Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:and

Rapport 2011

Andefugle


2011:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk: 6/2 – 16/5 i alt 60, altså et rigtigt rekordår. Det kan nok forklares ved at den strenge vinter tvang flere nordlige Knopsvaner længere mod syd end normalt og derved gav basis for et større forårstræk. Højeste dagstotal blev 22/3 12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 - 2010, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 34 53 73 102 106 184 173 181 8 2 28
62 43 44 83 115 170 215 201 100 44 17 14
147 153 126 138 159 198 210 210 198 200 252 208

Isvinteren gav igen nogle store tal i de områder, hvor vinden og fuglene kunne holde vågerne åbne. Den største koncentration blev set ved våger i Nykøbing Bugt i sidste del af januar måned. Hvor tallene oversteg hvad vi tidligere har registreret. De tre største tal ligger alle over den tidligere absolutte Rørvig rastrekord. 20/1 550, 27/1 385 og 28/1 442.
Rastende fugle fordelt på 10 dages perioder:

J a n F e b M a r O k t N o v D e c
Rørvig Bugt 279 298 21 13 - 10 26 2 15 2 2 2 3 4 10 17 18 19
Nykøbing Bugt - 550 442 200 178 137 180 47 - - - 8 - 101 - - - -

DOFBasen:2011


2011:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forår: På Korshage blot disse: 8/3 1 Ø, 12/3 1 NØ og 20/3 1 NØ.
Der ud over 16/3 2 V Nykøbing, 20/3 1 tiltrækkende til rast Hovvig , 22/3 2 rast Hovvig samt 26/3 16 rastende Rørvig Bugt.
Efterår: Hovvig rast: 4/10 2 og 7/10 - 9/10 2, 24/10 2 og 15/11 5.
Træk: 15/10 1, 16/10 2 og 24/10 2 Korshage, 8/11 6 Ø Kysten ved Plantagen og Dybesø, 7 SV Rørvig Bugt og 14/11 3 SV Hovvig.
Alt i alt et meget maget år. Især bemærkes de meget små efterårsrasttal fra Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Kuldeflugt: 1/1 17 SV Rørvig Bugt og 2/1 5 SV Nykøbing Havn.
Forårstrækket registreredes primært mellem 7/3 – 11/4 ialt 749, og dermed det næstbedste år i rapportens historie.
Trækkende Sangsvane forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

M a r A p r I alt
102 455 179 12 1 - 749

Udenfor tabellen 6/2 2 N Korshage og 10/2 4 NØ Rørvig Bugt samt forårets sidste 9/5 3 2k fugle trækkende på Korshage.
Største dage: 8/3 80, 12/3 85, 13/3 79, 19/3 77, 20/3 131 og 22/3 71.
Set i Hovvig 7/1 –1/4 (samt en forvirret 2 - 3K fugl 26/7) og 14/10 – 30/12. Antallet af rastende Sangsvaner inde i selve Hovvig lå under 5 års gennemsnittet.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
152 113 42 7 - - 1 - - 2 42 18
250 122 70 7 - - - - - 41 83 164
405 483 212 20 127 - 3 1 1 125 246 856

For de øvrige lokaliteter med Sangsvaner er der indsendt følgende maxtal.
Søndervang: 10/1 128, 11/1 103 og 28/1 132.
Nakke Nord: 1/1 94 og 27/1 120.
Egentlig efterårstræk bemærkes ikke, men i perioden (9/10) 9/11 – 31/12 siver i alt 205 fugle forbi mod vinterfouragerings lokaliteterne. Med månedsfordelingen okt 1, nov 95 og dec 109.

DOFBasen:2011


2011:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 6373, 310)
7/2 en flok på 12 overflyvende Hovvig samt 8/2 11 NV, 13/2 4 trækkende og 26/2 2 SV alle Korshage var eneste obs fra januar og februar. Oven på den hårde vinter blev der ikke helt uventet set pænt med fugle på forårstræk. Totalen blev på 295, hvilket er ca. 60 % over gennemsnitsforårstotalen. Traditionelt rykker Sædgæssene hurtigt tilbage mod Sverige. Oftest ligeså snart det bare lugter en lille smule af forår, og vinden går i en sydlig retning. Det var også tilfældet i 2011, hvor langt den overvejende del (ca. 91 %) trak i første halvdel af marts.
Følgende dage trak mere end 10 fugle: 5/3 20, 7/3 102, 8/3 63, 9/3 26 og 12/3 47.
Ingen obs i april, men en enkelt stærkt forsinket efternøler røg mod NØ 10/5 Korshage.
Fra andet halvår kun 4/12 2 V Sandflugtsplantagen og 2 observationer af en enkelt rastende i Hovvig 12/12 og 22/12.
Ingen Sædgæs blev race bestemt i 2011.

DOFBasen:2011


2011:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 64/339, 6/30)  
Forår: 7/3 10:21 4 trækkende SØ Korshage (JHC, EVR). Måske en lidt underlig trækretning for en art, der har sin yngleudbredelse nordvest for os, men de er nok blevet hevet med af alle de andre gæs, der trak på denne fine gåsetrækdag, hvor 7 gåsearter kunne ses på træk på Korshage. Endvidere 12/3 08:07 1 N Korshage (JHC).
I området Hovvig - Slettermose blev op til 5 rastende fugle set jævnligt i perioden 2/4 – 17/4 (GG, EVR m.fl.) - 17/4 yderlige 9 rast Nakke (LA, OJ).
I andet halvår kun set på en dag: 30/12 9 SV og 2 rastende i Hovvig (AF, JS).

18-04-23 LB Justering af antal 17/4.
DOFBasen:2011


2011:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 1182, 278)
De stigende antal af Blisgæs i Danmark bemærkes også hos os. I 2011 blev det til både ny forårsdags- og sæsonrekord. 7/3 – 23/3 i alt 143 trækkende.
Alle observationer nævnes: 7/3 34, 8/3 47, 9/3 2, 12/3 8, 13/3 37, 15/3 5 og 23/3 10.
Ud over de trækkende blev en flok på 6 set rastende ved Hovvig/Nakke 11/3.
Efterår: 2/10 blev en meget stor flok på 110 fugle set trække mod sydvest først fra Rørvig Lyng 15:05 (BV) og 3 minutter senere 15:08 fra Hovvig (AF). Det er usædvanligt med så store trækflokke så langt mod nordvest som ved Rørvig. En enkelt 2k fugl blev samme dag set rastende i Hovvig.
Fra efteråret i øvrigt kun denne obs: 14/10 18 SV Hovvig. Efterårstræktotalen blev dermed 128.

DOFBasen:2011


2011:  Grågås  Anser anser  
Dominerede atter billedet i Hovvig og holdt sig på et højt leje. Ny rekord i april og maj.
Maxrast pr måned i Hovvig: (1 linje 2011, 2.linje gennemsnit 2006 – 2010, 3. linje absolut max)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
270 520 300 280 364 617 1220 1460 1410 560 62 300
378 534 310 98 232 435 996 1582 1425 582 212 392
716 870 640 186 280 760 1608 1740 2310 880 486 800

Kan også ses rastende/fouragerende udenfor Hovvig. Følgende er maxtal fra lokaliter udenfor dette område: 1/2 142 Rørvig Bugt, 26/2 200 Nakke Nord, 2/3 260 Ringholm, 11/3 64 Søndervang, 30/3 105 Nakke Skov (vandhul syd for byen), 9/4 11 Korshage/Flyndersø, 15/4 8 Dybesø, 23/4 41 Nørrevang og 15/5 169 Slettermose.
9/1 – 6/6 blev i alt 2506 Grågæs bedømt til at være trækkende. Det er hidtil højeste forårstotal. De første nordøstgående blev bemærket fra Hovvig tårnet 9/1 og i årets to første måneder, var der en del iagttagelser af Grågæs i bevægelse over halvøen. Det drejer sig nok til en hvis grad om fugle, som flytter omkring efter egnede fouragerings muligheder. Primo marts kulmirede det egentlige forårstræk med et par rigtig gode trækdage 7/3 533 og 8/3 620. Sidstnævnte er blot 14 fugle fra den gældende forårsdagsrekord, som er fra 12/3 2007. Øvrige dage med trecifrede dagstotaler var alle fra marts: 9/3 114, 12/3 195, 13/3 189, 21/3 118 og 22/3 102. Totalen endte på 2506 hvilket er ny rekord, dog kun med 11 fugle.
Tidsmæssig fordeling af 2506 trækkende Grågæs i første halvår 2011. Yderdatoer 9/1 – 6/6.

J a n F e b M a r A p r M a j J
2 21 38 73 0 36 1284 514 288 52 15 9 72 38 47 17

Ynglefugle: Ca. 20 kuld i Hovvig og 5 kuld ved Slettermose. Ingen samlet opgørelse foreligger.
Trækkende fugle blev i andet halvår set mellem 10/7 og 31/12 med følgende månedsfordeling:

Juli August September Oktober November December
38 0 225 67 187 69

I alt blev det til 586, hvilket ikke kan siges at være pralende, men totalen ligger trods alt lige over gennemsnittet. Eneste dag med over 100 trækkende faldt ret tidligt 15/9 215 SV.

DOFBasen:2011


2011:  Canadagås  Branta canadensis  
To observationer af kuldeflugt fra januar og februar, den ene fra årets første dag: 1/1 206 SV og 21/2 80 V begge Rørvig Bugt. 3/1 475 overflyvende Nykøbing var største januartal, og ellers var det som sædvanligt de rastende fugle i Hovvigområdet, som prægede billedet. Se tabellen nedenfor. Tallene fra januar – marts ligger lidt under niveauet for de nærmest foregående år.
Max rast pr. måned i Hovvig/Ringholm/Nykøbing Bugt.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
430 830 760 0 0 2 0 5 4 80 220 20

Der blev stadig set mange rastende frem til primo marts, men godt gåsetrækvejr satte et gevaldigt nordøsttræk af arten i gang. På et par af dagene væltede det af sted med Candagæs i hidtil uset antal og efter 5/3 var stort set alle de rastende fugle væk. Forårstrækket var koncentreret til perioden 6/3 – 21/3 og i alt blev der i denne periode set 1811 trækkende, hvilket er det højeste antal forårstrækkende, der er set i området. De største dagstotaler blev 7/3 772, 8/3 822 og 9/3 127 og de udgjorde tilsammen ca. 96 % af forårstræktotalen. Med andre ord et meget koncentreret træk. Ingen trækkende blev set i april og maj, men en enkelt flok på 6 blev set trækkende (ingen trækretning angivet) 6/6 på Korshage. Sidstnævnte obs er formodentlig omstrejfende ikke ynglende fugle.
Nogle få fugle blev set med jævne mellemrum i Hovvig i juni – august – med.okt, men første tendens til reel ankomst til overvintring var 22/10 80 rastende Hovvig. Alt så normalt ud midt i november, men i december var der kun ganske få rapporter, hvilket er usædvanligt nu om dage. Årsagen kan være, at de fleste Canadagæs er blevet i Sverige på grund af det milde vejr. Kun 38 blev set på træk i andet halvår mellem 12/11 og 31/12, hvilket også er klart under gennemsnittet.

DOFBasen:2011


2011:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 116804, 13243)
Den første Bramgås blev set trække øst 7/3 på Korshage, og herefter var der lidt spredte trækobs i resten af marts og april. Den rette vejrsituation indfandt sig primo maj, hvilket betød, at de rfobservatører, som var på plads i denne periode fik andel i de mange Bramgæs, som nu om stunder rykker mod nordøst til arktis i første del af maj. Trækket var, som det ofte er, koncentreret til nogle få dage, og startede så småt med en flok på 230 7/5. Den egentlige ”wave” kom så 9/5 – 10/5, hvor henholdsvis ca. 2400 – 3000 og 10000 trak mod nordøst. Der er en hvis usikkerhed på tallene, og det fremgår tydeligt af materialet, at folk vurderer flokstørrelserne meget forskelligt.
Herefter var løbet stort set kørt, og sæsonen afsluttedes med en enkelt afslået, som trak 6/6 på Korshage. Forårstræktotalen kom til at lyde på minimum 12828, hvilket er ganske pænt og et godt stykke over de seneste 10 års gennemsnit (7738). Den tidsmæssige fordeling kan ses i tabellen her under.
Tidsmæssig fordeling af 12828 trækkende Bramgæs mellem 7/3 og 6/6 2011.

M a r A p r M a j J u n
3 6 0 21 28 63 12631 70 5 1 0 0

Ud over de trækkende var der en enkelt rastende fugl, som holdt til i området Hovvig – Nakke Skov – Slettermose i perioden 20/3 – 17/4 samt 24/5 1 og 5/6 2 Hovvig.
Ingen decideret oversomring konstateret. En enkelt obs af 1 rastende 11/8 fra Hovvig startede andet halvårs observationer. Det egentlige efterårstræk forløb ganske udramatisk mellem 17/9 og 29/11 med en total lydende på beskedne 383. Blot en enkelt dag kom totalen over 100: 9/10 130 SV. Den tidsmæssige fordeling kan ses i tabelform nedenfor.
Tidsmæssig fordeling af 383 trækkende Bramgæs mellem 17/9 og 29/11 2011.

S e p O k t N o v
0 12 11 130 0 101 95 1 33

Rastende fugle blev i efteråret ud over august fuglen, set i perioden 26/9 – 26/11 i Hovvig. 2 dage var der mere end 10 fugle: 4/10 17 og 23/10 12.

DOFBasen:2011


2011:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 33537, 172)
Så få at alle nævnes. Træk første halvår: 8/2 3 V, 14/3 1 trækkende og 18/4 5 Ø alle Korshage i alt 9.
Hertil kommer et par obs af en enkelt rastende fugl: 21/3 1 Rørvig Bugt og 11/4 1 kysten ved Plantagen.
Den første i efteråret blev set ret tidligt 3/9 1 rastende Korshage. Kun 2 andre steder havde rastende fugle:
Rørvig Bugt: 15/10 1, 19/10 1, 24/10 4, 27/10 3, 28/10 15, 30/10 11, 31/10 14, 1/11 4, 3/11 7, 4/11 4 og 16/11 1.
Nykøbing Bugt: 2/10 9.
Efterårets trækkende blev alle set fra Korshage: 5/9 10, 12/9 48, 14/9 3, 15/9 4, 26/9 12, 4/10 26, 5/10 10, 6/10 1, 7/10 1, 8/10 9, 12/10 1 og 20/10 4. Total 129.
Alt i alt et lille år. Sammenligner man årets total på 172 fugle med de 10 foregående år svarer det til blot 42,7 % af gennemsnitsårstotalen.

DOFBasen:2011


2011:  Nilgås  Alopochen aegyptiaca  (0, 5/5, 2/4)
Årets 4 fugle fordobler antallet af Nilgæs set ved Rørvig. Set både i første og andet halvår: 13/3 2 NV Korshage (JHC) og 25/9 2 SV Rørvig By (LB).

DOFBasen:2011


2011:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 17/2 - 22/5 i alt 78, flest 7/3 9, 12/3 11 og 7/5 9.
Iagttaget i Hovvig 6/2 - 30/12 (100 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 8 33 32 94 33 26 17 9 38 75 124
48 68 88 101 110 58 37 25 23 49 66 37
81 135 179 153 217 182 145 99 104 172 136 114

DOFBasen:2011


2011:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 12/3 1, 13/3 6 og 2/5 2 alle Korshage
Iagttaget i Hovvig 30/1 - 30/12 (98 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 11 72 55 16 6 4 11 315 139 72 10
34 13 73 65 8 26 22 106 517 437 154 22
56 35 124 90 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Efterårstræk 10/8 - 6/11 i alt 402. Månedsfordeling: aug.1, sep. 260, okt. 134,og nov. 7 .
De bedste dage var: 12/9 66, 23/9 43, 26/9 52, 12/10 50 og 13/10 40.
Rørvig Bugt/Havn: 1/1 - 7/4 (45 observationsdage), flest 24/1 20 og igen 9/9 - 31/12 (58 observationsdage), flest 22/9 127.
Nykøbing Bugt/Havn: 1/1 – 12/3 (8 observationsdage) maks. 1/3 32 og igen 23/12 13 (1 observationsdag).

DOFBasen:2011


2011:  Knarand  Anas strepera  
For andet år i træk ses Knarand på forårstræk ved Korshage 2/4 2 Ø. Det er kun femte år med trækkende Knarænder på Korshage siden rapportens start og de 4 ud af de 5 år med trækobs fra Korshage er fra perioden 2004 - 2011. Det ser ud som om, at den generelle fremgang arten har vist i snart en årrække nu også slår igennem på trækket.
Iagttaget i Hovvig 4/2 – 30/12 (112 observationsdage)
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 10 8 21 33 20 47 108 166 172 121
27 14 9 10 14 35 14 45 84 79 104 46
77 46 17 23 26 56 16 67 107 99 127 120

Læg mærke til de 5 nye månedsrekorder, heraf 4 på stribe - september til december.
Rørvig Bugt:1/1 – 31/3 (7 observationsdage) ingen dage mere end 2 fugle samt 1 enkelt efterårsobservation 13/11 1.
Derudover 30/3 2 Søndervang og 9/4 16, 16/4 2 samt 17/4 3 Slettermosegård.

DOFBasen:2011


2011:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 13/3 – 20/4 i alt 12, flest 15/4 6.
Iagttaget i Hovvig 4/2 – 30/12 (104 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 – 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 41 97 186 66 14 52 485 610 280 425 220
24 24 92 96 86 70 138 495 570 500 297 56
65 68 260 600 366 150 180 2000 1250 860 872 127

Efterårstræk: 24/6 – 5/12 i alt 124, flest 12/8 28.
Eneste nævneværdige større rasttal uden for vigen er fra Flyndersø, hvor der i august blev set op til
45 fugle i perioden 24/8 til 25/9.

DOFBasen:2011


2011:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk forår: I alt 14 mellem 9/3 og 9/5.
Iagttaget i Hovvig 17/1 – 28/12 (71 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
800 320 360 25 45 59 75 88 60 342 1600 760
233 58 45 43 55 119 224 299 205 242 200 180
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Rørvig Bugt/Havn 1/1 – 11/3 (15 observationsdage) op til 515 1/1 og 11/9 – 22/12 (32 observationsdage) op til 180 22/12.
Nykøbing Havn/Bugt 1/1 – 26/2 (11 observationsdage) op til 580 24/2.
Træk efterår: I alt 25 mellem 3/8 og 10/12.

DOFBasen:2011


2011:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk 13/3 4 og 26/4 1 – arten er ikke årlig på direkte træk om foråret.
Iagttaget i Hovvig 14/3 – 22/12 (55 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 0 3 3 1 28 96 30 20 8
1 1 1 1 0 1 0 39 104 80 27 1
2 5 22 12 6 5 15 138 204 169 120 7

Efterårstræk: 2/9 – 13/10 i alt 65 (9 observationsdage), flest 13/9 15, 23/9 9,og 12/10 17.
6/11 og 2/12 1 Rørvig Bugt – eneste rastobs udenfor Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Atlingand  Anas querquedula  (225, 344, 8)
Der var 1 til 4 Atlingænder i Hovvig fra 21/4 - 28/4 bedste dag 25/4 4 og igen 24/5 2.
Efterår: 3/8 2 og 11/8 1.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
0 0 4 11 8 6 2 7 7 2 0 0

DOFBasen:2011


2011:  Skeand  Anas clypeata  
21/4 og 2/5 trak hhv. 1 og 2 Skeænder over Korshage hvilket var de eneste trækkende fugle i 2011.
Rastende fugle uden for Hovvig i foråret:
Nakke Skov: 30/3 1, 1/4 13, 2/4 5, 3/4 23, 17/4 4 og 18/5 2.
Rørvig Bugt: 1/4 1.
Slettermosegård: 16/4 4, 17/4 3 og 2/6 2.
Iagttaget i Hovvig 10/2 – 30/12 (114 observationsdage). Bortset fra oktober - november et år under gennemsnittet for de seneste 5 år (se skemaet nedenfor).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 13 36 9 21 35 167 292 390 308 26
5 2 35 75 22 43 40 244 455 372 175 41
15 4 84 202 205 70 94 535 761 707 560 210

Ingen observationer uden for Hovvig fra andet halvår.

DOFBasen:2011


2011:  Taffeland  Aythya ferina  
Fører til tider en lidt hengemt tilværelse, blot 113 observationer. Hovvig bidrog som vanligt med hovedparten - 90 observationer.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 3 23 6 16 66 31 85 278 198 66 30
44 32 21 11 13 27 23 128 348 284 92 78
700 325 175 130 80 96 180 385 690 1070 625 400

Acceptable tal i marts og maj, men ellers et yderst beskedent forår. Efterårssæsonen i Hovvig startede pænt allerede i juni og juli med tal over gennemsnittet, men kunne ikke helt følge trop resten af året – dog bedre end foråret.
Kun disse observationer uden for Hovvig:
Nykøbing Havn: 1/2 1 – blev årets første, dermed ingen Taffelænder i januars ismasser.
Dybesø er eneste stabile lokalitet uden for vigen med 1/4 2 og 6/4 1 samt disse fra efteråret: 24/10 5, 5/11 23, 8/11 9, 14/11 6, 29/11 18, 11/12 4, 18/12 9 og 24/12 4.
Nakke Skov: 18/5 og 20/5 10 – antageligt Hovvig fugle på udflugt.
Slettermosegård: 2/6 – 3/6 4 hanner – kunne indikere rugende hunner i området.
Kysten ved Plantagen: 22/11 1 oppe og flyve med nogle Bjergænder – ikke almindelig her, men dog også en enkelt fugl sidste år.
Som rosinen i enden igen i år en enkelt trækobservation fra Korshage: 5/10 1 hun + 5 hanner V (LB).

DOFBasen:2011


2011:  Troldand  Aythya fuligula  
Noget mere hyppigt rapporteret end Taffelanden med 162 observationer, heraf de 116 fra Hovvig,
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 330 810 210 42 53 101 285 215 311 620 600
451 540 382 345 42 19 45 36 32 252 428 478
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Bortset fra marts, der gav årets største notering i Hovvig, et forår under middel, ligesom for Taffelanden tal over middel fra juni og året ud.
Desværre atter et 0 i ynglefuglekolonnen.
Isvintrene gav en række tal fra normalt Troldande-tomme lokaliteter.
Kysten ved Nakkehage: 1/1 12.
Rørvig Havn/Bugt: 16/1 – 17/2 op til 7 og 21/11 1 hun.
Nykøbing Havn: 1/1 – 1/2 op til 56.
Korshage: 1/1 1, 26/2 1 og 27/2 3.
Mere normalt er:
15/3 2 Nakke Skov.
Dybesø: 1/4 - 9/5 op til 12 og 21/10 – 31/12 op til 28.
En par trækobservationer blev det også til her: 25/6 4 han trk Korshage og 4/7 1 han trk Skansehage.

DOFBasen:2011


2011:  Bjergand  Aythya marila  
Klart mest fåtallige Aythya art med kun 60 registreringer. Hovvig ikke nær så dominerende med blot 21 registreringer. Korshage bidrog med 31 observationer, og tilbage er der så 8 observationer fra øvrige lokaliteter. Det skal bemærkes, at en Bjergand oftest havner i bogen, medens det ikke altid er tilfældet for Taffel- og Troldand.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 2 0 0 0 0 0 0 0 7 143 180
575 593 402 260 21 0 0 0 0 13 79 274
1730 1600 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

Forårsfuglene udeblev næsten helt, kun 2 hunner 7/2 og 10/2. Efterårsfugle fra 16/10.
Korshage: Lidt vinterbevægelse og noget der kunne ligne et par forårstrækkere: 1/1 10 NV, 8/2 4 V, 11/3 1 trk og 12/3 2 trk. Desuden disse rastende: 2/1 4, 25/2 4, 8/3 1 og 15/4 1 hun (forårets sidste fugl). Efteråret mere regulært med 76 fugle mellem 11/10 og 24/12, største dage 28/11 15, 19/12 18 og 24/12 18.
Skansehage: 7/1 3 hun rast.
Kysten ved Sandflugtsplantagen: 7/1 5 NØ samt følgende rastende: 28/1 11, 2/4 2 hunner, 8/11 3 hunner og sidst, men ikke mindst 22/11 275, hvilket blev årets højeste tal.
Alt i alt et år på de jævne.

DOFBasen:2011


2011:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Der er rapporteret 273 observationer, ikke meget for en karakter art, der i princippet kan ses året rundt langs de fleste af områdets kyster.
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5000 4000 3500 100 8 140 37 110 250 3950 4500 12000

Højeste antal rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1050 400 75 60 - 160 25 - 35 350 2500 700

Uden for disse to lokaliteter er der rapporteret disse firecifrede rasttal: 9/1 1000 Skansehage, 16/1 3200 Rørvig Bugt, 27/1 1800 Rørvig Bugt og 8/11 1100 Skansehage.
I hele vinterhalvåret ligger der tusindvis af Ederfugle i vores område. De kan ligge ganske langt fra kysten og optimale optællingsmuligheder forekommer derfor yderst sjældent (idealet er vindstille vejr med nul bølgegang – og god sigt). Tallene i rapporten skal derfor nok betragtes som minimums tal (registrerbare fugle).
Trækbevægelser i foråret gav i alt 3937 med månedsfordeling: februar 22, marts 2977, april 570 og maj 368 - største dag 13/3 1205. De største tal bliver oftest set i forbindelse med havobservationer og er kompensations- eller fourageringstræk. Ederfuglen bliver som regel kun talt på dage, hvor det øvrige træk er halvsløvt. At tælle alle forbi flyvende Ederfugle kan virke som en uoverkommelig opgave.
6/6 3 hunner med 3 nyklækkede pull ved Flyndersøkysten – der henvises til bemærkningen i sidste års rapport. For at kunne sige med sikkerhed, at arten yngler i området kræves nok et redefund.
3/6 3 hunner er eneste iagttagelse fra Hovvig.
Trækbevægelser i efteråret bød på 5776 med månedsfordeling: august 44, september 175, oktober 5463 og november 14 - største dag 9/10 2039. Også her er hovedparten lokale bevægelser, nu endnu vanskeligere at skelne fra et egentlig træk, idet både regulært træk, kompensations- og fourageringstræk alle oftest går V-NV. Der foregår antageligt et regulært træk langs Sjællands nordkyst både for- og efterår, men det når slet ikke samme dimensioner som trækket over Østersøen. Hvis størrelsen af vores træk skal fastslås, kræver det en virkelig dedikeret indsats med observationer på flere poster langs nordkysten, så der bliver mulighed for at korrigere for de mange lokale trækbevægelser.

DOFBasen:2011


2011:  Havlit  Clangula hyemalis  (393, 8592, 500)
Hyppigere registreret end et par af Aythya arterne med 119 observationer, som ventet hovedparten fra Korshage (109) og dermed kun 10 fra andre lokaliteter.
Trækket tegner sig for de 92 observationer. Registreret på Korshage 1/1 – 14/4 med i alt 308 og følgende månedsfordeling: 3 jan, 54 feb, 202 mar og 49 apr. Største dage 8/2 48, 11/3 41, 13/3 38 og 24/3 43. Eneste fra anden lokalitet: 24/1 1 S ved Plantagen.
Efterårsbevægelser 8/10 – 24/12 i alt 128 med månedsfordeling: 3 okt, 81 nov og 44 dec. Største dage 28/11 81 og 10/12 23.
Rastende fugle registreret i perioderne 27/1 – 18/4 og 1/11 – 30/12.
Korshage: 6/2 – 18/4 oftest kun enkelt fugle, dog 24/3 40, 9/4 11 og 15/4 46 samt 8/12 – 30/12 op til 8 fugle.
Kattegat ud for Sandflugtsplantagen: 27/1 6, 14/3 4, 2/4 3 og 22/11 1.
Kattegat ud for Dybesø: 30/1 2.
Hovvig (ferskvand): 1/11 1 hun (EVR) – sidst set her i 2007.
Årssummen er sat til træktal + sæson maxrasttal for de enkelte lokaliteter – kan derfor nok inkludere en hel del gengangere – jævnfør Ederfugl.

DOFBasen:2011


2011:  Sortand  Melanitta nigra  
Blev årets populæreste dykand med 370 registreringer, fordelt på 202 trækobservationer og resten må så være rastende fugle (kræver desværre flere søgninger i DOFbasen!).
Trækkende fugle pr. måned ved Isefjordens munding, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
208 678 1764 1001 171 546 5 320 496 922 290 489

Største dage 8/2 498, 24/3 480 og 10/4 490 samt 20/10 434 var med til bringe sæsontotalerne op på 4368 henholdsvis 2522, begge noget over gennemsnittet, selv om sommerens fældningstræk stor set er blevet forbigået.
Rastende fugle ud for Korshage

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2000 1000 850 1550 110 30 7 5 100 300 1200

Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4600 1200 1100 75 13 140 16 480 4000 4700

Også et par pæne tal længere inde i fjorden: 7/1 1850 Skansehage, 1/4 3100 Rørvig Bugt og 13/4 2500 Isefjord (set fra færgen).
Som vanligt store tal i vintermånederne og ikke meget resten af året. Der skal lyde en opfordring til også at tælle i den øvrige del af året, selv om tallene ikke er helt så store.
Hvorvidt det er den samme flok, der ligger og flytter rundt er lidt vanskeligt at afgøre. Nogenlunde samtidige tællinger fra flere lokaliteter foreligger relativt få gange: 27/1 4600 Korshage og 245 ud for Plantagen, 29/1 800 og 125, 20/2 1000 og 1200, 1/3 100 og 1100, 14/3 850 og 230, 15/4 1550 og 75, 29/11 300 og 3900 fra disse lokaliteter. I øvrigt bør bemærkes, at 15/4 var en dag med fint tællevejr, to uafhængige optællere kom til 1550 henholdsvis 1500 fugle Korshage, hvilket må siges at være en ganske fin overensstemmelse i denne til tider noget vanskelige disciplin.
16/2 1 han på isen var det nærmeste vi kom en ferskvandsobservation i Dybesø (SA). I Hovvig lykkedes det 15/3 med hele 3 rastende hanner (JHC) og 20/3 - 21/3 1 han (AF, JS). Som en ny foreteelse – vel tilnærmelsesvis i denne kategori - sås 1 han på den oversvømmede Flyndersøeng 13/3 og 16/3 (flere observatører).

DOFBasen:2011


2011:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Ligger i den pæne ende med 293 registreringer, heraf 157 trækkende. Tælles i modsætning til Sortanden næsten altid.
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
31 149 402 215 13 14 31 22 22 82 83 69

Første halvår i alt 824, hvilket er ny topnotering, og andet halvår 309, som er anelsen under gennemsnittet. Højeste dagstotaler fra første respektive andet halvår: 8/2 117 V og 28/11 76.
Rigtig flotte rasttal fra Kattegat ud for Plantagen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
635 890 710 110 3 6 1 410 2000

Vi skal helt tilbage til isvinteren 1978/79 for at finde tilsvarende tal: De 2000 22/12 skulle dog være det største rasttal, der nogensinde er registreret i området.
Isvinteren gav også en række pæne rasttal Korshage: 2/1 70, 27/1 75, 30/1 70, 8/2 76, 24/3 85 og 22/4 60.
Fra et par andre lokaliteter er der rasttal på mindst 25: 16/3 345 Nyrup Bugt og 10/4 25 Nykøbing Bugt
Hele tre iagttagelse fra ferskvandslokaliteter: 16/3 1 han Dybesø (JHC) samt 17/3 1 han (AF) og 30/3 1 han Hovvig (LB).

DOFBasen:2011


2011:  Hvinand  Bucephala clangula  
I alt 275 observationer i basen, heraf blot 42 trækiagttagelser. Et klart udtryk for, at denne art slet ikke bliver set trækkende i samme omfang som mange andre dykænder. Fourageringsområderne ligger helt indenfjords og dermed ingen kompensationsbevægelser.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 170 690 105 160 39 114 169 107 424 260 180
1160 712 1228 342 75 38 46 63 56 106 695 950
3111 2780 3000 1400 440 130 260 320 250 500 1892 1980

Årskulmination i januar helt i tråd med gennemsnit og max-tal. I øvrigt et år på det jævne, dog over gennemsnittet i hele perioden maj – oktober.
Som typisk isvinter fænomen store ansamlinger uden for Hovvig: 1/1 2870 Nakke Hage, 410 Korshage og 270 Skansehage, 7/1 500 Skansehage, 28/1 970 og 30/1 1600 Nakke Hage – igen bemærkes, at januar er i en klasse for sig selv. Er forskellen virkelig så markant eller er det tælleiveren, der aftager, efterhånden som flere arter begynder at dukke op – materialet fra de regelmæssige andefugletællinger tilbage i 70’erne og 80’erne kan muligvis give svaret.
Dybesø følgende månedsmaxtal over 10: 30/1 17, 16/3 26 og 24/12 12..
Træk Korshage: 6/2 – 18/4 i alt 118 max 27/2 33 og 5/10 – 10/ 12 i alt 38, heraf de 17 28/11 – et typisk normal år .

DOFBasen:2011


2011:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 785, 39)
Der er indkommet 60 observationer af denne herlige fugl – som ventet flest fra Hovvig (49).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 5 9 4 0 0 0 0 0 0 3 3
7 15 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1
21 46 15 3 1 0 1 0 0 1 4 17

Sen kulmination med 9 5/3, men vinteren var jo også umanerlig lang. Sidste forårsfugl 24/4 – bortset fra en isoleret maj observation i 2002, skal vi tilbage til isvinteren 1986/87 for at finde en senere fugl. Første efterårsfugl mere normale 13/11.
Alle iagttagelser uden for Hovvig:
Rørvig Bugt: 1/1 3 hunner,
Nykøbing Bugt/Havn: 1/1 1 han, 27/1 3, 3/3 5 og 15/3 2.
Nakke Hage: 28/1 16.
Dybesø: 1/4 1 hun .
Korshage: 13/2 1 han overflyvende og 5/3 1 han trk.

DOFBasen:2011


2011:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Selv om arten bliver set året rundt, rapporteres den flittigt. I alt 412 observationer med træk (185) og Hovvig (80) som de største tal leverandører.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 0 24 46 39 14 9 3 9 143 1 2
33 16 48 40 13 7 7 2 11 61 71 18
86 151 88 260 367 83 25 30 24 53 156 56

Over gennemsnittet i april – august, men yderst få fugle i efteråret, bortset fra oktober, hvor der sattes en pæn månedsrekord. Årsagen til dette ujævne billede må stå hen i det uvisse, men oktoberforekomsten var ikke en enlig ’skallesluger’, men blot et af fem tal over 50 – alle disse faldt dog i en meget kort periode 8/10 – 13/10, med kulmination sidstnævnte dag.
Ynglefund: 20/7 1 kuld Hovvig (PG), 3/8 1 kuld Nykøbing Bugt (EVR), 9/8 1 kuld og 19/8 – 22/8 1 kuld Rørvig Bugt (LB) - dermed i alt 4 succesfulde.
Maxrasttal fra andre lokaliteter

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Dybesø 4 2 1
Korshage 30 5 7 68 3 1 4 15 4 11
Skansehage 2 1 2 8 3
Rørvig Bugt 4 2 9 2 1 8 19 7 13 12
Nakke Hage 40 5 4
Nyk Bugt 20 4 16 5
Plantagen271222343324315

Trækkende fugle pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 115 155 148 13 5 0 1 3 177 228 38

Træk: 2/1– 25/6 i alt 444, flest 6/2 77 SØ og 10/8 - 24/12 i alt 447, bedste dage 12/10 58 og 28/11 228. Der kan kun anes en sammenhæng mellem stigningen i rasttallene i Hovvig medio oktober og trækket – vi har i alt fald kun registreret en mindre del af fuglene, hvis der er en forbindelse.

DOFBasen:2011


2011:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Der er rapporteret 184 observationer.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 70 47 0 0 0 0 0 0 2 2 5
36 16 21 2 0 0 0 0 0 0 10 15
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Sidste i Hovvig 31/3 og dukkede atter op 14/10 2 hunner, næste dog først 15/11.
Ny februar rekord og marts ligeledes ok, men ellers skralt. Ligesom for Hvinand afhænger tallene af optællingstidspunktet – kommer også ind for overnatning i vigen.
Vintervejret gav pænt med rasttal fra andre lokaliteter:
Korshage: 8/2 54 – så store tal ses kun her i forbindelse med ekstreme isforhold.
Skansehage (over 5): 1/1 8 og 26/2 18.
Rørvig Bugt (mindst 25): 2/1 37, 5/1 30, 21/2 44 og 3/3 25 – sidste 21/3.
Nakke Hage: 1/1 120 og 28/1 35 – fin lokalitet, men ikke velbesøgt.
Nykøbing Bugt (mindst 25): 1/1 45, 16/1 40, 27/1 52, 7/2 48, 15/2 76, 27/2 28 og 12/3 39 – sidste 15/3.
Træk registreret 2/1 2, 8/2 – 21/2 10 og regulært forårstræk 7/3 – 23/3 ret beskedne 34, med lidt efternølere 3/4 4, bedste dag 13/3 10.
Efterårstrækket begrænses til 28/11 1 samt lidt juletidsfordriv med noget usædvanlige 23 24/12.
Efterårsrast set fra 9/11 1 han Rørvig Bugt – ingen observationer med mere end 3 fugle uden for Hovvig.

DOFBasen:2011

rapp/2011/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1