Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:san

Rapport 2011

Sangere - Mejser


2011:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 267, 5)
En art der er gået tilbage i Nordeuropa, og det har tydeligt afspejlet sig i vigende antal trækfugle. Årets 5 repræsenterer i dette lys et godt år. Fundene fordelte sig helt usædvanligt, idet der kun var ét fund fra Korshage, der normalt dominerer de få årlige fund:
25/4 1 Hovvig (LB) – aprilankomst ikke længere usædvanligt.
6/5 1 Rørvig (LB) og 2 Hovvig (AF) – 3 på én dag efter en mulet, vindfattig nat! Lige før der var Græshoppesanger-fald på sydlige del af halvøen.
9/5 1 Korshage (JB) – sad i relativ tør rydning ved Gyvelbo.
Arten har nærmeste ynglebastioner Trundholm Mose (2) og Klint Sø (uoplyst).

DOFBasen:2011


2011:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 147, 3)
I betragtning af hvor få individer der udgør et Sivsanger-år på Rørvig beundringsværdig stabil. Årets netto er 2 ynglefugle og 1 trækfugl.
6/5 - 7/6 1-2 syngende hanner Hovvig fra det sædvanlige yngleområde. Siden kun sporadiske observationer. Sidste set 9/8.
Er alt andet end årlig som trækfugl, men i år kom der én: 9/5 1 han set og hørt Langesømosen (JB)

DOFBasen:2011


2011:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Årssum: 112 – fordelt maj 24, juni 80, juli 8. Både forskydningen ind i juni og ankomstdag 26/5 1 Hovvig (JB) markerer tydeligt, at denne art ankom særdeles sent i 2011. Lignende svært forsinket mønster sås hos 2 andre småfugle, der kommer ind fra Afrika via den østlige trækrute – Nattergal og Rødrygget Tornskade. Men da arten endelig kom igennem var tallene pæne. Arten er en af få langttrækkende småfugle, der har stabil bestand.
Hovedtrækket ankommer med et brag 31/5 med i alt 18 fugle (heraf 16 Korshage-Dybesø) – 6 af fuglene sad helt ude i kyst-hybenkrat som klassiske trækfugle.
Samme dag ankom hovedtrækket af Rødrygget Tornskade. Herefter faldt tallene hurtigt ned på hvad der overvejende må betragtes som lokale fugle. Er registreret på en del lokaliteter – største tal efter 31/5 angives: Korshage-Langesømose (3), Flyndersø (2), Rørvig Bugt (7), Hovvig (6), Nakke syd (5), Slettermose (2), Nakke Hage (1), Nakke Skov (1). Altså min 27 individer. Netto kan således identificeres sikre 40 individer. Sidste fugl 21/7.

DOFBasen:2011


2011:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Årssum 339 fordelt april 7, maj 156, juni 115, juli 40, august 14, september 6 og oktober 1. Rigtigt mange gengangere, reelle antal nok ca. en femte del.
24/4 første fugl – 1 Dybesø (LB), men vi skulle helt hen til 11/5 før bestanden for alvor rykkede ind. Hovedbestand i Hovvig, satellitter rundt omkring og få helt sikre trækfugle.
Hovvig: Tælles sæsonen igennem fra dæmningen. Fra 11/5 6 siden ret beskedne 8 flere datoer og enkelt dag 16/5 10. 3/6 blev det nordlige Hovvig gennemgået, hvor 3 hørtes fra Nakke og 10 fra/omkring Nordtårnet, hvor der er en løs koloni. Hovvig kan således opdateres til 21 syngende fugle.
Øvrige ynglelokaliteter: Flyndersø (4), Dybesø (6), Rørvig Bugt (3), Langesømosen (2), Nakke Skov (2), Nakke syd (2), Slettermose (1). Fra Korshage 3 fugle 31/5 på trækhabitat i forbindelse med det generelle fald denne dag. Ikke tal fra Nakke Hage. Med Hovvig i alt 41 ynglefugle. Sidste 1/10.
Væsentligt også i 2012 at få tal fra nordlige Hovvig. Arten har en negativ udviklingstendens, så selvom der er en del at tage af, er der grund til at holde øje med udviklingen.

DOFBasen:2011


2011:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 14, 2)
10/5-5/6 1 syngende han Hovvig! På vanlig kron-habitat - de gode, kraftige tagrør ud mod vandflader lidt øst for bådhuset med positioner på begge sider af dæmningen. Kunne jo være en af de 2 fugle – mest sandsynligt den første og standhaftige - fra sidste år, der var vendt tilbage. Ankom næsten på dato og først hørt af naboen (PG). Siden hele 44 rapporteringer. Beklageligvis kneb det ind imellem med etikken, hvor ornitologer og fotografer bevægede sig ud i rørene, og der dannede sig efterhånden uautoriserede stier ud mod fuglens favoritpositioner. Også brug af afspilning af stemmen hvis folk ankom på et tidspunkt, hvor der ikke var sangaktivitet, var absolut dårlig stil. Der var trods alt tale om et potentielt yngle-territorium!
Forblev en territoriehævdende han, idet der aldrig sås mere end 1 fugl. Sidst i perioden aftagende sangaktivitet.
3/9 ses imidlertid en Drosselrørsanger i samme område (AF) – afgiver også et par stumper subsang. Betragtes som et nyt individ på returtræk. Det forekommer usandsynligt at fuglen i 3 måneder har undgået registrering fra den yderst vel-monitorerede vej over dæmningen.

DOFBasen:2011


2011:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum 118 fordelt maj 50, juni 59, juli 7 og august 2.
Ankomst 14/5 1 Hovvig (PG). Herefter daglig med enkeltfugle. Forløber stille og udramatisk, hvor de relativt få fugle gled på plads på potentielle ynglelokaliteter uden markante træktoppe overhovedet. 21/5 4 Korshage er det nærmeste ved trækobservation, da området kun syntes at holde en enkelt fugl fast.
De enkelte lokaliteter ser således ud: Korshage (1), Flyndersø (3), Dybesø (4), Skansehage (1), Rørvig Bugt (1), Nakke Skov (2), Nakke syd (1), Ringholm (1), Hovvig (4), Slettermose (4), Nakke Hage (5). Det giver 27 individer + nogle få gennemtrækkende. Lokalitetsfordelingen afspejler, at det er på den sydlige del af halvøen arten har sit strong-hold med bedste habitater – poppelhegn, ældre gårdhaver etc.
Det er ganske normalt, at der ikke er en træktop, og fluktuationen fra år til år bliver dermed ret beskeden. Vores tal er vigende med flere og flere dårlige år, så indtrykket er klart, at det går skidt for arten. Det er velforeneligt med det negative bestandsindex med årligt tab på omkring 3 %. Der er altså i høj grad grund til at holde øje med udviklingen! Sidste 31/8.

DOFBasen:2011


2011:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0, 14/14, 1/1)
1/10 1 1k iagttaget Korshage (AF). Blev set i 2 minutter af én observatør. Høgesangeren hidsede sig så op med rejste issefjer og halekip og dykkede ned i vegetationen. Blev ikke set siden af hverken den primære eller sekundære observatører. Krattene ved p-pladsen dog også præget af uro og trafik dagen igennem. En af de dyre sub-rariteter, blot 15.fund.

DOFBasen:2011


2011:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum 235 fordelt april 39, maj 128, juni 33, juli 6, august 20, september 7, oktober 2.
Ankomst 18/4 2 Nykøbing (AF). Herefter enkeltfugle – først 26/4 4 Korshage. Har et yderst tamt år – når kun op på sølle 6/5 7 Korshage og 9/5 7 Dybesø.
Plejer at vise sig markant på gennemtræk første tredjedel af maj. Betydeligt dyk i både rapportering og individer de sidste 2 år.
Fra de enkelte lokaliteter:
Korshage (7), Flyndersø (3), Dybesø (7), Nørrevang (2), Plantagen (1), Rørvig (1), Rørvig Bugt (2), Brentebjerg (1), Hovvig ( 1), Slettermose (2), Nakke Skov (1), Nykøbing (2). De 30 fugle kan kun udgøre en fraktion af det sande antal ynglefugle.
Lukker et magert år 2/10 1 Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Tornsanger  Sylvia communis  
Her gik det til gengæld løs: Årssum 827 med april 19, maj 424, juni 220, juli 92, august 37, september 15.
Forventes i nyere tid fremme i april, men 22/4 1 Nørrevang (NHV) er altså meget tidlig og udgør en ny fenologi-rekord. Var del af en lille tidlig fortrop, for også de næste dage var der enkeltfugle rundt omkring. 6/5 kom det første bestands-rykind med 6/5 12 Korshage, 9/5 var der 24 Korshage-Dybesø, 11/5 toppes med 25, men også 22/5 23 Korshage markerede sig. Tallene – og den temperamentsfulde, vokale aktivitet - dæmpede sig kun langsomt. 7/6 endnu 15 og 20/7 10 Korshage.
Den sidste fugl ses 16/9 Korshage.
Lokaliteterne: Korshage (25), Flyndersø (2), Dybesø (10), Nørrevang (1), Skansehage (5), Rørvig (2), Rørvig Bugt (15), Rørvig Lyngt (1), Plantagen (8), Slettermose (6), Nakke Skov (5) , Brentebjerg (3), Hovvig (3). Ikke tal fra sydligste halvø.

DOFBasen:2011


2011:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum 188 fordelt maj 124, juni 55, juli 7 og august 2.
Kom 5/5 1 Ringholm (AF). Herefter kun enkeltfugle frem til 11/5 3 og 12/5 7 Korshage. Medio maj havde tendens til fald – Hovvig 16/5 10 og 18/5 8 Korshage.
Fra 27/5 - 14/6 omkring 6 fugle Korshage. Fordeling på lokaliteterne (træktoppe udeladt):
Korshage (6), Flyndersø (4), Dybesø (2), Nørrevang (2), Højsandet (1), Rørvig (1), Rørvig Bugt (1),Nakke Nord (1), Nakke Skov (3), Slettermose (2), Nakke Hage (2), Hovvig (4), Ringholm (1). I alt 30. Sidste er 21/8 1 Hovvig.
Det ser fornuftigt ud – et godt år for arten.

DOFBasen:2011


2011:  Munk  Sylvia atricapilla  
Rapporteret årssum 458 med mar 1, apr 78, maj 242, jun 92, jul 18, aug 16, sep 8 og okt 3.
Fik lige sneget sig ind 29/3 1, men efter 2 år med vinter-Munk ingen i år. Kunne næppe heller anbefales.
Måtte så vente 2 uger på den næste: 14/4 1 Skansehage + 1 Hovvig. Aprilfuglene rykkede ind med 18/4 6 og 25/4 8 Korshage. Yderligere tilgang i maj og medio maj topperiode, hvor en del fugle trak igennem, især bemærkedes 22/5 18 Korshage-Dybesø. 7/6 endnu 6 Korshage, efter 9/6 kun 1-2(3) dagsnoteret.
Lokaliteterne: Korshage (12), Dybesø (14), Flyndersø (3), Nørrevang (2), Skansehage (1), Rørvig (2), Rørvig Bugt (3), Hovvig (4), Slettermose (5), Nakke Nord (1), Nakke Hage (1), Nykøbing (2).
Sidste fugl 2/10 1 Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Årssum 36 fordelt april 9, maj 22, juni 6, juli 0 og august 2. Netto er der tale om 11 fugle + 2 på efterårstræk.
Måske sandhedens time for denne art, hvor langtidstendensen har været negativ, men udviklingen i Rørvig positiv. Givet hjulpet af modning af løvskov gennem årene. Årets resultat viste imidlertid kraftig nedgang fra sidste år, hvor arten også var boostet af fint fald.
Ankomst: 23/4 1 Hovvig (PG). Forløb på de enkelte lokaliteter:
Hovvig: Fra 24/4 2 fugle ved forvalterboligen. Fra 30/4 1 sydøsthjørnet ved p-pladsen. I alt 3 fugle.
Korshage: 25/4 1 og siden 1-2 flere datoer. Stedsbeskrivelser viste, at der var tale om 4 individer.
Dybesø: 9/5 2 og 22/5 1.
Højsandet: 31/5 1 vestlige del.
Foråret bragte altså 11 fugle, men kun fuglene bag boligen i Hovvig udviste så rimelig stabilitet, at det kan udnævnes til en yngleforekomst.
2 blev feltbestemt på efterårstræk: 21/8 1 Korshage (KB) og sidste 24/8 1 Hovvig (AF) i selskab med Fluesnappere.

DOFBasen:2011


2011:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum 914. Fordelte sig marts 7, april 270, maj 223, juni 97, juli 46, august 37, september 152, oktober 78, november 4. Fører sig fortsat frem som den talrige kortrækkende generalist om end knapt på sidste års niveau.
Ankomst 14/3 1 Hovvig (AF). Men trægt i marts med kun 7 individer.
Buldrede ind i april, Korshage toppede 10/4 14 og 18/4 26. Sad som talrig ynglefugl – 10/5 således 21 Korshage-Dybesø. Var på alle del-lokaliteter, mest intensivt omkring Dybesø (14).
I september-primo oktober markante efterårsfald – første 24/8 11 Hovvig. 13/9 7 Rørvig Bugt, 26/9 36 fugle – de 15 Korshage-Nørrevang, 14 Dybesø -Flyndersø og 7 i Hovvig.
1/10 13 Flyndersø, 5/10 6 og 16/10 4 Hovvig. Så var de igennem. Enkelte fugle hang på siden, den sidste 23/11 Rørvig.

DOFBasen:2011


2011:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum: 541 fordelt april 115, maj 198, juni 35, juli 8, august 156, september 28, oktober 1. Bemærkes straks et ret normalt forår, og en usædvanlig fin registrering af returtrækket i august.
Den fine forårsstrofe hørtes første gang 16/4 med 1 Korshage + 1 Dybesø (SA, PEL). Tidligt på færde – allerede 18/4 var der 15 fordelt med 7 Korshage og 8 Hovvig. 22/4 21 på flere lokaliteter, men året blev ikke præget af enkelt-dags storfald, som normalt er sidste uge i april. Forløber i flere mindre skub – 1/5 11, 6/5 17, 9/5 30, 10/5 10 alle Korshage. Herefter var trækket stort set forbi – enkelt pop-up 19/5 7 Korshage, men ellers sad de relativt få ynglefugle tilbage. Fra medio maj kunne kun findes 21 syngende fugle med størst koncentration omkring Slettermose (8). Selvom de tidligste Løvsangere har faldende sangaktivitet, inden de sidste gennemtrækkere er igennem, må man sige, at bestanden er beskeden. Det går entydigt tilbage. Trist.
August blev meget livlig: 3/8 10 Korshage markerede første bølge returtræk. 21/8 igen 10 Korshage. 24/8 21 og 31/8 35 Hovvig i generel faldperiode, der også bød på Fluesnapperfald i samme område – endda med 3 arter! 8/9 endnu 9, slutter så med en efternøler 1/10 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Må jo forventes at den havde haft det hårdt. Ikke nemt at være lille gennem de sidste vintre.
Året bød på årssum 303 – sås alle måneder, men oktober 123 og november 105 havde næsten alle fuglene.
I vinter og forår yderst stille og i første halvår ingen notering over 5 fugle. Der var således ingen aktivitet ultimo marts, hvor arten som regel optræder på Korshage på vej nordover. Da arten kom pænt ned i efteråret 2010 har der altså givet været en stor vinterdødelighed.
De fugle der trods alt overlevede havde en pæn ynglesæson og trækket markerede sig tydeligt i oktober – 2/10 15 Korshage, 27/10 12 Nakke Hage, 30/10 35 Korshage. En del i Plantagen i november – flest 22/11 20.
Den ellers yderst populære Rødtoppede fætter-art udeblev helt i 2011.

DOFBasen:2011


2011:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 731, 27)
Helt frem til 21/5 blev der kigget med stigende desperation efter Grå Fluesnapper – først denne dag ses 1 rastende Korshage. Årets første. Blev til et miniature-forår med kun 7 fugle.
De efterfølgende 6: 28/5 1 Korshage, 31/5 1 Dybesø, 1/6 1 Korshage, 3/6 1 Langesømosen, 4/6 1 Nørrevang og 5/6 1 Hovvig.
Et sent og lille forår og ingen ynglefugle – skulle man tro. Men så: 21/8 3 ad + 2 juv Korshage, den ene fodret aktivt af en gammel fugl. Disse fugle er næppe fra fjernere egne, så et par har ynglet et sted i området og drev sent i august fortsat rundt med de 2 juv!
Det blev de i alt 16 efterårsfugle der reddede arten for 2012. Mønsteret lignede det vi så sidste år. Ustabilt, nedbørsrigt vejr i august udløste fald!
Følgende: 13/8 1 Slettermose, 16/8 1 Rørvig, 21/8 1 Korshage, 24-25/8 8 Hovvig (otte! ), 31/8 1 Korshage, 5/9 2 Hovvig og 6/9 2 Korshage.
Forår 7. Ynglefugle 4. Efterår 16. Det er trods alt 27 Grå Fluesnappere.

DOFBasen:2011


2011:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 75, 1)
25/8 1 han rastende Hovvig bag forvalterboligen. Aktivt syngende og opdaget af AF. Også set af PG, EVR og HVR. En nat og en dag med tågedis – klassisk lurket falddag. Stor stemning bag PGs hus med mange Løvsangere, 8 Grå, 1 Broget og 1 Lille Fluesnapper. Typiske dragtkarakterer og sang. Efter 2 års fravær fik den fine art således come-back på halvøen.

DOFBasen:2011


2011:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Året bød på 22 fugle – april 4, maj 7, juni 0, juli 0, august 10 og september 6. Lige mange forår og efterår. Skrantende optræk til yngleforsøg, men igen opgivet og forladt.
Kom ind til ventet tid ultimo april, men uhyre fåtalligt: 21/4 1 han Korshage, 22/4 1 han Nørrevang, 22/4 - 24/4 1 han Rørvig Lyng (syngende), 23/4 1 han Hovvig.
Fortsætter i maj med utroligt få fugle. 5/5 1 han Korshage, 11/5 4 Korshage – han+hun Myntestien og han+hun Wiebrandts Mose. Formodentlig samme han set ved Myntestien 13/5 og 14/5. Herefter 18/5 1 Korshage og 20/5 - 12/6 1 han Hovvig syngende, årets mest standhaftige.
Vi ved jo godt den rasler ned, men 11 (elleve) på forårstræk er godt nok få fugle.
Efterårets 11 fugle er så til gengæld en positiv variation: 16/8 1 Rørvig, 24/8 3 Hovvig, 25/8 1 Hovvig, 31/8 - 1/9 5 siden 6 Korshage – 1 han og 5 hun/1k.

DOFBasen:2011


2011:  Skægmejse  Panurus biarmicus  
Skægmejsens resultat for 2012 i Hovvig præsenteres som vanligt skematisk.
Linie 1: Måned. Linie 2: Antal dage med observationer. Linie 3: max antal fugle.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 3 1 2 6 14 13 16 18 14 1 0
0 2 1 4 4 5 10 6 17 24 1 0

Yderst ondartet brød en ny isvinter ud allerede omkring 20/11 2010 og satte Skægmejserne under pres. Vintre som tidligere har kunnet mere eller mindre udrydde hele bestande. Og der var tyst i januar. Det første spæde ”pling” fra rørskoven i februar blev derfor modtaget med stor lettelse, og det stod klart at i hvert fald nogle fugle havde overlevet. 24/4 ses 4 som 2 par. Skægmejser er effektive i reproduktion. Familieflok på 10 ultimo juli, 30/9 var der 17 inkl. 10 1k. I oktober et enkelt typisk højtgående ”trækforsøg” 11/10 med 6 fugle. 14/10 topnotering med 24. Herefter skete der tilsyneladende en udvandring, en enkelt fugl i november og så tyst igen. Efteråret bød yderligere på svigtende frøsætning i en del af rørskoven – især ned mod vejdæmningen (PG oplyst). Kan have accelereret udvandring og eventuelle tilbageblevne fugle kan have gemt sig i den nordlige del af Hovvig. Næste kapitel i 2012 bliver igen spændende.

DOFBasen:2011


2011:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Ikke bare ovennævnte Papegøjenæb har eksotiske rødder – Halemejser har også et orientalsk præg med nærmeste slægtninge i Himalaya. Ikke uden grund populær og velrapporteret med årssum 233. Fordeling er: Januar 9, februar 16, marts 38, april 16, maj 6, juni 11, juli 0, august 0, september 3, oktober 68, november 44, december 22. Afspejler den typiske års-cyklus:
Vinterflokke ikke over 7-8, sidste vinterflok 14/3 7 Hovvig.
I foråret optrådte den på trækfronten: 4/4 3 tf, 1 SV og 9/4 3 tf Korshage – regnet for 7 fugle. De spredte ynglepar gik siden mere eller mindre under jorden om sommeren.
Vanligt inflow (østfra) i oktober-november, 3/10 10 og 25/10 10 Hovvig og 31/10 11 Korshage. November ikke over 20/11 10 Plantagen og i december årets største flok 20/12 18 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Årssum 187 fordelte sig jævnt ud over året med sædvanlige nedgang i rapporteringen fra skovene om sommeren.
Fundet på 13 lokaliteter – altså overalt, hvor der bydes på lidt fornuftig Sumpmejsehabitat. Fordeling: Korshage (3), Flyndersø (3), Dybesø (2), Skansehage (1), Plantagen (4), Højsandet (8), Nørrevang (2), Rørvig Lyng (4), Rørvig (1), Hovvig (6), Slettermose (1), Ringholm Skov (3), Grønnehave Skov (1).
Stabiliteten selv, synes upåvirket af de strenge vintre.

DOFBasen:2011


2011:  Sortmejse  Periparus ater  
Et år hvor der absolut ikke skete noget på trækfronten, og der blev set forgæves efter aktivitet i de 2 træk-måneder april og september. Bortset fra årets eneste trækiagttagelse: 3/4 1 trækforsøgende Korshage.
Hytter sig i sine nåletræer rundt omkring og rapporteret med en årssum på måske lidt beskedne 85 jævnt fordelt på året. Det er omkring 40 % færre fugle end i 2009 og 2010 og måske udtryk for en reel bestandsreduktion i vinterkulden.
Ikke overraskende var største tal fra Plantagen – 10 Sortmejser.

DOFBasen:2011


2011:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
Enhver bekymring om de stakkels Blåmejser skæbne i de hårde vintre blev blæst omkuld af et eksplosivt forår – hvilket vil sige et yderst livligt træk i marts.
En høj årssum på 2236 domineres helt af 2000 Blåmejser i marts.
Trækkets yderdatoer var 7/3-6/5 og i alt 2012 trak eller trækforsøgte fra Korshage – hovedperioden 7/3 - 26/3 alene med de 1978. Trækket startede meget abrupt 7/3 med 117 tf. Andre store dage var 8/3 152, 13/3 178, 15/3 813, 16/3 152, 22/3 285 og 23/3 220.
Blåmejsens fluktuationer er uransagelige! Oktober 2010 havde dog en del trækaktivitet som antydning af, at der kunne komme et ryk den anden vej i marts.
I år var det ret stille i efteråret – 10/9 4 og 11/9 5 Korshage er eneste fra trækfronten. Herefter kunne måske forudses en mere stilfærdig marts 2012 – det kommer til at vise sig.

DOFBasen:2011


2011:  Musvit  Parus major  
Næsten obligatorisk at Musvit følger Blåmejsernes træktog i mere beskedne tal. Kom til at holde stik.
Årssum her er 717 – og igen med marts dominerende med 447. Trækkets yderdatoer 7/3-27/4 med i alt 427 trækkende/trækforsøgende Musvitter. Topdagene blev 23/3 150 og 26/3 90. Det er typisk, at toppen ligger en smule senere end Blåmejsernes kulmination. Ratio Blåmejse : Musvit var 4,7. I både 2008 og 2009 var fordelingen nær den samme med ratio 5,1 og 5,0, mens år uden betydende træk har laver ratio – 2010 således 3,1.

DOFBasen:2011


2011:  Mejse sp  Parus non det  
15/3 - 26/3 470 – alle i viltre trækflokke, hvor bestemmelse måtte opgives.

DOFBasen:2011


2011:  Spætmejse  Sitta europaea  
Rapporteres yderst konstant – årets sum 140 – april måned hvor arten er højvokal var bedste med 36. Vidt spredt på halvøen med 12 lokaliteter: Korshage (4), Dybesø (1), Plantagen (2), Nørrevang (2), Højsandet (2), Rørvig Lyng (3), Rørvig (1), Hovvig (1), Ringholm Skov (1), Slettermose (1), Nykøbing (1), Grønnehave Skov (4).
Også i år ude og forsøge sig som trækfugl: 10/4 1 TF Korshage og igen 29/8 og 31/8 1 TF Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Træløber  Certhia familiaris  
Der blev set godt med Træløbere – årssum 114. Fordeltes på de 12 måneder således: Januar 6, februar 6, marts 21, april 11, maj 19, juni 15, juli 7, august 11, september 4, oktober 2, november 12, december 0. Som det ses, var det marts-maj, der var mest produktive. Svarer til den periode arten synger. Der kan altså ikke spores træk i materialet – maj er lige så stor som marts. En forventet trækmåned som oktober havde lav registrering.
Fordelte sig på 12 lokaliteter, - artens kerneområde ligger i den nordlige del: Korshage (3), Dybesø (2), Flyndersø (1), Plantagen (3), Nørrevang (2), Højsandet (2), Østerlyng (1), Skansehage (1), Hovvig-Ringholm (2), Nykøbing (1) og Grønnehave Skov (3). Er fortsat uden konkurrence fra Korttået Træløber - der mangler den rigtige tykke bark. Og hårde vintre synes ikke at påvirke arten.

DOFBasen:2011


2011:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 61, 3)
Tilbage til sit hemmelighedsfulde liv i Hovvigs sydøsthjørne efter sidste års offentlige redebyggerier klods på dæmningen. I det almindelige inferno af turister, twichere og fotografer og et mislykket resultat derefter.
Ingen livstegn i april, hvor arten ankommer og påbegynder ynglecyclus. Midt i maj 17/5 – 22/5 viste det sig så, at den alligevel var der med flere observationer af en fin han. Og 27/6 stillede pludseligt mindst 3 (måske 4) fugle inklusive en slidt sommer-hun med den fineste nye 1 k! (AF, EVR). Smukt, diskret og succesfuldt havde arten gennemført ynglecyclus. Lover godt for at stedet fortsat kan huse den fine, men meget fåtallige art. Efter demonstrationen af afkom blev den ikke set meget, blev oftere hørt, men aldrig mere end 1 fugl. Sidste dag blev 22/7.

DOFBasen:2011

rapp/2011/san.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1