Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:pir

Rapport 2011

Pirol - Værlinger


2011:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 129, 4)
En tidlig og en sen fugl karakteriserer året, hvor årstotalen på 4 fugle er over gennemsnittet for perioden siden 1998 (2,2 fugle per år), da halvøen husede hele 7 individer. Året startede 8/5 1 flot gul han trækforsøgende (JB, AF, EVR, KR) og 10/5 1 syngende (JB, KR) begge Korshage. Det kunne dreje sig om samme individ, men 9/5 havde pæn aktivitet både blandt fugle og fuglefolk, og burde i så fald havde givet en registrering. Den ganske tidlige forekomst er kun overgået af 4/5 1984 og 6/5 2002, samt på linje med 8/5 1994. Herefter 19/5 1 syngende Langesømosen ved Eriksminde (EVR) og 10/6 1 syngende Myntestien (Alex Schneider, JS). Den sidste observation er ganske sen, da RF-arkivet blot indeholder 9 observationer af senere dato.

DOFBasen:2011


2011:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Den første fugl registreredes 21/5, hvilket er den seneste ankomst i fuglestationens historie. Med de senere års megen fokus på, at trækfuglene ankommer tidligere, er dette resultat meget overraskende, men bakkes op af forekomsten på landsplan (Fugle i felten 3/2011). Forårstrækket ser ud til at kulminere omkring 31/5, hvilket ligeledes er sent. Her meldes om minimum 13 fugle fra Korshage, Nørrevang og Dybesø-kysten, hvoraf blot 4 kan henføres til etablerede ynglefugle. Trods den sene ankomst var der yderst positive meldinger om yngleforekomsten: I alt 6 sikre ynglepar opfostrede minimum 15 unger. Dette er det højeste antal ynglepar siden 2007 (ligeledes 6 par) og gennemsnittet på 2,5 unger per par ligger kun lige under 2009, hvor der blev produceret 2.8 unger per par (fra blot 4 par det år). Yngleparrene fordelte sig i år således:
Korshage: 2 par med hver 3 udfløjne unger.
Søndervang: 1 par med 3 udfløjne unger.
Nakke Nord nær Brentebjerg: 1 par med 1 unge.
Slettemosegård, Hovvig: 1 par med 2 udfløjne unger
Nakke Syd ved Rishøj: 1 par med 3 udfløjne unger.
Desuden blev der registreret 1 muligt ynglepar i Hovvig ved PG’s hus. Største dagstotal faldt ligeledes sent 7/6 9 rastende Korshage. Sidste fugl er meldt 31/8, hvilket er helt efter bogen.

DOFBasen:2011


2011:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Et stort år for denne prægtige jæger med rigtig mange observationer og flere langtidsstationære fugle efter mange år med få observationer. Det hele startede 25/3 med 1 SV-trækkende Hovvig. Fra 26/3 og indtil 13/4 blev 1 fugl meldt jævnligt fra Korshage (6 observationsdage). Hvorvidt dette var samme individ: 14/4 1 Langesømosen og 15/4 1 Nørrevang er svært at vurdere, men herefter er det i alle tilfælde slut for første halvår.
Arten var tilbage 25/9 1 Skansehage og fra 26/9 sås en fugl jævnligt på Korshage frem til 16/11 (17 observationsdage). Desuden foreligger en række observationer fra andre lokaliteter, som vurderes at dreje sig om minimum 2 forskellige fugle: 12/11 Langsømosen, 22/11 1 Nørrevang, 29/11 1 Flyndersø, og 31/12 1 Nørrevang. En del udskiftning må der have været undervej og flere fugle sås ved følgende lejligheder: 2/10 2, 3/10 5 og 10/10 2 alle Korshage. Parallelt hermed huserede 1 - 2 individer i Hovvig fra 4/10 og året ud (21 observationsdage). Spørgsmålet er ligeledes her, hvor meget fuglene flytter rundt, 26/10 1 Slettermose kunne være identisk med Hovvig. De 5 fugle 3/10 er et meget højt tal uden for ynglepladserne. Der forefindes blot 10 fund med 5 eller flere individer i DOFbasen fra oktober. Sidst det skete var 2/10 6 Dueodde, Bornholm. To trækkende fugle er desuden meldt 23/10 2 SV Plantagen set fra højeste klit ved Telegrafvejen. Således lyder årets skøn på 4 - 8 forårsfugle og 12 - 20 efterårsfugle.

DOFBasen:2011


2011:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Større forårsbevægelse hos Skovskaderne om foråret er forekommet i 1973, 1978, 2000 og i 2011 – så det er absolut ikke en hyppig foreteelse. Der var mange Skovskader i efteråret 2010, så potentialet til et godt forår forelå.
Trækbevægelser registreret 3/4 - 31/5 i alt 244, heraf de 203 i april og 41 i maj. Dage med tocifrede antal:10/4 10, 15/4 22, 16/4 31, 18/4 41, 19/4 17, 20/4 12, 22/4 13, 25/4 13, 26/4 13, 27/4 13 og 11/5 12. I ultimo april kunne man let få det indtryk, at det er de samme fugle, der lå og cyklede rundt – de 13 fugle 25/4 er dog sammensat af 9 + 4, så helt så simpelt er det antagelig ikke, men andelen af gengangere fra dag til dag må formodes at være høj. Et kik på Spodsbjerg viser, at det ikke er mange, der kom over, herfra blot 23/4 2 NØ. Eneste sted i Nordsjælland med træk af betydning var Gilleleje med 20/4 33 Ø, 21/4 11 Ø, 22/4 9 Ø + 10 V og 24/4 9 Ø, dermed ingen da vi havde flest i medio april, men til gengæld godt gang i den sidst i april. Hvis vores materiale skal tolkes i relation hertil, må konklusionen være, at hvis der er sivet nogle igennem, så må det være i ultimo april. Endelig foreligger der en mulighed for, at det er helt forskellige kontingenter af fugle på de to lokaliteter, slet ikke en utænkelig mulighed. Sikkert udtræk ved Korshage er vist ikke noteret. Erfaring fra tidlige med udprægede vandskræk arter er, at hvis de ryger over, så går de oftest ud helt nede ved Skansehage.
Eneste største rasttal (fraregnet Korshage) var 30/4 6 Nakke Nord – vel et udtryk for, at der endnu var bevægelse – jo ikke lige frem en Skovskade lokalitet.
Et stille efterår med blot 5 fugle på tf 19/9.

DOFBasen:2011


2011:  Husskade  Pica pica  
Trækforsøgende fugle set: 5/3 – 26/5 simpel addition af trækforsøgende fugle giver 64 med månedsfordeling marts 16, april 30 og maj 18. Største dage: 15/3 4, 1/4 4, 3/4 7, 11/4 5, 28/4 4, 7/5 6 og 9/5 4.
Efterårstrækket blev et pænt rundt 0.
Ingen oplysninger fra overnatningspladserne.
Mere end 10 rastende: 30/1 21 Hovvig, 13/3 11 Nørrevang og 10/11 26 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
8/2 1 overflyvende Rørvigvej ved Lyngkroen, Nakke Lyng (JHC).
Manglede på listen i 2010, men ellers skal vi faktisk helt tilbage til 1993 for at finde et blankt år. En art der nemt overses. I yngletiden er de som sunket i jorden, og der er antagelig flere velegnede steder i de gamle sommerhusområder, hvor de kan gemme sig. Vi mangler stadig det første 100% sikre ynglefund, men der har igennem årene været flere indicier på yngel. Kan DOF Vestsjællands skovprojekt måske give det første ynglefund som afkast – hvem skal have æren?

DOFBasen:2011


2011:  Allike  Corvus monedula  
Ikke helt samme klasse som sidste år, men dog næstbedste forår med 32265. Månedsfordeling: Januar 160, februar 2927, marts 27759, april 1395 og maj 24. De første NØ-gående noteredes 19/1 160 Rørvig By, hvilket er rekord tidligt. Træk fra overnatningsplads kan ikke helt udelukkes, men trækhøjde og flere flokke op af dagen indikerede reelt træk. De næste 6/2 356 er mere normalt, men stadig pænt tidlig. Februar bød på flere dage med over 500: 8/2 770, 9/2 890 og 11/2 750. Herefter mest stilstand indtil det for alvor gik løs i marts med følgende dage med over 2000: 5/3 3530, 7/3 10378 og 8/3 4582. I løbet af resten af måneden yderlige fem dage med over 1000, sluttende med 22/3 1215. Største dag i april henholdsvis maj: 3/4 802 og 7/5 11. Sidste forårstræk 11/5 4. Især 7/3 skal fremhæves flot ny dagsrekord – den gamle lød på 7133 fra 4/3 2007. Det bør bemærkes, at det nok også var en Danmarks rekord – den holdt dog ikke ret længe, idet Skagen havde 10510 16/3.
Efterårstrækket 6/9 – 12/11 mere normalt med 6611 fugle. Månedsfordeling: September 18, oktober 6503 og november 130. Kun to rigtig gode dage: 14/10 1870 og 25/10 3155.
Ingen rapporter modtaget om hverken yngel eller kollektiv overnatning.

DOFBasen:2011


2011:  Råge  Corvus frugilegus  
Største vinterrasttal: 9/1 150 Nykøbing By
Bedste forårstræk siden 1996 med 157 fugle 6/2 – 10/5 med månedsfordeling februar 6, marts 105, april 38 og maj 10. Eneste større dag var 7/3 50.
En af årets mest prisværdige indsatser var optælling af Rågekolonier (EVR). I alt blev der konstateret 11 kolonier med følgende antal reder:

1 Kommunekontoret Vesterlyngvej 34
2 Legepladsen, Holts Have 24
3 Grønnehavestrædet 16
4 Isefjordsvej ved sti til Grønnehave Skov 5
5 Ved Østerlyngvej /Askehaven 3
6 Vesterlyngvej 24 nær Planteskolen 7
7 P-plads bag Irma 3

Fire kolonier i Grønnehave Skov:

8 Sygehustien 200 S for Isefj.stien 15
9 nær skovfogedhuset 15
10 efter gangbro i sydlige del 8
11 ud for Dr. Schadsvej 12

Spørgsmålet er om en eller flere kolonier på Vangen stadig eksisterer – og er der ikke en enkelt i Rørvigområdet ved Rørviglund.
Efterårstræk ganske pænt med i alt 377 mellem 6/9 og 24/10, heraf 10 i september og 367 i oktober, største dage 9/10 42 og 23/10 245.

DOFBasen:2011


2011:  Sortkrage  Corvus corone  
Hele 17 observationer fordelt på 8 observatører, hvoraf en observatør står for ikke mindre end de 9, dvs over 50%!
Samtlige observationer: 16/1 1 rast ved våge Nykøbing Havn, 13/3 1 rast Korshage (3 observatører), 22/3 – 23/3 1 rast Korshage, 18/4 1 Ø Korshage, 24/4 1 rast Korshage (2 observatører om morgenen) og 1 Nakke Nord (eftermiddag) kan godt være samme fugl, 6/5 og 8/5 – 9/5 1 rast Korshage, 1/9 2 rast Korshage og 4/9 1 rast Korshage.
(En flok på 4 Ø 23/3 er indtil videre sat på stand by).
Alt i alt beløber det sig vel til 5 - 7 fugle.
Endvidere en hybrid krage på tf 6/2 over Rørvig Bugt.

DOFBasen:2011


2011:  Gråkrage  Corvus cornix  
I januar – februar 135 – 140 rastende i Hovvig, hvilket er eneste større rasttal, der er indkommet. Optælling på diverse marker i løbet af året, vil antagelig kunne producere en del tal over 100..
Forårstrækket gav 648 fugle mellem 6/2 og 6/5. Månedsfordeling: Februar 5, marts 324, april 311 og maj 8. Større dage: 15/3 109 og 3/4 181.
Efteråret bød på 456 trækkende i perioden 20/9 – 5/11. Månedsfordeling: September 4 (1 observationsdag), oktober 447 og november 5 (1 observationsdag). Efterårstrækket dermed meget mere koncentreret end forårstrækket. Stor set alle fugle er set mellem 9/10 og 25/10. To større dage: 19/10 170 og 23/10 180.

DOFBasen:2011


2011:  Ravn  Corvus corax  
Der er rapporteret 31 observationer – og den årlige udfordring er så at vurdere, hvor mange fugle det drejer sig om.
I første halvår disse: 30/1 1 Hovvig, 12/2 1 Nørrevang, 6/3 1 trk Hovvig, 7/3 1 Korshage (samme?), 12/3 3 NØ i flok Nørrevang, 15/3 1 overflyvende Hovvig og 1 trk Nørrevang/Korshage, 20/3 2 Hovvig, 9/4 2 Hovvig og 18/4 2 Nakke Nord.
Efter en lang sommerpause blev der igen set fugle: 16/9 2, 18/9 1, 20/9 2, 23/9 – 24/9 1 og 30/9 1 alle Hovvig, 1/10 1 Korshage og 1 SV Sandflugtsplantagen, 2/10 1 Søndervang og 4 Hovvig, 30/10 1 Korshage, 1/12 Hovvig og 31/12 1 Højsandet.
En observation af en fugl over Anneberg Skov set fra tårnet i Hovvig er ikke medtaget i ovenstående oversigt.
Fordelt på måneder kan ovenstående sammenfattes til: januar 1, februar 1, marts 4 - 5 trk og 2 – 3 rast, april 2 – 4 rast (martsfuglene?) , september 2 – 4, oktober 5 – 6 og december 1 – 2, men der er givetvis åbent for andre tolkningsmuligheder. En del observationer kan rimeligvis relateres til lokale fugle i nabolaget, men parvis optræden i april tyder vel næppe på ynglefugle, med mindre det er et par, der er mislykkedes.

DOFBasen:2011


2011:  Stær  Sturnus vulgaris  
Tilbage i foråret 1974 blev der talt 30125 Stære. I forhold til dette kan årets 1330 virke minimalistisk, men de sidste ti år har forårstotalen ligget i intervallet 1200 – 2400, så selv om vi er nede i den lavere ende, er det inden for normalen. Yderdatoer for trækket blev 4/3 og 11/5, som vanligt med flest i marts (977), noget færre i april (343) og få i maj (10). Blot to dage med over 100 fugle: 23/3 297 og 24/3 140.
Rastende fugle set fra 6/3 og dermed ingen vinteriagttagelser. Første større flok 8/3 60 Nørrevang.
Natterastende fugle i Hovvig fra 8/4 (250). Større tal i juli 20/7 (4000). Også pænt tal fra efteråret: 9/10 1200.
Større rastantal i øvrigt: 18/7 2200 Hovvig, 22/7 1000 Rørvig By og 23/8 1000 Nørrevang.
Lykkeligvis er efterårstrækket ikke gået bag af dansen på samme måde. Der blev talt 7303 trækkende Stære. Dette er blot 7 fugle fra efterårsrekorden fra 1992. Fra mellemtrækket i juni er der indkommet 400 fugle (200 + 100 x 2). De øvrige blev registreret mellem 2/8 og 22/11 og månedsfordelingen var august 508, september 497, oktober 5826 og november 72. Topnoteringerne fra de to første måneder var 2/8 450 og 9/9 300. I perioden 9/10 – 25/10 6 dage med over 100 fugle og klar kulmination 23/10 3421.
Årets sidste – og eneste december forekomst – 23/12 8 rast Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Gråspurv  Passer domesticus  
Der er sket et opsving til 50 iagttagelser i 2011 (21 i 2010) og antallet af bidragsydere er fordoblet til 6.
Hovedparten af stigningen skyldes mere stabil forekomst i lokalt hjørne af Rørvig By (LB): I perioden 28/3 – 10/5 38 observationer her afsluttende med 5 ad + 1 juv sidstnævnte dag. Ankommer og yngler og forsvinder så helt igen – vel antagelig til andet sted i byen?
De øvrige observationer er alle fra Nykøbing By på nær: 15/10 1 ad hun med Skovspurve i yderste busk på Korshage (JS). Denne fugl udmærkedes sig også ved at være årets ’sidste’.
Moralen må være: Kik efter Gråspurve, når du går på juleindkøb og rapporter dem – for de er vel ikke helt væk om vinteren?

DOFBasen:2011


2011:  Skovspurv  Passer montanus  
I alt 64 observationer fra 7 bidragydere.
Forårs største tal blev 8/3 36 Hovvig. Ingen set på Korshage i første halvår.
I efteråret 18 trækforsøgende mellem 3/8 10 og 25/9 4. Der skulle også have været 20 i oktober, men de har åbenbart fortrudt – findes i alt fald ikke mere i basen.
Efterårets største flokke: 18/8 30 overflyvende Rørvig By og 30/12 23 Nørrevang.

DOFBasen:2011


2011:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Årssum: 30780. Små tal i vinteren og 8/2 gav den første sig til at synge.
En art man umiddelbart ville udnævne til den talrigeste trækfugl på halvøen, men titlen er alt andet end en selvfølge hvert år, når den ikke præsterer bedre. Har gennem nogle år måttet se sig overhalet af Ringduer og Alliker.
Forårstræk: I alt 27676 trækkende 8/3 - 23/4(16/6). Endnu et lille år og uden mega-dage – største trækdag var 7/4 6000 NØ, mest intensive perioder var 23/3 - 28/3 med 9295 NØ og 7/4 – 10/4 med 14840 NØ, altså en normal fordeling. Fra 25/4 helt frem til 16/6 er der kun få overvejende trækforsøgende fugle som vanlig nedfaldsrest fra trækket.
Helt tydeligt er trækket meget koncentreret til Korshage – for eksempel var udtræk fra en matrikel i Rørvig helt ubetydeligt.
Vi skal tilbage til 2008 for at finde sidste 6-cifrede registrering, såvel på års som på dagsbasis (på den sene 22/4). Og i år måtte vi lide den tort ikke at kunne præstere en 5-cifret dagstotal.
Stortræk kræver en række forudsætninger – ophobning, rigtig vind og eventuelt nedsat sigt, der kan presse fuglene ned i kyst-korridoren. Fører til enorme fluktuationer i årenes tal. Og lavkonjunktur de sidste par vejrstabile, ofte vestenvindsprægede forår.
Efterårstrækket er jo mindre koncentreret og blev domineret af 25/9 1500 SV Hovvig. I alt 15/9 – 23/10 2440 flere lokaliteter.
Der er slet ingen større rast-tal året igennem – ej heller fra Korshage-baglandet under træk-toppene.

DOFBasen:2011


2011:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Årssum 3529. Et ret normalt resultat for år, hvor der ikke er en stor trækfuldtræffer. Dog var det en enkelt efterårsdag med 2005 fugle, der forhindrede den rene ruin.
Modsat sidste år ikke en Kvæker-vinter. 13/1 200 Hovvig – og 17 i øvrigt.
Forårstræk 7/3 - 19/4 (22/5) i alt 1039 NØ Korshage – 10/4 500 pillet ud blandt mange Bogfinker og 19/4 360 NØ på enkeltdagen, hvor der var dominerende Kvækerfinke-træk. Men små tal. Sidste rastede 22/5.
Efterårstræk 20/9 – 13/11: 2175 SV – små tal Korshage mm og så 23/10 2005 SV Plantagen (JHC) – årets booster. En strategisk placeret observatør på en frisk sydøstenvindsdag og en enkelt dag, der rykkede adskillige arters træktal for dette efterår.Tallet fra 23/10 er mere end en fordobling af den hidtidige efterårssæsonrekord.
Ikke meldt Kvækerfinke efter 22/11.

DOFBasen:2011


2011:  Finke sp  Fringilla non det  
Forår: 25/2 - 16/6 1436 trækkende/tf. Flest 13/3 1061.
Efterår: Blot 26/9 130 SV.

DOFBasen:2011


2011:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 56, 1 2)
8/5 + 9/5 1 trækforsøgende Korshage (JB, AF). Begge dage lige ude og vende over observationspladsen med kald. Skulle varmes lidt op – 08:50 og 09:25 og kun ét forsøg begge dage. Dag 2 var en tro kopi af dag 1, så givet samme fugl. Stemplede sig dermed lige netop ind i 2011.

13-10-2023 LB. For at følge den „gængse fremgangsmåde“, er vurdering ændret til forskellige fugle - 8/5 var en dag med pænt småfugletræk, så denne fugl kan med god grund formodes at være smuttet her i artens kulminationsperiode.

DOFBasen:2011


2011:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Årssum 4154 er det dobbelte af sidste år – individ-antallet næppe væsentligt højere, men i år blev hybenfrugterne ikke sprængt af tidlig frost og iriskerne hang betydeligt længere talrigt på. Som vanligt står månederne oktober og november for næsten 80 % af fuglene.
I januar pænt velbesat med 40 Rørvig, 38 Hovvig, 23 Nykøbing Havn, 15 Dybesø og 10 Højsandet. Først i februar spredtes fuglene og registreredes så under 10/dag. Forårstræk 7/3 - 28/3 129 Ø Korshage med flest 26/3 97. Herefter kun yderligere 11 med 31/5 som absolut sidste. April til september er præget af spredte ynglefugle.
Optrådte på efterårstræk med 5/9 17 Korshage, 23/10 29 SV Plantagen og 5/12 50 V Korshage, i alt 96.
Især Korshage er overvokset af tornblad, gyvel og hyben, men i det mindste Grønirisk sætter pris på sidstnævnte, der danner baggrund for de store flokdannelser på Korshage og Skansehage. Korshage: 11/9 25, 13/10 85, 17/10 300, 6/11 300, 8/11 110, 4/12 80 og 24/12 er ballet forbi – 4. Skansehage: 25/9 30, 3/10 310, 10/11 210, 19/11 6. Også 23/10 80 Vesterlyng og 4/11 200 Flyndersø.

DOFBasen:2011


2011:  Stillits  Carduelis carduelis  
Set over hele området, men kerneområdet fortsat syd for Rørvig med Rørvig Bugt og Søndervang. Jævn registrering året igennem med svage toppe marts-april og igen september-oktober. Årssum 425.
Ca. 15 meldt fra vinteren. Trods små tal ganske pænt til stede på forårstrækket med i alt 27 trækdage 7/3 – 9/5 i alt 64, 1 - 5 per dag undtagen 24/3 9 Ø Korshage. Altså en lang, flad trækprofil marts til primo maj.
Efterårstræk inclusive trækforsøgende fugle 23/8 - 23/10 i alt 92. Domineret af 14/10 35 S Rørvig.
Årets største rastende flok er 4/9 21 Nørrevang. Derudover bemærkes 28/11 10 Rørvig og 29/12 12 Søndervang.

DOFBasen:2011


2011:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Vi har en relativ lav registrering af denne art, der ellers kan optræde talrigt på træk – typisk er 1000-3000/forår og kun 3 år er oversteget 10000 (1974, 1995 og 2004). Ingen langtidstendens. Årssum 5920. Mange gengangere i vinterflokke, så det sande antal fugle nok omkring halvdelen.
Vinter-hovedflokken i elleraklerne i Hovvig. Største tal fra årets første 3 måneder: 17/1 140. 28/2 200. 14/3 120.
Forårstræk 6/3 – 11/6 1344 Korshage. Fordelt marts 343, april 972, maj 28, juni 1. Første top er primo marts med især 8/3 90. Næste og største top kulminerer 9/4 med 720 Ø (absolut årets dag) og 10/4 97 NØ (sidstnævnte fra Brentebjerg). Hermed blev det et mindre normalår.
Hvis den overhovedet er ynglefugl gemmer den sig godt. 23/6 – 31/8: 0.
Efterårstræk 1/9 – 10/11 413. 30/9 120 SV Rørvig/Hovvig og 23/10 90 SV Plantagen var bedste dage.
Nede i området Hovvig/Nakke Skov genetablerede vinterflokkene sig først for alvor i november med 14/11 120, 21/11 250 og 22/12 400.

DOFBasen:2011


2011:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Årssum faldet til 588 især på grund af et beskedent forårstræk.
Ankom 11/3. Forårstræk 11/3 – 10/5 164. Heraf 64 i marts og 97 i april. De bedste trækdage var 26/3 20 Ø, 27/3 18, 7/4 17 Ø og 11/4 19 Ø alle Korshage. Trækket var stort set ovre i anden halvdel af april, sidste blev 10/5 3 Ø.
Registreret spredt og fåtalligt over halvøen sommeren igennem og meldt fra 8 lokaliteter.
Efterårstræk 16/8 – 11/10 36. Flest 23/9 12 og 11/10 11 SV Korshage som samtidig er årets sidste.
Eneste fyldige rastflok var 6/10 45 Korshage.
Betragtes som en almindelighed, men den er ikke længere talrig. Fornemmelse og ynglefugleindex er da også samstemmende. Det går ned ad bakke. Landbruget har taget de fleste, resten klaret af plæneklippere og vegetationsryddere. Der er ikke mange frø at leve af.

DOFBasen:2011


2011:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Årssum 239. Januar 10, marts 5, april 30, oktober 167, november 9 og december 18 er de måneder, der blev set Bjergirisk.
Eneste vinterobservation var 2/1 10 øst for Nykøbing Havn, der fløj øst ud mod Ringholm.
Forårstræk 13/3–28/4 32 Ø. Kun 5 i marts, mens resten – 27 – kom i april. 11 trækdage med få fugle, flest 15/4 8 Ø Korshage.
Efterårstræk 8/10–4/11 31. Båret af 23/10 24 SV Plantagen (JHC). Også regelmæssigt rastende fugle i perioden: 8/10 5, 17/10 30, 21/10 29 og 31/10 18 Korshage. Endvidere 19/10 25 R Skansehage, 23/10 12 R Flyndersø. Næsten tomt i november – 3 fugle Korshage. 27/12 så alligevel 18 overflyvende Hovvig.
De senere år meget få fugle. Kunne tidligere regnes som fast inventar på en fornuftig vinter-strandeng, men sådan er det ikke længere. Ser betænkeligt ud. Endnu en Irisk i krise.

DOFBasen:2011


2011:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Med baggrund i den fyrige invasion i efteråret 2010 forventning til, at der måtte komme fugle strømmende retur på forårstræk. Det holdt absolut pænt stik. At det siden blev et beskedent efterår er heller ikke overraskende.
Langt de fleste observationer kommer som uspecificeret Gråsisken, men en mindre fraktion rapporteres tilhørende en af de 2 marginale arter Stor Gråsisken og Lille Gråsisken.
Årets resultat præsenteres derfor skematisk:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
Gråsisken 42 135 1123 33 7 1 8 1 2 49 38 2 1441
Stor Grå. 15 157 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 238
Lille Grå. 0 0 4 3 7 1 5 1 0 0 0 0 21
I alt 57 292 1160 36 14 2 13 2 2 82 38 2 1700

Som det fremgår domineres året fuldstændig af det store forårstræk i marts måned. Invasionen havde også sat sit spor på vinteren: Hovvig op til 8/2 50 og Korshage op til 28/2 60.
Forårstræk 25/2 – 10/5 961 Ø Korshage. Med 925 passerede næsten alt i marts, flest 8/3 144, 9/3 282, 14/3 131, 6/3 122 og 17/3 90. Herefter stort set igennem og kun ganske små dags-tal.
Få fugle meldt syngende – ejendommeligt at der ikke er mere fra Plantagen. Vist ved at gå helt ned som ynglefugl.
Efterårstræk: Kun 2 trækdage.15/10 32 Korshage og 23/10 19 Plantagen. I alt blot 51.
Der er tømmermænd efter invasionen – 8/11 10 Dybesø og 13/11 10 Korshage var eneste flok-rast.

DOFBasen:2011


2011:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 105 109, 53 52)
INVASION! Og den største i vores felt-historie. Fantastisk 2. halvår med den smarte lærke-specialist, jordbærrøde hanner, orange ung-hanner, grønne hunner, skinnede brede hvide vingebånd og de 2 stemmer – det gråsiskenagtigt modificerede Korsnæb-kald og den nasale ”trompet” lidt hen ad øst-Dompapperne. Eksotisk russer-taiga i vores småskove!
Forløb: Midt sommer vides at store mængder af Hvidvinget Korsnæb var brudt op og på vej gennem Skandinavien. Blåvand Huk var først 24/7. Inflow ramte især Nordjylland med Skagen og Nordmandshage, som de store træksteder. Fuglene længere østpå syntes at gå i stå i sydsvenske spisekamre, enkeltfugle nåede Møn og Bornholm 31/7 og Sjælland 3/8 i Gribskov. Helt logisk var første fugl 6/8 inde på Korshage. I Grib Skov bygget gradvist op i september samtidig med at dampen gik af Jylland. Primo november var der igen sydvest-bevægelse og i den forbindelse kom hovedindrykket til Rørvighalvøen.
Alle fund følger. Der skelnes mellem 3 dragter: ad han, imm han, hun = hunfarvet (ad og imm hun/ungfugle).
6/8 1 ad han R Korshage (EVR), 19/8 1 overflyvende Nykøbing (AF), 28/8 1 hun SV Rørvig (AF, CG).
5/10 1 SV Korshage (EVR), 19/10 7 R (2 ad han, 5 hun) Korshage (EVR), 3/11 2 hun V Korshage (JB) – ind til kort rast – videre V.
7/11 2 overflyvende Plantagen (CG), 18/11 20 og 19/11 23 Plantagen (JS, SA, EVR) – de 23 optalt som fouragerende enkeltfugle, men indtryk af samlet flok på 30 eller måske 35. Følgende dage: 20/11 8 (EVR,JS,PEL) – 2 han, 4 hun+2, 21/11 5 (EVR) – 1 1k han, 4 hun, 22/11 4 (EVR) – ad han, 3 hun, 28/11 4 (JB) – imm han, 3 hun, 4/12 1 overflyvende (PEL) og 12/12 2 (EVR) hun. Alle fra samme område i Plantagen nær Telegrafvej og tydeligt søgende den ældre lærke-kultur i området. Optrådte sammen med Lille Korsnæb – især da der blev færre Hvidvingede.
Uden for hot-spot: 22/11 1 Ø Vesterlyng (AF), 26/11 6 overflyvende Rørvig Lyng (BV).
Dvs 3 i tidlig fase august, 8 i oktober, resten i hovedrykket i november. Det samlede antal fugle i Plantagen fra 18/11-12/12 er vurderet til 35.
Af de i alt 53 fugle kan 6 regnes som decideret trækkende.
Invasionen slår årsrekorden: 53 fugle (tidligere 2002: 33). Og hidtil største enkeltobs: 19/11 23 Plantagen (tidligere 1/2 2003 20 Dybesø).
Oversigt, alle Hvidvingede Korsnæb fra Rørvighalvøen 1974-2011 (n = 157):

1975 . 1979 1980 . 1985 1986 . 1990 1991 . 1993 . 1996 . 2002 2003 . 2004 . 2008 . 2011 2012 Total
1.Halvår 3 . 0 4 . 0 1 . 0 4 . 2 . 0 . 0 28 . 1 . 0 . 0 - 43
2.Halvår 0 . 12 0 . 2 0 . 5 0 . 4 . 1 . 33 0 . 1 . 4 . 53 114
Total 3 . 12 4 . 2 1 . 5 4 . 6 . 1 . 33 28 . 2 . 4 . 53 157

Skemaet afslører de typiske invasioner som årspar – 2. halvår fulgt af 1. halvår næste år. Enkeltsøjlerne er år uden invasionsmønster (i hvert fald i vores område) og er sporadiske år.
Demonstrerer 4 solide invasioner og yderligere en 5. formodet invasion. Feltdækningen i 1974 tillader næppe konklusion for 1975, og 1993 er det helt mystiske år med 4 observationer på tværs af ethvert mønster. I 15 af stationens 39 år er der ikke set Hvidvinget korsnæb. Årene 1996, 2004 og 2008 er år med sporadiske fund. Disse sporadiske fund udgør 4 observationer af 7 individer (2,5 % af materialet). 2004 kan forsvare sig med, at det kunne være efterhængere fra den store invasion i 2002/2003, og i 2008 var der et august- inflow i Nordjylland, men denne invasion gik i stå og efterlod kun 3 observationer på Sjælland. Understreger at observationer af Hvidvinget Korsnæb uden for invasioner (inkl. lokalinvasion) er fund af sjældne fugle. Der er derfor god grund til, at disse fund bør ledsages af særdeles god dokumentation.
2012 kommer til at tilslutte sig mønsteret – i skrivende stund 1/3 er rundet i hvert fald 10.

29-11-2023 Tilføjelse LB 10/4-2009 1 han Ø Korshage (AF).

DOFBasen:2011


2011:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Yderst moderat begge halvår. Gav en årssum på 435. Det er f.eks. kun knapt 20 % af sidste års resultat.
Vinter omkring 50 rastende, flest Korshage 30 og Højsandet 10.
Forårstræk 6/2 – 1/4 i alt 45 Ø Korshage, næsten alle på de 2 tidlige dage 6/2 22 Ø og 8/3 16 Ø.
Herefter ingen Korsnæb frem til 1/6 1 og 25/6 5. Efterårstræk kun 1/10 – 5/10 13 SV Korshage.
I november kom så nye fugle i samme inflow, der bragte hovedblokken af Hvidvingede Korsnæb. 1/11 20 Plantagen siden 18/11 32 Korshage og i samme periode 20/11 14 Nørrevang og 30/11 22 Hovvig.
Trods gavmild tilgang af Hvidvinget Korsnæb blev der alligevel kun set 2 Korsnæb-arter i 2011. Stor Korsnæb gik nemlig i præcis 0! Det er sket før i de 39 registreringsår – i 1977, 1984 og 1987. Og i 2006 blev der kun set 1 fugl. Den slags ”anti-invasioner” er velkendte.
Demonstrerer også, at Korsnæb-arterne bestemt ikke følger hinanden med deres specialisering i forskellige nåleskovsarter. Invasion af Hvidvinget kommer parallelt med ganske få Lille og slet ingen Stor Korsnæb.

DOFBasen:2011


2011:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 530, 5)
Art i vigende antal. Højtryksvejr, men grim vestenvind i dens kerneperiode. Årets 5 fugle i det lys et rimeligt resultat. De 2 observationer fra Dybesø er regnet for forskellige fund – ingen af årets fugle optrådte mere end én dag.
31/5 1 Ø Korshage (JB) + 1 syngende han Korshage (EVR)
2/6 1 hørt Rørvig syngende kort, aldrig set Rørvig (LB)
3/6 1 2k han Dybesø syngende fra positioner øst for søen (JB, KES, PEL, SA)
4/6 1 2k han Dybesø syngende fra krattet vest for søen (JB).

DOFBasen:2011


2011:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum 375. Fordeler sig: jan 41, feb 46, mar 41, apr 4, maj 15, jun 5, jul 23, aug 12, sep 7, okt 33, nov 135, dec 13.
Også denne arter har sine fluktuationer. Årsprofilen adskiller sig tydeligt fra sidste år, der f.eks. bød på trækaktivitet i oktober. I år var der så et pænt forårstræk, mens der var 0 til trækprotokollen i efteråret. Rast-tal tyder til gengæld på et influx i november.
Forårstræk 13/3 – 1/5 i alt 30 fordelt på 12 dage, flest i marts og største dag 26/3 8 Ø Korshage.
Efteråret altså med et træk på 0 og oktober var bemærkelsesværdig lille. Kom så fugle ind i årets bedste måned – november. Enkeltregistreringer ikke højere end: 10/11 10 Korshage, 13/11 12 Ringholm, Skov, 15/11 12 Korshage og 29/11 8 Hovvig. Basis tallene var mange indrapporteringer af få fugle spredt på halvøen fra alle passende lokaliteter – herunder et tilsyneladende stabilt antal ynglende standfugle.

DOFBasen:2011


2011:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Årssum 100. Domineret af de første 5 måneder, således kun 17 meldt fra juni til december. Korrigeret for gengangere vurderes ca. 45 fugle for hele året.
Starten på året løftet af en vinterflok. 30/1 8 Nørrevang, der bl.a. gæstede JS’s foderbrædt. Givet fraktioner af samme flok sporet i februar og frem til 12/3 5. Øvrige observationer var oftest enkeltfugle.
Træk bestod af 4 fugle i april: 4/4 1 Ø, 7/4 1 Ø, 24/4 1 trækforsøgende og 30/4 1 trækforsøgende Korshage.
Er spredt godt ud og meldt fra følgende lokaliteter: Korshage, Nørrevang, Plantagen, Søndervang, Rørvig Lyng, Rørvig, Østerlyng, Nakke Hage, Ringholm, Nykøbing og Grønnehave Skov. Synes fåtalligt, men solidt forankret.

DOFBasen:2011


2011:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 295 294, 4)
Invasionen i efteråret 2010 og rekordåret fulgt af et ganske lille år for arten. Kun 4 – 2 forår og 2 efterår. Alle 4 trækkende fugle.
Lapværlingers veje er uransagelige, og de gik i hvert fald ikke retur over vores område:
Forår: 9/3 1 Ø Korshage (LB) og 3/4 1 Ø Korshage (EVR)
Efterår: 15/9 1 indtrækkende fra N og videre S Korshage (JB, JHC) – ind med prrrt-kald under havobs. 22/11 1 S Hovvig (LB).

DOFBasen:2011


2011:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Årssum 61.Måneder med Snespurve: jan 2, mar 34, apr 1, okt 6, nov 9, dec 9.
Minimalt antal gengangere – anslået 59 individer i 2011.
2 vinterfugle januar-februar: 12/1 - 1/3 1 R Skansehage, 26/1 1 R Korshage.
Forårstræk 9/3 – 11/4 15 på 9 trækdage. 13/3 4 og 14/3 3 Ø Korshage bedste dage. Samme periode havde lidt rastende fugle: Korshage 13/3 5, 16/3 2 og 23/3 2. Nørrevang 16/3 4 og 18/3 5.
Efterårstræk: 8/10 1 SV, 23/10 4 V Plantagen, 10/12 3 V Korhage. Altså 8 fugle.
19/10 - 31/12 set lidt rastende fugle. Korshage: 19/10 1, 2/11 1, 19/12 2. Flyndersø: 2/11 7. Nørrevang: 27/11 1. Skansehage: 31/12 4.

DOFBasen:2011


2011:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Årssum 416 – optræder beskedent på træk, men årets 2 tydelige topmåneder er marts (96) og oktober (97), de klassiske trækmåneder.
Modsat sidste år, hvor den var helt føget af banen om vinteren lidt vinterflok-dannelse på Nørrevang: 18/1 26, 16/3 20 R. Endvidere 4/2 7 R Korshage og 13/3 12 R Nakke Nord. Sangen hørt første gang 1/3.
Forårstræk 6/2 – 26/4 22 i alt. Tidlige 6/2 7 trækforsøgende var flest. Efterårstræk 12/9 – 23/10 18 SV. Fleste 23/10 8 V Plantagen.
Årets største flok blev set 24/10 - 54 fouragerende ved matriklen Nakke Østvej 37. Øvrige fugle rapporteret som 1 - 4 året igennem. Er rapporteret fra 14 lokaliteter – flest syngende KH (4) og Slettermose (6).
Arten er jo svært reduceret i antal gennem årtier, hvilket jo i voldsom grad har påvirket træktallene. Den nuværende bestand på halvøen ser umiddelbart ud til at holde sig relativt stabil.

DOFBasen:2011


2011:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 675, 6)
Højt værdsat, eksklusiv Rørvigart, der med sin kritiske nedgang de sidste år har bevæget sig på randen af ikke at blive set årligt med kun 1 fugl/år. Årets 6 er selvfølgelig dermed umiddelbart opløftende. Men lige i Hortulanens topperiode omkring 6-10.maj var der en helt perfekt vejrsituation med sydøstenvinde og varme, fuldstændigt optimalt for god tilgang af arten. I det lys er årets 6 fugle ikke mange!
Men de kom da:
6/5 1 hørt synge kort, aldrig set Rørvig (LB)
8/5 1 + 1 trak NØ Korshage (JB, KB) – de 2 fugle kom inden for en morgentime og begge trak med kald helt ude over havklitten.
9/5 1 trækforsøgende Korshage (EVR). 1 rastende Flyndersø (AF) – letter, vurderet som han.
11/5 1 R Korshage (JB) – han, letter og flyver langt ind mod sydvest.
Det fremgår at der ikke blev fundet stationære rastende fugle. En af årsagerne var manglende god habitat (nyspirede/nyharvede gerne lidt sandede marker) i Korshages umiddelbare bagland. Længere nede mod Rørvig er der store hestefolde, men det lykkedes ikke at finde fugle her.

DOFBasen:2011


2011:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Årssum 476. Fordeling er jan 2, feb 6, mar 127, apr 155, maj 33, jun 18, jul 22, aug 6, sep 72, okt 32, nov 3, dec 0.
Typiske årsprofil med enkelte overvintrende, træk i marts-april, betydelig svagere gennemtræk efterår, der hovedsageligt fandt sted i september.
Vinter: 7/1, 6/2 og 17/2 1 Hovvig og 15-16/1 1 Skansehage. Selv i iskulde er der altid enkelte der hænger på.
Forårstræk 5/3 – 21/5 (21/6): 272 Ø – med 134 i marts, 126 i april og 11 i maj. Optræder på 42 trækdage. Diverse populationer bevæger sig successivt igennem med flere topdage i den lange trækperiode, således: 13/3 68 , 21/3 14 , 3/4 36 og 19/4 31 Ø.
Syngende fugle og sommerfund fra Korshage (2), Langesømosen (2), Flyndersø (1), Skansehage (2), Hovvig (5), Nakke Nord (1), Nakke Hage (1), Rørvig Bugt (5) – men der må i hvert fald være 25+ par rundt omkring.
Efterårstræk 24/8 – 23/10: 61 SV/V på 18 dage især september med 30/9 22 SV som fleste. Sidste træk var 23/10 5 V Plantagen, og herefter kun 3 Rørspurve, den sidste 15/11 i Hovvig.
Ser fornuftigt og stabilt ud. Eneste Værling med større, stabil bestand.

DOFBasen:2011


2011:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Lokalt uddød art, der igen i år rykkede et par repræsentanter frem til halvøen fra den skrantende bestand længere nede på Sjælland. Og dermed lige klarede sig som årsart igen dette år (i 2006 udeblev den helt).
Så i år således ud:
3/4 1 NØ Korshage (JHC, Gert Green) udtrækkende Bomlærke!!!
23/5 1 R Nørrevang (EVR)
Der skulle graves tilbage til 1999 for at finde en udtrækkende Bomlærke fra Korshage. Altså var der tale om et veritabelt træk-hit den 3. april.

DOFBasen:2011

rapp/2011/pir.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1