Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:samlettekst

2018 • 46. årgang ©
Redaktionen afsluttet: xx Marts 2019

Redaktion: Jørgen Bech (ansv.), Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange
Tabeller og hovedkorrektur: Lasse Braae
Layout og IT-udvikling: Knud-Erik Strange
Udgiver: Rørvig Fuglestation

Rapporten bedes citeret:
Bech, J., L.Braae, J. H. Christiansen og K. E. Strange (2019): Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2018. Rørvig Fuglestation.

Forfattere
Lommer – Storke: Knud-Erik Strange
Andefugle: Lars Andersen
Rovfugle: Jørgen Hulbæk Christiansen
Hønsefugle: Niels Henrik Valerius
Vadefugle: Peter Ellegaard
Kjover – alkefugle: Stefan Andersen
Duer – spætter: Niels Henrik Valerius
Lærker – værlinger: Jørgen Bech

Forsidebillede: Stellersand 2018-03-29 Korshage. Foto: Lars Andersen

Rapport 2018

Fugleåret 2018 i Rørvig

af Jørgen Bech

Vi har jo set det komme gennem flere år, men i 2018 blev klimaændringerne helt tydelige og kom i den grad til at tegne årets ornitologiske udbytte. Bortset fra at det er blevet varmere, er det især blevet mere uforudsigeligt, og tendensen til at vejrsituationer låser sig fast, er blevet større.
Ornitologien i 2018 blev meget påvirket af højtrykket fra starten af maj, der holdt hele sommeren i én lang stationær vejrperiode med varme og tørke, og udtørringer ændrede helt vores lokaliteter. Især tydeligt i Hovvig, hvor det normale boom af svømmeænder fra eftersommeren var erstattet af vadefugle på de store, blotlagte flader.
Forårstrækket blev noget ujævnt, men med en af de bedste april-træk i flere år inden dynamikken helt forsvandt under højtrykket i maj. Men årets største ornitologiske begivenheder kom fra havet. Efter års fravær kom et par stormlavtryk ind ad den helt rigtige bane ultimo september, hvor diversiteten af havfugle er størst. Havfugletrækket fra Korshage var overdådigt og artsrigt disse dage, herunder mange Store Stormsvaler, Kuhls Skråpe, Sabinemåger og en Storkjoverekord af jordskredstypen. Kattegat gav også en stribe fine ænder. ”Årets fugl” må være Stellersand han ultimo marts tæt fulgt af en Brilleand, som var ny art for Rørvigs område.
Året kunne som forventet ikke præstere hits på 2017-niveau. Blandt småfuglene en Iberisk Gransanger 2k fra april – maj, hvis skæbne imidlertid ligger hos SU. I efteråret var Storpiber alene som ”eastern vagrant”.
Der var generelt god dækning af forårstrækket og lokaliteterne, mens efteråret – bortset fra det vejrspecifikke havtræk – blev dækket mere sporadisk. Dækningen er afhængig af en mindre fast gruppes engagement. Rapportgruppen har gjort året op inklusive talkorrektur og kvalitetskontrol. I alt blev set 240 arter på Rørvighalvøen i 2018, og artslisten (A-C arter) er revideret til 318. Her er et link til den samlede artsliste.
 

Vinter
Ingen sne og is og ingen vinterdramaer. Storpiberen fra Nørrevang og Bjergpiberen fra Skansehage var stationære og i Flyndersø et bekkasineldorado på 76 Dobbelt- og 6 Enkeltbekkasiner. Et lille bælte brak ved Nakke blev fourageret af 3 Hvidsiskener som del af vinterens invasion af Nordlig Gråsisken, der bl.a. sås i et vintertræk på 592 ved Korshage. Et par store andetællinger gav Sortand 8000 ved Korshage og Bjergand 2200 i Hovvig og bonus med en Kongeederfugl ad han 30/1 Korshage.
 

Forår
Netop som de første forårsfugle rørte på sig indtraf et vejrskifte ind i februar med kulde og dagsfrost, der bed sig fast og holdt helt frem til ultimo marts. Noget af et stemningsskift - Skovsneppefald under snestorm primo marts! Resultatet var en forsinkelse af det tidlige forårstræk for alle arterne på 2 – 3 uger og sene ankomster. Sidst i marts gennembrud med et par større trækdage. Rød Glente påbegyndte endnu en forårsrekord (209), 18/3 Havørn 5, 27/3 Vandrefalk 5 og 25/3 Hedelærke 21. 30/3 Kongeørn på trækforsøg og Trane 1015 Ø. Ved Plantagekysten Islom 1 og Nordisk Lappedykker 6 og store dykandekoncentrationer med Sortand 7700 og Ederfugl 9100 ud for kysten ved Isefjorden. 29/3 kom så årets mest spektakulære fund: Stellersand han tæt ved Korshages spids på en dag med iskold nordøstenkuling. Den lå der hele dagen i det turbulente hav.

April er vores vigtigste trækmåned, og efter nogle sløje år fik vi en gedigen måned med mange fine trækdage. 2/4 4805 Ringduer og 7/4 Gråsisken 757 Ø. Mosehornugle kom ind med et brag – 4/4 6 fugle på tf og rast og 13 af i alt 18 forårsfugle kom på den første uge. Derimod nedtur for Stor Tornskade – 5 forår var virkeligt få. En uge ind i måneden kom rovfuglene for alvor i gang. Første Steppehøg (en adult han) trak 7/4, og årets hele 6 fugle passerede alle i april. Til gengæld et skrantende antal Blå Kærhøge, kun 46 i alt. 13/4 stor dag med Fiskeørn 22 og ikke mindst Fjeldvåge 99 Ø Korshage. Bedste dag med Fjeldvåger i årevis (om end en faktor 4 lavere end rekorddagen fra 1979) og en årstotal på 254 - næsten alle adulte fugle fra april. 8/4 Sort Glente 2 Ø, 16/4 Fiskeørn 29 og Vandrefalk 7. Moderat år for Ringdrossel med 58 i alt og flest 28/4 16 rast Korshage.
På månedens sidste dage gennembrud af Lærkefalk 30/4 med 27 Ø Korshage – i løbet af maj nås årstotal på 115. Det går godt her, omvendt med Dværgfalk, hvor 36 i alt på foråret er for få. Hedehøg ad hun trak 30/4 – siden blot en ny hun 10/5. Vendehals kom meget koncentreret, hvor 7 af 8 fugle blev fundet 23/4 – 28/4.

To dage inde i maj faldt så højtryks-hammeren. Dage med strålende sol og varme, men uden den dynamik, der giver mange fugle. Man kunne så tro, at et større flow af mediterrane arter ville forlænge til Rørvig, men det udeblev helt. Hele Mellem- og Sydeuropa lå hærget af kulde og lavtryk. Der var lukket. Trækrast af småfugle blev under middel, f.eks. blot et maksimalt 75 Gule Vipstjerter 14/5 Flyndersø. Nede i Hovvig var hele 16 Temmincksryler oppe i koordineret flugt 14/5. Rovfuglene kom sivende – herunder 2 Sorte Glenter og 4 Aftenfalke. Hvepsevåge højst 29/5 152 og så var de i gennem – ingen af de normale dage ind i juni. Men så var der Islom! Hele 5 fugle NV fra Korshage, flere lige over eller tæt ved Korshagespidsen fra Isefjorden og ud over Kattegat i smukkeste sommerdragt med det åbne ventilerende næb. Altid om morgenen. Rørvig – Sjællands svar på Skagen!
Måske var maj monoton, men det var altid godt vejr, så det blev trods alt til en pæn række af de subsjældne småfugle: Lille Fluesnapper 4/5 1 ad han Dybesø + 15/5 – 25/5 1 2k Korshage. Pirol tidlige 8/5 1 2k tf Korshage fulgt af 2 senere i maj. 27/5 – 31/5 Savisanger syngende Hovvig – klos på vejen og let at se, men fortsat mærkbar tilbagegang hos Græshoppesanger med kun 2 på trækrast. 15/5 Gulhovedet Vipstjert. Gulirisk 24/5 og 28/5. Sjældneste fugl i maj var nok en Rødstrubet Piber tf/S Korshage 28/5.
Mens der var relativt lukket mod syd, var der mere åbent østpå. Herfra kom et stort inflow af Karmindompap. I alt 19 fugle gav et virkeligt boost til de oftest små år siden 90´ernes storhedstid. Heraf et par langtidsstationære 2k hanner, især Flyndersø 25/6 – 6/7.
 

Ynglefugle
For hele gruppen af insektspisere blev ynglecyklus meget forceret. Ved ankomst varme og et allerede avanceret insektliv. F.eks. ankom Nattergal til normal tid, men sidste sangdag var ekstremt tidlige 6/6. Mange arter på flyvende insekter syntes at have haft et godt år, men andre fik problemer i tørken. For eksempel tyder vores bruttotal på, at Gærdesmutte havde meget lav reproduktion (næsten halveret antal registreret i 2. halvår), og en art som Kærsanger havde et dårligt år.
Broget Fluesnapper: 1 par – første sikre ynglefund i årevis! Rødrygget Tornskade: 9 par var et fald på 2 par, men med i alt 26 1k rekord produktion. Hedelærke: 2 – 3 par, sikre Ringholm Skov og Slettemose. Rødtoppet Fuglekonge: 2. Sortstrubet Bynkefugl: 0! Skovsanger: 8 stationært syngende han (stort år). Ravn: 1 par Korshage (synes opgivet). Bomlærke: 2 revirer med sang. Skarv: 756 par i Hovvig kolonien – mens 2 sortnæbbede Sølvhejrer rumsterede hele sommeren (næste år?).
 

Efterår
Rørvighalvøen fik pludseligt under den svære tørke en vadefuglelokalitet i topklasse! Delvist tørlagte flader bredte sig hurtigt i Hovvig, og med dem kom vadefuglene. Hele paletten af arter. Rekorderne stod i kø. Klyder i alt 76 med sidste gruppe så sent som 11/10. Stor Præstekrave nåede 281 29/8. Kærløber 6 – 7 fugle med 2 i juli og 4 – 5 14/8 – 10/9. De fleste svømmefugle gik som forventeligt helt i bund. Skeand nåede lige 29/8 87, men unægtelig langt fra fjordårets 669. Kun Krikand holdt skansen. Rovterne optrådte i Hovvig med 3 adulte som enkeltfugle på kort rast, og årets eneste Pungmejse blev hørt, men ikke set 7/8.
De sjældneste vadefugle optrådte imidlertid uden for Hovvig. 15/8 sås en Stribet Ryle i ryleflok på Korshage, men var tilsyneladende hurtigt væk igen (regnet som identisk med fugl fra Kikhavn samme morgen). Og langt senere den 20/10 blev en Tredækker trådt op fra den fugtige lavning yderst på Korshage på aldeles klassisk vis – en sjælden fugl og dertil en meget sen forekomst.
Småfugletrækket syntes at være passeret tidligt og med sløje fald. Således kun én Vendehals. Et par gode august observationer var 22/8 Markpiber 1 V Flyndersø og 26/8 Nøddekrige 3 SV Slettemose. Senere i september sås Storpiber overtrækkende (21/9) og 2 Rødstrubede Pibere fra Korshage. Her kulminerede Sortstrubet Bynkefugl med 6 8/9 efter de første 1k var dukket op en måned tidligere. 12/9 sås både Sodfarvet og Almindelig Skråpe fra Korshage, men det var intet mod det, der ventede.

Den helt store havfugleperiode kom fra 23/9 til 4/10. En serie af kulinger, der sluttede i NV, og et langvarigt vindtryk. Præcis det der skal til at sætte gang i Kattegat Loop, og det i den periode, hvor flest arter er i spil. Siden kom der en mindre periode sidst i oktober. Midt i alle de klassiske havfugle var det en havdykand, der forsøgte at stjæle billedet på førstedagen 23/9: Sent på dagen passerede Rørvigs første Brilleand NV forbi Korshage. Fin han med det hele. Endelig fik vi den ind i halvøens territorie!
Samlet blev det det bedste havfugleår siden det legendariske 1997. Alle arter var repræsenteret. Stor Stormsvale i alt 31 med en forrygende dag 24/9 17 NV. Almindelig Skråpe 2. Sodfarvet Skråpe 3/10 4 NV og i alt 13 – hvilket var langt under norm i forhold til de gode betingelser, men vel foreneligt med endnu et år med en meget lille tilgang til danske farvande. 3/10 var der skråpehit: Atlantisk/Scopolis Skråpe 1 V Korshage (en Kuhls!). Både Lille Kjove (i alt 8) og Mellemkjove (i alt 6) optrådte på trods af, at tilgangen af 1k fugle fra Arktis var uhyre ringe. Aldersfordelingen hos de 2 arter var usædvanlig med en høj andel af fugle ældre end 1k. Storkjove gik amok! Få dage efter de voldsomme rekorddage i Nordjylland sås 3/10 169 V Korshage. En malstrøm af Storkjover helt ind til strandzonen. En tidligere rekord på 14 blegnede helt, og arten nåede 249 for året. Siden 2012 ingen Sabinemåge, men nu kom de: 24/9 1 1k, 28/9 1 ad og 29/9 1 1k. Den adulte var Rørvigs første gamle Sabinemåge, og den kom smukt i sin ufældede sommerdragt. Sidst på måneden kom der gang i lidt alkefugle, herunder Lunde 23/10, men man måtte vente til 4/12 med Søkonge 1 NV Korshage.

Uden havfugle havde efteråret været lidt sløjt. Flere deciderede bundskrabere som Pibesvane, Mosehornugle, Stor Tornskade, Lille Korsnæb (derimod kom et moderat inflow af Stor Korsnæb) og Lapværling, der med to observationer blev reddet som årsart for Rørvig. En Kongeørn var lige ved at snyde sig uset igennem, men blev 7/10 set trække syd fra Hovvig. Årets anden observation af Kongederfugl ad han fra Korshage 16/11. Bjerglærke blev set som 1+ 1, og Bjergpiber var tilbage ved Skansehage fra 6/11 og stationær året ud. 17/11 var der fint selskab i tangopskyllet i form af en Storpiber.
23/11 blev en af årets sidste dage, hvor det løftede sig lidt: En fjerntliggende Brilleand han (og nok samme som i september) lå kortvarigt synlig efter at være set fra Halsnæs i nogle dage forinden. Den lå i kæmpeflokke af sortænder, der ustandseligt blev jaget op af jagtbåde. Helt urimeligt i et marint område med global betydning for flere andearter!

Bidragsydere 2018

af Knud-Erik Strange

Materialet til årets rapport kan ses i DOFbasen. Primo januar 2019 var der indtastet 56366 observationer fra Rørvig-området for år 2018.

I alt har 186 personer bidraget med materiale i 2018. Den komplette liste kan ses her.

Stor tak til alle, men især til de mest flittige…
Observatører med over 500 indtastninger i DOFbasen:
Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Jørgen Scheel (JS), Lasse Braae (LB), John Rieland (JR), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Vagn Wendel Sørensen (VWS), Stefan Andersen (SA), Annette Friis (AFr), Jørgen Bech (JB), Peter Ellegård Larsen (PEL) og Dan Rostgaard-Nielsen (DRN).


Generelle oplysninger

Artslisten

Se samlet artsliste...

I henhold til AERC standard og den officielle danske fugleliste inddeles de trufne fuglearter i de enkelte lande, herunder Danmark, i 5 kategorier (se DOF's danske fugleliste). Denne standard er fulgt i RF siden 2000.

Samtlige registrerede fuglearter i Rørvig-området fordeler sig således:
A-arter 311, B-arter 2 og C-arter 5.
I alt (marts 2019): 318 spontant forekommende arter.

I kategorien D er truffet 2 og i kategorien E er truffet 11 arter.

Systematikken følger Voous (1977).

Arternes forekomst kan beskrives verbalt v.h.a. af regelmæssighed og hyppighed - definitioner kan ses her.

Parentestal

For mere fåtallige arter, er der i rapporterne anført tre tal i parentes efter det latinske artsnavn.

Det første tal angiver antal fugle set til og med 1972 (d.v.s. iagttagelser fra før Rørvigrapportens tid). Det andet tal dækker perioden 1973 - til og med foregående år, og det tredje tal angiver antal fugle i det aktuelle år.

For SU-arter og andre lokalt sjældne arter er der fra og med 2017-rapporten både angivet antal fund og antal individer adskilt af en skråstreg.
Se yderligere forklaring her.

For de rovfugle, der raster regelmæssigt i området (f.eks. Hvepsevåge, Rød Glente, Havørn, Duehøg, Fjeldvåge, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk) angiver parentesen antallet af trækkende fugle henholdsvis forår /efterår i perioden fra fuglestationens start til og med sidste år.

Her skal det tilføjes, at hvis man sammenligner med tidligere års parentestal, skal man være opmærksom på, at der nu og da indsendes ældre data til redaktionen, hvorved de „ældre“ parentestal bliver reguleret.

Observationstabeller

Ændring marts 2015: Øverst på de relevante sider er der nu mulighed for at vise eller skjule observationstabellerne.

Efter hver artstekst er der fra og med år 2013 indsat en tabel der viser fordelingen af årets rapporterede observationer. Se yderligere forklaring her.

Tabellerne skal tolkes med forsigtighed. Hvis f.eks. N=5 i marts måned, betyder det blot at der er 5 forskellige observationer, men det kan godt være at det hver gang er den samme fugl som rapporteres.

Kvalitetssikring

Redaktionen har tilknyttet en kvalitetsfunktion med den opgave at overvåge, at rapportens observationer har et tilstrækkeligt niveau af dokumentation.

Vi følger DOFs retningslinjer. I tvivlstilfælde overlader vi i videst mulige omfang afgørelsen til DOFs institutioner (SU og DKU). Følgende grupper:

SU-arter der er røde på DOF-basen.
Listen over SU-arter og status for indsendte iagttagelser fremgår af siden Status på SU-sager. I rapporten medtages kun iagttagelser der er godkendt af SU. Observationer, der er til vurdering, eller som er forkastet af SU, nævnes ikke.

Subarter der er grønne på DOF-basen.
Her følges retningslinjer fra DKU (DOF-basens Kvalitetsudvalg). Den generelle regel er, at iagttagelser skal dokumenteres i notesfeltet og/eller vedhæftes foto eller lydfil. Den seneste revision af subarter er fra marts 2018, hvor artsantallet blev udvidet.

Fænologisk afvigende observationer er blå på DOF-basen. Disse observationer kan ligeledes kræves dokumenteret.

Redaktionen kan i øvrigt tage et hvilket som helst fund op. Det kan være en meget fåtallig art eller en afvigelse fra normal forekomst i tid eller antal. Det gælder også lokale sjældenheder (eks.Korttået Træløber).

Redaktionen tilstræber, at der er overensstemmelse mellem DOFbasen og observationerne i RFbasen og rapporterne. I enkelte tilfælde er det dog ikke muligt.

Forkortelser

trk = trækkende
tf = trækforsøgende
ovf = overflyvende
ad = adult (gammel/udvokset)
imm = immature
juv = juvenil (1. fjerdragt)
1k, 2k, … = kalenderår
pull = pullus (dununge)
sdr / vdr = sommer-/vinterdragt
syng = syngende fugl – eller rettere lydmarkeret territorial adfærd, f.eks. spillende vadefugle, trommede spætter e.t.c.

Understøttende materiale

I de senere år har vi udarbejdet en række tabeller, der understøtter teksten i selve rapporten. For trækket kan man i træktabellerne finde dagstotaler for alle arter både for- og efterår. Du finder træktabellerne i menuen til venstre.

Under ”Øvrige Tabeller” kan du bl.a. også finde oplysninger om makstal for rastende fugle i Hovvig – kun arter tilknyttet de typiske biotoper er medtaget, herunder arter, der bruger området som overnatningssted.

Bidragsydere

Der er udarbejdet en samlet oversigt over, hvem der har bidraget til rapporten igennem årene:
* Bidragsyder statistik 1973 - 2015
* Bidragsydere igennem årene - bemærkninger

Forfattere

Oversigt over hvem der der har skrevet de forskellige afsnit:
* Forfattere igennem årene - 1973 - 2017

Rapport 2018

Lommer - Flamingoer

af Knud-Erik Strange

Når der i følgende tekst bruges udtryk som “normal fordeling”, “efter bogen” eller lignende, så er det med baggrund i tabeller og figurer udarbejdet af Lasse Braae.
Se under “Artsarkiv” på Rørvig Fuglestations hjemmeside:
http://rfst.dk/wiki/doku.php?id=lommer_-_flamingoer


2018:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (5, 2838, 258)  
En ret normal fordeling med betydeligt flere trækkende i andet halvår end i første. Samlet set et år noget over gennemsnittet.
Første halvår i alt 44 trækkende, heraf 33 i perioden april - primo juni. Ingen større trækdage, max 4 på flere datoer.
Andet halvår i alt 196 trækkende i perioden 15/9 - 10/12, med fordelingen: sep 114, okt 56, nov 18 og dec 8. Største trækdage: 23/9 33, 28/9 35 og 3/10 45.
Kun få rastende, i alt 7 første og 11 andet halvår. Største tal: 19/3 3 Plantagekysten, 3/11 3 Korshage og 26/11 3 Plantagekysten.
Ret usædvanligt var 4/10 1 rast Rørvig Havn (JS). Det er faktisk den første obs nogensinde derfra.

DOFBasen:2018


2018:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
23 obs er medregnet i artsgrupperne Rød-/Sortstrubet Lom og Lom sp.
Første halvår: I alt 14 trækkende og et største rasttal 15/4 8 Plantagekysten.
Andet halvår: I alt 16 trækkende og eneste rasttal 19/9 2 Korshage.

DOFBasen:2018 (Rød-/Sortstrubet Lom)

DOFBasen:2018 (Lom sp)

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 6 5 9 5 1 1 30
Total 1 1 2 16 5 11 5 1 1 43
MaxRst 1 8 2 8
Nobs 1 1 1 5 2 8 3 1 1 23
Ndag 1 1 1 5 2 6 3 1 1 21
Fænologi 17.. …. …. …. ..12 19.. …. …. ..25

2018:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Forårs- og efterårstræk nogenlunde efter bogen.
Første halvår i alt 63 trækkende, heraf 60 i perioden april - primo juni, flest 29/4 7 og 10/5 13.
Andet halvår i alt 55 trækkende, med fordelingen: aug 3, sep 31, okt 11, nov 3 og dec 7. Flest 24/9 7 og 28/9 8, ingen oktobertal over 3.
Langt de fleste rasttal er fra Plantagekysten, maxtal pr måned: 19/1 3, 2/2 5, 30/3 5 og 9/4 7. Ingen oversomrende. 23/11 10 og fra december 2 (flere datoer). Desuden enkelte rastende ved Korshage, max 23/9 4 samt enkeltfugle fra Nakke Hage 16/2 og Rørvig Bugt 24/12.
Forårstræktallene har de seneste 10 - 15 år varieret mellem ca. 25 og ca. 75, uden nogen klar tendens.
Efterårstræktallene for den tilsvarende periode ligger mellem ca. 30 og ca. 70, men her med en klart voksende tendens.

Rastende Sortstrubet Lom, Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 5 3 7 10 2

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 10 47 3 3 31 11 3 7 118
Total 14 14 15 23 47 3 3 31 12 23 13 198
MaxRst 3 5 5 7 1 10 2 10
Nobs 10 7 7 8 14 1 2 14 8 10 7 88
Ndag 9 6 5 8 11 1 2 10 8 8 7 75
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..02 21.. …. …. …. ..29

2018:  Islom  Gavia immer  (0, 61/63, 7/7)
Ny rekord. Største tidligere årstotal: 5 (1995, 2014, 2015 og 2016).
Vinter/tidlig forår 1 fugl: 22/3 1 rast Plantagekysten og formodentlig samme 9/4 1 rast Plantagekysten.
Majtræk fra Korshage 5 fugle: 2/5 1 NV, 9/5 1 2k+ NV, 12/5 1 ad sdr NV, 15/5 1 ad sdr NV og 20/5 1 ad sdr NV. Blandt disse flere passerende tæt ved eller over Korshagespidsen som klassiske og vildt flotte sdr Islommer med det åbne, ventilerende næb.
Efterår 3 obs fra Korshage af formodentlig samme fugl: 24/10 1 ad odr ovf/R, 30/10 1 ad sdr ovf og 3/11 1 ad rast.
Rekordåret baserer sig således på de senere års gennembrud af et klassisk nordvest rettet maj træk af Islom, som jo er velkendt fra Skagen (og enkelte andre nordøstjyske lokaliteter). Også på Skagen er antallet af fugle tiltaget. Det lokale ”mini-Skagen” på Korshage tilskrives fugle, der fra overvintring i Østersøen trækker over land til Isefjorden og herfra ud over Kattegat via Korshage. Trækket ligger i morgentimerne.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 1 1 5 2 9
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 5 2 9
Ndag 1 1 5 2 9
Fænologi 22.. …. ..20 24..30

2018:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Vinterobs Nykøbing Havn/Bugt, første halvår: 4/1 - 22/3. Største tal pr. måned: 18/1 4, 25/2 32 og 2/3 33. Dette afspejler naturligvis årets sene isvinter/isforår.
Største tal pr. måned andet halvår: 26/11 27 og 24/12 25.

Rastende Lille Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
4 4 2 4 6 7 14 8 5 1

Derudover enkelte obs fra Rørvig Havn, Nakke Kær og Slettemose.
18/1 4 rast Rørvig Havn er usædvanligt mange. Arten er bemærkelsesværdigt fåtallig både i Rørvig Bugt og Rørvig Havn.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 13 212 160 22 8 14 32 112 173 55 60 53 914
MaxRst 4 32 33 4 2 4 6 7 14 8 27 25 33
Nobs 4 14 21 13 6 6 7 28 22 11 5 8 145
Ndag 4 14 17 13 6 6 7 28 22 11 5 7 140
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2018:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Vinterobs Nakke Hage, største tal pr. måned: 16/2 181 og 22/3 74. Ingen obs fra andet halvår herfra.
Derudover mange spredte vinterobs fra resten af halvøen. Eneste andet tal over 10: 22/3 28 Rørvig Bugt.
I alt 10 trækkende i første halvår med flest i marts måned 7, samt 7 trækkende i andet halvår. Ingen dage over 2.

Rastende Toppet Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 2 6 30 22 24 7 6 2 1

To sikre ynglefund fra Dybesø. Derudover kun spredte meldinger fra resten af halvøen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 2 3 3 1 17
Total 20 190 208 338 351 350 107 45 35 35 25 6 1710
MaxRst 3 181 74 30 22 24 10 6 4 4 4 1 181
Nobs 13 7 30 39 34 26 28 17 16 14 11 6 241
Ndag 10 5 15 27 27 25 23 16 14 14 10 6 192
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2018:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Forårstræk: I alt 7, 19/3 3 er største dagstotal.
Efterårstræk: I alt 72 med fordelingen: jul 2, aug 2, sep 32, okt 31, nov 0 og dec 5. Største dagstotal 3/10 12.

Rastende Gråstrubet Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 6 1 2

Derudover 1 par i foråret Nakke Kær samt enkelte obs fra Slettemose.

Rastende Gråstrubet Lappedykker Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
15 16 26 2 13 2 20 13

Derudover en del rasttal fra Korshage med 30/3 4 og 24/9 6 som de største tal forår og efterår.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 2 2 24 31 5 71
Total 34 38 68 72 39 1 7 14 67 39 98 28 505
MaxRst 15 16 26 5 6 1 2 13 2 20 13 26
Nobs 11 12 13 39 20 1 6 11 24 19 14 7 177
Ndag 9 10 9 22 17 1 6 10 13 11 12 7 127
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 264, 4/22)
I modsætning til sidste år var der i 2018 et pænt antal fund i vinterperioden.
Første halvår, Plantagekysten: 1/1 – 9/4 14 obsdage med oftest 1 – 2 fugle, dog 2/2 3, 22/3 6 og 23/3 4.
Og fra Korshage: 6/4 1.
Andet halvår, Plantagekysten: 12/11 – 24/12 6 obsdage med flest 23/11 6.
Og fra Korshage: 12/9 – 4/11 7 obsdage med en enkelt fugl undtagen 3/11 3.
Det må naturligvis antages i høj grad at være de samme fugle, der er noteret flere gange.
Årstotalen på 22 er bestemt således:
Første halvår: Plantagekysten 9, Korshage 1.
Andet halvår: Plantagekysten 6, Korshage 6.

Rastende Nordisk Lappedykker Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 3 6 2 6 3

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 13 11 3 4 1 14 6 54
MaxRst 1 3 6 2 1 6 3 6
Nobs 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Ndag 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Fænologi 01.. …. …. ..09 12.. …. …. ..24

2018:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2159, 206)
3. bedste år, kun overgået af 1993 med 298 og 1997 med 566.
Arten har hos os en noget speciel forekomst: Der kan gå flere år, hvor vi kun ser ganske få Mallemukker, men hvis så vindforholdene bliver helt rigtige, kan der pludselig være adskillige dage med store antal.
Årets obs:
Første halvår et rundt 0.
Andet halvår i alt 190 fordelt på 8 obsdage: 20/8 1, 23/9 2, 24/9 31, 25/9 15, 28/9 78, 29/9 2, 3/10 75 og 24/10 2.

Rettelse 25/8-2018 LB: Korrektur større dage (i forbindelse med skrivning af årsrapport har givet følgende rettelser (se større dage):
24/9 31 (ikke 33), 28/9 78 (77) og 3/10 75 (62). Årstotal dermed 206 (ikke 194).  

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 125 61 187
Total 1 125 62 188
MaxRst 1 1
Nobs 1 39 48 88
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 20.. …. ..24

2018:  Atlantisk/Scopolis Skråpe (Kuhls Skråpe)  Calonectris borealis/diomedea  (0, 9/9, 1/1)
3/10 1 V (10:35 - 10:37) Korshage (JHC, EVR, KR, JS, VWS), samme fugl set 8:20 - 8:23 ved Børstrup Hage.
De tidligere fund er fra årene: 1981, 1992, 1995, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006 og 2009.
Nedenstående tabel viser, at arten kan optræde næsten året rundt, er dog mest almindeligt i perioden august til januar.
Fordeling på måneder, N=10:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 1 1 1 1 2 2 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24.. ..03

2018:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  (1, 673, 13)
6 obsdage med i alt 13 fugle. I forhold til de store forekomster af Mallemuk og især Stor Stormsvale i artens normale topperiode, er der tale om få fugle. Dette er i overensstemmelse med, at arten for andet år i træk havde en meget fåtallig tilgang til danske farvande – således også færre end normalt ved Vestkysten.
Alle årets obsdage faldt i den normale efterårsperiode: 12/9 1, 23/9 3, 24/9 3, 28/9 1, 3/10 4 og 23/10 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 12
Total 8 4 12
MaxRst
Nobs 5 4 9
Ndag 4 2 6
Fænologi 12.. ..23

2018:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 49/54, 3/3)
I de seneste 15 - 20 år har de fleste fund været fra juni - august, der imidlertid var meget vindsvage i 2018. I stedet kom fundene i den gode havfugleperiode i september:
12/9 10:05 - 10:10 1 R➝NV (EVR).
23/9 10:17 1 NV (SA, JHC, EVR, KR).
28/9 07:58 - 08:02 1 NV (EVR, VWS).
Arten lå før årtusindskiftet lige på grænsen til at være årligt forekommende, men siden rekordåret 2003 med 7 er det gået jævnt tilbage.
Seneste års totaler: 2012 0, 2013 0, 2014 1, 2015 0, 2016 1, 2017 2 og altså nu 2018 3. Er udviklingen ved at vende igen?

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 12..28

2018:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 143, 31)
Et ret vildt år med 31 Stormsvaler! Nummer 2 på alle tiders liste, kun overgået af 1997, der både har årsrekorden (54) og dagsrekorden (19/9 38).
Årets fund, alle fra Korshage:
23/9 17:10 1 NV.
24/9 17 trk (06:45 - 07:21 6, 14:25 - 17:03 8, 18:11 - 19:04 3).
28/9 7 trk (09:15 - 11:55 4, 12:09 1, 14:12 1, 16:25 - 16:35 1).
3/10 3 trk (11:13 1, 11:58 1, 12:12 1).
24/10 3 trk (08:56 - 09:05 1, 09:57 1, 10:37 1).

Fordeling på 5-årsperioder af de hidtidige observationerne, N=144:

– 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997 1998 – 2002 2003 – 2007 2008 – 2012 2013 – 2017
1 1 5 30 4 61 4 9 22 7

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 4 28
Total 24 4 28
MaxRst
Nobs 13 4 17
Ndag 3 2 5
Fænologi 23.. ..24

2018:  Sule  Morus bassanus  (17, 21869, 2731)
Et samlet resultat på linje med sidste år. Ingen store dage i foråret, mens efteråret gav flere pæne dage uden at vi dog kom i nærheden af dagsrekorden på 829.
Første halvår: 194 trækkende, med største dag 7/4 36.
Andet halvår: 2321 trækkende med største dage: 28/9 489 og 3/10 617, øvrige dage under 200.
Suler er besværlige at tælle! Der ligger ofte et antal fouragerende fugle ud for Korshage, og på gode dage kan der være rigtig mange. Det er ikke altid praktisk muligt at afgøre, hvor mange der faktisk trækker videre.

Simpel summation af daglige træk- og rasttal (renset for daggengangere) giver nedenstående månedstotaler:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 5 9 107 55 18 2 12 1145 1139 7 16 2515
Rast 2 3 26 11 2 10 96 62 4 216

I 1997-Jubilæumsrapporten beskrev vi artens status således: “Meget sjælden trækgæst om foråret og fåtallig trækgæst om efteråret”. Der er ingen tvivl om, at vi nu ser langt flere Suler end tidligere, men det er ikke klart, om dette skyldes generel fremgang eller blot afspejler en ændring i artens valg af fourageringsområder.
Fordeling på 5-årsperioder af de hidtidige observationerne (delvis fra Jubilæumsrapporten):

– 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997 1998 – 2002 2003 – 2007 2008 – 2012 2013 – 2017
17 344 150 1452 557 1210 525 3747 3839 10047

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 9 107 55 18 2 12 1137 1046 7 16 2414
Total 7 12 132 66 18 2 14 1137 1193 69 20 2670
MaxRst 1 3 7 6 2 64 20 2 64
Nobs 5 9 27 12 2 2 6 53 67 14 8 205
Ndag 4 7 21 11 2 2 5 15 21 13 7 108
Fænologi 04..30 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
PG stod som sædvanlig for den årlige yngleoptælling i Hovvig: 4/6 756 reder.
Ynglebestand i Hovvig opgjort som antal reder:

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 24 138 247 19 6 9 55 112 56 40 763
Total 323 1000 1732 2842 2505 5344 7013 5023 4429 1367 1135 296 33009
MaxRst 50 390 300 300 300 756 750 700 400 160 145 25 756
Nobs 38 31 43 34 41 20 20 29 35 28 43 41 403
Ndag 27 22 27 23 21 18 18 23 27 22 26 26 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 39/41, 2/2)
Årets fund:
8/3, 14/3, 20/3, 31/3 og 8/4 1 R Hovvig, regnes her som kun 1 fugl. Set på klassisk vis på isen ved kanten af rørene eller flyvende over isen.
29/12 1 R Dybesø (EVR). Højst usædvanligt! Vi har kun 1 anden observation helt uden relation til Hovvig: 4/12-2008 1 SV Rørvig By (LB). Alle andre fund er fra Hovvig eller en tilstødende lokalitet, eller er blot Hovvig-fugle hørt på lang afstand.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 08.. ..08 29

2018:  Sølvhejre  Ardea alba  (0, 89, 16)
Udviklingen ser ud til at have stabiliseret sig på niveau med sidste år. I år totalt 305 registreringer i DOFbasen, med største rasttal 7.
Set i perioden 5/4 - 4/11, altså ingen vinterfund.
En enkelt på forårstræk: 22/4 1 NØ Plantagen (Tim Andersen). Og fra efteråret: 14/10 2 Ø Korshage (Jens Egelund) og 4/11 1 NØ Rørvig By (PEL). Derudover også et par trækobs fra Hovvig, som formentlig blot er lokale forflytninger.
Det skal især bemærkes, at vi i år havde 2 Sølvhejrer rastende hele sommeren igennem, begge i yngledragt med sort næb. Første ynglepar kan være lige på trapperne.
Største rasttal som sædvanlig i september måned, men ikke så mange oktober-obs som de seneste år, og ingen rastobs fra november/december. Formentlig afspejler dette blot den usædvanligt kraftige udtørring af Hovvig i løbet af sensommeren og efteråret.
Årstotalen på 16 er temmelig usikker. Beregningen er foretaget således: 2 langtidsrastende i Hovvig i april, 2 oversomrende, yderligere mindst 5 i september og 3 i oktober samt 4 trækkende.

Rastende Sølvhejre Hovvig (Maxtal pr. måned / antal obsdage pr. måned)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018 2/15 1/4 2/20 2/28 2/23 7/26 2/3
2017 1/3 2/1 1/10 5/27 9/30 5/11 1/1 2/2
2016 1/3 1/8 5/28 5/12
2015 2/8 1/1 1/17 1/6
2014 2/1 5/11

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 6
Total 31 4 24 29 37 106 6 1 238
MaxRst 2 1 2 2 12 7 2 12
Nobs 17 4 20 28 23 30 4 1 127
Ndag 16 4 20 28 23 26 4 1 122
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. ..04

2018:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Forårstræk 21/1 - 1/6, i alt præcis 100.
Efterårstræk 8/7 - 26/11, i alt 73. Sjovt nok præcis samme tal som sidste år. Begge tal er over middel.
Der er i år ingen oplysninger om antal ynglepar i Hovvig.

Rastende Fiskehejre Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 1 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8

Antal trækkende Fiskehejre observeret fra Korshage (N=113):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30 31 10 1 15 10 12 4

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 48 37 11 1 35 12 16 4 6 173
Total 32 13 128 134 182 230 1023 721 444 163 127 75 3272
MaxRst 2 4 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8 51
Nobs 25 10 37 49 38 29 42 38 51 33 40 25 417
Ndag 18 10 25 30 29 28 30 31 30 26 25 22 304
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 10/13, 3/6)
Siden 2013 har vi hvert forår haft besøg af Skestorke. Fremgangen ser ud til at have bidt sig fast og kan relateres til den nu betydelige jyske bestand!
I år blev det til hele 6 individer:
21/4 - 22/4 1 ad + 2 2k rast Hovvig. 23/4 og 25/4 blev der registreret 3 ad + 2 2k.
Og endelig 30/4 - 1/5 1 rast Hovvig, der her regnes som en ny fugl.
I DOFbasen er der i år kun få og spredte obs fra resten af Sjælland, de fleste fra maj måned. Mange af de Vest- og Nordjyske Skestorke er på plads allerede i marts måned, mens vores fund typisk er fra april til juni.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 1 18
MaxRst 5 1 5
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 21.. ..01

Rapport 2018

Andefugle


2018: Vandfugle Hovvig 2018 (udvalgte arter)

Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2018 rast vandfugle)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker 4 4 2 4 5 7 14 8 5 1
Toppet Lappedykker 3 2 6 30 22 24 7 6 2 1
Gråstrubet Lappedykker 5 6 1 2
Skarv 30 140 192 185 300 450 750 650 400 160 55 2
Rørdrum 1 1
Sølvhejre 2 1 2 2 2 7 2
Fiskehejre 2 1 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8
Skestork 5 1
Knopsvane 64 26 41 80 144 198 141 128 9 9 7 7
Pibesvane 2
Sangsvane 71 9 20 2 13 92 89
Sædgås
Kortnæbbet Gås 2
Blisgås 11 3 55
Grågås 365 330 400 75 1090 1200 1200 2500 1300 670 150 450
Canadagås 2 12 5 19 1 48 48 2 25 25
Bramgås 1600 1100 1000 2000 1 1 550 2200 2700
Gravand 42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4
Pibeand 198 80 174 118 12 27 25 59 200 53 75 195
Knarand 9 2 12 32 40 64 8 11 9 14
Krikand 134 78 95 185 113 283 410 580 466 525 630 670
Gråand 135 175 64 64 50 70 140 140 75 160 95 300
Spidsand 1 3 1 2 1 17 21 1
Atlingand 3 3 1 1
Skeand 2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 2
Taffeland 36 16 28 22 20 13 4 4 1 1 2 2
Troldand 690 150 130 120 35 30 17 3 3 32 7 7
Bjergand 2200 1100 1 7 2 2 109 500
Sortand 1 2 1
Hvinand 400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 7 13
Lille Skallesluger 6 9 11 2 2 1
Top Skallesluger 22 2 8 66 38 9 4 1 1 2
Stor Skallesluger 22 3 52 3 0 0 0 0 0 0 3 10
Vandrikse 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 4 1
Grønbenet Rørhøne 1 2 3 3 2 1 1
Blishøne 15 5 140 80 130 170 30 25
Trane 38
Strandskade 4 5 3 5 9 17 27
Klyde 3 3 18 36 9 13 15
Lille Præstekrave 3 4 3 4 2
Stor Præstekrave 6 3 17 281 75 1
Hjejle 70 2 26 210 1300 1250 1400 35
Strandhjejle 1 6 6 4
Vibe 6 8 40 30 20 120 340 500 710 410 800 80
Islandsk Ryle 38 15
Sandløber 2 4
Dværgryle 2 8 13 2
Temmicksryle 16 2 1
Krumnæbbet Ryle 16 8 3
Almindelig Ryle 9 152 240 170 68 16 3
Kærløber 1 2 1
Brushane 30 28 9 20 34 18 1
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin 2 5 1 2 5 4 5 1 1
Skovsneppe 3 2
Stor Kobbersneppe
Lille Kobbersneppe 2 6 1
Småspove 15 1
Storspove 1 1 1 7 18 16
Sortklire 5 39 11 29 34 9
Rødben 3 6 11 18 16 14 3 1
Hvidklire 4 4 41 67 36 52 7 1
Svaleklire 1 4 9 8 5 2
Tinksmed 9 18 29 51 20 5
Mudderklire 5 2 2 30 21 3
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovvig 2018 rast vandfugle


2018:  Knopsvane  Cygnus olor  
Tørken sendte i efteråret antallet af rastende Knopsvaner ned på et niveau, som vi skal tilbage til 2008 for at finde dårligere.
Træk første halvår: 25/1 – 18/6 i alt 64.
Træk andet halvår: 19/7 – 28/12 i alt 14.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/6 198):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
64 26 41 80 144 198 141 128 9 9 7 7

Største rasttal uden for Hovvig 13/2 117 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 12 8 17 16 1 1 4 2 2 5 78
Total 1908 1708 1282 1408 2385 3780 3396 1031 104 33 195 851 18081
MaxRst 93 117 77 80 144 198 141 128 41 9 33 96 198
Nobs 64 66 61 50 38 27 34 31 19 13 26 41 470
Ndag 30 27 29 30 29 26 29 30 18 11 20 27 306
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Den kedelige nedadgående tendens fortsætter. Det blev kun til 27 fugle i 2018, hvilket er en af de laveste årstotaler vi nogensinde har registreret.
Nedturen var især markant for de rastende Pibesvaner i Hovvig. Den nedadgående trend fra 2016 fortsatte med ny bundrekord i nyere tid. Kun 5 rastende Pibesvaner: 9/10 - 10/10 2, 22/10 2 og 28/10 1. Vi skal tilbage til 1995 for at finde samme lave niveau.
Forårstræk: 26/3 1 Dybesø, 27/3 1 Flyndersø og 1 Hovvig samt 2/4 16 Korshage - i alt 19.
Efterårstræk: 26/10 3 SV Hovvig.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16 3 22
Total 3 16 10 29
MaxRst 2 2
Nobs 3 1 5 9
Ndag 2 1 5 8
Fænologi 26.. ..02 09..28

2018:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
2018 blev et godt år for Sangsvane. Med 1459 lå trækket i første halvår markant over 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 923, og der var ikke mindre end fem dage med over 100 trækkende. Træk første halvår: i alt 1459. Startede tidligt med bevægelse i januar – februar, men gik i stå da kulden kom igen. En kølig vinterlig marts udskød trækkulminationen til ultimo marts – primo april, hvor i alt 1194 blev set. I figuren sammenlignes fordelingen pr. tredjedel måned af forårstrækkets hovedperiode for de seneste ti foregående år (gennemsnitsværdi) med fordelingen i 2018.

Dage med over 100 trækkende: 24/3 131, 25/3 162, 26/3 143, 2/4 353 og 4/4 134. En enkelt lille flok efternølere 8/5 3 Ø var forårets sidste og eneste obs efter 9/4.
Meget få rastende i første halvår. Flest 22/3 29 Nakke Syd.
Træk andet halvår: 19/10 – 30/12 i alt 225. Højeste dagstotal 26/11 30.
Fra ultimo november sås rastende fugle i lidt større antal især i Hovvigområdet. Flest i december med 14/12 103 og 22/12 144 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 179 47 655 575 3 41 106 78 1684
Total 376 186 798 581 3 72 378 1319 3713
MaxRst 19 25 28 4 13 92 144 144
Nobs 42 26 68 34 1 11 28 46 256
Ndag 25 16 24 9 1 8 12 25 120
Fænologi 01.. …. …. …. ..08 19.. …. ..31

2018:  Svane sp  Cygnus non det  
Træk første halvår: 2/1 – 21/1 18 og 26/3 8 (Pibesvane/Sangsvane) i alt 26.
Træk andet halvår: 24/10 – 28/12 i alt 22.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 11 8 3 40
Total 18 11 8 3 40
MaxRst
Nobs 5 3 3 1 12
Ndag 3 3 3 1 10
Fænologi 02..21 24.. …. ..28

2018:  Tajgasædgås  Anser fabalis (72, 7639, 70)  
Træk første halvår: 6/1 – 15/3 i alt 59, hvilket er langt under de 10 års gennemsnit (2008 -2017) på 191. Bedste dag 14/3 35 Ø Langesø Mose.
Træk andet halvår: Blot 22/12 10 SV Hovvig.
Årets eneste rastende blev set Søndervang 15/3.

29-11-2023 LB: NB ingen obs hverken i RF- eller DOFbasen?

DOFBasen:2018 (Tajgasædgås)

DOFBasen:2018 (Sædgås sp)


2018:  Tundrasædgås  Anser serrirostris rossicus (0, 9/19, 1/1) 
Kun én observation i år: 3/3 1 rastende Søndervang. Har nu fået artsstatus.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2018:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 593, 102) 
Det blev igen i år et godt år for Kortnæbbet Gås med ny dagsrekord og sæsonrekord for efterårstrækket.
Træk første halvår: 23/1 1 SV Hovvig.
Træk andet halvår: 25/9 2 V Korshage, 3/10 55 V (3 flokke) Korshage og 16/11 30 V Rørvig By - i alt 87.
Årets rastobservationer var 28/3 2 Hovvig og 11 Nørrevang samt 26/10 – 27/10 1 Søndervang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 55 30 88
Total 1 11 2 57 30 101
MaxRst 11 1 11
Nobs 1 1 1 5 1 9
Ndag 1 1 1 3 1 7
Fænologi 23 28 25.. …. ..16

2018:  Blisgås  Anser albifrons  
Der var også i 2018 mange Blisgæs om end det ikke blev et rekordår som i 2017.
I januar – februar sås mindre rastflokke på flere lokaliteter, og fra midten af marts i lidt større antal med som mest 20/3 82 Søndervang.
Træk første halvår: 7/1 – 16/4, i alt 471 med kulmination medio – ultimo marts. Bedste dag: 19/3 195.
Træk andet halvår: 12/10 3, 14/10 7, 7/11 1 og 18/11 40 - i alt 51.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 11 431 2 10 41 522
Total 55 49 735 2 78 47 20 986
MaxRst 11 9 82 29 6 20 82
Nobs 10 10 39 1 6 3 1 70
Ndag 7 9 19 1 6 2 1 45
Fænologi 01.. …. …. ..16 12.. …. ..29

2018:  Grågås  Anser anser  
Mange Grågås i Hovvig, men en nedgang i forhold til 2017. Der var dog flere observationsdage mellem 23/5 og 7/9 med over 1000 rastende.
Træk første halvår: 5/1 - 7/6 i alt 2369. Flest 1619 blev set i marts, som traditionelt er den store grågåse trækmåned om foråret. Største dagstotal 24/3 328.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/8 2500):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
365 330 400 75 1090 1200 1200 2500 1300 670 150 450

Der blev noteret ynglefugle i Hovvig fra 5/5 til 29/5. Største antal par med pulli 29/5 15.

Træk andet halvår: 7/7 – 29/12 i alt 795, hvilket er knapt halvdelen af 10 årsgennemsnittet (2008 - 2017). Største dagstotal 19/10 219.
En farvemærket Grågås med blåt halsbånd mærket 15/6 2017 i Hudiksvall i Sverige blev aflæst 10/2 og 28/2 på Slettemose af JS. Afstanden mellem mærkning og aflæsning er 716 km. Et konkret eksempel på at svenske Grågæs raster på Rørvighalvøen inden, de trækker nordover mod ynglepladserne. 28/5 2018 var den tilbage i Hudiksvall.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 64 1617 293 325 31 32 31 31 544 67 90 3162
Total 3669 5660 7067 1851 9676 13737 11924 12151 11253 4513 1042 4086 86629
MaxRst 365 480 400 76 1090 1200 1200 2500 2100 670 220 450 2500
Nobs 55 72 146 81 82 26 25 31 36 39 25 34 652
Ndag 28 26 31 30 30 25 20 26 27 22 18 24 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Indisk Gås  Anser indicus (0, 8/15, 1/1) 
Et adult eksemplar blev set sammen med Grågæs i Hovvig 14/5, 20/5, 23/5 og 24/5. Kunne i princippet være samme fugl, der senere blev set i juni ved Tamosen og i august ved Tissø. Ikke set på Rørvighalvøen siden 2014.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 14..24

2018:  Snegås  Anser caerulescens (0, 4/7, 1/1) D-art 
1/9 – 2/9 1 Hovvig nok samme fugl, som blev set ved Kongsøre Skov 31/8. Sidst set i området i 2015.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01..02

2018:  Grå Gås sp  Anser non det  
Forårstræk: I alt 155, flest 14/3 36.
Efterårstræk: I alt 58, flest 12/10 37.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 14 90 25 2 6 52 213
Total 24 14 90 25 2 6 52 213
MaxRst
Nobs 5 3 8 3 1 1 2 23
Ndag 5 3 7 3 1 1 2 22
Fænologi 02.. …. …. …. ..25 10.. ..12

2018:  Canadagås  Branta canadensis  
Tendensen fra de senere år holder. Stadigt færre vinterfugle, men faste sommerobservationer i Hovvig.
Træk første halvår: 18/2 - 28/5 i alt 89, flest 18/2 40.
Træk andet halvår: 7/8 – 19/12 i alt 168, flest 24/9 78 Korshage. Månedsfordelingen var noget bizar med aug 57, sep 86, okt 4, nov 5 og dec 16.
Højeste antal rastende blev 22/8 48 Hovvig og 1/9 72 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 48 1 57 86 4 5 16 257
Total 42 69 6 100 44 393 176 7 127 57 1021
MaxRst 2 12 5 19 21 48 72 2 40 25 72
Nobs 2 15 2 19 24 18 4 3 7 6 100
Ndag 2 12 2 18 23 18 3 3 6 6 93
Fænologi 18.. ..29 28.. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser  
Der blev observeret en hybrid af denne type 20/6 i Hovvig og 20/11 på Søndervang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 20

2018:  Bramgås  Branta leucopsis  
Er nu en af de rigtigt talrige arter en stor del af året.
Træk første halvår: 2/1 – 7/6 i alt 17618. Et pænt stykke over 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 11780. Bedste dage: 7/5 2002, 12/5 2445, 15/5 3965 og 21/5 1682.
Træk andet halvår: 2/7 – 28/12 i alt 4109. Et godt stykke under 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 6186. Bedste dage 11/10 686, 21/10 822 og 8/11 870.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/12 2700):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1600 1100 1000 2000 1 1 550 2200 2700

Årets største rasttal blev 27/1 3000 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 289 602 1199 1293 14155 20 22 30 2382 1225 450 21667
Total 14143 7765 6848 10480 14155 24 22 30 6626 23621 26587 110301
MaxRst 3000 1200 1000 2000 1 550 2200 2900 3000
Nobs 31 28 38 46 41 7 1 1 55 35 32 315
Ndag 22 15 15 19 19 7 1 1 21 22 24 166
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..02 04.. …. …. ..30

2018:  Knortegås  Branta bernicla (93, 35617, 134)  
Forårstræk: 8/4 1, 22/4 1 og 11/5 4 i alt 6.
Efterårstræk: 24/9 - 24/10 i alt 120, flest 8/10 35 og 12/10 23.
Yderst få rastende beskedne 3/11 3 Skansehage var ”max”.

Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 44 49
Total 1 4 44 6 55
MaxRst 3 3
Nobs 1 1 4 3 9
Ndag 1 1 3 3 8
Fænologi 22.. ..11 04.. ..08

2018:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota (0, 11/29 12/31, 1/1) 
27/4 1 adult rastende på Korshage (SA, EVR). Meget usædvanligt med Lysbuget i april. Lå tæt på land. Vores eneste tidligere forårsfund er fra marts 2008. Alle de øvrige er fra perioden september - februar.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2018:  Branta sp  Branta non det  
Der er i 2018 rapporteret følgende trækkende ved Korshage: 28/5 14 og 8/10 7.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 7 21
Total 14 7 21
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 28 08

2018:  Nilgås  Alopochen aegyptiaca (0, 10/15, 1/1) 
To observationer der regnes som samme fugl: 12/5 1 og 23/5 1 Hovvig/Ringholm. Ikke set siden 2015.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 12..23

2018:  Gås sp  Anser/Branta non det  
Forår: 19/3 – 1/6 I alt 119 Ø fordelt på 5 observationsdage.
Efterår: 8/10 45 og 21/10 17 - i alt 62 SV.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 27 21 62 181
Total 71 27 21 63 1000 1182
MaxRst 1 1000 1000
Nobs 3 2 1 3 1 10
Ndag 2 2 1 3 1 9
Fænologi 19.. ..07 01 08..21 31

2018:  Gravand  Tadorna tadorna  
Træk første halvår: 27/1 – 22/5 i alt 97, hvilket er over 10 års gennemsnit (2008 - 2017) på 70, flest 23/3 12 Ø Korshage. Efterårstræk: Ingen.
Klart færre i Hovvig i andet halvår end normalt på grund af tørken.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/6 82):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 27 35 32 97
Total 195 153 352 668 619 742 661 264 120 176 44 15 4009
MaxRst 42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4 82
Nobs 27 17 34 52 44 28 21 29 25 18 13 5 313
Ndag 24 15 25 30 29 24 19 29 25 18 13 5 256
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Pibeand  Anas penelope  
Efterårstræk over middel, men tørken gav det laveste efterårsmax. i Hovvig i perioden efter jubilæumsrapporten i 1997.
Forårstræk: 23/3 21, 26/3 2, 27/3 4, 4/4 5 og 16/4 1 – i alt 33.
Efterårstræk: 21/8 – 24/10 i alt 489, flest 28/9 175 V Korshage, hvilket er mere end 50% over 10 års gennemsnittet for 2008 - 2017 på 319.
Pibeand har som en del andre arter skiftet status herhjemme og også ved Rørvig. Arten er spredt ud på langt flere lokaliteter end tidligere og flere overvintrer. I jubilæumsrapporten, som dækker perioden 1973 – 1997, beskrives arten som tilfældig vintergæst, og egentlig overvintring blev kun konstateret et år i perioden (1992). Men i de senere milde vintre har over 200 fugle kunne ses på flere forskellige lokaliteter. I 2018 var der ny januarrekord i Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 19/9 200):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
198 80 174 118 12 27 25 59 200 53 75 195

De største rasttal fra andre lokaliteter: 26/2 230 Nykøbing Havn, 4/3 270 Slettemose og 16/11 136 Rørvig Bugt viser, at for denne art kan vi ikke længere betragte Hovvig som den alt dominerende rastelokalitet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 6 9 368 112 522
Total 2107 2206 1722 1188 43 138 195 347 1354 646 2069 1906 13921
MaxRst 198 230 270 118 12 27 25 59 200 61 150 195 270
Nobs 49 37 43 37 13 17 19 21 45 28 29 33 371
Ndag 31 28 29 26 13 17 19 20 28 23 25 25 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Knarand  Anas strepera  
Meget fåtallig i efteråret på grund af tørken. Helt væk fra Hovvig i oktober – november.
Forårstræk: 30/3 2, 16/4 2 og 1/6 2 - i alt 6 Korshage. Det tangerer rekorden fra 2010.
Efterårstræk: 16/7 4 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 20/6 64):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
9 2 12 32 40 64 8 11 9 14

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4 8
Total 56 13 58 293 393 567 23 58 40 47 1548
MaxRst 9 2 12 32 40 64 8 11 9 14 64
Nobs 17 7 16 34 28 28 7 14 9 7 167
Ndag 15 7 14 27 28 26 7 14 9 7 154
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..26 07..29

2018:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 23/3 – 18/4 i alt 47, flest 16/4 25+ Rørvig By (kæmpe nattræk).
Efterårstræk: 7/7 - 8/11 i alt 164, flest 29/8 22 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/12 670):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
134 78 95185113283410580466525630670

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 17 71 49 12 15 211
Total 1118 435 976 2299 542 3921 3139 5233 3974 2658 4351 5645 34291
MaxRst 134 78 95 185 113 283 410 580 466 525 630 670 670
Nobs 33 20 28 40 24 28 25 38 33 22 27 20 338
Ndag 25 19 24 27 24 28 22 31 25 18 22 19 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk første halvår: 7/1 – 13/6 i alt 29, flest 7/1 10 V Korshage.
Træk andet halvår: 5/8 – 25/11 i alt 91, flest 23/9 17 V Korshage.
Ret få rastende fugle i Hovvig. I andet halvår pga. lokalitetens udtørring.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/12 300):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
135175 64  64 50 70140140 75160 95300

De største rasttal fra andre lokaliteter: 5/2 161 Rørvig Bugt og 26/11 520 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 5 1 1 10 16 32 28 15 120
Total 2305 1460 1048 369 268 332 477 948 588 903 3023 2129 13850
MaxRst 135 175 200 64 50 70 140 140 75 160 520 300 520
Nobs 48 31 44 32 34 20 22 28 32 31 39 30 391
Ndag 29 25 29 28 26 16 19 23 28 23 28 21 295
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Spidsand  Anas acuta  
Generelt et meget svagt år.
En han lå først i Hovvig primo januar. Den rykkede derefter til Rørvig Bugt, hvor den blev set jævnligt mellem 14/1 og 21/3. Samme blev set 6/3 fra Skansehage, og 26/3 var den igen tilbage i Hovvig. Spidsand er ikke almindelig i januar ved Rørvig. Arten er kun set i 5 ud af de 20 år, der er gået siden jubilæumsrapporten i 1997.
Forårstræk: 23/3 2 Ø Korshage.
Efterårstræk: 21/8 - 3/10 i alt 39, flest 28/9 10 V Korshage
I Hovvig var der få i andet halvår på grund af tørken.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 9/9 21): Sidste forår 30/4 – første andet halvår 17/7.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 3 1 2 1 17 21 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 32 6 41
Total 4 9 11 10 1 29 117 8 2 191
MaxRst 1 3 1 2 1 17 21 1 1 21
Nobs 4 7 10 7 1 8 27 4 2 70
Ndag 4 7 9 6 1 8 23 4 2 64
Fænologi 02.. …. …. ..30 17.. …. …. ..31 09..27

2018:  Atlingand  Anas querquedula (225, 389, 6) 
De første 2 fugle dukkede op 17/4 – præcis som i 2017. De blev ser se næste par dage, og 22/4 havde parret fået følge af yderligere 1 han. De forsvandt dog alle et par dage efter, og vi skulle frem til medio maj, førend der dagligt kunne nydes Atlingand i Hovvig i perioden 11/5 – 19/5. Eneste observation i andet halvår var en han i eklipsedragt 4/7. Ikke set uden for Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 22/4 og 14/5 - 16/5 3. Ingen fugle 24/4 - 8/5):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 3 1 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 35 2 1 49
MaxRst 3 3 1 1 3
Nobs 6 20 2 1 29
Ndag 6 17 2 1 26
Fænologi 17.. …. …. ..04

2018:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 7/4 4, 8/4 2, 18/4 2 og 8/5 1 alle Ø Korshage - i alt 9.
Efterårstræk: 12/9 2 NV Korshage.
Normalt er arten en Hovvig specialitet om efteråret, men ligesom for de andre svømmeænder (Krikand undtaget), gjorde tørken, at antallet af rastende fugle i Hovvig var meget lavere end normalt.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 29/8 87):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 2

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 2 11
Total 11 8 19 707 372 706 116 381 362 45 3 2730
MaxRst 2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 87
Nobs 10 3 6 38 29 26 16 21 19 9 2 179
Ndag 10 3 5 28 29 26 16 21 18 9 2 167
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Taffeland  Aythya ferina  
Ingen trækkende og meget få i Hovvig, specielt i andet halvår efter sommerens tørke.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/1 36):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
36 16 28 22 20 13 4 4 1 1 2 2

Enkelte obs i første halvår fra Dybesø, Nakke Kær (2/4 – 30/4) og Slettemose. Dybesø op til 14 (23/10) i efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 161 30 63 202 188 87 17 4 2 53 47 17 871
MaxRst 36 16 28 22 20 13 4 4 1 14 8 6 36
Nobs 20 7 11 30 26 23 10 1 2 8 9 7 154
Ndag 19 7 11 24 25 22 9 1 2 8 9 7 144
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Troldand  Aythya fuligula  
Generelt få i Hovvig. I andet halvår på grund af tørken.
Vinterfugle uden for Hovvig blev primært set ved Nykøbing Havn/ Bugt max. 120 og i Dybesø max. 30. Træk første halvår: 26/1 6, 18/5 1 og 22/6 1 i alt 8 Korshage.
Ynglefugle: Op til 5 pulli set løbende i juli i Hovvig, mindst 2 par.
Træk andet halvår: 19/7 1 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 5/1 690):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
690 150 130 120 35 30 17 3 3 32 7 7

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 1 9
Total 2783 1004 1089 1028 389 305 55 13 14 92 137 147 7056
MaxRst 690 150 130 120 35 30 17 3 4 32 18 27 690
Nobs 26 24 29 28 22 20 17 6 7 14 15 23 231
Ndag 21 18 25 26 21 20 16 6 7 12 14 19 205
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Bjergand  Aythya marila  
Næststørste antal set i Hovvig. Kun overgået af 2800 i februar 2014.
Træk første halvår: 7/1 65, 30/1 1 og 2/3 40 - i alt 106.
Træk andet halvår: 25/9 - 10/12 i alt 108, flest 3/11 40 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/1 2200): Sidste forår 5/5 - første efterår 28/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2200 1100 1 7 2 2 109 500

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 40 22 63 23 214
Total 21820 1906 46 21 2 22 2 654 2834 27307
MaxRst 2200 1100 1 7 2 2 109 500 2200
Nobs 29 5 7 7 1 1 1 19 18 88
Ndag 24 5 7 6 1 1 1 16 17 78
Fænologi 01.. …. …. …. ..05 25.. …. …. ..29

2018:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 7/1 – 22/6 med i alt 2123, flest 2/4 310 Ø Korshage.
Træk andet halvår: 8/7 - 4/12 med i alt 6324, flest 1/10 970 Korshage.
Største antal rastende (> 5000): 22/3 9100 Rørvig Bugt, 27/11 5000 Korshage, 5/12 10000 Rørvig Bugt og 9/12 6000 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 340 38 430 1099 181 35 84 8 1112 3758 1350 12 8447
Total 9026 17947 20312 1503 521 3655 2351 2218 1882 5299 59645 22729 147088
MaxRst 2000 10000 9100 150 35 420 250 260 60 420 15000 10000 15000
Nobs 35 31 43 41 32 27 38 32 43 45 33 28 428
Ndag 25 20 30 28 26 23 29 28 28 25 24 21 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis Kongeederfugl Somateria spectabilis (0, 40/40, 2/2) 
For 5. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen. 30/1 en ad han rastende ud for Korshage (CMG, EVR, JS) og 16/11 endnu 1 ad han set trækkende SØ Korshage (EVR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30 16

2018:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 6/7 7/8, 1/1)  
29/3 1 ad han rast Korshage (EVR m.fl.). Nok årets fugl i Rørvig!
Lå hele dagen ved Korshagespidsen i en iskold nordøstenkuling. Meget spektakulær han i den ikoniske pragtdragt. Rastede og fouragerede tæt ved kysten i det turbulente hav med ganske korte korrigerende flyvninger. Blev liggende hele dagen, og var et stort tilløbsstykke (40 indtastninger i DOFbasen). Flot at finderen (EVR) stred sig ud på det eksponerede sted og fandt fuglen. Næste dag var både vind og fugl væk.
Fundet er godkendt af SU. Den store tilbagegang i Østersøbestanden har jo ændret status for denne art, der i dag er en ubetinget sjældenhed. Billedet det samme i Rørvig, hvor der er 6 fund af 7 individer med sidste fund i 2000 – altså 18 år siden arten sidst blev set. Arten er desuden set i 1981, 1982, 1990, 1992 og 1994.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2018:  Havlit  Clangula hyemalis (393, 10932, 110) 
Træk første halvår: 1/1 – 7/4 i alt 30, flest 30/1 12 Korshage.
Træk andet halvår: 25/10 - 10/12 i alt 20, flest 4/12 8 Korshage.

Rasttabel for maksimalt rastende ud for Rørvighalvøen, flest 30/3 24 Korshage.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 4 24 4 2

Arten er meldt rastende fra følgende lokaliteter (yderdatoer og summeret individ antal): Plantagekysten (12/1 - 17/2 6 og 24/12 4), Korshage (6/1 - 30/3 29 og 3/11 – 25/11 8), Skansehage (17/12 - 22/12 1), Rørvig Bugt (17/1 - 22/3 3) samt Nakke Hage (14/2 - 2/3 9) – i alt 61.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 2 2 5 8 33
Total 26 19 60 2 2 17 18 144
MaxRst 12 4 24 4 5 24
Nobs 9 7 11 1 2 9 5 44
Ndag 6 5 10 1 1 9 5 37
Fænologi 01.. …. …. ..07 25.. …. ..24

2018:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 8/1 - 30/6 i alt 3609, flest 2/4 710 V Korshage.
Træk andet halvår: 7/7 - 10/12 i alt 8709, heraf ca. halvdelen i september. To dage med mere end 1000 trækkende: 23/9 1310 og 25/9 1520 V Korshage. Træktotalen er ny rekord (Tidligere:5923 fra 2016) og mere end dobbelt så mange som 10 års gennemsnittet (2008 - 17) på 4046. Til dels et udslag af den megen havobsaktivitet på Korshage sidst i september.
Største antal rastende pr lokalitet: 1/1 2700 Plantagekysten, 5/1 8000 Korshage, 22/3 3890 Nakke Hage og 3810 Rørvig Bugt.
Mange ferskvandsobs: 24/1 hun, 22/4 og 25/4 1 par, 4/5 1 hun, 13/5 - 14/5 1 hun alle Hovvig – muligvis den samme hun, der går igen samt 31/10 1 hun Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 262 48 811 1390 230 868 593 1197 4331 1669 519 360 12278
Total 37766 7775 34619 7970 233 868 593 1199 4400 1873 37404 11920 146620
MaxRst 8000 2000 5000 1520 1 1 65 60 7000 3000 8000
Nobs 32 29 42 35 25 11 16 25 49 54 30 22 370
Ndag 24 20 30 26 23 9 10 18 24 20 23 18 245
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Brilleand  Melanitta perspicillata  (0, 0, 2/2)
23/9 1 han NV 17:14 – 17:16 Korshage (JHC, KB) og måske samme fugl 23/11 1 han rastende Korshage (EVR). En i den grad længe ventet ny art for Rørvig efter den havde rumsteret nogle år klos op ad vores territorialfarvand. Finderen JHC, der stod for forløsningen, fik fuglen forbi som kronen på en lang og stor havfugledag, da den passerede i smuk eftermiddagssol med de klassiske kendinge – hvid nakke og pande og ”det syrede næb i hvidt, orange og sort”.
I nogle dage i november lå en Brilleand han i en kæmpe flok Sortænder ud for Hundested og lige netop uden for skopets erkendelse fra Rørvigsiden indtil 23/11, hvor EVR fandt den i en kort stund, inden den blev jaget op af (de skandaløse) havjægere.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 23

2018:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 1/1 - 22/6 i alt 488, hvoraf 145 fugle trak i marts. Højeste dagstotal: 30/1 143 og 21/3 39.
Træk andet halvår: 19/7 - 26/12 i alt 1354. De højeste dagstotaler: 5/8 107, 25/9 86, 3/10 82, 25/10 113 og 4/11 450.

Rasttabel for maksimalt rastende ud for Rørvighalvøen. Flest 1/1 400 Plantagekysten og 10/12 400 Korshage.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
400 145 225 20 2 300 400

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 193 53 145 79 5 13 14 149 297 321 463 85 1817
Total 1784 780 1009 133 5 13 14 149 299 321 2080 831 7418
MaxRst 400 145 200 20 2 300 400 400
Nobs 29 19 36 23 4 2 3 11 51 65 23 19 285
Ndag 21 15 24 21 4 2 2 6 15 10 18 14 152
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Hvinand  Bucephala clangula  
Meget få i andet halvår i Hovvig, efter at tørken i løbet af sommeren udtørrede lokaliteten.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 7/1 - 29/4 i alt 128, flest 29/3 13 Korshage.
Træk andet halvår: 21/10 - 28/12 i alt 78, flest 18/11 30 SØ Korshage.
I Hovvig et par overnatningsoptællinger primo april: 4/4 1200 og 6/4 1060.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/4 1200):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 7 13

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 17 66 22 15 50 13 206
Total 2297 1295 3811 4267 432 598 500 124 18 21 350 1039 14752
MaxRst 400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 75 290 1200
Nobs 52 49 56 32 15 20 17 23 7 11 24 36 342
Ndag 29 27 30 26 15 20 17 23 7 9 17 22 242
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus (6, 1040, 28) 
19/3 2 (1 par) rastende og derefter trækkende Korshage (EVR). Det er fem år siden vi sidst har set Lille Skallesluger ved Korshage.
Dybesø: 11/3 og 15/3 1 hun, 23/3 2 hun, 28/3 1 hun og 24/11 4. Endvidere 4/4 3 Nakke Syd.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 15/3 11 - op til 8 hanner og 6 hunner): Sidste forår 14/4 – første efterår 31/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6 9 11 2 2 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 37 41 81 10 2 4 1 176
MaxRst 6 9 11 3 2 4 1 11
Nobs 16 10 22 7 1 1 1 58
Ndag 14 10 18 7 1 1 1 52
Fænologi 01.. …. …. ..14 31.. …. ..27

2018:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 22/6 i alt 345. Dage med over 50: 6/1 52 og 30/1 64 Korshage.
Træk andet halvår: 16/7 - 28/12 i alt 549. Dage med over 50: 19/10 58 og 4/12 74 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/4 66):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22 2 8 66 38 9 4 1 1 2

Største rasttal øvrige lokaliteter: 2/3 302 Nakke Hage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 16 66 101 19 7 2 1 109 209 78 150 894
Total 498 343 889 771 295 111 44 35 149 296 590 266 4287
MaxRst 35 50 302 66 38 9 4 21 12 47 100 25 302
Nobs 39 37 49 59 45 36 24 6 20 40 37 23 415
Ndag 28 22 31 30 30 28 19 6 17 22 25 18 276
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Stor Skallesluger kan findes i hundredevis i Nykøbing- og Rørvig Bugt i strenge vintre, mens de i milde vintre som 2018 ikke fylder meget. De største rasttal fra januar - marts: 18/1 19 Rørvig Havn, 22/2 18 Nykøbing Bugt og 7/3 36 Rørvig Bugt.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 9/1 - 16/4 i alt 80. Højeste dagstotal var 7/4 14 NØ Korshage.
Træk andet halvår: 28/8 – 10/12 i alt 6 fugle fordelt på 4 dage med flest 10/12 3 V Korshage.
Kun små rasttal i andet halvår: 29/12 - 30/12 11 Dybesø var eneste tocifrede notering uden for Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 23/3 52):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22 3 52 3 3 10

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 34 28 1 1 4 86
Total 223 277 408 51 1 1 21 28 156 1166
MaxRst 22 22 52 9 1 9 5 11 52
Nobs 50 45 52 11 1 1 5 12 32 209
Ndag 30 27 27 9 1 1 5 11 23 134
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 28 23.. …. ..31

Rapport 2018

Rovfugle

af Jørgen Hulbæk Christiansen

År 2018 bekræftede for de fleste rovfuglearter de langsigtede tendenser, som man med fordel kan studere i Lasse Braaes figurer i artsarkivet på rfst.dk øverst under den enkelte art. Kommentarerne i artsgennemgangen herunder skal ses i sammenhæng med disse figurer. De positive varianter i 2018 var arterne Rød Glente, Havørn, Steppehøg, Kongeørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Lærkefalk, Vandrefalk og lidt overraskende, men nok vejrrelateret, også Fjeldvåge. På den negative side lå arter som Blå Kærhøg, Hedehøg, Spurvehøg, Duehøg, Musvåge og Dværgfalk. Tre arter Sort Glente, Rørhøg og Aftenfalk lå tæt på de senere års niveau.


2018:  Rovfugletabeller    

Tabel 1 
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2008 - 2017

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 463 302 (89) 170 (90) 40
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 6 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 32 (16) 100 50 (05) 18 (09) 15
Havørn 34 (13) 7 (13) 22 21 (13) 3 (fl) 9
Ådselgrib 1 (17) 1 (17) 0
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 155 83 (06) 19 (09) 40
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 75 55 (78) 40 (75) 26
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 3 3 (fl) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 1
Duehøg 75 (96) 13 (83) 17 17 (94) 3 (fl) 3
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1039 1052 (06) 319 (06) 314
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2585 7362 (08) 1409 (08) 2167
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 163 107 (10) 88 (10) 34
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 103 41 (09) 12 (04) 21
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 107 73 (06) 15 (06) 22
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 7 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 59 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 186 (16) 45 (12) 76 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 26 12 (04) 3 (04) 3
Totaler 5013 2710

Tabel 2 
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

Ult Feb M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 67 81 325 473
Sort Glente 2 1 1 4
Glente sp. 1 1
Rød Glente 1 14 17 42 39 50 8 19 4 13 1 208
Havørn 1 2 11 5 9 10 2 2 2 44
Rørhøg 3 31 56 10 33 8 15 2 158
Blå Kærhøg 21 20 2 2 1 46
Steppehøg 4 1 1 6
Hedehøg 1 1 2
Kærhøg sp. 1 1 1 3
Duehøg 7 2 2 1 1 13
Spurvehøg 1 9 35 389 174 24 66 32 23 753
Musvåge 1 49 315 622 370 307 53 54 28 24 1823
Fjeldvåge 1 3 36 189 11 12 1 1 254
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 6 23 69 11 8 4 6 127
Tårnfalk 1 4 9 10 24 24 15 24 1 112
Aftenfalk 1 3 4
Dværgfalk 2 2 8 4 8 8 4 36
Lærkefalk 29 47 8 31 115
Vandrefalk 10 1 12 6 7 1 37
Falk sp. 2 2
I alt 3 67 363 735 945 896 191 353 188 469 5 0 0 4215

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri feb 1, Havørn med jan 1, pri feb 2, Musvåge pri feb 1, med feb 13.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 3 4 18 1 26
Rød Glente 1 1 2 3 1 1 5 14
Havørn 1 1 3 3 8
Rørhøg 1 3 1 9 8 1 23
Blå Kærhøg 2 6 5 12 25
Kærhøg sp. 1 1 2
Spurvehøg 6 11 37 14 7 70 2 1 148
Musvåge 1 4 133 238 45 108 208 33 3 773
Fjeldvåge 1 1 28 1 31
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 1 2 6 4 1 14
Tårnfalk 1 12 21 6 1 1 42
Dværgfalk 4 1 5
Lærkefalk 1 4 1 6
Vandrefalk 1 2 2 1 2 1 1 10
I alt 3 10 20 201 316 84 125 326 37 4 2 0 1128

Udover de i tabellen nævnte disse: Rød Glente ult dec 1, Havørn med dec 1, Rørhøg med jul 1, Fiskeørn ult jun 1.
2018:  Hvepsevåge  Pernis apivorus   (31271 / 2715)
Forårstrækket var en anelse over gennemsnittet for de seneste 10 år, men den langsigtede tendens er stadig negativ.
På 21 obsdage i maj mellem 8/5 og 31/5 blev i alt set 473 forårstrækkere. Ingen trækkende i juni, hvilket er usædvanligt. Det er ikke set i perioden efter jubilæumsrapporten fra 1997. Eneste trecifrede dagstotal faldt relativt sent 29/5 152. I øvrigt blot to trækdage med over 50: 10/5 51 og 13/5 54.
Sommerobs: 23/6 1 overflyvende Hovvig og 26/6 1 rastende Slettemose.
Efterårstræk blev set på 10 obsdage mellem 17/8 og 15/9. I alt 26. Eneste nævneværdige dag var 3/9 14. Ingen rapporter om ungfugle.

DOFBasen:2018


2018:  Sort Glente  Milvus migrans   (2, 139, 4)
Et år lidt under de senere års niveau. Kun 4 trækkende set mod et tiårs gennemsnit på 6.
8/4 2 Ø (11:03 og 14:22) Nørrevang/Korshage,
8/5 1 Ø 12:35 - 13:08 Nørrevang,
31/5 1 NØ 11:43 Rørvig By.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 08.. ..31

2018:  Sort/Rød Glente  Milvus migrans/milvus  
10/5 1 Ø 09:18 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2018:  Rød Glente  Milvus milvus  (1737 / 302)
Rekord mange Røde Glenter i foråret.
En af de mest positive ting både generelt i artens nordlige udbredelsesområde, i den danske fuglefauna og lokalt her ved Rørvig, er fremgangen for Rød Glente. 209 trækkende set på hele 54 obsdage mellem 9/2 og 8/6 er virkelig mange, og det er sæsonrekord med bred margen. Man bør her være opmærksom på, at totalen indeholder trækforsøgene fugle, og fugle der flyver den gale vej, hvilket vanskeliggør vurderingen af antallet af individer på direkte træk, og det sætter et øget krav til præcis rapportering af adfærd. Ca. to tredjedele af forårstotalen (139) blev set i perioden ultimo marts til medio april, hvilket tidsmæssigt er ret normalt. Arten blev set dagligt på træk i dagene 27/3 til 5/4. Trækket forløb forholdsvis jævnt over hele perioden. Det blev ikke til ny dagsrekord, men der var hele 13 dage med over 5 trækkende. På fem af disse nåede vi tocifrede dagstotaler: 10/3 13, 14/3 11, 30/3 12, 16/4 20 og 8/5 10. De mange fugle i foråret ligger fint i tråd med trækket ved Falsterbo i efteråret 2017. Her sås det hidtil største antal i alt 4570 og for første gang nogensinde, blev der set flere Røde Glenter end Hvepsevåger på en sæson, hvilket må siges at være ret så bemærkelsesværdigt, og det afspejler fint de modsatrettede tendenser for de to arter.
Kun ganske få fugle rapporteres som egentlig rastende i forår og sommerperioden.
I løbet af efteråret trak 14 fugle på 10 obsdage mellem 10/8 og 14/10. To dage sås mere end 1: 18/9 3 og 12/10 3. De to eneste fugle i november/december var 18/11 1 rastende Nørrevang og 29/12 1 vintertræk/strejf Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 73 93 36 1 2 6 6 218
Total 2 73 98 36 3 1 2 7 6 1 1 230
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 2 35 54 19 3 1 2 5 6 1 1 129
Ndag 2 16 21 15 3 1 2 4 4 1 1 70
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (353 / 141)
Få vinterobservationer, men rekord mange set i foråret.
Blot 2 rastende fugle i januar – februar i Hovvig ud over de nære ynglefugle fra Ulkerup. Senere i foråret sås flere imm/subad og også adulte overflyve og raste i området, hvilket gjorde det meget vanskeligt, at udskille trækkende fugle. Efter grundig gennemgang endte vi dog på en solid rekordtotal på 47 trækkende, hvor af tre fugle var en eller anden form for vintertræk. Bedste perioder i forårsmånederne var medio marts 11, primo april 9 og medio april 10. Dage med over 2: 15/3 3, 18/3 5 og 10/4 3. Sidste trækkende i foråret blev set 20/5.
Yngleparret fra Ulkerup huserede stort set året rundt i Hovvig. 19/8 sås første unge og fra 22/8 2 unger. Efter 19/9 meldtes kun en unge igen. Ud over ynglefuglene var der fra juni og året ud kun ganske få obs af imm og 2k fugle på besøg i Hovvig i efteråret. En 1k blev set på Korshage i strandkanten 10/10. Kunne være en af ungerne på udflugt, men kunne i princippet også være en udefra kommende fugl fra f.eks. Halsnæs.
9 blev set trækkende i andet halvår heraf de 8 mellem 19/8 og 29/9. I de normalt gode Havørne træk måneder oktober og november sås ingen trækkende. Ved Falsterbo ligger efterårstrækket af Havørne de senere år tidligere på sæsonen end for år tilbage, og denne tendens er signifikant. To dage med mere end 1 fugl: 3/9 3 og 29/9 3. Årets sidste trækkende var en fugl på vintertræk 13/12.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 21 32 14 3 8 1 84
Total 7 9 29 44 27 32 33 57 84 35 11 5 373
MaxRst 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4
Nobs 7 9 23 35 23 27 28 42 46 22 7 4 273
Ndag 6 7 16 25 17 23 25 31 29 18 7 3 207
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (5180 / 860)
Forårstræk på niveau med de seneste ti års gennemsnit. Succesfuld ynglecyklus gennemført i Hovvig.
Ankom 25/3 til Hovvig, hvor der som mest sås 6 rastende 23/4.
De to første på forårstræk blev set 30/3 og på 41 obsdage frem til 4/6 sås i alt 158 trækkende. Bedste periode var under de gamle fugles træk primo - medio april, hvor 86 fugle trak svarende til ca. 55 % af forårstotalen. Andelen af hanner på forårstræk udgjorde i 2018 28 %, hvilket må anses for ret normalt i et forår, hvor der er en overvægt af trækkende i april. Bedste trækdag i foråret blev 16/4, hvor 22 fugle trak. Det er højeste dagstotal siden 2014. Øvrige dage med 10 og derover var 7/4 11, 8/4 13 og 9/5 10.
Et ynglepar i Hovvig fik to unger på vingerne.
Efterårstrækket lå under gennemsnittet for de seneste ti år, men over gennemsnittet for alle årene. Sæsontotalen blev på 24 fugle set på 14 obsdage. Den første tidlige adulte han på returtræk blev set allerede 13/7. Det er ikke så usædvanligt at se returtræk af specielt hanner i juli. Formodentlig er det fugle, som ikke er lykkedes med at finde en mage, eller hvor yngel er mislykkedes. 5 fugle sås i august og i september de resterende 18. Bedste trækdag kom på det klassisk gode Rørhøge træktidspunkt i starten af september 3/9 5. Sidste trækkende blev set 21/9.
I Hovvig sås op til 5 rastende på en dag i starten af august, og årets absolut sidste og eneste fra oktober blev set 14/10 på samme lokalitet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 95 57 2 1 5 18 181
Total 12 152 93 43 43 78 43 1 465
MaxRst 2 5 4 3 4 4 2 1 5
Nobs 10 72 60 30 30 39 30 1 272
Ndag 7 29 29 25 28 31 21 1 171
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. ..14

2018:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3951 / 913)

Forårstræk nær bundniveau. Efterårstrækket bedre tæt på de seneste ti års gennemsnit.
Ganske få obs af en rastende hun i Hovvig i januar – februar. I marts og april op til 2 rastende på en dag.
Helt usædvanligt skulle man vente helt til 7/4 med at se den første Blå Kærhøg på forårstræk. Siden jubilæumsrapporten i 1997 er det første gang, der ikke er set trækkende fugle i marts. Til gengæld kom forårets sidste trækkende relativt sent 30/5. Forårstotalen endte på blot 46 fugle og antallet af obsdage 15 var også lavt. 41 sås primo – medio april og kun tre af forårets trækkende blev set i maj. Med en klar overvægt af fugle tidligt i artens træksæson, hvor trækket af adulte hanner kulminerer, blev andelen af hanner set under forårstrækket højt - 41,3 %. Der var blot tre dage med over 5 trækkende: 7/4 8, 8/4 9 og 16/4 8. Artens langsigtede nedgang er beskrevet og dokumenteret blandt andet i tidligere udgaver af RFrapporten, og der er nu bekymring for artens fremtid mange steder i Europa.
25 blev set på efterårstræk på 14 obsdage mellem 17/9 og 20/10. De 17 blev set i oktober. Eneste dag med mere 2 trækkende var 11/10 7.
Få rastende i Hovvig i oktober og november. Flest 12/11 2 ellers blot en fugl pr. dag. Årets sidste sås 20/11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 3 8 17 69
Total 2 1 12 44 4 9 18 10 100
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Nobs 2 1 11 33 4 9 15 9 84
Ndag 2 1 7 16 3 8 8 9 54
Fænologi 11.. …. …. …. ..30 07.. …. ..20

2018:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 49/49, 6/6)
Holder niveauet med 6 trækkende i foråret. Ingen maj fugle.
7/4 1 ad han NØ 10:11 – 10:20 og 1 2k han NØ 12:35 – 12:40 Nørrevang/Korshage,
8/4 1 br NØ 11;27 Rørvig By er samme som 1 3k+ hun NØ 11:48 – 11:53 Korshage,
10/4 1 ad han R – NØ 12:00 – 12:15 Hovvig,
16/4 1 ad han NØ 16:56 Nørrevang/Korshage,
30/4 1 2k hun NØ 12:07 – 12:10 Nørrevang/Korshage.
Bemærk i øvrigt, at nogle af de ubestemte kærhøge i 2018 formodentlig var Steppehøge.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 6 6
MaxRst
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 07..30

2018:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 211 213, 2)
Atter et år med blot to forårstrækkende.
30/4 1 ad hun Ø 14:58 – 15:02 Nørrevang (JB, CG, PEL, JRi, JS),
10/5 1 ad hun Ø 18:32 Nørrevang (JB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30.. ..10

2018:  Kærhøg sp  Circus non det  
6 ubestemte kærhøge er lidt flere end på et standardår.
Forår: 18/3 1 Ø 12:50 Nørrevang, 7/4 1 Ø 10:56 Korshage og 22/4 1 br NØ 10:44 (Steppe/Hedehøg). Observatørens korte beskrivelse peger i retning af Steppehøg.
Efterår: 26/8 1 br SV 10:19 Rørvig By (mulig Steppehøg), 29/8 1 br SV Nykøbing By (Steppehøg ?) og 11/10 1 br SV 14:12 Søndervang (måske identisk med Blå Kærhøg SV 1348 Nørrevang).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 18.. ..07 28.. ..11

2018:  Duehøg  Accipiter gentilis  (1150 / 152)
Ingen fra vintermånederne og generelt få observationer i løbet af året.
Første var en overflyvende på Nørrevang 6/3. I løbet af foråret sås 13 trækkende, hvilket er under gennemsnittet for de seneste ti år, som ligger på 17. De blev set som følger: 14/3 1, 15/3 3, 18/3 3, 26/3 1, 30/3 1, 7/4 1, 8/4 1, 14/4 1 og 29/5 1. Typisk med flest i marts. Man kan måske godt stille spørgsmål ved om den meget sene fugl i maj er en reelt trækkende fugl. Under alle omstændigheder er det ultra sent.
Køns og aldersfordeling af de 13 forårstrækkende fugle: 2 ad han, 1 ad hun, 1 ikke kønsbestemt ad, 2 ikke aldersbestemte hanner, 1 2k hun, 3 ikke kønsbestemte 2k og 3 som hverken er køns eller aldersbestemt.
Ingen rastende set i løbet af foråret.
I andet halvår var der ingen trækkende, men kun disse få observationer af rastende fugle: 18/8 – 19/8 1 hun Ringholm Skov, 12/10 1 1k han Nørrevang, 1/11 1 Flyndersø og 3/11 1 Hovvig. I december sås både 1 han og 1 hun i Hovvig og 1 1k ved Søndervang.
Duehøg er en art i generel tilbagegang. Både i Sverige, Finland og herhjemme er arten gået betydeligt tilbage som ynglefugl. Noget som man mener skyldes skovdriften, hvor de gamle træer som Duehøgen yngler i fældes. Men egentlig menneskelig forfølgelse spiller nok også stadig en rolle. Også på de svenske vinterruter ses en tydelig nedgang i antallet af Duehøge. Kigger man på efterårstræktallene ved Falsterbo ses inden for de sidste 10 år en signifikant tilbagegang ved de standardiserede træktællinger fra Nabben og ved Rørvig ses også en tydelig nedgang i antallet af forårstrækkende. Her er 10 årsgennemsnittet af forårstrækkende fugle efter millenniumskiftet faldet fra 23 til 17. En tilbagegang på ca. 26%.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 1 13
Total 10 3 1 2 1 2 5 24
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 9 3 1 2 1 2 5 23
Ndag 6 3 1 2 1 2 5 20
Fænologi 06.. …. ..29 18..19 12.. …. ..27

2018:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (54213 / 8555)
For andet år i træk et forårstræk under de seneste ti års gennemsnit og ingen sikre ynglefund.
På forårstræk blev i alt set 753 fordelt på 52 obsdage med yderdatoerne 6/3 – 31/5. Langt den overvejende del 563 svarende til knapt 75 % blev set primo – medio april, hvilket for en stor del skyldtes to rimelige trækdage 7/4 – 8/4 med hhv 128 og 205 trækkende. Eneste øvrige dag med over 50 var 16/4 58.
I 2018 var der ingen rapporter om ynglefugle. I juni – juli kun set på Nørrevang og i Hovvig. Der ligger helt klart en opgave for de fastboende og de sommerhusgæstende fugleinteresserede med at finde ynglende Spurvehøge.
Efterårstrækket lå også klart under gennemsnittet både for de seneste ti år og for alle årene. På 30 obsdage mellem 24/8 og 6/11 sås beskedne 148 trækkende. Eneste nævneværdige dage var 18/9 26 og 11/10 48.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 587 121 6 62 79 1 901
Total 18 5 64 593 134 1 2 19 78 84 6 6 1010
MaxRst 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4
Nobs 16 5 41 81 50 1 2 17 33 19 5 6 276
Ndag 16 5 22 25 26 1 2 15 22 12 5 6 157
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Musvåge  Buteo buteo  (130217 / 1974 -: 58280)
Forårstrækket under gennemsnitsniveau. Langtidstendensen er svagt faldende.
Forårstrækket rettede sig lidt oven på det ekstremt dårlige forår i 2017, men en total på 1838 set på i alt 62 obsdage mellem 1/2 og 15/6 er stadig klart under gennemsnittet for både de seneste ti år og for alle årene. Trækket kørte relativt jævnt fra medio marts til primo april, dog med en lille top ultimo marts. Trecifrede dagstotaler: 18/3 115, 25/3 224, 30/3 205, 8/4 192 og 16/4 132.
Ynglefugle: Der meldes om territoriehævdende fugle både fra Hovvig og Korshage i april, men ingen sikre tegn på yngel.
Der blev også set meget få trækkende i efteråret blot 773 ret jævnt fordelt på 36 obsdage mellem 14/8 og 3/11. Bortset fra 5 i august og 3 i november blev alle set i september og oktober. De to eneste trecifrede dagstotaler var 18/9 204 og 11/10 122.
Fornemmelsen af, at vi ser færre Musvåger på træk nu om dage, er reel nok. Ved Hellebæk har trækket i de senere år også været ret langt fra tidligere tiders niveau. Forklaringen skal, ud over at vejrfaktorer i træktiden spiller en rolle, søges i det faktum, at flere og flere Musvåger på grund af de generelt mildere vintre overvintrer i Sverige. Langt den overvejende del af de Musvåger vi ser på træk stammer fra Sverige, og man har der oplevet en signifikant stigning i antallet overvintrende på vinterfugle ruterne de senere år.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 986 730 106 1 5 416 349 3 2611
Total 85 59 1015 742 131 20 5 19 432 368 38 44 2958
MaxRst 4 2 5 3 5 3 1 2 3 5 3 3 5
Nobs 55 37 121 80 47 15 5 16 50 37 29 34 526
Ndag 30 24 29 25 24 15 5 16 23 22 22 24 259
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (15747 / 1129)
Foråret reddedes af godt trækvejr midt i april, og gav lidt overraskende, artens nuværende status taget i betragtning, den bedste trækdag siden 1998.
Blot en enkelt vinterrastobs 7/1 1 Hovvig.
Forårstotal 254 set på 19 obsdage mellem 4/3 og 29/5. I april først en mindre trækbølge 7/4 - 8/4 og i årets bedste periode medio april med 189 trækkende sås næste lidt større bølge i dagene 12/4 – 14/4. Et lille ryk af ungfugle bemærkedes 8/5 – 10/5. Dage med over 10 trækkende: 7/4 20, 8/4 15, 12/4 35, 13/4 99 og 14/4 48. Bedste dag i maj 10/5 5 2k Ø Korshage. Enkelte rastede under trækket i april: 8/4 1 Nørrevang, 14/4 1 Dybesø, 15/4 og 20/4 1 Hovvig samt 30/4 1 Korshage.
Første og tidlige efterårstrækkende fugl blev set allerede 3/9, samme dag også en set Klarskov. Herefter blot 1 yderligere fugl i september 29/9, 28 medio oktober og en efternøler i november, som gør at efterårstotalen lander på 31. Det er en ret normal efterårstotal for Rørvigområdet. En enkelt rimelig dag fortjener at blive nævnt 11/10 23 SV Nørrevang. Årets absolut sidste blev 23/11 1 1k rastende Kysten ved Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 229 14 2 28 1 278
Total 1 4 232 14 2 29 2 284
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 34 8 2 6 2 57
Ndag 1 3 14 5 2 4 2 31
Fænologi 07 04.. …. ..29 03.. …. ..23

2018:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (1/1, 28/29, 2/2)
Set både forår og efterår, hvilket kun er sket to gange tidligere i rapportens historie, nemlig i 1979 og 1992.
30/3 1 2K ovf/tf 16:06 – 16:27 Nørrevang, Søndervang og Rørvig By (LB, CG, EVR, JS, KES),
4/4 1 2k+ NØ 12:47 – 12:50 Hovvig (EVR),
7/10 1 S 14:30 – 14:33 Hovvig (PJ).
Forårsfundene regnes som en og samme fugl.
Efterårsfundet er fotodokumenteret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 30.. ..04 07

2018:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (4490 / 560)
Vejrrelateret fint forårstræk med et par gode trækdage medio april og en forårstotal over gennemsnittet.
Ankom punktlig 27/3. På 34 obsdage, hvilket er det højeste antal i ti år, blev der set i alt 127 trækkende. 69 af de trækkende svarende til 54% af sæsontotalen trak midt i april. Især to dage skiller sig ud 13/4 22 og 16/4 29. Ellers var der blot en dag med tocifret antal Fiskeørne 8/4 10. Sidste trækkende set 30/5. Enkelte fugle gav sig tid til at raste og fouragere lidt undervejs f.eks. sås 2 ved Dybesø 20/5.
Første returtrækkende blev set allerede 23/6 over Rørvig By. Det er tidligt, men ikke vildt usædvanligt. Hvert år kan man se tidlige formodentligt ikke ynglende fugle, der sætter kursen sydpå allerede i juni. I øvrigt sås 14 trækkende mellem 13/8 og 21/9. 11 af de trækkende blev set i september. Sæsontotalen blev på 15 fugle på 13 obsdage, og kun på to af disse sås mere end en enkelt fugl: 8/9 2 og 16/9 2.
Af egentlige rastende fugle blev det kun til to observationer i andet halvår: 25/7 og 9/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 103 18 1 2 11 141
Total 6 103 21 1 1 3 12 147
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 6 42 16 1 1 3 11 80
Ndag 4 19 12 1 1 3 10 50
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. ..21

2018:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (1974-: 3783 / 1975-: 586)
Forårstræk over middel og på langt sigt ses et stigende antal på forårstræk.
Der var mange dage med trækkende Tårnfalke i foråret i alt 38, hvilket er det højeste antal i mange år. Som vanligt startede tårnfalketrækket for alvor midt i april, og et jævnt pænt træk fortsatte ind til udgangen af maj. Totalen blev på 112 trækkende mellem 15/3 og 1/6. På to dage blev det til tocifrede dagstotaler: 30/4 20 og 10/5 10. Førstnævnte er højeste dagstotal siden 1994.
Et ynglepar Korshage uden angivelse af eventuel succes.
Efterårstrækket var virkelig godt lokalt set (om end ikke rekord) og lå et godt stykke over gennemsnittet både for de seneste ti år og for alle årene. På 15 obsdage mellem 22/8 og 21/10 blev set 42 trækkende, hvoraf de 39 i den traditionelt bedste måned for efterårstræk af Tårnfalk september. Højeste dagstotaler var: 4/9 6, 18/9 10 og 19/9 5.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 63 1 1 39 2 154
Total 27 14 19 84 85 30 27 40 90 20 20 12 468
MaxRst 2 2 2 3 2 3 3 5 4 1 2 1 5
Nobs 25 13 17 50 44 25 20 30 54 20 19 12 329
Ndag 21 12 13 29 26 20 19 24 28 13 17 11 233
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 406, 6)
4 trækkende i foråret er under gennemsnittet for de seneste 10 år.
8/5 1 han ad Ø 17:22 (JB, JRi),
21/5 1 hun 2k Ø 17:41 – 17:48 Nørrevang (LB, JB),
27/5 1 hun 2k Ø 11:50 Nørrevang (MoM),
30/5 1 hun 2k Ø 16:12 (JB, PEL).
Der ud over 2 rastobservationer: 9/5 1 hun ad Hovvig (EVR) og 13/5 1 hun ad Højsandet (KB).
Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 08..30

2018:  Dværgfalk  Falco columbarius  (2903 / 385)
Forårstotal langt under middel. Fortsat nedadgående tendens siden millennium skiftet.
Mellem 14/3 og 14/5 blev på 16 obsdage set 36 trækkende. En total der hører til blandt de laveste siden jubilæumsrapporten i 1997. Små ryk set 7/4 - 8/4 med 4 trækkende begge dage. Medio april var Dværgfalke fattig selv om det var gunstigt trækvejr. Helt til sidst i april kom årets bedste dag 30/4 7. I maj flest 10/5 4. Blot 7 adulte hanner blev set i foråret svarende til en andel på ca. 19% af forårstotalen.
Det faldende antal af forårstrækkende Dværgfalke fortsætter. Se figur. Samme tendens ses også i efterårstræktallene ved Falsterbo. Der er udviklingen i træktotalerne i den seneste tiårsperiode signifikant negativ og de seneste fem år er træktotalerne nærmest styrtdykket. Det noget spinkle materiale på de svenske ynglefugletællinger viser en signifikant nedgang siden 1998, en tendens der altså underbygges / støttes af træktællingerne ved Falsterbo og Rørvig.
Som sædvanligt gav kun få Dværgfalke sig tid til at raste. Årets eneste var 5/4 1 Nørrevang og 2/5 1 Hovvig.
Der var kun 5 trækkende i efteråret, hvilket lige som foråret er et resultat under gennemsnittet. Alle nævnes: 21/9 1, 22/9 1, 23/9 2 og 3/10 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 20 12 4 1 41
Total 4 21 12 4 1 42
MaxRst 1 1
Nobs 4 14 9 4 1 32
Ndag 4 7 6 3 1 21
Fænologi 14.. …. ..14 21.. ..03

2018:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (2285 / 98)
Tredje gode forår i træk med over 100 trækkende, bekræfter den langsigtede positive tendens.
I alt 115 trækkende blev set på 16 obsdage. Tidsmæssigt var foråret helt efter det, vi kender. De første blev set 29/4 2 og dagen efter indtraf årets bedste trækdag 30/4 27. Næste ryk kom på et par traditionelt gode Lærkefalke datoer 8/5 – 9/5, hvor henholdsvis 16 og 17 blev set. Derudover var der disse dage med over 5 trækkende: 10/5 7, 21/5 8, 29/5 9 og 30/5 8. Forårets 2 sidste trækkende blev set 31/5.
Rastobs i foråret begrænser sig til 6/5 og 9/5 1 Hovvig, 27/5 1 Dybesø og 30/5 2 Nørrevang.
I efteråret kun disse trækkende: 8/8 1, 3/9 3, 10/9 1 og 21/9 1 i alt 6. Årets sidste var en rastende fugl i Hovvig 4/10.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 86 1 5 121
Total 29 89 1 5 1 125
MaxRst 2 1 2
Nobs 7 31 1 3 1 43
Ndag 2 15 1 3 1 22
Fænologi 29.. ..31 08.. …. ..04

2018:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (681 / 115)
Både forårs og efterårstrækket var et godt stykke over gennemsnitsniveauet.
Få rastobservationer i første halvår. Kun disse to af en hun i Hovvig 3/1 og 22/1. I marts – april 1 2k og 1 ad samme sted.
37 trækkende blev set på 14 obsdage mellem 23/3 og 17/5. To gode perioder ultimo marts og medio april. Allerede 27/3 sås 5 trækkende. Det er det højeste antal trækkende, vi har set på en dag i marts. Øvrige dage med over 2 fugle: 13/4 4, 16/4 7 (tangering af dagsrekord), 30/4 4, 8/5 3 og 10/5 4.
Mellem 19/8 og 20/11 sås 10 trækkende på 9 obsdage. Eneste dag med mere end 1: 11/10 2.
Noget flere observationer af rastende fugle i andet halvår flest fra Hovvig området. Minimum 1 ad hun, 1 ad han og 1 2k.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 19 8 1 4 4 1 47
Total 2 11 20 8 4 7 7 7 4 70
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 11 11 3 4 7 7 7 4 56
Ndag 2 5 8 3 4 6 6 7 4 45
Fænologi 03..22 16.. …. ..17 19.. …. …. …. ..29

2018:  Falk sp  Falco non det 
30/5 2 trækkende Nørrevang (Lærkefalk/Aftenfalk).

Lærke-/Aftenfalk. DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

Rapport 2018

Hønsefugle

af Niels Henrik Valerius


2018:  Agerhøne  Perdix perdix  
En enkeltstående observation af en flok på 8 25/1 på en kornmark på Nørrevang (SSW) var alt, hvad året bød på. Selv om observationsstedet var hyppigt besøgt (på grund af en stationær Storpiber), blev de ikke bemærket senere. Kan være udsatte fugle, der er gået til. De foregående års tendens til etablering af en ynglebestand er således brudt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 8
MaxRst 8 8
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2018:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 57/60, 4/4)
4 fugle er over de senere års gennemsnit. 20/5 1 syng Skredbjerg, 23/5 1 syng Søndervang (den klassiske lokalitet for arten i vores område), 3/6 - 8/6 1 syng Ringholm og 19/6 1 syng Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 20.. ..19

2018:  Kongefasan  Syrmaticus reeveslii  (E-art)
Blev registreret igen i år, denne gang i Ringholm Skov 21/7 – 23/7.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 21..23

2018:  Fasan  Phasianus colchicus  
Antallet af indtastede observationer er fortsat stigende (383 mod 334 og 302 de foregående 2 år), ligeledes antallet af lokaliteter (24) og af rapportører (29).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 38 20 38 66 62 23 24 21 41 13 31 29 406
MaxRst 4 2 3 3 3 2 15 5 7 2 8 6 15
Nobs 22 17 30 38 48 19 9 9 19 11 18 16 256
Ndag 19 16 29 29 29 17 8 8 17 9 17 15 213
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret Hovvig gennem alle årets 12 måneder. Et sikkert ynglefund her i form af 2 små sorte kyllinger neden for tårnet 29/6 og 4/7. Registreret Flyndersø 16/4, 16/5, 29/8, 1/11 og 4/11, samt Rørvig Bugt 16/9 og 9/10 og Dybesø 19/10.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 2 41 38 18 33 22 15 12 12 2 202
MaxRst 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 4 1 4
Nobs 4 3 2 24 25 12 22 19 14 8 9 2 144
Ndag 4 3 2 24 25 12 21 19 14 8 9 2 143
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set Hovvig 25/2 og regelmæssigt fra 6/4 til 6/9. Sikre ynglefund Nakke Gadekær og Nakke Syd. Set i maj Dybesø og i maj - juni Slettemose, begge mulige yngleforekomster. Hørt nattrækkende over Rørvig By 8/4, 16/4 og 18/4.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 29 24 35 17 10 4 120
MaxRst 1 2 3 5 6 4 3 6
Nobs 1 22 20 21 11 4 2 81
Ndag 1 20 20 17 10 4 2 74
Fænologi 25 04.. …. …. …. …. ..06

2018:  Blishøne  Fulica atra  
Rasttal Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
15 5 140 80 130 170 30 25 0 0 0 0

Generelt ligesom sidste år meget få rastende Blishøns i Hovvig og med totalt fravær i årets sidste 4 måneder, hvor vandstanden i vigen jo var ekstrem lav. Højeste rasttal Dybesø 23/3 57 og 19/12 96. Højeste tal Nykøbing Bugt/Havn 12/2 127 og 30/11 100. Ynglefund i Hovvig, Dybesø, Slettemose og Nakke Kær.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 322 1119 1317 717 1356 1129 158 145 285 605 972 977 9102
MaxRst 51 127 140 80 130 170 30 25 39 80 100 96 170
Nobs 21 25 32 31 30 18 15 11 11 13 13 18 238
Ndag 17 20 26 25 24 17 12 11 11 13 13 16 205
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Trane  Grus grus  (23, 15371, 2220)
2189 trækkende Traner passerede Rørvighalvøen 12/3 – 29/5, hvilket placerer 2018 som det næstbedste år nogensinde, kun overgået af 2013 med 2300. Den højeste dagstotal var 30/3 1015 NØ. Som i de foregående mange år fandt hovedtrækket sted i marts (68%). Rastende fugle Hovvig 27/3 38, 3/4 17, 22/4 6, 11/5 1, 18/5 22, 21/5 13, 28/5 3 og 9/6 1. Mindst 30 af disse fugle er smuttet udenom vores trækobservatører. Desuden 1 overflyvende Søndervang 29/4.
Ingen efterårsobservationer.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1089 628 56 1773
Total 1127 651 105 1 1884
MaxRst 38 17 22 1 38
Nobs 24 37 12 1 74
Ndag 14 14 9 1 38
Fænologi 12.. …. …. ..09

Rapport 2018

Vadefugle

af Peter Ellegaard


2018:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinterfund. Årets første 14/2 1 på Skansehage. Forårstrækket gav i alt 50 fugle med flest 16/4 16. Efteråret gav 456 fugle, hvoraf 363 kom i august måned med to store dage 4/8 94 og 5/8 160. Hovvig udmærkede sig i efteråret med pæne rasttal 9/8 16, 21/8 17, 30/8 16 og 9/9 27. Ynglefugle som vanligt med parrene på sommerhus stråtage Korshage og Flyndersø, hvor Flyndersø parret rugede i to perioder. Årsagen til de to rugeperioder skal nok findes i, at første kuld mistede livet ved passage af asfaltvejen. Der er siden registreret 1 – 2 pull fra Flyndersøparret og ingen fra Korshageparret. Et par på Skansehage med en 1k. Derudover par med yngleadfærd i sommerhusområde Skansehage. Sporadiske observationer af spillende fugle i Hovvig og ved Rørvig Bugt. I alt 3 – 6 par. Årets sidste 13/10 2 S Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 28 11 16 33 363 29 11 502
Total 16 99 114 127 97 104 424 66 12 1059
MaxRst 2 8 9 6 9 9 17 27 1 27
Nobs 10 33 40 53 37 38 34 14 3 262
Ndag 9 27 30 30 26 24 15 10 3 174
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 934, 76)
Rekordår! Et helt usædvanlige antal i Hovvig skabt af sommerens og efterårets udtørringer, der skabte glimrende Klyde habitater. Satte både årsrekord (76) og dagsrekord (36). Helt usædvanligt var også, at Klyde blev set helt ind i oktober.
Arten optrådte i 3 hovedperioder.
6/4 – 25/4: 6/4 2, herefter 15/4 – 24/4 2 – 3 (2 på besøg i Nykøbing Bugt 15/4).
17/5– 22/7: Frem til 25/6 kun 2 – 4. Fra 26/6 imidlertid successiv stigning i antal, og maksimum nås 7/7 36. Mange fugle forsvandt mellem 10/7 (29) og 11/7 (5), men 22/7 igen 11. Herefter ganske tomt med 0 – 1 frem til 28/8.
28/8 – 11/10: 28/8 – 15/9 9, fra 22/9 (13) igen fugle – flest meldt 1/10 15 – helt frem til de sidste og usædvanligt sene 11/10 5.
Årstotalen må jo være et skøn og de 3 perioder er vurderet til 5 + 47 + 24 = 76.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 19 103 329 51 158 53 723
MaxRst 3 3 18 36 9 13 15 36
Nobs 5 10 16 15 19 19 7 91
Ndag 5 10 16 15 18 19 7 90
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. ..11

2018:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 366, 12)
Forårstræk i alt 5 fugle: 9/4 1, 10/4 2, 9/5 1 og 31/5 1 alle Ø Korshage/Flyndersø. I Hovvig ankom 13/5 3 fugle som hurtigt blev reduceret til et par i display 15/5. 2/6 blev første dag, hvor yngleparret blev set sammen med 2 unger. Herefter var der i hele perioden frem til sidste observation 11/9 1 – 4 1k fugle i vigen.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 15 9 49 46 9 131
MaxRst 3 4 4 4 2 4
Nobs 2 10 4 23 26 8 73
Ndag 2 10 4 21 26 8 71
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..11

2018:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Trods en rimelig mild vinter var der ingen vinteriagttagelser.
Første fugle blev set 21/2 med 1 overflyvende Korshage og 1 stranden ud for Sandflugtsplantagen. Herefter stort set daglige observationer fra en række lokaliteter.
Forårstrækket blev 13 fugle, alle fra Korshage.
I forårets trækperiode rastede op til 17 fugle Rørvig Bugt (19/3).
Af sikre ynglepar blev der på Korshage set min. 2 unger fra 2 ynglepar og 2 par hver med 1 unge på Skansehage. Et par kysten ud for Flyndersø kæmpede med motorkørsel på stranden, og om det lykkedes at få unger er uvist. Endvidere var der syngende/territoriehævdende fugle Rørvig Bugt, stranden ud for Sandflugtsplantagen og Hovvig. I alt 5 – 8 par.
Efterårstrækket blev på 111 fordelt med juli 9, august 60, september 40 og oktober 2.
Den tørre og varme sommer gav et efterår med et stort antal rastende fugle i den ekstremt lavvandede Hovvig, startende med ankomst 18/7 11. Herefter kun op til en halv snes pr dag, inden det for alvor gik løs i august med mange dage med mellem 100 og 150 fugle og på toppen to dage, som langt oversteg normalen: 29/8 281 og 30/8 250. Herefter faldt antallet igennem september måned med 1/10 1 som afslutning.
Årets sidste 4/10 2 rast Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 9 60 39 2 123
Total 2 135 70 70 56 216 2775 1043 7 4374
MaxRst 1 17 7 6 6 17 281 75 2 281
Nobs 2 29 26 34 27 59 54 40 5 276
Ndag 1 24 24 28 23 30 31 30 3 194
Fænologi 21.. …. …. …. …. …. …. …. ..04

2018:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Mange vinteriagttagelser. Den overvintrende flok Korshage/Nørrevang på plads frem til 2/2 med flest 2/1 102. Ankomst Hovvig 8/4 65 rast med forårs max 16/4 70. Derudover få observationer fra andre lokaliteter. Eneste længere periode uden fugle var 22/4 – 7/6. Vinter/forårstrækket blev 54 fugle med største dage 21/1 16 og 12/3 28 som eneste dage med tocifrede antal. Efterårstrækket nåede 378 fugle med start 13/7 1 og tocifrede dage fra 5/8 16. De største dage blev 23/9 49, 12/10 47 og 25/10 53. Rastende fugle set spredt med absolut flest i Hovvig 21/9 1300 og 9/11 1400. Meget få tilbage i december – den klassiske Flyndersø flok indfandt sig således ikke.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 1 28 9 6 108 104 136 11 13 454
Total 1259 28 28 184 4 67 2076 13648 6799 13027 128 37248
MaxRst 102 25 70 2 26 210 1300 1250 1400 35 1400
Nobs 28 4 1 9 3 12 47 50 39 29 9 231
Ndag 25 3 1 7 3 10 31 30 24 24 9 167
Fænologi 01.. …. …. ..22 07.. …. …. …. …. …. ..22

2018:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En enkelt fugl i 1.halvår - 18/3 1 trk Nørrevang.
Efterårstrækket gav i alt 142 fugle, fordelt på juli (3), august (105), september (12), oktober (21) og november (1). Følgende dage med mindst 10 fugle: 5/8 64, 12/8 18, 19/8 10 og 3/10 17 – alt træk Korshage. Årets sidste fugl blev 12/11 1 V Korshage.
Rastende fugle blev set på 8 dage Korshage i perioden 5/8 til 24/10 med største antal 5/8 4. Skansehage gav 7/8 1. I Hovvig rastede der spredt med fugle på rigtig mange dage i perioden 4/7 – 24/10. På følgende datoer var der 6 fugle i vigen: 8/8, 15/8, 19/8, 3/9, 10/9 og 30/9.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 105 12 21 1 142
Total 1 5 157 40 26 1 230
MaxRst 1 1 6 6 4 6
Nobs 1 5 55 16 7 1 85
Ndag 1 5 26 12 6 1 51
Fænologi 18 04.. …. …. …. ..12

2018:  Vibe  Vanellus vanellus  
Årets første 3/1 6 rast Hovvig, som må være nytilkomne, idet der kun var 2 i en meget kort periode i december 2017. Herefter rastende fugle på adskillige lokaliteter vinteren igennem med op til 8 fugle i Hovvig frem til medio februar. Forårstrækket nåede en pæn total på 983, hvoraf 889 trak i marts måned med følgende store dage: 14/3 166, 15/3 168, 24/3 181 og 27/3 120. Vi skal helt tilbage til 1984 med 1410 for at finde en større total. Som vanligt et begrænset efterårstræk som sneg sig op på 67 med to største dage i september: 8/9 22 og 10/9 29. Rastende fugle på en række lokaliteter sommeren igennem. Efterårets antal af rastende fugle gav store tal i Hovvig, med følgende dage med over 500: 2/9 540, 6/9 580, 9/9 710, 10/9 700, 3/11 800 og 6/11 630. Årets yngleudbytte blev begrænset til Flyndersø 4 par, hvor der kun blev konstateret 3 pull for det ene par, og i Hovvig mindst 2 par med succes, henholdsvis 3 og 4 pull. På øvrige lokaliteter blev det kun til yngleadfærd Ringholm. Årets sidste 22/12 15 rast Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 879 85 3 7 52 6 2 1040
Total 17 50 1363 320 346 1249 3382 5747 8679 2493 4052 314 28012
MaxRst 6 8 110 30 20 120 330 500 710 410 800 80 800
Nobs 7 12 80 44 57 44 35 32 35 25 20 10 401
Ndag 7 10 23 29 31 28 27 30 28 21 19 10 263
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2018:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Årets første 20/6 1 S Korshage var en tidlig efterårsgæst. Næste iagttagelse blev 29/7 2 V Korshage. I alt trak 53, med største dage 5/8 15, 21/8 6 og 23/9 8. Rastende fugle blev set i Hovvig i perioden 1/8 – 22/9 med flest fugle ultimo august med max 27/8 38. Enkelte fugle på Korshage spredt i hele perioden med max 10/9 5. Årets sidste 13/10 1 S Korshage.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 28 21 1 53
Total 1 2 329 159 2 493
MaxRst 38 15 1 38
Nobs 1 1 36 32 2 72
Ndag 1 1 27 22 2 53
Fænologi 20.. …. …. …. ..13

2018:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfugle fortsat til stede og set på flere lokaliteter frem til 2/4. De i alt 12, der blev meldt trækkende V fra Korshage, var givet korte forflytninger. De enkelte lokaliteter: Plantagekysten: 5/1 – 23/2 3 – 5, 6/3 1 og de sidste 2/4 5. Korshage: 2/1 6, i øvrigt enkelte dage i marts op til 30/3 8. Skansehage: 5/1 – 10/2 op til 3. En enkelt fugl 17/3 1 R → S Rørvig Bugt.
Efterårets første fugle blev 19/7 2 træk. Efterårstrækket blev på i alt 50 fugle med eneste tocifrede dag 6/8 18 Korshage. I august og september måned rastende fugle på en række lokaliteter med følgende dage med over 10 fugle: 5/8 15 Korshage samt 16/9 14, 20/9 10 og 21/9 23 alle Plantagekysten. Som usædvanlig gæst sås arten også i det udtørrede Hovvig i perioden 11/8 – 16/9 med 1 – 4 fugle. I december 10/12 3 rast Skansehage samt op til 8 fugle Plantagekysten - Korshage, set sidste gang 28/12.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 8 4 30 8 5 3 62
Total 21 23 24 5 8 76 72 14 2 43 288
MaxRst 6 5 8 5 3 13 23 4 2 8 23
Nobs 6 7 6 1 5 26 11 6 1 9 78
Ndag 4 7 5 1 4 19 11 6 1 9 67
Fænologi 02.. …. …. ..02 19.. …. …. …. …. ..28

2018:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1307, 29)
På forårstrækket blev der set 2 rast i Hovvig 14/5 – 16/5. Returtrækket fra 8/7 med rastende fugle i Hovvig i stort set hele perioden frem til 10/9. Månedsmax blev 11/7 8 og 16/8 13. Årets sidste var eneste trækkende og eneste uden for Hovvig: 12/9 1 V Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 28 69 10 111
MaxRst 2 8 13 2 13
Nobs 2 11 17 8 38
Ndag 2 11 17 8 38
Fænologi 14..16 08.. …. ..12

2018:  Dværg-/Temmincksryle  Calidris minuta/temminckii  
2/6 4 rast og 27/8 2 træk begge Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 2 6
MaxRst 4 4
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 02 27

2018:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 426, 25)
En rekord stor forårsforekomst i Hovvig inkl. en rekordflok på 16!
Arten blev set i perioden 11/5 – 21/5 med flest 13/5 9, 14/5 16 og 16/5 6. De 16 lod sig registrere, da de var oppe i koordineret flyvning i samlet flok.
Efteråret bød på følgende 11/7 2, 21/7 – 22/7 op til 2, 13/8 – 16/8 1 og 19/8 1 alle fra Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 48 5 5 58
MaxRst 16 2 1 16
Nobs 9 3 5 17
Ndag 9 3 5 17
Fænologi 11..21 11.. ..19

2018:  Stribet Ryle  Calidris melanotos  (0, 1/1, 1/1)
5/8 rastede der en Stribet Ryle i en blandet flok vadere på Korshage. (LB + 2)
Fuglen regnes for identisk med et trækkende individ, der blev set ved Kikhavn tidligt om morgen. Det lykkedes ikke for vores morgenhold at finde den, men der var, som det fremgår, bedre held om eftermiddagen. Fuglen rastede tilsyneladende kortvarigt på den for arten atypiske habitat i stenene ved Korshages spids i blandet ryleflok. Udover finderen LB blev fuglen set af EVR og HVR, mens flere gik forgæves.
Vores eneste tidligere fund er 21/9 1 rast Hovvig. Arten er fåtallig med svingende antal fra år til år. I 2018 var der ud over fuglen fra Kikhavn/Korshage kun 4 jyske fund. Fra Vestsjælland foreligger i alt 10 fund.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2018:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1877, 62)
Første fugl på returtræk blev 6/7 1 rast på Skansehage. I Hovvig rastede der mere eller mindre fugle konstant i perioden 7/7 – 10/9, med flest 11/7 16, 16/7 11, 23/7 9 og 14/8 8. Udenfor Hovvig rastede der 1 – 2 fugle på Korshage 15/7 – 17/7 og 21/7, 5/8 2 Korshage og 23/8 1 ud for Flyndersø. På Korshage var trækket begrænset til 29/7 1 og 5/8 2.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 104 42 5 151
MaxRst 16 8 3 16
Nobs 23 18 3 44
Ndag 20 16 3 39
Fænologi 06.. …. ..10

2018:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 285, 22)
Året startede med 2/1 1 Korshage og 4/1 1 Skansehage begge rastende – evt. samme fugl. Herefter skulle vi hen til efteråret hvor der blev set følgende trækkende på Korshage 22/9 1, 28/9 1, 29/9 4, 22/10 2, 24/10 4 (efter rast) og 25/10 1 – i alt 13 V. Rastende fugle Korshage 28/9 – 3/10 1 – 2, 12/10 2, 22/10 - 26/10 1 og 4/12 - 10/12 2 som blev årets sidste.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 7 13
Total 2 6 12 4 24
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 2 3 6 2 13
Ndag 2 3 6 2 13
Fænologi 02..04 22.. ..26 04..10

2018:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle 7/1 7 Skansehage og 10/2 1 rast Rørvig Bugt. Herefter spredte fugle i perioden 25/2 – 19/3 med flest 27/2 50 Rørvig Bugt. Forårstrækket var begrænset til 22 fugle på 3 dage med flest 18/5 16. Returtrækkets første rastende fugle ankom 22/6 1 Hovvig. Herefter ofte mange rastende fugle Korshage, Skansehage og Hovvig, flest 6/7 110 Korshage, 7/7 188 Skansehage, 10/7 152, 6/8 140, 8/8 147, 9/8 174 og 10/8 240 alle Hovvig og 26/12 90 Korshage. Efterårstrækket i den pæne ende med en total på 939 fugle med flest i august 417 og september 281. Største dage 29/7 103, 5/8 332 og 28/9 97.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 18 129 417 281 52 60 961
Total 7 117 54 18 20 1884 3227 2278 434 74 264 8377
MaxRst 7 50 14 9 188 240 170 68 16 90 240
Nobs 1 5 11 2 5 58 52 57 24 11 7 233
Ndag 1 5 9 2 5 30 31 28 20 11 7 149
Fænologi 07.. …. ..19 09.. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 21/24 22/25, 5/6)
Rekordår for Kærløber i Hovvig!
Efter 2 år uden besøg i vigen blev det året, hvor arten i lange perioder kunne nydes rastende på nært hold i Hovvig. De store delvist tørlagte flader under den ekstreme tørke bød på perfekt habitat for arten, og der var hele 17 observationsdage med Kærløber.
Arten optrådte i 2 perioder: Første periode i første halvdel af juli: 4/7 1 ad og 10/7 – 11/7 1 ad. Herefter en længere periode 14/8 – 10/9 med følgende fund: Mellem 14/8 og 21/8 blev 2 fugle set sammen 14/8 (heraf 1 ad iflg. foto) og 19/8, og 1 fugl blev set 15/8 – 18/8 samt 21/8 (1k). Blev fulgt af 30/8 – 31/8 1 ad og 1/9 – 10/9 1 1k.
Der er ikke sat alder på de 2 fugle 14/8 og 19/8, men 14/8 viser et foto 1 ad. Efter primo august er det usædvanligt at se adulte Kærløbere. Derfor er især observationen af en adult 30/8 – 31/8 (flere observatører) meget sen.
Totalen er 6 – 8 fugle. Da især 1k ofte raster i længere tid, og Kærløberne ind i mellem gemte sig i vige i den vestlige del af sydbassinet, har vi valgt en årstotal på 6.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 9 6 18
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 3 7 6 16
Ndag 3 7 6 16
Fænologi 04.. …. ..10

2018:  Brushane  Philomachus pugnax  
Forårstrækket blev som vanlig yderst begrænset på Korshage med kun 8/5 10 og 12/5 5. Årets første dukkede op Hovvig 24/4 2, 27/4 1 og 28/4 30. Herefter skulle vi frem til 9/5 1, hvorefter at der var rastende fugle i vigen foråret igennem med tocifrede antal i perioden 13/5 – 16/5 og 28 fugle som max. Forårsfuglene gik jævnt over i efterårsfuglene og efteråret fortsatte med mange fugle frem til sidste 1/10 1. På to dage sås over 20 rastende: 13/8 26 og 22/8 34. Udenfor Hovvig blev der kun set følgende rastende 24/8 1 Flyndersø og 27/9 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 1 17
Total 33 131 87 264 382 226 1 1124
MaxRst 30 28 9 20 34 18 1 34
Nobs 3 20 20 26 31 28 1 129
Ndag 3 20 20 26 30 26 1 126
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. ..01

2018:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (10, 304, 17)
Et ret afdæmpet år på hovedlokaliteten Flyndersø, hvor det lidt usædvanligt var vinteren (20/1 6), der bød på det højeste tal.
Vinter. 2/1 4, 20/1 6 og 26/1 3.
Forår. 5/4 4.
Efterår. 30/9 3, 21/10 2, 1/11 1 og 24/11 3.
På Korshage blev der 3/9 trampet en enkelt fugl op. Alle observationer nævnt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 4 4 2 4 27
MaxRst 6 4 3 2 3 6
Nobs 3 1 2 1 2 9
Ndag 3 1 2 1 2 9
Fænologi 02..26 05 03.. …. ..24

2018:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Som vanligt er det de to lokaliteter Flyndersø og Hovvig, der tiltrak de rastende fugle. Året startede med rekord mange 2/1 76 Flyndersø. Der forblev mange fugle resten af januar med sidste vinterobservation 27/1 31. Fra foråret 5/4 12, og efteråret gav følgende 21/10 11 og 24/11 10, som er færre end normalt, men forholdene var præget af følgerne efter tørke og et tidligt inflow af saltvand sidst i september. Rastende fugle set Hovvig fra marts til november, men ingen dage med over 5 fugle. Udenfor disse to lokaliteter spredte observationer på en lang række lokaliteter.
Forårstrækket gav en total på 6, med flest 16/4 5. Efterårstrækket gav en total på 32, hvoraf de 24 trak i september. Årets sidste 21/12 1 rast Skansehage.
Ynglefugle som vanligt 1 – 2 spillende fugle i Flyndersø og en enkelt spillende 21/5 i Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 24 7 1 37
Total 152 3 14 44 14 16 31 17 61 23 23 1 399
MaxRst 76 3 3 12 2 2 5 4 8 11 10 1 76
Nobs 5 1 9 14 12 14 15 10 25 11 8 1 125
Ndag 5 1 9 13 9 14 15 10 21 11 8 1 117
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2018:  Tredækker  Gallinago media  (0, 8/9, 1/1)
På Korshage trampede TPA en Tredækker op 20/10. Fuglen lettede fra det fugtige hul og fløj kun omkring 10 meter inden den igen gik ned. Hvide halekanter set og lavmælt grynt hørt. En sjældent set art på Rørvighalvøen og den absolut seneste. Fra de sidste 10 år er der kun 10 iagttagelser i Danmark af Tredækker i oktober, der typisk er fundet uden for de traditionelle rastepladser. Heraf en del sene og den absolut senest 21/10–2016 fra Anholt. Der er altså tale om et bemærkelsesværdigt fund på Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2018:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  
Året præget af en usædvanlig stor forekomst med mindst 20 fugle under en snestorm primo marts og den fortsat særdeles solide ynglebestand.

Adskillige vinterfund, første 10/2 1 Ringholm Skov. En rekord stor forekomst i en kuldeperiode primo marts: 4/3 – 5/3 med mindst 20 trampet op på forskellige lokaliteter. Ellers et normalt forår med spredte fugle overalt.

Spillende fugle blev registreret 8/5 – 1/6 på følgende lokaliteter: Korshage 3 – 5, Sandflugtsplantagen, Højsandet, Rørvig Lyng og Ringholm Skov/Hovvig 1 -2. Så en total på 7 – 10 par er realistisk. Det kunne være rigtig spændende med en koordineret optælling af de spillende fugle. Hvor store afstande bevæger de sig over? Der er antagelig mere end 1 par i Plantagen, men hvor langt går de ind i baglandet?

Efterår og vinter 8 fugle med den seneste 11/12 1 rast Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 32 6 12 3 1 1 4 2 65
MaxRst 2 4 1 3 1 1 1 1 1 4
Nobs 3 18 6 10 3 1 1 4 2 48
Ndag 3 14 6 10 3 1 1 4 2 44
Fænologi 10.. …. …. …. ..23 30.. …. …. ..11

2018:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Foråret bød kun på følgende træk: Korshage 16/4 1 og 13/5 2 samt Rørvig By 18/4 1. Efteråret gav i alt 63 trækkende fugle Korshage som primært trak på to dage 29/7 32 og 5/8 22. Rastende fugle blev set på en række lokaliteter, hvor Hovvig udmærkede sig med fugle i perioden 8/8 – 9/9 med max 11/8 6 og 18/8 7. Årets sidste fugl 5/10 1 på stranden ud for Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 32 24 7 67
Total 2 2 36 76 17 1 134
MaxRst 2 7 3 1 7
Nobs 2 1 3 25 13 1 45
Ndag 2 1 3 21 10 1 38
Fænologi 16.. ..13 03.. …. …. ..05

2018:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk: 8/4 – 30/5 9 primært på Korshage. Efterårstrækket gav i alt 42, hvilket absolut er i den lave ende. Største træk var 17/7 22 V Nykøbing.
Hvad angår rastende fugle, så var det også yderst sparsomt. Rastende fugle blev set i perioden 20/4 – 10/5 med største dag 30/4 7 Korshage. Efteråret blev ikke meget bedre. Første fugl ankom 20/6 på Korshage, hvor der blev set fugle frem til 11/8 med største antal 16/7 9. Denne flok blev set på de øvrige nordkystlokaliteter i perioden 15/7 – 21/7. Ellers spredte iagttagelser af få fugle på en række lokaliteter. Årets sidste 1/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 4 34 4 48
Total 19 15 12 130 27 1 204
MaxRst 7 4 5 9 15 1 15
Nobs 10 11 6 35 13 1 76
Ndag 9 10 6 26 13 1 65
Fænologi 08.. …. …. …. …. ..01

2018:  Storspove  Numenius arquata  
Ingen vinterfund. Årets første blev 14/3 1 trk Korshage. Forårstrækket gav 49 med et ryk medio april med flest 11/4 12 og 13/4 22. Ellers ingen dage med over 3. Efterårstrækket gav sølle 57 fugle, hvoraf de 40 trak i juni og 11 trak i juli, med flest 22/6 31. Foråret igennem var der ganske få rastende fugle på forskellige lokaliteter, hvorimod efteråret gav usædvanligt mange rastende fugle i Hovvig og enkelte på Korshage. Dage med over 15 fugle i Hovvig: 3/8 18, 30/8 15 og 2/9 16. Årets sidste blev 6/9 4 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 42 1 40 11 4 2 106
Total 6 45 1 47 34 66 49 248
MaxRst 1 3 7 18 16 18
Nobs 6 9 1 13 17 13 6 65
Ndag 5 7 1 10 11 13 5 52
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. ..06

2018:  Sortklire  Tringa erythropus  
Årets første kom tidligt 7/4 1 Flyndersø. I løbet af maj måned flød foråret direkte over i nedtræk med endnu et stort år i Hovvig. I vigen var der mere eller mindre fugle fra 1/5 til 31/10 1 som blev årets sidste. Tocifrede antal i de to perioder 5/6 – 6/7 og 27/8 – 21/9 med flest 12/6 39 og 13/9 34. Eneste trækkende fugl 6/8 1 Rørvig Bugt, som også var den eneste observation udenfor Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 23 254 104 164 299 27 872
MaxRst 1 5 39 11 29 34 9 39
Nobs 1 12 25 24 26 20 6 114
Ndag 1 12 25 23 25 20 6 112
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintrende fugle på en række lokaliteter med op til 4 rastende fugle i Rørvig Bugt frem til primo april. Forårstrækket nåede 15 fugle, hvoraf de 13 trak i april. Yngleaktivitet på følgende lokaliteter: Rørvig Bugt, Slettemose, Flyndersø 2 – 3 par, Hovvig, Korshage og Dybesø. Eneste med succes var 2 par i Hovvig med henholdsvis 1 og 2 1k. Efteråret igennem rastende fugle set på en række lokaliteter med flest i Hovvig 22/7 18.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 1 4 21 1 41
Total 13 46 36 77 88 154 171 180 70 7 16 14 872
MaxRst 2 6 3 11 7 11 18 16 14 3 3 2 18
Nobs 12 17 21 33 36 32 34 45 19 5 14 11 279
Ndag 11 17 19 27 30 28 26 31 19 5 14 10 237
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2018:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankomst 19/4 1 rast Hovvig. Forårstræk 20/4 7 – 19/5 6 primært på Korshage. Efterårstrækket startende 21/6 1 Korshage og nåede op på i alt 17 fugle. Rastende fugle primært i Hovvig med tocifrede antal i lange perioder med følgende månedsmax 29/6 41, 10/7 67, 26/8 – 27/8 36 og 13/9 52. Sidste 7/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 4 8 4 23
Total 8 22 156 783 621 589 40 3 2222
MaxRst 4 4 41 67 90 52 7 1 90
Nobs 5 17 19 34 37 30 14 3 159
Ndag 5 16 19 31 31 27 14 3 146
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. ..07

2018:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Et sølle år med kun 21 på forårstræk. Første og eneste i marts 15/3 1 Korshage. April måned gav 20 med to store dage 7/4 8 og 8/4 7. Efterårets træk blev 4, alle fra Rørvig By/Bugt. Forårets rast blev i alt 10 iagttagelser. Første rastende fugle set 30/3 med en fugl henholdsvis Korshage og Hovvig. Herefter enkelte fugle Slettemose, Hovvig, Søndervang, Flyndersø og Korshage med sidste 21/4 1 Hovvig. Returtrækkets første i Hovvig ankom 30/5 1. Herefter rastede encifrede antal i vigen frem til 17/9 1 som blev årets sidste. Højeste antal 1/6 8, 16/6 - 17/6 9 og 5/7 8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 1 3 25
Total 3 28 5 110 73 52 13 284
MaxRst 1 1 4 9 8 5 2 9
Nobs 3 21 2 29 26 28 9 118
Ndag 3 11 2 28 25 25 9 103
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Tinksmed  Tringa glareola  
Et usædvanligt år for arten. Årets eneste trækkende fugl 7/5 1 Flyndersø, som samtidig var årets eneste observation udenfor Hovvig. De rastende fugle i Hovvig satte derimod rekorder i lange perioder. Forårets max 1/5 12, 13/5 16 og 14/5 18. Forårs/efterårsfugle gled ud i et. Efterårsdage med over 25 fugle: 29/6 29, 6/7 32, 7/7 28 og 10/7 51. En sen stor flok 31/8 20 Hovvig. Årets sidste 1/9 5.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 93 156 388 140 5 801
MaxRst 9 18 29 51 20 5 51
Nobs 4 18 22 26 23 1 94
Ndag 4 18 22 26 23 1 94
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..01

2018:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
29/4 2 rast Hovvig blev årets første. Herefter enkelte fugle foråret igennem på en række lokaliteter med max 30/4 5 Hovvig og 20/5 5 Flyndersø. Sidste forårsfugl 28/5 Flyndersø. Ingen trækkende i foråret. Returtrækkets første rastende fugl 11/6 1 Hovvig. Herefter mange rastende fugle Hovvig, med følgende dage med over 20 fugle: 21/7 23, 22/7 30 og 8/8 21. Også set på en række lokaliteter udenfor Hovvig med største antal rastende fugle Skansehage 18/7 17 og 22/7 14 samt Korshage med max 3/8 16. Efterårstrækket gav kun to observation 30/6 1 Korshage og 19/8 1 Flyndersø. Årets sidste blev 27/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 7 24 7 305 250 30 623
MaxRst 5 3 2 30 21 5 30
Nobs 2 16 6 47 50 15 136
Ndag 2 13 6 29 31 15 96
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..27

2018:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2026, 55)
Et relativt svagt efterår med 23 trækkende fugle. August 11 og september 12 med største dage 5/8 7 V Korshage. Rastende fugle på Korshage med ankomst 22/7 og med årets sidste 27/9 1. De fleste dage med 1 – 3 fugle. Dog i perioden 12/9 – 22/9 op til 8. Udenfor Korshage gav Hovvig, som er en sjælden rastlokalitet for arten, 4/9 3 og 1 fugl på følgende datoer: 14/8, 30/8 - 31/8 og 19/9. En enkelt rastede på kysten ud for Flyndersø 23/8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 22 33
Total 5 25 86 116
MaxRst 2 3 8 8
Nobs 4 15 24 43
Ndag 4 12 23 39
Fænologi 22.. …. ..27

Rapport 2018

Mågefugle - Alkefugle


2018:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 243, 6)   
Endnu et år med meget få unge Mellemkjover fra tundraen, men et velplaceret stormlavtryk ultimo september og tilgang af også nogle ældre fugle gav 6 observationer af Mellemkjove. Det svarer til de sidste 10 års gennemsnit på 5. 1985 er fortsat det ubetinget største år med hele 78 observationer.
Alle observationer var fra Korshage: 23/9 1k rast og derefter NV (SA, JHC, EVR), 24/9 1 ad V (JHC), 26/9 1 trk (JHA, JSJ), 29/9 1 1k V (BHA, DEP), 30/9 1 trk (JSJ, HL) og 22/10 1 1k V (JLR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 6 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 5 1 6
Fænologi 23.. ..22

2018:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1937, 128)  
Årstotalen på 128 ligger markant over de seneste 10 års gennemsnit på 31. Siden 1973 har der kun været to år, som har vist større træktal: 1991 (223) og 2007 (145).
Det blev til en enkelt observation i 1. halvår fra Korshage: 21/6 1 ad SV.
I andet halvår var der 122 trækkende kjover på 22 dage – første 5/8 og sidste 24/10. Dage med mindst 10 trækkende kjover ved Korshage: 15/9 10 V, 23/9 14 NV, 24/9 18 NV, 27/9 13 og 28/9 23. Af det samlede træk var 10 noteret til 1k.
Det blev til 5 rastende fugle: 11/8 2, 17/9 1, 22/9 1 og 22/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 102 11 121
Total 1 9 107 14 131
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 7 45 12 65
Ndag 1 6 14 5 26
Fænologi 21 05.. …. ..24

2018:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 154, 8)  
Det blev et rigtig flot år med 8 fugle fra andet halvår alle fra Korshage og fra vindperioden ultimo september/primo oktober. Det er godt over de sidste 10 års gennemsnit på 3 og kun overgået af 2012, som havde 15 (rekordåret 2007 med 74 observationer er ikke medtaget).
Årets observationer: 23/9 1 1k og 1 2k+ V (SA, JHC, AWN, EVR), 24/9 1 3k+ SV (JSJ, EVR), 28/9 3 V (3k+, 2k+, 1k) (LB, EVR, KR, JS, JOS) og 3/10 2 (3k+ + og 1k)V (LB, JHC, EVR, KR). En usædvanlig aldersfordeling uden den normale dominans af 1k. Af de 8 er 3 beskrevet som 3k+, 2 som 2k+ og 3 som 1k. Mønsteret genfindes på observationerne fra Nordsjællands kyst og er lidt det samme som årets Mellemkjover.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 8
Total 6 2 8
MaxRst
Nobs 5 2 7
Ndag 3 1 4
Fænologi 23.. ..03

2018:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 286, 254)  
Et gigantisk år med en helt formidabel dagsrekord for Rørvig: 3/10 188 V Korshage! 
Stormlavtrykkene ultimo september medførte, at Danmarksrekorden for Storkjove blev slået hele to gange - først med 528 23/9 ved Skagen og herefter med hele 788 28/9 ved Roshage. For Rørvig blev det også rekord indenfor fuglestationens historie med 254 for året (andet bedste år er 2011 med 47) – voldsomt over et 10 års gennemsnit på 13. Vores gamle dagsrekord på 14 blev ligeledes overgået to gange. Først med næsten en fordobling til 26, og så af de utrolige 188. Fuglene kom i en lind strøm af småflokke (op til 8 fugle), flere helt oppe ved klitfoden. Virkelig en dag, der vil blive husket blandt de begejstrede havfugleobservatører. Bemærk, at vores største dag, der også blev registreret mange andre steder langs Nordsjællands kyst, kom senere end det største ryk i Nordjylland.
Alle observationer var V/NV trækkende fugle ved Korshage fra efteråret. Det blev til trækkende kjover på 13 dage – første 14/9 og sidste 24/10. Dage med mere end 10 fugle ved Korshage: 23/9 12, 24/9 11, 28/9 26 og 3/10 188 (7 observatører).

Rettelse 18-08-2018 LB
Der er kommet supplerende oplysninger til nogle af de store dage. 23/9 12 (ikke 14), 28/9 26 (ikke 37), 3/10 188 (ikke 169). Total dermed 254 (ikke 249).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 178 249
Total 71 178 249
MaxRst
Nobs 34 95 129
Ndag 9 5 14
Fænologi 14.. ..24

2018:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 361, 13)  
Året gav 13 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 12/9 1 V, 22/9 4 V, 23/9 5 NV, 28/9 1 S (Almindelig Kjove / Lille Kjove) og 23/10 2 V.

DOFBasen:2018 (Kjove sp)

DOFBasen:2018 (Mellemkjove/Alm Kjove)

DOFBasen:2018 (Almindelig Kjove/Lille Kjove)

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 11
Total 10 2 12
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 4 1 5
Fænologi 12.. ..23

2018:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 956, 12)  
2018 blev med 11 observationer trods alt bedre end 2017, der kun havde 4 observationer. Totalen er dog fortsat under de sidste 10 års gennemsnit på 21. Forårstræk: 14/5 4 SØ Korshage (ERA). Efterårstræk: 24/9 3 (2 1k) trk. (JSJ, TPA, EVR, KR), 3/11 1 trk. (AFr), 12/11 1 1k V (EVR) og 4/12 1 ad NV (JB) - i alt 6 alle Korshage.
Det blev kun til to rastende Dværgmåger: 13/9 1 1k Hovvig (JR) og 22/10 1 ad Rørvig Bugt (LB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 1 8
Total 4 3 1 2 1 11
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 2 1 7
Ndag 1 2 1 2 1 7
Fænologi 14 13.. …. …. ..04

2018:  Sabinemåge  Xema sabini (0, 51/51, 3/3) 
Efter 5 år uden observationer bragte 2018 et comeback til den fine art med 3 fugle. Herunder stationens første observation af en adult Sabinemåge.
På basis af de gunstige vindforhold for at se havfugle ved Nordsjællands kyst på flere dage ultimo september blev det til hele 3 Sabinemåger ved Korshage:
24/9 1 1k V (JSJ, EVR), 28/9 1 ad V (LB, EVR, KR, JOS) - mågen kom super godt i sin ufældede sommerdragt - og endelig 29/9 1 1k V (TPA, JLR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 24..29

2018:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Træk første halvår: 30/1 - 6/6 med i alt 1077. Største dag blev 8/4 254 Ø Korshage.
Træk andet halvår: 15/6 – 26/12 med i alt 602, største dag 12/10 134 SV med 74 fra Kysten ved Sandflugtsplantagen og resten Nørrevang.
Største antal rastende blev 8/8 2060 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 36 708 305 29 117 154 92 200 6 18 1671
Total 1212 1008 1465 1468 461 2912 15885 20324 7386 1867 765 745 55498
MaxRst 90 150 160 160 60 440 1400 2060 750 360 200 130 2060
Nobs 54 46 51 44 39 30 42 44 50 48 43 40 531
Ndag 28 27 30 27 27 27 28 29 30 25 25 25 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stormmåge  Larus canus  
Træk første halvår: 30/1 – 2/6 med i alt 797. Største dag blev 14/4 245 SØ Korshage.
Træk andet halvår: 7/7 – 10/12 med i alt 819, flest 12/8 334 V Korshage. Begge dele nye top noteringer.
Største antal rastende 12/2 330 Rørvig Bugt (overnatning).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2 35 591 128 16 24 612 66 93 5 19 1616
Total 1119 987 540 878 146 141 503 1470 1923 339 215 691 8952
MaxRst 120 330 90 60 5 35 185 170 260 70 30 120 330
Nobs 42 30 52 45 26 25 26 24 41 25 23 31 390
Ndag 27 25 29 28 22 25 18 21 27 20 17 21 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 3098, 324)  
83 af årets 324 fugle er racebestemt til Nordsøsildemåge – intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Forårstræk: 8/5 2. De øvrige forårsfugle var alle rastobservationer fra Nørrevang: 17/4 1, 30/4 9, 9/5 2 og 4/6 1 – alt 13.
Efterårstræk: 22/6 – 3/10 i alt 254 primært fra Korshage med markant top 22/9 31 V, 23/9 61 V (8 1k) og 24/9 24 V. Observationer fra andre lokaliteter 17/9 2 ad V Dybesø og 22/9 11 S Hovvig.
Det blev til 54 rastende fugle mellem 23/6 og 29/9 helt overvejende fra Flyndersø og Nørrevang med flest 24/9 31 ad Nørrevang. Desuden bør 21/9 1 ad rast Hovvig bemærkes – arten er sjælden her.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 26 130 14 178
Total 10 4 8 32 165 14 233
MaxRst 9 2 1 5 23 23
Nobs 2 2 5 8 24 2 43
Ndag 2 2 4 7 16 1 32
Fænologi 17.. …. ..25 04.. …. ..03

2018:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 30/1 – 2/5 med i alt 58 alle Korshage. Største dag 30/1 26.
Efterårstræk: 22/6 – 24/10 med i alt 76. Største dag 25/9 26 V Korshage.
Største antal rastende blev Rørvig Bugt: 2/4 313 midt på eftermiddagen, hvilket er et højt tal så tidligt på dagen. Største optælling af rastende Sølvmåger fra Hovvig var 140 20/1. I 2017 var højeste tal på 3.100, så fraværet af store tal fra 2018 kan formodentlig være et udtryk for manglende optællinger af denne art sidst på dagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 4 10 18 5 5 24 36 6 134
Total 645 417 703 609 314 168 213 221 486 182 530 516 5004
MaxRst 140 50 200 313 20 20 54 45 51 15 45 117 313
Nobs 60 47 54 40 45 30 36 32 40 30 40 54 508
Ndag 29 26 31 28 28 26 24 24 30 21 25 29 321
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 9/9, 1/1)  
Kaspisk Måge er fortsat særdeles fåtallig i Vest- og Nordsjælland og dermed også Rørvig, men blev rapporteret for nu tredie år i træk. To observationer: 21/9 1 1k rastende i Hovvig (hvor arten kun er registreret én gang før i 2014) og 29/9 1 1k S Korshage (begge EVR). Da det er så fåtallig en art, regnes de 2 observationer for samme fugl.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 21..29

2018:  Svartbag  Larus marinus  
Første halvår: 28/1 – 25/5 i alt 26. Største dag blev 30/1 6 V Korshage. Andet halvår: 21/6 – 10/12 i alt 89, flest 3/10 15 V Korshage.
Største antal rastende blev Hovvig: 30/7 11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 6 11 2 9 1 6 33 31 9 115
Total 62 41 87 89 69 80 120 136 99 86 63 61 993
MaxRst 4 3 8 8 5 7 11 9 6 10 5 4 11
Nobs 35 28 37 37 36 36 47 41 39 35 42 34 447
Ndag 25 20 28 29 28 29 30 31 30 22 27 25 324
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Ride  Rissa tridactyla (1, 48448, 183)  
Totalen på 181 blev højere end i 2017, men fortsat langt under de seneste 10 års gennemsnit på 696. Første halvår: 11 alle fra Korshage: 27/1 1 V, 30/1 5 V, 2/5 1 V, 21/6 2 V og 22/6 2 V.
Andet.halvår:172 fordelt på 13 dage: Første 24/9 og sidste 10/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 24/9 10 V, 28/9 28 V, 3/10 48 V, 22/10 15 V, 23/10 17 V, 4/12 21 og 10/12 13.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 4 39 95 1 35 181
Total 6 1 4 42 95 1 35 184
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 2 14 24 1 3 48
Ndag 2 1 2 3 6 1 3 18
Fænologi 27..30 02.. ..22 24.. …. …. ..10

2018:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 43/55, 3/3)  
Rovternen har gennem de senere år været regelmæssig, men fåtallig i Rørvig. 2018 blev fjerde år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig alle rastende. 1/8 1 ad (EVR), 9/8 1 ad (LB, EVR, JR og JS,) og 14/8 1 ad (PEL og JS). Rovternen der blev set 9/8 var ringmærket med farvemærker på venstre ben og aluminiums ring på højre ben.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01..14

2018:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugl var 25/3 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 6/4 - 25/6 i alt 117. Største dag blev 22/6 35 V Korshage.
Efterårstræk:1/7 – 11/10 i alt 1823. Flest 21/8 417 V Korshage.
Største antal rastende: 1/9 36 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 33 53 65 1267 459 14 1922
Total 6 119 40 97 260 1517 797 30 2866
MaxRst 3 14 2 12 31 25 110 5 110
Nobs 3 31 20 20 35 42 43 12 206
Ndag 3 23 17 18 28 30 28 9 156
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 17/4 5 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 23/4 – 30/6 i alt 144. Største dag blev 2/6 37 Ø Korshage.
Efterårstræk: 19/7 – 4/10 i alt 511, flest 20/8 102 V Korshage. Sidste 9/10 1 1k rast Hovvig.
Største antal rastende: 6/8 32 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 89 47 41 400 65 6 651
Total 69 142 125 166 597 115 12 1226
MaxRst 21 10 5 23 32 12 2 32
Nobs 11 34 36 42 53 33 11 220
Ndag 10 25 25 28 30 20 9 147
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..24

2018:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 3/5 – 22/6 i alt 140. Største dag blev 15/5 29 Ø Korshage.
Efterårstræk: 7/7 – 23/9 i alt 363, flest 12/8 196 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 115 25 7 321 35 503
Total 1 118 28 7 321 36 511
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 15 7 3 10 8 44
Ndag 1 15 7 3 7 7 40
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..23

2018:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 6/4 1 rast Korshage. Forårstræk: 15/4 - 24/6 i alt 250. Største dag blev 15/5 179 V Korshage.
Efterårstræk: 22/7 – 2/11 i alt 95, flest 5/8 40 (heraf 9 juv) V Korshage.
Største antal rastende: 6/8 7 Korshage.
2/11 1k fou/V Korshage er den hidtil seneste Havterne fra Rørvig. Efter 14/10 sås 24/10 1 1k V Korshage (foto), 25/10 2 rast 1k + 1 V, 28/10 1 1k rast Korshage og så altså den meget sene fra 2/11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 212 6 8 65 18 2 1 344
Total 43 228 6 10 72 25 8 1 393
MaxRst 6 6 1 7 5 3 7
Nobs 10 20 4 7 16 10 5 1 73
Ndag 9 19 4 4 6 8 4 1 55
Fænologi