Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1997:due

Rapport 1997

Duer - Spætter


1997:  Huldue  Columba oenas  
Tilfældig yngletrækfugl, fåtallig/almindelig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst samt meget sjælden/sjælden sommer- og vintergæst.
Et ynglepar i 1974.
Forårstrækket kulminerer normalt primo/medio marts. Hulduetrækket er som regel meget koncentreret, og nogle år ses mere end halvdelen af årets fugle på bare en enkel eller to dage.

Største 17/3 1986 12/3 1978 26/3 1984 12/3 1974 29/3 1980
trækdage 803 373 351 342 300

1997: Et ualmindeligt lille år med blot 63 trækkende forårs­fugle, hvilket er absolut bundnotering. Kun to dage med over 10 fugle: 23/3 14 og 26/3 12. Meget få fugle medio marts.
Efterårsfugle: 28/9 1 SV Hovvig, 1/10 4 SV Korshage og 12/10 2 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Ringdue  Columba palumbus  
Meget almindelig/almindelig yngletrækfugl, meget almindelig forårstrækgæst og almindelig efterårs- og vintergæst.
Arten yngler i skov- og sommerhusområderne på hele halvøen. Bestanden i visse områder er meget tæt og skønnes at være på 250 - 650 par.
Allerede i februar ses de først trækforsøgende fugle på Korshage, men trækket kulminerer normalt først primo april. På gode trækdage kan den ene store flok efter den anden ses udtrækkende over Korshage, lige fra den tidlige morgenstund til langt op af formiddagen.
Efterårstrækket er derimod yderst begrænset, og kun 15/10 1977 med 7330 fugle kommer på linie med de gode forårstrækdage.

Største 7/4 1996 3/4 1974 8/4 1996 22/3 1981 10/4 1979
trækdage 27020 15025 14435 10070 9316

1997: Med kun sølle 6716 trækkende forårsfugle, blev det også for Ringduen laveste notering i 25 år! Der var ellers lagt op til et godt jubilæumsår, efter sidste års forrygende for­årstræk.
Bedste dage: 1/3 555 Ø, 23/3 1340 Ø, 10/4 700 og 17/4 480.
Rastende fugle: 11/3 220 Hovvig, 19/3 90 Nykøbing og 23/3 110 Hovvig. Fra efteråret foreligger kun 11/10 200 SV Skansehage.

DOFBasen:1997


1997:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Fåtallig ynglestandfugl, sjælden forårs- og efter­årstræk­gæst.
Arten yngler fåtalligt i byområderne. Tidligere var den almindelig i sommerhusområderne (1970'erne), men arten er gået meget tilbage de seneste år. Bestand vurderes til 20 - 50 par. Trækforsøgende fugle kan ses på Korshage foråret igennem, samt om efteråret - dog i mere begrænset omfang.

1997: Som vanligt blev der set trækforsøgende fugle på Korshage, flest 10/4 5, 17/4 5, 7/4 4 og 17/5 4. Ingen trækobservationer fra efter­året.

DOFBasen:1997


1997:  Turteldue  Streptopelia turtur (5, 86, 4)
Meget sjælden forårstrækgæst og tilfældig sommergæst. Uregel­mæssig efterårsgæst.
Turtelduen iagttages næsten årligt i området. Kun i 1977 og 1991 blev der ikke set Turtelduer. Observationerne fordeler sig på 86 forårs-, 1 sommer- og 4 efterårsfugle, med stør­steparten ultimo maj/primo juni. I foråret 1989 blev der set hele 12 fugle, hvilket er højste notering. Tidligste fund stammer fra 29/4 (1983).

Årstotaler 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Middel / Max 3 / 5 4 / 5 4 / 8 5 / 12 3 / 5

1997: Et godt år med 4 forårsfugle: 17/5 1 rast Nørrevang, 24/5 1 til rast Korshage sammen med en Tyrkerdue og 7/6 2 S Korshage. 

DOFBasen:1997


1997:  Lille Alexanderparakit Psittacula krameri (0, 1, 0)
Tilfældig gæst, 3 iagttagelser af 1 fugl.
1989: 12/4 1, 14/4 1 og 15/4 1 alle trækforsøgende Korshage.
Dette farverige indslag sås trækforsøgende på 3 forårsdage i 1989. Alle trækforsøg var sammen med Ringduer, dog vente fuglen om, så snart den kom til kysten. Forvildede bestande findes i England, Holland, Belgien og Tyskland.

DOFBasen:1997


1997:  Gøg  Cuculus canorus  
Fåtallig/almindelig yngletrækfugl, fåtallig forårstrækgæst og sjælden efterårstrækgæst.
Gøgen yngler i hele området bortset fra i de tætteste byområder. Bestanden vurderes til 40 - 60 par.
De første fugle ankommer ultimo april/primo - medio maj, mediandato 5/5. De tre tidligste iagttagelser er fra april: 25/4 1993, 30/4 1974 og 30/4 1995.
Gøgen er sværere at registrere om efteråret, trækker sydpå i august - oktober. De tre seneste registreringer er fra 28/9 1997, 6/10 1985 og 8/10 1993.

1997: De første fugle blev konstateret 4/5 1 Nørrevang, 5/5 1 Korshage og 6/5 1 Korshage. Daglig registreret fra 11/5 med flest 12/5 6, 5/6 6 og 23/5 5. Ingen iagttagelser af trækkende fugle i år. Efterårs­fund: 28/8 1 Korshage og 1 Flyndersø, 31/8 1 Hovvig og 28/9 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Høgeugle  Surnia ulula (0, 9, 0)
Tilfældig gæst, 15 observationer af 5 fugle fra 1983 og 4 fra 1984.
1983: 4/10 1 Ringholm, 5/10 1 Skansehage, 15/10 1 og 5/11 1 Korshage samt 6/11 (ny fugl (LL) ifølge SU rapport 1982 - 84) - 20/11 i alt 7 observationer af 1 fugl Korshage.
1984: 25/3 1, 26/3 1 og 27/3 1 alle Korshage samt 2/4 1 Borgmesterskoven.
Høgeugleinvasionen i Danmark i 1983/84 resulterede i minimum seks forskellige fugle i Nykøbing-Rørvigområdet. Invasioner af Høgeugler i Danmark er yderst sjældne, og der går normalt årtier imellem større invasioner.  

Rettet 8/11-2019 LB: Korshage 5/11 og 6/11 forskellige fugle!

DOFBasen:1997


1997:  Natugle  Strix aluco  
Fåtallig ynglestandfugl.
Natuglen findes i hele området, og er nemmest at registrere i det tidlige forår på hannernes tuden. På trods af observationer fra stort set alle områder, foreligge der kun få sikre ynglefund fra de senere år. Områdets natuglebestand er helt sikkert overset, og det må formodes at ynglebestanden er på mindst 20 par.
Sikre ynglepar:

1975 1977 1978 1979 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997
9 15 4 3 3 2 2 2 5 3 1 1 2 1 5 3 3

1997: Årets 3 registrerede ynglepar er alle fra Hovvig, hvor der hen­holdsvis var 2, 2 og 3 unger pr. kuld. Arten er dog bemærket i hele området, og det må formodes at der er overset nogle ynglepar fra de øvrige lokaliteter.

DOFBasen:1997


1997:  Skovhornugle  Asio otus (1, 69, 6)
Meget sjælden/sjælden yngletrækfugl og uregelmæssig træk- og vintergæst.
Skovhornuglen registreres lettest enten i det tidlige forår på deres tuden eller nemmest i maj/juni på ungernes kalden. Sikre ynglepar:

1974 1975 1977 1984 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997
1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1

Meget få observationer udenfor ynglesæsonen: Januar 1, februar 1, marts 5, april 9, august 5, oktober 1 og december 1.
1997: Et ynglepar fra Hovvig havde 2 unger. Desuden blev der yderligere konstateret 3 fugle 19/4 1 Korshage, 3/6 1 Østerlyng og 3/6 1 Nørrevang.  

DOFBasen:1997


1997:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 292, 10)
Meget sjælden/sjælden forårs- og efterårstrækgæst samt tilfældig sommer- og vintergæst.
Arten optræder hyppigst medio april på Korshage enten trækkende eller rastende i lyngområdet. Om efteråret er den tillige set i nordvestlig kuling lang ude over Kattegat!

1997: Et pænt år med 10 fugle, alle obs:

18/4 1 R Korshage 5/5 2 Korshage/Nørrevang 17/5 1 Korshage
25/4 1 NØ Korshage 6/5 1 R Korshage 18/5 1 R Korshage
26/4 1 Ø Korshage 9/5 1 R Korshage 2/10 1 SV Korshage

DOFBasen:1997


1997:  Perleugle  Aegolius funereus  (1, 2, 0)
Tilfældig gæst, 2 observationer.
1976: 6/3 1 R Korshage.
1982: 6/10 1 R Borgmesterskoven.
Begge iagttagelser af denne lille og svært tilgængelige ugleart falder uden for de seneste invasionsperioder, 1971/72 og 1985/86. Fuglen fra 1976 havde dog sandsynligvis opholdt sig på Korshage i et stykke tid, da der lå mange gylp under træet, hvor den sad!

Tilføjelse 21/1 2017 LB: 1/3 1956 1 død Rørvig By (Gamle SU observationer).

DOFBasen:1997


1997:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 22/22, 2/3)
Sjælden forårstrækgæst og meget sjælden sommer- og efterårsgæst.
Natravnen er ikke konstateret ynglende i området, men arten kan være overset. De fleste fund stammer fra områderne ved Plantagen, Korshage, Skansehage og Hovvig. Disse områder må også betegnes som de mest potentielle ynglelokaliteter. Arten har nu været årlig siden 1992, en god tendens for Rørvigområdet.
Antal Natravne per år:

Oprindelig tabel 1997:
1977 1978 1981 1983 1984 1987 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997
6 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3
Revideret tabel:
1977 1978 1981 1983 1984 1987 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997
3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3

Rettelse til 1996: 1/5 læs 21/5, dermed i alt 3.
1997: Et rigtig flot år med rastende fugle i Hovvig: 19/5 1 han + 1 hun, 21/5 1 han, 22/5 1 han + 1 hun jagende, 23/5 1 han + 1 hun jagende og 24/5 1 hun. Sidstnævnte dato endvidere 1 hun rast Dybesø.

DOFBasen:1997


1997:  Mursejler  Apus apus  
Fåtallig yngletrækfugl, almindelig/meget almindelig forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
Ynglebestand vurderes til 40 - 50 par, alle i Nykøbing by.
Mursejleren er en rigtig forårsbebuder og ses fra primo/medio maj. Tidligste ankomst er 2/5 1987, seneste 19/5 1977 og en mediandato 8/5.
Der bliver ikke alle år set/talt lige mange trækkende Mursejlere, flest i 1989 med 18150 trækkende fugle, færrest i 1990 med 210!
Efterårstrækket er mere diffust uden større trækobservationer.
De seneste registreringer er 28/9 1974 og 1996, 2/10 1990 og 3/10 1978.

1997: Årets første fugle blev set 4/5 1 Brentebjerg, 9/5 1 Hovvig og 11/5 1 Korshage. Kun to trækdage er noteret: 17/5 211 Ø og 24/5 387 Ø.
I Hovvig rastende 105 fugle 6/7, og de sidste fugle sås 24/8 2 rast og 29/8 1 rast ligeledes Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Alpesejler  Apus melba  (0, 1/1, 0)
Tilfældig gæst fra Mellem- og Sydeuropa, 1 observation.
1984: 5/6 1 S Korshage.
Denne luksussejler trak forbi Korshage, efter en lang periode med varm sydøstenvind. Dagen efter blev en Alpesejler set på Getterö­en i Sverige, kunne godt være samme fugl!


1997:  Isfugl  Alcedo atthis (0, 23, 0)
Uregelmæssig gæst, 23 fugle.
Isfuglen er ikke årlig i Rørvigområdet, men når den dukker op, raster den ofte i lang tid. Alle iagttagelser er fra Hovvig, på nær 2 Rørvig Havn (1984 og 1990) og 1 flyvende gennem skoven ved Korshage i 1975.
Antal Isfugle per år:

1975 1976 1977 1978 1981 1984 1989 1990 1992 1994 1995
3 2 2 4 2 3 1 1 2 2 1

DOFBasen:1997


1997:  Biæder  Merops apiaster (0, 2, 0)
Tilfældig gæst fra Mellem- og Sydeuropa, 2 observationer.
1979: 29/5 1 V Plantagen.
1993: 31/5 1 Ø Nykøbing.
Biædere optræder almindeligvis kun i Danmark i varmeperioder ultimo maj - medio juni. Begge observationer fra området stammer da også fra denne periode.
 
DOFBasen:1997


1997:  Ellekrage  Coracias garrulus  (0, 1/1, 0)
Tilfældig gæst fra Syd- og Sydøsteuropa, 1 observation.
1982: 19/6 1 R Nørrevang.
Ellekragen kom først på Rørviglisten, da den blev opdaget i Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsrapport! Det er eneste „hit“ fra området, som ikke er set af nogle de „lokale“ folk. Notes­bøgerne blev alle checket, men ingen var på Nørrevang den dag!

DOFBasen:1997


1997:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 13, 0)
Meget sjælden forårstrækgæst og tilfældig sommer- og vinter­gæst fra Mellem- og Sydeuropa.
Mest bemærkelsesværdig var fuglen fra efteråret 1993, som huserede i diverse villahaver i Rør­vigområdet. Fuglen blev i området året ud. Det var sand­syn­ligvis samme fugl, der i januar dukkede op igen, denne gang i Nykøbing. Et kraftig sne­fald i februar var dog for meget, og selvom fuglen blev sat i pleje, døde den samme dag.
Antal Hærfugle per år:

1975 1976 1983 1984 1985 1992 1993 1994 1995
1 1 2 1 1 1 3 2 1

DOFBasen:1997


1997:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 458, 10)
Uregelmæssig ynglefugl, sjælden forårstrækgæst og meget sjælden efterårstrækgæst.
Vendehalsen er kun med sikkerhed konstateret ynglende 1 gang i Rørvigområdet (1974). Flere sommerobservationer tyder dog på, at den måske har ynglet flere gange. Vendehalsen kan allerede ses fra ultimo april, men er talrigest primo - medio maj.
Rørvigom­rådet er nok en af Sjælland bedste vendehalslokalite­ter, desværre udviser artsforekomsten en faldende tendens de seneste år. Om efter­året ses arten meget sjældent medio au­gust - primo oktober.

1997: Det dårlige forår blev tildels opvejet med hele 5 efterårs­fugle:
25/4 1 Nørrevang, 4/5 1 Brentebjerg, 5/5 1 Korshage, 8/5 1 Dybesø/Plantagen, 14/5 1 Korshage, 23/8 1 Korshage, 25/8 3 Korshage og 26/8 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Sjælden/fåtallig ynglestandfugl, meget sjælden forårs- og efterårstrækgæst.
Sortspætten indvandrede til Sjælland omkring 1960, og den første fugl i Rørvigområdet blev set i 7/4 1963. De første yng­lefund er fra 1974, hvor 2 - 3 par blev registreret. Selvom Sortspætten er let at konstatere på sit kald, er det påfaldende svært at finde den ynglende. Områderne Korshage, Skanseha­ge, Ringholm og Plantagen er nogle af de bedste ynglelokali­teter, men det er dog langt fra hver år, at Sortspætte er konstateret ynglede på alle lokaliteterne samtidig. Yngle­bestanden er nok tildels overset, og de årligt mange observa­tioner tyder på en stabil be­stand på en 4 - 8 par.
Antal sikre ynglepar per år:

1974 1975 1977 1978 1979 1980 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
2 - 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1

1997: Efter en årrække med fund af ynglepar, er der ikke ind­rapporteret nogle i år. Sortspætten er dog registreret på de fleste lokaliteter i normalt antal. Der er heller ikke registreret nogle trækkende fugle i 1997.

DOFBasen:1997


1997:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Almindelig ynglestandfugl, meget sjælden/sjælden forårs- og efterårstrækgæst.
Stor Flagspætte yngler stabilt i hele området. Bestanden vurderes til 50 - 75 par. Efter større invasioner fra Nordskandinavien ses træk- og trækforsøgende fugle på Korshage. Flest foråret 1973 med op til 25 om dagen.

1997: Iagttagelser fra hele området, dog kun 2 ynglepar ind­rappor­teret, Hovvig og Østerlyng. 1/3 1 trækforsøgende Kors­hage er eneste trækobservation.

DOFBasen:1997


1997:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor (3, 31, 2)
Tilfældig ynglefugl. Uregelmæssig stand/­trækfugl primo januar -­ ul­timo maj og ultimo august - ultimo novem­ber.
Lille Flagspætte er kun konstateret ynglende i område i 1976.
Arten er hyppigst i april/maj som trækforsøgende eller ra­stende i elleskov.
Månedlig fordeling af 32 fund (en uden dato):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 10 6 2 0 1 1 4 4 0

1997: Et dejligt gensyn med denne art, som ikke blev set sidste år: 4/5 1 Ø Skanse­hage (KES) og 25/10 1 rast Nykøbing (LB).

DOFBasen:1997

rapp/1997/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1