Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:hns

Rapport 2011

Hønsefugle


2011:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 34/37, 11/11)
Et rigtigt fint år med 23 rapporteringer fordelt på hele 5 lokaliteter. Årets første fugl lod sig høre 24/5 på en brakmark på Søndervang. Denne har mark har i de senere år vist sig at være vores suverænt bedste Vagtel lokalitet. Dækning her er fin, idet CG er nabo, men først de øvrige lokaliteter:
Nakke Nord: 26/5 og 2/6,
Nakke Syd: 1/6, 21/6 2 og 25/6 – 26/6,
Slettermosegård: 1/6 – 2/6,
Nørrevang: 5/6 1 overflyvende (syngende)
og til sidst Søndervang: 24/5, 4/6, 30/6, 6/7 – 7/7 og 9/7, 14/7, 16/7 samt 11/10.
Det skulle så give mindst 6 fugle – og dog der er lange intervaller imellem nogle af observationerne, og de fleste steder er besøgt i mellemliggende perioder uden at der er hørt Vagtel, så vurderingen lyder Nakke Nord 1 – 2, Nakke Syd 3 – 4, Slettermosegård 1, Nørrevang 1 og Søndervang 5 – 8, altså 11 – 16 fugle!

DOFBasen:2011


2011:  Fasan  Phasianus colchicus  
Findes vel på alle steder – så 51 observationer fordelt på 13 lokaliteter rapporteret af 12 observatører er ikke meget, men dog en fremgang i forhold til sidste år, hvor tilsvarende tal var 11 hhv. 12. Har ikke lige styr på, hvor mange lokaliteter vi har, men det ligner en fuld dækning omkring 60 års jubilæet.
En fugl fra Nykøbing Bugt 15/2 udnævnes til årets observation – har måske været ude og soppe?

DOFBasen:2011


2011:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Der er rapporteret 90 observationer, alle på nær 3 fra Hovvig.
Endnu end art, hvor alle vinterfugle var væk – set mellem 16/3 1 Dybesø og 21/11 1 Hovvig. Dybesø udmærkede sig ved også at stå for de to øvrige fund uden for Hovvig: 5/9 og 5/11, sidstnævnte i øvrigt årets næstseneste fugl.
Måneds makstal fra Hovvig: mar 1, apr 6, maj 4, jun 3, jul 2, aug 4, sep 3, okt 2 og nov 1. Sikre ynglefund registreret mellem 10/5 og 22/7. Yngler vel spredt over hele Hovvig, måske bortset fra i den tørreste ende af rørskoven oppe i nord. Det er reelt ikke meget, vi ved om denne arts forekomst ud over, hvornår den er til stede. Ynglebestandens tæthed afhænger antagelig af rørskovens kvalitet, men hvilke steder i Hovvig er bedst?

DOFBasen:2011


2011:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 41 42, 6)
Får æren af at blive udnævnt til årets mystiske fugl. Hvad skal året 37 registreringer skæres med til? Det var i Hovvig det foregik. Det er mange år siden, vi har haft et lignende show. Det kørte fra 13/4 til 10/5. Ankomsten rykker vores fænologidato med tre dage (16/4-2000). Allerede fra den første dag var der 2 fugle (PG), men hvor mange flere der reelt var, har givet en masse hovedbrud. Flere har anført 4 som højeste dagstotal, selv nåede jeg aldrig op på mere end 2, trods ihærdige forsøg. Hvorvidt der var uskiftning af fugle undervejs er også ret usikkert. Arten var daglig fra 13/4 til 29/4 (dog ingen oplysninger fra 20/4). 14/4, 15/4 og 23/4 - 25/4 er der rapporteret 4 fugle, 17/4 - 19/4 og 21/4 - 22/4 3 fugle og øvrige dage 2 undtagen 29/4, hvor der kun var 1 tilbage. Større eftersøgning 4/5 gav et rundt 0 og 10/5 1 blev eneste majfugl.

Blandt de mange kommentarer skal følgende anføres:
* * * I alt 2 fugle. Hverken mere eller mindre. Aflytning foretaget fra 4 forskellige poster. Ikke helt samme intense lydbillede som forrige nat antagelig grundet den mindre luftfugtighed, men problemstillingen er den samme. Ved et par af de traditionelle lytteposter lykkedes det at få det til både 3 og 4. Når lyttebøfferne for alvor slogs ud (hænderne bag ørerne) kunne sågar nr. 5 - 6 høres, idet lyd nu kunne høres fra nye retninger. Når de skulle kontrolleres med at fjerne hænderne og lytte normal forsvandt de op i den blå luft. Der er ingen tvivl om at lyden drøner rundt grundet 'grydeeffekt' - pas på det snyder ganske enormt! Pejling af retningen til fuglene på hver observationspost gjorde det helt klart, at det er de samme 2 fugle, der høres fra alle steder, ligegyldigt i hvilken ende af vigen man står i. Det endelig bevis kom hver gang de to dominerende begge hold kæft, så blev der helt stille - ikke et kvæk hørtes fra hverken nr. 3 eller 4 - så konklusionen må være rimelig klar. Der er selvfølgelig muligheden for, at 1 - 2 fugle er forsvundet siden sidste nat - men jeg tror nu mere på at optimisterne har foretaget en overvurdering. Tidspunktet på sæsonen taget i betragtning, så er der god mulighed for, at der kommer flere fugle til, men forsigtighed anbefales ved vurderingen (LB 15/4).
* * * Ikke for at overtrumfe de hidtidige rapportører, men der VAR med sikkerhed 4 piftende fugle (måske endda en femte!). En sand lydmur af rørvagtler slog én i møde i samme øjeblik bildøren blev åbnet. Det virkede først vanskeligt at udskille de enkelte fugle, da de alle sad på nogen afstand (men var dog meget tydelige) og koncentreret inden for en vinkel på måske 45 grader omkring en nordvestlig retning. Men ved hjælp af lytteudstyr (parabol, forstærker og hovedtelefoner) kunne 4 fugle helt sikkert stedfæstes. Som sagt var der muligvis en femte fugl, idet der nogen gange hørtes en fugl allerlængst til venstre i lyttefeltet, som lød noget tættere på end dens nærmeste naboer, og den sagde tilsyneladende ikke noget hele tiden i modsætning til de øvrige, der var meget vedholdende. Men helt sikre på en femte fugl blev vi aldrig. Vi var selvfølgelig meget opmærksom på muligheden for ekko-effekt, som kan opstå, hvor der findes hårde overflader som f.eks. husmure. Tidsforskellen mellem et ekko og den rigtige fugl vil imidlertid altid være konstant, når man ikke flytter sig fra stedet, ligesom start og stop vil være synkront. Disse fire fugle sang med lidt forskellig frekvens indbyrdes, og det betød, at kaldende fra én fugl efterhånden indhentede kaldende fra en anden. Ydermere kunne det høres (især tydeligt gennem hovedtelefonerne), at en fugl godt kunne stoppe uden at naboen gjorde det. En helt nøjagtig fastslåelse af antallet ville kræve, at man kan komme tættere på og gå langs med dette lukkede og fredede område. Koncentrationen blev også forstyrret af megen larm fra andre fugle på denne stille og månelyse nat, men det var under alle omstændigheder et lydbillede, som gjorde indtryk. På hjemturen kunne stadig høres mindst 3 rørvagtler fra vejen nord for Nakke (TA 15/4).
* * * Lige nedenfor fugletårnet. De to traditionelle fugle i nordenden tavse (væk). Aftenens fugl er nok min fjerde - muligivs identisk med PG's fra forleden dag - men sidst jeg var dernede sagde den ingenting. Hvorvidt det er de samme fugle, der flytter rundt eller om det er nye, der kommer til, har jeg ikke umiddelbart indsigt nok i artens biologi til at vurdere, men ud fra at de enkelte fugle har været meget stedfaste fra aften til aften, vil jeg vurdere, at en fugl på et nyt sted er lig med en helt ny fugl. Ud fra denne betragtning kan jeg ud fra egne obs opsummere til mindst 4 fugle her i april (LB 29/4).
* * * Bemærkelsesværdig for flere af de øvrige kommentarer er, at det lød som fuglen stod næsten lige ved siden af – og dette rapporteredes fra flere ender af vigen!

Og konklusionen – da der var flest 2 (pessimisten?), 4 (realisten?) eller 6 (optimisten?) – ny tilkomne 1 muligvis 2 ved det store tårn 25/4 og 29/4, samt majfuglen giver 4 – 9. Et nogenlunde afbalanceret tal må være 6 (realisten + ny fugl i hhv. ult april og maj).
Materiale fra hele landet giver ingen indikationer på influx bølger i den aktuelle periode.

DOFBasen:2011


2011:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
På det jævne med 54 observationer mellem 12/3 Rørvig By og 15/11 Hovvig.
Årets første de vanlige nattrækkende: 12/3 2 og 14/3 1 Rørvig By.
Næste 26/3 1, den næste 26/3 Hovvig. I alt 39 registreringer heraf 1 – 2 pr. gang bortset fra 2 ynglefund i august. Kun 1 registrering i november.
Derudover set i Dybesø: 8/4, 10/5 og 24/10.
Og i et par vandhuller på Nakke: 27/3 N. Nord, 24/4, 18/5 og 13/6 N. By, 21/6 N.Sydvest, 26/6 samt 3/7 N. Syd – kunne tyde på 4 ynglepar på Nakke.
Nattræk Rørvig By: 11/4.

DOFBasen:2011


2011:  Blishøne  Fulica atra  
Bidragene er ikke væltet ind. 138 registreringer er ikke imponerende for en talrig art, der forekommer året rundt.
Den kolde vinter gav små tal på de traditionelt isfrie lokaliteter: 2/1 75 Nykøbing Havn, 4/1 61 Rørvig Bugt og 30/1 80 Rørvig Havn. Vinterens største tal kon dog først i februar: 6/2 105 Rørvig Havn.
Oven på to isvintre måtte man vel forvente et år på det jævne i Hovvig.
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 70 60 95 140 120 75 46 12 9 2
71 18 40 117 159 329 350 638 512 141 107 43
818 500 580 500 745 865 1570 1892 3350 1900 1800 900

Set i et større perspektiv var året også bedrøveligt dårligt – Årets maksimum blev det laveste i rapportens histrorie.
Årlige maxtal for Blishøne i Hovvig:

DOFBasen:2011


2011:  Trane  Grus grus  (23, 8989, 302)
Årets 73 observationer faldt i perioden 8/3 – 11/11.
Et forårstræk på det jævne med 167 fugle. I marts 6 observationsdage med 57 fugle, eneste større dag 26/3 46. I april 13 observationsdage med 77 fugle, kun 3 dage med mindst 10: 19/4 15, 22/4 10 og 30/4 17. I maj 7 observationsdage med 27 fugle, med flest 7/5 8 og endelig de sidste i juni: 5/6 5 og 8/6 1.
Endelig de vanlige rastende fugle i Hovvig: 22/3 1 overflyvende, (10/5 1), 22/5 31 og (5/6 – 7/6 5), bringer den samlede forårssum op på 199.
Hovvig er ganske stabil som rastområde, nedenfor ses største rasttal pr. måned i 2011, gennemsnit 1973 – 2010, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
31 5
0 0 10 6 7 0 0 0 0 0 0 0
0 0 69 16 455210010

Tranen dukker ind imellem også op om efteråret, men ikke tidligere i disse mængder: 8/10 11:48 100 S Hovvig (PG) og 11/11 3 V Rørvig By (Lone Larsen via PEL). Flokken 8/10 er ikke bare den største nogensinde, men udmærkede sig også ved at falde sammen med årets bedste stormfugle dag, d.v.s. pivende NV-vind med bl.a. 11 Store Stormsvaler. Hvordan tranerne har ramt vores område under disse vejrforhold må stå som årets gåde – dog også ganske pænt træk andre steder på Sjælland. Understreger blot, at vinden kan være en vigtig faktor for vores træk, men det er absolut ikke den eneste.

DOFBasen:2011

rapp/2011/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1