Lommer

Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00135233001610191
Materialet fordeler sig på 62 fugle i første og 46 fugle i andet halvår. Største dag blev 22/4 15.
Der er ikke indsendt nogen ubestemte storlommer i 2006.

Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 791, 118)
Datagrundlaget for denne art udgør 249 fugle i 2006, og det er en mærkbar fremgang i forhold til tidligere år, hvad så end årsagen kan være - sidste år var grundlaget 141 fugle, og det var rekord. En af årsagerne er givetvis, at feltfolket er blevet mere omhyggelige eller giver sig mere tid til at arts-
bestemte lommer, hvor de måske tidligere røg i notesbogen som lom sp. Andelen af ubestemte lommer er samtidigt faldende, og har været det i efterhånden mange år.
Træk Korshage:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
10220600012302816
I alt 29 fugle i første halvår og 86 fugle i andet halvår. Den største dagstotal blev 8/10 26.
Desuden 23/4 2 udfor Plantagen og 25/11 1 Skansehage.

Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1831, 137)
Træk Korshage:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0092854001181033
Fuglene fordeler sig på 91 individer i første og 35 i andet halvår. Den bedste periode var primo maj med et par lokalt pæne dagstotaler: 5/5 31 og 6/5 14. For efterårets vedkommende blev den bedste dag 5/9 14.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
221810000310
Havområdet udfor klitterne ved Plantagen har alle dage været en ret sikker lokalitet for denne art, og det har været muligt at se arten næsten året rundt. Derfor kan det undre, at der ikke foreligger nogen sommerobservationer i år. Er det fordi, at folk ikke har været ude at tælle? Området er en af Sjællands bedste sommerlokaliteter for denne art, så derfor ser det ikke pænt ud med nul-totaler gennem hele sommeren. Kom nu ud og tæl!
I år blev det således kun til et mindre antal rastende fugle. Visse år har der været helt op til trecifrede totaler.

Islom  Gavia immer  (0, 31, 4)
5/5 1 ad sd (9.28) Korshage (AF), 22/5 1 SØ (04.27) Korshage (EVR), 5/11 1 vd V (10.12) Dybesø Kyst (EVR) og 12/11 1 SØ Korshage (CG).
Fire fugle er flot og passer fint ind i vort kendte mønster, da både maj og november er prime-time for Islom.
Antallet af Islommer har været svagt stigende i 1990'erne og frem til idag, jfr. figuren. Der findes to Islommer før 1987 (1974, 1986 - begge SU-godkendte). Herefter udgik arten af SU-listen i 1987, men først 7-8 år efter er fremgangen bemærket. Man skulle tro, at da arten udgik af SU-listen ville antallet af fugle stige i de første år efter, men det er ikke tilfældet. Fremgangen sker først langt senere, og det første år med "mange" Islommer, er næsten 10 år efter at den ikke var en SU-art. Fremgangen skal antageligt ses på baggrund af, at observatørerne er blevet mere omhyggelige med bestemmelsen af lommer generelt, jfr. de mindre lomarter.
Islom

Lappedykkere

Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden11/7 - 19/11.
Største antal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
000000222310
0012275262010++
0061116112064738981
Billedet er næsten det samme som i 2005: Meget sen ankomst, og næsten ingen fugle. Det drejer sig med stor sandsynlighed om fugle, som har fået afbrudt ynglecyklus eller mistet deres afkom, hvorefter de adulte fugle rykker ind i vigen, "slikker sårene" og fouragerer.
Ynglefugle: Ingen i 2006.
Nykøbing Havn: 28/3 3, 29/1 7 og 31/1 7.
Rørvig Havn: 18/2 1.
Nykøbing Bugt: 5/3 9.
Ringholm: 24/3 4.

Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 29/3 - 24/12.
Største antal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0081821162322719811
051218192423187860
22233697063951013820172
Relativt pænt med fugle igennem hele året. Den milde december gav en ny rekordoptælling for denne måned mens hele sommerperioden gav gennemsnitlige tal.
Ynglefugle: 11/6 blev 3 rugende fugle noteret, men kun 9/7 2 ad + 2 1k indikerer ynglesucces for et enkelt par i Hovvig, desuden 1 kuld på 2 pull Dybesø.
Træk Korshage: 31/1 3 og fra efteråret følgende 24/8 1, 8/10 2, 4/11 26, 12/11 1 og 13/11 1.
Dybesø: 1/4 - 11/7 max 9/7 4.
Nakkehage max: 31/1 68, 4/2 37 og 4/3 12.
Kattegat udfor Plantagen max: 28/1 18.
Skansehage: 12/1 2, 22/1 1 og 19/2 3.
Nykøbing Bugt: 22/1 1, 11/2 25 og 4/3 6.
Rørvig Bugt: 31/1 18.

Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig i perioden 29/3 - 12/5.
Største antal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
003210000000
0+36742+0000
02142728933082120
Årets forekomst i Hovvig bekræfter desværre hypoteserne jfr. 2005-rapporten. Arten blev sidst set 12/5 - fuglene ankommer planmæssigt i månedsskiftet marts / april, snuser lidt til lokaliteten, men forsvinder inden yngletiden rigtigt kommer i gang. Det kan være prædatorer såsom ræve, mink og gedder, der gør livet surt for de Gråstrubede, eller også er det vandkvaliteten, der ikke er god nok.
Ynglefugle: Ingen kuld meddelt i år, hverken fra Hovvig eller Nakke Skov.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
712851000003152
Generelt pænt med rastende fugle i vintermånederne, De mange optællinger af Nordiske Lappedykkere på denne lokalitet kaster også mange andre fine optællinger af sig - "når det regner på præsten, drypper det på degnen". Men der er underligt, at der ikke er tal fra juli / august. Lokaliteten har ellers i mange år været vores bedste sted for sensommerobs af Gråstrubet Lappedykker.
Forårstræk: 26/3 1, 16/4 1 og 21/4 2 - kun ganske få fugle bemærket.
Efterårstræk: 19/8 - 12/12 i alt 48 - et ganske pænt resultat, men efterårstrækket har altid været mere markant end forårstrækket i Rørvig.

Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 37, 33)
Arten bliver ved med at imponere og vinterrastepladsen udfor Plantagen, er ved at blive et af Sjællands strongholds for denne smukke art. Sidste år blev der rapporteret i alt 81 eksemplarer - i år er datagrundlaget oppe på 254 rapporteringer (JB, LB, JHC, AF, CG, PEL, HM, BR, EVR, HVR, JS, KES, AT). En kolossal udvikling for denne art i vort område.
Iagttaget udfor Plantagen på Kattegat i perioderne 7/1 - 20/4 og 14/10 - 23/12:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
4472400000224
Selvom det er de samme fugle, der er rapporteret af mange observatører, er der en markant udvikling i antallet af fugle. De største noteringer blev følgende: 4/3 7 (JB, JHC), 1/4 imponerende 24, hvoraf en del i sommerdragt (LB, JHC, PEL, EVR, HVR, KES) og 6/4 8 (LB).
Skansehage: 5/1 1 (JS).
Korshage: 27/10 1 vd trk (LB), 28/10 1 (CG), 4/11 1 (JHC) og 12/11 1 (LB, JHC).
Når man ser nærmere på vores observationer af norddykkeren for hele Rørvighalvøen i perioden 1970 - 2004, er det ret tydeligt, at arten ændrede forekomstbillede først i 1990'erne. Dette fremgår af Figur 1, hvor der er klart flere fugle pr 5-årsperiode, end i de mange år tidligere. Ændringen ses også tydeligt, hvis vi kikker nærmere på træklokaliteten Korshage (Figur 2). Det skal anføres, at vi altid har optalt rastende andefugle på havet udfor Plantagen - i hvert fald siden sidst i 1960'erne, og det underbygger at ændringen er reel.
Man skulle tro, at når fuglene anlægger yngledragten i løbet af senvinteren og foråret, ville der være mulighed for at se arten på potentielle ynglelokaliteter tæt på vinterrastepladsen - inden rejsen for fuglene går nordpå. Vort bedste bud på en sådan, er Hovvig. I Figur 2 er alle fund gennem de 35 år medtaget fra Hovvig, og det fremgår med al tydelighed, at vores vinterfugle ikke aflægger visit (ikke indtil videre i hvert fald). Gennem perioden er der kun gjort to fund i Hovvig: 3/6 1973 1 ad i sommerdragt (godkendt af SU) og 10/3 - 12/3 2000 1 vinterdragt. Der foreligger endvidere også to observationer fra 1960'erne - 10/4 1966 1 ad i sommerdragt og 5/5 1969 1 ad i sommerdragt og antageligt samme fugl 13/7. Det er bemærkelsesværdigt, at der endnu ikke har været nogen april / maj fund af arten i Hovvig i de senere år. Når man ser på en række andre arter, der har ændret forekomst, eksempelvis Sangsvane, Canadagås m.fl., er det tydeligt, at det har kastet flere fund i yngletiden af sig. Det burde man også kunne forvente sig af Norddykkeren.
"De svensk-sydnorske bestande toppede med godt 3000 par i 1970'erne, men er aftaget kraftigt i de seneste år formentlig især på grund af næringsstofforurening fra landbruget samt fødekonkurrence fra store bestande af karpefisk" (J. Fjeldså 2003, Fuglene i Danmark).
Med den udvikling vi har set i Rørvig i de senere år, er norddykkeren snart en af vores "paradearter" på linie med Hortulan, Blåhals og Ringdrossel etc.. Det skal vi værne om - og det kræver fuld fokus.
Også andre steder går det p.t. godt for arten. I Danmark blev der i 2004 set 252 fugle i alt, hvilket er langt over middel (P. Lange, DOFT 100, Årsrapporten for 2004 p. 323).
Forslag til handlingsplan for de kommende år: 1: Vi skal følge forekomsten udfor Plantagen nøje, og det må være muligt, at få nogle "forsinkede" maj og juni fugle herfra. 2: Dybesø skal tjekkes noget oftere i samme periode. 3: Hvornår ankommer fuglene til Plantagen - det er mit indtryk, at folk først "rykker derud" når havfugletrækket er overstået i november. Men det bør kunne lade sig gøre, at score nogle fugle i oktober, måske også september. Det skal tjekkes.
Nordisk Lappedykker Nordisk Lappedykker

Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 125, 1)
5/8 1 vd / 1k Hovvig (HVR) og 11/8 1 Hovvig (CG).
Arten forsøger at hænge på, men det kiksede i 2005. Sorthalset Lappedykker er desværre ved at være en rigtig sjælden gæst i Rørvig-området.

Stormfugle

Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1525, 50)
Megen vestenvind i maj og primo juni, herunder en dag med rigtig blæs på gav lidt forårsmukker: 26/5 9 og 4/6 3.
En lang, varm sommer kaster traditionelt ingen mukker af sig, men i september begyndte det at blæse op, - og så er arten på banen: 5/9 1, 8/9 9 og 9/9 1. Stormene i slutningen af oktober og i november kastede igen lidt fugle af sig: 27/10 3, 9/11 3 og 12/11 21. Samtlige fugle er set fra Korshage. Resultatet er bedre end sidste år, men det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at arten har rigtigt svært ved at slå igennem på vore breddegrader. Vi trænger til et par gode, solide trækdage med trecifrede antal.

Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 7, 1)
12/11 1 NV (11:14 - 11:16) Korshage (JHC). Med i alt 8 Kuhls Skråper er vi landets bedste lokalitet for denne art (1/6 af samtlige danske fund!). Årets observation er på landsplan ret usædvanlig, da det er en novemberobs. Der findes eksempelvis kun et par novemberfund i Danmark frem til 2004, hvoraf Rørvig har et par stykker, bl.a. den første fugl fra Kattegat overhovedet fra november 1981 (se f.eks. E.V. Rasmussen, DOFT 2007, Nr. 2). Hvis vi ser på vore egne 8 fund fra Rørvig, der fremgår af figuren, bemærker man, at iagttagelserne er pænt fordelt over perioden juni til januar. Dermed har arten et helt andet forekomstmønster, end man f.eks. ser hos Almindelig Skråpe.
Kuhls Skråpe

Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 426, 8)
5/9 1, 8/10 3, 27/10 1, 4/11 1 og 12/11 2 samtlige fra Korshage (JB, LB, JHC, AF, EVR, HVR).
Noget færre fugle end 2005, men årets høst er vel OK. Måske lidt i underkantet af det forventede på de blæsende dage.
Antallet af fugle de seneste 6 år:
200020012002200320042005
011621122
Altså et gennemsnit på 9,8 fugle i de første syv år af dette årti.

Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 38, 3)
26/5 1 V (5:36) Korshage (EVR) og 4/6 2 V Korshage (HVR).
Det er 4. år i træk med observationer af denne pelagiske art, og vi har nu i alt 40 iagttagelser (se figuren). Arten er en rigtig sommer-skråpe, da de fleste fugle ses i juni - september. Dage med hård nordvestenvind i juni - august, er nok dér, der er størst chance for at få arten at se. Det er også på det tidspunkt, at arten forlader ynglepladserne og spredes ud i Atlanten og Nordsøen. Arten adskiller sig fra Kuhls ved bl.a. at have et helt andet forekomstmønster, jfr. diagrammerne.
Almindelig Skråpe

Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 110, 1)
8/11 1 rast. Korshage (Klaus Bjerre).
De nu i alt 112 fugle fra området fremgår af figuren. Arten ses udelukkende under og lige efter kraftige efterårsstorme med direkte pålandsvind, gerne med en vedvarende vinkel på 90 grader ind på kystlinien. Samtlige fugle er set i månederne september, oktober og november. Arten er endnu ikke set i f.eks. december, men det bør kunne lade sig gøre - ikke mindst fordi havtemperaturerne stiger og jfr. de sene Kuhls, der er plukket de senere år.
Stor Stormsvale

Sule  Sula bassana  (17, 6684, 874)
Året ligner meget 2005 med rekord mange fugle om foråret og pænt med fugle i efterårsmånederne. Foråret var igen markant bedre end foråret. Men det begynder at blive rigtigt svært at vurdere, hvor mange eksemplarer, der har været involveret, især i april. Det er helt oplagt, at der forekommer en del gengangere, især når der raster småflokke ved Isefjordsmundingen. Fuglene er dog talt med som nye, hvis de optræder på en ny dato. Der er også perioder, hvor der slet ikke er set rastende Suler i området, så en del udskiftning er der helt sikkert blandt fuglene.
Men - nu til tallene - foråret gav følgende: 30/3 1, 2/4 1, 4/4 2, 6/4 2, 7/4 9, 8/4 61 rast, 9/4 5, 11/4 8, 12/4 9, 13/4 4, 14/4 40, 15/4 4, 16/4 10, 17/4 9, 21/4 11, 22/4 5, 28/4 6, 29/4 2, 1/5 14, 2/5 22, 3/5 15, 6/5 5, 7/5 3, 13/5 1, 14/5 1, 15/5 8, 20/5 13, 21/5 1, 22/5 3, 24/5 32, 25/5 1, 26/5 imponerende 291 (LB, EVR) og 27/5 4 i alt 603. Det er to fugle mere end sidste år og dermed en igen ny forårsrekord.
Den 26/5 291 er næsthøjeste dagstotal for området. Andelen af aldersbestemte fugle denne dag var på 49 % og disse fordeler sig på 5k 38 %, 4k 28%, 3k 26% og 2k 8% (EVR).
I foråret blev der generelt set flest adulte / 5k fugle, jfr. figuren.
Efterår: 5/9 71, 6/9 1, 25/9 2, 27/10 99, 6/11 2, 9/11 46, 11/11 2, 12/11 16, 26/11 1, 10/12 2, 12/12 2 og 13/12 2 i alt 248. Et efterbillede som vi kender det, omend flere obsdage i december, er ganske usædvanligt. Måske skal vi til at vende os til de meget sene Suler, da de stigende havtemperaturer og milde efterårsmåneder får fuglene til at blive længere i vore havområder. Andelen af aldersbestemte Suler i efterårsmånederne fremgår af figuren. Der var flest adulte / 5k fugle, hvilket er normalt.
Udfor Plantagen: 6/4 2, 13/4 1, 16/4 7, 6/5 5, 28/10 4, 11/11 3 og 17/12 1 alle rastende. Interessen for Norddykkerne, kaster andre bifangster af sig - så mange observationsdage med Suler ved Plantagen, har vi ikke set før. Arten er dog tidligere set her, men kun sporadisk.
Sule Sule Sule Sule Sule Sule Sule Sule Sule Sule Sule

Skarver, hejrer og storke

Skarv  Phalacrocorax carbo  
Kolonien i Hovvig har det stadigvæk fint, og den lokale bestand er optalt ultimo april. Bestanden er i 2006 opgjort til 1128 ynglepar / optalte reder, hvilket svarer til en nedgang på 143 reder (11 %) i forhold til sidste år (PG). Kolonien var på sit hidtil højste niveau omkring 1998 - 2002, men har derefter stabiliseret sig i omegnen af 1100 - 1200 ynglepar. Største antal fugle blev noteret 15/4 2000 og 11/7 1020 rastende i Hovvig området. Fuglene blev længe på ynglelokaliteten i år, og så sent som 12/12 var der stadigvæk 44 fugle i Hovvig.
Skarv

Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 22, 1)
20/8 1 Hovvig (LB, JS, KES) og 9/9 1 Hovvig (HVR) - antages, at være den samme fugl.
Arten er efterhånden ved at få fodfæste i Hovvig, den er ret stabil, og ses nu hvert år - men der er lange perioder i løbet af året, hvor vi ikke ser og hører meget til den.
Rørdrum Rørdrum Rørdrum Rørdrum Rørdrum

Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 4, 1)
21/5 1 ad rast Hovvig - blev opdaget under optælling af rastende Sølvmåger på engene ved Galbuen (EVR), hvor den ihærdigt forsøgte at skjule sig for observatøren. Men røbede sig, da den strakte hals og et langt, tyndt mørkt næb kom frem blandt mågerne. Blev set flere gange i løbet af eftermiddagen (LB, PEL, KES).
Det blev områdets femte Silkehejre - alle er set i perioden 13/5 - 4/6. Arten er tidligere set i 1979, 1993, 2000, 2005 og nu igen i 2006. Det tyder på, at arten er ved at blive mere hyppig.
Silkehejre Silkehejre

Sølvhejre  Egretta alba  (0, 2, 1)
27/9 - 8/10 1 rast Hovvig (AF, PG, EH, PEL, BR, EVR, HVR, JS, KES).
Områdets tredie Sølvhejre blev atter set i Hovvig, og var stationær i hele perioden, da den blev set næsten hver dag. Fuglen blev opdaget 27/9 om aftenen, da den blev set siddende i et grantræ i skarvkolonien (PG).
Selvom der indtil videre kun er ganske få fund af de to hvide hejrer i vort område, kan man allerede spore en tendens til forskel i forekomsten. Silkehejren er meget koncentreret til et par uger omkring slutningen af maj, meget korte ophold, hurtigt væk etc.. Sølvhejren, derimod, har givet to stationære fugle, der har været på lokaliteten i længere tid. Fuglene er desuden mere spredt hen over året - april, september og oktober. Men det kan være tilfældigt, da der som nævnt kun er ganske få fund at konkludere på.
2006 blev endvidere det første år, hvor vi havde både Silkehejre og Sølvhejre på besøg.
Sølvhejre Sølvhejre Sølvhejre Sølvhejre Sølvhejre

Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage i perioderne 13/3 - 8/6 og 5/7 - 6/11, fordeling på månederne ses nedenfor:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
001313191214310
Generelt et meget dårligt år for den grå hejre. Foråret gav kun 46 fugle - og atypisk var maj den bedste trækmåned. Normalt ses der mange flere fugle i både marts og april.
Største antal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
64124728181822166
810661191314172065
689056315051506565635440
100 % isdække fra januar - marts betød få hejre i vigen. Vi skulle helt hen til sommerperioden før der kom lidt gang i fuglene.
I modsætning til mange andre arter er alle månedsrekorder i Hovvig efterhånden bedagede. Hænger givetvis sammen med, at kolonien i Anneberg Skov ikke mere er, hvad den har været. Det kunnet have været interessant med lidt sammenligning mellem rasttallene i vigen og koloniens størrelse, men vi mangler desværre oplysninger om sidstnævnte.
Fiskehejre Fiskehejre Fiskehejre

Andefugle

Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk blev ikke bemærket.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
-78310292175210210150764366
527299106106132184186138583229
98153126138159189202208198200252208
Fuglene begyndte først at optræde i Hovvig fra slutningen af marts på grund af 100 % isdække. Første større tal efter optøning og vågedannelse var 28/3 52. Ellers et ret normalt år for arten, dog var andet halvår over gennemsnittet med især pæne tal fra juli og august.
Ynglefugle: Mindst 2 sikre kuld i Hovvig med henholdsvis 2 og 3 pull.
Dybesø: Et par sås fra 2/4 til 19/10, men unger blev ikke konstateret.
Rørvig Bugt maks.: 31/1 128.
Nykøbing Bugt maks.: 19/2 78.
Efterårstræk blev kun bemærket på følgende dage: 4/11 1 og 12/12 2.
Knopsvane

Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstrækket var mere beskedent end i 2005, men det blev dog til følgende: 21/3 10, 30/3 5 og 2/4 43, heraf 42 i én flok, i alt 58. Ligeledes var der nogle få rastende fugle i Hovvig: 23/3 2 ad, 25/3 2 ad og 4/4 13. Dermed godkendt forårsforekomst.
Efteråret indledes traditionelt primo oktober, men hele efterårstrækperioden gav dog igen i år kun ret moderate mængder i Hovvig: 9/10 3, 13/10 22 ad, 14/10 16 ad, 15/10 24 ad + 1 1k, 17/10 23 ad + 4 1k, 19/10 24 ad + 4 1k, 20/10 30, 21/10 29 ad + 1 1k, 23/10 7 ad, 25/10 1, 26/10 36 ad + 5 1k, 28/10 25 ad + 3 1k, 1/11 25, 2/11 6, 4/11 4, 5/11 8 og 6/11 2 ad + 2 1k. Generelt blev der konstateret meget få ungfugle, så det kunne tyde på en dårlig ynglesucces oppe på tundraen denne sommer.

Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstræk på Korshage er meldt fra 19/3 til 9/4 med i alt 823, der fordeler sig på marts: 686 og april: 137. Det svarer til, at 83 % af fuglene passerede ultimo marts. Flere store trækdage bidrog til den meget flotte forårstotal, heriblandt 24/3 194 og 28/3 225.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2006, gennemsnit 2001 - 2005, og absolut max):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
2872813670010012524610
24821411972601++2054305
40548321220127031181185856
Hovvig var totalt isdækket hele januar, februar og til langt hen i marts måned. Fuglene holdt til alternative steder f.eks. Ringholms marker og Søndervang. I både januar og februar var antallet af fugle over gennemsnittet.
Ungfugleandelen (UA) blev opgjort ved flere lejligheder, hvoraf de største noteringer var: 21/1 85 ad + 11 2k (UA = 11 %), 31/1 79 ad + 12 2k (UA = 13 %) og 19/2 249 ad + 32 2k (UA = 11 %).
Sommerfund: 29/7 1 ad og 31/7 1 ad begge fra Hovvig. Fund om sommeren er begyndt at blive interessante. I de sidste 10 år har den været næsten årlig i yngletiden, men der mangler dog sommerobservationer fra 1997, 1999, 2002 og 2003. Men alligevel - fugle i yngletiden i 6 ud af 10 år, er en tendens. Det er ikke utænkeligt, at arten bliver ynglefugl i Hovvig i løbet af de næste 10-20 år.
Efterårstræk bemærkedes kun i meget beskedent omfang fra 29/10 – 31/12 med i alt 75 fugle. Rørvig Bugt maks.: 29/1 25 og 31/1 91.
Søndervang maks.: 22/3 10 og 29/3 15.
Dybesø: 6/11 7, hvor den ellers sjældent forekommer.
Flyndersøengen: 6/11 2 ad + 2 1k.
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane

Gås sp  Anser non det  
Af anser-typen er der meddelt følgende: 14/3 6, 22/3 141 og 24/3 72 alle trækkende Korshage.
Af branta-typen: 24/3 72 og 25/4 80 begge Korshage.

Sædgås  Anser fabalis  (72, 4996, 295)
Ganske få fugle overvintrede i Hovvig: 15/1 8 og 22/1 7.
Forårstræk 22/3 - 26/4 i alt 267, hvilket er langt over det, vi plejer at se. I alt 97 % af fuglene passerede ultimo marts. Største dag blev 22/3 med 151 (EVR), hvilket er ny dagsrekord for området, idet den gamle fra 16/3 1980 var på 123 fugle. Der skulle altså gå hele 27 år før denne forårsrekord blev slået. Det fine forår skal også ses på baggrund af, at der var megen is og sne i Skåne samt hele Danmark, hvorved mange fugle i løbet af vinteren blev presset længere ned i Skandinavien. Dette giver normalt et pænt forårstræk.
Efteråret gav traditionen tro kun ganske få fugle, men efteråret var jo også meget mildt. I Hovvig få rastende fugle: 23/9 1, 5/11 2, 18/12 1 og 20/12 4. Derudover er der kun et par trækobservationer at gøre godt med: 13/12 4 Korshage og 29/12 8 Rørvig By.

Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 273, 4)
Traditionen tro er kun ganske få fugle set: 28/10 4 trk Hovvig (KES). Arten ses efterhånden jævnligt i Østdanmark i de traditionelle rastende gåseflokke, herunder Vestsjælland og Storstrøms Amt. I de seneste par år har der været endog pæne tal fra Bøtø Nor, Falster. Der er også en tendens til flere fugle i Sydsverige i de senere år.

Blisgås  Anser albifrons  (0, 535, 31)
13/3 2 trk Nørrevang (AF), 22/3 3 ad trk Korshage (EVR), 24/3 1 ad trk Korshage (LB, JHC, AF), 25/3 1 trk Korshage (AF), 28/3 1 2k trk Korshage og 7 rast Hovvig (JHC), 24/4 2 trk Korshage (AF) og 26/4 4 trk Korshage (AF), hvilket giver i alt 21 fugle i første halvår.
Efteråret gav ligeledes et par dage med trækkende og rastende fugle: 15/10 1 ad trk Hovvig (LB, PEL), 17/10 2 rast Hovvig (KES), 18/10 - 28/10 5 ad rast Hovvig (JHC, KES, JS) og endelig 3/12 4 trk Hovvig (HVR) i alt mindst 10 i efteråret. Men generelt ret få fugle og iøvrigt som normalt.
Blisgås Blisgås

Grågås  Anser anser  
Forårstræk 28/1 - 27/5 i alt 1329. Den tidsmæssige fordeling på måneder ser således ud: jan 14, feb 66, mar 1181, apr 65 og maj 3. Hovedtrækket passerede altså som vanligt i marts måned (89 %). Især 24/3 med 374 fugle skæppede godt i kassen. Det er samtidigt det største forårstræk, vi har set nogensinde. Det tidligere maks. er helt tilbage fra 1996 (ca 800 fugle).
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
127357148721703497581610111988078284
155338205881281194627367543321211
3886252851381803265891035101564714552
Lad os slå det fast med det samme: Det går knaldhamrende godt for den grå gås! Ikke rekordnoteringer for alle månederne, men fra juni og året ud. Det er især fældende gæs om sommeren, der er den nye tendens. . I 1970´erne og 1980´erne forsvandt gæssene omkring 1/7 til 1/8. Den nye tendens, er langtidsstationære flokke, der hænger på til langt hen på efteråret på grund af de milde efterår - ja, og endda juleaften var der således 284 fugle i vigen.
Ynglefugle: Ingen oplysninger modtaget, men det vides, at arten som vanligt har ynglet i Hovvig.
Efterårstræk: 2/9 - 17/12 i alt 204, fordelt således: sep 9, okt 124, nov 30 og dec 41 og dermed et noget pauvert resultat i forhold til de tidligere år. Datamængden for denne art, er i år 28.958 Grågæs (ikke korrigeret for gengangere og derfor kun udtryk for indsendelseslysten blandt feltfolket.
Grågås Grågås Grågås

Canadagås  Branta canadensis  
Forårstræk 19/3 - 28/3 i alt 282, hvoraf den største trækdag blev 19/3 159.
Antallet af rastende fugle i Hovvig og på Ringholms marker:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
6102286120011185891000
De fleste noteringer, er dog fortsat de flokke, der dagligt passerer mellem Hovvig, Ringholm og Klintsøs jorder, maks. 8/1 670, 21/2 200 og igen hen på efteråret 2/11 110, 9/11 440, 29/11 460 samt 6/12 480.
Sommerfund: 22/7 - 31/7 1. I de senere år har der været flere, omend uregelmæssige sommerfund, men det tyder på en tendens jfr. Sangsvane.
Fra og med 1/1 2006 udgår parantestallene for denne art, idet det nu er umuligt at afgøre antallet af fugle og ikke mindst udskiftningen i de flokke, der dagligt passere frem og tilbage over området i vintermånederne.

Bramgås  Branta leucopsis  (0, 59327, 1081)
Forårstræk: 1/4 38, 2/4 110, 13/4 1, 15/4 30, 16/4 2, 22/4 3, 2/5 39, 9/5 15, 10/5 160 og 12/5 275 i alt 673. En lidet prangende forårstotal, men dog lidt bedre end sidste år. Flest fugle blev set de første 10 dage af maj (73 %).
Sommerfund: I de senere år har der været flere observationer af enkelte fugle i yngletiden. I år er der følgende rastende fugle i Hovvig: 25/5 - 28/5 2. Det er nu 5. år i træk med rastende fugle i Hovvig i yngletiden. En klar tendens, som også er bemærket for Sangsvane og til dels for Canadagås. Se bemærkninger under Sangsvane. Arten har i en årrække ynglet på Saltholm, og er i klar fremgang her.
Efterårstræk: 13/9 8, 11/10 55, 12/10 63, 15/10 45, 19/10 53 og 26/10 99 i alt 323.
Rastende fugle ses det meste af efteråret i Hovvig: 14/9 - 17/9 8, 26/9 16, 11/10 26, 13/10 9, 14/10 3, 15/10 5, 17/10 55, 18/10 73, 19/10 75, 20/10 56, 21/10 55, 23/10 72, 26/10 32 samt et par efternølere: 7/12 - 9/12 8.

Knortegås  Branta bernicla  (93, 30881, 49)
Traditionen tro kun yderst sparsomt forårstræk bemærket: 23/4 5, 25/4 7 og 26/4 10 i alt 22.
Efteråret startede som sædvanligt i begyndelsen af september og varede oktober ud, men igen et efterår med få Knortegæs: 4/9 2, 8/9 1, 13/9 1, 14/9 1, 16/9 1, 1/10 5,14/10 2 og 27/10 2 i alt 15.
Også de rastende småflokke, som vi ofte ser ved Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt glimrede stort set med deres fravær.
Rørvig Bugt: 19/10 7, 20/10 8 og 21/10 12 er alt.

Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 15, 1)
8/9 1 ad trk Korshage (JHC og Bo Andreasen). Denne underart er langt fra årlig i området, men blev dog også set sidste år.

Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 17/3 - 13/5 i alt 50 og dermed et normalt år.
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
02869812849355012747619
2950967081562598254432
719317915321718214599104172136114
Fuglene kom meget sent ind i Hovvig i år på grund af 100 % isdække helt frem til 25/3. Så snart der var våger i isen, var der f.eks. 30/3 86 fugle på plads.
Ynglefugle: Mindst 6 kuld i Hovvig, og dermed lidt færre end sidste år, men i øvrigt et normalt antal ynglepar.
Et par fugle: 22/7 2 der trak mod sydvest Skansehage indledte efterårstrækket. De næste kom dog først 5/9 3 og sidste 4/11 1. Efterårstrækket var dermed meget sparsomt. Men Gravand har altid været meget fåtallig udenfor Hovvig om efteråret..
Nykøbing Bugt max: 19/2 31.
Nakkehage: 4/3 9.
Gravand

Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 28/3 - 7/4 med i alt 22.
Iagttaget i Hovvig 26/3 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00619013142710681061322558
25324311715138105052510280
63355509539453373200200048068
Som så mange andre andefugle og gæs, kom arten først ind i vigen ultimo marts på grund af 100 % isdække indtil da. Antallet af fugle gennem hele året var generelt lavere, end det vi normalt ser. Især september skuffede lidt, men til gengæld var marts og april fine.
Efterårstræk: 22/8 - 12/11 i alt 208. Ganske få, men dog lidt bedre end sidste år.
Nykøbing Bugt max: 19/2 18.
Pibeand

Knarand  Anas strepera  
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 26/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00177101256792996172
6310137843053607210
221015231223756729610121
Generelt mange fugle gennem hele året. Efteråret var det mest interessante, idet der blev lavet tre månedsrekorder på stribe - august, september og oktober - sådan! Men der var også andre lyspunkter, idet det meget varme efterår gav fine tal fra december, der samtidig var ny vinterrekord.
Ynglefugle: 14/7 1 hun med 4 1k (EVR). Sidste gang arten ynglede med sikkerhed var i 2003.
De fleste fugle om efteråret er hanner - her et par eksempler: 2/9 andelen af hanner var 60 % (N= 92), 7/10 64 % hanner (N=99), 19/11 74 % hanner (N=61) (EVR). Dette svarer til resultaterne for 2005.
Nykøbing Havn: 24/3 2 (LB).
Nykøbing Bugt: 8/1 2 (EVR).
Rørvig Bugt: 18/2 1 (JS).
Ringholm: 24/3 2 (LB).

Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 26/2 - 27/4 i alt 39, sparsomt som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 25/3 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJ ULAUGSEPOKTNOVDEC
00214180746110760-21019076
2394152214080574680590982
54826060012715018020001250840610180
Den 25/3 var temperaturen +2˚C, men Hovvig var fortsat helt isdækket - alligevel er der 6 fugle, der rastede på isen. Dagen efter brød isen, og vupti: 28/3 brager 148 fugle ind i vigen. Dagen efter 29/3 er der 214 på plads.
Ynglefugle: Ingen. Seneste sikre ynglefund er fra 2000.
Efterårstræk: 13/8 - 5/11 i alt 191.
Nykøbing Bugt: 19/2 2.
Søndervang: 6/6 3.
Krikand

Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
015604040401861904017565340
421226188895887183485518492538255
1200100089040030030045020001140160012901175
Årets bedste måned var december, der var over gennemsnittet. Men ellers må man konstatere, at tallene generelt var små igennem året.
Ynglefugle: Mindst 7 kuld er rapporteret, hvilket givet er noget under det faktiske antal. Sidste år var der 13 kuld.
Efterårstræk: 8/10 - 12/12 i alt 38.
Nykøbing Bugt maks.: 22/1 140 og 4/3 120.
Nykøbing Havn maks.: 29/1 85 og 31/1 100.
Nakkehage maks.: 29/1 350.
Rørvig Havn maks.: 29/1 210.
Rørvig Bugt maks.: 31/1 120 og 5/3 410 - sidstnævnte, et et pænt tal herfra.
Gråand Gråand

Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: Ingen.
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 5/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00310015212115190
++321+135957092
1522126515138204160367
Det er artstypisk for Spidsand at markere sig i det tidlige efterår, hvor især september er artens parademåned i Hovvig. Perioden august - oktober lå klart over gennemsnittet, men i år var det dog oktober, der var den bedste måned.
Efterårstræk: 5/9 - 15/10 i alt 11, og arten gjorde dermed ikke meget væsen af sig på Korshage.

Atlingand  Anas querquedula  (225, 317, 6)
Forårstræk: 23/4 2 (et par) trk udfor Plantagen (HSL), hvor arten meget sjældent ses.
Iagttaget i Hovvig 30/4 - 16/8.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
000110010000
001353113000
0041186277200
Meget få observationer i år, men til gengæld to interessante: ovennævnte observation udfor Plantagen og et par i Dybesø: 3/5 2 (JW). Det kan dog i teorien være det samme par, der har turneret rundt. Arten er tidligere set i Dybesø - bl.a. i juni 1990.

Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 23/4 3 Korshage og 24/4 4 Korshage, få som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00842022027282552252808865
00157869364343754542225539
11391762057068535761707560210
Arten brager ind, efter at isen forsvandt 28/3, endda med to nye rekorder i marts og april: 30/3 84 (JHC) og 11/4 250 (EH). Til gengæld blev maj et flop. I forhold til resultaterne de seneste 10 år var efteråret meget skuffende, og langt under sædvanlig standard, hvad så end årsagen kan være. Der manglede simpelhen 300-400 rastende fugle i september og oktober.
Ifølge et par af apriltællingerne viste det sig, at andelen af hanner var størst, eksempelvis 1/4 53 % hanner, 9/4 55 % hanner, 17/4 52 % hanner og 24/4 53 % hanner Ynglefugle: Ingen. Ellers ret stabil ynglefugl i Hovvig. Der var 2 kuld sidste år.
Efterårstræk: 23/8 1 Korshage.
Skeand Skeand Skeand Skeand

Taffeland  Aythya ferina  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0061351767830725479130
40730161530107538605512
70032517513080791802693911070625400
Ikke mange Taffelænder først på året, men hen på sommeren gik det bedre. Allerede fra 1/8 var antallet af fugle stigende og over gennemsnittet, hvilket fortsatte året ud. Generelt må man sige, at arten havde et godt år, især pæne tal fra september og oktober.
Ynglefugle: 1 kuld blev rapporteret fra 18/7 og 6/8, som antages at være samme. I 2005 var der hele 5 kuld.
Nakkehage: 29/1 18, hvor vi ikke plejer at se denne art, men de er givet blevet presset ud fra Hovvig af isen.
Taffeland Taffeland

Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 22/3 1 og 15/4 3 Korshage.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00802702264135-120150880
6216908325146624332445223382378
25002100162986015015016430022556011902050
Der foreligger ingen tal fra september, akkurat som for 2005. Generelt færre fugle end vi plejer at se gennem året.
Ynglefugle: Ingen kuld meddelt. Det er således 5. år i træk uden ynglebevis.
Efterårstræk: 24/8 1 Korshage.
Skansehage maks.: 29/1 175.
Nakkehage maks.: 4/3 450.
Nykøbing Bugt maks.: 4/3 240.
Troldand

Bjergand  Aythya marila  
Enkelte spredte iagttagelser fra vintermånederne uden for Hovvig således 31/1 3 Korshage og 18/2 1 Rørvig Havn.
Iagttaget i Hovvig 1/4 - 27/4 og 19/11 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0003000000142618
134279330229107100+138136
1730150016008754508456855261200
Arten havde som det fremgår et meget stille år og gjorde ikke meget væsen af sig før i december, hvor der til gengæld var pænt med fugle i Hovvig.
Efterårstræk: 27/10 - 9/11 i alt 9.
Nykøbing Bugt: 4/3 140 og 5/3 930. Fuglene kom aldrig ind i vigen på grund af isdække, og da isen omsider brød op, skulle fuglene nordpå mod ynglepladserne. Tallet fra 5/3 er højt for Nykøbing Bugt.

Ederfugl  Somateria mollissima  
Den hidtil største datamængde for denne art foreligger for 2006: I alt 86263 Ederfugle er indsendt, men det er hovedsageligt de samme store flokke af rastende fugle på Kattegat, der er rapporteret.
Forårstræk: Kun sparsomt materiale foreligger 26/2 - 8/4 i alt 955 med max 8/4 525.
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
300040002500670-428-6300062405000
Flere pæne optællinger foreligger dog ikke rekordoptællinger, der normalt kun forekommer under isvintre, hvor Isefjorden er helt dækkes af is.
Højeste antal rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
275250-508----10401100800
En af sidegevinsterne ved de Nordiske Lappedykkere, der er blevet et årligt tilløbsstykke ud for Plantagen, er de mange optællinger af andefugle, der også hvert år raster på denne lokalitet. Det er en trendens, som vi håber vil fortsætte.
Ynglefugle: Ingen kuld i år, og arten ynglede senest i 2005.
Fra fældningstrækket i sommermånederne er modtaget: 2/8 185 N Hovvig.
Efterårstræk blot 4/11 371 Korshage.
Andre optællinger:
Rørvig Bugt maks.: 31/1 3100.
Nakkehage maks.: 31/1 250.
Skansehage maks.: 19/2 4000 og 18/5 480. Endvidere blev 3 olieramte fugle bemærket her 23/12.
Ederfugl

Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 28, 2)
To observationer er flot: 12/2 1 ad han trk SØ (13:33) Korshage (EVR) og 12/12 1 3k+ han trk NV (8:29) Korshage (JHC). Arten har bortset fra årene 1998 og 2000 været årlig siden 1992. Isefjordsmundingen er et af de bedste steder i Danmark at se Kongeederfugl.

Havlit  Clangula hyemalis  (393, 7797, 190)
Fugle pr måned fra Korshage:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
5362840000094355
Fuglene fordeler sig på 73 i første halvår og 107 i andet halvår. Den bedste periode var 4/11 - 13/12, som gav 98 af årets fugle (54 %). Den bedste trækdag var 12/12 med 35 fugle.
Arten har stabiliseret sig de senere år, og den markante tilbagegang, som vi var vidne til i en længere årrække, er nu tilsyneladende stoppet. Ovenikøbet med "en lille pil" opad.
Nakkehage: 29/1 1.
Skansehage: 19/2 3 og 18/5 2.
Udfor Plantagen: 4/3 2 og 23/4 2.

Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned ved Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevælger:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
43724404212209514562436389874123
Fuglene fordeler sig på 1615 i første halvår og 2029 i andet halvår. Den bedste periode blev 5/9 - 12/11, som producerede 45 % af hele årets total. De største rastkoncentrationer på Korshage blev følgende: 30/3 470, 16/4 450, 22/4 350, 4/11 630, 12/12 215 og 13/12 700.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
16035055011503500001107001450
Stabile Nordiske Lappedykkere smitter af på alle andefuglene, idet observatørerne samtidigt får talt alle de andre rastende fugle, herunder en række fine tal for Sortand - en sand perlerække af rasttal. Parolen er derfor: Ud til vinter og tæl de nordiske - og husk at tælle de rastende ænder, hver gang.
Hovvig (ferskvandslokalitet): 16/5 1 han (AF).
Fra fældningstrækket i juli meldes bl.a. om 23/7 470 N Hovvig.
Sortand

Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned Korshage:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
15347712530048110820441
Fuglene fordeler sig på 254 i første og 438 i andet halvår. Største rasttal fra Korshage: 4/3 110 og 17/4 200. Et ganske pænt år.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
38545217016515000012090
De sidste år har vist, at havområdet udfor Plantagen er en fin vinterrasteplads for denne art.
Skansehage maks.: 5/1 203 og en enkelt olieramt fugl noteret herfra 17/12.
Hovvig (ferskvandslokalitet): 19/5 1 han (LB).

Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 17/3 - 7/5 i alt 35 - én enkelt bidragsyder. Der er plads til forbedring.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
030510420125356390012018921980
67861411327141875210110161117354522
194718002250140044013026032025050014001300
Næsten under gennensnittet over hele linien, men november og december redder året for arten med to nye månedsmaksima. Så arten kom godt igen. Det er af stor betydning for denne art, hvornår på døgnet fuglene tælles. Alle større tællinger, er fra de sene aftentimer, hvor fuglene kommer ind til overnatning efter dagsfouragering i Isefjorden og Nykøbing Bugt. Tæller man ænderne midt på dagen, er der som oftest få fugle.
Efterårstræk: 4/11 - 12/12 i alt 8, men det er desværre de færreste, der indrapporterer de trækkende Hvinænder. Og det er synd for anden, at den skal "kanøfles".
Rørvig Bugt maks.: 31/1 425.
Skansehage maks.: 5/1 114 og 29/1 185.
Nykøbing Bugt maks.: 22/1 1500, 11/2 1000 og 4/3 1280.
Nakkehage maks.: 24/1 4000 (AF), 29/1 3000 og 31/1 310. Et par meget store tal fra denne lokalitet.

Lille Skallesluger  Mergus albellus  (6, 429, 100)
Ikke tidligere er der indsendt en datamængde på 465 Små Skalleslugere på ét år i Rørvig. Der er dog rigtigt mange gengangere, og det har ikke været muligt, at angive det helt nøjagtige antal fugle involveret. Men det blev et rekordår, og med den hidtil største rastforekomst nogensinde (tallet fra Nakkehage 29/1).
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0115300000042
486++0000+13
2024152101001417
Generelt mange fugle, men givet de samme fugle, der rykker rundt på grund af isforhold. Hovvig var totalt isdækket i januar - marts, og en stor del af Nykøbing Bugt var også islagt i perioder til langt hen i marts måned. Det betød, at fuglene flyttede rundt mellem Nakkehage, Nykøbing Bugt og Skansehage. Da isen omsider forsvandt de sidste dage af marts, var de fleste fugle trukket mod nordligere himmelstrøg. Derfor var der kun 15 fugle i vigen omkring ultimo marts.
Skansehage: 29/1 13 og 31/1 63.
Udfor Plantagen: 17/1 2 - ses meget sjældent på denne lokalitet.
Nykøbing Bugt: 21/1 4, 11/2 3, 29/1 1 og 4/3 16.
Dybesø: 2/4 3.
Nakkehage: 29/1 - stor forskel på tallene - 13 (JHC), 3 (EVR) og 100 (PG), sidstnævnt på stor afstand, men minimumstal. Det erindres, at det om morgenen var diset med dårlig sigt, men senere på dagen klarede det op, hvorved det var muligt at se de 100 fugle. Dette forklarer forskellen på tallene. Desuden 4/3 17.
Kønsfordlingen er opgjort flere gange bl.a. 31/1 56 % hanner, 44 % hunner Skansehage (N= 63).

Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
I forbindelse med den megen is fra januar til marts, og de mange fine andefugletællinger i denne periode, røg der mange skallesmækkere i notesbogen, bl.a. 31/1 45 Nakkehage og 19/2 25 Nykøbing Bugt.
Reelt forårstræk bemærkedes 17/3 47, 26/3 65 og 14/4 55 alle Korshage. Største rastforekomst på Korshage i foråret blev iøvrigt 11/4 95.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00126613132024815628
2447345932102051984
421518826036783253016533038
Generelt få fugle gennem hele året, tyder på at arten er vigende i antal og årsagen er ukendt. Et enkelt lyspunkt i mørket, er en ny rekord fra november: 15/11 156 (PG). Så mange fugle ser man normalt ikke i november i Hovvig. Men en enlig svale gør som bekendt ingen sommer.
Ynglefugle: Ingen kuld meddelt, men arten yngler dog næsten hvert år. Sidste år var der 4 kuld.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
-182512055-----20-
Efterårstrækket repræsenteres af en række pæne, men enkeltstående noteringer fra 8/9 til 12/12 i alt 337 og med max 27/10 206.
Toppet Skallesluger

Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 18/2 - 6/5 i alt 65.
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 28/4 og 2/11 - 19/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
010315000000636
5124180000000215
126601205522003121436
Når man tænker på den rigelige forekomst af fugle i fjorde og bælter, er antallet i marts og april i Hovvig ikke imponerende. Man kunne godt forvente nogle flere fugle i vigen efter al den is.
Nakkehage maks.: 28/1 300 og 31/1 120.
Nykøbing Bugt maks.: 22/1 40, 11/2 25 og 19/2 50.
Rørvig Bugt maks.: 29/1 12 og 31/1 24.
Fra efterårstrækket er der kun bemærket følgende: 17/12 3.
Stor Skallesluger Stor Skallesluger Stor Skallesluger

Amerikansk Skarveand  Oxyura jamaicensis  (0, 0, 1)
NY ART FOR OMRÅDET
Det er ikke hvert år, at Rørvig får en ny art fundet af en person udenfor den sædvanlige observatørkreds - og da slet ikke en kvinde. MEN, det skete altså begge dele i 2006: 14/10 1 han rst Hovvig (Connie Grubbe Jensen - blev også set af ægtefællen, Ove Højstrøm Jensen). De var taget til Rørvig for at studere Brun Løvsanger på Korshage, og fortsatte derefter til Hovvig. Det viste sig, at være en rigtig god ide.
Fuglen holdt til i Hovvig året ud, og i hvert fald til 26/12 (20 bidragsydere).
Frem til 1990 var der kun 6 fund i Danmark - den første blev set i 1985 i Borreby Mose (K.M. Olsen 1990). Arten stammer fra Nordamerika, men er udsat på de Britiske Øer, hvorfra arten har bredt sig til flere andre europæiske lande. I de senere år, er arten blevet mere hyppig i Danmark, således var der 7 observationer i 2004 (DOFT 2006, Nr. 4).
Amerikansk Skarveand

Rovfugle

Hvepsevåge  Pernis apivorus  (25786 / 2293)
Foråret blev det dårligste gennem tiderne, en regulær bundskraber. Sølle 28 trækkende på 10 dage mellem 6/5 og 24/6, og ingen af disse dage over 5. En enkelt fugl lavede tf på Korshage 3/7 og fra juni/juli iøvrigt blot en obs af en rastende 18/6 i Hovvig.
Efterår: I alt 14 obsdage gav kun 38 trækkende mellem 15/8 og 26/9. "Flest" 2/9 med 8 trækkende. 26/9 blev årets eneste 1k fugle set (3 stk).
Hvepsevåge Hvepsevåge

Sort Glente  Milvus migrans  (2, 72, 1)
Årets iagtagelse blev 17/5 1 tf Korshage (AF,EVR). Stadig meget fåtallig. Den gennemsnitlige forårstotal varierer som vist nedenfor meget lidt gennem årene.
Sort Glente

Rød Glente  Milvus milvus  (4, 794, 38)
30 fugle på 18 obsdage mellem 27/2 og 17/5 udgjorde en forårstotal lidt under de sidste 10 års gennemsnit (se tabel ?). Trækket foregik jævnt fordelt over hele perioden uden større dage. Eneste dag med mere end 2 var 24/3 2 Ø + 2 tf.
Hvis man ser bort fra sidste års rekord forekomst et ret normalt efterår med 8 fugle på 5 dage mellem 11/9 og 29/10. Flest blev set 11/9 med 4 fugle.

Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 165, 17)
Kan efterhånden ses på alle årstider, dog med en klar overvægt af obs. i vinter og trækperioderne. Fra 7/1 og til 9/3 en række rast/strejfiagttagelser. Flest observationer fra Hovvig: 8/1 1, 23/1 1, 20/2 1, 8/3 2 og 9/3 1. Øvrige obs fra nævnte periode: 7/1 1 Skansehage, 28/1 1 Nakkehage, 10/2 1 Rørvig og 20/2 1 Nykøbing. Fra trækperioden er der disse observationer af i alt 10 fugle i bevægelse over halvøen:
4/3 2 trækkende Nakkehage
8/3 1 S 13.47 Rørvig
14/3 1 5k+ NØ 12.05 Gravhøjen
17/3 1 2k V 16.35 Rørvig Havn
18/3 1 NØ 11.10 Søndervang
23/3 1 trækkende 11.15 Korshage
1/4 1 ø 9.12 Korshage
8/4 1 2k SV 10.00 Korshage
2/5 1 ad Ø 14.50 Korshage
Herefter er disse 2 obs fra Hovvig fra første halvår: 8/5 1 rastende og 11/6 1 V. I andet halvår kun obs fra Hovvig. Udover denne sommerobs 28/7 1 2-3k blev 6 fugle bedømt som værende trækkende. Se nedenfor for detaljer.
11/9 2 1k SV 14.25
22/9 1 1k SV 13.50
10/11 2 (imm. V 12.30 og 1k SV 13.15)
18/11 1 imm SV 13.45
Havørnen er gået generelt frem i de senere år. Som ynglefugl er det især i Østdanmark. I vores område ses også især efter årtusind skiftet en stigning i antallet af iagttagelser, hvilket illustreres nedenfor. Figuren viser årstotaler for Havørn de seneste 15 år.
Havørn Havørn

Kærhøg sp  Circus non det  
16/5 1 S Hovvig (AF). Observatøren mener, at det var enten Hede eller Steppehøg.

Rørhøg  Circus aeruginosus  (3450 / 353)
Ankomst 21/3. Op til 6 (29/4) fugle blev set rastende i Hovvig i løbet af første halvår. Derudover er enkelt fugle set rastende på Korshage, ved Flyndersø og ved Slettermosegård.
Trækkende fugle blev set på 30 dage mellem 21/3 og 31/5 med en total på 138 fugle, hvilket for andet år i træk er under gennemsnittet for de sidste 10 år. 81 % blev set i perioden ult. april - pri. maj. 3 dage kom dagstotalen over 10: 22/4 12, 25/4 20 og 26/4 12. Forholdsvis få hanner blev bestemt (16.7 %), hvilket nok skyldtes, at vejret ikke var gunstigt for træk ved Rørvig i perioden, hvor hantrækket normalt kulminerer (primo - medio april).
Desværre ingen tegn på yngel i Hovvig.
Rekord mange Rørhøge er noteret som trækkende i efteråret. Mellem 11/8 og 26/10 var der 25 obsdage med i alt 83 trækkende. 12/9 blev den hidtidige efterårsdagsrekord tangeret. Bedste periode var med. september hvor 48 % blev set. Dage med over 5: 10/9 6, 11/9 7, 12/9 14, 14/9 7 og 24/9 6.
Minimum 5 forskellige rørhøge er set rastende i Hovvig i andet halvår mellem 7/7 og 27/10. Dog ikke over 3 pr. dag. Sidste obs blev 27/10 1 ad hun Hovvig, lidt pudsigt det plejer, at være ungfuglene der bliver "hængende".
Rørhøg Rørhøg Rørhøg

Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3030 / 569)
I Hovvig set rastende fra årskiftet og frem til 11/4. De fleste dage en enkelt brun fugl, men ved 4 tilfælde 2 brune. Iøvrigt er der enkelte rastobs fra Korshage og Rørvig fra første halvår.
Man kunne se trækkende Blå Kærhøge på 28 dage i perioden 4/3 til 13/5 og totalen kom til lyde på 105 fugle. Det er lidt over gennemsnittet og skyldes en god periode ult. april - pri. maj, hvor 79 % af totalen trak igennem. Tre dage med 10 og derover nævnes 25/4 17, 26/4 11 og 6/5 10. Han andelen var på 14,3 hvilket er ca. halvdelen af sidste års resultat. Vejrsituationen i første halvdel af april, som nævnt under Rørhøg må bære skylden for dette.
I efteråret blev rastende Blå Kærhøge set i Hovvig fra 16/9. Minimum 4 forskellige fugle, men kun 2 pr. dag. Trækket forløb mellem 20/8 og 9/12. På 17 dage blev det til i alt 53 fugle, hvilket er den næst højeste efterårstotal gennem årene, kun overgået af 1978 hvor 55 fugle blev set. Højeste dagstotal og eneste dag med over 5 blev 11/10 med 11 fugle. Han andelen var relativ høj (30,2 %). En kombination af høj efterårstotal og høj hanandel er et udtryk for godt vejr i artens trækperiode men relativt få ungfugle.
I december blev set op til 3 (1 han + 2 brune) Blå Kærhøge pr.dag rastende i Hovvig, og arten blev set helt frem til årets sidste dag.

Steppehøg  Circus macrourus  (0, 8, 2)
2005: Et par iagttagelser fra 2005, har fået SU's blå stempel. 23/5 1 2k tf 9.30 og senere udtrækkende mod Ø 13.30 Korshage (AF). Blev også set ved Hundested. Forårstotalen blev hermed 3 fugle. Herudover områdets første efterårsobs: 12/10 1 1k SV Hovvig 13.25 - 13.30 (AF,CG). Alt i alt giver det 4 Steppehøge i 2005. Der var altså flere Steppe end Hedehøge ved Rørvig i 2005. Fra og med 2006 kræves Steppehøg ikke beskrevet til Su før offentliggørelse. Det har ikke resulteret i en masse iagttagelser. I 2006 2 iagttagelser: 5/5 1 2k Ø 17.01 Nørrevang (JB, AF, EVR, GT) og 31/5 1 2k han Ø 18.10 Vesterlyng (AaKM). Den første obs. passer tidsmæssigt pænt med tidligere obs, mens den anden er den hidtil seneste Steppehøg på forårstræk ved Rørvig.

Hedehøg  Circus pygargus  (3, 154, 9)
Godt vejr i den rigtige periode gav bonus. Selvom om arten har det ret dårligt, blev 2006 alligevel et år over gennemsnittet. 6 trækkende og 3 tf fugle set som følger:
1/5 3 Ø (ad han + ad hun) 8.15 + ad hun 16.57 Korshage (AF, EVR)
3/5 2 (han + hun) tf 17.00 - 17.26 Nørrevang + Korshage (JB, EVR)
4/5 2 1 hun Ø 15.58 Korshage (AF, KES) + 1 hun tf 17.38 Nørrevang (KES)
6/5 1 ad han Ø 4.55 Korshage (EVR, KES)
7/5 1 han Ø 14.47 Korshage (JS, KES)
Bemærk ingen 2k fugle.
Hedehøg

Duehøg  Accipiter gentilis  (933 / 106)
2 januar observationer: 5/1 1 hun Hovvig og 28/1 1 2k hun Nakkehage. I februar blev ved et enkelt tilfælde (20/2) set 2 Duehøge (han + hun) rastende i Hovvig. Her ellers blot enkelte iagttagelser af en hun rastende frem til 30/3. Området Korshage - Nørrevang havde minimum 2 forskellige (han + hun) rastende Duehøge i perioden 14/3 - 8/4. Dog kun en fugl set pr. dag.
19 forårstrækkende Duehøge blev registreret på 10 dage mellem 19/2 og 25/4. Et resultat et godt stykke under gennemsnitsniveauet for de senere år (se tabel ?). 74 % blev set i den klassiske periode med. marts - pri. april. En enkelt dag blev der set mere end 2 fugle: 2/4 6.
Der meldes om en efterårstrækkende Duehøg allerede 21/8, det er meget tidligt for en trækkende fugl. Det lugter mere af strejf. Efteråret bød iøvrigt på disse trækkende 21/9 1, 10/11 3 og 9/12 1. Hvilket giver en efterårstotal på 6 fugle, hvis man medregner fuglen 21/8. De efterårs - vinterrastende Duehøge indfandt sig fra 24/10 og minimum 2 forskellige individer blev set i Hovvig, dog kun 1 fugl pr. dag. Sidste obsdag 29/12.

Spurvehøg  Accipiter nisus  (41122 / 1975-: 4194)
Vinterrast (januar - februar) blev set i Hovvig, ved Nakkehage og i Nykøbing. Fra træktiden kun rastobs indsendt fra Korshage.
Forårstrækket løb af stabelen fra 13/3 til 19/5 og totalen sluttede på 1564 fugle, som blev set på i alt 35 dage. Dette er for tredie år i træk over gennemsnittet for de seneste 10 år. Trækket startede lidt svagt, men i den vejrmæssigt gode periode ult. arpil - pri. maj trak også pænt med spurvehøge. Nærmere bestemt 85 % af sæsontotalen. 6 gange røg dagstotalen over 100: 22/4 171, 25/4 177, 26/4 110, 1/5 301, 2/5 176 og 3/5 104.
Ingen ynglefund indsendt i 2006.
På 40 dage mellem 17/8 og 16/11 blev i alt set 1052 trækkende, hvilket er over en fordobling af den hidtidige efterårssæsonrekord. Bedste periode var med. september, hvor 73 % trak igennem. Dagsrekorden fik også et ordenligt skub op ad og på 4 dage kunne tælles mere end 50 trækkende: 11/9 241, 12/9 319, 13/9 136 og 11/10 83.
Rastende fugle er i andet halvår meldt fra Korshage, Nørrevang, Nakke By, Hovvig og endelig fra Søndervang, hvorfra årets eneste december spurvehøg er meldt 19/12.
Spurvehøg

Musvåge  Buteo buteo  (98444 / 1974 - : 29796)
Kuldeflugt blev bemærket 5/1 med 5 flyvende mod syd Skansehage. Fra vintermånederne januar og februar iøvrigt set rastende ved Hovvig (max 3), Korshage (max 2), samt enkelt fugle set ved Plantagen, Slettermosegård og Nakkehage. De første trækkende blev set 26/2 og på 40 dage sås i alt lidet imponerende 1675 frem til 8/5. Vestenvinds domineret vejr i artens hovedtrækperiode ult. marts - pri. april må bære skylden for dette. Kun på 3 dage blev der set mere end 100 fugle: 14/3 320, 24/3 197 og 2/4 105. 4/5 passerede forårsmusvåge nummer 100000 gennem årene ved Rørvig. Flere observatører var ude den dag, men det var nok andre rovfuglearter der løb med opmaærksomheden.
Efterårstrækket var tilgengæld for andet år i træk stort med i alt 2998 på 45 dage mellem 17/8 og 28/11. Flest blev set pri. - med. oktober hvor 63 % af totalen trak forbi. Den store total er til en hvis grad båret hjem på god dækning med mange obsdage i Hovvig. 5 dage nåede totalen over 100. Den ene af disse er den næst bedste efterårstrækdag siden rapportens start i 1973 kun overgået af 12/10 1264 1996. De 5 dage var som følger: 12/9 121, 24/9 105, 5/10 330, 9/10 381 og 11/10 1088. Det bliver spændende at følge de kommende år, hvis vi fortsat kan opretholde den fine efterårsdækning.
I november/december blev set op til 4 rastende ved flere lejligheder i Hovvig, men ellers er ingen rastobs indsendt fra årets sidste to måneder.
Musvåge Musvåge Musvåge

Fjeldvåge  Buteo lagopus  (13736 / 710)
Eneste rastobs i første halvår er 5/2 og 13/3 1 Hovvig. Forårstrækket blev reddet af østenvindsperioden ult. april - pri. maj (se tabel 2), men ligger alligevel under gennemsnittet for de sidste 10 år, og er fortsat på et meget lavt niveau. 12/3 - 9/5 i alt 238 trækkende på 18 obsdage. Der var 6 dage med over 10 fugle: 22/4 31, 26/4 17, 3/5 22, 4/5 34, 5/5 65 og 6/5 11. Blandt de aldersbestemte dominerede 2k fuglene. Et par eksempler - 22/4 blev 2 ad han og 18 2k bestemt og 5/5 vurderedes 90 % at være 2k.
Rørvig er ikke kendt for at være et godt efterårssted for Fjeldvåger. Det blev bekræftet i 2006, hvor resultatet var yderst magert. Kun en trækobs 11/10 2 SV Hovvig og ellers blot disse obsdage med 1 rastende i november: 20/11, 23/11, 25/11, 26/11 og 27/11 1. Det drejer sig muligvis om en og samme fugl alle fem dage.
Fjeldvåge Fjeldvåge Fjeldvåge

Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 25, 1)
I 2006 lykkedes det lige akkurat at se Kongeørn på Rørvighalvøen. En formodentlig yngre fugl trak hurtigt forbi den sydlige del af halvøen på stor højde på en sydvestenvindsdag. 2/4 1 NØ 12.52 Brentebjerg (JB, JHC, AF, CG, EVR, HVR, KES).

Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3565, 108)
Forårstrækket af Fiskeørn var i 2006 noget slapt. Den stigende tendens med sæsontotaler over 10 årsgennemsnittet blev brudt. Mellem 28/3 og 9/6 blev set i alt 77 trækkende på 31 obsdage, hvilket kun udgør 52 % af en gennemsnitstotal for de seneste 10 år. Vejret var som nævnt under tidligere arter i mod først på sæsonen, men den gode periode ult. april - pri. maj reddede også for Fiskeørn året fra at blive en katastrofe. 75 % af totalen blev set i denne periode. Der var ingen store april dage og følgende 3 dage, der alle er fra pri. maj er de eneste med 5 og derover: 3/5 5, 7/5 5 og 8/5 8. Udover de trækkende er der set en enkelt rastende fugl ved henholdvis Dybesø (2/4) og i Hovvig (22/4).
For andet år i træk et flot efterår med i alt 30 trækkende set på 17 dage mellem 12/8 og 27/10. Over halvdelen af fuglene (57 %) blev set med. september. 2 dage kom totalen op på 5 og derover 11/9 5 og 15/9 8. Med. september rastede også Fiskeørn i Hovvig. 1 1k fugl blev set dagligt 12/9 - 16/9. Sidste fugl er relativt sen 27/10 1 SV Hovvig.
Fiskeørn Fiskeørn Fiskeørn

Falk sp  Falco non det  (?, 11, 1)
2/5 1 ø Korshage (lærke/aftenfalk).

Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2559 / 1976- : 249)
Bemærkningen om manglende vinterobs af Tårnfalk i 2005 rappoten har muligvis haft den virkning, at folk har noteret Tårnfalke i januar - februar. I hvert tilfælde er arten set på 5 lokaliteter ult. januar - pri. februar. Kun en fugl pr. lokalitet pr. dag.
I alt blev det til 128 forårstrækkende Tårnfalke set på 18 dage mellem 13/3 og 9/5. Det er faktisk en del bedre end 10 årsgennemsnittet. Langt den overvejende del (93 %) blev set ult. april - pri. maj, hvor vejret var godt til blandt andet falketræk. Følgende dage blev der set 10 fugle og derover: 25/4 14, 26/4 30, 4/5 10 og 7/5 13. De 30 fugle 26/4 er næsthøjeste dagstotal om foråret kun overgået af 18/5 1985 med 33.
Heller ingen ynglefund indsendt af denne art. Hvilket betyder, at der ikke er rapporteret ynglende rovfugle på Rørvighalvøen i 2006. Det kan da vist ikke passe, at der hverken skulle yngle Spurvehøg eller Tårnfalk på halvøen.
Ny efterårssæsonrekord med bred margen. Hvilket vil sige over 3 gange så mange som hidtil bedste efterår. 73 trækkende på 18 dage mellem 18/8 og 11/10. 90 % blev set med. - ult. september og 2 dage var dagstotalen højere end den hidtidge dagsrekord om efteråret. Dage med over 5: 11/9 11, 12/9 15, 15/9 6, 22/9 6, 24/9 6, og 25/9 6.
I december er 1 fugl set på Korshage (juleaftensdag) og i Hovvig er der disse 2 obs. 18/12 3 og 31/12 1.
Tårnfalk Tårnfalk Tårnfalk Tårnfalk

Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 323, 3)
Det lykkedes kun for en! mand at se Aftenfalk ved Rørvig i 2006. 2 forårs obs. fra den gode falkeperiode pri. maj: 1/5 1 hun Ø 12.55 og 4/5 1 2k hun Ø 12.23 begge Korshage (AF).
En enkelt efterårs fugl blev også registreret. Den dukkede op på en sydøstvindsdag medio september, hvilket for en 1k fugl er lige efter bogen: 12/9 1 1k SV 10.55 Hovvig (AF).

Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2449, 108)
For andet år i træk en vinterobs. 24/1 1 han rastende Nakke By (AF). Dværgfalk er som nævnt i sidste års rapport sjælden om vinteren i Østdanmark. De seneste år ses blot 1 - 3 fugle pr. vinter ( kilde Dofbasen). Ved Rørvig er den meget sjælden og ikke årlig. I alt foreligger kun 9 vinterfund (jan.- feb. og dec.). Man bør derfor være meget påpasselig med bestemmelse af Dværgfalk om vinteren i vores område.
Med 97 trækkende Dværgfalke i løbet af foråret blev resultatet lidt over middel for de seneste 10 år. Den traditionelt gode dværgfalke periode ult. april - pri maj er atter klart dominerende i materialet. 91 % af forårets trækkende blev set i denne periode. Yderdatoer for forårstrækket var 2/4 - 21/5. Ligesom i 2005 var der 25 obsdage med trækkende Dværgfalke. Flere af disse var ganske gode. Dage med over 5: 22/4 14, 25/4 19, 26/4 10, 3/5 8 og 5/5 10. Hanandelen lå samlet for hele foråret på 35 %, hvilket er højt. Hannerne trak som sædvanligt først, hvilket illustreres fint, hvis man sammenligner hanandelen i den bedste periode. Ult. april var hanandelen 55 % og pri. maj 15 %. Flest hanner blev set 22/4 9 og 25/4 13.
Efteråret bød på 10 enkeltobs af 1 trækkende Dværgfalk mellem 8/9 og 15/10. Flest med. - ult. september hvor 7 ud af de 10 blev set.

Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1430, 171)
Rovfugle foråret i 2006 vil nok, for dem der var ude på en østenvindslokalitet pri. maj, især blive husket for de mange Lærkefalke. Ved Rørvig fik både sæsonrekorden og dagsrekorden et tryk op ad. Mellem 22/4 og 12/5 trak 161 Lærkefalke forbi Rørvig på 15 obsdage. 149 af disse, hvilket er 93 % af forårstotalen, drønede forbi på de 10 dage pri. maj i det fine falkevejr. Følgende dage var der mere end 5 fugle: 1/5 6, 4/5 13, 5/5 21, 6/5 26, 7/5 36 (ny dagsrekord), 8/5 23 og 9/5 15.
Udover de trækkende var der disse få rastobs. : 6/5 1 Nørrevang, 9/5 1 Brentebejrg og 12/5 1 Hovvig.
Efteråret var også godt set med Rørvig øjne. 9 trækkende mellem 11/9 og 26/9 er hidtil bedste efterår. Alle trækkende: 11/9 1, 12/9 2, 15/9 4 (ny efterårsdagsrekord), 25/9 1 og 26/9 1. Hertil kommer en lang række af rastobs af 1 fugl i Hovvig. Set på 15 dage mellem 11/9 og 9/10. Det er blot andet år med Lærkefalk i oktober og samtidig er den sidste obsdato ny fænologisk efterårsrekord.
Lærkefalk Lærkefalk Lærkefalk Lærkefalk Lærkefalk Lærkefalk

Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 365, 28)
Kun en enkelt rastobs fra vintermånederne. 28/1 1 ad hun Hovvig. Senere sås samme sted ved 5 tilfælde mellem 23/3 og 10/5 1 rastende fugl. Rastende Vandrefalk blev også set på den nordøstlige del af halvøen ved Korshage - Nørrevang ved 3 tilfælde mellem 25/3 og 1/4.
Forstrækkende fugle blev set mellem 18/3 og 7/5 hvor i alt 23 blev iagttaget på 14 obsdage. Det er lidt under gennemsnitsniveauet for de senest foregående 10 år. Det skyldtes en svag sæsonstart med kun 2 fugle inden 22/4. Herefter blev 91 % af totalen set i perioden ult. april - pri. maj, hvor samtlige aktivtrækkere undtagen Duehøg toppede. Der var ingen "større" dage og kun 2 med over 2 fugle: 25/4 3 og 1/5 4. Som sædvanligt er der foretaget en del køns og aldersbestemmelse, hvilket gav følgende resultat: 5 ad hun, 2 ad han, 1 ikke aldersbestemt hun, 2 ikke aldersbestemte hanner, 1 2k hun, 1 2k han og 1 imm. han (det er vel også 1 2k).
Af efterårstrækkende vandrefalke blev det til disse: 11/9 1, 12/9 1 og 14/9 1 tf. alle Hovvig. Trækforsøgende fugle om efteråret må i vores område være vanskelige at skelne fra rastende fugle, specielt på en lokalitet, hvor der tit raster rovfugle som Hovvig. Fra 18/10 meldes en rastende fugl (1k) i Hovvig og denne ses på 14 dage frem til årets sidste dag. Formodentlig samme fugl ses ved 3 tilfælde mellem 12/11 og 26/11 ved Korshage/Nørrevang.
Vandrefalk Vandrefalk

Hønsefugle

Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 34, 1)
Ligner efterhånden en opgave for en statistiker. Årets obs: 17/9 1 Nakke By (JW).
"Totalerne" i dette årti lyder nu: 2, 1, 0, 1, 1 og 1 (2001 - 2006).

Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 23, 2)
5/6 15:45 1 Nørrevang (MHE) og 17/6 6:45 1 Flyndersøengen (JB) - ikke et af de traditionelle steder. Begge kun hørt meget kortvarigt.
I 2003-rapporten klagede vi over den manglende eksplosive fremgang i Rørvig. Disse de første obs siden, kan vel kun understøtte klagen - er vi igen på vej mod raritetsstatus?

Fasan  Phasianus colchicus  
Lidt bedre repræsenteret end sidste år, idet vi selv står for 50% af det indkomne materiale - sidste år var det 0%!
22/6 2 helt ude i havstokken på spidsen (EVR) og 7/4 2 Hovvig (SKR). Førstnævnte observation højst usædvanlig, medens den anden må siges at ligge indenfor normen.

Vandrikse  Rallus aquaticus  
Årets første obs: 2/2 1 Rørvig Bugt. Herefter registreret i Hovvig 1/4 - 21/12. Årets eneste større tal her blev 13/5 5 og 21/12 5! - en fin afslutning på december, der bød på i alt 6 obsdage. De mange decemberiagttagelser skal ses i lyset af 0 observationer mellem 1/10 og 9/12. Manglende registrering eller?
Lidt strøobs fra andre lokaliteter. 23/4 1 Flyndersø og denne serie fra Korshage: 20/4, 23/4, 3/5 og 16/5. Samme fugl eller trækgæster?

Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53, 37, 3)
Et glædeligt gensyn efter sidste års udeblivelse. Fugle i begge ender af sæsonen, selv om det ikke blev til meget spil: 12/6 1:15 hørt (PG). "Efterårsfuglene" også noget kryptiske. 28/7 - 29/7 mindst 2 - idet adult og juvenil sås samtidigt begge dage (JHC, EVR) - de fleste observatører fik dog kun set en enkelt fugl. Både før og efter som sunket i jorden. Tidspunktet indikerer lokal yngel, men det burde vel have givet flere registreringer?
I parentes skal det bemærkes, at Engsnarren endnu ikke er set i dette årti (sidst i 2000).

Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Denne vel såre almindelige fugl (?) lever et ret undseeligt liv på halvøen. Der er indkommet 27 observationer i perioden 30/3 - 20/8 alle fra Hovvig. Kun en enkelt observatør (EVR) har ved et par lejligheder kunnet svinge sig op over de obligatoriske 1 - 3 fugle: 30/7 4 og 12/8 6.
Her har du virkelig en udfordring. Burde kunne findes på andre lokaliteter og lidt grundigere registrering i vigen fra flere ville nok også pynte på resultatet.
Grønbenet Rørhøne

Blishøne  Fulica atra  
Der kan lige blive til lidt månedstal fra Hovvig:
janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
000250904102901080430465140210
Derudover bør nævnes lidt vinteriagttagelser: 29/1 - 31/1 med 20 - 22 Nykøbing Havn og 30 Nakke Hage, samt en enlig fugl på Korshage 20/3 og 26/3.
Dybesø rummer også de traditionelle fugle, "første" og "sidste" her 2/4 10 og 11/7 6 (2 ynglepar). Årets obs alle kategorier er også herfra: 9/7 0 med kommentaren "par" - godt gået! (en af DOF-basens lyksaligheder?)

Trane  Grus grus  (23, 6545, 154)
Efter rekordåret i fjor, må konstateres, at det går op, og det går ned, men jeg kan love, at vi kommer stærkt tilbage.
Træk set 22/3 - 24/5 i alt 153 fugle med følgende månedsfordeling:
I marts 5 observationsdage med i alt 37 fugle, max 24/3 13 (11 + 2), 25/3 11 og 29/3 11 V - man fristes næsten til at tro, at det er samme flok der er drønet rundt i området.
I april 6 dage med i alt skuffende 13 fugle.
I maj igen lidt bedre 7 dage bød på 103 fugle, max 1/5 32, 6/5 24 og 9/5 26.
Mindst 11 rastende fugle: 24/3 - 25/3 2, 27/4 1, 30/4 5, 2/5 5 og 3/5 6 alle Hovvig samt 25/4 2 Flyndersøengen og igen 26/4 Nørrevang - samtlige antagelig også registreret trækkende.
Endelig 5/7 1 T Nykøbing - vel en sen forårsfugl.
Da mængden ikke kunne gøre det, udråbes fuglen over Rørvig By 28/4 til årets Trane. Den blev hørt mens observatøren var iført høreværn og motorsaven kørte for fuld drøn! Så den kom rimeligt lavt, nærmest i tagryg højde. Flink som man er, ringer man til genboen - der næsten fik hjertestop, da han åbnede tagvinduet - idet tranen, der nu befandt sig lige oppe over ham, i samme splitsekund udstødte et rigtig gjaldende tranetrumpet
Trane Trane

Vadefugle

Strandskade  Haematopus ostralegus  
Vi starter med lidt vinterfugle i januar/februar: 28/1 4 Nakke Hage, 2/2 1 Skansehage og 1 Plantagekysten, 3/2 3 Nakke Hage, 4/2 1 Korshage og 19/2 2 Ø Korshage. De næste ses fra 4/3 2 Nykøbing Bugt og 2 Nakke Hage, 8/3 2 Rørvig og 12/3 2 Rørvig.
Forårstræk mellem 19/2 - 18/5 i alt 76, flest 24/3 7 og 5/5 50.
Trækkende Strandskader forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 76).
FEBMARAPRMAJ
primedultprimedultprimedultprimedult
-2--6742--505
Der er indsendt oplysninger om et enkelt yngleforsøg på Nørrevang.
Efterårstræk er noteret 11/7 - 11/9 i alt 55, flest 26/7 11 og 16/8 11.
Trækkende Strandskader efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 55):
JULAUGSEPOKTNOV
primedultprimedultprimedultpripri
-1123-1153--11
Rastende fugle i Hovvig 3/6 - 12/8 se tabel. Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig.
Sidste fugle blev: 15/10 1, 19/10 1, 21/10 1, 9/11 1 V og 12/11 1 alle på Korshage.
Strandskade

Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 777, 4)
Efter et par gode år med mange Klyder kom vi ned på jorden igen. 22/5 1 V Korshage og 1 Hovvig samt 7/8 2 Hovvig er hvad det blev til i 2006.

Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 189, 8)
8/4 1, 25/4 1, 3/5 1 og 6/5 1 alle Ø Korshage, 13/8 3 1k Hovvig og 18/9 1 Korshage - giver totalt 8 fugle, hvilket er på linje med de seneste år.

Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Vi starter igen i år med en række januar fund: 8/1 4 Plantagekysten, 15/1 8 Plantagekysten, 17/1 4 Skærby Strand og 29/1 1 Plantagekysten. Derefter 19/2 1 Skansehage, 25/2 1 Korshage samt 26/2 1 Nørrevang og 3 Ø Korshage.
Forårstræk 26/2 - 6/5 i alt 12.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 12):
FEBMARAPRMAJ
primedultprimedultprimedultprimedult
--3-11-331--
Dage med flere end to rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 24/3 3, 12/4 4, 13/4 3, 23/4 4, 14/5 3 og 24/5 24.
Skansehage: 1/4 4 og 23/5 8
Der er indsendt oplysninger om 1 ynglepar fra Korshageområdet og 1 par på Skansehage.
Efterårstræk: 24/8 - 9/9 i alt 22.
Trækkende Stor Præstekrave efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 22):
JULAUGSEP
primedultprimedultprimedult
----1741--
Rastende fugle i Hovvig 28/7 - 27/8 (16/11) se tabel.
Dage med 5 eller flere rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 23/8 15, 25/8 13, 9/9 6 og 10/9 6.
Skansehage: 1/7 9, 2/7 5, 8/7 6, 9/7 5, 15/7 7, 16/7 6 og 30/7 6.
Sidste fugle blev: 23/9 - 24/9 4 Korshage og 16/11 4 Hovvig.
Stor Præstekrave Stor Præstekrave Stor Præstekrave Stor Præstekrave Stor Præstekrave Stor Præstekrave

Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 17, 1)
Andet år i træk med Pomeransfugl. 25/4 1 Ø Korshage (05:23) (AF, EVR) set og hørt lige over observatørerne. Så nu er vi oppe på 18 Pomeransfugle.

Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første Hjejler ses: 23/3 1 NØ Hovvig, 30/3 8 Hovvig, 9/4 9 Hovvig og 16/4 1 Ø Korshage.
Forårstræk: 23/3 - 6/5 i alt yderst beskedne 32, flest 25/4 16 og 5/5 12.
Trækkende Hjejle forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 32):
MARAPRMAJ
primedultprimedultprimedult
--1-11713--
Eneste nævneværdig rasttal er 17/4 80 Hovvig.
Efterårstræk: 15/7 - 12/12 i alt 618, flest 20/8 36, 21/8 53, 25/8 51, 11/9 35, 17/9 84 og 12/12 117.
Trækkende Hjejle efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 618):
JULAUGSEPOKTNOVDEC
primedultprimedultprimedultprimedultmedmed
-13-541292824614---26117
Rastende fugle i Hovvig 27/7 - 2/11, se tabel.
Sidste fugle ses: 2/11 21 Hovvig, 18/11 20 SV Korshage og 12/12 107 V Korshage og 10 V Plantagen.
Hjejle

Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Alle obs nævnes - det er ikke mange Strandhjejler, der registreres på halvøen.
Korshage: 14/5 1 V, 16/8 3 V, 2/9 1 V, 10/9 1, 11/9 1, 20 /9 1 SV og 22/9 2 SV.
Hovvig: 25/7 1 og 19/8 5 S.
Strandhjejle

Vibe  Vanellus vanellus  
Viben dukker i år op 18/2 10 Hovvig, 19/2 4 Hovvig, 26/2 2 V Korshage og 27/2 2 S Korshage
Forårstræk 14/3 - 17/5 i alt 227, flest 21/3 26, 24/3 56, 28/3 65 og 1/4 20.
Trækkende Vibe forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 227):
FEBMARAPRMAJ
primedultprimedultprimedultprimedult
----318524-924-
Rastende fugle set over hele halvøen, dog kun over 10 fugle i Hovvig: 22/3 18, 25/3 15, 26/3 15, 30/3 10 og 15/5 15.
Ynglefund: Minimum 1 par (!?) Hovvig og 1 par Flyndersøengen.
Rastende fugle set i Hovvig 11/6 - 19/11. For maks. tal se tabel.
Eneste nævneværdige rasttal udenfor Hovvig er 19/10 120 Nakke.
De sidste Viber blev alle set i Hovvig: 19/11 3, 27/11 10 SV, 18/12 16, 24/12 4 og 26/12 8.
Vibe Vibe Vibe Vibe Vibe Vibe

Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Vi starter med et ægte vinterfund: 31/1 2 V Korshage (JHC) og derefter et forårsfund 17/5 1 i sommerdragt Ø Korshage (EVR).
Efterårets obs fordelt på lokaliteter:
Hovvig: 25/7 1, 28/7 1 og 19/8 8 S.
Skansehage: 26/7 1.
Korshage: 22/8 3, 23/8 4, 3/9 8 V og 1 rast, 4/9 10 V, 5/9 6 V og 2 rast, 6/9 3, 8/9 5, 9/9 4 V og 4 rast, 10/9 1, 13/9 1 og 24/9 2.
Islandsk Ryle Islandsk Ryle Islandsk Ryle Islandsk Ryle Islandsk Ryle Islandsk Ryle Islandsk Ryle Islandsk Ryle Islandsk Ryle

Sandløber  Calidris alba  
Atter forårsfund af denne herlige energiske vadefugl: 26/4 1 SØ, 24/5 2 V, 26/5 2 og 28/5 3 - alle Korshage. Fuglen 26/4 flytter fænologidatoen for Sandløber fra 8/5. Der er nu set 31 forårsfugle på Rørvighalvøen.
Efteråret gav også pænt med Sandløbere - alle obs. fordelt på lokaliteter:
Korshage: 6/8 5, 8/8 4, 19/8 3, 22/8 3, 23/8 3, 24/8 3, 25/8 2, 26/8 2, 27/8 2, 5/9 4 V, 8/9 4 rast og 1 V, 9/9 4, 10/9 1, 11/9 2, 13/9 7, 14/9 9, 16/9 4, 17/9 8, 20/9 8, 22/8 8, 23/9 9, 24/9 10 og 26/9 4.
Skansehage: 23/7 4, 25/7 1 og 30/7 1 SV.
Hovvig: 31/7 1.
Sandløber Sandløber Sandløber Sandløber Sandløber Sandløber

Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1084, 6)
Total bund år for denne skønne lille vadefugl: 31/7 1 rast Hovvig, 11/9 1 Hovvig, 17/9 3 Hovvig og 21/9 1 1k rast Skansehage er hvad vi kan byde på i 2006!

Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 180, 23)
16/5 5 Hovvig bringer antallet af Temmincksryler, der har besøgt Rørvighalvøen i forårshalvåret op på 42.
Efterårets obs faldt alle i Hovvig: 29/7 1, 30/7 6, 31/7 4, 1/8 1, 2/8 4, 3/8 1 og 5/8 1.

Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1192, 20)
Samtlige obs nævnes fordelt på lokaliteter:
Korshage: 5/9 2 V.
Skansehage: 23/7 4 rast.
Flyndersø: 27/8 1 V.
Hovvig: 16/7 1, 22/7 1, 23/7 3, 28/7 2, 29/7 1, 30/7 - 31/7 3 og 1/8 2.

Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 133, 1)
Årets fugl blev set 21/1 på Skansehage (EVR).

Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Igen i år lidt spredte vinterfund i januar - marts:
Korshage: 28/1 9, 31/1 4 V, 4/2 3, 5/2 8 og 24/3 1 Ø.
Rørvig Bugt: 29/1 35 og 30/1 20.
Skansehage: 21/1 63, 22/1 28, 28/1 15, 29/1 5 og 2/2 20.
Nakke Hage: 29/1 1.
De næste ryler ses 12/5 1 V, 24/5 2 V og 26/5 2 V alle på Korshage.
Efterårstræk: 16/7 - 12/12 i alt 386.
Trækkende Alm. ryle efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 386):
JULAUGSEPOKTNOVDEC
primedultprimedultprimedultPRImedmed
-91--18198--98260
Rastende fugle set i Hovvig 29/6 - 25/12, se tabel.
Øvrige rastobs. fra 3/7 - 30/12, her følger maks. tal fordelt på lokaliteter:
JULAUGSEPOKTNOVDEC
Korshage:41665281-
Skansehage:12371--
Rørvig Bugt:652120---
Sidste fugle blev: 15/10 2 Hovvig, 21/10 1 Hovvig, 12/11 1 V Korshage og 12/12 60 V Korshage.
Almindelig Ryle Almindelig Ryle Almindelig Ryle Almindelig Ryle Almindelig Ryle Almindelig Ryle Almindelig Ryle Almindelig Ryle Almindelig Ryle

Brushane  Philomachus pugnax  
Ingen forårsobservationer fra Hovvig! Optrækket bemærket 25/4 9 Ø Korshage og 8 Ø Nørrevang.
Arten set i Hovvig 10/6 - 18/9 se tabel.
Eneste efterårsobs uden for Hovvig: 8/9 2 1k rastende Korshage på stranden sammen med andre vadefugle.

Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 120, 3)
18/2 1 Rørvig Bugt (JS), 24/10 1 Hovvig (PG) og 5/11 1 Hovvig (PG) giver årets total på 3 fugle.

Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Årets gang for Dobbeltbekkasin er helt klassisk, hvad angår lokaliteter og tidspunkter, de første dukker op: 2/2 4 Rørvig Bugt, derefter 23/3 1 Hovvig og 30/3 16 Hovvig.
Der er registreret bekkasiner på direkte træk: 6/4 1 Ø, 23/4 1 Ø og 26/4 1 Ø alle Korshage.
Rastende forårsfugle fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 23/4 1.
Hovvig: 8/4 17, 13/4 3, 20/4 12, 30/4 1 og 9/5 30.
Rastende efterårsfugle set i Hovvig 22/7 - 15/10 se tabel.
Øvrige efterårsfund fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 9/9 21, 17/9 2 og 20/10 1.
Korshage: 5/9 1 SV og 8/10 1 V.
Rørvig Bugt: 2/11 18, 25/11 15 og 1/12 11.
Skansehage: 16/11 2.

Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 246, 7)
Tilbage på jorden efter sidste års rekordforekomst: 11/3 1 Højsandet, 28/3 2 Korshage, 8/4 1 Hovvig, 5/11 1 Hovvig, 20/12 1 Hovvig og 26/12 1 Hovvig - giver ved simpel sammentælling 7 fugle.

Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 82, 2)
Efter et års fravær dukkede den prægtige vadefugl atter op: 27/7 1 (AF) og 2/8 1 (LB) - begge i Hovvig.
AF bemærker til fuglen 27/7 - "fuglen var en ad han af racen islandica og stadig i fuld sommerdragt i modsætning til vores -limosa-, som er i fældning på nu værende tidspunkt."

Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Her er en oversigt over samtlige obs af Lille Kobbersneppe i 2006 fordelt på lokaliteter:
Korshage: 28/3 2 Ø, 23/8 2 rast, 2/9 1 V, 3/9 24 V, 6/9 2 rast, 8/9 10 rast, 10/9 13 V og 14/9 11 rast.
Skansehage: 3/9 1 rast og 1 V.
Rørvig: 7/5 2 rast.
Hovvig: 14/7 1, 25/7 1, 2/8 20 S, 19/8 14 S og 23/8 1 SV.
Ikke Imponerende!
Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Kobbersneppe

Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Alle forårsfugle fra april/maj nævnes: 26/4 1 Ø, 27/4 1 Ø, 3/5 1 rast, 4/5 1 Ø, 5/5 2 Ø, 6/5 1 Ø, 17/5 2 rast og 26/5 1 V alle fra Korshage.
Efterårets tal er heller ikke imponerende:
Maks. rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:
JUNJULAUG
primedultprimedultprimedult
---32123---
Derudover: 3/6 1, 2/7 1, 9/7 1 alle rast Skansehage og 8/9 1 rast Korshage
Sidste fugle blev: 29/7 1, 30/7 1 og 8/9 1 alle på Korshage.
Lille Regnspove Lille Regnspove Lille Regnspove Lille Regnspove Lille Regnspove Lille Regnspove

Stor Regnspove  Numenius arquata  
En enkelt fugl besøgte Hovvig 11/2, andet år i træk med en vinterobs. De næste helt normalt fra ultimo marts: 24/3 1 Ø Nykøbing By og 1 Ø Korshage, 25/3 1 NØ Hovvig, 1/4 1 N Skansehage og 7/4 2 NØ Hovvig.
Forårstræk mellem 24/3 - 13/5 i alt 29, flest 4/5 11 Ø Korshage og 9/5 6 Ø Nakke Nord.
Trækkende Stor Regnspove forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 29):
MARAPRMAJ
primedultprimedultprimedult
--2341181-
Efterårstrækket blev registreret fra 17/6 - 25/8, i alt 86 flest: 25/6 14, 17/8 7, 18/8 7 og 19/8 37.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 86):
JUNJULAUGSEP
primedultprimedultprimedultprimedult
-11612251112---
Rastende fugle set i Hovvig 25/6 - 26/9, se tabel.
Vi slutter med et par meget sene obs: 10/11 2 SV og 31/12 1 rast - alle i Hovvig.

Sortklire  Tringa erythropus  
Yderst få obs i perioden 9/6 - 18/8 alle i Hovvig, se tabel.
Sortklire Sortklire Sortklire Sortklire

Rødben  Tringa totanus  
Igen i år en række vinterfund i januar og februar - her fordelt på lokaliteter:
Korshage: 1/1 1.
Skansehage: 21/1 1.
Rørvig Bugt: 14/1 19, 21/1 7, 28/1 3, 29/1 25, 30/1 10, 2/2 6 og 10/2 30.
Nakke Hage: 28/1 2 og 3/2 3.
Forårstræk 17/4 - 20/5 i alt 12, flest 22/4 4.
Trækkende Rødben forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 12):
MARAPRMAJ
primedultprimedultprimedult
----110-1-
Følgende rasttal fra optrækket er værd at bemærke:
Rørvig Bugt: 3/3 7, 5/3 10, 6/3 12, 8/3 32, 19/3 16 og 20/3 15.
Der er indsendt oplysninger om flere pars yngleforsøg i Hovvig.
Rastende fugle i Hovvig frem til 21/10 se tabel.
Trækkende fugle indsendt: 2/9 4 V, 3/9 4 V, 4/9 1 V, 5/9 4 V og 5/11 2 V - alle Korshage.
Eneste nævneværdige rasttal: 17/11 13 Rørvig Bugt.
Vi slutter med en række decemberobs: 7/12 2 Søndervang, 15/12 og 16/12 1 Rørvig Havn, 17/12 1 Skansehage, 23/12 3 Rørvig, 24/12 1 Rørvig og 1 Korshage.
Rødben Rødben Rødben Rødben Rødben Rødben Rødben

Hvidklire  Tringa nebularia  
Så blev fænologidatoen for denne art rykket tre dage, idet årets første Hvidklire ses 7/4 i Hovvig. Næste fugle ses 13/4 1 Rørvig Bugt og 1 Hovvig, 15/4 1 Hovvig, 17/4 1 Ø Korshage og 1 Hovvig, 19/4 1 Hovvig og 21/4 1 Hovvig.
Trækkende fugle registreret 13/4 - 19/5 i alt 12, flest 25/4 2 og 26/4 4.
Set i Hovvig 18/6 - 15/10. Se tabel.
Udenfor Hovvig disse fund fordelt på lokaliteter:
Korshage: 11/6 1 V, 29/7 1 SV og 19/8 1 SV.
Rørvig Bugt: 23/7 1.
Skansehage: 30/7 1 SV.
Sidste fugle ses: 27/9 1, 30/9 1, 1/10 1 og 15/10 2 alle i Hovvig.

Svaleklire  Tringa ochropus  
Eneste martsfugle: 28/3 3 Ø Korshage. Derefter 8/4 1 Ø Korshage og 2 rast Slettermosegård, 9/4 1 Ø Korshage og 11/4 1 Hovvig.
Trækkende fugle 28/3 - 1/5 totalt 21, flest 28/3 3, 25/4 4 og 26/4 4.
Trækkende Svaleklire forår 2006 fordelt på 10 dages perioder N = 21:
MARAPRMAJ
primedultprimedultprimedult
--324111--
Dukker op igen i Hovvig 13/6 og ses frem til 26/9, for maks. tal se tabel.
Udenfor Hovvig disse observationer:
Nakke Skov: 18/6 1, 10/9 1 og 14/10 1.
Rørvig Bugt: 23/7 1 og 27/7 1.
Sidste fugle ses: 23/9 1, 24/9 1, 26/9 1 alle Hovvig og 14/10 1 Nakke Skov.

Tinksmed  Tringa glareola  
Normal ankomst, men som sædvanligt yderst få fund i april/maj alle nævnes: 25/4 1 Ø Korshage, 27/4 1 Ø Hovvig, 3/5 1 rast Flyndersø og 1 Ø Korshage, 12/5 2 Ø Korshage, 15/5 1 Hovvig, 16/5 1 Hovvig og 18/5 1 Ø Korshage.
Ingen efterårsobs udenfor Hovvig, hvor arten ses 24/6 - 21/8 se tabel.
Sidste fugle: 19/8 3, 20/8 1 og 21/8 1.
Tinksmed

Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Første Mudderklire dukker op ved Flyndersø allerede 16/4 1. Derefter 23/4 1 Flyndersø og 1 Korshage, 24/4 1 rast og 1 Ø Korshage, 25/4 2 Ø og 3 rast Korshage samt 26/4 2 Ø Korshage - så er alle april fund nævnt.
Forårsobs af mere end 1 fugl, hvis intet nævnt så rastende:
Korshage: 3/5 2, 5/5 2, 6/5 3, 7/5 4, 8/5 2, 9/5 2, 16/5 18 og 21/5 2.
Flyndersø: 4/5 4. Rastende fugle set i Hovvig fra 22/7 - 19/8 se tabel.
Rørvig Havn: 8/5 15.
Udenfor Hovvig - Maks. tal over 5 fordelt på lokaliteter:
Korshage: 11/7 6, 16/7 14, 25/8 6 og 27/8 6.
Skansehage: 8/7 7, 15/7 6 og 26/7 10.
De sidste fugle: 24/8 1 Korshage, 25/8 4 Korshage, 26/8 4 Korshage, 27/8 2 Flyndersø og 6 Korshage og 2/9 5 Korshage.
Mudderklire

Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1457, 13)
Registreres atter primo maj på optrækket, hvilket er sjette år i træk: 3/5 1 og 7/5 1 begge rastende på Korshage.
Alle efterårsfund nævnes: 19/8 3 rast, 24/8 2 V, 26/8 1 rast, 27/8 1 rast og 9/9 4 V - alle fund på Korshage.
Årets total på 13 fugle er den laveste i rapportens historie, hidtil laveste årstotal var 2001 med 14 fugle.

Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 71, 4)
Vi skal helt frem til medio august før årets første Odinshane registreres i Hovvig, hvor arten optrådte som følger:
11/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8 og 17/8 1 1k.
19/8, 20/8 og 21/8 2 1k.
22/8 3 1k.
23/8 2 1k.
24/8, 25/8, 26/8 og 27/8 3 1k.
31/8 1 1k.
En meget konservativ sammentælling giver 4 fugle.
Thorshane Phalaropus fulicarius(0, 9, 2)
Gensyn med denne sjældne vadefugl for andet år i træk. 11/11 1 Korshage (CG) og 12/11 1 Dybesø (EVR).
Om der virkelig er tale om to forskellige fugle bliver aldrig opklaret - men flot med to fund samme år.
Odinshane

Kjover til alkefugle

Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 212, 5)
Fem ubestemte kjover er indsendt: 29/4 1 trk og 1 rast, 5/9 1 NV (sands. Storkjove),
8/9 1 Ø (14:54) (Lille eller Alm. Kjove), 9/9 1 trk og 12/11 1 mørk rast alle Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
017415116193

Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 182, 1)
Arten holder lige skansen med et enkelt fund: 27/10 1 ad lys Ø Korshage (JHC, AF)
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
67260012410

Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1385, 49)
Årets resultat ligger fint på linie med de seneste tre år: 29/4 1, 6/5 1, 26/5 1, 24/8 1, 27/8 2 rast udfor Flyndersø, 1/9 1, 3/9 1, 4/9 10, 4/9 1 Dybesøkysten, 5/9 10, 8/9 7, 9/9 2, 22/9 1, 8/10 6, 27/10 3 og 28/10 1. Hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om fugle set trækkende vest eller nordvest ved Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
99918234613417950
Almindelig Kjove Almindelig Kjove Almindelig Kjove Almindelig Kjove Almindelig Kjove

Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 39, 5)
Næsthøjeste årstotal dog delt med årene 1991 og 1995 som ligeledes havde 5 fugle. Højeste årstotal var 2004 med 11 fugle. Så årets resultat må siges at være flot: 4/9 1 1k V (AF), 5/9 2 1k (LB, JHC, AF), 8/9 1 1k V (JHC) og 9/9 1 ad NV (EVR) alle trækkende Korshage. Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 3, september 24 og oktober 14.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
13020122111

Storkjove  Catharacta skua  (0, 121, 10)
Et pænt år: 3/9 1 NV (EVR), 5/9 1 V (JHC, EVR), 8/9 2 V (JHC), 8/10 2 V (JB, JHC), 27/10 3 NV (JB, JHC, AF, EVR), 12/11 1 V (JB, JHC) alle trækkende Korshage. Desuden 27/10 1 1k rast Dybesøkysten (EVR), må regnes som genganger fra Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
174200419281

Dværgmåge  Larus minutus  (5, 690, 36)
Årets resultat ligger over gennemsnittet for de sidste 33 år, som er 21 fugle per år. Alle observationer nævnes: 10/5 2 ad rast Hovvig, 12/5 7 V Korshage, 17/8 1 1k rast Hovig, 24/8 1 1k V Korshage, 8/9 2 trk Korshage, 4/11 4 1k V Korshage, 5/11 1 1k rast Korshage, 10/11 1 1k rast Skansehage, 3/12 2 1k rast i lille sø ved Ringholm (JHC) og 12/12 1 rast Hovvig (PG).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen. Vinterobservationer på indlandslokaliteter er sjældne.
1996199719981999200020012002200320042005
24208146956100302110

Sabinemåge  Larus sabini  (0, 40, 2)
To fund er normalt: 4/11 1 1k V (10:17) Korshage (JHC) og 5/11 1 1k V (10:55) kysten udfor Dybesø (EVR). Månedsfordelingen ser nu således ud: August 1, september 25, oktober 10 og november 4.

Hættemåge  Larus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
002402401402017010751401401222
486515594921082026064353585147
285120040020075060022001900260010001200550
Hovvig var 100% isdækket i størstedelen af perioden fra januar til marts. Derfor kunne området ikke tiltrække måger, hvilket forklarer nul-tællingerne for disse måneder. Dette gælder desuden også for de nedenstående arter.
Der blev noteret i alt 673 trækkende Hættemåger i perioden 17/3 til 22/5, med største notering 3/5 218 Ø Korshage. Fra perioden 20/8 – 12/11 er der indkommet i alt 306 trækkende med 5/11 183 V udfor Dybesø som største notering.
To større rasttal uden over Hovvig er indkommet: 19/10 240 Nakke og 5/11 300 Flyndersø.
Hættemåge

Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00-562311241121804-
22161219101661140543414
73185037223710162868669
Der blev sat tre flotte månedsrekorder for Hovvig henholdvis maj, september og oktober endog med en ganske stor margen. Det kunne tyde på, at mere fokus giver resultater, og at vores dækning af rastende måger i Hovvig ikke har været helt optimal. Fortsæt endelig det gode arbejde med at tælle måger.
Der er indsendt trækkende Stormmåger på tre dage fra 22/4 – 25/5 med i alt 423 fugle. Efterårstrækket: 5/11 21 V og 21/11 7 V begge Dybesøkysten.
Et enkelt større rasttal uden for Hovvig: 8/9 110 Nørrevang.
Stormmåge

Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1785, 67)
Alle observationer nævnes: 14/4 1 ad V, 24/4 1 SØ, 1/5 1 ad V, 3/5 2 Ø, 21/5 1 3k V, 25/5 1 ad V, 4/6 2 ad V, 16/8 2 ad V, 3/9 4 ad V, 4/9 4 V, 5/9 16 V, 6/9 2 rast, 8/9 4 (2 ad V og 2 1k rast), 9/9 2 ad V og 8/10 7 V. Hvor intet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage giver i alt 46 trækkende + mindst 2 rastende.
Desuden mindst 19 rastende fugle på nedenstående lokaliteter:
Nørrevang: 10/4 3, 5/9 7 og 8/9 - 9/9 15 (14 ad og 1 1k) samt 19/10 – 20/10 1 ad (intermedius).
Flyndersøengen: 9/9 8.
Sildemåge

Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0054260901512190--3025
23123879101554030225415712
3560170470170330100172092017023045
Ingen træktal er indkommet.
Der meldes om 1 ynglepar i Hovvig med 2 pull. Af større rasttal uden for Hovvig kan nævnes: 18/2 65 Rørvig Bugt, 8/9 44 Nørrevang og 18/9 42 Rørvig Havn.
Sølvmåge Sølvmåge Sølvmåge Sølvmåge Sølvmåge

Hvidvinget Måge  Larus glaucoides  (0, 3, 1)
Blot fjerde fund af denne smukke høj-arktiske måge: 2/4 1 trk (7:46) Korshage efter kortvarigt at have rastet udfor de heldige observatører (LB, JHC, EVR, KES).
De øvrige fund fordeler sig således:
1973: 17/2 1 2k NV Korshage.
1984: 7/4 1 2k Ø Korshage.
1994: 10/4 - 11/4 1 3k Korshage.
Hvis trenden med én fugl per tiår holder, er der selvsagt rimelig lang tid til den næste.

Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0014395283-1142
58855466171153
40401693424171017432870100
Hovvig var desuden vært for to succesfulde ynglepar, som hver havde held til at sætte to unger i verden. Eneste træktal er 5/11 6 V Dybesøkysten.
Større rasttal uden for Hovvig: 18/2 10 Rørvig Bugt, 18/9 8 Rørvig Havn og 19/10 14 Nørrevang.
Svartbag Svartbag Svartbag

Ride  Rissa tridactyla  (1, 40797, 235)
Efter sidste års store forekomster er vi i år tilbage i under mere ydmyge forhold. Alle observationer nævnes: 1/5 1, 6/5 3, 5/9 6, 8/9 1, 8/10 27, 27/10 39, 4/11 65, 5/11 3, 9/11 28, 12/11 27, 13/12 33 og 24/12 2.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
555577831562323521591297483166
Ride Ride

Rovterne  Sterna caspia  (1, 39, 3)
Igen i år gæstede denne eftertragtede art halvøen: 1/6 1 (PG), 15/7 1 (EVR, JS) og 3/8 1 (LB, PG) alle var adulte fugle rastende i Hovvig. Arten ses mest almindeligt i sensommeren, således forefindes blot 6 tidligere fund for månederne maj/juni.
Rovterne Rovterne Rovterne

Splitterne  Sterna sandvicensis  
I perioden 30/3 til 11/11 meldes om 2145 Splitterner, hvorfra oplagte gengangere er fratrukket dog ikke fra dag til dag. Dette pæne tal kunne tyde på at indsendelseslysten har været højere end de senere år.
Større trækdage i første halvår: 22/4 52, 26/04 39 og 3/5 38.
Fra andet halvår disse flotte træktal: 24/8 241, 4/9 359 og 5/9 176.
Desuden bør nævnes: 5/9 2 rast Nørrevang stående på mark sammen med måger! (JHC), 9/9 83 rast Rørvig Bugt og 1 rast Hovvig. Arten ses sjældent i Hovvig og indlandsobservation fra Nørrevang hører til sjældenhederne.
Splitterne Splitterne Splitterne Splitterne Splitterne Splitterne Splitterne Splitterne Splitterne Splitterne

Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I alt er rapporteret 126 "H/F-terner", og det er helt normalt. Et enkelt større tal: 4/9 65 trækkende Korshage.

Fjordterne  Sterna hirundo  
Der er indsendt 215 Fjordterner fra perioden 2/4 til 21/9, hvoraf de 154 er meldt trækkende ved Korshage. De største dage var 26/4 40, 4/5 18 og 5/9 64. Hovvig havde op til 6 rastende fugle i perioden 8/9 til 17/9 og Dybesø 1 1k fugl på to dage: 17/9 og 21/9.
Fjordterne Fjordterne

Havterne  Sterna paradisaea  
Et rigtigt flot år for denne globetrotter. Fra 14/4 til 9/9 meldes om 499 Havterner, hvoraf de 463 er trækkende fugle ved Korshage. De største dage var: 4/5 73, 5/5 82 og så 3/9 med 108 trækkende Havterner, hvilket er den næsthøjeste dagstotal i foreningens historie kun overgået af 6/8 1988 med 117 Havterner – dog adskillige dage med flere H/F-terner. Hovvig havde 1 ad 1/7 og 2 27/8.

Dværgterne  Sterna albifrons  (61, 286, 5)
To fund af trækkende fugle ved Korshage på henholdsvis 3 og 2 fugle: 4/5 3 SØ (AF) og 6/5 2 S (EVR).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
1231324202252

Hvidskægget Terne  Chlidonias hybridus  (0, 0, 1)
NY ART FOR OMRÅDET
Sammen med tre Havterner passerede fuglen forbi Korshagespidsen og fortsatte ned i Isefjorden: 26/4 1 ad SØ (12:58) Korshage (LB, AF, CG, EVR*). EVR beskriver oplevelsen således: ”Et øjeblik af overordentlig skønhed”.
Med denne iagttagelse foreligger der nu 21 godkendte fund (i alt 25 fugle) på landsplan. Det er blot tredje fund fra Sjælland, idet de først to var: 6/6 1984 1 ad Køge Sydstrand og 18-25/9 1998 1 ad Kongelunden. Desuden udmærker fundet sig ved at være de tidligste nogensinde i Danmark.

Sortterne  Chlidonias niger  (5, 186, 2)
Egentlig et ret normalt år med en trækkende forårsfugl ved Korshage 6/5 1 SØ (6:05) (JB, EVR, GT) og én langtidsstationær i Hovvig fra andet halvår: 17/9 til 25/9 1 1k (AF, EVR, KES).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
13326121391323

Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 40885, 676)
Årets Alk/Lomvier er alle fra andet halvår. De største dage var: 27/10 240 V Dybesøkysten, 4/11 103 V, 12/11 60 V Dybesøkysten og 13/12 122 V Korshage.

Lomvie  Uria aalge  (0, 4773, 205)
Første halvår var ganske tyndt ellers et ret normalt år. Alle dagstotaler nævnes: 31/1 1, 8/10 1, 27/10 102, 4/11 35, 5/11 10, 6/11 13, 9/11 14, 12/11 25 og 12/12 2 alle trækkende vest langs nordkysten. 28/10 1 rast Plantagekysten samt 23/11 - 26/11 1 rast Rørvig Havn.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
474508145240232275888136211
Lomvie Lomvie

Alk  Alca torda  (0, 9937, 912)
En enkelt dag sender årstotalen op som højeste siden 1999. Alle dagstotaler for trækkende eller rastende fugle fra Korshage: 31/1 1 NV, 8/10 8 NV, 27/10 830 V, 28/10 7 rast, 2/11 2 rast, 4/11 7 V, 5/11 9, 6/11 17 V, 9/11 1 NV, 12/11 12 V, 18/11 2 rast, og 12/12 2 rast.
Samt følgende rastende fugle fra Plantagekysten: 18/10 1, 19/10 1, 28/10 11 og 3/12 1.
Dagstotalen er stationens næsthøjeste notering blot overgået af 7/11 1985 og 4/12 1999 med henholdsvis 949 og 2850 trækkende Alke.
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
5311555072921465081107882539
Alk Alk Alk Alk Alk

Tejst  Cepphus grylle  (46, 1782, 148)
Endnu en gang slår Tejsten rekord: 27/10 43 V Korshage er højeste dagstotal nogensinde og så fortjerner denne også lige at komme med: 13/12 24 V Korshage. Årstotalen er svær at fastsætte, men efter udrydning af de mest oplagte gengangere giver det 9 fugle i første halvår, heriblandt en sommerobs: 8/6 1 rast Korshage, mens andet halvår byder på 138 fugle.
Månedsfordelingen for årets oberservationer ser således ud:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
011511125642626
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
9217484671369284724190
Tejst Tejst Tejst

Søkonge  Alle alle  (0, 2542, 75)
Årets indledes på Skansehage: 5/1 3 V, mens Korshage blot har denne: 8/1 1 rast Korshage
Fra andet halvår står der Korshage på det meste: 19/10 1, 27/10 16 V, 28/10 2 rast, 29/10 1 rast, 2/11 3 rast, 4/11 8 V, 5/11 11 V, 6/11 1 V, 9/11 4 V, 12/11 14 V, 19/11 1 rast og 13/12 4 V alle Korshage, og hvor intet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle.
Der meldes om lidt rastende fugle fra andre lokaliteter: 18/10 - 19/10 1 og 28/10 1 rast begge Plantagekysten, 25/11 1 rast Rørvig Bugt og noget usædvanligt: 17/11 1 fouragerede Nykøbing Bugt. Rørvig Havn havde besøg af 3 Søkonger 25/11, hvorefter en enlig fugl blev set frem til 25/12.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
152910611948195111685
Søkonge Søkonge Søkonge Søkonge Søkonge Søkonge Søkonge Søkonge

Lunde  Fratercula arctica  (0, 64, 2)
Et normalt år med to fund af lige så mange fugle set fra Korshage: 4/11 1 NV (12:26) (JHC) og 11/11 1 N (NHV) alle trækkende Korshage.
Månedsfordelingen af samtlige Lunder set ved Rørvig siden første fund i 1974 ses nedenfor (fuglen fra juli drejede sig om en syg fugl som døde efter plejeforsøg):
janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
40100010436173
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
5510064423

Duer til spætter

Huldue  Columba oenas  
Selvom det var en hård og lang vinter, dukkede de første trækkende duer tidligt op: 26/2 4 Ø Korshage. Trækket toppede helt som det plejer i marts. Årets forårstræk blev på 224 trækkende fugle. Største trækdage var: 18/3 19, 21/3 19, 22/3 15, 24/3 45, 28/3 12 og 2/4 15.
Endvidere sås et muligt ynglepar ved redehul fra 20/4 og tre dage frem i Grønnehave Skov.
En enkelt efterårsfugl sås 10/8 1 SV Korshage.

Ringdue  Columba palumbus  
Fint år med 37122 forårstrækkende fugle. Her nævnes alle trækdage med over 1000 fugle:
24/3 1878, 28/3 12740, 30/3 1410, 1/4 1309, 2/4 7770, 8/4 2900 og 15/4 1620.
Efterårsfugle 10/9 1200 SV Hovvig samt 23/11 2500 rast Grønnehave Skov.
Ringdue

Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Ud over de sædvanlige trækforsøgende fugle er der kun rapporteret en enkelt rastende fugl 29/3 Nykøbing. Arten er ikke når så udbredt som i rapportens barndom. Nok begrænset, hvad der er af fugle uden for bykernene. Burde vel nu være så velkendt, at landlige observationer kunne finde vej til notesbøgerne og DOF-basen. Alle trækforsøgende fugle blev set fra Korshage, med maks. 7/5 4 og 15/5 3 samt flere dage med 2 fugle.

Gøg  Cuculus canorus  
De første Gøge dukkede op 4/5 1 Korshage, 5/5 1 Korshage og 1 Flyndersø samt 8/5 1 Korshage, hvorefter arten blev registreret stort set dagligt. Der blev ikke konstateret trækkende fugle i år. Fleste rastende fugle: 17/5 3 Korshage + 2 Flyndersø, 19/5 2 Korshage og 2 Hovvig samt 16/6 6 Hovvig.
Året sidste fugl forlod Rørvig meget sent, efter at have opholdt sig på Skansehage 29/9 - 1/10.
Gøg Gøg Gøg

Natugle  Strix aluco  
Ingen sikre ynglepar i år, men flere potentielle ynglefugle er registreret, bl.a. 18/3 1 i kasse i Hovvig, flere fund af 2 fugle ved Dybesø i februar og marts, samt en fugl set i skorsten flere gange ved Korshage i løbet af foråret. Ingen fund fra hverken Plantagen eller Højsandet, hvor Natuglen helt sikkert stadig huserer.
Natugle Natugle Natugle

Skovhornugle  Asio otus  (1, 127, 9)
Mange fund i år og hele 3 ynglepar er registreret, 9/7 Hovvig 2 pull, 2/8 ved Nykøbing 1 juv samt 8/8 1 juv Rørmosen ved Vesterlyng.
Endvidere 31/5 1 rast Hovvig, 30/11 3 rast i fyrretræ Vesterlyng og samme sted 17/12 4 rast (Steen Flex). De sidste observationer er interessante, og kunne være en overset fast vinterplads?
Skovhornugle

Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 410, 12)
Normalt år med 11 fugle fordelt med 11 forårsfugle og en enkelt efterårsfugl. Alle obs:
2/4 1 rast, 16/4 1 Ø, 19/4 1 rast, 20/4 1 tf (11:50) Nakke + 1 tf (15:20), 21/4 1 Ø Korshage, 25/4 2 rast, 27/4 1 Ø, 30/4 1 rast, 1/5 1 tf, samt 24/10 1 rast Hovvig. Hvor ingen lokalitet er fundet gjort på Korshage.
Mosehornugle

Natravn  Caprimulgus europaeus  (3, 33, 1)
Efter fravær siden 2003 dukke der endelig Natravn op igen. Samme fugl set to gange: 11/6 1 rast (23:45) Skærby Strand både hørt og set (Jørgen Stoltz) og samme sted 13/6 1 syng (22:45-23:10) (EVR). Fuglen var ikke specielt stabil, idet de fleste gik forgæves.

Mursejler  Apus apus  
Vi skulle nogle dage ind i maj før de først Mursejlere dukkede op på Korshage: 3/5 4 Ø. Herefter blev arten set dagligt. Trækket var en meget tynd omgang med kun 5/5 130 Ø og 17/5 89 Ø som eneste egentlige trækdage. Et større rasttal er indsendt: 28/5 rastede 300 fugle i Hovvig og de sidste rapporterede Mursejlere blev 11/7 9 SV!
Mursejler

Vendehals  Jynx torquilla  (48, 530, 4)
En art i klar tilbagegang og kun 4 fugle på 3 obsdage i år: 25/4 2 rast sammen Korshage (AF, EVR, KES), 13/5 1 rast Flyndersø (JB) og 19/8 1 rast Korshage (KES).

Grønspætte  Picus viridis  (0, 1, 1)
Et glædeligt gensyn med denne herlige spætte som sås første gang sidste år. 26/4 1 rast Korshage (13:20 - 16:00) og derefter S (CG, LB, AF*, PEL, EVR). Interessant udvikling med flere/mange sjællandske fund de seneste par år. Forhåbentlig dukker der flere op i fremtiden.

Sortspætte  Dryocopus martius  
Årets eneste sikre ynglefund kommer fra Korshage 15/7 2 juv. Der er rigtig mange registreringer fra netop Korshage, men også fra Hovvig, hvor Sortspætten er hørt trommende. Derudover kun få fugle fra Plantagen, Skansehage, Nørrevang og Rørvig by. Er arten ved at være på retur i området?

Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Der er registreret 2 sikre ynglepar i Hovvig, hvilket er langt fra virkelighedens ynglebestand, og arten er almindelig udbredt i det meste af området. Op til 3 trommende fugle på Korshage i februar og 1/4 4 rast Korshage samt 21/12 7 rast Hovvig. Enkelte trækforsøgende fugle observeret på Korshage 22/3, 23/3 og 22/7.
Stor Flagspætte Stor Flagspætte Stor Flagspætte

Lærker til drosler

Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2170, 38)
Et ikke særlig bemærkelsesværdigt år. Første obs 19/3 er ret sent, idet mediandatoen er omkring 14/3. Årstotalen på 38 er noget under middel, men antallet af Hedelærker har altid varieret en del fra år til år. Der er ikke nogen oplagt tendens i udviklingen. Største trækdage: 24/3 6 og 28/3 10, øvrige dage under 5.
Ingen sommerobs.
Som sædvanlig meget få efterårsfund: 24/9 1 SV og 25/9 1 rast begge Korshage.

Sanglærke  Alauda arvensis  
Tendensen imod færre januarfund fortsætter - i år kun to obs: 29/1 7 rast Nørrevang og 31/1 1 ovf Nakke Hage. Også fåtallig i februar, største flok: 12/2 20 rast Søndervang. Første syngende 26/2 1 Skansehage.
Største forårstrækdag: 24/3 154 trækkende Korshage og 200 rastende Nørrevang, trækintensiteten nåede op på 65 pr. time omkring kl 8.
Sanglærken er naturligvis en almindelig ynglefugl på alle egnede lokaliteter, men vi har kun konkrete tal fra Korshage med op til 7 syngende i april og fra Skansehage med kun 1 syngende.
Største efterårstrækdag: 10/9 350 trækkende, med en intensitet på omkring 60 pr. time. Kun et indrapporteret decemberfund: 13/12 1 rast Korshage.
Sanglærke Sanglærke

Digesvale  Riparia riparia  
Normal ankomst: 19/4 5 rast Hovvig. Største aprilrasttal fra Hovvig: 27/4 25 og 30/4 30, øvrige aprildage under 10 registrerede. Meget begrænset materiale fra maj måned, største tal: 5/5 45 Ø Korshage og 16/5 50 rast Hovvig.
Ingen ynglefund i år: 24/6 0 ynglepar Skredbjerg (EVR).
Et par pæne efterårsrasttal fra Hovvig: 14/8 200 og 19/8 1000.
Sidste indrapporterede obs: 27/8 200 rast Flyndersø.

Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst: 8/4 1 S Korshage. Ganske mange aprilfund, 64 obs af i alt 617 Landsvaler, største tal: 22/4 50 trækkende Korshage, 25/4 99 trækkende Korshage/Nørrevang og 27/4 200 rast Hovvig. En del træktal primo maj, med 5/5 681 Korshage som det klart største. Kun mindre tæktal fra resten af måneden, men dog et større rasttal 16/5 400 Hovvig.
Et par obs fra ynglesæsonen: 11/7 10 rast Korshage og 10 rast Hovvig, her var der også et enkelt par som byggede rede i selve tårnet. 28/7 32 rast Hovvig.
I august op til 400 rastende i Hovvig.
En del sene Landsvaler i oktober og november: 1/10 100 rast Korshage, 7/10 20 rast Hovvig, 11/10 10 NØ(!) Hovvig og endelig en ny fænologirekord: 10/11 1 rast Nykøbing (EVR) og 4 rast Hovvig (AF). Den hidtidige rekord var 5/11-1983.
Landsvale Landsvale Landsvale

Bysvale  Delichon urbica  
Normal ankomst: 21/4 3 rast Hovvig.
Ekstremt få indrapporterede Bysvaler. Eneste nævneværdige tal: 16/5 650 rast Hovvig og 25/5 200 rast Hovvig.
Fra efteråret: 15/8 200 rast Hovvig og årets sidste: 30/9 1 rast Korshage.
Bysvale Bysvale Bysvale

Storpiber  Anthus richardi  (0, 18, 1)
For 6. år i træk har vi en Storpiber med på listen.
17/9 1 rast Flyndersø (EVR).
Figuren viser fordelingen af vore nu 19 fund fra perioden 1974 - 2006. I 1992 havde vi igennem hele april en lagtidsrastende Storpiber ved Brentebjerg, i figuren er denne medregnet under primo april. Alle øvrige fund er af trækkende eller kortidsrastende fugle.
Storpiber

Markpiber  Anthus campestris  (?, 81, 1)
Et enkelt fund: 5/5 1 Ø Korshage (AF).
Fundet ligger indenfor den normale forårstrækperiode.

Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 15/4 1 trækkende Korshage. Nogle få pæne dage ultimo april og primo maj, hvorefter trækket hurtigt fadede ud. Største dage: 24/4 446, 26/4 267, 29/4 345, 3/5 226 og 9/5 380. Trækintensiteten nåede 29/4 op på ca. 190 pr. time.
Ingen sikre ynglefund, men dog: 4/5 1 syngende Korshage.
Efterårstræk i perioden 19/8 til 24/9 med 22/9 20 som største dagstotal.

Engpiber  Anthus pratensis  
Kun få januar/februarobs: 12/1 og 14/1 1 rast Korshage, 19/2 1 rast Skansehage og 1 rast Korshage.
Forårstræk ultimo marts og hele april med en klar kulmination ultimo april, største dage: 22/4 790, 24/4 1000, 25/4 900 og 26/4 500, med en største trækintensitet 25/4 på ca. 370 pr. time.
Ynglefund: 1 - 2 syngende i Korshageområdet samt 1 syngende Skansehage i maj - juli måned.
Efterårstræk i perioden 16/9 til 9/10 med 22/9 400 og 9/10 1350 som største dage, 9/10 med en trækintensitet på op til 235 pr. time.
November/december: 5 - 6 rastende Korshage og 2 rastende Skansehage.
Engpiber Engpiber

Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 101, 1)
En enkelt efterårsobs: 17/9 1 trækkende Skansehage (HVR).
Fundet ligger midt i den normale efterårstrækperiode.

Skærpiber  Anthus petrosus  
Som sædvanlig er næsten alle obs enten fra Korshageområdet (inklusive Dybesøkysten) eller fra Skansehage. Derudover enkelte fund Nakke Hage, Kysten ved Sandflugtsplantagen og Vesterlyng.
Månedsmax de seneste 4 år, (Korshage + Skansehage):
JanFebMar--SepOktNovDec
2003:6+124+77+3--1+07+24+61+8
2004:1+41+21+9--4+08+35+41+4
2005:2+111+51+19--1+01+02+2?+?
2006:?+44+41+2--2+113+16+126+11
Desuden enkelte aprilobs: 6/4 1 trækkende Korshage, 7/4 1 trækkende Plantagen, 19/4 1 rast Korshage og 21/4 1 rast Vesterlyng.
Skærpiber Skærpiber

Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Ret tidlig ankomst: 22/4 1 Ø Korshage. Forårstrækket kulminerede allerede primo maj, hvilket er noget tidligere end normalt. Største dage: 6/5 238, 8/5 385, 9/5 510, 13/5 285, 16/5 201 og 17/5 252. Trækintensiteten nåede 9/5 op på godt 50 pr. time. Forårstotal: 2496.
Efterårstræk i perioden 20/8 til 22/9 med 5/9 20 rast Nørrevang som største tal.
Gul Vipstjert Gul Vipstjert Gul Vipstjert Gul Vipstjert Gul Vipstjert

Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 421, 27)
Årstotalen på 27 er nogenlunde på linje med tallene fra de seneste år.
13 forårsfugle og 14 fra efteråret, med hovedparten i to perioder omkring 1. april og omkring 1. oktober. "Største" dagstotaler: 24/3 2, 25/3 2, 1/4 2, samt fra efteråret: 23/9 3, 30/9 2 og 9/10 3, alle trækkende Korshage. Derudover også enkelte obs fra Hovvig, Nykøbing, Nørrevang og Rørvig By.

Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Sen ankomst 21/3 1 rast Hovvig. Der er indrapporteret usædvanligt mange Hvide Vipstjerte i år, i alt 861, hvorimod gennemsnittet for de sidste 10 år kun er 473. Langt hovedparten fra april måned, største dage: 8/4 125 rast Hovvig og 21 trækkende Korshage, 9/4 75 rast Hovvig, 13/4 75 rast Hovvig og 18 trækkende Korshage, 22/4 162 trækkende Korshage og op til 95 rastende i Korshage/Nørrevangs-området.
Almindelig ynglefugl på alle egnede lokaliteter, men eneste konkrete indrapporterede ynglefund: 28/7 1 ad + 6 juv Hovvig.
Sidste efterårsobs: 17/10 1 rast Korshage.
Hvid Vipstjert Hvid Vipstjert

Sortrygget Hvid Vipstjert  Motacilla alba yarrellii  (0, 10, 1)
30/3 1 han rast Hovvig (JHC, AF).
Vi er nu oppe på 11 Sortryggede, fordelt således:
MarAprMaj
001421300

Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 14235, 345)
Årstotalen på 345 består af 171 fugle i første halvår og 174 i andet halvår. Efter 2004-invasionen er vi nu nede på hvad der må betegnes som det normale niveau for de seneste 10 - 15 år. En invasionsart som Silkehalen vil naturligvis altid udvise meget store variationer fra år til år, men der kan ikke være nogen tvivl om, at der er langt flere Silkehaler nu end for 20 - 30 år siden.
Årets obs falder i 3 perioder: I januar forskellige mindre flokke og en større: 15/1 70 rast Nakke Skov. I perioden 1/4 til 13/5 flere mindre rastende flokke og mange trækkende enkeltfugle. Endelig i efteråret fra den 10/11 og året ud flere rastende og omkringstrejfende flokke på op til 40 individer.
Silkehale Silkehale Silkehale Silkehale Silkehale

Vandstær  Cinclus cinclus  (0, 9, 1)
26/10 1 rast Hovvig (PG).
Status er nu: 1 forårsfund 30/4-1988 1 rast Dybesø Kyst, 1 fund medio oktober fra Rørvig Havn, 6 fund ultimo oktober heraf de 5 fra Hovvig og 1 fra Grønnehave Skov, og endelig 1 fund 12/12-1980 også Hovvig. Derudover 1 fund fra Hovvig 1981 hvor datoen er ukendt.

Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Meget begrænset materiale. Registreret året rundt, men normalt kun 1 - 4 pr. lokalitet. Største rasttal: 15/10 6 Korshage.

Jernspurv  Prunella modularis  
Et par januar/februar fund: 31/1 1 rast Nakke Hage, 11/2 1 rast Nykøbing samt 20/2 og 27/2 1 rast Rørvig. Første syngende: 21/3 Nakke Nord.
Forårstræk i perioden 30/3 til 29/4, men ingen nævneværdige tal (dagstotaler under 10).
Efterårstræk mellem 14/9 og 13/11, men også her kun meget små tal (under 5).
En enkelt decemberobs: 17/12 1 rast Korshage.
Jernspurv

Rødhals  Erithacus rubecula  
Vi lægger ud med: 1/1 1 rast Nykøbing og også en enkelt melding fra februar: 19/2 1 rast Korshage. I øvrigt kun et stærkt begrænset materiale. Forårstrækket har bl.a. givet 25/4 15 rast Korshage og 4/5 32 rast Korshage.
Fra efteråret: 25/9 6 rast Korshage og sidste registrerede: 15/10 2 rast Korshage.

Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal ankomst: 3/5 1 syngende Hovvig. Der er i år kun meldinger om syngende Nattergale fra Korshage og Hovvig-områderne. Indtil 18/5 kun 1 syngende i Hovvig, 18/5 5, 19/5 4 og 5/6 nåede vi op på 8 syngende. I korshageområdet 1 - 4 syngende i perioden 12/5 til 5/6.
Lidt specielt er der i år en obs af et kuld på 2 unger i Hovvig, set både 6/7 og 30/7.

Sydlig Nattergal  Luscinia megarhynchos  (0, 1, 1)
4/5 1 syngende Ringholm Skov (AF, LB). Fundet af AF kl. 05:45 tæt på Hovvigvej. Flere fik hørt den via mobil, men kun LB nåede frem i tide til at høre den "live".
Sidste (og første) fund var i 2001 hvor vi havde en langtidsholdbar Sydlig Nattergal siddende i 29 dage på Vangen, kun en god km fra Ringholm Skov.

Blåhals  Luscinia svecica  (3, 85, 3)
7/5 1 han Flyndersø (PEL, HVR) og 9/5 1 han samme sted (EVR, JS). 13/5 1 syngende han P-pladsen Korshage (JB, EVR, KES).
Det kan naturligvis ikke helt udelukkes at specielt de to første fund faktisk er af den samme fugl.
Blåhals Blåhals Blåhals Blåhals

Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 162, 4)
1/4 1 2k han rast Korshage (JHC), 10/4 1 rast Hovvig (PG) samt 10/4 1 han rast Rørvig By og 13/4 - 15/4 1 hun rast Rørvig By (PEL).
De sidste 3 år er alle vores fund af Husrødstjert gjort uden for Nykøbing By, hvor den jo ynglede i 80'erne og 90'erne.

Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 21/4 1 syngende han Østerlyng. Yngler spredt i by- og sommerhusområderne. Hovedparten af de indrapporterede obs stammer derimod fra Korshage og afspejler derfor i højere grad forekomsten af trækgæster fremfor af de lokale ynglefugle. Ultimo april ingen dage med mere end 1 Rødstjert på Korshage, 1/5 4 og 4/5 12 rastende, medio og ultimo maj igen kun 1 - 3 rastende.
Kun to efterårsobs: 18/9 1 og 30/9 1, begge rastende Korshage.

Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Ret sen ankomst: 1/5 1 rast Korshage. Et godt år for arten som ellers har været noget i krise. Forårstotalen nåede op på 208, med flere pæne dage: 4/5 29, 5/5 72, 6/5 31 og 13/5 26. Sidste forårsobs: 8/6 1 rast Korshage.
Efterårsobs i perioden 19/8 til 25/9. Kun en enkelt dag med to-cifret total: 11/9 12 rast Korshage.
Bynkefugl Bynkefugl Bynkefugl

Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquata  (0, 31, 3)
24/3 3 hanner Korshage set samtidigt, heraf muligvis 1 2k (JB, LB, JHC, PEL, EVR, m.fl.). 25/3 stadig 3 hanner (AF) men 26/3 (TPA, AWN) og 28/3 kun 1 han (JHC, KES). Det vurderes at der i alt kun har været 3 forskellige fugle.
Langt hovedparten af vore fund er fra marts og april, se figur.
Sortstrubet Bynkefugl

Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Normal ankomst: 7/4 1 rast Rørvig By og 1 rast Korshage. Ikke mange aprilfund, udover de førstnævnte kun: 16/4 2, 21/4 1, 25/4 1 og 26/4 1 alle rastende Korshage. I modsætning til mange andre arter kom der først gang i Stenpikkerne et stykke ind i maj. Primo maj dagstotaler på under 10, derefter flere ganske pæne dage: 13/5 37, 16/5 10, 17/5 14, 18/5 12 og 19/5 11.
Et sikkert ynglefund: 2/7 1 netop flyvefærdig unge Skansehage.
Mange efterårsobs i perioden 6/8 til 21/10, men kun få dage med tocifrede antal: 2/9 23, 8/9 10 og 11/9 10.
Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker Stenpikker

Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1910, 48)
Et gennemsnitsår. Normal ankomst: 8/4 4 rastende hanner Korshage. Næsten alle årets obs er fra april måned og kun meget få fra maj. Ud af vore nu næsten 2000 Ringdrosler er ca. 600 fra maj, altså ca. 30%, så stor en andel maj-fugle har vi langt fra haft de senere år. Figuren viser dels forårstotalerne og dels hvor mange april-fugle der har været de enkelte år. Da der kun er 6 marts- og 4 juni-fund betyder dette, at figuren i praksis viser april (grå) og maj (hvid) forekomsten.
Den traditionelle tabel med årets fund:
8/411/413/414/415/416/417/419/421/422/425/42/53/54/513/5
han42141312521
hun1111331111
ubest17
Langt hovedparten fra Korshage og Nørrevang, derudover enkelte fra Nykøbing, Rørvig By og Søndervang.
Ringdrossel

Solsort  Turdus merula  
Meget begrænset materiale.
Første syngende: 18/2 2 Nykøbing.
Ingen større rasttal indrapporteret.

Sjagger  Turdus pilaris  
Nogle få vinterrastende: 8/1 6 Slettermosegård, 28/1 15 Nakke Hage og 31/1 6 Korshage.
Forårstræk i perioden medio marts til medio maj, største dage: 28/3 206, 23/4 170 og 24/4 480.
Ynglepar: min. 1 par i Korshageområdet og 1 par i Hovvig.
Meget sparsomt materiale fra efteråret: 28/11 175 rast Hovvig og 31/12 160 rast Slettermosegård.
Sjagger Sjagger

Sangdrossel  Turdus philomelos  
Igen i år vinterfund, både i januar og december: 1/1 1 rast Korshage (EVR) og 19/12 1 rast Søndervang.
Antallet af vintre (dec, jan, feb) med Sangdrosler indenfor de seneste tre 10-år:
1977-19861987-19961997-2006
156
Sangdrossel

Vindrossel  Turdus iliacus  
Meget få obs, alle nævnes:
28/3 9 trækkende, 2/4 18 tf og 2 rast, 24/4 1 trækkende og 27/4 2 rast alle Korshage.
Fra efteråret: 9/10 180 SV Hovvig og 16/11 25 rast Hovvig.

Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Januar/februar-obs fra 3 lokaliteter: 14/1 3, 31/1 2, 5/2 2 og 18/2 1 alle Korshage/Flyndersø-området, 22/1 1 V Plantagen samt 19/2 3 rast Skansehage.
Første syngende: 19/3 1 Korshage. Forårstrækket gav generelt kun små dagstotaler (under 20), men med en enkelt god dag: 28/3 193 trækkende og trækforsøgende, med en største trækintensitet på 43 pr. time.
I april, maj og juni mange meldinger om 1 - 2 syngende Misteldrosler i Korshageområdet samt 1/4 2 syngende Nørrevang.
I efteråret og i december op til 6 rastende i Korshage/Nørrevangs-området.

Sangere til mejser

Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 247, 2)
8/5 1 syngende han Korshage (AF)
16/5 1 syngende han Søndervang (PEL)
Dvs. 2 (to!). Røde lamper blinker videre for denne art med den bekymrende faldende population af gennemtrækkende fugle. Også i de senere års frie fald er der et vist system over tallene, jfr. 2001 8, 2002 9, 2003 4, 2004 4, 2005 2, 2006 2. Prognosen tegner altså ikke lys.
Der er stadig trøst at hente 3 km vest for vores undersøgelsesområde ved Klint hvor 3 Græshoppesangere i år var forstærket med en Flodsanger medio juni.

Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min. 96, 133, 2)
27/4 1 syngende Hov Vig (LB) typisk ankomsttidspunkt.
Siden 3 meldinger: 30/4, 5/5 og 9/5 igen 1 syngende fugl Hovvig.
Gættes på at 2 fugle var involveret, men tyder på at der er ét fast ynglepar i Hovvig hvor fuglen typisk høres mellem broen og tårnet - år efter år.
Ingen sikre træk-sivsangere i år.

Kærsanger  Acrocephalus palustris  
I alt 49 rapporterede er lavere niveau end de sidste år - 22 fra maj, 21 juni og 6 juli.
Klassisk ankomstdato - 18/5 1 synger Korshage (EVR). Sidste noteres 27/7.
Koldt, blæsende vejr i artens topperiode befordrede ikke registreringerne, der er ikke træktoppe og max. tal blev kun 3/6 4 Korshage - usædvanligt beskedent. Øvrige lokaliteter med registrerede Kærsangere (og max.tal): Hovvig (2), Nakke Skov (1), Søndervang (1), Rørvig Bugt (1), Flyndersø (1).
Kærsanger

Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Er jo gennem adskillige år en aprilankommer - også i år med 27/4 1 Hovvig (LB). 30/4 oppe på 4 Hovvig, hvorefter tilgangen bliver meget træg ind i maj måned. 28/5 15 Hovvig er årets højeste notering. Den sidste fugl ses 30/9 1 Hovvig. Uden for Hovvig: 5/5 1 og 13/5 4 Korshage, 18/5 1 Nykøbing.

Gulbug  Hippolais icterina  
41 iagttagelser er et lavt niveau - det er halvt så mange som sidste år, men følger tendensen fra andre af de sent ankommende sangere der ramte en meget dårlig vejrperiode. Én kom dog med varmen i starten af måneden. Iagttagelsen 6/5 1 syngende han Nørrevang (LB) udgør faktisk en fænologirekord - slået med én dag. Der er så også 11 dage til næste mere normale fugl 17/5 Korshage med 1 samme dag i Rørvig. Siden sølle 20/5 3, 22/5 5 og 28/5 5 Korshage. Desuden er der iagttagelser fra Hovvig (2) og Nakke Øst (3). Sidste meldes 24/6.

Gærdesanger  Sylvia curruca  
Første plaprende fugl 24/4 Rørvig (LB) er normal ankomst. En melding 14/4 i iskold vestenkuling på fænologigrænsen regnes for usikker.
Bliver i alt til 168 rapporterede fugle svarende til et fint normalår. Månedsfordelingen er: April 25, Maj 120, Juni 8, Juli 1, August 2, September 2. Lukker året 29/9.
Plejer at toppe første del af maj - 3/5 12 Korshage er flest herfra. Noteret også Hovvig, Flyndersø og Nykøbing - men er jo hækinventar mange steder.
Gærdesanger Gærdesanger Gærdesanger

Tornsanger  Sylvia communis  
Gedigent, godt år med 242 indsendte fugle, 180 i maj, 42 i juni. Ankomsten kommer altså inde i maj med første fugl 4/5 Korshage, 2-3 her frem til 12/5 6 og 13/5 20 der er største enkeltdag. Herefter holdes et niveau på 12-14, 24/6 dog 16. Sidste 29/9 1 Korshage.
Tornsanger Tornsanger Tornsanger Tornsanger

Havesanger  Sylvia borin  
8/5 1 Korshage (LB) er typisk ankomstdag. Stilfærdige 1-3 fugle frem til 16/5 hvor der er 8 Hovvig, 17/5 5 Korshage og 18/5 9 Korshage. Sidste noteret 11/7. Totalt indsendt 76 fordelt 68 maj, 7 juni og 1 juli. Helt stabilt niveau.
Havesanger Havesanger Havesanger

Munk  Sylvia atricapilla  
Med i alt 247 godt velrapporteret år for munk. Fordeler sig april 57, maj 157, juni 10, juli 6, august 7, september 4, oktober 5 og november 1.
Ankommer til almindelig tid medio april 15/4 1 Korshage, næste 22/4 4 Korshage + Nykøbing. Mulig lille træktop 27/4 15 Korshage, herefter 6-8 fugle flere dage frem til 13/5-21/5 med 12-13 fugle.
Årets begivenhed er iagttagelsen 27/11 1 Hovvig (CG) - en fænologirekord (tidligere 23/11) og vi er nu meget tæt på at kunne præsentere den første helt ægte vinter-munk!

Brun Løvsanger  Phylloscopus fuscatus  (0, 0, 1)
NY ART FOR OMRÅDET
14/10-15/10 1 rastende Korshage (EVR*, HVR med mange flere). Godkendt af SU. Foto- og stemmedokumenteret.
Ved EVRs ankomst til Korshages p-plads kl. 6.10 er næste lyd efter smækket fra bildøren et hårdt smækkende "tack" fra bevoksningen lige bag p-pladsen. Kort efter ankommer HVR og brødrene får hurtigt bekræftet deres umiddelbare diagnose: en yderst energisk og meget vokal Brun Løvsanger der forbliver i samme busk dagen igennem med højt aktivitetsniveau. Den bliver et større, meget tilgængeligt tilløbsstykke. Og så berømt at den nævnes fra talerstolen ved DOFs 100 års fødselsdag samme aften. 15/10 er fuglen fortsat i sin busk men nu meget mere skulky og tavs - et varsel om at det bliver sidste dag inden den fortsætter ud af fejltangenten.
Det er Rørvigs 3. ud af kvintetten på 5 "sibiriske bryn" og følger Hvidbrynet Løvsanger og Humes´ Sanger. Brun Løvsanger dukker først op i Danmark i 1980, men siden er der 41 fund med Rørvigfuglen som den foreløbigt sidste. Tidspunktet det helt typiske - yderdatoer er 4/10-6/11 og de 38 fugle er fra oktober. Geografisk dominerer Christiansø med 21 fund. Øvrige: Bornholm 2, Møn 1, Gedser 2, Nord/Vestjylland 10 og Sjælland 5. Tidligere sjællandske fund er fra Ishøj Strand 1987, Gilbjerg 1991, Klarskov 1997 og nærliggende Klint 2001.
En fornem sjældenhed fra en fjern sibirisk pileskov. En oplevelse for mange - ikke mindst fordi den oftest ganske skulky fugl førte sig så villigt og stedfast frem.
Brun Løvsanger Brun Løvsanger Brun Løvsanger Brun Løvsanger Brun Løvsanger Brun Løvsanger Brun Løvsanger Brun Løvsanger

Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
25/4 1 Korshage en typisk ankomstdato. 27/4 er der 1 syngende fugl på Korshage, 1 Hovvig og 1 vestkanten af Nykøbing - de 3 lokaliteter der har denne art i 2006. Korshage: 3 syngende fugle i maj frem til 21/5 - 8/5 dog 4. Hovvig: 2 fugle i hele perioden repræsenterende ynglepar - samme sted for 3.år i træk. Endelig synger fuglen ved Nykøbing frem til 7/5. Mindst 7 fugle - nok 3 ynglepar Korshageområdet og 1 Hovvig. Fåtallig men stabil art.

Gransanger  Phylloscopus collybita  
Plejer at være talrigst registrerede sanger, således også i år med i alt 329. Fordeling: marts 5, april 140, maj 77, enkelte juni-august, september 77, oktober 21, november 0, december 1.
Bag tallene er en kold marts med deraf følgende tynd ankomst - 5 fugle med førstedato 23/3 1 Korshage (EVR). Som vanligt er hovedtyngden i april, stor spredning og beskedne 17/4 15 Korshage som bedste dag.
Er som vanligt eneste sanger der meldes med regelmæssige efterårsfald - 11/9 22, 22/9 15, 1/10 8 alle Korshage.
Lignede afsked 21/10, men så dukker der en vinter-grans op. 20/12 1 Hovvig (AF) flintrende rundt i de få lyse timer.
Gransanger Gransanger

Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
20/4 er det ægte forår - første løvsanger synger Hovvig (AF). 21/4 er der 5 Korshage. Den forventede top ved månedsskiftet markerer sig lidt stilfærdigt med 25/4 24 Korshage, 26/4 16 Korshage og ind i maj 3/5 16 og 5/5 20 Korshage. Senere nås max. 15 Korshage 13/5 og 15/5.
Løvsanger skal jo retur til Afrika, ubemærket i august men bemærkes 3/9 14 Korshage (AF).
I alt 244 rapporteret er absolut pænere end de sidste par år - fordelt april 99, maj 101, enkelte juni-juli, 9 august og 32 september.
Løvsanger

Fuglekonge  Regulus regulus  
Nede på mikroskopiske 19 fugle indrapporteret. Der skete åbenbart intet fra denne kant i år, trods et livligt efterår 2005 ingen notater fra foråret der kan skelnes fra baggrundspusleriet fra ynglefuglene.
Efteråret gik i et gabende 0. Mon der er nedtur igen?
Helt i samme ånd var det et år hvor søsterarten Rødtoppet Fuglekonge ikke viste sig på halvøen.
Fuglekonge Fuglekonge

Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 636, 9)
11/5 1 Korshage - normal ankomst. 13/5 1 - vel samme.
20/5 1 Korshage, og igen 23/5 2, 24/5 1, 25/5 1, 26/5 2 og 5/6 2 alle Korshage.
16/5 1 Hovvig eneste fugl uden for Korshage.
Efterår: 23/8 3, 25/8 1 og sidste 2/9 1 Korshage.
Vi er på vanlige kronisk lave niveau. Der er nok et ynglepar Korshage. Samlet skøn ca. 5 forårsfugle og 4 efterårsfugle svarende til årstotal på 9.
Grå Fluesnapper

Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 69, 2)
26/5 1 2k han set og hørt syngende Dybesø (KES,LB,EVR,PEL) - fundet af KES og dermed lykkedes det endelig at finde en Lille Flue igen.
Og minsandten igen efterår: 21/8 1 set og hørt Korshage (EVR).
Lys i fluesnappermørket. Denne lille stjerneart fik come-back efter 4 års fravær endda med hele 2 fugle nydeligt fordelt med den ene om foråret og den anden efterår - begge på typiske datoer. Efter
en ubrudt række på 24 år med iagttagelser hvert år faldt arten ud med 0 i 2002 - 2005. En logisk følge af faldende antal efter de stabile år i starten af 90erne. Indtil i år.

Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Dumper ned 26/4 3 Korshage (EVR) - den ene voldte lidt problemer... "mulig hybrid hvidhalset/broget". 29/4 1 Hovvig. I maj 3/5 4 Korshage, 4/5 1 Korshage, 6/3 3 Korshage, 7/5 2 Nykøbing, 9/5 6 Korshage og 1 Plantagen, 13/5 11 Korshage-Flyndersø, 19/5 3 Korshage og sidst 21/5 1 ihærdigt syngende han Korshage ved redekasse. I alt 36 fugle - det er samme niveau som sidste år og i de nye tider et hæderligt resultat. Og én fugl(e) gjorde i hvert fald et forsøg på at genskabe fordums storhed som ynglefugl.
Broget Fluesnapper

Skægmejse  Panurus biarmicus  
Blev ikke set uden for Hovvig, hvor arten til gengæld trives som helårs-fugl. Fremgår af skemaet:
Skægmejse, Hovvig 2006:
janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
Obsdage204129911116644
Max.tal302471166613358
Skægmejse Skægmejse Skægmejse Skægmejse

Halemejse  Aegithalos caudatus  
Jo en art der har 3 organisationsformer: vinterflokkene, de solitære forårspar og omkringdragende familieflokke om sommeren. Materiale på 129 med flest 11/8 31 talt ved Hovvig, samt 14/10 31 og 15/10 23 Korshage. Ingen synlige invasionsbevægelser.
Halemejse

Sumpmejse  Parus palustris  
Har bl.a. en pæn bestand i de fugtige småskove bag Korshage. Det er også her samt ved Nakke Hage at årets 2 indsendte observationer stammer fra, mens vi ikke må vide noget om Hovvigs randområder. Det er en fin mejse - har det vist ganske godt uden at være særlig talrig og er som altid arten uden de store nyheder.
Sumpmejse Sumpmejse

Sortmejse  Parus ater  
En art med et vist trækpotentiale om end meget fluktuerende i antal. Imidlertid næsten er helt urapporteret i år. Blev til 6 fugle fra første halvår.

Blåmejse  Parus caeruleus  
Livligt forår i den sædvanlige periode sidste 1/3 af marts og første aprildage. Alle er trækkende/ trækforsøgende fugle fra Korshage: 20/3 11, 23/3 105, 24/3 95, 28/3 54, 30/3 60,(0)1/4 7, 2/4 105, 6/4 26 og 15/4 30. Fint med 493 fugle i alt. Det er JHC, LB og EVR der har blik for blåmejsernes noget kaotiske trækbølger.
Efterår forløb i stilhed, 14/10 30 Korshage eneste notering.
Blåmejse

Musvit  Parus major  
62 tf Korshage de tidlige forårsdage som del af de langt mere imponerende blåmejsetog. Dagene er 23/3 4, 24/3 22, 28/3 11, 15/4 25 - 72 i alt. 1 Musvit per 6,6 Blåmejse.
Efterår: En enkelt dag og samme som blåmejse 14/10 28 tf Korshage. Også kaldet bruno-dagen...

Spætmejse  Sitta europaea  
Ingen sjove trækstunts i år, kun yngelfugle: Spredt ud hele året meldt fra Korshage 1-3 expl, Dybesø 2, Skansehage 2, Rørvig 1 og Hovvig 1. Lav rapporteringsiver i år men dækker nok de samme ca. 10 fugle/par som var vurderingen sidste år.
Spætmejse Spætmejse

Træløber  Certhia familiaris  
Forår 23 - efterår 0!
Dækker min. 3 syngende hanner Korshage, hvor der formodentlig er mindst 4 par. Desuden enkeltfugle Nykøbing og Hovvig. Ikke muligt at identificere typiske trækfugle.
Træløber

Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 49, 6)
Overbevisende i år. Yngler i Hovvigs sydøstlige hjørne men især visse år meget diskret. God dokumentation i år: 23/4 2, 27/4 2, 11/6 2, 30/7 ses 2 1k og 17/8 3 1k, regelmæssigt hørt og undertiden set frem til 1/10 1 som er sidste. Tolkning: 2 ad (parret) og 3 1k.
26/4 1 Korshage (LB) en af de sjældne observationer af rastende trækfugle.
Pungmejse Pungmejse Pungmejse

Pirol til værlinger

Pirol  Oriolus oriolus  (1, 109, 4)
Fem fugle er indsendt alle fra Korshageområdet: 13/5 1 - 2 Korshage (EVR) / Langesømosen (JB) antagelig samme fugl, der har været ude og vende på Korshage for så senere at havne i Langesømosen, 17/5 1 (EVR) og 19/5 2 Korshage (EVR). Antalsmæssigt et ret typisk år lidt i den pænere ende.

Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første obs 6/5 1 Korshage og største rasttal 24/5 3 Korshage. Juvenile fugle er kun rapporteret fra Korshage, hvor det formodentlig drejer sig om lokal ynglesucces fra en enkelt par, er set mellem 15/7 - 26/8. Der er således formodentlig i 2006 kun tale om ét sikkert ynglepar.
Sidste obs 11/9 1 1k rastende Korshage.
Rødrygget Tornskade Rødrygget Tornskade Rødrygget Tornskade Rødrygget Tornskade

Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Stor Tornskade gæster typisk Rørvighalvøen i vinterhalvåret fra oktober til april. Formodentlig har en enkelt fugl huseret i Hovvig og tilgrænsende områder med obs rapporteret fra perioden 8/1 - 10/4, dog 2 fugle i Hovvig 1/3. En fugl 13/3 blev set med en Musvit i kløerne. Derudover er der rapporteret enlige og i et enkelt tilfælde 2 fugle t/tf/rast fra Korshage/Nørrevang på 6 dage i perioden 8/4 - 26/4 (sidste forårsfugl).
Efterårsfugle – kun tre enkeltobs - er alle meldt som rastende i perioden 14/10 - 4/11 fra Hovvig, Korshage og Dybesø, og altså ligesom i 2005 igen det lidt usædvanlige, at der ikke foreligger rapporteringer fra ultimo af året.
Stor Tornskade Stor Tornskade Stor Tornskade Stor Tornskade Stor Tornskade

Skovskade  Garrulus glandarius  
Ud over dage med 1 - 3 trækforsøgende fugle fra Korshage i perioden 17/5 - 24/5, består rapporteringerne af 1 - 4 rastende fugle fra Korshage og Hovvig. Rapporteringsaktiviteten afspejler ikke artens faktiske status på halvøen.

Husskade  Pica pica  
Materialet består hovedsagligt af trækforsøgende fugle fra Korshage i foråret og forsommeren, hvor den største dag med trækforsøgende blev 4/5 12. Den mest bemærkelsesværdige obs i løbet af året, blev et temmelig stort antal Husskader til natterast: 16/12 196 Hovvig (PG).
Husskade

Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Der foreligger kun seks fund fra tre af årets måneder: marts, april og juni. Alle observationer gengives her: 30/3 1 Dybesø (JS), 1/4 1 Dybesø (EVR), 15/4 1 Rørvig Lyng (HSL), 20/4 1 Nykøbing Lyng (LB), 12/6 1 Rørvig Lyng (LB) og 1 Nakke Lyng (LB). De to første er med rimelig sikkerhed samme fugl, mens iagttagelserne fra 12/6 tyder på, at der i alt fald teoretisk skulle være fugle nok til et ynglepar – er dog utrolig undseelig i ynglesæsonen – og de årlige observationer indikerer en lille lokal bestand.
Nøddekrige Nøddekrige

Allike  Corvus monedula  
Alle rapporterede Alliker i 2006 omhandler trækkende fugle, med undtagelse af ganske få obs af lokale fugle fra en enkelt ihærdig observatør.
Forårstræk i perioden 11/2 - 23/5 beløber sig til i alt 15361 fugle. Største trækdag var 18/3 3000.
Efterårstræk 30/9 - 10/11 i alt 3228. Største trækdag 29/10 1310.
Forårstrækket må betegnes som acceptabelt, medens efterårsdækket – dækning og de sidste års erfaring taget i betragtning – var i underkanten af det forventede.
Allike Allike Allike

Råge  Corvus frugilegus  
Forårstrækket beløber sig til i alt 26 trækkende fugle i perioden 25/2 - 8/4. Bedste dag 24/3 14.
Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 41 reder i kolonien i Nykøbing.
Ingen Råger er rapporteret på efterårstræk.
Største rasttal lyder på 100 fugle Nykøbing 11/2.

Sortkrage  Corvus corone  
Der foreligger to indrapporteringer: 16/4 1 (PEL) og 21/4 1 (LB) begge Ø Korshage. Det kunne tyde, på de lokale fugle, der har huseret i de senere år, har forladt om ikke denne jord så i alt fald vores område.

Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstrækkende fugle er indsendt fra 12/2 - 23/5 primært Korshage med 217 fugle. Største trækdag 24/3 36. Ingen deciderede efterårstrækkende Gråkrager er rapporteret.
Største rasttal 19/10 116 Nørrevang.

Ravn  Corvus corax  
Observationerne falder i følgende perioder: 24/3 - 6/5, hvor indsendelserne er domineret af 1 - 2 Ø-trækkende fugle primært Korshage – i alt mindst 5 trækkende og 3 rastende, og igen 17/8 - 26/12, hvor det typisk drejer sig om 1 - 2 rastende individer primært i Hovvig.

Stær  Sturnus vulgaris  
Ingen indrapporteringer af Stær fra årets første to måneder.
De første egentlige trækkende fugle blev set 18/3 Korshage og i perioden 18/3 - 22/4 kan der argumenteres for i alt 1198 trækkende individer.
Flokke på op til 2000 rastende fugle optrådte gennem sommeren og efteråret primært ved Hovvig.
Egentlig efterårstræk, i alt 840 fugle, er meldt fra 20/8 - 15/9 begge Korshage.
Årets sidste indrapportering af Stær: 19/12 1 Hovvig.
Stær

Skovspurv  Passer montanus  
Skovspurv er rapporteret fra månederne april, juli, september og oktober typisk rastende eller trækforsøgende småflokke. Arten er almindelig på halvøen, men det er åbenbart ikke en art, man "standser bilen" for at notere.

Bogfinke  Fringilla coelebs  
Første syngende fugl rapporteret fra 7/4. Forårstrækket synes at forløbe i perioden 8/4 til 24/4, hvor 7 observationsdage gav i alt 25250 fugle. Største trækdag blev 16/4 med 8000 Korshage.
Fra maj og juni foreligger de sædvanlige rapporteringer af småskadede Bogfinker på trækforsøg på Korshage, der har samlet sig efter at være blevet hægtet af hovedtrækket. Efterårstrækket repræsenteres på 3 datoer: 22/9, 8/10 og 9/10 som sammenlagt gav i alt 2854. Derudover lidt spredte observation af rastende småflokke.
Bogfinke

Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Forårstrækket forløb i perioden 13/4 - 26/4 med sammenlagt lident repræsentative 5812 alle Korshage. Syngende fugle er rapporteret fra Korshage i perioden 4/5 - 20/5. Fra efteråret er der meldt om i alt 10 trækkende fugle 23/9 - 14/10, hvor en enkelt observatør åbenbart har fundet arten noteringsberettiget. Udover to obs 5/2 80 og 14/2 1 er der ikke meldt om Kvækerfinke i vintermånederne.

Gulirisk  Serinus serinus  (1, 41, 1)
Atter et år med fund af Gulirisk: 8/4 1 tf Korshage (HVR).

Grønirisk  Carduelis chloris  
Der er rapporteret forårstræk på 3 dage i perioden 24/3 - 22/4 med i alt 146 fugle. Derudover lidt spredte meldinger af rastende fugle året igennem primært fra Korshage og Skansehage.
Grønirisk Grønirisk Grønirisk Grønirisk

Stillits  Carduelis carduelis  
Stillits er kun rapporteret fra månederne marts til august og altså ingen vinterobs.
Forårstræk: 24/3 - 7/5 39 hovedsagligt Ø Korshage.
Typiske rasttal er 1 - 2 fugle hovedsagelig Korshage og Hovvig.

Grønsisken  Carduelis spinus  
Et ret beskedent forår. I alt 2271 forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 12/3 - 1/5 med bedste dag: 26/4 945 Korshage.
Efterårstrækket forløb ret typisk: 23/9 - 18/11 i alt 149 med bedste dag 7/10 40 SV Korshage.
Fra Hovvig og omegn de sædvanlige flokke typisk på 10 - 200 rastende individer i månederne januar - marts og igen november - december. Maks. rasttal 27/11 450 Hovvig.
Grønsisken

Tornirisk  Carduelis cannabina  
Første obs: 24/3 1 NØ Korshage.
Der foreligger rapporteringer af regulært forårstræk fra perioden 24/3 - 23/4 med sammenlagt 202 fugle. Største dag blev 22/4 med 134 fugle Ø Korshage, hvilket vel er med til at underbygge den noget tilfældige dækning også for denne art.
Efterårstræk er meldt fra perioden 17/9 - 30/9 med tre obsdage og sammenlagt 20 fugle alle Korshage. Rastende fugle er meldt fra august og september fra Korshage og Nakke Nord med største tal: 2/9 16 rast Korshage.
Tornirisk

Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Forårstræk 28/3 - 28/4 med i alt 66 Ø Korshage. Største dag var 28/3 25.
Efterårstræk 12/11 - 12/12 32 V Korshage og Plantagen. Største dag 12/12 28.
Største rasttal 3/4 32 Korshage. Derudover en halv snes indrapporteringer af rastende fugle spredt i vinterhalvåret – især en enkelt flok på den sydlige del af Nakke var meget stabil i januar – marts. Efterårsfugle registreret fra 14/10.
Bjergirisk Bjergirisk

Gråsisken  Carduelis flammea  
Der foreligger obs fra alle årets måneder med undtagelse af juli og august.
Forårstrækket synes at forløbe i perioden 27/2 - 18/5 med 1149 Ø, dagsmaks 26/4 400.
Efterårets træktal består af 1 indrapportering 20/10 40 SV.
Småflokke af rastende fugle er rapporteret fra alle månederne hvorfra der foreligger observationer, med største tal 30/3 280 Hovvig.
Gråsisken Gråsisken Gråsisken

Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Der foreligger indrapporteringer af Lille Korsnæb fra månederne januar - maj samt november.
Fra 26/2 til 17/4 blev 57 fugle noteret som østtrækkende eller trækforsøgende Korshage. Det største og eneste nævneværdige tal er 12/3 40 Ø Korshage. Ellers består obs typisk af 1 - 10 rastende fugle med maks. rasttal på 20 fugle Korshage. Fra efteråret er der kun meldt 5 fugle, alle fra sidste halvdel af november.

Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Det blev til en enkelt obs af Stor Korsnæb: 28/3 1 han S Korshage (JHC).

Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 483, 5)
Der foreligger obs af sandsynligvis 5 forskellige fugle: 19/5 1 Ø (EVR), 23/5 1 Ø (EVR), 24/5 1 syng (EVR), 26/5 1 syng (KES) og 3/6 1 syng (EVR) alle Korshage. Antalsmæssigt ret beskedent.

Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Arten er rapporteret året igennem med undtagelse af maj, juni, juli og oktober. Forårstræk i perioden 22/3 - 17/4 lyder på i alt 9 fugle alle fra Korshage. Efterårstrækket lyder på 29 individer 6/10 og 28/10 begge Korshage. Ellers foreligger der lidt spredt rast af 1 - 6 fugle igennem året.
Dompap

Laplandsværling  Calcarius lapponicus  (2, 246, 4)
Sammenlagt observeredes 4 forskellige fugle, hvoraf 3 sås i foråret og 1 i efteråret: 9/3 1 Korshage (AF), 8/4 1 Korshage (JHC, EVR), 13/4 1 Korshage (EVR) og 14/10 1 Dybesø (HVR).

Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Observationerne ligger i de sædvanlige to perioder: Januar (22/1 3 rast) til april (9/4 1 Ø) og oktober (27/10 1 rast) til december (13/12 28 V). Typisk består observationerne af 1 - 5 rastende eller trækkende fugle. Største træktal: 13/12 28 V Korshage og største rasttal: 10/12 19 Korshage.
Snespurv Snespurv

Gulspurv  Emberiza citrinella  
Rapporteringer af denne karakterfugl, foreligger fra januar til juni og september til november. Trækobservationer fra perioden 22/3 - 22/4 består af sammenlagt 18 trækkende fugle fra Korshage. Derudover udgøres observationerne mest af syngende og rastende fugle fra forskellige steder på halvøen. Det største rasttal er fra 2/1 med 105 Hovvig.
Gulspurv Gulspurv Gulspurv

Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 619, 17)
I alt 16 forskellige individer blev set. I foråret er der set Hortulan på 9 obsdage i perioden 30/4 - 13/5, altså næsten dagligt i perioden. Med god vilje kan der gives et bud på, at 16 fugle passerede halvøen i løbet af foråret. Største dagstotal var 6/5 6 rastende Korshage (KES m.fl.). En af de sjældne efterårsobs foreligger fra 13/9 1 rast Korshage (EVR).
Hortulan

Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Rørspurv er meldt fra månederne februar til maj, juli til december.
Forårstrækket synes at forløbe i perioden 20/3 til 17/5 med 225 fugle alle Korshage med største træktal 35 Ø på to datoer hhv. 30/3 og 26/4. Største rasttal 28/3 12 Korshage
Efterårstrækket blev bemærket fra perioden 24/8 til 15/10 med 46 fugle alle Korshage.
Derudover stammer observationerne især fra Hovvigs udstrakte rørskove.
Rørspurv

Kornværling  Miliaria calandra  
Kornværling