Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:rov

Rapport 2004

Rovfugle


2004:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (25328 / 2026)
Mildest talt meget sparsomt med forårstrækkende. I alt blot 128 mellem 5/5 og 3/6. De 3 bedste dage: 30/5 30, 31/5 58 og 1/6 25. I Hovvig set rastende mellem 26/6 og 25/8. Bortset fra 7/7 2 kun 1 fugl pr. dag.
Efteråret bød på 100 trækkende. Den første allerede 5/7. En enkelt efter lokale forhold rimelig efterårsdag blev 24/8 med 76. 2 1k rapporteret: 25/8 1 rast Hovvig er lidt tidligt og årets sidste 22/9 1 1k S Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 67, 1)
Når lige netop at komme med i årets rapport. 5/5 1 Ø 8.15 Korshage (AF). Fortsætter med at optræde meget fåtalligt.

DOFBasen:2004


2004:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 632, 60)
Hidtil højeste antal set i foråret. På 25 obsdage 5/3 - 1/6 ses 54, heraf 4 SV og 2 tf. Den hidtige dagsrekord, der blev sat helt tilbage i 1977 og kun er tangeret en gang siden i 1996, blev slået med en fugl 4/4. Dage med mere end 2: 28/3 3, 3/4 3, 4/4 7, 19/4 5, 20/4 3 og 21/4 3.
Efteråret normalt. 5/9 2, 29/9 2 og 2/10 1 - ialt 5 V-SV. Årets eneste rastende blev også den sidste: 3/10 1 Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 121 - 123, 24)
En lang række iagttagelser både første og andet halvår. Billedet forvirres en del af rastende/strejfende fugle, som gør det vanskeligt at udskille decideret træk. Alle obs nævnes. 15 obsdage i første halvår. Rast: 7/3 1 imm., 9/3 - 10/3 1 2k og 3/4 1 2k alle Hovvig.
Træk/Strejf 10/1 1 Ø Rørvig, 28/2 1 2k SSØ 11.25 Nørrevang, 29/2 1 4-5k V 12.50 Hovvig og sandsynligvis den samme S 13.25 Nykøbing, 5/3 2 Ø (7.55 og 7.59) efter rast Rørvig Bugt og 1 3k NØ Gravhøjen 13.09 også set Grønnehave Skov og Brentebjerg, 10/3 1 2k Ø 6.46 Hovvig, 12/3 1 imm SV 12.57 Nørrevang, 14/3 1 imm Ø 12.27 Nørrevang, 18/3 2 2k ØNØ 12.04-12.10 Hovvig,
2/4 1 3k Ø 16.33 Hovvig, 3/4 1 imm. Ø 10.05 Hovvig og den samme Ø 10.20 Korshage + 1 Ø 11.00 Nørrevang, 5/4 1 2k V 6.08 og 1 V 6.59 Korshage senere ses 1 N 9.34 Hovvig, 15/4 1 NØ 13.52 Korshage og endelig 28/4 1 imm Ø 12.52 - 13.09 Nørrevang/Korshage. Hvilket summeret giver ca. 13-16 „trækkende“ og 2 rastende i første halvår.
I andet halvår kun set i Hovvig. Interessant med obs af ad fugl ved et par tilfælde i august. 10 obsdage. Rastende er meldt 1/8 1 ad, 10/10 1 3k, 12/10 1.
Træk/strejf : 11/8 1 ad SV 13.10 - 13.18, 12/8 1 SV 10.15, 1/10 1 SV, 11/10 1 S 7.54, 21/10 1 Ø 15.55, 28/10 1 1k SV 12.25 - 12.35 og årets sidste 21/11 1 ad SV 12.45. Hvlket giver 7 „trækkende“ og 2 - 3 rastende i andet halvår.

DOFBasen:2004


2004:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (3118 / 278)
Første set 16/3 i Hovvig. Forårstræk set 19/3 - 3/6 med ialt 183, hvilket er en smule over gennemsnittet. Dage over 10: 3/4 15, 16/4 12, 17/4 15, 18/4 11, 28/4 15 og 2/5 13. 57 (31 % af totalen) blev bestemt til hanner. Højeste antal hanner/dag 6 ved flere tilfælde. Forårsmaxrast i Hovvig 6/5 5. Der er dog set op til 2 hanner pr. dag og 4 hunfarvede pr. dag.
I Hovvig set med redemateriale i marts, i display i april/maj og 1k set i juli må være tegn på succesrig yngel.
Efterår: 29/8 og 19/9 rastede 3 Rørhøge i Hovvig, hvilket var det højeste antal i efteråret. En del trækkende blev set. Fra 6/8 til 27/10 i alt 28, hvoraf 6 var hanner. Dage med over 3: 24/8 9 og 18/9 5. Årets sidste er lidt sent på den 27/10.

DOFBasen:2004


2004:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2784 / 508)
Minimum 2 forskellige (1 ad han) er set rastende i januar - februar i Hovvigområdet. Det bedste forårstræk siden 1993 indledes 6/3 og sluttede 9/5. I alt blev det til 126 med følgende dage med 10 og derover: 16/4 12, 17/4 11, 18/4 19, 19/4 14 og 29/4 10. 29 hanner blev set svarende til 23 % af totalen, flest 17/4 6. Enlige rastende fugle er set fra 6/3 til 3/5 på 4 forskellige lokaliteter.
En tidlig han 6/8 starter efterårstrækket og frem til 7/11 er 22 noteret som trækkende. 2 dage med 3 hhv. 25/9 og 7/11 udgør dagsmax. Rastende fugle blev set i Hovvig 10/9 - 31/12. 2 fugle ved flere lejligheder.

DOFBasen:2004


2004:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 146 148, 5)
19/4 1 hun Ø 15.15 Korshage (JHC, EVR), 28/4 1 ad hun trækkende 16.06 Nørrevang (JB, LB) og 30/4 1 hun Ø 9.07 Nørrevang (LB). Selvom medio maj var præget af til tider kraftig vestenvind, kunne arten alligevel ses. 19/5 2 hun/2k rastende sammen. Den ene røg Ø og den anden SV 4.39 Korshage (EVR). Første gang 2 Hedehøge ses sammen på Rørvighalvøen.
5 fugle på et forår er lige under gennemsnittet.

DOFBasen:2004


2004:  Duehøg  Accipiter gentilis  (868 / 95)
Min. 3 forskellige fugle har rastet i Hovvig mellem 11/1 og 7/4, dog max. 2 pr. dag. Fordelingen var 1 han + 1 ad hun + 1 2k hun. Enkelte rastende ses endvidere i marts/april på Korshage og ved Gravhøjen.
En enkelt ryger 4/1 Ø på Korshage. Det er jo nok nærmere strejf end reelt træk. I øvrigt ses træk mere normalt mellem 5/3 og 28/4 med flest 65 % med. - ult. marts. Totalen blev 35, hvilket er ganske godt, set med de senere års målestok. Ved 3 tilfælde kom dagstotalen over 2: 14/3 7, 18/3 4 og 31/3 6.
Allerede 29/8 ses 1 han + 1 1k i Hovvig, hvilket er så tidligt, at det kunne tyde på yngel i nærheden. Der er dog ingen andre iagttagelser fra lokalområdet fra juni, juli eller august,der kan bekræfte dette. Enlige rastende fugle ses herefter med mellemrum på lokaliteten frem til 31/12.
Efterårstræk set 10/9 - 6/11 med i alt 9, heraf de 7 mellem 20/10 og 6/11. Max dag 27/10 4.

DOFBasen:2004


2004:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (37150 / 1975- : 3592)
Vinterrast er kun meldt i Hovvig/Nakkeområdet med 2 fugle. Forårets træktotal på 2122 mellem 5/3 og 1/6 hører til i den pæne ende. Ikke uventet står april for ca. 82 % af totalen. På 9 dage kom dagstotalen over 100: 31/3 103, 3/4 124, 15/4 153, 16/4 117, 17/4 188, 18/4 227, 19/4 202, 22/4 114 og 4/5 120.
1 sikkert ynglepar meldt. 2 juv set 23/7 i Ringholm skov. Formodentlig gemmer der sig flere par på halvøen.
Trækkende fugle meldes igen 3/9 - 9/11. I alt 204, flest med. - ult. oktober. Dagscifre over 20: 20/10 62, 27/10 21 og 2/11 37.

DOFBasen:2004


2004:  Musvåge  Buteo buteo  (90374 / 1974 - : 25735)
Op til 6 fugle ses i Hovvig/Nakkeområdet i januar - februar. Første trækkende ses 17/2 og frem til 1/6 registreres ialt 2890, hvilket er lidt over gennemsnittet. 3-cifrede dagstotaler nås på følgende dage: 6/3 143, 14/3 979, 31/3 313, 15/4 102, 16/4 120, 17/4 112, 21/4 136 og 22/4 138. Vi skal tilbage til topåret 1996 for at finde en højere dagstotal end den fra 14/3. Højeste antal rastende i træktiden 11/4 7 Hovvig. I juni/juli set ved Plantagen og i Hovvig.
718 ses på efterårstræk 24/8 - 24/11. Dage med over 100: 29/9 103, 20/10 144, 27/10 101 og 2/11 131. I december er der op til 3 rastende i Hovvig og 1 på Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (13219 / 663)
1 fugl ses ved 3 lejligheder i januar/februar i Hovvig. Forårstrækket fortsat på lavt niveau. I alt blev det til 207 trækkende mellem 30/3 og 2/5. Totalen er ikke højere end, hvad der tidligere kom på en god dag, og så var det endda godt Rørvig-rovfugletrækvejr i de gamle fugles trækperiode. Dage med over 10: 2/4 18, 3/4 66, 18/4 17, 19/4 14 og 29/4 15.
Fjeldvågen er gået tilbage i Lapland, hvilket også kan spores i vores materiale, når man ser på udviklingen i femårsgennemsnitstotalerne for forårstrækket (se tabel ?). Tilbagegangen fra 1988-1992 og til 1998-2002 er på ca. 51 %. Og nedgangen fra 1993-1997 og til 1998-2002 er på ca. 21 %. En endnu tydeligere nedgang ses i efterårstotalerne fra Stevns som sidst i firserne (1985-1989) lå på gennemsnitlig 780 fugle, og til begyndelsen af dette århundrede (2000 - 2004), hvor gennemsnittotalen ligger på 191. En procentvis tilbagegang på hele 75 %. Et andet tegn på, at det ikke går helt godt for arten ,er, at ungfugle trækket i maj, (bortset fra 2002), stort set har været en mangelvare i de senere år. Det er jo gnaver tilgangen på ynglepladserne, der er med til at bestemme antallet af ungfugle, og det er nok her skoen trykker.
Fra 20/10 og til 24/11 blev 12 set nedtrækkende, flest 2/11 5. Herudover kun enkelte rastende i Hovvig og ved Søndervang med. okt - pri. nov.

DOFBasen:2004


2004:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 24, 1)
For andet år i træk kunne Kongeørn ses i Rørvigområdet. Denne gang en forårsfugl. 5/3 1 2k Ø 11.35 - 11.50 Brentebjerg (AF). Som det ses, var det altså kun en enkelt observatør, der fik fornøjelsen, idet et hold ved Gravhøjen, trods guidning af observatøren, ikke kunne finde kræet. Bagstopperne så den dog passere ved Kikhavn 12.00 (kilde DOFbasen). Obsen bekræfter vore formodninger om, at ørne (og andet stort vingefang?) kan finde på at skyde „genvej“ over den sydlige del af halvøen - Korshage er således ikke altid det optimale træksted.

DOFBasen:2004


2004:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3187, 196)
Et klassisk forår med de første ult. marts, en 2 toppet april kulmination og lidt fugle i maj. Antalsmæssigt ligger totalen over gennemsnittet med 166 mellem 29/3 og 31/5. Dagstotaler over 5: 31/3 6, 1/4 6, 2/4 18, 3/4 28, 15/4 7, 16/4 8, 17/4 23, 18/4 12, 19/4 10 og 20/4 7. Rastende fugle er set i Hovvig mellem 5/4 og 29/5. Oftest 1, men 20/4 2 rastende, som stemningsfuldt fløj rundt og fløjtede over vigen sent på eftermiddagen.
Ny efterårsrekord med 30 trækkende, mellem 17/7 med de første 3 tidlige nedtrækkere, og 3/10 hvor årets sidste ses. En enkelt dag bidrog væsentlig til rekorden 24/8 12, hvilket er klar det højeste antal efterårstrækkende, der er set på en dag i rørvigområdet. Øvrige dage 1 eller 2 fugle.

DOFBasen:2004


2004:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2380 / 1976- : 206)
En enkelt fugl set rastende i Hovvig i januar - februar. Forårstrækket forløb mellem 14/3 og 31/5 uden de store begivenheder. Totalen slutter på 99 og en række dage ses mere end 5 fugle: 3/4 7, 15/4 6, 17/4 11, 18/4 15, 28/4 8, 30/4 9 og 1/5 12. Ingen ynglefund er indsendt. Mon ikke den yngler et eller andet sted på halvøen.
I efteråret blev 16 set trækkende mellem 6/8 og 2/11, flest 25/10 3.

DOFBasen:2004


2004:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 317, 4)
Selv i en vestenvinds domineret maj dukker der Aftenfalke op. 9/5 1 ad han NØ 12.08 Hovvig (EVR), 24/5 1 2k hun Ø 15.20 Korshage (AF), 30/5 1 2k han NØ 16.37 Brentebjerg (JB, AF) og endelig en, hvor hverken køn eller alder er angivet 5/6 1 rast Hovvig (PG). 4 fugle er lige på de sidste 10 års gennemsnit.

DOFBasen:2004


2004:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2177, 138)
31/3 til 29/5 ses 132 trækkende, hvilket er højeste forårstotal siden 1993 og den anden bedste gennem tiderne. Især den gode periode med. - ult. april var givtig. Dage med 5 og derover: 3/4 8, 15/4 5, 16/4 13, 17/4 17, 18/4 22, 19/4 6, 29/4 7, 30/4 13 og 1/5 7. Flest hanner ses 17/4 med 9, og i alt blev det til 29 små blå lyn piskende over halvøen. En enkelt rastiagttagelse: 29/4 1 han Korshage.
Efteråret bød blot på 6 trækkende: 11/9 1, 16/9 2, 24/9 2 og 28/9 1.

DOFBasen:2004


2004:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1297, 79)
Forårstrækket gav i alt 77, hvilket er et stykke over gennemsnittet. En forløber ses 18/4. Den næste 27/4. Første top mellem 28/4 og 1/5, hvor 37 fugle ses. Herefter ret få fugle frem til de 2 sidste dage af maj, hvor godt vejr igen giver en ny top med 22 fugle. Dage med 5 og derover: 28/4 9, 29/4 7, 30/4 14, 1/5 7, 7/5 5, 30/5 12 og 31/5 10.De sidste 2 trækkende ses 3/6. Kun 1 rastende 5/5 i Hovvig er meldt.
Efteråret gav 4/9 1 og 19/9 1 begge trækkende, hvilket både tidsmæssigt og antalsmæssigt er helt normalt.

DOFBasen:2004


2004:  Jagtfalk  Falco rusticolus  (1, 0, 1)
En ny art for Rørvigområdet reagerede hurtigt, da vinden 15/4 drejede i SØ og indledte en god rovfugleperiode. En 2k Jagtfalk blev set trækkende kl. 10.56 - 11.03 på Korshage, hvor den en overgang skruede med en Musvåge, en Tårnfalk og en Spurvehøg. Senere trak den med magtfulde vingeslag ud mellem sydklitten og spidsen i flot medlys med kurs ØNØ, langs Nordsjællands kyst. (JHC, AF, JS). Jagtfalk er ikke tidligere set trækkende på Sjælland om foråret. Siden 1983 foreligger der i øvrigt 10 forårstrækiagttagelser af arten i Danmark. Af disse er de 7 fra Skagen, 1 er fra Christiansø, 1 fra Tryggelev Nor på Langeland og 1 fra Kvottrup Mose ved Århus. Tidsmæssigt ligger fundene mellem 5/4 og 12/5. 2 af fundene er fra maj, begge fra Skagen. De øvrige ligger mellem 5/4 og 22/4. Vores obs. ligger lidt før middeldatoen, som er 20/4.

Tilføjelse 21/1 2017 LB: 16/1 1883 1 skudt Nykøbing (Gamle SU rapporter).

DOFBasen:2004


2004:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 274, 45)
I Hovvig ses rastende Vandrefalk på 5 dage mellem 18/2 og 3/4. Forårets trækobs gav en total på 31 Vandrefalke på 24 dage mellem 23/3 og 1/6. Ikke på højde med sidste års rekord, men dog næst højeste forårstotal.
Den gode tendens fortsætter altså. Ingen „store“ dage men trækket kører godt og stabilt især med.- ult. april. Dage med mere end 1: 23/3 2, 9/4 2, 16/4 2, 17/4 2, 18/4 3 og 28/4 2. Der er kun rapporteret 3 2k fugle, hvilket ikke er helt unormalt. Den ene af disse er fra juni og udgør blot andet fund fra denne måned i Rørvigområdet.
Fra 1/10 og til 31/12 raster en 1k hun i Hovvig. Set på 26 dage. Formodentlig var det den samme fugl, som var et smut ved Søndervang 18/12. Hidtil længste periode med rastende Vandrefalk i området. 12 trækkende i efteråret mellem 3/9 og 6/11 er ny rekord. Trækbilledet forplumres lidt af de mange rastiagttagelser. Mere end 1 fugl rapporteres 3/9 2 og 27/10 3. Sidstnævnte er nyt efterårsdagsmax.

DOFBasen:2004


2004:  Falk sp  Falco non det  (?, 9, 1)
24/9 1 S 13.39 Korshage, var den eneste ubestemte falk i 2004.

DOFBasen:2004

rapp/2004/rov.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1