Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:pir

Rapport 2004

Pirol - Værlinger


2004:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første 6/5 1 han + 1 hun Korshage og største antal 1/6 12 Korshage. Ynglefund rapporteret fra Søndervang, Rørvig Bugt og Hovvig hhv. 27/5, 5/6 og 7/6, hvorfor der formodentlig er tale om 3 ynglepar.
Sidste 16/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Stor Tornskade gæster Rørvighalvøen i vinterhalvåret typisk fra oktober til april. Indrapporteringer af en enkelt fugl fra januar frem til april både fra Hovvig (26/1 – 24/3) og Korshage (3/1 – 18/4) tyder på, at der har opholdt sig mindst 2 individer på Rørvighalvøen.
Sidste forårsfugl 18/4.
Efterårsfugle meldt fra 29/9 og året ud. Der foreligger obs fra Hovvig (19/10 – 8/12) og Flyndersø/Korshage (1/10 – 6/11), Dybesø (28/11) og igen lader det til, at der er tale om 2 - måske 3 forskellige individer.
Der er på intet tidspunkt i 2004 set mere end én fugl ad gangen.

DOFBasen:2004


2004:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Småflokke af 1 - 4 tf’ere på 6 observationsdage mellem 14/4 og 1/6.
Største rasttal 22/3 8 Korshageområdet.
Intet bemærkelsesværdigt fra efteråret.

DOFBasen:2004


2004:  Husskade  Pica pica  
De fleste meldingerne vedrører 1 - 9 trækkende og tf’ere Korshage (29/2 – 7/5).
Et enkelt større rasttal: 5/3 70 Hovvig.
Intet bemærkelsesværdigt fra efteråret.

DOFBasen:2004


2004:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Det blev et forholdsvis beskedent og dermed et ret typisk år i en periode uden invasionstilstande: 9 fund af sammenlagt 10 fugle, der fordeler sig med 2 fugle som regulære vinterobs (10/1 Plantagen og 21/1 Korshage), 5 obs af enkeltindivider (5/3 Rørvig By, 5/3 Højsandet, 5/3 Nørrevang, 30/3 Rørvig Lyng og 18/7 Dybesø) samt en obs af 2 trækforsøgende fugle Korshage 14/4.

DOFBasen:2004


2004:  Allike  Corvus monedula  
Forårstræk 6/2 - 7/5 i alt 19941 - et relativt stort tal i forhold til det normale. Største dag 14/3 4601.
Efterårstræk 10/10 - 14/11 i alt 8424, hvoraf 3015 (ca 36%) strøg forbi på én dag 27/10 i tidsrummet 10:25-17:10.

DOFBasen:2004


2004:  Råge  Corvus frugilegus  
I alt 88 trækkende 6/3 - 2/5. Bedste dag 18/3 41 NØ Hovvig.
Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 33 reder ved kolonien nær rådhuset.
Bedste efterårstrækdag 27/10 22.

DOFBasen:2004


2004:  Sortkrage  Corvus corone  
En konservativ sammentælling giver 5 fugle, der kan karakteriseres som trækkende, og der forekommer 9 obs af rastende Sortkrage. Som sædvanlig er de fleste obs fra Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Gråkrage  Corvus cornix  
Gråkragen vedbliver tilsyneladende at undgå den store opmærksomhed på Rørvighalvøen: 23 observationsdage blev det til i 2004.
Forårstræk 10/3 - 28/4 i alt 331 med største trækdag 5/4 113.
Efterårstrækket 20/10 - 28/10 574 SV med største dag 27/10 304.
Et større vinterrasttal 22/1 400 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Ravn  Corvus corax  
Året bød på sammenlagt 18 observationsdage i perioderne januar (17/1 2 rast) - april (20/4 1 trk) samt august (12/8 3 trk) - oktober (25/10 1 rast). Typisk bestod observationerne af enkeltfugle, i nogle tilfælde af 2 - 3 fugle, men årets største observationsdag blev den sidste dag i marts med 5 fugle.

DOFBasen:2004


2004:  Stær  Sturnus vulgaris  
Bortset fra rasttal af ubetydelige størrelser i årets første måneder, f.eks. 1/1 5 Hovvig, træffes de første trækkende fugle 14/3. Første større flok 15/3, hvor 400 individer er gået til rast i Hovvig. I perioden fra 14/3 til 6/5 er der registreret 1578 trækkende, mens det største rasttal er 2500 fugle i Hovvig 19/4.
Efterårstrækket beløb sig til i alt 2372 fugle, hvis 1000 NØ-gående fugle 13/8 medregnes som trækkende. Sidste indrapportering af stæreflokke i bevægelse stammer fra 28/10, hvor 30 Stære trak SV over Hovvig. Største efterårsrasttal er 3000 fugle i Hovvig 12/10.

DOFBasen:2004


2004:  Gråspurv  Passer domesticus  
Et par enkelte fugle havde vovet sig helt ud på Korshage: 14/3 og 31/3. Med undtagelse af 2003 skal vi helt tilbage til 1998, hvor der også var Gråspurv på Korshage.
Om ynglebestanden blot en oplysning vedrørende en kolonidannelse på 15 individer 30/1 ved Nykøbing Havn.

DOFBasen:2004


2004:  Skovspurv  Passer montanus  
Der kun foretaget 7 indrapporteringer af Skovspurv i 2004 og det er fra månederne januar, april samt oktober: 5 obs af enkeltfugle til rast og 3 obs af tf Korshage hhv. 3/4, 29/4 og 25/10.

DOFBasen:2004


2004:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Trækmæssigt blev 2004 et forholdsvist stort år for Bogfinken: Ifølge indrapporteringerne synes forårstrækket at forløbe i perioden 24/3 til 20/4, hvor 14 observationsdage gav i alt 193396. Største trækdag blev 10/4 med 42900 Korshage.
Fra maj foreligger de sædvanlige indrapporteringer fra Korshage af flokke på 20 - 30 trækforsøgene småskadede Bogfinker, der har samlet sig efter at være blevet hægtede af hovedtrækket.
Efterårstrækket repræsenteres med en enkelt indrapportering 20/10 1000 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Observationer af forårstrækkende fugle udgøres af 7 observationsdage fra perioden 28/2 til 19/4, i alt 2038 fugle. Største trækdag 19/4 2000.
Der foreligger fra efteråret/vinteren observationer af rastende flokke, (maxtal på 200 fra Korshage 24/11) og SV-trækkende fugle (350 fra Korshage 1. juledag) samt 70 østgående fugle set på årets sidste dag.

DOFBasen:2004


2004:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 37, 1)
31/5 1 Ø Korshage (LB).

DOFBasen:2004


2004:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Ud af de i alt 16 indrapporteringer fra 2004 er der kun 4 regulære trækobservationer - i alt 38 Ø Korshage 23/3 - 10/4.
Spredte obs af rastende fugle, typisk i flokke på 40 - 100, er indmeldt fra september og oktober: Største rasttal 200 9/10 og 24/10 Skansehage, en lokalitet som arten typisk er glad for i årets sidste måneder.

DOFBasen:2004


2004:  Stillits  Carduelis carduelis  
Ud over obs spredt igennem året af 1 - 4 rastende fugle, er der i alt indrapporteret 63 regulære forårstrækobservationer i perioden 6/3 - 1/6. Bedste trækdag 29/4 11 Ø. Antalsmæssigt faldt 2004 forårstrækket mht. Stillits på et rimeligt niveau lidt over middel.
Trækkende fugle fra efteråret er meldt i perioden 10/10 - 27/10 og giver sammenlagt 31 fugle. Ikke noget fantastisk tal, men heller ikke så dårligt endda i forhold til typiske efterårstal.

DOFBasen:2004


2004:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Observationer af forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 6/3 - 31/5, i alt 11789. Bedste dag 3/4 9480 Korshage.
Efterårstræk blot 53 indmeldt fra obsdage: 2/10 og 11/10.
Fra Hovvig de sædvanlige flokke på 10 - 300 rastende individer januar - februar og oktober - december.

DOFBasen:2004


2004:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Største rasttal: 25/4 40 Korshage. Største forårstrækdag: 1/4 108 Ø. Forårstrækket synes at forløbe i perioden 18/3 - 15/4 med i alt 217 hovedsagligt østtrækkende fugle.
Observationer af efterårstræk: 25/9 30, 11/10 1 og 14/11 1.

DOFBasen:2004


2004:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Forårstrækket mellem 27/3 og 18/4, hvor 104 fugle passerer halvøen. Største trækdag 31/3 48.
Efterårsperiodens obs af træk faldt på to dage nemlig 25/10 og 27/10 med sammenlagt 12. Årets største rasttal 20/10 24 Korshage.
Alt i alt et antalsmæssigt forholdsvis beskedent år.

DOFBasen:2004


2004:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Der foreligger obs fra de fleste af årets måneder med undtagelse af jan, jun, jul og sep – hvor er alle vores ynglefugle blevet af, eller skyldes det inaktivitet blandt de mest trofaste bidragydere?
Forårstrækket 6/3 - 9/5, hvor 54 fugle er set trækkende over halvøen i østlig retning, dagsmax yderst beskedne 12 fugle 16/4. Alt i alt et meget anonymt forårstræk.
Efteråret blev kun lidt bedre med 82 vesttrækkende fugle med største trækdag 9/11 33.
Småflokke af rastende fugle er rapporteret fra alle obsmånederne, mens en enkelt større flok på 80 fugle er meldt fra Hovvig 3/12.

DOFBasen:2004


2004:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 24, 1)
En standhaftig observatør (AF) i efterårets sidste dage fik i fugletårnet i Hovvig denne appelsin i sin turban (en hun), da en sisken-blandingsflok landede i grenene 5 meter fra tårnet 29/11. Det lønner sig somme tider at trodse kulden og mørket.

DOFBasen:2004


2004:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 99 102, 2)
Er det efterdøningerne af 2002/2003 invasionen vi ser? I alt 2 obs af Hvidvinget Korsnæb. 5/2 2k han trk Korshage (EVR) og 11/10 1 Hovvig, der kom lige ind over tårnet sammen med 2 Lille Korsnæb (AF).

DOFBasen:2004


2004:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Set i alle årets måneder.
En sammentælling af de observerede trækkende eller trækforsøgende fugle i foråret perioden 7/2 til 31/5 giver i alt 60 fugle med største trækdag 31/5 41 Korshage.
Fra efteråret i perioden 2/10 - 30/10 er der indrapporteret 88 trækkende fugle, hvoraf en del nok er fugle som ligger og flytter rundt på fourageringstræk. Største efterårstrækdag 10/10 35.
Største rasttal: 29/10 45 Nakke Hage.

DOFBasen:2004


2004:  Korsnæb sp  Loxia non det  
Antallet af ubestemte Korsnæb (alle med betegnelsen Lille eller Stor) beløber sig til 20, heraf de 18 i én flok 31/12. Folk har styr på deres korsnæb på disse kanter – eller bliver specerne ikke noteret?

DOFBasen:2004


2004:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Ud af i alt 10 observationsdage er der ingen indrapporteringer af regulært trækkende fugle, kun rastende, overflyvende og nogle få trækforsøgende.
Alle meldingerne (Korshage, hvor intet andet er nævnt): 4/1 9 Skansehage, 22/2 2, 29/2 2, 31/3 1, 18/7 10 Plantagen, 24/10 6, 6/11 12, 19/11 16 og 23/11 1 fundet død foran rude ved et sommerhus på Skansehage (ET via JS).

DOFBasen:2004


2004:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 461, 13)
Fra det sene forår foreligger der indrapporteringer fra 8 observationsdage:
21/5 1 syngende Langesømosen (EVR), 24/5 1 syngende Korshage P-plads (EVR), 28/5 1 trk Korshage (EVR), 30/5 1 trk Korshage (LB, KES og EVR), 31/5 2 trk Korshage (EVR), 1/6 3 syngende Korshage (EVR), 6/2 2 syngende hhv. Korshage og Flyndersø (LB og EVR) og endelig 13/6 1 syngende Nakke Hage (EVR).
Fra efteråret forligger der en mega sen obs 31/10 1 tf med lyd Nakke Hage (LB).
De seneste års udvikling taget i betragtning, må 2004 siges at være OK.

DOFBasen:2004


2004:  Krognæb  Pinicola enucleator  (0, 0, 2)
Efter at meldinger om forekomst af Krognæb i det sydlige Sverige og efterhånden også fra forskellige steder i Danmark, indløb endelig meldingen: Krognæb 1 hun/1k SØ-trækkende, Langesømosen 9/11 kl. 10:48 (JHC) og Rørvigart nr. 300 kunne fejres (godkendt af SU).
14/11 1 Spurvevej, Nørrevang (NHV) (godkendt af SU). [2007-03-07 KES].

DOFBasen:2004


2004:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Regulært trækkende fugle i foråret er blevet observeret i perioden 22/3 - 10/4 med i alt 12 østgående Dompapper. Efterårstrækket lander antalsmæssigt på 39 fugle, set på to observationsdage på Korshage: 25/10 4 og 29/10 35.
Største rasttal 29/10 26 Nakke Hage.

DOFBasen:2004


2004:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Ud af i alt 23 indrapporteringer giver sammentælling af årets observationer i alt 39 fugle og heraf er kun 4 fugle noteret som egentligt trækkende: De resterende har fået betegnelsen „rastende“. Obs foreligger fra månederne jan - maj samt november. Største tal er en flok på 10 rastende fugle 26/3 Rørvigvej 102. Ellers er der kun set 1 - 2 fugle af gangen primært på Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 235 234, 6)
2004 blev et helt fint år for Laplandsværlingen med 6 observationsdage, der gav i alt 6 fugle:
28/2 1 tf Korshage (EVR) samt 2/10 1 rast Korshage (KES), 3/10 1 S Korshage (EVR), 13/10 1 trk Korshage (MD), 2/11 1 SV Nykøbing (EVR) og 14/11 1 trk Korshage (HVR).
Med andre ord klar overvægt af efterårsfugle.

DOFBasen:2004


2004:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Observationerne i årets løb af Snespurv falder i to perioder: feb (6/2 1 trk) – mar (30/3 1 trk) og sep (21/9 1 trk) – dec (26/12).
I feb-mar-perioden foreligger der observationer af hovedsaglig rastende fugle samt nogle få (3) trækkende fugle.
I sep-dec-perioden foreligger der observationer primært af småflokke af rastende fugle samt en enkelt trækdag med 47 fugle på Korshage, hvilket også bliver årets maxtal.
Største rasttal: 5/11 20 Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Ud over lidt trækkende fugle fra Korshage i marts, består obs'ene mest af syngende fugle fra Korshageområdet. Det største rasttal er på i alt 25 fugle på Nørrevang/Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 617, 8)
29/4 1 rast Korshage (EVR), 1/5 4 han + 1 hun rast Langesømosen (EVR, JB, KB, BR, HVR, PCC, KES) og 2/5 2 rast Langsømosen (EVR, KB, BR).
Resultatet lidt af en bundskraber. Bemærk den meget snævre forekomstperiode.

DOFBasen:2004


2004:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Forårstrækket forløb i perioden 5/2 - 25/4, hvor 575 fugle passerede halvøen.
Største træktal 30/3 425 Ø Korshage og største rasttal 18/3 8 Hovvig.
Efterårstræk observeret i perioden 25/9 til 7/11 med 15 SV primært fra Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Årets første fugl blev set syngende 5/4 på Nørrevang. Dernæst følger en obs af 2 syngende fugle på Søndervang 4/5 og en obs af en rastende fugl på Nørrevang ligeledes 4/5. Årets sidste obs blev foretaget 3/6 og bestod i et syngende individ på Søndervang. Kornværling holder sig lige i vandskorpen både som ynglefugl i Rørvig og som Rørvigart i det hele taget - vi frygter det værste.

DOFBasen:2004

rapp/2004/pir.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1