Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:lrk

Rapport 2011

Lærker - Drosler


2011:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2738, 141)
Tidlig ankomst: 20/2 1 trækkende Plantage Kysten (EVR).
Årstotalen på 141 er en af de bedre, men antallet har altid varieret meget fra år til år, og det ser ikke ud til at der er nogen klar tendens i udviklingen, se figur.
Fordelingen af årets obs er meget usædvanlig: 71 i første og 70 i andet halvår - så mange efterårsfugle har vi aldrig været i nærheden af før, 2009 med 16 var den hidtidige rekord.
Forårstræk, i alt 35:

F e b M a r A p r
0 1 0 10 35 7 3 2 1

Derudover spredte fund af rastende fugle fra Hovvig, Korshage, Nørrevang og Søndervang.
En enkelt syngende: 30/4 Korshage, men det vil nok være lidt for optimistisk at tolke dette som et yngleforsøg.
Efterårstræk, i alt 70:

S e p O k t
0 0 5 17 0 48

Langt hovedparten på blot to datoer: 1/10 17 Hovvig (AF) og 23/10 45 SV Plantagen (JHC),
én dag med 3 gange så mange Hedelærker som enhver tidligere efterårstotal! En dag med frisk sydøstenvind og en observatør på rette sted.
Årets sidste: 25/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Som sædvanligt ingen egentligt overvintrende, hverken januar eller december.
Årets første: 6/2 rast Langesømosen og samme dag 4 Ø Korshage.
Fordeling af forårstrækket, i alt 880:

F e b M a r A p r M a j
84 4 7 317 438 18 8 1 1 0 2 0

Og det ser jo ret normalt ud, borset fra de to efternølere medio maj.
Største dagstotal: 13/3 294 trækkende og 15 rastende. Trækintensiteten nåede denne dag op på over 120 pr. time (mellem 10:00 og 11:00), ingen andre dage nåede over 40 pr. time.
Første syngende: 11/3 4 Nørrevang.
Fordeling af efterårstrækket, i alt 409:

S e p O k t N o v
0 0 99 185 74 47 4 0 0

Årets sidste: 21/11 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 89, 5)
For andet år i træk lykkedes det at få Bjerglærken med på listen. Vi håber på fortsat fremgang.
13/3 3 Ø Plantage Kysten (TPA).
26/10 2 SV Hovvig (AF).
Begge fund ligger inden for de normale trækperioder forår og efterår.
Arten er dog sjælden på forårstræk - dette er kun vores femte martsfund, og det første med mere end 1 fugl.

DOFBasen:2011


2011:  Digesvale  Riparia riparia  
Endnu et dårligt år. Hvis man skal finde en positiv vinkel, må det være at vi tilsyneladende har nået et bundniveau, hvor det i hvert fald ikke blev værre!
Forårstotaler fra de seneste år:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
40 207 121 37 65 48 59

Der er her blot tale om en sum af alle rapporterede trækkende og rastende Digesvaler.
Årets første: 11/4 1 SV Rørvig By, derefter yderligere 7 aprilfund, i alt 20 trækkende i april. Maj gav 11 rapporterede fund med i alt 22 trækkende.
Ingen sikre ynglefund, men bemærk dog: 15/6 2 rast Hovvig, viste interesse for øen og 25/6 8 rast Skredbjerg, hvor et enkelt hul så ud til at have været i brug.
Andet halvår lidt bedre. Største Hovvig rasttal pr. måned: 24/7 25, 15/8 15 samt 4/9 og 12/9 10.
Sidste obs: 26/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ret sen ankomst: 14/4 2 rast Hovvig. I alt 50 april-fund, hvilket er ganske normalt. Ingen store trækdage: 23/4 44 og 29/4 31 var største dagstotaler, øvrige aprildage under 20 trækkende. Største april rasttal: 22/4 200 til natrast Hovvig.
Maj-trækket var meget skævt fordelt med en del pæne dage primo maj og derefter nærmest totalt sammenbrud i den normale kulminationsperiode medio/ultimo maj. Største træktotaler: 7/5 227, 8/5 114 og 9/5 153. Anden halvdel af maj: Ingen tocifrede træktal. Største rasttal fra maj: 20/5 500 Hovvig.
Derudover skal også bemærkes: 6/5 1100 svale sp til natrast i Hovvig, heraf formentlig en stor del Landsvaler.
Andet halvår gav flere pæne rasttal, men i modsætning til sidste år er der ikke registreret særligt mange som egentlig trækkende.
Største rasttal i Hovvig:

J u l A u g S e p
0 400 100 26 100 200 1000 140 1

Største trækdage for hver måned: 17/8 70 Plantagen, 12/9 53 Rørvig By og 1/10 12 Hovvig.
Sidste obs: 10/10 2 SV Rørvig.

DOFBasen:2011


2011:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ret sen ankomst: 23/4 4 Nørrevang. I øvrigt kun få aprilfund, med 29/4 18 NØ som eneste tal over 10.
Maj-tallene ser heller ikke for gode ud. Ingen dage med tocifrede træktotaler og et største rasttal 21/5 15 Korshage.
Herudover skal dog bemærkes: 16/5 200 svale sp rast Hovvig, heraf over halvdelen Bysvaler.
Dermed fortsætter de senere års meget dårlige forårsresultater. Tilsyneladende er dette mest et lokalt fænomen. I følge DOF's punkttællinger, er ynglebestanden i Danmark forholdsvis konstant.
Vi har ikke mange tal på vores lokale ynglebestand. Der er et par meldinger fra Nykøbing, men ingen fra Nakke, hvor der traditionelt er en pæn bestand.
Andet halvår lidt bedre. Største rasttal i Hovvig:

J u l A u g S e p
0 0 0 5 40 1 20 100 0

Derudover 5/8 70 rast Søndervang. Endelig et par træktal: 10/9 34 Rørvig By og 20/9 28 Hovvig.
Sidstnævnte blev også årets sidste.

DOFBasen:2011


2011:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 23/23, 3/3)
1/10 1 V Flyndersø (AF).
9/10 1 trækkende Korshage (EVR).
31/12 1 rast Skansehage (JS m.fl.)
Sidstnævnte langtidsrastede på Skansehage helt frem til den 2/2-2012. Meget bemærkelsesværdigt fund!
Uden for de normale trækperioder er arten er yderst sjælden i DK, langt de fleste ses om efteråret i perioden ultimo september - primo november. DOFbasen har kun 5 andre december/januar fund, alle fra Vestjylland.
Vi har et tidligere fund af en langtidsrastende Storpiber: 3/4 - 25/4 1992 Brentebjerg.

DOFBasen:2011


2011:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst: 10/4 2 trækkende Korshage.
Perioden ultimo april til primo maj gav nogle rigtig flotte træktal.
I alt 8298 forårstrækkende fordelt således:

A p r M a j J u n
2 113 4714 3141 258 65 4 1 0

Største dagstotal: 29/4 1881 trækkende, heraf 1680 på to morgentimer, altså en trækintensitet på 840 pr. time.
Selvom disse tal ligger pænt over hvad der ellers er rapporteret de senere år, så er der stadig et stykke vej op til de absolutte rekorder: 9/5-1984 4000 og trækintensiter på op til 2500 pr. time.
Ingen ynglefund.
Meget beskedent efterår med kun 39 rapporterede, ingen dage med to-cifrede tal.
Sidste obs: 5/10 1 trækkende Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Engpiber  Anthus pratensis  
Ingen egentligt overvintrende 2010/11. Første obs dog allerede 4/2 1 rast Korshage.
I alt 4661 forårstrækkende

F e b M a r A p r M a j
3 0 0 0 39 7 47 711 1681 2170 3 0

Største rasttal: 11/4 270 fouragerende Nakke Nord.
Fordelingen af forårstrækket er lidt usædvanlig. Normalt ligger langt hovedparten af trækket i april måned, men i 2011 var der åbenbart mange Engpibere der var sent på den, således at trækket først kulminerede primo maj - og derefter var det så også bare slut!
Spredte obs af 1 - 2 fugle i Korshageområdet i juni måned kan vel tolkes som et muligt ynglepar.
Efteråret gav i alt 2445 trækkende, med langt de fleste på en enkelt obsdag: 30/9 2000 SV Hovvig (AF).
Året sluttede med en del obs af overvintrende Engpibere, største rasttal: 1/12 40 Hovvig, 27/12 9 Korshage og 31/12 15 Skansehage.

DOFBasen:2011


2011:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 106, 1)
8/5 1 Ø Korshage (EVR).
Fundet er ret tidligt, men ligger indenfor den normale forårstrækperiode.

DOFBasen:2011


2011:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Generelt få fugle. Kun 31/12 6 rast Skansehage når over 5.
Samlet forårstal: 55 fugle fordelt på 40 fund. Samlet efterårstal: 70 fugle ligeledes på 40 fund.
Begge tal er blot en sammentælling af alle dagstotaler. Det reele antal fugle er betydeligt lavere, da mange Skærpibere er langtidsrastende/overvintrende.
Langt hovedparten fra Korshage og Skansehage samt nogle få fra Plantage Kysten, Rørvig og Hovvig.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
2007 6+8 7+12 2+12 0+0 - - 1+3 6+2 11+6 1+4
2008 7+4 2+4 3+1 1+0 - - 2+1 4+3 10+6 8+7
2009 2+4 10+1 7+0 1+0 - - 6+3 3+1 2+0 6+0
2010 4+1 1+1 4+? 0+0 - - 1+? 5+6 7+3 2+6
2011 1+2 3+3 4+1 2+0 - - 2+0 4+1 4+3 1+6

DOFBasen:2011


2011:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 21/23, 1/1)
20/10 1 rast Korshage (CG, JS).

DOFBasen:2011


2011:  Piber sp  Anthus non det  
7/3 1 Ø Korshage (JHC, EVR), mulig Bjergpiber.
29/4 1 NØ Rørvig By (LB), sandsynlig Rødstrubet Piber. Her dog kun medtaget som Piber sp., da der er tale om et ekstremt tidligt fund, og da fuglen kun blev hørt og set kortvarigt overflyvende.
5/11 2 overflyvende Korshage (LB). Noteret som Bjerg/Skærpiber sp.
Storpiber Anthus richardi (0, 22, 3)
1/10 1 V Flyndersø (AF).
9/10 1 trækkende Korshage (EVR).
31/12 1 rast Skansehage (JS m.fl.)
Sidstnævnte langtidsrastede på Skansehage helt frem til den 2/2-2012.
Meget bemærkelsesværdigt fund! Uden for de normale trækperioder er arten er yderst sjælden i DK, langt de fleste ses om efteråret i perioden ultimo september - primo november. DOFbasen har kun 5 andre december/januar fund, alle fra Vestjylland.
Vi har et tidligere fund af en langtidsrastende Storpiber: 3/4 - 25/4 1992 Brentebjerg.

DOFBasen:2011


2011:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst: 19/4 1 trækkende Korshage.
Forårets træktotal blev 1727, hvilket er betydeligt over de senere års niveau (under 1000), men dog stadig et stykke vej fra rekordåret 1996 (6452 forårstrækkende).
Fordeling af årets forårstræk:

A p r M a j J u n
0 2 37 1244 357 83 3 0 1

Gul Vipstjert kulminerer normalt medio maj, men arten blev som så mange andre hårdt ramt af det dårlige vestenvindsvejr i denne periode.
Største trækdage: 7/5 162, 8/5 365, 9/5 340, 10/5 352 og 11/5 286 - øvrige dage under 100.
Største rastal: 7/5 105 og 10/5 350 begge Korshage.
Efterårsobs i perioden 29/7 - 25/9. Største trækdage: 21/8 17 og 26/8 27 - øvrige dage under 10. Sidste obs: 25/9 1 trækkende Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 667, 27)
En ret kraftig tilbagegang i forhold til de sidste par års totaler på hhv. 48 og 49, og også lidt under gennemsnittet (36) for de seneste 10 år.
Forholdsvis tidlig ankomst: 8/3 1 S Korshage.
I alt 13 forårsfugle, med flest medio marts: 6.
Sidste forårsobs: 15/4 1 trækkende Korshage.
Ingen sommerfund i år.
I alt 14 efterårsfugle, med flest ultimo september: 7.
Sidste obs: 11/11 1 V Vesterlyng (AF), samme dato som sidste år og dermed en tangering af vores fænologirekord.

DOFBasen:2011


2011:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst: 12/3 med 4 forskellige obs af enkeltfugle.
Generelt kun små rast- og træktal fra marts, med 31/3 21 rast Nørrevang som det eneste større tal.
Fordeling af forårstrækket, i alt 282.

M a r A p r M a j
0 9 57 115 48 48 5 0 0

- hvilket ser helt normalt ud.
Største trækdage: 2/4 29, 3/4 41, 17/4 20 og 23/4 26. Øvrige dage under 20.
Største rasttal: 3/4 32 og 16/4 33 begge Korshage.
Spredte obs fra sommerperioden, med et enkelt bemærkelsesværdigt stort tal: 19/7 35 rast Nørrevang.
Igen i år mange efterårsobs. Største rasttal: 8/9 22 Nørrevang og 26/9 32 Dybesø/Flyndersø-området.
Regulært trækkende: 30/9 16 SV Hovvig og 1/10 23 SV Flyndersø.
Sidste obs: 5/11 1 rast Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Sortrygget Hvid Vipstjert  Motacilla alba yarrellii  (0, 14, 2)
18/3 1 han fouragerende Søndervang (CG).
4/4 1 rast Korshage (CG).

DOFBasen:2011


2011:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 18675, 883)
Selvom 2010 sluttede med ganske pæne tal, blev det ikke til ret mange overvintrende Silkehaler i 2010/11.

okt/10 nov/10 dec/10 jan/11 feb/11 mar/11 apr/11 maj/11
239 304 54 7 0 15 13 1

Sidste forårsobs: 1/5 1 trækkende Korshage.
Første efterårsobs: 21/10 1 hørt Korshage.
Resten af året gav ganske mange obs

okt/11 nov/11 dec/11
53 279 515

Største flokke pr. måned: 31/10 47 Vesterlyng, 8/11 120 Nykøbing og 31/12 70 Nykøbing.

DOFBasen:2011


2011:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Højeste antal syngende: Dybesø 9/5 3.
Materialet er på ingen måde dækkende for det egentlige antal Gærdesmutter i vores område og det må derfor ikke overfortolkes. Det ser dog ud til, at både årstotaler og det gennemsnitlige antal fugle pr. rapporteret observation har været for nedadgående de seneste par år - som forventet efter et par hårde vintre.

År 2007 2008 2009 2010 2011
Total 260 428 465 247 250
N 117 172 244 184 200
Total/N 2,2 2,5 1,9 1,3 1,3

(Se også Rødhals).

DOFBasen:2011


2011:  Jernspurv  Prunella modularis  
Først nogle regulære vinterfund: 1/1 1, 9/1 1 begge Rørvig By og 18/1 1 Nørrevang samt 12/2 2 Korshage.
Forårstrækket blev på trods af sne og kulde indledt allerede 7/3 1 tf Korshage. Trækket er dog kun sparsomt registreret, største dagstotaler: 14/3 11 og 3/4 26, øvrige dage under 10.
Første syngende: 12/3 1 Nørrevang.
Generelt lave antal af syngende fugle, med 30/4 3 Korshage som største antal.
Efteråret gav en del træk-/rastobs i perioden fra 25/8 og fremefter. Største tal: 26/9 17 trækkende Nørrevang (på en halv time).
Sidste obs: 22/11 1 rast Hovvig - og dermed ligesom sidste år: Ingen decemberfund.

DOFBasen:2011


2011:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Første syngende 12/3 1 Rørvig By.
En del pæne rasttal i første halvdel af april: 3/4 35, 11/4 14 og 14/4 12 alle Korshage.
For sammenligningens skyld her en tabel, opstillet på samme måde som for Gærdesmutte.
Der er også her en tendens til et lavere gennemsnitligt antal fugle pr. observation (dog mindre klar), men til gengæld er årstotalerne voksende.
Dette kan måske tolkes således, at de lavere gennemsnitstal pr observation, blot skyldes ændrede indtastningsvaner og at der faktisk er tale om en reele fremgang for Rødhalsen de seneste par år.

År 2007 2008 2009 2010 2011
Total 281 446 249 394 447
N 95 129 125 177 206
Total/N 3,0 3,5 2,0 2,2 2,2

(Se også Gærdesmutte).

DOFBasen:2011


2011:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Sen ankomst: 11/5 1 syngende Hovvig.
Vi har kun fire år med senere ankomstdato: 13/5-1996, 13/5-2005, 14/5-1976 og 15/5-1984.
Største antal syngende pr. lokalitet:

2009 2010 2011
Dybesø 2 - 1
Flyndersø 2 - -
Grønnehave Skov 1 1 -
Hovvig 6 2 4
Korshage 1 3 3
Nakke Hage - - 1
Nakke Nord 3 - 1
Nakke Skov 1 1 -
Nakke Syd 2 2 2
Nakke Øst 1 1 2
Nykøbing 1 - -
Ringholm Skov 2 - -
Rørvig 1 - -
Skredbjerg 1 - -
Slettermosegård 1 1 1
Søndervang 1 - -

Anslået antal ynglepar: Hovvig 4, Korshageområdet 3 - 4 og Nakkehalvøen 7.
Alt i alt en lille fremgang i forhold til sidste år, men der er stadig mange ubesatte lokaliteter.

DOFBasen:2011


2011:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 99, 2)
7/5 1 rast Korshage (JB, HVR).
11/5 1 syngende Korshage (HVR, EVR, KR).
Begge fund er ret tidlige. Vi har kun een tidligere obs: 6/5-1992 og derudover også to andre fund fra den 7. maj (1990 og 2006).

DOFBasen:2011


2011:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 192, 13)
Et rigtigt flot år: Mange obs og et sikkert ynglefund!
Det præcise antal forskellige fugle er svært at gøre op. Det er noget usikkert hvor mange obs fra Rørvig/Søndervang der kan tilregnes ynglefundet på Søndervang. Her er et forsøg på en samlet opgørelse af årets fund:
3/4 1 ad han fouragerende Hovvig.
3/4 2 2k rast Korshage.
14/4 1 rast Søndervang.
22/4 - 9/5 1 - 2 rast Nørrevang. Muligt yngleforsøg.
20/5 1 han rast Korshage.
22/5 1 han rast Hovvig.
1/5 - 31/10 1 ynglepar Søndervang. Flere obs fra Søndervang og Rørvig regnes under dette fund, bl.a. 31/10 1 juv Rørvig.
8/11 - 10/11 1 rast Rørvig Havn.
20/12 1 hun rast Skansehage.
Sidstnævnte er vores første egentlige vinterfund. Dermed også en ny fænologirekord, den hidtil seneste var 5/12-2009.

DOFBasen:2011


2011:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 18/4 1 syngende han Korshage.
Forårstrækket gav som sædvanlig en del obs i Korshageområdet, med største apriltal: 25/4 og 30/4 4 rastende, og største majtal: 6/5 7 syngende.
Almindelig ynglefugl i hele området, med syngende fugle rapporteret fra mange forskellige lokaliteter.
Største efterårstal: 31/8 9 rastende Korshage.
Sidste obs: 12/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 19/4 1 rast Korshage.
Største rasttal fra april: 28/4 8 Nørrevang + 9 Korshage.
Maj måned startede rigtig flot med mange dage med over 20 rastende. Største dag 7/5 47 Nørrevang + 10 Korshage.
Et enkelt sommerfund: 26/6 1 fouragerende Hovvig.
Efterårsobs i perioden 12/8 til 13/9. Største dag: 23/8 18 Søndervang + 2 Hovvig + 8 Flyndersø + 11 Nørrevang.

DOFBasen:2011


2011:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 46, 2)
21/4 1 han rast Korshage (EVR m.fl.).
23/8 - 12/9 1 1k rast Korshage (CG m.fl.)

DOFBasen:2011


2011:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Tidlig ankomst: 3/4 1 rast Hovvig samt 1 rast Korshage.
Største april-rasttal: 24/4 10 og 28/4 14 begge Korshage/Nørrevang-området.
I øvrigt en forekomst meget lig Bynkefugl, med en meget intensiv periode først i maj med daglige to-cifrede rasttal. Største dage: 7/5 62 (Korshage 29 + Nørrevang 33 ) og 11/5 ligeledes 62 (Korshage 52 + Nakke Nord 10).
To juni-fund: 10/6 1 Korshage og 16/6 1 han Nørrevang.
Første efterårsobs: 3/8 3 rast Korshage/Nørrevang.
Største rasttal: 31/8 44 Korshage, 8/9 44 Korshage/Nørrevang og 10/9 12 Korshage.
Sidste obs: 4/11 1 1k rast Flyndersø, hvilket er vores absolut seneste Stenpikker. Fuglen holdt til ved kysten i en længere periode fra sidst i oktober og altså indtil 4/11.

DOFBasen:2011


2011:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2240, 75)
Normal ankomst: 4/4 1 han rast Slettermosegård.
Set næsten dagligt i perioden 8/4 til 26/4 med dagstotaler normalt mellem 1 og 6, 18/4 nåede vi dog helt op på 17 (Nørrevang 7, Søndervang 6 og Korshage 4).
I alt 56 april-fugle og yderligere 18 primo/medio maj.
Sidste forårsobs: 16/5 1 han rast Korshage.
Et enkelt efterårsfund: 15/10 1 hun rast Korshage (LAn).

DOFBasen:2011


2011:  Solsort  Turdus merula  
Største januar/februar rasttal: 31/1 8 Højsandet og 21/2 5 Korshage.
Første syngende: 7/3 1 Rørvig By samt 1 Korshage. Meget sent - men nu skulle der altså synges, også selvom det stadig var 8 graders frost!
Ingen større rasttal fra foråret.
Største efterårsrasttal: 31/10 15 Rørvig By.

DOFBasen:2011


2011:  Sjagger  Turdus pilaris  
Ret få obs i januar/februar. Største flok: 28/1 32 Hovvig.
En del trækobs i perioden 8/3 til 6/5, men kun mindre tal. Største dag 3/4: 97 trækkende + 25 rastende Korshage.
Sidste egentlige forårsobs: 7/5 60 rast Korshage.
Et enkelt junifund: 25/6 1 Nakke Skov. Muligt ynglefund - hold godt øje med området de kommende år.
Første efterårsobs: 22/8 1 rast Hovvig.
Flere store efterårsflokke: 14/10 200 Hovvig, 22/10 220 Hovvig, 24/10 120 Nakke Øst, 6/11 120 Korshage, 7/11 140 Korshage, 10/11 235 Hovvig og 12/11 650 Hovvig.
Noget mindre flokke i december med 4/12 80 Nørrevang som største.

DOFBasen:2011


2011:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Første obs: 7/3 1 syngende Grønnehave Skov, tidligt!
Største træk/rasttal fra foråret: 2/4 100 rast Nørrevang, 3/4 27 rast Korshage, 17/4 32 rast Nykøbing og 21/4 28 overflyvende Korshage.
Største tal fra efteråret: 1/10 15 rast Flyndersø.
Sidste obs: 15/12 2 rast Ringholm Skov. Siden 2000 har vi haft decemberfund i årene: 2000, 2001, 2006, 2008 og altså 2011.

DOFBasen:2011


2011:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Usædvanligt få fund i første halvår. Største forårsflok: 10/4 16 fouragerende Slettermosegård. Sidste forårsobs: 20/4 12 rast Korshage.
Til gengæld rigtig mange efterårsfugle. Første efterårsobs: 28/9 1 trækkende Hovvig. En del mindre flokke (under 20) primo oktober.
Et enkelt flot træktal: 25/10 720 trækkende Hovvig (på 4 timer).
Derefter flere mindre rastende flokke, bl.a.: 31/10 42 overflyvende Vesterlyng og 8/11 20 rast Dybesø.
Året sluttede med et par overvintrende: 27/12 1 Nakke Lyng og 31/12 2 rast Plantage Kysten.

DOFBasen:2011


2011:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Som sædvanligt enkelte obs fra januar/februar, i år dog kun meldinger om 1 - 2 overvintrende i Korshage-området.
Første syngende: 8/3 1 Korshage.
Fordeling af forårstrækket, i alt 245.

M a r A p r
8 98 22 92 4 21

Største træktal: 1/4 58 Korshage på ca. 1,5 time.
Dette er langt under sidste års resultat, hvor der i alt blev registreret 602 trækkende.
Syngende fugle på følgende lokaliter: Korshage, Nørrevang og Rørvig By, men tallene tyder kun på et sikkert ynglepar i Korshage-området.
En del pæne rasttal fra efteråret: 3/10 16, 24/10 33 og 29/10 30 alle Korshage.
Året sluttede som det startede med 1 - 2 overvintrende på Korshage.

DOFBasen:2011

rapp/2011/lrk.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1