Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1997:and

Rapport 1997

Andefugle


1997:  Knopsvane  Cygnus olor  
Fåtallig yngletræk/strejffugl og almindelig trækgæst.
Forekommer året rundt i Hovvig og langs kysterne. Største koncentrationer ses i vinterhalvåret, hvor normalt op til 250 fugle raster langs halvøens kyster, flest i Nykøbing Bugt. Enkelte større tal foreligger, det højeste antal er registreret 19/2 1978 452 på en andefugletælling. Ses sjældent på forårs- og efterårstræk på Korshage. Ynglefuglene i Hovvig er under kraftigt pres fra predatorer. Gennemsnitligt antal kuld 1987 - 1996 2, selvom langt flere forsøger med redebygning hvert år. Endvidere uregelmæssigt registreret ynglende (redefund eller kuld) ved Rørvig Bugt, Dybesø og Flyndersø.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
29 73 56 80 95 92 103 45 1
4 15 31 48 85 113 72 65 62 54 32 37
13 16 27 40 56 57 38 31 48 54 31 32
75 44 75 101 125 189 150 144 147 200 252 208

Aflæsning af halsbåndmærkede fugle viser, at en del af vinterfuglene kommer fra Halland i Sverige. Pudsigt nok næsten ingen fund af de mange, der er mærket i den nær beliggende Roskilde Fjord (Pelle Andersen Harrild mundtligt).

1997: Vinterens største forekomst blev 11/1 167 Korshage og 35 Kattegat ud for Dybesø. I alt 18 set trækkende på Korshage mellem 22/2 og 28/4. Et af de bedre år i Hovvig (se tabellen ovenfor). Ynglefugle: 3 kuld + 3 - 4 reder i Hovvig. 29/10 2 trækkende er alt fra efteråret. En del trækkende er helt sikkert overset.

DOFBasen:1997


1997:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Fænologi: (29/9) 11/10 - 31/3 (12/5)
Sjælden/fåtallig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst og uregelmæssig vintergæst.
Forårstræk fra primo marts til primo maj. Flest fugle (76 %) er set ultimo marts - primo april. De største dagstotaler 4/4 1992 63, 26/3 1977 47, 5/4 1981 42 og 6/4 1996 42. Efterårstræk fra ultimo september til medio november. Flest fugle (78 %) medio - ultimo oktober. De højeste dagstotaler: 16/10 1977 50, 10/11 1984 49 og 23/10 1992 49. Tidligere tilfældig, i de senere år uregelmæssig som rastende om vinteren (december - februar) og sjælden til fåtallig om foråret (marts - april) primært omkring Hovvig. Var tidligere almindelig som rastende om efteråret med et gennemsnitligt maksimum på 67 fugle i 1974 - 1979 og 63 fugle i 1980 - 1989. I de senere år fåtallig med et gennemsnit i 1990 - 1996 på 13 fugle. Set tilfældigt som rastende i Dybesø om efteråret. Halsbåndsmærkede Pibesvaner er aflæst ved to lejligheder i Hovvigområdet om efteråret. Begge var mærket på ynglepladserne på tundraen ved Barentshavet i det nordlige Rusland.
Største rasttal per måned i Hovvig fra perioden 1974 - 1997:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 15 37 33 1 2 106 188 75

1997: Ingen vinterfugle. Forårstræk: 5/3 25, 10/3 5 og 22/4 3, i alt 33 alle Korshage. Rast blot 9/3 2 Hovvig.
Efterårstræk: 1/10 3 og 28/10 6, i alt 9. Set rastende i Hovvig mellem 29/9 (hidtil tidligste) og 24/11 med følgende maksimums tal pr. 1/3 måned: september (0, 0, 2), oktober (10, 21, 46) og november (8, 6, 2).

DOFBasen:1997


1997:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Fænologi: (24/9) 18/10 - 8/4 (25/5)
Sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst, almindelig vintergæst og tilfældig sommergæst.
Siden vinteren 1985/86 almindelig vintergæst i Hovvigområdet med gennemsnitligt vinterhalvårsmaximum 112. Tidligere 1973 - 1985 fåtallig med et gennemsnitlig vinterhalvårsmaximum på 22. En enkelt halsbåndsmærket aflæst var mærket på yngleplads 20 km syd for Oulo i Finland. De seneste år benyttes Hovvig primært som overnatningslokalitet i vintermånederne. Tilfældig som rastende i Dybesø om efteråret. Forårstræk medio februar - medio maj. Flest fugle (66 %) er set i perioden medio marts - primo april. De 3 største dagstotaler: 6/4 1987 61, 4/4 1981 45 og 3/4 1988 38. Set tilfældig om sommeren i Hovvig (1981 og 1986).
Efterårstræk primo oktober - ultimo december, med 45 % medio - ultimo oktober, 38 % i november og 17 % i december. De største dagstotaler 24/9 1984 80, 15/10 1977 56 og 20/10 1987 48.

Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
215 235 4 38 64 267
96 86 43 4 1 0 0 0 0 10 60 113
32 28 18 2 + 0 + + + 11 33 46
149 210 94 17 3 0 3 1 1 43 167 196

1997: Sidste rast forår Hovvig 27/3. Første rast efterår 12/10.
Korshage træk: 16/2 2, 22/2 8, 23/2 2, 1/3 18, 10/3 5, 18/3 4 og 9/4 1, i alt 40. Sparsomt med efterårsfugle. Træk efterår: 25/10 5, 28/10 1 og 2/11 1, i alt 7. Til gengæld ny rastrekord på årets sidste dag. Som i de senere år benyttes Hovvig overvejende som natlokalitet. Fuglene er talt ved afgang til eller ankomst fra dagsrast ved Klintsø.

DOFBasen:1997


1997:  Sædgås  Anser fabalis  
Fænologi: (23/9) 13/10 - 4/4 (28/4)
Fåtallig forårs- og efterårstrækgæst samt uregelmæssig vintergæst.
Set uregelmæssig som rastende i Hovvigområdet i vintermånederne (december - februar). De 3 største rasttal: 30/1 1977 146, 17/1 1988 38 og 23/12 1991 33.
Fåtallig forårstrækgæst med flest fugle i marts. Gennemsnitlig forårstotal 1973 - 1996 103. De 3 højeste dagstotaler: 16/3 1980 123, 16/4 1985 110 og 12/3 1994 109.
Fåtallig efterårstrækgæst med flest fugle fra medio oktober til medio november (66 %). Gennemsnitlig efterårstotal 1973 - 1996 57. De 3 højeste dagstotaler: 30/10 1987 101, 17/10 1976 84 og 11/10 1982 81.

Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 76 174 198 184 187
Maksimum 240 327 235 294 286

1997: Vinter: 1/1 4 N Rørvig var alt. Forårstræk: 8/3 24, 9/3 9, 10/3 30 18/3 1, 25/3 26 og 26/3 9, i alt 99. Normalt. Blot disse er set trækkende i efteråret: 28/10 1, 16/11 2 og 26/11 11, i alt 14.

DOFBasen:1997


1997:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 29/166, 2/20)
Fænologi (19/2 – 31/5) og (11/9 - 11/11)
Sjælden efterårstrækgæst og uregelmæssig forårstrækgæst.
Tidligere tilfældig om foråret. I dag uregelmæssig med fifty -fifty fordeling af rast/trækiagttagelser medio februar - ultimo maj . Flest fugle (46 %) er set i perioden medio - ultimo april. Sjælden efterårsgæst med en overvægt af iagttagelser af regulært trækkende flokke medio september - medio november. Flest fugle (57 %) er set i perioden ultimo september - primo oktober oftest i forbindelse med havobsaktivitet på Korshage.
Største rasttal er fra foråret: 26/4 1979 6 Hovvig.
De 3 største trækobservationer: 29/9 1995 29 VSV Korshage, 11/11 1990 25 NV Nykøbing Sjælland og 3/10 1994 18 V Korshage.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 1 4 5 7 20
Maksimum 4 9 22 27 39

1997: 21/9 - 24/9 5 og 31/12 15 Hovvig (PG). Første vinteriagttagelse og hidtil største rasttal fra området.

DOFBasen:1997


1997:  Blisgås  Anser albifrons (0, 377, 4)
Fænologi: (4/9) 16/10 – 17/4 (4/6)
Meget sjælden/sjælden forårstrækgæst, sjælden/fåtallig efterårstrækgæst og uregelmæssig vintergæst.
Uregelmæsig som rastende fra december til februar. Bortset fra 6/2 1989 6 ikke over 2 pr. dag. Tidligere uregelmæssig, i dag regelmæssig meget sjælden - sjælden forårsgæst med flest fugle (88 %), primo marts - primo april. De 3 største træktal: 8/3 1992 22, 26/3 1992 9 og 2/4 1996 5. Flest rastende 30/3 1988 6 Hovvig.
Om efteråret flest fugle (98 %) ultimo september - medio november. De 3 største træktal: 11/11 1995 66, 3/10 1982 60 og 22/9 1978 22. Ved 2 tilfælde større rastflokke i Hovvig området: Ultimo oktober - ultimo november 1983 op til 82 rastende og 17/11 - 18/11 1990 20 - 95 rastende.
Månedsfordeling i procent af 532 Blisgæs set fra 1976 til 1996.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0,7 1,9 10,2 3,2 0,4 0,4 0 0 6 38,5 37,4 1,3

Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 5 20 18 19 29
Maksimum 11 66 82 39 83

1997: 15/4 - 9/5 2 ad Hovvig. Desuden fra samme periode 20/4 1 ad Ø 09:36 Korshage (EVR) og 26/4 1 Hyldegårdsvej (PEL). Ingen fra efteråret (manglende østenvindsperiode på rette tidspunkt).
 

DOFBasen:1997


1997:  Dværggås  Anser erythropus (0, 1, 0)
Tilfældig gæst, 1 iagttagelse.
1989: 5/3 1 ad rast Hovvig, senere trækkende NØ over Brentebjerg og Nørrevang. 

DOFBasen:1997


1997:  Grågås  Anser anser  
Fåtallig yngletrækfugl, fåtallig/almindelig trækgæst for- og efterår samt sjælden vintergæst.
Overvintrer i Hovvig milde vintre. Største antal i januar - 2/1 1993 56. På øvrige lokaliteter uregelmæssig i januar. 5 fugle overvintrede på den nordøstlige del af halvøen i 1986. Er vinteren ikke alt for streng ankommer hovedparten normalt til Hovvig medio februar. Fåtallig forårstrækgæst ved Korshage (dog normalt talrigeste anser gås). Kulmination efter milde vintre primo marts og efter strenge vintre medio marts til primo april. Højeste forårstotal 831 i 1996. Gennemsnitlige forårstotaler: 1974 - 1979 189, 1980 - 1989 177 og 1990 - 1996 362. De 3 højeste dagstotaler er alle fra 1996, hvor vinteren var hård med sne og især frost langt ned i Europa: 19/3 126, 21/3 120 og 2/4 84. Tidligere sjælden - i dag fåtallig ynglefugl i Hovvig. Gennemsnitligt antal registrerede kuld: 1973 - 1979 3,1, 1980 - 1989 3,6 og 1990 - 1996 7,8. Største antal kuld registreret i 1992 (14). Efterårstræk med kulmination medio - ultimo oktober. Højeste efterårstotal 1432 i 1996. Gennemsnitlig efterårstotal: 1973 - 1979 79, 1980 -1989 115 og 1990 - 1996 458. Stigningen i efterårstotalerne skyldes dels bedre dækning i efterårsmånederne, dels det, at arten siden 1980 har brugt Hovvig som rastlokalitet i september - oktober. Inden da var arten sjælden som rastende i Hovvig efter 1/9. De 3 største dagscifre: 23/10 1996 839, 24/10 1996 293 og 16/10 1988 145.
Tilfældig som rastende i Dybesø og Flyndersø.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
100 200 35 60 5 226 280 278 124 2 6
25 90 86 75 104 32 129 391 330 233 54 8
6 27 41 40 53 19 107 147 115 94 26 5
56 175 140 130 127 61 293 565 360 300 145 52

1997: Første observationsdag 9/2 i Hovvig. Mellem 22/2 og 22/5 i alt 255 trækkende, hvilket er noget under de senere års gennemsnit. Månedsfordeling: Februar 2, marts 183, april 27 og maj 33. De 2 største dagstotaler 7/3 38 og 26/3 80. Ynglefugle: 10 kuld + 2 reder i Hovvig. Kun 17 efterårstrækkende er langt under de senere års niveau (vestenvindseffekt ?): 1/10 8 og 21/10 9.

DOFBasen:1997


1997:  Indisk Gås  Anser indicus (0, 4, 0) 
Tilfældig gæst, 2 iagttagelser.
1985: 20/5 - 23/5 2 Hovvig.
1992: 22/5: 2 NØ Korshage.
Escape selvom begge observationer er gjort i varme sydøstenvindsperioder på det klassiske hittidspunkt ultimo maj.

DOFBasen:1997


1997:  Snegås  Anser caerulescens  (0, 3/4, 0)
Tilfældig gæst, 3 iagttagelser.
1987: 19/4 1 Ø Korshage.
1995: 5/2 - 11/2 1 2k rast med Kanadagæs Ringholm/Hovvig.
1996: 23/10 2 ad SV med Grågæs Korshage.
Sandsynligvis escape selvom spontan optræden ikke kan udelukkes.

DOFBasen:1997


1997:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 3750, 634)
Fænologi: 15/11 – 5/4
Almindelig vintergæst, sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst samt tilfældig sommergæst.
Tidligere tilfældig. I dag almindelig i som rastende i området omkring Hovvig i vintermånederne. Trækiagttagelser varierer en del fra år til år, afhængig af dækningen og til dels også vinterens strenghed. De senere år lige akkurat regelmæssig, men sjælden - fåtallig forårs og „efterårs“ trækgæst. Flest fugle i marts og november - december, sammenfaldende med ankomst og afrejse af de overvintrende fugle. De 3 største tal forår: 19/2 1995 73, 8/3 1992 67 og 20/3 + 23/3 1996 60 henholdsvis efterår: 15/12 1996 161, 17/11 1991 50 og 30/12 1984 50.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 8 90 90 82 394
Maksimum 35 154 163 282 731

1997: Eneste registrering af forårstræk: 24/3 3. De overvintrende fugle begynder at ankomme for alvor sidst i november som vanligt. Efterårstræk: 19/11 18, 22/11 4, 21/11 94 og 5/12 50, hvilket giver i alt 166.
Største rasttal per måned i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
240 115 32 2 1 0 0 0 0 2 46 225

Set i Hovvig frem til 13/5 og igen fra 27/10.

DOFBasen:1997


1997:  Bramgås  Branta leucopsis (0, 20731, 798)
Fænologi: 9/4 – 17/4 og 9/10 - 26/10
Almindelig trækgæst forår og efterår samt tilfældig vinter- og sommergæst.
1 fugl overvintrede i Hovvig vinteren 1991 - 1992 og 5 fugle forsøgte overvintring 1994 - 1995, men forsvandt kort efter nytår. Tidligere meget sjælden, visse år fåtallig, men siden 1987 årlig forårstrækgæst. Flest fugle i perioden medio april til primo maj (83%). Gennemsnitlig forårstotal 1987 - 1996 508 fugle. De 3 største dagstotaler: 19/4 1987 1111, 6/5 1994 900 og 12/4 1989 800.
Tilfældig sommergæst i Hovvig. Enten afslåede eller escape.
Siden 1987 årlig efterårsgæst, som er set trækkende i stærkt varierende antal fra år til år. Arten har det med at trække igennem på få dage, og det kræver specielle vejrforhold (bl.a. kraftig østenvind) for at en del af hovedparten bringes ud af kurs og ryger over Rørvighalvøen. Sådanne forhold gjorde sig gældende 16/10 1988 og 28/9 1993. Hvis disse 2 topdage trækkes ud af materialet ses flest fugle medio oktober (75 %).
De 3 største dagstotaler: 28/9 1993 8646, 16/10 1988 3130 og 20/10 1994 766.
Siden 1992 er Bramgåsen set rastende i Hovvig hvert efterår. De 3 største tal 21/10 - 22/10 1994 150,15/10 1995 80 og 6/10 1993 40.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 106 119 243 1049 2788
Maksimum 424 301 1152 3280 9625

1997: Forårstræk: 18/4 23 NØ, 26/4 1 SV, 14/5 1 SØ, 19/5 770 Ø og 22/5 2 NØ, i alt 797.
Efterår: En enkelt set rastende 24/10 og 26/10 - 27/10.

 

DOFBasen:1997


1997:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29115, 145)
Fænologi: 29/3 – 28/5 (10/6) og (1/9) 18/9 - 31/10
Fåtallig/almindelig forårstrækgæst, almindelig efterårstrækgæst samt tilfældig vintergæst.
Siden 1982 årlig forårstrækgæst. Sjælden i marts/april. 99 % er set i perioden medio maj til primo juni under artens træk til den arktiske tundra, varierende noget i antal fra år til år. De 3 største dagstotaler: 29/5 1993 1900, 22/5 1992 1600 og 2/6 1984 1400.
Årlig efterårstrækgæst. Set i stærkt varierende antal fra år til år. Specielle vejrforhold 28/9 1993 (se også Bramgås) var årsag til et usædvanligt stort træk over halvøen og året adskiller sig markant fra de øvrige. Fraregnes denne dag, er 82 % set i perioden ultimo september - medio oktober. De 3 største dagstotaler: 28/9 1993 12240, 16/10 1988 905 og 10/10 1982 167. Ses fåtalligt - almindeligt som rastende langs kysterne om efteråret. De 3 største rasttal: 28/9 1993 1893, 2/10 1993 402 og 14/10 1995 206 alle Nykøbing Bugt. Tilfældigt i Hovvig.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 126 129 449 1007 3838
Maksimum 320 279 1571 1627 17831

1997: Vinter: 4/1 1 rast Skansehage. Disse tidlige fugle er de eneste fra foråret: 1/3 2 Ø, 11/4 2 Ø og 12/4 11 Ø, i alt 15, dermed atter et forår uden fugle i hovedtrækperioden ultimo maj. Efterår: Set trækkende på Korshage mellem 14/9 og 12/10 med 56 i september og 56 i oktober, i alt 112. Bedste dag 2/10 25 V, ret beskedent.
I Hovvig set rastende 21/9 1, 29/9 4, 30/9 1, 6/10 5 og 18/10 1. Herudover kun set 17/10 12 Skansehage og 18/10 1 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1997


1997:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota (0, 4/12 5/14, 1/2)
Tilfældig gæst, set 4 år.

1979: 10/2 - 11/2 2 rastende.
1991: 9/11 1 V.
1992: 5/1 7 V.
1996: 6/1 og 24/2 2 rastende.
Alle observationer er fra Korshage. Set enten under havobs eller som rastende om vinteren.

1997: 14/9 2 SØ 09:06 - rast - S 09:25. Første egentlige regulære efterårsobservation. Set i forbindelse med havobs. Der var flere andre iagttagelser i Kattegat, så langt mod sydøst som Falsterbo i denne periode, som karakteriseredes af vedholdende kraftige luftstrømme fra V og NV.  

DOFBasen:1997


1997:  Gås sp  Anser/Branta non det  
1997: Kun forårsiagttagelser. 5/3 16, 7/3 19, 17/3 6, 11/5 50, 18/5 4 og 19/5 9.

DOFBasen:1997


1997:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 6, 0)
Tilfældig gæst, 3 iagttagelser af i alt 6 fugle.
1989: 28/7 - 29/7 1 par Hovvig.
1993: 12/9 - 15/9 1 hun Hovvig.
1996: 2/8 3 NØ Hovvig.
Alle i perioder med varme og østlig vind. Mulighed for spontanitet foreligger.

DOFBasen:1997


1997:  Gravand  Tadorna tadorna  
Fåtallig yngletræk, almindelig træk- og sommergæst samt sjælden vintergæst.
Overvintrer i milde vintre. Januarmaksimum: 17/1 1994 14. Fåtallig forårstrækgæst på Korshage. De 3 største dagstotaler: 17/4 1989 22, 11/3 1995 21 og 11/3 1989 18. Almindelig rastende i Hovvig fra marts til oktober. Fra november til februar fåtallig. På øvrige lokaliteter fåtallig/almindelig rastgæst i forårsmånederne. Meget sjælden trækgæst om efteråret på Korshage og Skansehage. Sjælden/fåtallig ynglefugl i Hovvig (gennemsnitlig antal kuld 1973 - 1996 5). Herudover er der iagttaget kuld 5 andre steder langs halvøens kyster.

Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
75 141 153 217 111 34 26 11 41 13 7
7 18 57 58 85 79 62 42 49 45 41 24
3 8 29 34 39 42 35 21 19 18 11 6
23 39 110 92 160 182 145 99 104 172 136 49

1997: Første 16/2 5 Nykøbing Bugt. Stort forår i Hovvig. Ny rastrekord 6/5. På Korshage få (12) trækkende set mellem 7/3 og 4/5.Ynglefugle: 8 kuld i Hovvig (PG). Efterårsobservationer udenfor Hovvig: 12/7 1 V, 14/9 1 V og 23/9 2 NV alle Korshage. Set frem til årsskiftet i Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Pibeand  Anas penelope  
Fænologi; 19/3 - 15/11
Sjælden/fåtallig forårstrækgæst, fåtallig sommergæst, meget almindelig efterårstrækgæst og tilfældig i januar.
Kun et år er egentlig overvintring konstateret (1992). Om foråret sjælden - fåtallig som rastende i Hovvig og på træk ved Korshage. Flest fugle ses ultimo marts - primo april. Fåtallig som oversomrende i juni - juli i Hovvig. Meget almindelig efterårsgæst i september - oktober i Hovvig. De to vigtigste rastlokaliteter udenfor Hovvig er Nykøbing Bugt, største tal 14/10 1995 300 og Rørvig Bugt, flest 27/9 1993 86. Fåtallig - almindelig efterårstrækgæst på Korshage/Skansehage med flest fugle medio - ultimo september. De 3 største dage: 11/9 1976 670, 19/9 1978 260 og 11/9 1990 247.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 10 16 5 18 12 295 3200 2000 200 3
1 11 14 18 6 17 20 74 1009 455 101 6
+ 3 5 7 6 15 9 75 563 348 95 3
4 33 55 35 95 39 21 250 2620 1120 480 38

1997: Vinter: 7/1 1 Skansehagebugten. Set i Hovvig fra 25/2. Forårstræk: 1/3 6 og 7/3 6. Hidtil største antal i Hovvig ultimo september - primo oktober. Rekord 27/9. I alt 279 efterårstrækkende mellem 27/8 og 26/10 med følgende fordeling per 1/3 måned: August (0, 0, 6), september (43, 53, 132) og oktober (20, 14, 11).
Største rasttal udenfor Hovvig: 23/9 15 Korshage og 13/10 36 Nykøbing Bugt. Sidste set i Hovvig 31/12.

DOFBasen:1997


1997:  Knarand  Anas strepera  (9, 139, 20)
Sjælden/fåtallig trækgæst både for- og efteråret, meget sjælden/sjælden vintergæst og sjælden sommergæst samt tilfældig ynglefugl.
Er næsten udelukkende set i Hovvig. Forårskulmination medio - ultimo april med højeste dagstotal 7 flere år.
Efterårskulmination fra medio september til medio oktober med højeste dagstotal 12 ved et par tilfælde. Er tiltaget især i de senere år (se tabel). Udenfor Hovvig tilfældig. Set rastende i Dybesø ved 2 tilfælde om foråret.
Desuden 1 forårs- og 2 efterårstrækiagttagelser af enkelt fugle fra Korshage. Tilfældig ynglefugl i Hovvig. Skov- og Naturstyrelsen skønner 0 - 2 par i de senere år.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 4 5 2 6 16
Maksimum 5 7 4 11 20

1997: Områdets første sikre ynglefund 29/6 1 hun med 7 1k Hovvig (EVR).
Iagttaget i Hovvig 22/3 – 9/11 med en efternøler 28/12. Største rasttal per måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 3 8 7 5 4 9 2 1

DOFBasen:1997


1997:  Krikand  Anas crecca  
Fænologi: 12/3 - 26/11
Almindelig forårstrækgæst og sommergæst, meget almindelig efterårstrækgæst, uregelmæssig vintergæst samt tilfældig yngletrækfugl.
Vinterobservationer fra Hovvig/Nykøbing Bugt. Almindelig som rastende i Hovvig om foråret med flest fugle i april. De senere år meget sjælden/sjælden forårstrækgæst på Korshage. Gennemsnitlig forårstotal 8. De 3 højeste dagstotaler: 23/3 1984 26, 15/5 1975 15 og 18/4 1987 13. Almindelig oversomrende i Hovvig. Meget almindelig om efteråret i Hovvig med kulmination ultimo august. Fåtallig efterårstrækgæst på Korshage/Skansehage med flest fugle medio august - primo september. Højeste efterårstotal 316 i 1978 (daglig dækning af trækket på Korshage). Gennemsnitlig efterårsårstotal 80. De 3 højeste dagstotaler: 23/8 1980 114, 9/9 1991 53 og 14/8 1978 52. Herudover uregelmæssig som rastende i Dybesø overvejende forår (maksimum 22/4 15) og Flyndersø (maksimum 25/8 1977 35).
Tilfældig ynglefugl i Hovvig, et enkelt kuld set i 1992, 1994 og 1996.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 167 101 23 81 36 2000 1200 820 240 84
1 + 54 146 50 82 63 983 767 600 410 65
+ 2 35 103 23 30 33 371 338 315 130 14
5 48 260 600 127 150 120 1710 1000 800 610 180

1997: Første set i Hovvig 23/2. Ingen forårstrækkende. 0 - 1 ynglepar i Hovvig (PG). Efterårstrækkende set mellem 9/9 og 5/10 i alt 110, hvilket er over middel. Højeste dagstotal 23/9 46. Flot efterår i Hovvig med rekord 30/8 og nye månedsrekorder i både september og oktober. Sidste set i Hovvig 13/12.

DOFBasen:1997


1997:  Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  (0, 1, 0)
Tilfældig gæst.
1 iagttagelse som blev 8. danske fund af den amerikanske race. 15/4 - 18/4 1995 1 han Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Fåtallig ynglefugl og almindelig træk og vintergæst.
Almindelig som rastende i Hovvig fra august til marts. Forlader Hovvig ved islægning i vintermånederne og ses da primært på lokaliteterne Nykøbing Bugt/Havn (maksimum 26/1 1992 1300), Rørvig Bugt/Havn (flest 10/2 1996 838). Fra april til juli fåtallig som rastende i Hovvig.
De senere år sjælden forårstrækgæst på Korshage fra medio januar til ultimo maj med flest fugle i marts (61 %). Uregelmæssig efterårstrækgæst fra august til primo december på Korshage, flest fugle (53 %) ses i perioden medio oktober til primo december.
Herudover regelmæssig som rastende i Dybesø (maksimum 20/12 1993 260) og Flyndersø (maksimum 24/9 1989 90). Årlig fåtallig ynglefugl (dog almindeligste ynglende andefugl) i Hovvig. I de senere år er der gennemsnitligt registreret 18 kuld pr. sæson. Tilfældige oplysninger om ynglefugle foreligger endvidere fra Dybesø, Flyndersø, Nykøbing Bugt, Nakkehage og Nørrevang.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
100 91 ? 35 34 243 850 600 ? 1260 775
562 428 465 178 116 183 164 873 643 862 677 576
217 263 249 88 52 101 155 597 404 512 577 381
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1013 1600 1290 1175

1997: Største vintertal fra lokaliteter med trecifrede antal: 11/1 350 Nykøbing Havn, 1/2 650 Nykøbing Bugt og 16/2 250 Rørvig Bugt. Ingen indsendt fra foråret på Korshage. Ynglefugle: 17 kuld i Hovvig. 38 efterårstrækkende mellem 14/9 og 3/10 på Korshage, flest 21/9 35.

DOFBasen:1997


1997:  Spidsand  Anas acuta  
Fænologi: 20/3 - 17/11
Sjælden/fåtallig forårstrækgæst og sommergæst, fåtallig/almindelig efterårstræksgæst samt uregelmæssig vintergæst.
Set december - februar i Hovvig og ved Skansehage.
Forårstrækgæster ses i Hovvig med marts, som den bedste måned. Rastende fugle optræder tilfældigt på andre lokaliteter. Uregelmæssig som trækkende ved Korshage om foråret, flest fugle medio marts til primo april (82 %). De højeste dagstotaler: 19/3 1986 13, 26/3 1984, 1/4 1992 og 1/4 1994 6. Sjælden til fåtallig sommergæst i Hovvig. Fåtallig til almindelig efterårsgæst i Hovvig med flest fugle i september - oktober. Fåtallig efterårstrækgæst på Korshage og Skansehage. Højeste efterårstotal 297 (1975). Gennemsnitlig efterårstræktotal 59. Flest fugle i september (76%). De 3 højeste dagstotaler: 27/9 1975 200, 8/9 1994 150 og 9/9 1990 90.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 2 3 1 2 47 126 80 7
+ 1 10 6 2 2 5 60 76 62 10 +
+ + 5 2 1 1 2 28 46 33 7 +
1 5 22 12 6 5 15 130 156 160 36 2

1997: Første set i Hovvig 23/2. Ingen forårstrækkende. Et af de bedre efterår i Hovvig. På Korshage også over middel med efterårstrækkende 9/9 - 9/10 i alt 73, flest 14/9 37. Sidste 9/11 i Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Atlingand  Anas querquedula (225, 204, 5)
Fænologi: (18/3) 13/4 - 12/9 (20/10)
Sjælden, de senere år fåtallig forårs- og meget sjælden efterårsrastgæst, som helt overvejende er set i Hovvig. Forårskulmination ultimo april - primo maj. Flest efterårsfugle i august.
De største rasttal: 25/4 1995 11, 16/4 1993 9, 2/5 1992 6 og 2/5 1990 6.
Tilfældig ynglefugl i Hovvig. Kun et sikkert ynglefund i perioden 1973 - 1997.
Tilfældig trækgæst udenfor Hovvig i maj/juni og august.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 5 6 6 9 7
Maksimum 6 14 6 16 12

1997: Set regelmæssigt i mellem 28/4 og 11/6 med flest medio - ultimo maj. 19/5 - 30/5 2 par + 1 løs han. 0 - 2 ynglepar (PG). Efter medio juni disse spredte iagttagelser, hvoraf de tre er fra august: 23/6 1 hun, 7/8 1 hun, 13/8 1 og 30/8 1 hun. Alle observationer er fra Hovvig. 

DOFBasen:1997


1997:  Skeand  Anas clypeata  
Fænologi: 7/4 – 3/11
Meget sjælden/sjælden yngletrækfugl, almindelig trækgæst for- og efterår og tilfældig vintergæst.
Kun 4 observationer fra Hovvig i januar - februar.
Tidligere sjælden forårs- og fåtallig efterårsgæst i Hovvig, men siden midt i firserne jævnt stigende antal. I dag fåtallig/almindelig forårs og almindelig/meget almindelig efterårsrastgæst. Efterårstallene har i en række år været de højeste på Sjælland, og specielt i de senere år har en del fugle holdt stand til helt ind i december.
Direkte træk kun registreret uregelmæssigt. I foråret set mellem 19/3 og 27/5 med flest fugle (57 %) i perioden primo - medio april. I efteråret set mellem 6/8 og 19/10 uden en tidsmæssig top. Langt de fleste trækobservationer er fra Korshage.
Ses tilfældigt som rastende udenfor Hovvig fra april til oktober. De fleste iagttagelser er fra Dybesø og Flyndersø i april - maj. Tidligere tilfældig, men siden 1990 årlig meget sjælden/sjælden ynglefugl i Hovvig. Højeste antal kuld 4 i 1995. Gennemsnitlig 1,7 kuld pr. år.

Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
24 114 17 59 47 276 265 280 170 52
+ + 6 50 21 32 35 316 328 362 282 49
+ + 1 13 7 13 12 75 558 65 36 10
1 1 12 95 30 70 46 500 586 565 370 125

1997: Første set i Hovvig 5/3. Nyt forårsmaksimum 17/4. Ynglefugle: 2 - 3 kuld (PG, EVR). Stadigt pænt efterårsniveau omend en lille tilbagegang spores. Sidste rapporteres juleaftensdag 24/12 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Rødhovedet And  Netta rufina  (1, 4, 0)
Tilfældig gæst, set 5 år.
1970: 24/8 1 han Hovvig.
1986: 1 han set 12/2-22/3 Nykøbing Havn, 28/3 1 Nykøbing Bugt, 8/5 - 22/6 i eclipse Hovvig/Ringholm og 25/9 - 25/10 Hovvig.
1987: 3/10 - 4/10 og 11/10 1 han Hovvig.
1989: 26/12 1 han Nykøbing Bugt.
1991: 8/5 1 hun Hovvig.
Escape kan ikke udelukkes specielt vinterfundene. Fuglen fra 1986 var ikke ringmærket.

DOFBasen:1997


1997:  Taffeland  Aythya ferina  
Sjælden ynglefugl og almindelig træk og vintergæst.
I Hovvig almindelig rastgæst fra august til marts og fåtallig/almindelig rastgæst fra april til juni. I forbindelse med islægning af Hovvig ses fra december til marts flokke i Nykøbing Bugt (max 80) og Skansehage Bugten (max 140). I deciderede isvintre ses rastende fugle i vågen ved Nykøbing Havn (max 90) og i mindre grad ved Rørvig Havn (max 48). På Korshage set uregelmæssigt forbiflyvende/trækkende fra marts til juni og august til december. Flest i marts og september-oktober. Tidligere uregelmæssig, i dag regelmæssig rastgæst i Dybesø, dog i stærkt varierende antal fra år til år. Flest ses fra oktober til december (max 130).
Årlig ynglefugl i Hovvig. Det gennemsnitlige antal ynglepar (registrerede kuld) er faldet fra 3,75 par 1973 - 1976, 3,1 par 1977 - 1986 til 1,9 par 1987 til 1996. Der er i de senere år også registreret en vis nedgang i efterårsrasttallene.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 15 ? 18 5 19 75 120 230 3 30
178 72 58 31 47 51 101 128 194 128 102 122
111 49 48 40 26 42 57 89 180 241 203 97
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

1997: Udenfor Hovvig disse: 4/1 1 Korshage + 1 Nykøbing Havn. Ynglefugle: 3 kuld i Hovvig. Desuden i Nykøbing Bugt : 13/10 4 , 27/10 3, 27/11 4 og 28/11 2.

DOFBasen:1997


1997:  Troldand x Taffeland Aythya fuligula x ferina
Tilfældig gæst.
1993: 11/3 -18/4 1 han Hovvig.

1997: 17/3 1 Hovvig (EH).

DOFBasen:1997


1997:  Troldand  Aythya fuligula  
Sjælden ynglefugl og meget almindelig træk og vintergæst.
I Hovvig meget almindelig som rastende i vinterhalvåret fra oktober til marts. Fra april - september fåtallig/ almindelig. Når Hovvig islægges ses alt efter vinterens strenghed flokke langs kysterne og i vågerne ved Nykøbing og Rørvig havne. Højeste rasttal fra diverse lokaliteter i vinterhalvåret. Nykøbing Bugt/Havn 510, Rørvig Bugt/Havn 250, Nakkehage 400 og Korshage/Skansehage 1605. I Dybesø uregelmæssig forårsrastgæst, flest i april, maksimum 15. Visse år mere talrig i november - januar, maksimum 700. Uregelmæssig forårstrækgæst på Korshage med flest fugle fra februar til april (98 %). Tilsvarende uregelmæssig de fleste efterår med flest fugle i oktober - november (93 %).
Herudover tilfældig som rastende i Nyrup Bugt ud for Plantagen og Dybesø.
Siden første ynglefund i Hovvig i 1972 stabil ynglefugl med gennemsnitlig 3,8 kuld pr. sæson.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
420 710 70 105 2 57 81 51 350 700 460
834 1050 584 348 114 59 57 58 130 434 608
317 334 332 245 64 54 66 81 66 227 360 422
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

1997: I januar - februar en del iagttagelser udenfor Hovvig: Flest ved Korshage: 1/1 150 V, 4/1 60 og 11/1 260. Desuden enkelte småflokke ved Skansehage, Nykøbing Bugt og Nykøbing Havn. Forårsobservationer udenfor Hovvig: 27/4 2 V Skærby Strand og 29/5 5 V Korshage. Ynglefugle: 1 - 3 kuld Hovvig. Efterårsrast ses ved Nykøbing Bugt maksimum 13/10 27.

DOFBasen:1997


1997:  Bjergand  Aythya marila  
Almindelig vintergæst, fåtallig/almindelig trækgæst for- og efterår samt meget sjælden/sjælden sommergæst.
I Hovvig en almindelig rastgæst fra december til maj, nogle år dog sjælden/fåtallig. I september - november oftest fåtallig. Fra juni til august meget sjælden/sjælden. I Dybesø en tilfældig forårsrastgæst og en uregelmæssig sjælden/fåtallig rastgæst fra oktober til januar. Største flok 15/10 1991 72. Desuden uregelmæssigt rastende fra november til marts ved Skansehage maksimum 23/2 1981 175, Nyrup Bugt udfor plantagen maksimum 5/2 1978 23, Nykøbing Bugt 21/3 1996 300 samt tilfældigt ved Nakkehage. På Korshage en regelmæssig rast/trækgæst. Flest fugle ses fra december til marts (83 %). De højeste dagstotaler fra de respektive måneder: 11/12 1984 640, 5/1 1992 1456, 8/2 1981 119 og 23/3 1986 161. Herudover en tilfældig sommergæst ved Korshage og Rørvig Bugt.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 8 7 2 2 3 76
480 674 702 338 137 3 1 1 1 33 37 193
123 144 128 81 44 1 1 1 1 11 71 133
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

1997: En række vinterobservationer fra Korshage: 5/1 325 N + Ø, 11/1 346, 26/1 25 Ø, 2/2 320 og 22/2 1 han. Efter de senere års fine standard, nærmest et bundår i Hovvig. Forår set regelmæssigt 23/2 - 30/4. Fra efteråret blot spredte observationer. Flest på årets sidste dag. Efteråret ved Korshage gav blot 2/10 1 NV og 3/10 3 NV.

DOFBasen:1997


1997:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Meget almindelig træk- og vintergæst samt fåtallig/almindelig sommergæst. Tilfældig ynglefugl.
Hovedparten af Ederfuglene ses rastende ud for Korshage og langs østkysten. Største dagstal fra hver måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17540 22000 30000 1000 300 150 55 95 450 6300 17000 17000

De største tal på øvrige lokaliteter, hvor der kan registreres over 1000 rastende er alle fra marts: 19/3 1978 15000 Rørvig Bugt, 9/3 1985 18000 Skansehage, 21/3 1982 3500 Nakkehage og 19/3 1977 5000 Kattegat ud for Plantagen. Forårstrækket kulminerer ultimo marts - primo april , men er svært at registrere på Korshage på grund af de rastende fugles lokale bevægelser. De 3 højeste dagstotaler: 31/3 1991 2820, 2/4 1988 1825 og 8/4 1985 1700. Fældningstrækkende hanner ses fra ultimo maj til august på Korshage og Skansehage. På efterårstræk er flest registreret fra ultimo september til ultimo oktober sammenfaldende med ankomst til overvintringslokaliteterne. De 3 største dagscifre: 28/9 1993 3000, 19/10 1985 1500 og 16/10 1988 1143 alle NV - N Skansehage - Hovvig. Tidligere tilfældig ferskvandsrastgæst i Hovvig, men siden 1990 næsten årlig. Flest registreret 26/3 1980 20. Tilfældig ynglefugl, som er konstateret ynglende på Kattegat kysten i 1981 - 1982 (1 par) og i Hovvig i 1996 (1 par).

1997: Maksimum rast Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1000 6000 250 3000 7000 15000 15000

Moderat første halvår. Andet halvår normalt niveau. Fra andre lokaliteter registreredes følgende maksimums tal: 25/3 334 Nykøbing Bugt, 21/10 5000 Skansehage og 25/11 2000 Kattegat ud for Plantagen. 2 reder i Hovvig blev begge plyndret, op til 5 fugle set her i april - juni. Trækoplysningerne er som sædvanligt få. Disse er alle set trække NV fra Hovvig: 27/9 180, 28/9 100, 29/9 305 og 15/10 30.

DOFBasen:1997


1997:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 18, 3)
Tilfældig gæst. Inden 1988 kun 1 fund 19/2 1978 1 2k han ud for Plantagen. Siden 1992 en meget sjælden, men årlig gæst, fortrinsvis set ved Korshage mellem november og februar. Desuden 2 forårsfund og et efterårsfund. Den tidsmæssige fordelingen ses nedenfor.

21 Kongeederfugle set ved Rørvig 1978-1997 fordelt på måneder og år.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 6 1 1 1 4 4
1978 1988 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1 1 1 5 1 2 6 1 3

1997: 1/1 og 5/1 1 hun R, 8/2 1 ad han R (EVR) og 31/12 1 hun R (HVR) alle Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 9, 0)
Tilfældig gæst, 8 iagttagelser alle fra Korshage.
1981: 1/1 1 han R.
1982: 15/2 1 hun R.
1990: 25/3 1 han V-R.
1992: 12/12 1 1k V efter forsøg på rast.
1994: 5/1 1 par NV, 21/1 1 hun V, 6/2 1 hun Ø og 11/3 1 hun R.
Set mellem december og marts.

DOFBasen:1973-97


1997:  Havlit  Clangula hyemalis  (393, 6885, 39)
Fænologi: 20/10 - 18/4
Tidligere fåtallig/almindelig, i dag sjælden/fåtallig gæst i vinterhalvåret og tilfældig sommergæst.
Ses langt overvejende langs nordkysten og syd på til Skansehage. De 3 største rasttal har alle mange år på bagen: 31/3 1979 190 ud for Plantagen, 17/4 1977 75 Korshage og 12/1 1982 75 Skansehage. De største træktal opnås ved at registrere kompensationstræk ved Korshage efter kraftig vind fra nord og nordvest både forår og efterår. De 3 største forårstræktal: 19/3 1975 336, 19/4 1980 303 og 4/3 1979 102. De 3 største efterårstræktal: 19/11 1980 62, 2/12 1986 45 og 26/11 1988 44. Tilfældig gæst fra medio maj til juli (set 6 år). Tilfældig som rastende på ferskvandslokaliteterne Hovvig og Dybesø.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 236 297 149 96 101
Maksimum 807 485 249 121 147

Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

1997: Fugle pr. måned Korshage.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 11 6 6 6 2 2

Simpel sammenlægning giver ovenstående mildt sagt magre resultat. Flest ses 2/2 med 7 hanner mod Ø. Sidste forår 16/4. Første efterår 2/10. Eneste observation udenfor Korshage 9/2 1 hun Rørvig Havn.

DOFBasen:1997


1997:  Sortand  Melanitta nigra  
Meget almindelig vinter- og forårstrækgæst, sjælden/fåtallig sommergæst og almindelig efterårstrækgæst.
De fleste Sortænder ses langs nordkysten fra januar til april. Fuglene ligger dog ofte langt til havs og større antal registres kun under specielle vejrforhold, så som vindkompenserende træk efter kraftige vest- og nordvestenvinde, ved rastoptællinger på vindstille dage, samt i vågerne i strenge isvintre. De største rasttal fra månederne januar til april fra Korshage er alle fra 1995, flere dage med 1000 i januar, 9/2 2660, 26/3 3500 og 2/4 13000. Aftager i antal i løbet af april og bliver fåtallig - sjælden som rastgæst på Korshage fra medio maj til august. Fra september til december fåtallig - almindelig. Maksimum tallene typisk ca. 100 fugle. I området fra Nyrup Bugt til Kattegat ud for Flyndersø raster normalt op til 500 fugle fra januar til primo maj. Største sommerrasttal her, juni 1977 150. Største december tal 18/12 1993 150. Optræder uregelmæssigt, men er dog den mest almindeligt forekommende havdykand på ferske lokaliteter. Set 8 år i Hovvig, 9 år i Dybesø og 3 år i Flyndersø.
Almindelig trækgæst på Korshage. Største vintertræk set i 15/1 1994 1270. Forårstrækket kulminerer i april. Gennemsnitlig sæsontotal 2300, maksimum 12477 i 1991. De 3 højeste forårsdagstotaler: 9/4 1991 11315, 25/3 1990 4555 og 4/4 1995 2650. Hanner ses regelmæssigt på sommer/fældningstræk på Korshage og Skansehage, flest er registreret ultimo juli. Højeste dagstotal 28/7 1995 350. Efterårstrækket kulminerer i september. Gennemsnitlig sæsontotal 702, maksimum 1991 1631.
Procentvis fordeling af trækkende fugle pr. måned på Korshage, 20 år i perioden 1975 – 1996.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 8,2 16,3 41,5 3,9 1,5 6,5 1,9 5,8 3,7 4,1 0,6

1997: Korshage træktotal pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
270 2167 21 6 7 130 2982 541

Højeste dagstotal forår og efterår respektive: 11/4 661 og 23/9 minimum 1026. Maksimum rast forår Korshage 28/3 300 og efterår 23/9 300. Højeste antal ud for Plantagen 25/11 350. Desuden set i Dybesø 16/4 2 og Hovvig, hvorfra denne stribe iagttagelser foreligger: 9/3 1 hun, 19/3 1 han, 28/4 1 han, 30/4 1 par, 5/5 og 2/6 1 han.

DOFBasen:1997


1997:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Fåtallig/almindelig vintergæst, fåtallig forårstrækgæst og sommergæst samt fåtallig/almindelig efterårstrækgæst.
Træffes rastende i svingende antal ud for nordkysten, flest ud for Plantagen. De største antal er fra vintermånederne (se nedenfor). Højeste antal fra en mild vinter 21/1 1989 395 ud for Plantagen og Dybesø. I 1979 (hårdeste isvinter i perioden) sås store flokke ud for Korshage fra medio februar til primo marts, flest 20/2 1700. Største rasttal udenfor nordkysten 4/2 1979 150 Skansehage. Ellers sjælden/fåtallig rastgæst langs østkysten og tilfældig ved Nakkehage/Nykøbing Bugt. Tilfældig som ferskvandsrastende, kun set 7/5 1977 1 Hovvig, 25/3 1986 1 Flyndersø og 29/4 - 1/5 1994 1 Dybesø.
Største antal rastende pr. dag for hver måned fra Nyrup Bugt, Plantagen til Korshage 1976 – 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
395 1700 600 100 139 50 30 50 30 80 5 205

I milde vintre sjælden/fåtallig på vindafdriftstræk på Korshage flest registreret 23/1 1993 112.
Fåtallig forårstrækgæst på Korshage, gennemsnitlig forårstotal 128, maksimum 653 i 1986. Flest ses vindkompenserende efter kraftige vinde fra vindretninger mellem V og N ultimo marts. De 3 højeste dagstotaler: 23/3 1986 387, 26/3 1995 150 og 29/3 1987 113.
Fældningstrækkende hanner registreres på Korshage og Skansehage med flest fugle ultimo juli. Højeste dagstotal på Korshage 22/7 1978 236 og Skansehage 31/7 1977 157.
Fåtallig, enkelte år almindelig, efterårstrækgæst på Korshage fra ultimo august til medio november. Flest i vestenvindsdominerede efterår, hvor havobsaktiviteten er stor i september - oktober. Gennemsnitlig total 336, maksimum 2099 i 1978. De 3 højeste dagstotaler: 21/9 1978 296, 8/10 1981 192 og 8/9 1985 129.
Procentvis fordeling af trækkende fugle pr. måned på Korshage 1976 -1996.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 2,5 12,3 6,1 1 0,5 9,7 10,5 23,6 21,8 6,6 1,4

1997: Største rasttal ud for Plantagen: Første halvår 16/2 35 og andet halvår 25/11 110.
Trækkende fugle pr. måned fra Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 0 10 16 4 0 0 0 539 209 1 1

Foråret lidet imponerende 5/3 - 11/5 i alt 30 trækkende. Efteråret bød under de gode havfugle trækdage i september - oktober på en del: 8/9 - 9/11 749 trækkende, hvilket er dobbelt op i forhold til gennemsnitstotalen. Største dagstotaler 22/9 59, 21/9 168 og 1/10 55

DOFBasen:1997


1997:  Hvinand  Bucephala clangula  
Almindelig/meget almindelig gæst i vinterhalvåret og fåtallig/almindelig sommergæst.
De fleste fugle ses i Hovvig. Enkelte år er større aften koncentrationer set i februar, marts og april. I strenge vintre ses større koncentrationer langs kysterne alt efter issituationen. I deciderede isvintre når, Roskilde og Isefjorden fryser til, koncentreres Hvinænderne i store flokke i vågerne, og området er da af national betydning for arten.
De største tal fra andefugletællingerne fra december til april: 21/2 1982 4870 Korshage - Skredbjerg, 21/1 1996 3800 Nykøbing Bugt, 31/3 1979 3425 efter hård isvinter, 26/12 1981 1426 (østkysten) og 4/4 1984 1000 Korshage. Regelmæssig men oftest sjælden/fåtallig som rastende i Dybesø. Et enkelt større tal foreligger dog 2/4 1982 210.
Fåtallig - almindelig som oversomrende fra maj - september i Hovvig. Uregelmæssig som sommergæst udenfor Hovvig. Regelmæssig oftest fåtallig forårstrækgæst på Korshage set fra medio februar til medio maj. Flest fugle primo - medio april. De 3 højeste dagstotaler fra foråret: 11/4 1989 130, 16/2 1975 104 og 15/4 1984 98.
Tilsvarende regelmæssig, men oftest fåtallig efterårstrækgæst med flest fugle sent på sæsonen i november- december.
De 3 højeste dagstotaler: 10/11 1991 120, 31/12 1995 110 og 2/11 1996 44.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
220 98 165 102 35 108 82 100 87 50 50
203 736 384 459 129 37 161 143 75 155 121 122
102 301 391 350 68 31 88 97 56 89 152 129
620 180 2500 1234 400 130 260 320 250 500 510 700

1997: Et par større vintertal: 11/1 1410 Korshage og ½ 1300 Nykøbing Bugt. Et ret svagt år i Hovvig. Fra Korshage: 27/3 - 16/4 79 forårstrækkende, flest 7/4 23. Beskedne meldinger fra andet halvår, flest rastende udenfor Hovvig 13/10 56 og 22/11 36 begge Nykøbing Bugt. Endvidere fra Korshage 24/10 22 og 13/12 7 N.

DOFBasen:1997


1997:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 228, 61)
Fænologi (19/10) 17/11 - 30/3 (7/5)
Fåtallig vintergæst og tilfældig sommergæst.
Fåtallig, tidligere sjælden gæst i vinterhalvåret oftest i området Hovvig og „omegn“. De 3 største tal: 1/1 1996 42 Nakkehage, 12/12 1993 17 Hovvig og 31/12 1995 14 Nykøbing Bugt. Uregelmæssig som rastende i Dybesø. Set fra januar til april. Bortset fra 9/4 1987 4, kun enlige fugle. Tilfældig forårstrækgæst på Korshage ultimo marts/primo april. Eneste udenfor denne periode 7/5 1978 1, hvilket er områdets seneste forårsobservationer. Eneste sommeriagttagselse er 7/7 1985 1 hunfarvet Hovvig. Tilfældig trækgæst i december på Korshage.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 2 4 8 8 35
Maksimum 5 6 16 11 61

1997: 4/1 19 hanner og 26 hunner Rørvig Havn + Rørvig Bugt, 5/1 3 hanner og 9 hunner Rørvig Havn, 7/1 hele 53 Skansehagebugten (PCC), hvilket er ny rekord på Rørvighalvøen. 11/1 svundet ind til 1 Skansehage. Hovvig: 23/2 2 hanner og 1 hun og fra andet halvår 4/11 1 par og 22/11 3 hunner. Desuden en iagttagelse fra Korshage 13/12 1 hun N.

DOFBasen:1997


1997:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Sjælden ynglefugl og almindelig træk- og vintergæst.
Formodentlig den mest underregistrerede (kedelige) andefugleart. Status vanskelig. Træffes om vinteren rastende langs kysterne og i milde vintre også fåtalligt i Hovvig. I milde vintre normalt meget spredt i småflokke langs halvøens kyster (maksimum på andefugle tælling 245). I hårde vintre kan større isvågekoncentrationer opleves primært omkring Korshage.
De største tal: 1/2 1982 591, 11/2 1979 470 og 8/1 1982 450. Største vintertal fra et par andre lokaliteter: 2/2 1980 180 Skansehage og 9/2 1991 110 Nakkehage. I forårsmånederne en del trækbevægelser på Korshage. De 3 højeste dagstotaler er alle fra ultimo marts: 25/3 1977 290, 29/3 1987 242 og 25/3 1989 190. Almindelig som rastende i Hovvig om foråret, flest medio april - medio maj. I Dybesø fåtallig forårsrastgæst, flest set i maj, op til ca. 40 ved flere tilfælde.
Fra kystlokaliteterne, Korshage undtaget, er 10/4 1979 104 ud for Plantagen højeste antal fra foråret. Sjælden ynglefugl langs kysterne og i Hovvig.
De bedste år registreres ca. 5 - 6 kuld. Fra efteråret er større trækbevægelser især registreret medio oktober - medio november. De 3 største tal: 16/11 1975 500, 15/10 1977 290 og 12/11 1985 235.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 49 209 129 32 4 9 12 1 17
11 21 82 121 104 18 10 2 5 16 12 11
5 8 32 71 65 26 9 4 5 7 4 4
41 73 88 221 182 68 25 30 16 30 30 38

1997: Ingen større vintertal. 16/2 - 27/4 254 trækkende Korshage, flest 11/4 178. Ynglefugle: 3/8 1 hun m. 14 pull Skredbjerg. Fra efteråret 14/9 - 25/11 i alt 151 trækkende, flest 20/9 44.

DOFBasen:1997


1997:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Fænologi: 26/10 – 23/4
Fåtallig vintergæst , sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst.
Ses rastende langs kysterne i vinterhalvåret (november til marts). I isvintre store tal i vågerne alt efter issituationen. De 3 største antal: 14/1 1979 4290 Skansehage - Nakkehage - Nykøbing Bugt, 27/12 1979 1481 Skansehage - Nakkehage og 11/2 1979 850 Nykøbing Havn.
Sjælden til fåtallig på forårstræk ved Korshage, flest fugle primo april. De 3 største træktal: 5/4 1987 77, 5/4 1987 40 og 7/4 1995 29.
Optræder som sjælden til fåtallig rastende i Dybesø om foråret med flest ultimo marts til primo april, op til 21 ved flere lejligheder. Om efteråret uregelmæssig og sjælden her.
I Hovvig regelmæssig oftest sjælden/fåtallig rastgæst med nedenstående månedsmaksimumtal i perioden.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 60 82 55 2 2 0 0 3 12 18 33

1997: Største vinterrasttal fra diverse lokaliteter: 4/1 400 Rørvig Havn, 11/1 70 Nykøbing Havn og 85 Korshage, 26/1 35 Skredbjerg og 1/2 230 Hovvig. Meget beskedent forårstræk og for første gang i mange år ingen trækrapporter fra april. Til gengæld lidt vinterbevægelse: 1/1 51 V og 4/1 52 V + 50 S. Regulært forårstræk kun set 25/3 3 og 26/3 1. Sidste observation fra foråret en halvsen 4/5 1 Hovvig. Første efterår 23/10 1 hun V Korshage. Største antal fra efteråret 26/11 18 S Hovvig og 31/12 8 Korshage.

DOFBasen:1997

rapp/1997/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1