Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:lom

Rapport 2011

Lommer - Flamingoer


2011:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 1472, 158)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 7 6 5 5 4 5 25 59 13 28

28 fugle i første halvår er i den gode ende og 130 i andet halvår . 2011 fik en god afslutning på året og det er også bemærkelsesværdigt, at der er observationer for 11 af 12 måneder. De største trækdage var 5/9 16, 7/10 11, 8/10 35, 28/11 13, 24/12 17, Ved Sandflugtsplantagen raster der 2 fugle i april, 28/10 1, 8/11 2 og 22/11 1.

DOFBasen:2011


2011:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 9 10 14 7 11 163 32 2

1. halvår i alt 39 mellem 6/2 og 25/5 og andet halvår i alt 215 mellem 6/8 og 24/12. Årstotal 254.
Årets bedste dag var den 7. oktober, hvor der i alt blev observeret 117 Lommer ved trækket på Korshage, heraf 105 ubestemte. Der ud over var der 3 dage, hvor antallet af trækkende ubestemte Lommer nåede op på 20 og der over: 5/10 30, 8/10 20 og 28/11 32.
Højeste årstotal siden 1999 og dagtstotalen fra den store dag 7/10 ligger i top 5 blandt trækdage i nyere tid ved Rørvig.

DOFBasen:2011


2011:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 2398, 89)
Træk: Korshage

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 4 26 16 1 5 7 14 4 7

52 fugle i første halvår mellem 8/2 og 1/6 er i den gode ende. 37 i andet halvår mellem 3/8 og 24/12. De bedste trækdage forår og efterår hhv. 24/4 7 og 24/10 4.
Kysten ved Sandflugtsplantagen havde et nogenlunde gennemsnitligt antal af rastende Sortstrubede Lommer.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 9 3 21 11 3 17 16 1

Rettelse 31/3-115 LB: Forårstræk jan 0, feb 5, mar 4, apr 30, maj 16 og jun 1 - i alt 56. Efterårstræk: aug 5, sep 7, okt 16, nov 4 og dec 7 - i alt 39.

DOFBasen:2011


2011:  Islom  Gavia immer  (0, 42, 1)
29/11 blev en 2k + Islom opdaget af JHC blot ca. 200m meter fra land ud for Flyndersø engen. Den blev set virkelig godt i perioden 12:30 - 14:15, hvor den blandt andet fangede en stor fladfisk, som den hurtigt åd. Desværre var der ikke mange fuglekiggere i området, og kun følgende ud over finderen nåede at få glæde af denne fine fugl (LB, JS, DO). Det var dermed kun nogle få observatører for undt, at se begge de 2 eftertragtede store arktiske lommer raste tæt på land under virkelig gode betingelser i 2012.

DOFBasen:2011


2011:  Islom/Hvidnæbbet Lom  Gavia immer/adamsii  (0, 37, 1)
5/10 trak en ny storlom forbi. LB beskrev fuglen sådan: “Stor med kraftigt næb og nogle enorme plader, der ragede en hovedlængde bagud.”

DOFBasen:2011


2011:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 8, 2)
En af årets store ornitologiske begivenheder ved Rørvig var, da Gert Green den 2/4 fandt en rastende 2k Hvidnæbbet Lom, som rastede tæt på kysten ud for Sandflugtsplantagen. Den blev ikke uden grund et tilløbsstykke og blev set i ca 1,5 time. Den fouragerede sig langsomt mod vest og endte med at forsvinde ud mod nordvest presset af et par kajakker. Følgende ud over finderen nåede at se den (JB, LB, JHC, CG, PEL, DO, EVR, HVR, kr, KES). EVR genfandt formodentlig samme fugl ved Korshage 8/4 og 25/5 så EVR igen en Hvidnæbet trækkende tæt forbi Korshage denne gang i flot sommerdragt. Et historisk flot år for Hvidnæbbet Lom. Første gang, der er set 2 individer i samme år. Hvidnæbbet Lom har nærmest status som sjældenhed ved Rørvig. Årets fund er de første siden 2007, og det er blot niende og tiende fund siden rapportens start i 1973.

DOFBasen:2011


2011:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Oven på nogle rigtigt gode år med meget høje antal vintergæster i Nykøbing Bugt og Havn var 2011 en ren bundskraber, hvor der ikke på noget tidspunkt var mere end 4 - 5 vinterfugle.
Til gengæld en bedre ynglesucces i Hovvig. I marts sås én territoriehævdende fugl, i april 2 syngende og i juli - august mindst 5 kuld med 1, 1, 2, 4 og 4 unger.
Rastende Lille Lappedykker Hovvig (højeste dagsmax pr måned)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 3 2 1 6 14 9 11 17 0

Derudover foreligger fra Slettermosegård en enkelt observation fra april måned med 2 territoriehævdende fugle og en mere tilfældig rastende fra Kysten ved Sandflugtsplantagen 9/4 (LPa) – skulle være første observation fra dette sted. Bortset fra 2 observationer ved Korshage 1980, hvor af den ene på fjordsiden, er arten ukendt nord for Rørvig Havn.

DOFBasen:2011


2011:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Træk: 23 første halvår og 24 andet halvår med månedsfordeling: jan 11, feb 4, mar 1, apr 7, aug 2, okt 14, nov 2 og dec 6. Primært fra Korshage, men også 3/1 5 S og 27/1 6 N Rørvig Bugt. Årets bedste dag blev 7/10 8.
Rastende fugle (maks. tal) for 2011:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage 3 3 2 1 1
Plantagen 1 1 2 5 2 2
Dybesø 1 4 2 1 1 1 1
Nyk. Bugt 6
Rørvig Bugt 6 1
Nakke Hage 72
Hovvig1328254249462831123

Med en enkelt undtagelse af 1 par med 3 unger fra Dybesø stammer rapporteringen af ynglefugle alle fra Hovvig: 5/6 sås 2 par med 3 + 3 unger. 16/6 sås tre par med 3 + 3 + 2 unger, 22/6 et par med nyt kuld på 4 unger, 29/6 endnu 2 par med nyklækkede pulli (2 + 2), 14/7, 19/7 og 24/7 endnu tre par med nye kuld på 3. I alt minimum 9 kuld i Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Fra Korshage blev der i første halvår rapporteret om 9 trækkende fugle. Fra efteråret bød Korshage på i alt 93 trækkende fugle, med største dag 28/11 48. Det er både ny efterårssæsonrekord og en pæn ny dagsrekord.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 7 3 6 13 50 21

Fra Hovvig er der rapporteret rastende fugle 22/3 -17/9 (måneds maks.): marts 3, april 9, maj 15, juni 16, juli 4, august 2 og september 1. Fra ynglefronten meldes følgende fugle: primo april 2 territoriehævdende fugle, ultimo april 4 par på rede, hvoraf mindst 2 par får udruget 2 hhv 3 unger (21/6).
Fra både Nakke Skov og Slettermosegård er der rapporteret om 2 rugende fugle i maj. Som i 2010 er der ikke rapporteret om succes med yngelforsøgene nogen af stederne.
Af rastende fugle er der fra kysten ud for Plantagen følgende max. tal:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
14 6 2 34 2 6 1

Enkelte rastende andre steder, primært langs nordkysten. Eneste indenfjords 11/3 1 Nakke Hage (JS).

DOFBasen:2011


2011:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 135, 4/13)
Kun 33 rapporteringer i 2011 og bortset fra 29/11, hvor der sås 2 ved Kysten v/Flyndersø, så er alle fra Kysten ved Sandflugtsplantagen med følgende max. forekomst:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 4 4 8 1

Der foreligger en enkelt trækobservation: 8/2 2 V Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 121, 5)
I perioden 15/5 til 27/6 rastede 2 til 4 fugle i flot sommerdragt i Hovvig. To af fuglene dannede tydeligt par og sås dansende og fjerpudsende. Det er en spændende udvikling i fht. de to foregående års besøg af 1k og ad fugle i august - september. Igen fra 9/8 til 18/8 rapporteredes om 1 fugl i vinterdragt.

DOFBasen:2011


2011:  Lappedykker sp  Podiceps non det  
Trækkende fugle: 8/2 1, 24/3 1, 12/10 8 og 13/10 1. Fra kysten ved Sandflugtsplantagen foreligger der 27/1 rapportering af 7 rastende langt ude muligvis Nordisk.

DOFBasen:2011


2011:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1778, 123)
Rettelse 2003: De 2 fugle fra 31/3 har ikke kunnet findes i arkiverne og er derfor slettet. Årssum justeret.
De mange dage i efteråret med hårde vinde fra V og NV og et par efterårsstorme gav generelt høje tal for stormfuglene. I alt blev det til årssum på 123 af Mallemuk, hvilket er den højeste årssum siden 2004 og det fjerde højeste årstal i perioden siden 1975. Foråret gav 5 trk fugle (EVR): 9/4 1, 25/5 1, 24/6 1 og 25/6 2. Efterårets observationer fordelte sig på 8 dage: 15/9 7 og 1 rast, 16/9 2 NV, 7/10 1 trk, 8/10 7 trk, 12/10 89 V, 20/10 2 V, 5/12 2 V og 24/12 7 V.

DOFBasen:2011


2011:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 581, 26)
Også Sodfarvet Skråpe var godt repræsenteret i året med 26 observationer alle fra Korshage i efteråret. Det var pænt over gennemsnittet for de sidste 25 år (18). 14/9 2 trk, 15/9 7 V + 3 Ø, 7/10 1 V, 8/10 3 V, 12/10 9 V og 20/10 1 V.

DOFBasen:2011


2011:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 46, 2)
I alt blev det til 2 observationer fra Korshage i efteråret. Observationerne var 15/9 18:02 – 18:05 1 SV (JS) og 12/10 12:05 1 Ø (TPA).

DOFBasen:2011


2011:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 122, 13)
2011 blev et kanon år med 13 fugle alle ved Korshage – det næsthøjeste tal indenfor de sidste 20 år. Den bedste dag blev 8/10 med 11 fugle. Dagene op til var med kraftige vinde (10 - 12 m fra V og NV), som gav gode træktal fra Vestjylland. 7/10 blev det til 2 ved Korshage: 1 trk (EVR) + 1 NV (LB). 8/10 var vinden 12 m fra NV og sidst i perioden N med nogle hidsige byger. Første fugl trak V klokken 9:08 og frem til klokken ca. 13 passerede yderligere 9 svaler Korshagespidsen i retning N og NV - enkelte ganske tæt på observatørerne (JHC, EVR, TPA, HBR, US, PHJ, KR, ROEL, SA), Endnu én trak V kl. 16:17 (LB, KB).

DOFBasen:2011


2011:  Sule  Morus bassanus  (17, 9353, 1350)
Et fantastisk år med 1350 observationer – det højeste årstal for Rørvigområdet i 35 år. De andre år i top 3 er 2003 med 1038 og 1984 med 890 observationer. Fordelingen af observationerne i 2011 over året samlet for kystlokaliteterne i Rørvig var (1 linje trækkende fugle, 2 linje rastende fugle):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 18 13 10 1 25 1067 16 21
14 160 11

Største dagstal var 7/10 med 369. Langt de fleste observationer var fra Korshage.
Andre lokaliteter var Skansehage med 9/10 1, 12/10 8 NV og 20/10 1 alle NV (LB).
Rørvig Bugt (LB): 10/10 3 (1 rast + 1 N → S + 1 NV , 11/10 1 N og13/10 1 N.

DOFBasen:2011


2011:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er blevet registreret Skarver i Rørvigområdet i alle årets 12 måneder. Fra Korshage blev der noteret i alt 211 trækkende Skarver i marts og april mod 214 i 2010. Antallet af ynglepar i skarvkolonien i Hovvig blev optalt 3/5 til 756, en nedgang på 97 i forhold til 2010. Antallet af ynglepar i 2011, var det laveste i de sidste 10 år. Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig gennem de 11 år har været:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1460 1540 1340 1234 1271 1128 1132 974 1083 853 756

Årsagen til faldet de to sidste år kendes ikke, men det må formodes at de strenge vintre har haft en indflydelse. De seneste års negative udvikling i Hovvig følger udviklingen for Skarven generelt i Danmark.

DOFBasen:2011


2011:  Rosapelikan  Pelecanus rufescens  (0, 0, 1)
9/9 blev en overflyvende pelikan set ved Røsnæs. 10/9 kl. 09:45 blev en pelikan set vesttrækkende over Hovvig
(RF). Kl. 11:20 samme dag blev en pelikan set trækkende NØ Kikhavn og fra 11/9 opholdt en pelikan sig Holløse Bredding indtil 26/9. Det må formodes, at der ved alle observationer er tale om samme fugl, og pelikanen blev efter en del debat bestemt til Rosapelikan. Alle nordeuropæiske forekomster er indtil videre vurderet til at være undslupne fangeskabsfugle således også den nordsjællandske Rosapelikan.

DOFBasen:2011


2011:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 27/27, 2/2)
Med undtagelse af 2010 har der været observeret Rørdrum i Hovvig de seneste 10 år. Det blev til 3 observationer alle igen fra Hovvig. Den første fra 27/3, hvor 1 Rørdrum spankulerede rundt nedenfor skovløberhuset (PG). 29/3 høres formodentlig den samme Rørdrum paukende flere gange (EVR) og 3/11 blev en Rørdrum set flyvende over rørskoven til kanten af engene (EVR).

DOFBasen:2011


2011:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 8/8, 1/1)
Én observation fra Hovvig. 17/5 blev en Silkehejre set i flugt over rørskoven (EVR, ODM). Silkehejren har siden 2005 med undtagelse af 2010 været årlig gæst i Rørvig.

DOFBasen:2011


2011:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 12, 6)
Sølvhejren har de seneste 6 år været fast besøgende på Rørvighalvøen. Årets første observation var en rastende Sølvhejre i Hovvig 2/4. 22/4 rastede en Sølvhejre i Hovvig, sikkert den samme fugl der den 23/4 trak ud fra Korshage i den tidlige morgen sol. Fuglen blev 1 time og 25 minutter senere meldt øst gående ved Gilbjerg Hoved. Allerede samme aften gik en ny Sølvhejre til overnatning i Hovvig. 28/4 rastede en ny fugl i Hovvig og om morgenen 10/5 trak en Sølvhejre ud ved Korshage. På grund af de mange dage mellem observationerne må det antages, at der er tale om 3 forskellige fugle i Hovvig.
Efteråret gav en enkelt Sølvhejre der opholdt sig i Hovvig fra 7/10 – 15/10. I alt gav året således 6 Sølvhejrer. Lad os håbe på det en dag bliver en dansk ynglefugl – hvorfor så ikke i Hovvig?

DOFBasen:2011


2011:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Antal trækkende Fiskehejrer observeret fra Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 20 4 2 2 40 3 1

I alt 80 trækkende hejrer mod 69 i 2010. I foråret er den første trækdag 8/3 og den sidste 24/6. I efteråret er den første trækdag 14/8 og den sidste den 28/11.
En bemærkelsesværdig observation blev gjort 15/9, hvor 23 hejrer trak ind i samlet flok under en havobs på Korshage. (JB, JHC, KR).
Største antal rastende hejrer i Hovvig fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2011 10 11 9 11 16 12 10 15 16 13
2010 2 2 6 3 6 12 14 13 9 5
2009 5 4 3 4 4 9 27 28 43 34 7 8
2008 7 6 8 3 10 19 53 23 22 11 13 6
2007 6 15 7 8 12 16 12 39 47 33 18 8
2002 8 9 6 5 9 9 16 17 18 16 8 5

-2006*
Alt i alt viste 2011 en fremgang i forhold til 2010. Blev det året, hvor den faldende kurve blev knækket?
I 2011 ynglede 4 par i Hovvig – det samme antal som i 2010.

DOFBasen:2011


2011:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 8, 1)
Et af årets helt store højdepunkter i Rørvig var en NØ trækkende adult Sort Stork 19/4. Storken blev først set i lav højde kredsende over Nørrevang klokken 11:13 (EVR) og herefter målrettet mod Korshage, hvor flere observatører fra klokken 11:20 fik glæden af at nyde storken på tætteste hold, inden den fortsatte mod Spodsbjerg (JB, AF, DO, JM, TP, CG). Fuglen passerede Spodsbjerg 11:30 og senere klokken 12:40 Ved Gilbjerghoved.
Det er kun den femte observation af Sort Stork fra Rørvig i de sidste 25 år. De øvrige observationer i dette årtusinde er fra 2000 og 2009.

DOFBasen:2011

rapp/2011/lom.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1