Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rfbasen:doku

RFBasen

Version 4.5.10
2021-09-21

Her er et link til en pdf med en længere illustreret beskrivelse af RFBasen.

Selvom RFBasen er udviklet til behandling af obs fra Rørvig-området, er der intet i vejen for at bruge obs fra andre områder. Programmet fungerer dog bedst hvis man nøjes med et begrænset område, f.eks. en enkelt kommune.

RFBasen er et computerprogram på samme måde som f.eks. Excel. Det vil bl.a. sige at man skal have forskellige udgaver, alt efter om man bruger macOS eller Windows som styresystem.

Hvis du er interesseret i at afprøve programmet så send en mail til: Knud-Erik Strange kes [at] rfst [dot] dk .
Du får så et download-link. Programmet kan køre som prøveversion i en måned, derefter kræves en licenskode.
RF's medlemmer og alle andre med et „anerkendelsesværdigt formål“ kan få en permanent licenskode.

Det giver kun mening at bruge RFBasen, hvis man også har en databasefil med data fra DOFbasen. Sammen med RFBase-programmet får man en databasefil „rfData.rfd“, der indeholder alle obs fra Rørvig-området til og med 2020. Når man starter RFBasen, vil det normalt være disse data man ser. Hvis man alternativt starter programmet ved at dobbeltklikke på en anden databasefil, f.eks. „halsnaesKommune.rfd“, vil man i stedet åbne og bruge denne databasefil. Den database der åbnes sammen med programmet udgør „hoved-databasen“ og vises i et vindue med grøn baggrund. Man kan derefter godt åbne andre rfd- eller csv-filer, disse bliver vist i vinduer med blå baggrund.

Nye obs downloades fra DOFbasens søge-side og man får så en tekstfil „search_result-nn.csv“ som kan åbnes i RFBasen. Det vil ofte være smartest at gemme disse obs som en ny rfd-fil, altså en RFBase-fil, men man kan også vælge at tilføje de downloadede obs til den aktuelle hoved-database.

RFBasen kan altså arbejde med to forskellige filtyper: csv- og rfd-filer.
csv-filer er simple tekstfiler der kan åbnes af de fleste tekst- og regnearks-programmer.
RFBasen vil kun åbne csv-filer der har et korrekt antal felter, og hvor første (eller andet) felt er en dato i yyyy-mm-dd format.
rfd-filer er faktisk sqlite-filer, et standard database-format, der kan åbnes/importeres af mange database-programmer.
RFBasens rfd-filer indeholder desuden forskellige hjælpetabeller, bl.a. en liste med artsnavne mm.
Fordelen ved at bruge et egenligt database-format er, at man langt hurtigere kan fremsøge de ønskede data, til gengæld fylder filen noget mere end den tilsvarende csv-fil.

Seneste ændringer

 • 2021: Ver 4.5:
  • 2021-09-21, ver 4.5.10:
   • Udover at beregne 'AutoOK' ud fra sekvenser af måneder eller af 10-dages perioder, kan beregningen også laves ud fra hver enkelt dags obs. Det maksimale rasttal pr dag opgraderes fra OK=?2 til ?1. Hvis der også er valgt 'Lokaliteter' vil der ikke genereres nogen ?2-værdier.
   • Hvis hoveddatabasen dækker obs fra RF-området (navn: rfxx..xxx.rfd) vises stadig lokale 'over-lokaliteter'. I øvrige tilfælde vises DOF-afdelinger som 'over-lokaliteter'.
  • 2021-08-04, ver 4.5.9: Rettet en fejl der betød at 'Ny taxonomi' under 'Indstillinger…' ikke fungerede.
  • 2021-07-22: Rettet en fejl der betød at 'Antal-Usædv.' og 'Antal-Ekstreme' ikke fungerede.
  • Tilføjet en ekstra database-fil med data fra Lasse Braaes træktabeller. Filen hedder: traek1973-2019.rfd og ligger i samme mappe som rfData.rfd. Indholdet vises på samme måde som normale RFBase-filer, dog med enkelte ændringer. I princippet indeholder hver obs kun tre felter: Dato, art og antal. Derudover er observatøren sat til '4581RF', lokaliteten til 'Nykøbing-Rørvig Kommune' og adfærd til 'T'. Turnoter står enten som 'Forårstræk' eller 'Efterårstræk', (bemærk at enkelte obs fra maj/juni godt kan være angivet som 'Efterårstræk'). Der vises kun de relevante filter-muligheder. Total- og MaxRst-linjerne i obstabellen er „grået ud“. Bemærk endelig at indholdet i denne fil IKKE direkte afspejler tilsvarende obs i DOFBasen.
  • Derudover flere generelle rettelser og forbedringer, bl.a.:
   • Artslisten kan nu bruges som et „filter“. Vælg de ønskede arter og derefter 'Vis Alle' eller 'Brug filtre'.
   • Hvis obstabellen i et træktabel-vindue viser antal pr år, vil det største træktal være fremhævet med rød skrift.
   • Skriftstørrelsen i obstabellen kan ændres ved at taste: + (plus), - (minus) eller 0 (nul).
   • I et træktabel-vindue kan antallene rettes direkte i selve obslisten.
 • 2021-januar: Ver 4.4: Tilføjet en mulighed (tast R) for hurtigt at ændre en obs fra 'rast' til 'træk' eller omvendt. Tilføjet mulighed for at vise prikkort ud fra lokalitets-koordinater. Under 'Værktøj>OK-indstillinger…' er det nu (Ver 4.4.6) muligt at vælge/fravælge en 'Automatisk' opdeling af 'alle valgte arter'. For almindelige „omstrejfende“ arter bruges '10-dagesperioder' og 'Hele området', for alle andre arter bruges 'Måneder' og 'Lokaliteter'. Derudover mange interne fejlrettelser og forbedringer.
 • 2020-august: Ver 4.3.12.: Tilføjet muligheder under 'Antal' for at vise 'Usædvanligt store' og 'Ekstremt store' antal, virker dog kun i hoved-databasen. Derudover kan 'Prikkort' nu bruges til kun at vise de valgte obs.
 • 2020-juli: Ver 4.3.11.: Fejlrettelser. Samt udvidede muligheder for at exportere behandlede data som csv-filer, der kan åbnes i et regnearksprogram.
 • 2020-05-14: Ver 4.3.10.: Tilføjet et „tids-skema“ som gør det nemmere at sammenligne og vurdere forskellige observatørers indberetning af træk-obs. Se nærmere her.
 • 2020-05-05: Div. rettelser og ændringer: Obstabel år, 2020 tal kan nu vises. Ændring af autoOK beregning for art/underart. Ændring af „Markering“ af ?-obs i obslisten.
 • 2020-04-22: Under Værktøj>Avanceret: Tilføjet en mulighed for at sammenligne indholdet i to filer (eller rettere vinduer). F.ex. kan man finde obs, som kun er med i den ene udgave, men ikke den anden.

Brugergrænseflade

RFBasens hoved-vindue indeholder:

 • En artsliste yderst til venstre.
 • Til højre herfor en obsliste med alle obs for den valgte art.
 • Øverst en obstabel, med de samlede træktal mm. for denne art.
 • Under denne tabel en række „dropdown-menuer“, som bruges til at vælge hvilke obs man vil se. (Filtre).
 • Nederst en statuslinje, med oplysninger om antal obs og tip om hvilke kommandoer man kan anvende.

Filtre

Filtrene OK, År, Måneder, Lokalitet, Antal, Trk/Rst og Observatør fungerer alle grundlæggende på samme måde. Man vælger den/de ønskede værdi(er), og får så kun vist de obs som opfylder kriterierne.

Normalt nulstilles alle filtre når man skifter art, men hvis man ønsker at bevare valget af filtre, afkrydses for hvert filter det tilsvarende „låse-felt“.

Yderst til venstre er et filter som bestemmer hvilke arter der vises i artslisten nedenunder.

Afkrydsningsfeltet 'Vis Alle' bør benyttes med forsigtighed. Hvis man vælger 'Vis Alle' bliver alle obs for alle de valgte arter vist på en gang. For det første kan dette tage ganske lang tid, og for det andet får man en uoverskuelig lang liste af obs. En begrundelse for alligevel at benytte denne mulighed kunne være at man ønsker at se en samlet obstabel for de valgte arter, f.eks. alle rovfugle.

Hvis man vælger 'Brug filtre' vil artslisten blive tilpasset filtrene. Hvis der f.eks. er valgt 'Hovvig' vises kun de arter som er observeret i Hovvig.

Ver 4.4.5 og 4.5.8:
- 'Brug filtre' begrænser nu ikke kun artslisten, men også listerne under År-, Lokalitets- og Observatør-filtrene.
- Filtrene kan nulstilles med et 'højreklik' i filterområdet.
- Under Trk/Rst kan man nu også vælge 'Yngel' eller 'Yngel(?)'. Forskellen på de to muligheder er at 'Yngel' kun giver obs der eksplicit er markeret som 'YF'. 'Yngel(?)' giver derudover også rast-obs fra maj-aug der er angivet som 'JUV' eller '1K' eller hvor 'Fuglnoter' indeholder ord som 'unger' o.l.
- 4.5.8: Ændret til 'YF', 'Unger' og 'Unger+Geo'

Ver 4.5.2:
Højreklik i filterområdet (uden for selve knapperne) giver mulighed for at:
- Nulstille alle filtre.
- Manuel indtastning ef en sqlite søge-kommando, (expert!)
- Skifte mellem 'træktabel-vindue' / 'normalt vindue'

Yderst til højre en dropdown-menu der ikke fungerer som et filter, men derimod bestemmer hvilken type opsummeringstabel der skal vises ovenover.


Obslisten og bearbejdning af obs

Dette er selve „regnearket“ som viser obs downloadet fra DOFBasen. Dog vises ikke alle felter, f.eks. vises kun observatørens dofbase-kode, ikke navn og by.
Hvis man ønsker at se alle oplysninger, kan man dobbeltklikke på den ønskede obs.
Listen kan sorteres ved at klikke i tabellens „hoved“, eller ved at bruge kommandoer i værktøjs-menuen.

Det er i obslisten man „bearbejder“ data. For at gøre dette skal man markere en eller flere obs (rækker). Man kan bruge de normale windows/mac tekniker: Piltaster, musen, klikke/trække, ctrl (cmd)-klikke på flere obs, shift-klikke, ctrl (cmd) A for at markere alle obs.

Selve bearbejdningen foregår ved at ændre OK-værdierne, og her bruger man tastaturet. Mellemrumstasten skifter mellem OK=0 og OK=1 og hvis det er en rast-obs også OK=2. Alternativt kan man bruge tasterne: 0, 1 og 2 samt - .

OK-kodernes betydning:
OK=0: Obsen er en dublet af en anden obs samme dag. Obsen medregnes ikke i obstabellen øverst.
OK=1: Obsen er godkendt og medregnes i obstabellen.
OK=2: Bruges normalt kun om rast-obs hvor samme fugl(e) raster flere dage i området. I obstabellen medregnes sådanne obs kun under Nobs (antal obs), Ndag (antal dage) og Fænologi.

RFBasen kan beregne OK-værdierne automatisk. Koderne angives så som ?0, ?1, ?2 og medregnes normalt på samme måde som OK= 0, 1 og 2.

Mere specielt kan man sætte OK= - . Dette kan bruges når en observatør har indtastet den samme obs flere gange, eller hvis obsen er direkte forkert, f.eks. fra en lokalitet uden for RF-området. Sådanne obs kan, med en kommando i værktøjs-menuen, slettes helt fra RFbasen. Bemærk dog at obsen stadig står i DOFBasen! Obsen vises med rød bagrund.

For at slette en obs i DOFbasen… Se nedenfor.

Ver 4.4.0: Tast R. Ændrer træk-adfærdskoder til 'R' og rast-adfærdskoder til 'T'. Bør kun bruges undtagelsesvis, når det vurderes at der er tale om en fejlregistrering i DOFbasen.

Endelig kan man markere obs ved hjælp af M-tasten. Dette har ingen betydning for hvordan obsen medregnes, men obsen vises med gul baggrund.

Hvis obslisten er lang kan det være en fordel kun at se en dag ad gangen.
Klik på en obs fra den ønskede dato og tast N.
Derefter vil N gå til næste dag i listen, og B tilbage til foregående dag.
Tast V eller esc for igen at vise alle datoer.

Ver 4.3.10: Tast T åbner et ekstra vindue med en grafisk illustration af hvordan den enkelte dags obs fordeler sig. Øverst er der en tidsskala: 05:00, 06:00,…,20:00. Herunder vises de antal som de forskellige observatører har indberettet. Den grundlæggende ide er at „gengangere“ vil være placeret (næsten) lige under hinanden i skemaet. En observations ok-status kan skiftes mellem 0/1 ved at klikke på tallet fra observationen. Datoen skiftes som før med N, B og evt. V.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at åbne en kopi af vinduet: „Filer > Dubler vindue“. Dette kan f.eks. bruges som en „kladde“, sammenligne med andre arter, sortere anderledes,… Vinduet er med grå baggrund og kan lukkes uden at ændringerne bliver gemt.


Visning af en enkelt obs

Når man dobbeltklikker på en obs i obslisten (eller vælger en obs og taster Enter/Retur), får man et ekstra pop-up vindue, med alle felter i den valgte obs. Til højre i vinduet vises indholdet af „Medobser“, „Turnoter“ og „Fuglnoter“ i et større tekstfelt. Bredden af vinduet kan ændres.

Hvis man vælger en anden obs ændres indholdet i pop-up vinduet automatisk.

Det er også muligt at rette direkte i obsen:
Klik på det ønskede felt. Skriv/ret teksten. Tast Enter/Retur. Vælg derefter „Ret“.
Der kommer så en advarsel og et spørgsmål om hvorvidt man virkelig mener det!

Man kan vælge at se obsen i DOFbasen. Der åbnes et browser-vindue, og dette kræver naturligvis en internet-forbindelse.

Ver 4.3.9: Man kan nu også vælge at SLETTE en obs fra DOFbasen. Bemærk at man skal været logget på DOFbasen, og at man naturligvis kun kan slette sine egne obs. Normalt vil man blive afkrævet en bekræftelse før obsen slettes, men hvis man først højreklikker på knappen „Slet i DOFbasen“, ændres denne til „SLET NU!“, hvorefter man kan slette en obs med et enkelt klik.


Diverse tips og tricks

 • Direkte link til arten i RF's artsarkiv: Peg på det latinske navn og klik!
 • Bredden af artslisten: … kan ændres, træk i skillelinjen til obslisten. Forbedret funktion (Ver 4.5.7).
 • Valg af art vha. tastaturet: Arten kan vælges ved at begynde at taste navnet, og nu også vha. en 4-bogstavskode (Ver 4.5.8), afslut evt. ved at taste Enter/Retur.
 • Kopier / Copy: Fungerer på normal vis. Brug rediger-menuen eller ctrl (cmd) C.
 • Sæt ind / Paste: Fungerer kun i obslisten, og kun når formatet af det kopierede er korrekt. Brug rediger-menuen eller ctrl (cmd) V. Der indsættes kun OK-værdier og kun for obs med matchende obsID.
 • Valg vha. tastatur: Hvis listerne under de forskellige filtre er meget lange, kan man vælge fra listen vha. tastaturet. Bemærk dog at dette fungerer forskelligt alt efter om man bruger macOS eller Windows.
 • Træk- (og rast-) Vinduer:
  • Antallet kan ændres direkte i obslisten, (klik på tallet).
  • I et trækvindue kan man indsætte nye data: Tast +.
  • Dobbeltklik på en obs åbner som normalt et pop-up vindue. Bemærk at der ikke er tilsvarende obs i DOFbasen. Ændringerne kan udføres uden yderligere advarsel/bekræftelse.
 • Højreklik / Kontekstmenuer / mm.:
  • I den øverste obstabel, får man udover den normale type kopiering også mulighed for at kopiere i wiki-format.
  • I totalerne i øverste obstabel medregnes normalt kun obs med ok=1 eller ok=?1. Man kan vælge at ændre dette således at også obs med ok=2 eller ok=?2 medregnes. (Ver 4.4.5).
  • Tekststørrelsen i obstabellen kan ændres midlertidigt med tasterne +, - samt nulstilles med 0. Hvis tabellen viser alle årstal, vil + til sidst i stedet forøge bredden af obstabellen og indsætte en vandret scrollbar.
  • I filterområdet kan alle filtre nulstilles på en gang. (Ver 4.4.5). Og det er muligt at oprette et ekstra filter vha. SQLITE. (Ver 4.5.2).
  • I filterområdet kan man skifte mellem 'Træk-vindue' og normalt vindue.
  • Ver 4.5.10: I filterområdet kan man søge efter en kopieret obs - eller rettere: Søge efter en obs med samme obsid som en tidligere kopieret obs. Hvis obsen findes vises kun denne ene obs. Vælg derefter enten 'Alle arter' eller 'Nulstil filtre' for igen at vise alle obs.
  • I artslisten kan man kopiere hele listen, inkl. numre og latinske navne.
  • I obslisten kan man kopiere en eller flere obs.
  • Hvis formatet af det kopierede er korrekt, kan man også indsætte obs i obslisten. Der er to muligheder…
   • Enten kun at indsætte OK-værdier og kun for obs med matchende obsID.
   • Eller man kan vælge at indsætte alle kopierede obs. PAS PÅ!. Dette kan også omfatte andre arter end den viste. Nye obs indsættes, og gamle obs overskrives uden nogen advarsel!. Gamle obs betyder i denne sammenhæng obs med et obsID som allerede findes i obslisten.
 • Grupperede RF-lokaliteter: Hvis hoved-databasens navn starter med „rf“ vil der under lokaliteter øverst stå: KH-området, IKKE KH-området, HV-området og IKKE HV-området. KH-området er defineret som: Korshage, Flyndersø, Kysten ved Flyndersø, Langesø Mose og Nørrevang. HV-området som: Hovvig, Slettemose, Ringholm og Ringholm Skov.

Indstillinger

Åbnes via et menu-punkt, der i Windows-udgaven ligger nederst i værktøjs-menuen og i Mac-udgaven i applikations-menuen RFBasen.

Der er normalt ikke nødvendigt at ændre disse standard-indstillinger.

Bemærk dog at:
- det er muligt at ændre skriftstørrelsen.
- vælge om arterne skal sorteres efter ny taksonomi.
- vælge om underarter skal vises sammen med arten.

AutoOK-indstillingerne samt „medregning af alle obs“, kan også ændres lokalt i hvert enkelt vindue.

Bemærk at de valgte værdier gemmes i hoved-databasen, dvs. den database som blev åbnet sammen med programmet. Forskellige databaser kan derfor godt have forskellige indstillinger.


Menusystemets opbygning følger stort set de grundlæggende regler for macOS og Windows.

Filer

 • Åben DOFfil…: Standardmenu hvor man kan åbne csv-filer, dvs. den type filer man får ved download fra DOFBasen. Filen åbnes i et nyt vindue med blå baggrund.
  • :!: Ver 4.5: Hvis filnavnet starter med 'trkForaar', 'trkEfteraar' eller 'trkDagsTotaler', vil RFbasen i stedet forvente at det drejer sig om trækdata hvor hver enkelt linje har formatet: yyyy-mm-dd;artnr;antal , f.ex. således: 2019-04-01;16620;2 .
  • I ver 4.5.4 udvidet til også at gælde måneds-maxRst-filer hvis navn starter med 'maxRst'.
 • Åben RFBasefil…: Samme som ovenstående men for rfd-filer, dvs. RFBasens egne databasefiler. Når man åbner en rfd-fil der ligger i Dropboxen, bliver den omdøbt fra „xxxx.rfd“ til „xxxx_NIXPILLE.rfd“, og når filen lukkes skifter navnet tilbage igen, (se forklaring under „Brug af Dropbox“).
  • :!: Ver 4.5: Hvis filnavnet indeholder 'træk', 'traek' eller 'trk' bliver vinduet vist som et „træktabel-vindue“.
 • Luk vindue: Standardmenu. Lukker det aktive vindue, men checker først om der er ændringer der skal gemmes.
 • Dubler vindue: Åbner en kopi af det aktive vindue. Ændringer i dette kopi-vindue bliver ikke gemt.
 • Gem: Standardmenu. Gemmer det opdaterede indhold i det aktive vindue med uændret filtype og filnavn.
 • Gem som…: Svarer til ovenstående, men man gemmer en kopi med et nyt navn. Man kan vælge om der skal gemmes en csv-fil eller en rfd-fil.
 • Export…: Svarer til ovenstående, med der gemmes kun en kopi af obs svarende til de valgte filterværdier. Og kun som csv-fil.
 • Export valgt art…: Samme som ovenstående, men kun den valgte art.

Filer > Base

Bemærk at „Base“ her skal forstås som „Hoved-database“.

 • Tilføj nye obs: Tilføjer obs fra det aktive vindue til hoved-databasen, altså den base der blev åbnet sammen med programmet. Nye obs betyder i denne sammenhæng obs hvis obsID ikke findes i den valgte hoved-database.
 • Tilføj og erstat obs: Samme som ovenstående, med erstatter obs i hoved-databasen med obs med matchende obsID fra det aktive vindue.
 • Opret ny Base…: Opretter en ny hoved-database uden nogen obs.
 • Vælg Base…: Vælg en ny hoved-database.
 • Gem Base: Gem evt. ændringer i den valgte hoved-database.
 • Gem Kopi af Base…: Samme som ovenstående, men gemmer en kopi af basen med et andet navn.

Rediger

Bemærk at der IKKE er nogen FORTRYD-mulighed!

 • Klip: Kan normalt ikke vælges.
 • Kopier: Fungerer på normal vis.
 • Sæt ind: Kan normalt ikke vælges. Men kan bruges i obslisten til at indsætte obs kopieret fra en anden kopi af samme obsliste.
 • Slet: Kan normalt ikke vælges.
 • Marker alt: Fungerer på normal vis.

Værktøj

 • Medregn alle obs: Medregner alle obs i obstabellen uanset OK-værdi.
 • :!: Ver 4.4.5: Medregn obs med ok=2 i totaler: Medregner obs med ok=2 og ok=?2 i del-totaler og års-totaler. Dette har kun betydning for rast-obs. Man kan sige at totalerne derved ændres fra minimums-værdier til maksimums-værdier.
 • :!: Ver 4.5: Vis som Træktabel: Bestemmer om 'Total' og 'MaxRst' skal „gråes ud“ og om alle filter-muligheder skal vises. Bemærk også at 'Forår'/'Efterår' under månedsfilteret i et træktabel-vindue er baseret på feltet 'Turnoter', og ikke på datoen som normalt.
 • Marker obs uden OK: Obs uden OK markeres med grøn baggrundsfarve. Dette kan f.eks. være nyttigt hvis man har downloadet nye obs fra DOFbasen og tilføjet dem direkte til en database.
 • Marker sidst indtastede obs: Man kan også have brug for at markere de obs som senest er indtastet i DOFbasen. Det er desværre ikke muligt at bruge selve indtastningsdatoen, men obsID'et kan bruges til finde de seneste obs.
 • Vis obs med ændret OK: Hvis man har bearbejdet forskellige arter, kan man måske blive i tvivl om præcis hvilke ændringer man har foretaget. Denne kommando åbner et kopi-vindue med de ændrede obs.
 • OK-indstillinger: Åbner et dialog-vindue, hvor man kan vælge hvilke regler der skal anvendes i beregningen af automatiske OK-værdier. Derudover kan man vælge om denne og de følgende kommandoer kun skal gælde den enkelte art, eller alle valgte arter, samt om valget af obs skal begrænses af de valgte filtre.
 • Beregn autoOK: Beregn automatiske OK-værdier, efter de valgte regler. Bemærk at obs med OK=0, 1, 2 og - , ikke ændres.
 • Slet OK-værdier: Sletter OK-værdier, efter de valgte regler.
 • Fjern OK ?-tegn: Fjerner ?-tegn fra OK-værdierne, efter de valgte regler.
 • Sæt OK='-': Sætter OK='-', efter de valgte regler.
 • :!: I ver 4.5.4 flyttet til 'Avanceret'. Sæt OK='-' for dobbelt-obs
 • :!: I ver 4.5.4 flyttet til 'Avanceret'. Slet (og Gem) obs med OK='-'
 • Sorteringskommandoer: En lang række forskellige måder at sortere obslisten på. Bemærk at der i flere tilfælde er tale om en sortering med kombinerede kriterier. Man kan også sortere obslisten direkte ved at klikke i tabellens hoved, men dette giver kun en simpel sortering baseret på den valgte kolonne.
 • Vis Prikkort (obs): Denne kommando åbner et browser-vindue og kræver derfor internet-adgang. Man får et kort hvor alle obs med geolokation er markeret. Bemærk at der er en begrænsning på hvor mange obs der kan vises. Det konkrete antal afhænger bl.a. af hvilken browser man bruger.
 • Vis Prikkort (lokaliteter): Virker på samme måde som ovenstående, men sætter i stedet én prik for hver DOFbase-lokalitet. Geolokation er ikke nødvendig.

Værktøj > Avanceret

 • Åben som rå tekst: Kun aktivt for csv-filer. Der åbnes et nyt vindue hvor filens indhold kan ses i rå form. Teksten kan også ændres - men PAS PÅ!
 • Sammenlign 2 …: Indholdet i de to forreste vinduer kan sammenlignes på forskellige måder. Man kan vælge at checke for forskelle i alle felter, (normalt vil det kun dreje sig om forskelle på OK-værdierne). Hvis man kun checker obsID, kan man undersøge om de to vinduer indeholder de samme obs, uden hensyn til evt. forskelle på OK-værdier. Ver 4.4.3: Tilføjet muligheden 'Check kun artsID'.
 • Sæt OK='-' for dobbelt-obs: Denne kommando skal bruges med forsigtighed. Specielt i årene omkring år 2000, er der en del tilfælde hvor samme obs af samme observatør er indtastet mere end 1 gang i DOFbasen. Programmet forsøger at finde disse obs ved at søge efter næsten identiske obs, som er indtastet med lang tids mellemrum. I de(n) tidlige kopi(er) sættes OK='-'.
 • Slet (og Gem) obs med OK='-': Fjern obs med OK='-' fra RFBasen og gem dem evt. i en ny fil. Husk at disse obs stadig findes i DOFbasen.
 • :!: Ver 4.5.4: Export træk-dagstotaler…: Eksporterer en csv-fil med 3 felter pr linje: yyyy-mm-dd; artnummer; antal
 • :!: Ver 4.5.4: Export måneds-maxRst…: Eksporterer en csv-fil med 3 felter pr linje: yyyy-mm-00; artnummer; antal
 • Export wiki-…: Bruges når der skal genereres nye tekster til hjemmesidens artsarkiv/årsrapporter.
 • Export csv-…: Der genereres csv-filer med indhold svarende til hver linje i obstabellerne. Forstået således at én csv-fil indeholder træktal, en anden indeholder total-tal, o.s.v. … Filerne kan derefter åbnes i et regneark, hvor der kan foretages yderligere efterbehandling.

Vinduer

En liste med RFBasens åbne vinduer.

Hjælp

 • Vis pdf-vejledning: Link til en illustreret beskrivelse af hvordan man kan bruge RFBasen.
 • Online dokumentation: Link til denne tekst.

Brug af Dropbox

Vi har en fælles Dropbox-mappe, hvor der ligger:

 • Installations-programmer til RFBasen.
 • Fælles udgaver af vigtige RFBase-filer.

Der kan opstå problemer hvis samme RFBase-fil åbnes af to forskellige brugere og de laver hver deres ændringer.
For at undgå dette, ændrer RFBase-programmet filens navn fra „xxxx.rfd“ til „xxxx_NIXPILLE.rfd“ så længe den er i brug.

I de seneste udgaver af RFBase-programmet er det muligt at kopiere obs (eller rettere OK-værdierne) fra obslisten i ens egen lokale udgave af en RFBase-fil og over i den tilsvarende obsliste i en fælles fil i Dropboxen. PAS PÅ at du ikke kommer til at ændre andre obs i den fælles fil. HVIS noget alligevel går galt er ulykken ikke så stor. Dropbox har en udmærket historik-funktion, så man kan altid genskabe en tidligere udgave af filen.

Præcist hvordan vi vil bruge dette system er endnu ikke afklaret.

KES

rfbasen/doku.txt · Sidst ændret: 2021/09/22 21:24 af kes