovvig. Atter svagt forårstræk langt under gennemsnitsniveauet for både de seneste ti år og alle årene.
To brune og en ad. han blev set regelmæssigt rastende i Hovvig fra årskiftet og frem. Sidste blev set på lokaliteten 29/4.
Et par tidlige trækkende sås 15/2 og 4/3 og den næste til normal tid 30/3. I alt blev blot 56 set trækkende på 20 obsdage frem til 15/5. To dage med mere end 5 trækkende: 18/4 10 og 30/4 10. Kun 8 hanner svarende til ca. 14 % af forårstotalen blev set under forårstrækket.
Blå Kærhøg er som beskrevet i RF rapporten 2016 presset i stort set hele Vesteuropa. Hvilket fint kan ses, hvis man sammenligner femårsgennemsnitstotalen for årene 2013 - 2017, som er ca. 61 med de foregående femårsperioder siden 2003, hvor gennemsnitstotalen ikke har været under 90. Vi snakker med andre ord om en tilbagegang på 30 %. Måske står det ikke så galt til, som tallene her viser, vejrforholdene de enkelte år kan jo være en faktor, men der er absolut grund til bekymring.
Efterårstrækket var efter nutidens målestok ikke så dårligt. Men det skyldtes primært, at en observatør havde taget opstilling ved Plantagen på de rigtige dage. Der blev set i alt 22 trækkende på 11 obsdage mellem 17/8 og 26/10. Eneste dage med mere end 2 trækkende var 19/10 6 og 20/10 5. Fra 24/8 og året ud sås regelmæssigt rastende fugle i Hovvig. Op til 3 hunfarvede på en dag og en enkelt han ved andet tilfælde.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 32 20 2 7 13 78
Total 9 9 14 35 20 3 10 28 17 13 158
MaxRst 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3
Nobs 8 9 13 20 16 3 8 25 15 11 128
Ndag 6 9 11 9 8 2 6 7 9 10 77
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 17.. …. …. …. ..22

2017:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 44/44, 5/5) 
Imponerer fortsat med fem på forårstrækket.
30/4 1 2k Ø 16:03 - 16:06 Nørrevang/Korshage
1/5 1 ad hun Ø 10:18 - 10:20 Korshage
8/5 1 2k NØ 05:39 Korshage
12/5 1 2k han 12:28 - 12:30 Korshage og 1 2k N 16:22 Rørvig.
Der var i 2015 14 mulige ynglepar i Finland og antallet af obs i yngletiden i Sverige er stigende. Ynglesuccesen i 2017 var dog ringe, hvilket gav sig udslag i ganske få juvenile på efterårstrækket ved Falsterbo. Det kan blive lidt vanskeligt at se Steppehøg på forårstrækket i 2018. Måske bør man satse på at se en ældre fugl i april. Der kan nu udskrives en konkurrence om hvem, der først ser Steppehøg nummer 50 ved Rørvig (se parentestallene).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 1 4 5
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 30.. ..12

2017:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 208, 3) 
Ned på jorden igen efter det fine år 2016. Kun 2 på forårstrækket.
14/5 1 2k Ø 6:35 Korshage (SA, EVR)
18/5 1 ad han Ø 15:00 - 15:03 Nørrevang (8 observatører)
En af de sjældne efterårsfugle: 20/8 1 ad han V 08:50 Højsandet (KB). Det er tiende efterårsfund fra området.
I 2016 ynglede 49 - 50 par i Sverige, hvoraf de 32 på Øland. Reproduktionen er fortsat dårlig. Kun 11 par havde succes og i alt kom beskedne 19 unger på vingerne. Samme antal flyvefærdige unger (19) blev produceret i Danmark af 20 - 29 par. Både antallet af par og antallet af unger i Danmark var væsentlig lavere end i de to foregående år.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 14..18 20

2017:  Kærhøg sp  Circus non det  
To observationer. 19/4 1 Ø formentlig Rørhøg og 12/5 1 Hede/Steppehøg Ø er identisk med en 2k Steppehøg bestemt af andre observatører.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2017:  Duehøg  Accipiter gentilis (1145 / 152) 
Spændende obs fra yngletiden, men meget få trækkende både forår og efterår.
Tre vinterobs i januar af minimum 2 forskellige hunner. De næste blev først set medio marts, hvor arten blev set rastende på Nørrevang/Korshage og i Hovvigområdet. Blot fem trækkende i foråret: 13/3 2, 23/3 1, 31/3 1 og 18/4 1.
En territoriehævdende ad han blev set på Korshage ultimo marts, men ikke derefter. Ultimo juli dukkede en juvenil fugl op i Hovvig, hvilket mere end antyder, at et par har ynglet tæt på vores område.
Set rastende i Hovvig fra 25/9. Frem til 22/12 blev set mindst tre forskellige: 1 1k han, 1 1k hun og 1 ad han. Ingen trækkende i efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 3 13 2 4 7 3 2 3 37
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 13 2 4 7 3 2 3 37
Ndag 3 7 2 2 3 3 2 3 25
Fænologi 01..09 11.. ..18 23..31 25.. …. …. ..22

2017:  Spurvehøg  Accipiter nisus (53650 / 8410) 
Få trækkende både forår og efterår. Ingen sikre ynglefund!
Med blot 563 trækkende på 36 obsdage mellem 15/2 og 6/6 blev forårstrækket et af de dårligste, vi har oplevet, og det udgjorde under 50 % af både gennemsnittet for de ti seneste foregående år og af gennemsnittet for alle årene siden 1973. Kun tre dagstotaler over 50: 31/3 66, 30/4 61 og 12/5 76.
Eneste tilgængelige oplysning om ynglefugle handler om territoriehævdende fugle på Korshage ultimo marts - primo april.
Efterårstrækket gav 145 trækkende, hvilket som forårstrækket er langt under gennemsnitsniveauet for de senere år. De blev set på 38 obsdage mellem 15/8 og 8/11. Kun to dage med over 10: 26/9 19 og 19/10 28.
Herudover blev der året igennem set rastende Spurvehøge på de gængse lokaliteter med op til 2 fugle pr dag i Hovvig som max.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 95 210 253 3 14 64 56 11 708
Total 7 5 110 230 272 9 13 60 82 70 42 18 918
MaxRst 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 4
Nobs 7 5 40 61 45 8 13 45 30 33 35 16 338
Ndag 7 5 17 20 16 7 8 22 22 18 14 13 169
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Musvåge  Buteo buteo (129031 / 1974 - : 56891) 
Dårligste forårstræk i 40 år og laveste efterårstotal i 20 år. Ynglefund på Korshage.
Laveste forårstotal siden katastrofeåret 1977. I alt blot 1186 trækkende på 46 obsdage. De fleste 756 svarende til 64 % af totalen blev ikke overraskende set i marts. De første trækforsøgende blev set allerede i januar, men første reelt trækkende sås 28/2 med 34 østgående. Dagstotaler over 100: 8/3 178, 13/3 161, 31/3 136 og 30/4 152.
Der er rapporteret et af de sjældne ynglefund fra Korshage.
Der blev numerisk set lidt flere på efterårstrækket, men en total på 1389 er den laveste i 20 år. Det er dog et resultat, der ligger lidt over gennemsnittet for alle årene siden 1973. Der blev set træk på 49 obsdage mellem 8/8 og 11/11. 880, 63 % af efterårets trækkende, blev set i oktober. Der var to dage med ret pæne trecifrede dagstotaler: 10/10 442 og 13/10 306.
Ud over de trækkende blev der i løbet af året som max set op til 6 rastende Musvåger i Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 756 247 146 45 453 880 11 2575
Total 92 93 822 299 203 23 9 129 485 938 118 167 3378
MaxRst 6 3 7 5 7 3 1 5 6 6 6 6 7
Nobs 66 41 78 53 59 17 9 67 42 67 81 85 665
Ndag 28 20 27 21 23 14 6 25 22 27 28 28 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15701 / 1118) 
Yderst fåtallig. Kun 46 set på forårstrækket.
Vinteriagtagelser i første halvår: 25/1 og 11/2 1 Hovvig. Forårstræk set på 14 obsdage mellem 26/3 og 18/5. Apriltrækket af gamle fugle svigtede nok af vejrmæssige årsager og flest 32 blev set i maj. Kun 1 2k blev bestemt. Blot to dage med over 5: 30/4 6 og 1/5 16.
Det ser lidt dystert ud for denne art, som virkelig er inde i en deroute. Arten er gået markant tilbage som overvintrende i Danmark, og der er gået koks i gnaver cyklus i Lapland, hvilket jo for en udpræget gnaver specialist som Fjeldvåge er katastrofalt. 2017 var et yderst ringe yngleår så prognosen for forårstrækket 2018, ser ikke for god ud.
I efteråret blev set 11 trækkende på 10 obsdage mellem 2/9 og 21/11. Lidt rastobservationer fra efteråret. Først 23/10 1 Dybesø og derefter fra 7/11 en rastende og fouragerende på lokaliteterne Nørrevang, Søndervang og Hovvig. Den blev sidst set 22/12.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 32 5 2 4 57
Total 1 1 3 12 33 5 3 7 20 85
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 3 7 13 5 3 7 20 60
Ndag 1 1 2 6 7 5 3 5 13 43
Fænologi 25.. …. …. …. ..18 02.. …. …. ..22

2017:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (4432 / 543)
Meget få på forårstrækket. Efteråret lidt bedre.
Første dukkede op 23/3 og i alt blev blot 58 trækkende set på 21 obsdage. Sidste trækkende set 3/6. Eneste dag med mere end 5 trækkende var 15/4 10. Den lave forårstotal skyldes nok primært dårligt trækvejr ved Rørvig en stor del af april.
I alt 17 blev set på efterårstræk på 15 obsdage mellem 6/7 og 26/9. Det er over gennemsnittet for alle årene, men under gennemsnittet for de seneste ti år. Eneste dag med mere end 1 trækkende var 8/8 2 og 13/9 2. Ud over de trækkende blot en enkelt rastende i Hovvig 14/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 29 22 1 2 9 5 75
Total 7 29 22 1 3 9 6 77
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 19 16 1 3 9 5 60
Ndag 4 8 8 1 3 8 5 37
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3690 / 1975-: 573) 
Trækket både forår og efterår tæt på eller lidt under gennemsnitsniveau.
I foråret blev der set 93 trækkende på 19 obsdage mellem 12/3 og 6/6. 52 svarende til ca. 56 % blev set i maj. Dage med over 10 trækkende: 29/4 21, 30/4 11, 3/5 11 og 18/5 11.
Ynglefund: 1 par ved kasse på Korshage. Ynglesucces ukendt.
Efterårstrækket gav beskedne 13 fugle. De blev set på 10 obsdage mellem 15/8 og 20/10. Bortset fra 20/9 2, 25/9 2 og 8/10 2 kun 1 fugl pr. dag. Bortset fra 4 rast 30/4 og 2/5 Korshage sås i 2017 som mest op til 3 Tårnfalke rastende på en dag ved flere lejligheder i Hovvig og et par gange på Nørrevang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 37 52 2 1 7 5 106
Total 26 13 35 125 140 36 45 129 65 78 44 40 776
MaxRst 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 1 2 4
Nobs 24 12 30 75 80 33 39 90 54 70 44 35 586
Ndag 16 10 17 24 26 17 22 29 27 24 17 19 248
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 401, 5)
4 på forårstræk er under gennemsnitsniveau. Arten dukkede trods et ret køligt forår op medio maj.
14/5 1 tf Brentebjerg uden angivelse af køn eller alder (PEL) og 18/5 3 trækkende hanner - 08:55 og 2 sammen ca. 14:00 (mange observatører). Desuden 24/5 1 rastende hun Rørvig Lyng (BV).
Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 14..24

2017:  Dværgfalk  Falco columbarius (2839 / 379) 
Forårstræk over gennemsnittet for de seneste ti år og tæt på gennemsnittet for alle årene.
Rimeligt forår med 64 trækkende på 18 obsdage mellem 31/3 og 18/5. Et ryk på 30 i dagene 29/4 - 2/5 hjalp gevaldigt på årstotalen. Dage med over 5 trækkende: 18/4 6, 29/4 6, 30/4 10, 1/5 8, 2/5 6 og 12/5 6.
I efteråret 6 trækkende, som alle nævnes: 20/9 1, 27/9 1, 30/9 1, 5/10 2 og 8/10 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 33 33 3 3 73
Total 1 39 33 4 3 1 81
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 23 22 4 2 1 53
Ndag 1 10 7 4 2 1 25
Fænologi 31.. …. ..18 16.. …. ..03

2017:  Lærkefalk  Falco subbuteo (2179 / 94) 
Sjette forår gennem tiderne med over 100 forårstrækkende Lærkefalke.
Et forårstræk klart over både tiårsgennemsnittet og gennemsnittet for alle årene siden 1973. På 14 obsdage mellem 29/4 og 30/5 blev i alt set 106 trækkende, heraf de 101 i maj. Flere pæne dage med tocifrede dagstotaler: 1/5 18, 2/5 23, 12/5 17 og 18/5 10. Forårstotalerne har fluktueret noget alt efter om den rigtige vejrsituation ramte på det rigtige tidspunkt, men vi har gennemsnitligt set langt flere Lærkefalke i årrækken efter jubilæumsrapporten i 1997. Den gennemsnitlige forårstotal for årene 1973 - 1997 var 33 og for årene 1998 - 2016 ligger gennemsnitstotalen på 71 altså mere end dobbelt op. En så stor fremgang kan ikke forklares med held med vejret. De standardiserede ynglefugletællinger i Sverige viser en signifikant fremgang siden årtusindskiftet og i Finland steg antallet af ynglepar successivt frem til 2008, hvor efter bestanden har været mere stabil. Falsterbo havde i efteråret 2016 den hidtil bedste træksæson med 143 trækkende med en ungfugleandel på 88 %, hvilket tyder på en meget fin ynglesæson. Det bliver spændende at se udviklingen fremover. Mange Lærkefalke gav sig tid til at fouragere på halvøen. 30/4 og 2/5 sås 7 fugle samtidigt fouragerende over Dybesø, hvilket er ny rastrekord. Derudover kan nævnes 3 rastende i Hovvig 14/5.
Et julifund er ikke almindeligt: 9/7 1 fouragerende Nakke By. 4 trækkende blev set i efteråret. 14/8 1, 17/9 1, 26/9 1 og 29/9 1. Der ud over blev enkelt fugle set rastende i Hovvig på datoerne 12/8, 20/9 og 27/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 124 1 3 133
Total 12 139 1 3 5 160
MaxRst 7 7 1 1 1 7
Nobs 3 36 1 3 5 48
Ndag 2 12 1 2 5 22
Fænologi 29.. ..30 09.. …. ..29

2017:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (667 / 108) 
Svagt forårstræk klart under middel givetvis på grund af dårligt trækvejr i den tidlige del af træksæsonen.
Foråret kunne kun mønstre 14 trækkende. De blev set på 8 obsdage mellem 31/3 og 18/5. 9 af de trækkende blev set i maj. Dage med mere end 1 trækkende: 31/3 2, 17/4 2, 7/5 4 og 14/5 2.
7 trækkende fugle i efteråret set på lige så mange obsdage mellem 1/9 og 13/10 er flere end normalt.
Var regelmæssig rastgæst i Hovvig i vinterhalvåret. I første halvår en ad. han og i andet halvår max. 2 1k hanner på en dag. Sidste rastobs forår 31/3 Korshage og første efterår 20/9 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 8 4 3 20
Total 22 4 15 3 8 5 6 1 8 72
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 22 4 15 3 6 5 6 1 7 69
Ndag 9 3 7 2 5 5 4 1 4 40
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 01.. …. …. ..21

2017:  Falk sp  Falco non det 
2 observationer af ubestemte falke. 10/9 1 Lærke/Aftenfalk rastende herefter SV i Hovvig og en større kontrastløs Storfalk sås 17/12 flyve mod sydøst fra Skansehage. Den gav ifølge observatøren ikke associationer til Vandrefalk.

Lærke-/Aftenfalk. DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 10

 
Storfalk sp. DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17
rapp/2017/rov.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1