Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1997:hns

Rapport 1997

Hønsefugle


1997:  Agerhøne  Perdix perdix  
Sjælden ynglestandfugl.
Har været i tilbagegang igennem hele perioden, men der er desværre kun få tal, der belyser dette. Eneste sted, hvor vi har haft nogenlunde styr på bestanden er Korsha­geområdet, hvor det er gået meget hurtigt ned af bakke fra 4 - 6 par i 1973 til dagens 0 -1 par. Mere end 1 par er kun registreret i 1974 (1-2), 1975 (3), 1978 (2-3) og 1991 (1-3).
Eneste samlede vurdering fra et større landbrugsområde er fra 1995, hvor der registreredes 5 ynglepar på Nakkehalvøen.
Især i vinterhalvåret ses af og til større flokke, de 5 største flokke: 8/9 1994 32 Brentebjerg, 17/2 1979 23 Hovvig, 10/2 1979 22 Hovvig, 24/7 1976 16 Korshage og 4/2 1979 12 Hovvig.

1997: Blot 7 iagttagelser. Årets vinteriagttagelse 11/1 7 Nakkehage er eneste obs med flere fugle. Set fire steder i yngletiden: 26/4 1 Nørrevang, 4/5 1 par Nakke Nord, 12/5 og 14/5 1 par Korshage samt 31/5 1 Hovvig. En sensommerobservation 5/8 1 Nakke Skov afsluttede årets lidet imponerende serie, der mindst omfattede 12 forskellige fugle.

DOFBasen:1997


1997:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 5/5, 3/5 - 6)
Tilfældig gæst, 5 forekomster:
1982: 25/5 1 hørt nær Nykøbing.
1995: 26/5 1 hørt trækkende NØ, 31/5, 11/6, 12/6 og 16/6 1 hørt samtlige Hovvig, i alt 3 - 5 fugle.
1996: 6/6 1 hørt trækkende Langesømosen.
Vagtelen kan optræde invasionsartet i varme tørre somre. Forekomsten på lands­plan i 1995 med 119 - 122 fugle var den største siden 1964.

1997: Vejret i 1997 var tilsyneladende også optimalt. For første gang registrerede vi mere end én fugl på en dag: 24/5 2 Nakke Nord og 1 Nørrevang (LB, JB), 25/5 1 Nakke Nord (PEL) og 31/5 2 set flyvende Nørrevang (KB).
Hvorvidt tredie år i træk med observationer udgør en tendens kan kun fremtiden vise. Det varer måske ikke længe inden Vagtelen er mere almindelig end Agerhø­nen på vore breddegrader!

DOFBasen:1997


1997:  Fasan  Phasianus colchicus  
Almindelig ynglestandfugl. Bestanden skønnes at ligge på 200 - 500 par.
Diverse forfattere har ofte haft svært ved at skrive noget fornuftigt om denne art. Blandt guldkornene fra tidligere rapporter skal følgende fremhæves: Ja (1975). Denne fauna forfalskning ses stadig (1976). Almindelig asiatisk gæstearbejder (1982). Mangelfuldt materiale. Kan tyde på at observatørerne ikke tager denne art alvorligt (1986). Har størst interesse på tallerkenen (1989). Der er indkommet hele 13 obs, heraf 1 med tid på!!!! (1991). Efter at det i januar i forfatterens have konstateredes, at den endnu ikke var uddød, tabte alle interessen for arten (1992).

1997: Årets genistreg må være denne konklusion - materialet viser ikke nogen entydige tendenser.

DOFBasen:1997


1997:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Fænologi: (12/1) 21/3 - 22/10 (14/12).
Fåtallig yngletrækfugl og trækgæst samt uregelmæssig vintergæst.
Arten lever skjult og høres mere end den ses, registrering kan derfor være vanskelig.
Skov- og Naturstyrelsen optællinger af ynglebestanden i Hovvig har i de seneste år varieret mellem 15 (1990) og 30 - 35 par (1994). Ved traditionelle besøg i Hovvig er dækningsgraden for arten oftest meget dårlig, og vi har kun undtagelsesvis noteret to-cifrede antal: 17/5 1992 > 20 hørt og medio oktober 1976 op til 12 per dag. Vinterfund i Hovvig: 1/12 1974, 14/12 1986, 7/12 1991 og 17/1 1992.
Ses stort set hvert andet år i Flyndersø, tilsyneladende mere stabil tidligere. Ændringen kan muligvis skyldes mindre intense besøg i de senere år. Yngel konstateret et par gange midt i 70'erne med 1976 som det absolutte topår med 2 - 4 par og op til 16 fugle per dag i juli. Antal af år med observationer i Flyndersø har været nogenlunde konstant: 5 i 70'erne, 3 i 80'erne og 4 i 90'erne, men i 80'erne og 90'erne foreligger der kun 5 iagttagelser per årti. Vinterfund: 22/1 1984.
Dybesø: 12 iagttagelser fordelt på 10 år. Et vinterfund 12/1 1985, seks forårsobservationer mellem 4/3 og 26/4, to sommerfund 8/6 1975 2 og 6/6 1984 samt tre efterårsobservationer mellem 29/9 og 14/11.
Øvrige observationer: 7/4 1979 1 ved p-pladsen Korshage og 12/5 1988 1 hørt nattrækkende over Nykøbing.

1997: Kun registreret i Hovvig. Yderdatoerne blev 16/4 og 5/10. 8 - 10 kuld i følge Skov- og Naturstyrelsens opgørelse. Årets største tal: 16/8 4 og 17/8 3.

DOFBasen:1997


1997:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>50 52+, 18 19, 1)
Uregelmæssig forårstrækgæst og tilfældig efterårstrækgæst.
Iagttaget i følgende forår: 1972, 1976, 1980 - 1983, 1987, 1989 og 1992. Masseforekomst i 1972 med over 50 fugle, ellers ikke mere end 2 fugle per år. Set i perioden 19/4 - 12/7. Bedste tidspunkt er sidst i maj, hvor arten er registreret i 5 af de 9 år med forårsiagttagelser.
Efterårsfund: 22/8 1974 1, 1/9 1979 1 og 27/8 - 3/9 1996 flere observationer af mindst 3 forskellige fugle. Det skal bemærkes, at vi disse år havde meget tørre somre og som en følge heraf lav vandstand i vigen.
Kun 1 registrering udenfor Hovvig: 17/6 1972 1 spillende Skallemosen, Nakke.

1997: I en tør sensommer var arten atter fast inventar i Hovvig. Set 16/8, 17/8, 18/8, 23/8, 24/8 og 30/8 (LB, m.fl.). Alle gange i rørskovskanten SV for bådhuset, så der er rimeligt at antage, at det har været samme fugl.

DOFBasen:1997


1997:  Engsnarre  Crex crex  (1, 2, 0)
Tilfældig gæst, 2 forekomster:
1973: 1 hørt 22/6 og 23/6 Hovvig.
1975: 1 hørt sidst i maj i Hovvig.
Engsnarren er gået kraftigt tilbage i store dele af sit udbredelsesområde. Naturplejen i Hovvig har ikke kunnet opveje dette.

Tilføjelse 21/1 2017 LB: 19/5 1917 1 skudt Nykøbing (Gamle SU rapporter).

DOFBasen:≤1997


1997:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Fænologi:(17/1) 30/3 - 14/10 (24/12).
Fåtallig yngletrækfugl, sjælden trækgæst og tilfældig vintergæst.
Ynglebestanden vurderes at ligge på 30 - 60 par, heraf de 15 - 30 par i Hovvig og resten fordelt i diverse småsøer og moser (f.eks. Dybesø 0 - 1, Flyndersø 0 - 2, Langesømosen 0 - 1).
De største rasttal: 15/8 1994 35, 18/8 1994 28, 28/10 1995 15, 24/8 1996 14 samt 8/10 og 10/10 1995 13 er alle fra Hovvig, kunne tyde på, at arter er gået frem på lokaliteten i de seneste år. Denne konklu­sion er dog noget usikker, idet rapporteringsfrekvensen på arten gennemgående har været ret lav.
Max rasttal per måned i Hovvig 1973 - 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 5 5 5 7 9 35 11 15 5 0

Nattræk høres især i perioden marts - juni, men indrapporteres ikke særlig ofte. Der er blot indkommet 6 registreringer. Den mest bemærkelsesværdige er fra 25/2 1992 - jævnfør med vinteriagttagelser nedenfor.
I træktiden træffes arten undtagelsesvis udenfor de egentlige ynglelokaliteter, f.eks. set i Nykøbing Bugt i 1983.
Der foreligger kun to egentlige vinterobservationer (december - februar): 17/1 1991 1 Nykøbing Havn og 24/12 1991 2 Dybesø.

1997: Set i Hovvig fra 25/4 til 12/10, ingen tal over 10 rapporteret. Yng­lebestand 4 - 6 par ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Fem iagttagelser fra Langesømose mellem 29/4 og 12/6. Nattræk hørt over Nykøbing 14/5. Ynglefund: Gadekæret i Nakke By og i en af småsøerne i Nakke Skov.

DOFBasen:1997


1997:  Blishøne  Fulica atra  
Almindelig yngletræk/strejffugl og meget almindelig træk- og vintergæst.
Ynglebestanden vurderes at ligge på 40 - 120 par, heraf de 30 - 100 par i Hovvig og resten fordelt i diverse småsøer og moser (f.eks. Dybesø 1 - 6, Flyndersø 1 - 2, Skallemosen 0 - 3).
Der foreligger følgende konkrete opgørelser af ynglebestanden i Hovvig: 1973 20 par, 1980 40 par, 1988 40 reder 16/5, 1992 30 - 35 par, 1993 30 - 35 par, 1994 80 - 100 par og 1995 80 - 100 par.
De største rasttal: 12/12 1993 2300 Nykøbing Bugt, 7/10 1992 2030 Nykøbing Bugt, 26/11 1978 2000 Nykøbing Bugt, januar 1992 2000 Nykøbing Bugt, september 1983 1900 Nykøbing Bugt og august 1982 1900 Hovvig.
Største rasttal per måned Hovvig med angivelse af iagttagelses år:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
818 500 200 230 865 1300 1900 1750 1900 1800 1800 900
1989 1981 1996 1974 1996 1995 1994 1982 1994 1981 1980 1995

Forekomsten af rastende fugle i Hovvig varierer meget fra år til år. Figuren for august max-tallene illustrerer dette.
Største rasttal per måned Nykøbing Bugt med angivelse af iagttagelses år:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2000 1700 1200 200 160 255 296 1360 1900 2030 1500 2300
1992 1983 1976 1983 1993 1992 1992 1992 1983 1992 1984 1993

De fleste tal er fra 90'erne - hænger givetvis sammen med statens overtagelse af Slettermose gård, der har gjort adgangen til Bugten lettere.
I forbindelse med isvintre iagttages arten på egentlige saltvandslokalitere f.eks.: 3/3 1979 10 Korshage, 19/3 - 21/3 1986 3 Korshage, 31/12 1995 900 Skansehage, 1/1 1996 200 Korshage og 10/2 1996 100 Kattegat udfor Plantagen.
Der foreligger kun tre registreringer af dagtræk: 16/9 1979 1 trækforsøgende (NV → SØ), 7/4 1985 1 NV og 7/4 1986 1 NV alle Korshage. Nattræk høres mere regelmæssigt især i marts og april, men rapporteres sjældent.

1997:
Største rasttal per måned Hovvig (linie 1) og Nykøbing Bugt (linie 2):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
80 310 650 1325 1670 2500
250 360 20 2670 2990 2525

Viser på udmærket vis, hvordan arten alternerer mellem de to lokaliteter.
Igen isvinterkoncentrationer i januar, største tal fra Korshage: 5/1 130.

DOFBasen:1997


1997:  Trane  Grus grus  (23, 2050, 84)
Fænologi:(1/3) 3/4 - 15/5 (2/7).
Fåtallig trækgæst om foråret med kulmination primo - medio april og tilfældig trækgæst om efteråret. Langt den overvejende del er set trækkende, men rastende fugle forekommer så godt som årligt i Hovvig (3 ud af 4 år). Nogle gange raster Tranerne i flere dage, og der er ved enkelte lejligheder iagttaget tranedans.

Forårstræktotaler 1973 - 77 1978 - 82 1983 - 87 1988 - 92 1993 - 97
Middel/max 36 / 129 109 / 356 77 / 152 71 / 239 131 / 305

De 5 største trækdage: 16/4 1979 291, 4/4 1989 234, 3/4 1993 114, 6/4 1984 87, 19/4 1975 75.
Forårstrækiagttagelserne falder i perioden 1/3 - 5/6 med følgende månedsfordeling: marts 40, april 1651, maj 375 og juni 23. Nedenstående tabel viser dels antallet af dage med trækkende henholdsvis rastende fugle og det gennemsnitlige antal fugle per observationsdag.

april maj
primo medio ultimo primo medio ultimo
Dage med træk 31 36 29 37 25 6
Fugle/trækdag 26 20 4 5 5 8
Dage med rast 4 4 18 15 12 2
Fugle/rastdag 6 5 3 4 4 1

Forårstrækkets døgnrytme er fastlagt på grundlag af 1888 fugle fordelt på 255 flokke, d.v.s. en gennemsnitlig flokstørrelse på 7,4 fugle. Flokkene er set mellem kl 05:06 og 19:39 DNT. De største flokke: 16/4 1979 kl 13:22 110, 3/4 1993 10:41 92, 9/4 1993 17:35 60, 4/4 1989 14:21 56 og 16/4 1979 12:22 55.

Klokkeslet 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Antal flokke 1 2 3 4 11 13 18 28 29 43 41 41 12 5 3
Flokstørrelse (Gmst) 1 3 4 3 5 14 5 8 10 7 6 6 12 5 15

Det ses at trækket tidsmæssigt kulminerer mellem kl. 14.00 og kl. 16.59. Der er ingen relation mellem tidspunkt på døgnet og flokstørrelsen. De få rigtig store flokke, der er set, slår alt for kraftigt igennem på materialet.
Store dage og dermed store årstotaler er helt afhængige af kraftig østlig eller sydøstlig vind på det rigtige tidspunkt, d.v.s de dage, hvor hovedparten af de rastende fugle bryder op fra Rügen.
Efterårsfugle: 15/9 1984 4 SV Korshage - Højsandet - Hovvig , 14/8 - 25/8 1986 1 rast Hovvig, 16/10 1988 3 SV Rørvig By og 17/10 1994 2 SV Hovvig.

1997: I alt 78 trækkende: 10/3 4, 18/3 1, 23/3 3, 24/3 2, 25/3 5, 16/4 12, 20/4 10, 21/4 1, 26/4 6, 27/4 8, 1/5 6, 8/5 5, 9/5 1, 13/5 2, 16/5 2, 18/5 3 og 23/5 7.
Rastende fugle i Hovvig: 20/3 1, 21/4 1, 26/4 1, 28/4 5, 29/4 - 30/4 6, 8/5 1 og 18/5 3, sandsynligvis kun 6 nye i forhold til de trækkende.
Lidt af et puslespil at få årets obs på plads. Mange observationer og dårlige tids- og lokalitetetsangivelser har ikke gjort det lettere.

DOFBasen:1997

rapp/1997/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1