Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1997:san

Rapport 1997

Sangere - Mejser


1997:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 192 196, 9 - 10)
Fænologi: (24/4) 11/5 - 31/5 (29/8)
Meget sjælden trækgæst om foråret og muligvis uregelmæssig yngletrækfugl. Årlig siden 1974. Efter en markant fremgang i 80'erne, har totalerne i 90'erne ikke nået samme niveau. Tocifrede årstotaler kun registreret i perioden 1981 - 1990, hvor 7 ud af 10 totaler lå over 9. Mulige ynglefugle (langtids stationære) konstateret i årene 1983, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 og 1995. En udpræget maj-art. Antal observationer fra øvrige måneder: april 2, juni 16, juli 1 og august 1. Fordeling i maj måned fremgår af figuren, der viser, at chancen for at registrere en Græshoppesanger bør være størst i perioden 14/5 - 20/5.

Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 2 / 5 12 / 24 9 / 14 10 / 14 6 / 9

Største rastdage:
18/5 1980 6, 10/5 1981 4, 17/5 1982 4, 15/5 og 17/5 1981 3 samt 10/5 1990 3.

1997: Ret tidligt og koncentreret gennemtræk: 9/5 3 - 4, 10/5 2, 12/5 2, 13/5 1 og 24/5 1 alle rastende Korshage - Flyndersøområdet.

DOFBasen:1997


1997:  Flodsanger  Locustella fluviatilis  (0,2,0)
Tilfældig gæst, 2 forekomster:
1983: 21/5 1 syngende Korshage.
1987: 16/5 1 syngende Dybesø.
Indtil 1992 var arten set på ca 75 lokaliteter i Danmark, men kun fra Christiansø var der mere end 5 fund. På denne baggrund kan vi vel næppe klage over vores to fund.

DOFBasen:1997


1997:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0,6,0)
Tilfældig forårsgæst, 6 forekomster:
1973: 8/5 1 syngende Korshage.
1975: 18/5 1 syngende Korshage.
1983: 4/6 - 11/6 1 syngende (3 observationsdage) Flyndersø.
1992: 5/6 - 6/6 1 syngende Hovvig.
1993: 30/5 - 9/6 1 syngende (8 observationsdage) Hovvig.
1995: 29/5 1 syngende Korshage.
I Danmark registreredes stigning i forekomsten indtil midt i 1970'erne, flest 1971 - 1973 (25 - 30 årligt), herefter tilbagegang og fra sidst i 1970'erne stagnerende antal (10 - 20 årligt). Fra først i 1990'erne igen høje tal med 27 i 1993 og 1994 og 33 - 34 i 1995. Vores fund afspejler således ganske godt forekomsten på landsplan.

DOFBasen:1997


1997:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (>96, 97, 7)
Fænologi: (29/4) 9/5 - 30/6 (20/9)
Meget sjælden trækgæst om foråret og uregelmæssig yngletrækfugl.
I 1960'erne var arten en fåtallig ynglefugl i Hovvig, Flyndersø og Dybesø, med mindst 5 par på de to førstnævnte lokaliteter. Sidst i dette årti blev Sivsangeren ramt af en kraftig tilbagegang, der slog meget hårdt igennem hos os. Arten var ved at være en sjælden fugl allerede ved fuglestationens start. I 1972 sås Sivsangeren for sidste gang i yngletiden ved Dybesø og 1976 er sidste år, hvor der foreligger formodninger om yngel ved Flyndersø. Dette var sandsynligvis også sidste år med flere par (2 - 4) i Hovvig. Der er dog aldrig foretaget en totaloptælling på denne lokalitet, og da store dele af området er utilgængeligt, kan det ikke udelukkes, at der har været Sivsangere, som vi ikke har registreret. Nedgangen kulminerede i 1986, hvor vi ikke så en eneste Sivsanger. Siden har der været enkelte lyspunkter. I de sidste ti år, har vi registreret følgende antal stationære syngende fugle i Hovvig: 1989 1 - 2, 1993 0 - 2 og 1996 2. Hovvig er i dag den eneste lokalitet, hvor arten ses regelmæssigt. Fra øvrige lokaliteter foreligger fund fra følgende år efter 1976: Dybesø 3 (1984, 1992 og 1993), Flyndersø 4 (1978, 1979, 1981 og 1982), Korshage 7 (1978 , 1987, 1989 og 1991 - 1994) og Rørvig Bugt 2 (1981 og 1985).

1997: Pænt rykind på Korshage med 4 fugle: 9/5, 13/5, 16/5 og 24/5. Set i Hovvig 13/5, 14/5, 18/5, 24/5 - 28/5, 3/6, 19/6 og 3/8 alle dage 1 fugl. Sammenholdt med fordelingen på Korshage kan det godt tolkes som 3 forskellige fugle.

DOFBasen:1997


1997:  Buskrørsanger  Acrocephalus dumetorum (0, 1/1, 0) 
Tilfældig gæst, 1 forekomst:
1992: 5/6 1 syngende Langesømosen.
Vores fugl var den 17'ende af de 22 fund i Danmark (t.o.m.1996). Der er kun 2 andre forekomster fra Sjælland: 7/6 1976 Veksø Mose (den første i landet) og 13 - 15/6 1992 Alsønderup Enge.

DOFBasen:1997


1997:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Fænologi: (11/5) 18/5 - 11/7 (17/8)
Fåtallig yngletrækfugl og antagelig sjælden/fåtallig trækgæst.
Ynglebestand vurderes til 20 - 40 par. Forekommer spredt på uopdyrkede områder i åbne biotoper over hele halvøen. Var sandsynlig mere talrig i 1970'erne, hvor det ikke var ualmindeligt, at registre 10 - 20 syngende fugle på en nattur.
En teori om, at jo senere ankomsten ligger, desto mindre varierer den, bekræftes af Kærsangeren, hvor 20 ud af 24 ankomstdatoer ligger i perioden 14/5 - 20/5.
De 5 største rasttal Korshage:
23/5 1976 10, 28/5 1982 10, 4/6 1995 10, 3/6 1990 8 og 31/5 1996 8
afspejler dels den tidligere større hyppighed, dels den større rapporteringsfrekvens fra de senere år.
Det absolut største tal fra en enkelt lokalitet er: 30/5 1981 12 Hovvig.

1997: Standard ankomst 18/5 Hovvig og Rørvig Bugt. Simpel sammentælling giver 40 fugle i maj og 30 i juni. Største dage 24/5 med 7 - 9 fugle fordelt på 4 lokaliteter, 25/5 7 (3 Korshage, 3 Hovvig og 1 Rørvig Bugt) samt 31/5 7 (5 lokaliteter). Største tal fra en enkelt lokalitet: 27/5 5 Nakke Skov. Sidste registreret 29/6 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Fænologi: (25/4) 5/5 - 22/9 (23/10)
Almindelig yngletrækfugl og trækgæst.
Hovedparten (200 - 500 par) yngler i Hovvigs 45 ha rørskov. Endvidere småbestande ved Dybesø (4 - 8), Flyndersø (0 - 1), Rørvig Bugt (2 - 3, muligvis op til 10 enkelte år), småmoser Ringholm (1 - 2), Nykøbing Bugt vestsiden (0 - 2) samt enkelte par i småmoserne på Nakkehage. 1 par ynglede på Korshage i 1983.
I træktiderne spredte iagttagelser udenfor yngleområderne, f.eks. på Korshage og i byernes villahaver.
Viser tendens mod senere ankomst i løbet af perioden 1973 - 1983 (20/5 1983), herefter vender udviklingen og går mod tidligere og tidligere ankomst.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 5/5 10/5 11/5 2/5 28/4

Største rasttal Korshage:
1/6 1979 9, 14/5 1981 6, 17/5 1981 6, 10/6 1994 6 og 16/5 1992 5.

1997: 29/4 1 og 30/4 2 begge Hovvig - må vel i relation til overstående betragtes som en normal ankomst til Rørvig. Mindst 35 fugle på Korshage mellem 4/5 og 13/6, flest 12/5 4 - 6, 6/6 4 og 7/6 4. Største tal fra Flyndersø 5/6 4. Eneste obs fra Nykøbing By 16/5 1. Kun et nævneværdigt tal fra smålokaliteterne: 30/5 3 ved Nykøbing Havn. Årets sidste set i Hovvig 27/9.

DOFBasen:1997


1997:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2,8,0)
Uregelmæssig trækgæst om foråret, tilfældig yngletrækfugl og efterårstrækgæst.
Et ynglefund i Hovvig i 1970, set 13/6 - 13/8. Herefter set om foråret i 1976, 1979, 1980, 1981, 1987 og 1988 (2). De syv observationerne ligger i perioden 18/5 - 5/6, og de 5 mellemliggende er alle fra ultimo maj. Kun et efterårsfund: 25/8 1992 1 Hovvig.
Arten er også sjælden på landsplan. I 1995 registreredes 20 fugle i Danmark, hvilket var det højeste antal siden 1987 (21 fugle). Gennemsnittet for de mellemliggende år er 12 - 13 fugle pr år. Hvis arten også udebliver fra Rørvighalvøen i de næste par år, må vi atter revidere forårsforekomsten til tilfældig.

DOFBasen:1997


1997:  Gulbug  Hippolais icterina  
Fænologi:(7/5) 15/5 - 26/7 (11/9)
Fåtallig yngletrækfugl og rimeligvis fåtallig trækgæst, især om foråret.
Skønsmæssigt 30 - 50 ynglepar, spredt forekommende især i buskrige arealer. De største tætheder forekommer i byernes villakvarterer.
Ankomst tidspunktet ligger stabilt igennem hele perioden, men viser størst variation i sidste halvdel: 8/5 - 17/5 (1973 - 1984) mod 7/5 - 23/5 (1985 - 1996).
Kun en iagttagelse af direkte træk: 15/8 1978 1 indtrækkende Korshage.
De største rasttal fra Korshage: 26/5 1977 20, 26/5 1982 17, 24/5 1989 16, 1/6 1979 13 og 27/5 1981 11 bekræfter det generelle indtryk af, at arten tidligere var mere hyppig.

1997: Daglig fra 14/5. De første par dage kun set i Nykøbing. Den næste var i et sommerhusområde og først fra 17/5 kunne Gulbugen ses på Korshage. Største tal her: 24/5 6, 7/6 8 og 12/6 5. Fjerde største tal blev 25/5 4 ved Rørvig Bugt. Kun 1 ynglepar i Korshageområdet. Sidste rapporterede 9/7 1 Nykøbing.

DOFBasen:1997


1997:  Spottesanger  Hippolais polyglotta  (0, 1, 0)
Tilfældig gæst, 1 forekomst:
1978: 20/8 1 ringmærket Korshage.
Der foreligger kun 2 fund mere fra Danmark: 11-22/6 1982 Møn og 1/6 1990 Blåvandshuk.
Ubetinget den mest sjældne art, der er registreret i vores kommune.

DOFBasen:1997


1997:  Hvidskægget Sanger  Sylvia cantillans  (0, 1/1, 0)
Tilfældig gæst, 1 forekomst:
1995: 3/6 1 syngende Højsandet.
Vores iagttagelse var den 26'ende for landet, men den første og hidtil eneste på Sjælland.

DOFBasen:1997


1997:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0,9,1)
Tilfældig gæst både for- og efterår, 9 forekomster:
1975: 17/10 1 juv ringmærket Korshage.
1976: 23/8 1 rast Korshage.
1977: 31/8 1 juv og 2/9 1 juv, begge ringmærket Korshage.
1978: 24/5 1 syngende Korshage.
1979: 31/5 1 syngende Korshage.
1982: 21/8 1 ringmærket Korshage.
1990: 6/6 1 rast Korshage.
1996: 1/9 1 ad rast Hovvig.
Vores begrænsede materiale afspejler ganske godt artens generelle tilbagegang. Man skal dog huske på, at ringmærkningsaktiviteten har været minimal om efteråret i den sidste halve snes år.

1997: 26/8 1 juv rast Nakke (JHC). Bekræfter overvægten af juvenile efterårsfugle og er tidsmæssigt helt typisk. Stedet er dog en nyhed, men spørgsmålet er, om det er så overraskende endda. Når det kommer til stykket, er der nok større chance for at finde arten på Nakkehage end på Korshage. Den energi, der bliver lagt i at bekræfte denne teori, har dog hidtil været yderst beskeden.

DOFBasen:1997


1997:  Gærdesanger  Sylvia curruca  

Fænologi: (14/4) 28/4 - 11/9 (4/10)
Almindelig yngletrækfugl (50 - 200 par) udbredt over hele halvøen og almindelig trækgæst både for- og efterår. Efter en tilbagegang i 1980'erne er der blevet set pænt med fugle i 1990'erne.
En svag, men markant tendens til tidligere ankomst, er registreret igennem hele perioden.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 30/4 29/4 25/4 26/4 25/4
Gennemsnit 30/4 30/4 27/4 25/4 26/4

Største rasttal Korshage:
7/5 1977 22, 12/5 1995 22, 11/5 1995 18, 11/5 1991 17 og 29/4 1983 15.
Det absolut højeste rasttal er en større optælling 11/5 1991 50 Korshage - Dybesø.
I 1970'erne registreredes lidt direkte træk, f.eks. i alt 15 i løbet af maj 1974. Der er ikke indberettet trækkende fugle siden sidst i 1970'erne.
Kun et større efterårstal registreret: 19/8 1984 10 Korshage.

1997: De 2 første forfrosne fugle dukkede op på Korshage så sent som 3/5 - en udpræget effekt af det kolde vejr i Østeuropa. Vi skal helt tilbage til 1982 (6/5) for at finde et senere ankomst tidspunkt. Årets højeste tal på Korshage 13 noteredes 16/5, medens 11 - 12 fugle registreredes ved 5 lejligheder. Falder meget godt i tråd med, at arealets ynglebestand blev opgjort til 15 par. Et enkelt større tal mere, 23/5 14 Flyndersø, fortjener at nævnes. 30/8 sagde vi farvel og tak for denne gang med 5 fugle Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Tornsanger  Sylvia communis  
Fænologi: (23/4) 4/5 - 8/9 (25/9)
Almindelig yngletrækfugl (200 - 500 par) forekommer i åbne biotoper overalt på halvøen og almindelig trækgæst både for- og efterår.
En svag tendens til tidligere ankomst er blevet forstærket i de sidste par år, hvor april ankomst mere har været reglen end undtagelsen.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 5/5 7/5 3/5 4/5 30/4
Gennemsnit 6/5 7/5 3/5 4/5 29/4

Største rasttal Korshage:
7/6 1996 140, 6/6 1996 118, 16/5 1989 31, 20/5 1995 31 og 18/5 1992 30.
Stort set ligeså almindelig om efteråret, men der er ikke mange tal, der dokumenterer dette, f.eks. 25/8 1993 mere end 25 Korshage.

1997: Ankomst tilbage i mere normalt gænge med de første 3 fugle 4/5 Korshage. Talrig fra 11/5, hvor 17 noteredes Korshage. De største tal herfra: 12/5 25, 13/5 24, 16/5 28, 19/5 29 og på årets småfugledag 24/5 42. Passer jo meget smukt med en ynglebestand på 41 - 49 par i området. Sidste rapporterede 14/9 1 juv Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Havesanger  Sylvia borin  
Fænologi: (8/5) 13/5 - 30/8 (26/9)
Almindelig yngletrækfugl (60 - 180 par) forekommer over hele halvøen og almindelig trækgæst. Var noget mere talrig i 1980'erne, hvilket illustreres af de største rasttal fra Korshage: 25/5 1985 14, 1/6 1979 13, 26/5 1987 12, 25/5 1981 11 og 27/5 1984 11.
Ankomst tidspunktet viser ingen udvikling. Har været forbavsende konstant. 22 ud af 23 ankomstdatoer ligger i intervallet 8/5 - 19/5.

1997: Årets fænologidatoer 11/5 og 30/8 må begge betegnes som ret normale. De største rasttal fra Korshage: 19/5 6, 24/5 13 og 6/6 6. Tallet fra 24/5, det hidtil næststørste fra lokaliteten, indicerer et betragteligt fald af trækfugle, idet områdets ynglebestand kun er opgjort til 4 par.

DOFBasen:1997


1997:  Munk  Sylvia atricapilla  
Fænologi: (15/4) 26/4 - 7/10 (23/11)
Almindelig yngletrækfugl (140 - 280 par) forekommer over hele halvøen og almindelig trækgæst. Munken er tiltaget jævnt igennem hele perioden.
Fra sidst i 1980'erne skiftede ankomsttidpunktet ret markant fra at have ligget i perioden 25/4 - 7/5 til at ligge i perioden 15/4 - 23/4.
Største rasttal Korshage:
17/5 1995 19, 26/5 1995 18, 1/6 1979 16, 11/5 1995 16 og 4/6 1995 16,
Som eksempel på stort rasttal fra andre lokaliteter kan nævnes 5/6 1987 19 Hovvig.

1997: Standard ankomst 26/4. Ikke mange fugle de første dage. Den sene ankomst illustreres ved den langsomme stigning i antallene fra Korshage: 30/4 2, 8/5 5, 9/5 6, 16/5 7, 23/5 11, kulminerende med 24/5 17, hvilket må betegnes som ganske pænt. Sidste større tal 31/5 10 harmonerer fint med områdets 12 - 14 ynglepar. Rapporteringen af efterårsfugle har ikke været noget tilløbsstykke. Den seneste dato i materialet 30/8, afspejler næppe artens reelle afrejse.

DOFBasen:1997


1997:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0,4,1)
Tilfældig forårstrækgæst, 4 forekomster:
1978: 30/5 1 syngende Plantagen.
1984: 24/5 1 rast Højsandet.
1988: 25/5 1 syngende Højsandet.
1991: 26/5 1 rast Langesømosen.
Arten er udpræget sydøstlig i sin forekomst i Danmark med mange fund på Christiansø, Bornholm og Møn, medens den er en stor sjældenhed i den øvrige del af landet.

1997: 27/5 1 syngende Hovvig (LB).

DOFBasen:1997


1997:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0,3,0)
Tilfældig efterårsgæst, 3 forekomster:
1978: 28/9 1 ringmærket Korshage.
1993: 6/10 1 rast Korshage.
1995: 20/9 1 rast ved Dybesø.

Figuren viser, at arten har forandret status fra raritet til regelmæssig trækgæst i Skandinavien. Vores fund er faldet i et topår samt - underligt nok - i to udprægede bundår.

DOFBasen:1997


1997:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Fænologi: (21/4) 1/5 - (4/10)
Fåtallig yngletrækfugl (10 - 20 par), fåtallig forårstrækgæst og meget sjælden efterårstrækgæst. Skovsangeren forekommer kun i forbindelse med gammel løvskov - derfor er de bedste lokaliteter: Plantagen, Ringholm Skov og Grønnehave Skov. Forekomsten kan variere utrolig meget fra år til år. I 1980 f.eks 3 par på Korshage, hvor arten ellers sjældent yngler.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 2/5 5/5 3/5 27/4 24/4
Gennemsnit 3/5 6/5 6/5 27/4 24/4

Helt op til 1987 hørte det til undtagelsen, at Skovsanger ankom i april (29/4 1974), herefter falder samtlige ankomstdatoer i april, og arten er ankommet tidligere og tidligere op gennem 1990'erne.
Største rasttal Korshage:
9/5 1993 12, 17/5 1988 11, 10/5 1993 10, 11/5 1990 9 og 11/5 1993 9.
Det absolut største rasttal er registreret 26/5 1988 24 Plantagen.
Meget få iagttagelser af direkte træk: I maj 1974 7 fugle, heraf 4/5 2, 22/5 1979 1 samt 16/5 1984 1 indtrækkende alle fra Korshage.

1997: Kun en aprilobservation: 26/4 1 Korshage. De næste iagttagelser faldt først 6/5 1 Korshage og 8/5 1 Hovvig. Daglig fra 11/5. De største tal fra Korshage: 12/5 3, 16/5 4, 19/5 6, 22/5 3 og 23/5 5. Kun en efterårsobservation: 26/8 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Fænologi: (23/1) 3/4 - 22/10 (22/12)
Almindelig yngletrækfugl og fåtallig/almindelig trækgæst for- og efterår.
I 1970'erne fåtallig ynglefugl, der kun forekom i gammel blandskov. Er den småfugl, der har vist den største fremgang igennem perioden. I dag almindelig ynglefugl (skønsmæssigt 150 - 300 par), der forekommer stort set overalt, hvor der blot står en mindre gruppe større træer. Yngel i Korshageområdet bemærkes første gang i 1979 med 2 par. I 1983 var der stadig blot 1 par. Herefter ingen oplysninger før 1996, hvor bestanden var vokset til 15 - 19 par.
En af de få arter, der viser en udvikling vedrørende sidste iagttagelse. De første mange år lå afrejsedatoen senest i sidste halvdel af oktober. Siden 1988 har den 2 gange ligget i november og hele 3 gange i december. Forskellen kan muligvis til en vis grad skyldes, at vi er blevet flere fastboende, hvilket har medført en stigning i observationsaktiviteten i årets sidste måneder.

Afrejsedato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 22/10 13/10 6/10 27/11 7/11
Gennemsnit 24/10 14/10 3/10 17/11 13/11

De største rasttal fra Korshage er naturlig nok alle af nyere dato:
4/5 1991 over 25, 28/4 1996 16, 23/4 1994 13, 17/5 1996 13, 2/5 1992 11.
I 1970'erne og 1980'erne sås der maksimal 4 - 5 fugle på en topdag.
Der foreligger ingen større træktal. En oplysning lydende på 25 4/5 1991 beror på en misforståelse (se ovenfor).

1997: En af de sjældne januar observationer: 26/1 1 Korshage (EVR). Første forårsfugl 26/3. Gransangeren forsætter sin fremgang 30 - 31 ynglepar i Korshage området, hvor den efterhånden må betegnes som en af karakterarterne. Den store ynglebestand bidrager naturligvis til de rekord store rasttal på Korshage: 12/4 18, 17/4 15, 18/4 15, 19/4 16, 20/4 15, 11/5 15, 12/5 19, 22/5 15 og 24/5 19. Store tal også registreret i andre områder f.eks. 29/4 15 i skov- og sommerhusområderne nord for Nykøbing. Endelig en art med lidt efterårsmateriale. Største tal 7/9 5 Korshage. De sidste 21/10 1 Korshage og 16/11 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Fænologi: (5/4) 18/4 - 13/10 (28/10)
Meget almindelig yngletrækfugl og meget almindelig trækgæst både for- og efterår. Løvsangeren er gået markant tilbage i løbet af de 25 år. Eksemplerne på konkret dokumentation for ynglebestanden er dog få. I 1973 optaltes ca 110 par i et 55 ha stort sommerhusområde (200 par per kvadratkilometer). Ved ynglefugletællingerne i 1990'erne er der maksimalt konstateret 25 par i et kvadrat. Nuværende bestand skønnes at ligge på 300 - 700 par.
Både for- og efterår kan der opleves dage, hvor der stort set ses Løvsanger “overalt”.
Bortset fra den rekord tidlige ankomst 5/4 1990 og den meget sene 28/4 1973, ligger alle ankomstdatoer i intervallet 12/4 - 24/4, og de udviser ikke nogen udvikling igennem de 25 år.
De største trækdage:
4/5 1973 258, 4/5 1974 98, 6/5 1980 80, 3/5 1974 73 og 30/4 1974 50
er som ses, alle fra 1970'erne og dokumenterer tilbagegangen. I dag ses direkte træk kun sjældent og næsten aldrig over 10 fugle på en dag.
Maj måneds almindeligste trækgæst. De største rasttal fra Korshageområdet: 4/5 1991 over 5000 - minimum 20 per busk ude på spidsen, 11/5 1992 over 200, 21/5 1996 over 150, 9/5 1981 140, 30/4 1995 over 125. Det skal siges, at der foreligger ingen konkrete vurderinger af rasttal fra artens storhedstid i 1970'erne.
Eksempel på stort rasttal fra andre lokaliteter: 9/5 1982 300 Hovvig.
Løvsangeren er også et markant indslag i efterårsbilledet og eksempler på større rasttal forekommer: 14/8 1993 100+, 19/8 1984 50, 20/8 1984 45 ringmærket og 6/9 1980 33 alle Korshage.
Direkte træk kan også iagttages f.eks. 28/8 1982 12 indtrækkende Korshage.

1997: Flere fugle allerede den første dag: 25/4 1 Nykøbing og 3 Hovvig og næste dag var mylderet allerede godt i gang - 26/4 35 Korshage. De største tal herfra: 9/5 65 og 10/5 70. Med 14 ynglepar på Korshage er forholdet mellem Gransanger og Løvsanger nu 2:1 i dette område! Et enkelt større tal fra efteråret 30/8 80 “busk-trækkende” Hovvig. Sidste rapporterede 7/9 10 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Almindelig ynglestand/strejffugl og meget almindelig trækgæst både for- og efterår. Ynglebestand vurderes at ligge i intervallet 50 - 300 par. Er vanskelig at optælle p.g.a. den spæde sang oftest overhøres i det tætte kor af fuglestemmer.
Direkte træk registreres sjældent i dag. Den største sæsontotal er helt tilbage fra 1974 med 147 trækkende. De største trækdage: 3/4 1974 35, 2/4 1974 23, 5/4 1974 16, 29/3 1974 14 og 14/4 1973 10 viser ligeledes, at arten ikke har den store appel til folk notesbøger i dag.
Store rasttal skal ligeledes tages med et gran salt: 27/10 1996 300, 21/10 1996 150, 1/10 1983 100 ude på selve spidsen, vrimlede med Fuglekonger overalt, 16/10 1988 100 og 17/10 1988 75. Disse tal fra Korshageområdet viser blot, at arten kan være yderst talrig især om efteråret.

1997: Ingen større tal rapporteret fra foråret. Største meldte rastkoncentration fra efteråret 14/10 45.

DOFBasen:1997


1997:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3,15,0)
Uregelmæssig gæst.
Set rundt regnet hvert andet år:

68 71 72 74 78 82 83 85 88 89 90 94 96
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4

Tidsmæssig fordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 6 5 0 0 1 0 2 2 0

Forårsobservationerne ligger i perioden 14/3 - 26/5 og de fire fra efteråret mellem 12/10 og 19/11. En iagttagelse af en syngende fugl 19/8 1972 falder udenfor dette mønster.
En af de sjældenheder, hvor der er størst geografisk spredning på observationerne. Set på følgende lokaliteter: Dybesø, Flyndersø, Hovvig (2), Korshage (5), Nykøbing By (2), Plantagen (3), Ringholm Skov (2), Rørvig Lyng og Østerlyng.

DOFBasen:1997


1997:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 505, 20)
Fænologi: (28/4) 9/5 - 30/8 (13/10)
Sjælden forårstrækgæst og yngletrækfugl samt meget sjælden efterårstrækgæst.
De få ynglefund vi har, er spredt jævnt ud over halvøen. Arten træffes i skove samt sommerhusområder og villakvarterer.
Det er forbavsende, at der ikke registreres flere af denne i Norden ret så almindelige fugl. Årstotalerne har ligget mellem 7 og 74 (1988). Tendensen til større tal i 1990'erne, kan til en vis grad skyldes hyppigere indrapportering. De 9 fugle fra før 1973 siger mere om omfanget af vores arkiv end om den Grå Fluesnappers forekomst. Ankomstdatoerne har ligget stabilt og viser ingen udvikling i løbet af de 25 år. Den tidsmæssige fordeling har som ventet en klar overvægt i maj. I forhold til mange andre arter, ses der dog relativt mange om efteråret.

Månedsfordeling af observationerne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 423 17 1 36 35 1
Årstotaler 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Max 21 30 21 74 53
Gennemsnit 18 18 15 34 26

1997: Noget under middel med 19 forårsfugle mellem 10/5 og 31/5, flest 24/5 3 Korshage. Eneste fra efteråret 20/8 1 Trolleskoven.

DOFBasen:1997


1997:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0,60,2)

Sjælden trækgæst om foråret og uregelmæssigt trækgæst om efteråret.
Var meget stabil indtil midt i 1990'erne. Udviklingen fremgår af figuren.

Tidsmæssig fordeling af observationerne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
47 4 5 3 1

Forårsobservationerne ligger i perioden 6/5 - 20/6, de fleste (38) sidst i maj og efterårsobservationer i perioden 20/8 - 2/10.

1997: 12/5 1 (HVR) og 31/5 1 ad han (EVR) begge Korshage. Er vi på vej op ad de sidste par års bølgedal?

DOFBasen:1997


1997:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  (0 , 2/2, 0)
Tilfældig gæst, 2 forekomster:
1978: 10/5 1 han Trolleskoven
1996: 21/5 1 hun Langesømosen.
Optræder årligt i Østdanmark. 1996 blev det hidtil bedste år for arten med 20 fugle, i alt er der set 162 fugle i Danmark.

DOFBasen:1997


1997:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Fænologi: (15/4) 25/4 - 11/9 (29/9)
Almindelig yngletrækfugl og trækgæst om foråret, men i skarp modsætning hertil meget sjælden trækgæst om efteråret. Ynglebestand vurderes at ligge i intervallet 50 - 250 par. Mest almindelig i sommerhusområderne.

Ankomst 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Mediandato 1/5 4/5 22/4 25/4 24/4
Gennemsnit 2/5 1/5 22/4 27/4 24/4

I 1970'erne lå ankomstdatoen i perioden 30/4 - 9/5. I 1981 registreredes vores tidligste 15/4 og siden har ankomstdatoen, bortset fra 1990 og 1991 altid ligget i april. Der er dog en tendens til at ankomstdatoen igen er på vej tilbage mod maj måned.
Direkte træk registreres sjældent. I 1974 noteres 6 fugle i løbet af foråret.
De største rasttal fra Korshageområdet: 14/5 1979 62, 11/5 1978 53, 10/5 1988 50, 21/5 1995 50 og 13/5 1978 43.

1997: En enkelt lyspunkt i aprils småfuglemørke: 26/4 2 - 3 Korshage og 1 Nykøbing. De næste set 1/5. Dage med mindst 5 fugle Korshage: 3/5 5, 8/5 7, 9/5 6 og 24/5 5. Ingen bogført efter 19/6!

DOFBasen:1997


1997:  Skægmejse  Panurus biarmicus  (0,304,34)
Sjælden ynglestrejf/trækfugl, fåtallig trækgæst og meget sjælden vintergæst.
Dukkede første gang op i oktober 1975, hvor 5 fugle sås flere gange ved Flyndersø. Sås igen i oktober 1977, syv iagttagelser af mindst 13 fugle i Korshage - Flyndersø området. Mistanke om yngel blev bekræftet i 1978, hvor 1 par med 3 unger sås 28/5 ved Flyndersø. Dagen efter registreredes arten for første gang i Hovvig og bragte årstotalen op på 8. Skægmejsen var ved at etablere sig på halvøen. Isvinteren 1978/79 satte dog en brat stopper for eventyret - stor set hele den danske bestand uddøde- og 16/5 1979 1 Flyndersø var eneste livstegn de næste 12 år. Først i 1990 kom Skægmejsen igen - atter i oktober, men denne gang i Hovvig, mindst 8 fugle sås dette år. Siden er arten set hvert år i Hovvig og den har formodentlig ynglet siden 1992, dog først konstateret med sikkerhed i 1993. Da rørskovene er store og uoverskuelige, har vi ingen konkrete oplysninger om antallet af ynglepar. Iagttagelse af ringmærkede fugle har vist, at der også går et træk hen over halvøen. Observationer fra andre af vores lokaliteter viser også dette. Set ved Flyndersø i oktober - november 1993, januar og september - oktober 1994, september 1995, ved Dybesø i oktober 1994 og 1996 samt ved Rørvig Bugt i oktober 1996. Bud på absolutte minimums tal for årene 1991 - 1996 lyder på 13, 26, 93, 104, 11 og 22.
Ved simpel opsummering af samtlige iagttagelser fordelt på 1/3-måneder fås følgende tidsmæssige fordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 6 0 2 10 7 12 7 48 31 134 39 4
med 2 3 1 17 3 7 18 35 40 90 39 1
ult 6 4 6 17 13 6 48 20 58 195 13 5

En tolkning af dette kan lyde: forårstræk fra sidst i marts til først i maj. Etablering af yngleterritorier foregår også i denne periode. Første kuld fra tidlige ynglefugle på vingerne sidst maj først i juni. Sene kuld og ungfuglespredning fra midt i juli til midt i august. Efterårstrækket indledes i september, kulminerer i oktober og klinger ud midt i november. Overvintrede fugle ses fra december til midt i marts.
De 5 største rasttal: 9/10 1994 18 Flyndersø, 22/9 1996 18, 25/10 1992 15, 4/8 1994 12 og 3/9 1996 12 alle Hovvig.
De 5 største træktal: 9/10 1994 55 trækforsøgende Hovvig, 30/10 1993 50 SV (19 Dybesø og 31 Flyndersø), 10/10 1996 10 Hovvig, 22/10 1977 6 V Korshage og 1 V Flyndersø samt 12/4 1991 2 Ø Korshage. Derudover blot 4 trækobservationer.

1997: Kun set i Hovvig. Eneste observation fra vinterhalvåret 6/3 1. I perioden 20/4 - 28/4 4 observationer med max 4 28/4. Atter pause indtil 15/5. 7 iagttagelsesdage i maj og 8 i juni, 19/6 3 var eneste dag med mere end 2 fugle. Betydeligt mere regelmæssig i andet halvår med følgende antal iagttagelsesdage per måned: juli 8, august 12, september 3, oktober 8, november 6 og december 2. De største tal i de enkelte måneder: 6/7 5, 3/8 10, 27/9 8, 15/10 11 og 22/11 19 trækforsøgende.

DOFBasen:1997


1997:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Fåtallig ynglestand/strejffugl og sandsynligvis fåtallig trækgæst og vintergæst.
Ynglebestand anslås skønsmæssigt til 35 - 50 par. Spredt forekommende både i skove og sommerhusområder. Kan være svær at registrere på grund af den meget svage territorialadfærd.
Forårstræk kulmination ultimo marts - primo april. De største rapporterede træktal er ret beskedne: 9/3 1973 19, 6/4 1978 15, 18/3 1991 14, 2/1 1993 14, 5/3 1973 12. De størst rapporterede rasttal fra Korshageområdet har også et lidt tilfældigt præg: 21/3 1981 35, 27/2 1978 20 og 31/3 1985 11.
Efterårstrækket noget mere markant. Varer normalt fra medio september til medio oktober. De største træktal drejer sig alle om trækforsøgende fugle på Korshage, d.v.s. det er retningsmæssigt identisk med forårstrækket: 17/10 1978 33, 17/10 1977 30, 24/9 1992 27, 10/10 1977 26 og 17/10 1981 23.
Også rasttallene er lidt mere markante om efteråret. De største fra Korshageområdet: 3/11 1980 40, 21/10 1996 38, 18/9 1977 30, 26/12 1980 30 og 18/9 1977 30.

1997: 18 observationer indrapporteret, heraf tre 2-cifrede: 28/8 24 Trolleskoven, 26/10 10 Hovvig og 8/11 35 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Almindelig ynglestandfugl. Ifølge beregninger ud fra vores optællinger i 1994 - 1997 ligger bestanden i intervallet 70 - 100 par.
Træk registreres forholdsvis sjældent, og der ses kun undtagelsesvis mere end en enkelt fugl, f.eks. registreredes under den kontinuerte dækning i 1974 3 fugle i løbet af marts måned. Dage med flere fugle forekommer både forår: 1975 5/3 2 og 6/4 1980 2 samt efterår: 22/9 1984 4, 19/9 1977 3 og 12/8 1984 3 samtlige trækforsøgende Korshage.
Større rasttal fra Korshageområdet er heller ikke almindeligt, f.eks. 21/3 1981 10, 11/5 1979 7, 31/3 1989 5 samt 23/10 1981 7.

1997: 17 iagttagelser indrapporteret ingen af nævneværdig signifikans. 3 - 4 ynglepar i Korshageområdet.

DOFBasen:1997


1997:  Fyrremejse  Poecile montana  (0, 1/1, 0)
Tilfældig gæst, 1 forekomst:
1991: 6/4 1 Ø Korshage. Det skal bemærkes, at det var den skandinaviske race.
Der foreligger kun yderligere 5 fund fra Sjælland/Møn: 25/5 1977 par med 7 - 8 unger Grib Skov, 26/2 1982 1 Gilleleje, 14/11 1992 1 Ulvshale, 13/2 1993 1 Skælskør og 25/10 1994 1 Rude, Sydvestsjælland.

DOFBasen:1997


1997:  Sortmejse  Periparus ater  
Almindelig ynglestand/strejffugl og antagelig almindelig trækgæst både for- og efterår. Ynglebestand beregnet til 85 - 155 par ud fra vores ynglefugletællinger fra 1994 - 1997. Forekommer både i skov- og sommerhusområder, bestanden varierer med mængden af gamle nåletræer.
Forårstræk registreret i perioden ultimo marts - primo maj med kulmination primo - medio april. De største trækdage på Korshage:

Største 9/4 1973 30/3 1973 10/4 1991 13/4 1976 1/4 1974
trækdage 185 80 79 70 70

Efterårstræk registreret i perioden ultimo august - medio oktober. Kulminations tidspunktet svinger fra år til år, men ligger oftest primo - medio september. I 1996 registreredes ekstremt mange fugle. Hvor stor rekruteringområdet er for vores træk, ved vi ikke noget om, men der er givetvis inkluderet en del lokale fugle.
De største trækdage på Korshage, dels for 1996, dels for øvrige år:

Største 25/8 1996 19/9 1996 20/9 1996 23/9 1996 10/9 1996
trækdage 96 130 110 110 100 115
Største 1/9 1977 8/9 1977 22/9 1977 19/9 1977 10/9 1988
trækdage 80 80 70 65 42

1997: Kun 2 trækobservationer fra foråret: 17/4 2 og 20/4 2. Korshageområdet husede 5 - 7 ynglepar. Efterårstræk: 28/9 15, 29/9 18, 12/10 20 og 18/10 20 alle trækforsøgende Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
Almindelig ynglestand/strejffugl udbredt over hele halvøen. Ynglebestanden vurderes til at være på 200 - 300 par. Almindelig, muligvis meget almindelig trækgæst både for- og efterår. Der er flere genfund af fugle ringmærket i Sverige.
Forårstræk i perioden ultimo februar - primo maj med kulmination i marts måned.
De største træktal fra Korshage:
26/3 1995 435, 5/3 1975 195, 22/3 1973 174, 4/3 1975 150 og 21/3 1975 135.
Efterårstræk i perioden ultimo august - ultimo november, flest medio september - medio oktober.
De største træktal fra Korshage:
3/9 1988 48, 23/9 1978 35, 12/10 1986 35, 19/9 1977 32 og 27/9 1975 30.
Det absolut største træktal er dog fra 9/10 1994, hvor der sås 275 trækkende Blåmejser, heraf 230 SV over Nykøbing. Mest bemærkelsesværdigt er, at dette er den eneste lejlighed, hvor vi har set et større vestgående træk af mejser.

1997: Ganske imponerende forårstræk 1/3 - 31/3 med en enkelt efternøler 19/4. Simpel sammentælling giver 1104 trækkende/trækforsøgende. Dage med mere end 50 fugle: 7/3 175, 9/3 450, 10/3 267 og 28/3 60. Ynglefugleoptællingerne bød på 16 par i Korshageområdet. Kun to registreringer fra efterårstrækket: 20/9 55 og 18/10 70. Det bemærkes, at både for- og efterår noteredes nyt dagsmax for Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Musvit  Parus major  
Meget almindelig ynglestand/strejffugl med en bestand på 450 - 650 par. Almindelig trækgæst for- og efterår.
Forårstræk ses primo marts - primo april. Markante topår registreres ikke i samme grad som hos Blåmejsen. De største trækdage:

Største 13/3 1973 7/3 1992 28/3 1976 12/3 1973 7/4 1979
trækdage 140 107 100 95 90

Efterårstræk ses ultimo august - ultimo oktober. Ligesom for forårets vedkommende er der stor spredning på kulminationstidspunkterne. De største trækdage:
19/9 1977 100, 13/10 1982 56, 1/10 1983 50, 27/9 1975 30 og 21/9 30.

1997: Trækaktivitet kun sporadisk registreret i marts: 1/3 5, 9/3 1 og 10/3 2. Et større ryk på 80 2/4 kan derfor virke besynderligt. Med 29 - 30 ynglepar i Korshageområdet er Musvitten næsten dobbelt så talrig som Blåmejsen. Ligesom hos forrige art kun to efterårstrækdage: 29/9 20 og 18/10 30.

DOFBasen:1997


1997:  Spætmejse  Sitta europaea (3, 133, min 14)

Fåtallig ynglestandfugl og meget sjælden strejf/trækgæst.
Yngler kun regelmæssigt i den 50,3 ha store Grønnehave Skov. Bestandens størrelse her er ikke kendt. I svenske bøgeskove ligger territoriestørrelserne i snit på 3 ha, dvs skoven teoretisk skulle kunne huse 17 par.
Sikre (og formodede) ynglefund udenfor Grønnehave Skov:
Korshage: 1976, (1984), Rørviglund, Skansehage: 1983 (1984, 1990, 1996), Rørvig By: 1993, 1994, Paradisdalen: 1996 og Dybesø (1996).

Hvorvidt den øgede registrering især i 1990'erne skyldes større opmærksomhed (ynglefugletællinger) eller reel fremgang er noget usikkert.

Observationernes månedsmæssige fordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 11 25 54 35 11 10 33 29 28 9 1

1997: Sikre ynglefund i Langesømosen og ved Rørvig Kirke. Sandsynlige ynglefund Rørviglund, Skansehage og Paradisdalen. Endvidere iagttaget på Korshage, Nørrevang og i Grønnehave Skov i yngletiden. Kun tre deciderede strøobservationer: 5/7 1 ved fugletårnet i Hovvig, 18/10 1 Dybesø og 2/11 1 Rørvig By.

DOFBasen:1997


1997:  Træløber  Certhia familiaris  
Almindelig ynglestand/strejffugl med en bestand på 70 - 100 par. Antagelig sjælden - fåtallig trækgæst både for- og efterår.
Bearbejdningsmæssigt en meget vanskelig art. Træløberen yngler over det meste at kommunen. Indrapportering af enkelt individer kan teoretisk altid tolkes som lokale fugle. Et diagram over observationerne vil derfor sige lige så meget om ornitologernes aktivitet/tilbøjelighed til at notere Træløbere, som artens forekomst.
Direkte træk iagttages yderst sjældent. Kun to observationer nævnt i tidligere rapporter: 9/4 1989 1 trækforsøgende Korshage og 24/5 1993 1 Ø Dybesø.
Større rasttal er heller ikke hyppige: 14/4 1985 10 og 11/3 1996 6 begge Korshage involverer givetvis mere end blot de lokale ynglefugle.

1997: Der er indrapporteret 63 observationer. Ingen observation på mere end 3 fugle. Dette antal er registreret flere gange i Korshageområdet, hvor ynglebestanden er opgjort til 4 par. Dette er en fordobling i forhold til 1996. De kun fem efterårsobservationer falder i perioden 15/10 - 31/10. Skovene har åbenbart ikke den store tiltrækningskraft på ornitologerne på denne årstid.

DOFBasen:1997


1997:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0,1,0)
Tilfældig gæst, 1 forekomst:
1990: 22/5 og 24/5 1 rast Korshage.
Arten forekommer så godt som årlig på Sydsjælland.

DOFBasen:1997


1997:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 23, 4 - 5)

Meget sjælden trækgæst siden første forekomsten midt i 1980'erne og tilfældig yngletrækfugl.

Er kun udeblevet et enkelt år siden første iagttagelsen og både antallet af fugle og antallet af observationer viser en klart stigende tendens:

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 I alt
Antal fugle 1 1 1 1 2 1 1 0 2 3 6 4 23
Antal obs 1 3 2 1 4 1 1 0 17 18 28 35 111

Tidsmæssig fordeling af iagttagelserne (nogle fugle er set i flere måneder):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL
Antal fugle 9 7 6 4 5 6 4 2 43
Antal obs 19 19 20 9 13 22 6 3 111

Tidligste forekomst: 16/4 1995. Seneste forekomst: 20/11 1995.
Redefund foreligger fra 1993 og 1994 (3 reder), men arten har muligvis også ynglet i 1995 og 1996.
Udenfor Hovvig er den set i Langesømosen i 1995 (5 observationer 11/5 - 24/5, 2 fugle 19/5) og 24/4 1996.
Eneste trækiagttagelse er: 1994 1 trækforsøgende Korshage.

1997: 10 iagttagelser fra Hovvig: 5/5 1, 14/5 1, 9/6 1, 15/7 1, 19/7 1, 16/8 1, 26/8 1, 29/9 ad + juv, 30/9 1 og 21/10 1. Registreringerne i yngletiden er fra to forskellige områder, så der har sandsynligvis været mere end en fugl på spil.

DOFBasen:1997

rapp/1997/san.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1