Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1997:vad

Rapport 1997

Vadefugle


1997:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Fænologi: (1/1) 22/2 - 13/10 (31/12)
Almindelig trækgæst for- og efterår, fåtallig yngletrækfugl og uregelmæssig vintergæst.
Strandskaden dukker normalt op ultimo februar og optrækket fortsætter derefter til ultimo maj.
De største trækdage: 14/3 1981 125 og 22/3 1987 85.
Der er konstateret ynglepar på følgende lokaliteter: Korshage, Hovvig, Rørvig Bugt, Nakke, Nørrevang, Skansehage og Ringholm. Bestanden vurderes til at være på 15 - 25 par.
Nedtrækket starter ultimo juli og slutter primo oktober. De bedste efterårstræktotaler: 1978 1307, 1976 984 og 1980 875. De største trækdage: 24/7 1976 430, 10/8 1980 360, 31/7 1977 329, 17/8 1982 249 og 5/8 1979 231. Strandskaderne raster oftest enkeltvis eller i mindre flokke. De største rasttal fra de enkelte lokaliteter: 31/7 1983 62 Rørvig Bugt, 8/9 1982 32 Korshage, 19/11 1988 32 Nakkehage, 13/7 1993 31 Hovvig og 13/6 1993 29 Skansehage.
Vinteriagttagelser (december - januar) er registreret i 1984, 1985, 1986, 1992 og 1996.

1997: Vi begynder med nogle vinterobservationer: 1/1 1 Korshage, 4/1 1 Skansehage og 1 Korshage, 11/1 1 Korshage og 18/1 1 Korshage.
De næste sås 2/3 4 Korshage og 5/3 7 Korshage - derudover ingen rasttal over 2.
Forårstræk: 29/3 - 28/4 i alt 33, flest 28/4 30 SØ Korshage.
Ynglefugle: I år er rapporteret 2 par (Korshage og Flyndersøengen).
Efterårstræk: 14/6 - 3/10 i alt 29, flest 23/9 16 V Korshage, ellers ingen dage med mere end tre trækkende Strandskader.
Rastende fugle set frem til ultimo oktober: 13/6 10 Skansehage, 18/7 5 Skansehage og 27/7 8 Korshage er de eneste dage med mere end tre fugle. De sidste blev 14/10 1 Hovvig og 24/10 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 1, 0)
Tilfældig trækgæst: 25/5 1992 1 hun Ø Korshage.
Der er i alt registreret 8 Stylteløbere på Sjælland til og med 1996.

DOFBasen:1997


1997:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, min 666, 9)
Fænologi: 22/3) 10/4 - 3/9 (26/9)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden/fåtallig efterårstrækgæst.
Forårstrækket er normalt begrænset til et par enkelte iagttagelser - primært på Korshage. Set her i to ud af tre år. Iagttagelserne ligger mellem 22/3 og 25/5. I alt er det blevet til 53 fugle på 16 år. Bedste år 1993 og 1994 med 7 fugle. Der foreligger et par trækiagttaglser fra andre lokaliteter: 25/3 1992 hørt nattrækkende over Nykøbing og 6/6 1979 1 Ø Plantagen.
Klydens optræden i Hovvig er lidt af et mysterium. Store variationer både antal- og tidsmæssigt. Fire år helt uden observationer, sidst i 1981. Otte år med enkelte iagttagelser med 4/4 som tidligste dato. Endelig en række år med mere eller mindre stabil forekomst igennem hele sæsonen (1973, 1974, 1975, 1979, 1983, 1984, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995 og 1996). Topnoteringen er 69 fugle 16/8 1992.
Tilfældig som rastende på andre lokaliteter: 29/3 1984 1 Flyndersø, 19/4 1990 1 Dybesø, 21/4 1985 2 Rørvig Bugt og 5/5 1990 1 Flyndersø.
Kun seks trækiagttagelser fra efteråret. Returtræk set mellem 1/6 og 18/9 med 5/8 1985 8 SV Skansehage som største tal.
1997: Kun set i Hovvig. Alle observationer nævnt.

Forår: 12/4 - 28/4 3 og 2/6 2.
Efterår: 30/7 1, 17/8 2 og 11/10 - 12/10 1, sidste fugl er vores absolut seneste observation af arten.

DOFBasen:1997


1997:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 114, 11)
Fænologi: (7/4) 6/5 - 28/8 (24/9)
Meget sjælden trækgæst om foråret og sjælden trækgæst om efteråret. Tilfældig yngletrækfugl.
Forårsiagttagelserne ligger i perioden 7/4 - 8/6 og efterårsiagttagelserne i perioden 24/7 - 24/9.
Et par ynglede i 1993 i Hovvig.
Lille Præstekrave fordelt på 5-årsperioder:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 7 5 9 25 79

Det ses tydeligt af tabellen, at arten er blevet mere almindelig op gennem halvfemserne. De 125 fugle er fordelt med 39 om foråret og 86 om efteråret.

1997: Forår: 26/4 - 13/5 2 og 18/5 - 21/6 1. Efterår: 13/7 1 og 7/8 - 27/ 8 2 samtlige fra Hovvig. Til sidst en ægte trækobservation: 24/8 5 V Korshage (HVR).

DOFBasen:1997


1997:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Fænologi: (12/1) 3/3 - 11/10 (12/11)
Fåtallig yngletrækfugl, forårs- og efterårstrækgæst samt tilfældig vintergæst.
En af de mest stabile, men også mest anonyme vadefugle. Store tal er meget sjældne. Forårstræk fra primo marts til primo juni. En hel sæsons slid i 1975 gav 39 trækkende fugle. De største trækdage: 24/3 1978 18 og 25/3 1978 26 samt 1/6 1984 98 (nordlige race).
De største rasttal: 4/3 1979 12 Skredbjerg og 5/3 1994 30 Rørvig Bugt.
Arten er konstateret ynglende på følgende lokaliteter: Hovvig og kyststrækningen fra Ringholm til Skærby Strand.
Den totale bestand vurderes til at ligge på 10 - 15 par.
Efterårstræk fra ultimo juni til primo oktober. De største dage: 2/9 1973 21 og 21/8 1987 17. De bedste sæsontotaler ligger på 50 - 65 fugle.
De største rasttal fra forskellige lokaliteter:
Korshage: 20/7 1981 14 og 5/9 1981 11.
Skansehage: 24/8 1980 26 og 16/9 1990 40.
Hovvig: 30/8 1975 24, 21/8 1992 42, 15/8 1994 27, 18/8 1994 48, medio august 1996 64 og 23/8 1996 170.
Stranden ud for Plantagen: 21/9 - 22/9 1985 150.
Eneste vinterfund er fra 1993: 12/1 1 ud for Plantagen og 23/1 1 Korshage.

1997: Sen ankomst: 7/3 1 Skansehage, 9/3 1 Korshage og 10/3 2 NV Korshage.
Forårstræk: 10/3 - 26/3 i alt 3. Rastende fugle: Eneste observation over 2 blev 30/5 10 Ringholm.
Ynglefund: 1 par Skansehage og 1 par ved Flyndersøengen.
Efterårstræk: 18/8 - 23/9 i alt 11. Rastende fugle set i Hovvig fra 6/8 - 30/8 flest 19/9 4 og 22/8 7.
Sidste set 25/9 1 Korshage og 27/9 2 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  (6/16, 4/5, 0)
Tilfældig trækgæst om efteråret, i alt 4 fund af 5 fugle.

26/7 1978 2 Korshage 1/9 1979 1 V Korshage 24/7 1991 1 SØ Korshage 6/8 - 9/8 1992 1 Hovvig

To observationer i 90'erne er overraskende, når artens kraftige tilbagegang i Skandivavien tages i betragtning.


1997:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 7, 2)
Meget sjælden trækgæst for- og efterår.
21/8 1980 2 V Korshage, 1/10 1988 1 juv NV Korshage, 5/5 1990 1 Ø Korshage, 12/10 1992 1 juv S Hovvig, 23/8 1993 1 SV Nakke, 30/5 1996 1 NØ Hovvig.
Med en total på kun 7 fugle - burde det være bevist, at arten virkelig er en sjældenhed udenfor de traditionelle rastepladser i Vestjylland. Der er set 34 fugle på Sjælland til og med 1996.

1997: Topår med iagttagelse både for- og efterår. 11/5 1 NV Korshage (JHC) og 27/9 1 SV Hovvig (LB).

DOFBasen:1997


1997:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Fåtallig forårstrækgæst og almindelig efterårstrækgæst og vintergæst.
Forårstræk fra primo marts til medio maj. De største trækdage: 24/4 1994 65, 4/5 1985 55 SV, 5/5 1985 54 Ø og 12/4 1992 36.
De største sæsontotaler: 1985 >110, 1994 104 og 1992 98.
Efterårstræk fra medio juli til ultimo oktober.
De største trækdage: 29/10 1992 300, 2/9 1995 235, 29/10 1995 215, 23/10 1993 140 og 12/8 1973 101.
Der er ingen tvivl om, at de rastende fugle “smitter af” på træktallene. De største sæsontotaler ligger alle sidst i perioden, og tallene inkluderer nok en del lokale forflytninger: 1995 934, heraf 335 Ø, 1993 548, 1992 504, 1989 363 og 1978 269. Største træktal fra Korshage i de senere år: 12/10 1996 90.
Siden sidst i 80'erne fast vintergæst, især på Ringholms marker. De største rasttal: ult/10 1996 650, 24/10 1987 600, med/11 1996 580, med/10 1996 470 og pri/10 1996 350.

1997: Enkelte fugle på forårstræk mellem 9/3 - 29/4 i alt 48, flest 9/3 15 og 28/4 29.
Rast: 6/4 1 Nørrevang og 25/4 hele 200 Nørrevang.
Efterårstræk: 19/7 - 16/11 i alt 508, flest 16/8 64 SV, 5/9 50 S, 28/9 50 SØ og 5/10 140 SV alle Hovvig.
Rastende fugle set mellem 19/7 og 16/11, flest 16/8 60 Hovvig, 25/8 130 Hovvig og 27/9 300 Ringholm. Årets sidste set 4/11 6 Hovvig og 16/11 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Fænologi: (2/7) 21/7 - 23/5 (14/6)
Meget sjælden forårstrækgæst, fåtallig efterårstrækgæst og tilfældig vintergæst.
Forårstrækket går normalt stille af sig ved Rørvig. Mellem 3/5 og 14/6 er der på 11 forår i alt set 118 trækkende Strandhjejler. Vaderdagen 1/6 1984 tegner sig for hovedparten med en flok på 94 Ø Korshage.
Trækkende og rastende Strandhjejler kan om efteråret ses langs hele kysten og i Hovvig området. Efterårstræk er registreret i perioden 2/7 - 14/11. Bedste sæson 1978 med 278 fugle. De største trækdage: 16/8 1993 132, 14/8 1978 125, 27/9 1975 85, 26/7 1993 62 og 11/9 1989 60.
Der foreligger 5 vinterfund af Strandhjejle fra Rørvighalvøen: 16/2 1973 1 T Korshage, 22/1 1987 1 Korshage, 21/2 - 22/2 1987 1 Korshage, 6/1 1992 2 Korshage og 10/1 1992 1 Korshage.

1997: Efterårstræk set 26/7 - 5/10 i alt 47. De største dage: 16/8 15 SV Hovvig, 23/9 8 V Korshage og 5/10 10 V Korshage. Rastende fugle set 27/7 - 27/10, ingen dage med mere end to frem til 11/10 - 12/10 3 Skansehage.
27/10 1 Hovvig blev sidste observation.

DOFBasen:1997


1997:  Vibe  Vanellus vanellus  
Fænologi: (1/1) 1/3 - 7/11 (31/12)
Fåtallig/almindelig yngletrækfugl, almindelig trækgæst for- og efterår samt sjælden vintergæst.
Er først begyndt at optræde som vintergæst i 90'erne, hvor der er januariagttagelser i fire ud af seks år.
Forårstræk fra primo marts til ultimo maj. De største trækdage: 27/3 1984 716, 16/3 1991 288, 15/3 1981 279, 22/3 1982 274 og 24/3 1978 273.
De største sæsontotaler: 1975 1500, 1984 1410, 1974 1115, 1982 944 og 1973 941.
Tallene giver et ganske godt billede af Vibens tilbagegang. Vi har ikke haft en forårstotal over 300 siden 1991.
Ikke de store mængder rastende fugle om foråret. 19/3 1983 300 Hovvig er eneste tal over 100.
Ynglebestanden er igennem årene blevet mere og mere koncentreret til Hovvig, hvor naturplejen af engene har haft en meget positiv effekt på bestanden. Vigen rummer nu over 25 par. Kommunens totale bestand vurderes til 45 - 60 par.
Efterårstræk fra medio juli til ultimo oktober. De største trækdage: 9/10 1976 460, 23/8 1973 330 og 15/10 1977 226. Ingen relevante oplysninger om sæsontotaler.
Vigtigste rastlokalitet er Hovvig. Tidligere forekom der kun store rasttal i sommermånederne. Efterhånden er kulminationstidspunktet rykket, og nu om dage ses der pænt med Viber det meste af efteråret.
De største rasttal i de enkelte måneder per femårsperiode:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Juli 400 35 175 80 167
August 315 69 94 140 250
September 290 200 320 260 280
Oktober 200 130 500 160 260
November 0 5 150 87 270

Tendensen til større tal sidst på sæsonen bekræftes af decemberobservationer, der kun er forekommet i 1994 og 1995. Største dag 31/12 1994 57.

1997: Ingen deciderede vinterobservationer, idet de første Viber blev set på træk 16/2 1 Ø Nykøbing, 22/2 6 SV Korshage og 23/2 18 SØ Korshage.
Forårstræk i alt 163 fugle mellem 16/2 og 4/5, flest set 10/3 52 Ø Korshage, 23/3 9 Ø Korshage og 27/4 14 Ø Korshage.
Største rasttal: 8/3 30 Hovvig, 30/3 29 Hovvig og 29/4 Hovvig.
Efterårstræk: 19/7 - 12/10 i alt 126. De største dage: 19/7 22 V Korshage, 20/9 43 V Korshage og 12/10 40 SV Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig frem til 23/11. De største tal pr måned: 26/7 167, 2/8 186, 7/9 180 og 5/10 220.
Største rasttal uden for Hovvig blev 9/8 60 Flyndersøengen, 11/8 42 Flyndersøengen og 7/9 38 Nørrevang.
Sidste set 16/11 62, 22/11 11 og 23/11 11 alle Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Fænologi: (22/1) - (31/5) og (10/7) 21/7 - 22/9 (18/10)
Fåtallig efterårstrækgæst og tilfældig forårstrækgæst og vintergæst.
Der foreligger følgende af de sjældne vinterobservationer: 22/1 - 22/2 1987 1 Korshage, 21/3 1987 1 Korshage og
25/2 1996 2 Korshage.
Forårstrækket strejfer kun Rørvighalvøen - alle observationer nævnes: 31/5 1975 2 SØ Korshage, 27/5 1982 1 Korshage, 16/5 1985 2 Rørvig Bugt og 12/5 1992 1 NV Korshage.
Efterårstræktotalerne for denne art viser en klart nedadgående tendens - der er dog ikke observeret med samme flid i halvfemserne som i halvfjerserne. Dage med over 100 fugle var ikke usædvanligt i den første tiårsperiode. Den magiske grænse blev overskredet ni gange med 14/8 1978 762, 19/7 1976 401 og 22/7 1975 337 som de absolutte topdage. I de følgende år er vi kun nået over 100 en gang: 15/7 1996 125. Totalerne for de enkelte år fremgår af diagrammet.
Arten kan ses rastende i Hovvig og langs hele kysten. Større rasttal optræder yderst sjældent. Topnoteringer fra udvalgte lokaliteter: 26/8 1995 42 Hovvig, 2/8 1989 37 Skansehage, 2/8 1989 35 Korshage og 26/7 1982 33 Rørvig Bugt.

1997: Vi starter med endnu et vinterhit: 1/2 - 2/2 1 rast Korshage.
Efterårtræk mellem 26/7 - 23/9 i alt 40, flest 26/7 22 SV Skansehage og 23/9 7 NV Korshage.
Rastende fugle set 27/7 - 19/9, flest 29/8 2 Hovvig og 15/9 5 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Sandløber  Calidris alba  
Fænologi: (8/5) - (18/6) og (10/7) 23/7 - 2/10 (18/11)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden/fåtallig efterårstrækgæst.
Der er set i alt 9 Sandløbere om foråret på Rørvighalvøen: 11/6 1976 2 rast - NØ Korshage, 19/5 1 1977 1 rast Korshage, 22/5 1990 1 rast Skansehage, 21/5 1991 1 Korshage, 8/5 1992 1 rast Korshage, 18/6 1995 1 Korshage, 21/5 1996 1 Korshage og 25/5 1996 1 Korshage.
Efterårsobservationerne viser også en nedadgående tendens for denne art. Antallet af trækkende fugle pr år fremgår af diagrammet. De største trækdage: 3/10 1977 70, 12/9 1978 48, 2/8 1975 37 og 28/7 1975 36 falder, som det ses, først i perioden. Denne tendens underbygges af, at den absolutte trækrekord faktisk ligger før fuglestationens start 100 - 120 V 30/9 1972.
Sandløbere kan ses rastende langs nord- og østkysten. De højeste rastnoteringer har ligeledes adskillige år på bagen: Korshage: 16/9 1973 54, 19/9 1977 46 og 17/9 1978 65, Skansehage: 1/8 1974 40 og 4/8 1980 32. Kun yderst få rastende fugle i Hovvig: 17/8 1982 2, 16/8 1992 2, 17/8 1992 1 og primo september 1995 1 samt hele 4 fra 1996: 14/8 1, 24/8 1 og 3/10 2.

1997: Efterårstrækket er hurtigt nævnt: 20/9 9 Ø Plantagen og 23/9 2 NV Korshage er alt.
Der er set rastende fugle i perioden 26/7 - 18/10 i alt sølle 40, største tal 30/8 12 (7 Plantagen og 5 Skansehage) og 8/9 9 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, min 768, 17)
Fænologi: (11/5) - (22/5) og (4/7) 28/7 - 19/9 (27/10)
Tilfældig trækgæst om foråret og fåtallig efterårstrækgæst.
Der foreligger kun 3 forårsfund af i alt 6 fugle i rapportens historie:

12/5 1974 2 Hovvig 11/5 1975 1 Korshage 22/5 1979 3 Ø Korshage

Nedtrækkende fugle er om efteråret set 4/7 - 21/10. Normalt kun få trækkende. Dagsmaks er 6/8 1988 5 V og 18/7 1993 5 SV Hovvig. Udenfor Hovvig ses arten kun sporadisk rastende på Korshage og Skansehage. Højeste tal fra Korshage er 12/8 1988 5. På Skansehage kan der være mange fugle, især store tal i 1990 med kulmination 10/9 37. Eneste andet større rasttal: 19/9 1976 28 Flyndersø. Artens antal i Hovvig varierer utroligt meget afhængig af vandstanden, men der har været en klart stigende tendens. Største rasttal for topårene: 23/8 1975 36, medio september 1984 19, 5/9 1993 23, 4/9 1995 35 og endelig 15/9 1996 206 i flok. Dette år sås over 100 fugle ved hvert besøg frem til primo oktober.

1997: Vi starter med at fordoble forårstotalen, idet der i år er hele tre fund af i alt 6 fugle, aprilobservationen er samtidig den tidligste i RF’s arkiver: 25/4 2 Hovvig, 7/5 3 Hovvig og 17/5 1 Hovvig.
Efterår: I år en observation uden for Hovvig: 3/10 3 Skansehage. Set i Hovvig fra 18/7 - 5/10 med 19/7 4 som det største tal.

DOFBasen:1997


1997:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 126, 5)
Fænologi: (11/5) - (7/6) og (7/7) 25/7 - 3/9 (18/10)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden efterårstrækgæst.
Der er registreret i alt 25 forårsfugle på Rørvighalvøen i de første 24 år. 1 rast Plantagen 7/6 1980 er eneste junifund. De største forårstal: 19/5 1996 7 Hovvig, 14/5 1985 4 SØ Korshage og 14/5 1995 4 Hovvig.
Om efteråret ses arten hovedsagelig i Hovvig, hvor den er set i perioden 7/7 - 18/10. De største rasttal: 31/8 1991 4 og 21/7 1993 4.
Derudover kun spredte observation fra resten af halvøen.

1997: Også denne art fejrede jubilæet ved at vise sig om foråret: 5/5 2 Hovvig og 21/5 - 22/5 2 Hovvig.
Efterårets eneste Temmincksryle lod sig beskue 26/8 - 27/8 i Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 927, 1)
Fænologi: (9/7) 17/7 - 10/9 (1/10)
Sjælden efterårstrækgæst.
Krumnæbbet Ryle optræder i meget varierende antal på Rørvighalvøen og kan ses langs hele kysten og i Hovvig. Der har de senere år været en stærkt nedadgående tendens for arten. Totaler for efterårstrækket fremgår af diagrammet. De største trækdage: 22/7 1975 33, 2/8 1975 20 og 10/8 1980 18. De største rasttal: Korshage: 23/8 - 24/8 1975 21 og 21/7 1991 > 20. Nykøbing Bugt: 30/8 1988 15. Hovvig kan derimod fremvise stigende tal: 30/7 1974 10, 17/8 1982 19, 3/9 1988 23, 14/8 1991 45 og 22/7 1992 59.

1997: Årets eneste Krumnæbbede Ryle lod sig se i Hovvig 6/8.

DOFBasen:1997


1997:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 89, 8)
Fænologi: (22/9) 20/10 - (26/5)
Meget sjælden efterårstrækgæst og vintergæst samt tilfældig forårstrækgæst.
Antal Sortgrå Ryler på Rørvighalvøen:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 6 43 14 10 24

Månedsfordeling for Sortgrå Ryle 1973 - 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
26 26 1 0 2 0 0 0 4 17 5 8

Den strenge frost og issituation gav i 1979 nogle tal, som vi ikke har oplevet siden: 28/1 18 Korshage samt 4/2 7 Korshage og 8 Skansehage. Største tal i øvrigt 31/12 1995 3 Ø og 1 rast Korshage samt 1 rast til SV ved gravhøjen nord for Rørvig by - et højst besynderligt sted for denne art. Majfuglene er fra 22/5 1975 1 Korshage og 26/5 1990 1 Skansehage.

1997: 5/1 - 16/2 op til 4 rast Korshage, 11/10 3 rast Skansehage/Korshage og 29/10 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Fåtallig vintergæst og sjælden forårstrækgæst samt almindelig efterårstrækgæst.
Almindelig Ryle ses kun sjældent i vintermånederne på Rørvighalvøen, dette til trods for, at der hvert år forekommer relative store flokke i Ise- og Roskildefjord området. I forbindelse med isvintre kan der dog optræde relativt mange fugle: 28/1 1979 160 Korshage, 16/2 1991 120 Nykøbing Bugt og 65 Korshage samt 12/1 1992 210 Korshage.
Det egentlige optræk foregår som oftest ubemærket over området og består af to bølger, sydlige bestande i marts - april og nordlige fugle ultimo maj - primo juni. Bedste dage: 1/6 1984 405 Ø efter rast Korshage og 29/5 1987 120.
Der ses trækkende og rastende efterårsryler fra ultimo juni til medio november. Flittige observatører beviste i 1978, at der kan ses relativt pænt med fugle på en sæson - mindst 6098. Derudover har vi kun været over 1000 fire gange: 1975 2825, 1980 1275, 1991 1495 og 1992 1136. De bedste trækdage: 21/7 1978 1292, 6/8 1978 1191, 22/7 1975 630, 22/7 1978 817 og 26/7 1975 560.
De største rasttal fra forskellige lokaliteter: 21/7 1991 305 Korshage, 9/9 1990 181 Skansehage, 22/7 1991 110 Rørvig Bugt, primo august 1996 275 ud for Plantagen og 14/8 1992 925 Hovvig.

1997: Vi begynder med et par vinterflokke: 4/1 - 31/1 op til 80 Korshage, 16/2 85 Rørvig Bugt og 112 Korshage.
Forårstræk: 11/5 1 Korshage og 13/5 1 Ø Korshage er alt.
Kun to rastobservationer: 31/3 1 Korshage og 14/4 1 Korshage.
Efterårstræk: 24/8 - 5/10 i alt 706, største dag: 23/9 383 NV Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 26/7 - 5/10, dage med over 10: 2/8 11, 14/9 14 og 5/10 58.
Set rastende udenfor Hovvig 13/7 - 18/10.
Vi slutter med to vinterobservationer: 7/12 1 Hovvig og 28/12 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 12, 1)
Tilfældig trækgæst om efteråret. I alt 9 fund af 11 - 12 fugle:
26/7 1975 1 Hovvig, 22/8 1975 1 Hovvig
17/8 1982 1 rast-SV Skansehage
13/8 1992 1 Hovvig, 20/8 1992 2 Hovvig, 23/8 1992 1 Hovvig, 30/8 1992 1 Hovvig
4/8 1994 1 Hovvig
18/8 - 7/9 1996 2 - 3 Hovvig.
Læg mærke til at invasionen i 1992 udgør næsten 50% af fuglene. Rørvigs beliggenhed gør, at vi ikke kan måle os med det øvrige Sjælland, hvor der er set i alt 655 Kærløbere til og med 1996. Kun i varme tørre sensomre med kraftig østenvind får vi smulerne fra de riges bord.

1997: 30/8 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Brushane  Philomachus pugnax  
Fænologi: (23/3) 1/5 - 21/9 (31/10)
Fåtallig forårs- og efterårstrækgæst.
Brushanen ses på træk over hele området, medens rastende fugle hovedsageligt ses i Hovvig. I de første år så vi regelmæssigt Brushøns i Hovvig i yngletiden, herefter kom en lang årrække, hvor observationerne havde et mere tilfældigt præg, men i 90'erne har der igen været regelmæssig forekomst. Topnotering fra foråret er 19/5 1982 56. Udvikling i de største efterårsrasttal i Hovvig: 17/7 1974 20, 28/8 1976 25, 22/8 1982 39, medio august 1986 45 og medio august 1992 74. Bedste trækdag: 8/5 1990 25 Skansehage henholdsvis 26/7 1980 15 SV Skansehage.
Træktotalerne for arten for- og efterår fremgår af følgende diagrammer.

1997: Forårstræk: 4/5 - 18/5 i alt 23, største dag 18/5 22 NØ Hovvig.
Rastende fugle kun set i Hovvig: 3/5 - 28/6, flest 18/5 15 og 28/6 5.
Efterårstrækket er hurtigt overset: 27/8 1 V Korshage er alt.
11/8 1 Flyndersø er eneste rastende fugl udenfor Hovvig, hvor arten blev set 13/7 - 27/10, kulmination 23/8 14 og 26/8 14. De sidste observationer: 14/10 1, 15/10 3 og 27/10 1.

DOFBasen:1997


1997:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 62, 0)
Meget sjælden trækgæst for- og efterår samt meget sjælden vintergæst.
Forårsfund i perioden 1/3 - 21/3 og efterårs/vinterfund i perioden 24/9 - 26/1.
Antal fugle pr femårsperiode:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 2 1 7 29 23

Fugle fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 3 0 0 0 0 9 20 15 11

En forøget indsats for at finde denne art om efteråret, kan aflæses direkte på tallene for de sidste to perioder. Skal man se Enkeltbekkasin ved Rørvig, er mulighederne størst på Flyndersøengen og omkring skydebanen ved Rørvig Bugt. En dag der virkelig rykkede var 16/11 1991 med 5 Flyndersøengen og 5 Rørvig Bugt - inden var der i alt kun set 17 fugle.

DOFBasen:1997


1997:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Sjælden yngletrækfugl, fåtallig for- og efterårstrækgæst samt sjælden vintergæst.
To ynglepladser i kommunen. Stabil på Flyndersøengen indtil sidst i 80'erne, enkelte år flere par, sidst i 1983. Naturplejen i Hovvig medførte fremgang først i 90'erne med 3 - 5 par i 1993 som højeste notering, men de sidste par år, har der kun været et enkelt par.
Forårstrækket starter medio marts og efterårstrækket forløber fra ultimo juli til ultimo oktober. Grundet bekkasinernes skjulte levevis har rasttallene et lidt tilfældigt præg, men der kan være mange fugle. De højeste noteringer fra Hovvig: 5/5 1991 112, 17/4 1977 105 og ultimo august 1984 60 og fra andre lokaliteter: 26/10 1991 42 Rørvig Bugt, 23/4 1988 22 Flyndersø og 27/3 1987 11 Dybesø. Største trækdage: 6/5 1991 30 og 28/9 1974 112 SV Hovvig. Sæsontotalerne for- og efterår fremgår af diagrammerne.

1997: Ingen vinterfund.
Forårstrækket udgøres af 10/4 1 Ø Korshage.
Rastende fugle fra 1/3 - 12/6 i alt 12, flest set 8/4 og 12/6 begge dage 2 Hovvig.
Der er ikke konstateret sikre ynglepar i år.
Efterårstræk: 24/8 - 22/9 i alt 12, flest 24/8 9 SV Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 29/7 - 19/11, flest 17/8 15. Eneste rastobservation udenfor Hovvig blev 11/10 1 Skansehage.

DOFBasen:1997


1997:  Tredækker  Gallinago media  (0, 3, 0)
Tilfældig trækgæst for- og efterår, i alt 2 fund af 3 fugle:
11/5 1978 2 Hovvig og 17/8 1982 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 157, 2)
Fænologi: (5/10) 23/10 - 18/4 (11/6)
Meget sjælden trækgæst for- og efterår, samt meget sjælden vintergæst.
Skovsneppen registreres oftest på Rørvighalvøen i forbindelse med op- og nedtrækket i månederne marts/april og oktober og arten ses oftest på Korshage, Højsandet og Ringholm Skov.
Antal fugle pr femårsperiode:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 19 31 41 37 31

Skovsnepper fordelt på måneder 1973 - 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 6 62 37 7 1 1 0 0 22 4 12

Eneste forekomst med mere end to fugle: 27/3 1973 3 rast Korshage og 25/3 - 26/3 1988 4 Korshage. Det nærmeste vi kommer et ynglefund er: 10/5 og 14/5 1983 1 spillende Korshage, 11/6 1979 1 spillende Plantagen og primo juli 1989 1 rast Langesømosen.

1997: Kun to observationer: 13/3 1 Ringholm og 25/11 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 69, 2)
Fænologi: (28/3) 1/5 - 10/5 (12/6) og (14/7) 31/7 -10/8 (3/10)
Meget sjælden for - og efterårstrækgæst.
Denne art ses oftest på træk eller rastende i Hovvig. Månedsfordeling for de 71 fugle der er set i rapportens historie fordeler sig således (en fugl set i to måneder):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 11 13 1 26 11 8 1 0 0

Et par større rastforekomster: 30/7 1986 4 Hovvig, 22/7 1989 6 Rørvig Bugt og 18/9 - 24/9 1995 6 Hovvig, ellers kun enkelte fugle, hvoraf 1 spillende 5/6 1994 Hovvig fortjener at nævnes.

1997: 4/5 1 Hovvig og 30/8 1 Hovvig udgør årets iagttagelser.

DOFBasen:1997


1997:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Fænologi: (8/3) 14/4 - 11/5 (1/6) og (24/6) 15/7 - 29/9 (25/10)
Sjælden for- og fåtallig/almindelig efterårstrækgæst.
Største trækdage forår: 1/6 1984 125, 11/4 1979 58 begge Korshage og 26/5 1984 48 Nykøbing.
Største trækdage efterår: 19/7 1980 1377, 19/7 1978 851, 5/9 1991 594, 29/7 1987 567 og 19/7 1981 415.
Nok den art, hvor topdagen udgør den største andel af den samlede sæsontotal.
Udover trækkende fugle, ses Lille Kobbersneppe rastende på halvøen hovedsagligt langs kysterne samt i mindre grad i Hovvig, dog med en enkelt udtagelse, idet op til 325 kobbersnepper rastende i Hovvig primo august 1992.
Sæsontotaler for- og efterår fremgår af diagrammerne.

1997: Forårstrækket udgøres af følgende to observationer: 12/4 1 NØ Korshage og 18/5 1 NØ Hovvig.
Eneste rastobservation blev 24/4 1 Hovvig.
Efterårstræk: 8/8 - 4/10 i alt 13, flest 24/8 7 V Korshage.
Rastende fugle: 26/7 og 27/8 1 Skansehage samt 24/8 og 19/9 1 Hovvig er alt.

DOFBasen:1997


1997:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Fænologi: (8/3) 22/4 - 15/5 og 3/7 - 9/9 (3/10)
Fåtallig for- og efterårstrækgæst.
Optrækket foregår sparsomt over halvøen med en top medio maj. Største rasttal: 30/4 1978 32 Plantagen.
Største forårstrækdage: 5/5 1985 68 Dybesø, 26/4 1995 38 Korshage og 5/5 1990 35 Korshage.
Overlap mellem for- og efterårstræk primo juni.
Et af sommerens højdepunkter er rastende Småspover i juli måned, antallet flukturerer meget fra år til år, men generelt toppes der ultimo juli med tal op til 50 fugle, flest registreret 21/7 1996 61. Lejlighedsvis ses der også en del fugle ved Plantagen: 6/8 1996 36.
De største efterårstrækdage: 21/7 1991 88, 19/7 1978 52, 2/8 1991 50, 16/7 1982 46 og 19/7 1975 45.
Efterårstræktotaler fremgår af diagrammet.

1997: Alle forårsobservationer nævnes: 27/4 2 Korshage, 5/5 1 Flyndersø, 8/5 2 Ø Korshage, 10/5 1 Ø Korshage og 28/6 1 SV Hovvig.
Rastende fugle set på Korshage 12/7 - 9/8, flest 12/7 22, 23/7 21 og 26/7 19.
Efterårstræk 21/7 - 25/7 i alt 10, hvoraf de 9 trak S Skansehage 25/7.
Årets sidste fugle var de eneste i Hovvig: 13/8 1 og 23/8 1.

DOFBasen:1997


1997:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Fænologi: (3/3) 19/3 - 15/5 og 19/6 - 26/9 (18/11)
Fåtallig for- og efterårstrækgæst.
Totaler fra forårstrækket fremgår af diagrammet.
Største forårstrækdage: 3/5 1991 730 (største flok 600), 28/4 1991 376 og 15/4 1989 180.
Overlap mellem for- og efterårstræk primo juni.
Største efterårstrækdage: 14/7 1975 98, 5/7 1975 75 og 13/7 1977 62.
Bedste sæson 1975 med 535.
Eneste nævneværdige rasttal er 55 fra primo august 1995 i Hovvig.

1997: Forårstræk 10/3 - 13/5 i alt 74, flest 28/4 55 Ø Korshage.
Rastende fugle set 4/5 - 11/5 i Hovvig og på Nørrevang, ingen dage mere end 1.
Efterårtræk: 7/6 - 5/9 i alt 43, flest 28/6 16 SV Korshage og 15/8 10 SV Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig 6/7 - 7/9, flest 16/8 9, 26/8 8 og 29/8 8.
Sidste blev 6/9 2 Hovvig, 7/9 1 Hovvig og en virkelig efternøler 14/12 1 Nørrevang.

DOFBasen:1997


1997:  Sortklire  Tringa erythropus  
Fænologi: 7/4) 3/5 - 30/9 (18/11)
Fåtallig for- og efterårstrækgæst.
Optrækket siver normalt stille og roligt igennem - og allerede fra primo juni ses de første på returtrækket. Rastende fugle ses hovedsageligt i Hovvigområdet, antallet varierer afhængig af vandstanden i vigen. De største rasttal fra Hovvig: 17/8 1992 57, medio august 1986 44 og ultimo august 1984 31.
To-cifrede dagstotaler nås sjældent for trækket, dog 12/5 1974 11 Ø Korshage 17/6 1979 18 V Korshage og 30/9 1990 12 SV Hovvig.

1997: De første ankom normalt: 28/4 6, 30/4 1 og 3/5 8 alle Hovvig. Herefter Sortklirer i Hovvig frem til primo juni.
Forårstræk: 4/5 - 24/5 i alt 5, ingen dage mere end 1.
Rastende fugle set i Hovvig 28/6 - 12/10.

DOFBasen:1997


1997:  Rødben  Tringa totanus  
Fåtallig ynglefugl og for- og efterårstrækgæst samt vintergæst.
Ynglebestanden vurderes til 5 - 10 par, de fleste i Hovvig, men gerne enkelte satellitpar på randlokaliteterne.
Ynglede stabilt ved Flyndersø i 80'erne, som mest 2 par i 1985. Bedste år i Hovvig 1994 med 6 - 8 par. Rødben er en af vores almindeligste vadefugle, og den træffes langs kysterne og i Hovvig, men oftest kun i små antal (under 30).
Bedste forårstræktotal er 66 tilbage i 1979 med kulmination 12/4 1979 28.
I de gode vadefugleefterår 1975 og 1978 blev der hevet efterårstotaler hjem på 269 henholdsvis 172 fugle.
Største trækdage: 22/7 1975 73 og 17/8 1982 71. De største rasttal: 11/9 1983 48, ultimo august 1984 48, 26/10 1995 42 og 22/8 1982 41 alle Hovvig samt 14/11 1992 54 Rørvig Bugt.
Fuglene i vinterhalvåret er formentlig fugle fra Isefjorden der gæster halvøen. Det er faktisk på denne årstid vi tit har de største koncentrationer: 20/1 1979 41 Korshage/Skansehage og 26/12 1995 41 Nakkehage.

1997: Vinterfund: 1/1 - 17/2 op til 3 Korshage og 2 Rørvig Bugt. En indsender har bestemt disse til at være den islandske race.
Forårstræk 27/4 - 14/5 i alt 6. Ingen relevante oplysninger modtaget fra efteråret.

DOFBasen:1997


1997:  Damklire  Tringa stagnatilis  (0, 3/3, 2/2)
Tilfældig trækgæst.
9/9 1973 1 Hovvig, 5/6 1991 1 Hovvig, 7/8 - 14/8 1994 1 ad. Hovvig.

1997: 2/8 1 (LB, m.fl) og 23/8 - 25/8 1 (HVR, NHV) begge Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Fænologi: (10/4) 22/4 - 23/5 og 24/6 - 29/9 (medio november)
Sjælden forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
De største forårstal: 23/4 1993 12 trækkende og 1/5 14 rastende Hovvig.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
Større koncentrationer om efteråret, hvor Hovvig kan fremvise følgende makstal: medio august 1996 68, 14/8 1976 50 og primo august 1992 43.

1997: De første dukkede op 23/4 1 Hovvig, 25/4 1 Nørrevang samt 26/4 1 Hovvig, 1 Flyndersø og 4 Ø Korshage.
Forårstræk 26/4 - 14/5 i alt 11 udover ovennævnte ingen dage med mere end 1.
Rastende fugle set i Hovvig 23/4 - 29/6, flest 3/5 18, 7/5 18, 11/5 8 og 14/5 15. Derudover kun enkelte rastende fugle uden for Hovvig.
Intet efterårstræk noteret. Rastende fugle set i Hovvig 5/7 - 12/10, flest 16/8 24, 21/8 28, 26/8 19, 27/8 8, 5/9 10 og 7/9 14. De sidste Hvidklirer set 3/10 1, 5/10 1 og 12/10 1 alle Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Fænologi: (17/3) 31/3 - 7/5 og 25/6 - 5/9 (16/10)
Sjælden forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
En af de mest stabile vadere på forårstræk. Sæsontotalerne fremgår af diagrammet. De bedste trækdage udviser heller ikke de store variationer: 13/4 1980 9 og 19/4 1987 9 samt 8 ved 6 lejligheder.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
Største efterårstrækdag 12/6 1990 med 11 fugle. Til tider pænt med rastende Svaleklirer i Hovvig: 29/8 1973 25, 23/7 1991 24 og 19/7 1975 17.

1997: De første blev 20/4 1 Nykøbing, 26/4 1 Hovvig og 28/4 1 Korshage.
Forårstræk: 26/4 - 6/6 i alt yderst beskedne 5.
Rastende fugle set frem til 28/6 i Hovvig ingen dage med mere end 2.
Efterårtræk: 27/7 - 24/8 i alt 4.
Rastende fugle kun set i Hovvig i perioden 14/7 - 18/10, flest 15/7 8, 8/8 5, 16/8 4 og 24/8 5.
De sidste registreredes 15/10 1 og 18/10 1.

DOFBasen:1997


1997:  Tinksmed  Tringa glareola  
Fænologi: (5/4) 1/5 - 20/5 og 5/7 - 11/9 (30/9)
Sjælden forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
De største forårstrækdage: 8/5 1988 21, 8/5 1976 19, 15/5 1978 15, 5/5 1990 12 trækkende og 11 rast Hovvig samt 3/5 og 4/5 1996 21.
Er tiltaget som rastende i Hovvig, hvor den især har været fast inventar i 90'erne: 8/5 1977 20, 2/5 1992 35, 27/4 1993 20 og 8/5 1993 24.
Ingen ynglefund, men spillende fugle er hørt i Hovvig og på Flyndersøengen, især 1992 med et meget aktivt par på sidstnævnte lokalitet i perioden 22/4 - 5/5 må i det mindste betegnes som et muligt ynglepar.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
Bedste efterårstræk registreredes i 1993 med i alt 46 og 14/7 28 som højeste dagstotal.
Også stigende rasttal i Hovvig om efteråret: 14/8 1977 24, 14/8 1982 27, ultimo august 1986 40, 29/7 1993 37 og ultimo august 1996 70.

1997: Et år uden trækobservationer - alle iagttagelser er fra Hovvig.
Ankom 28/4 1, 3/5 4, 4/5 5 og 7/5 15 herefter set frem til 28/6.
Efterår: 13/7 - 7/9, kun tre dage med mere end ti fugle: 3/8 19, 23/8 14 og 30/8 30. De sidste set 2/9 10, 7/9 3 og 4/9 4.

DOFBasen:1997


1997:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Fænologi: (12/4) 25/4 - 29/5 og 6/7 - 17/9 (8/11)
Almindelig for- og efterårstrækgæst samt tilfældig vintergæst.
En af de mest markante vadefugle, der kan ses stort set langs alle kyster både ved havet og søerne. De største forårsrasttal fra de enkelte lokaliteter: Korshage 16/5 1985 25, Dybesø 15/5 1982 15.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
De største efterårsrasttal: Korshage: 27/7 1988 57, 14/8 1993 ca 50, 23/7 1992 41, 19/8 1973 36 og 25/8 1974 31. Skansehage: 3/8 1980 52 og 154/7 1981 40, Rørvig Bugt: 1/8 1989 45 og 20/7 1978 32, Nakkehage: 30/7 1996 34, Hovvig: 8/8 1980 32 og medio august 1984 32, Plantagen: 24/7 1988 65.
Største sæsontotal fra efterårstrækket 1975 med mindst 118 fugle, bedste trækdag 6/8 1978 43.
Kun 1 vinterobservation 1/1 1984 1 rast Nakkehage.

1997: De første set 10/4 1 Hovvig, 28/4 1 Hovvig og 29/4 3 Korshage.
Eneste trækkende fugl var 29/4 1 Nykøbing.
Rastende fugle set frem til 6/6, flest 5/5 8 Flyndersø, 12/5 12 Korshage, 14/5 7 Flyndersø og 25/4 11 ud for Plantagen.
Rastende fugle set i efteråret fra 5/7 - 14/9, flest 23/7 14 på strækningen Plantagen - Dybesø - Korshage - Skansehage, 27/7 13 Korshage, 5/8 17 Hovvig, 10/8 18 Korshage og 17/8 6 Skansehage.
Årets sidste blev 7/9 2 Korshage, 8/9 4 Korshage og 14/9 2 Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1198, 26)
Fænologi: (1/4) 5/5 - (3/6) og (8/7) 17/7 - 15/9 (4/11)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden/fåtallig efterårstrækgæst.
Fordeling af de 38 forårsfugle på 5 årsperioder i alt/største sæsontotal:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 13 / 7 9 / 8 5 / 2 2 / 1 9 / 3

Største forårstal: 9/5 1981 7 rast og 6 NØ Korshage samt 4/5 1975 4 rast Korshage. De mest bemærkelsesværdige enkeltobservationer: 31/5 1975 1 rast Nørrevang og 1/4 1983 2 rast Hovvig.
Stenvenderen er uden sammenligning den vaderart, hvor det er gået mest ned af bakke med efterårsforekomsterne i løbet af de 25 år. Set med dagens øjne virker efterårstræktotaler på 137 og 113 fra henholdsvis 1975 og 1979 næsten utrolige. Dagstotalerne kan ligeledes gøre en helt nostalgisk: 22/7 1979 72, 15/7 1975 65, 22/7 1975 27, 31/7 1976 23 og 23/7 1978 23. Den absolutte topnotering ligger før rapportens tid: 4/8 1972 78. Største træktal fra de senere år er 24/7 1995 12. De største rasttal Korshage: 29/7 1976 35 og Skansehage 15/7 1975 18. Kun yderst få observationer fra Hovvig: ultimo august 1986 3 og 2/8 1996 1.

1997: Også denne art fejrede jubilæet med et par forårsobservationer: 19/4 - 28/4 2 Korshage, 8/5 1 rast Korshage og 14/5 1 SØ Korshage.
Efterårstrækket udgøres af 19/9 1 V Korshage.
Rastende fugle set 19/7 - 28/9, 19/7 1 Skansehage og 19/9 1 Hovvig er eneste observationer udenfor Korshageområdet, hvor de største tal blev: 15/9 5, 21/9 6, 23/9 4 og til slut 28/9 2.

DOFBasen:1997


1997:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 33, 4)
Fænologi: (27/5) - (24/6) og (6/8) - (21/9)
Meget sjælden for- og efterårstrækgæst.
Periodefordeling:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 2 1 2 4 28

I alt 10 forårsfugle og 23 efterårsfugle. Kun set i Hovvig. Bedste år 1995 med 2 forårs- og 10 efterårsfugle, som mest 3 fugle 12/9 - 20/9.
Arten har vist en eksplosiv fremgang i 90'erne og den kan nu anses for en årlig gæst i Hovvig.

1997: To forårsfund 21/5 - 22/5 1 og 8/6 1 samt to efterårsfugle 23/8 - 31/8 1 og 5/9 - 7/9 1 samtlige Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 7, 1/1)
Tilfældig gæst. 6 fund af 7 fugle.

11/12 1984 1 NV Korshage 10/11 1991 2 V Korshage
30/09 1988 1 NV Korshage 12/11 1995 1 V Korshage
1/10 1988 1 NV Korshage 3/10 1996 1 V Korshage

Alle fugle er registreret i forbindelse med havfugleobservationer.

27-03-23 LB Tilføjelse: 23/9 09:19 1 1k V Korshage (JHC) - kort rast på havet.

DOFBasen:1997

rapp/1997/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1