Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2019:ind

Rapport 2019

Rørvig 2019

af Lasse Braae

Memory lane

Ornitologi i et længere perspektiv er en lang række af erindringsbilleder. Hvis dagen er lidt halvtam, hører man ofte ”kan du huske” – 2019 bidrog pænt til fremtidige konversationer. Blandt årets 241 arter var der flere af de sjove, og for talfreaks var der pænt med gode tal og flere rekorder.

Udpegning af årets højdepunkt er givetvis en smagssag. Vores første Hvidbrynet Løvsanger fra foråret og efterårets Brun Løvsanger – årets eneste SU art – må være de skarpeste kandidater. De lokale patrioter vil nok pege på det første ynglefund af Vendehals i mands minde. Selvom hittene ikke stod i kø, og det samlede antal arter, set med nutidens øjne, vel var omkring det forventede, så må 2019 karakteriseres som et af de bedre år takket være en forrygende april båret af et flot rovfugletræk med mange gode dage, hvilket resultere i sæsonrekorder for både Rørhøg og Fiskeørn. En ny dagsrekord for Vandrefalk på 11 er vist også ganske godt efter sjællandske forhold. Man siger, at en middelmådig bog kan reddes af en god indledning og spændende afslutning. 2019 levede op til det første med en Lunde allerede 3/1, mens vi som vanligt nok skal kigge meget dybt i materialet m.h.t. mørke december, men lidt Krognæb i november, med en fin stationær fugl som mange fik glæde af, kan vel betragtes som et værdigt punktum på fugleåret i Rørvig.

Materialet

Når man tager i betragtning, at alt vores materiale udelukkende er indtastninger fra frivillige, er mængden af data i DOFbasen fortsat imponerende – 54998 registreringer (56599 i 2018). Vi har nået et niveau, hvor ”det kan være svært at finde skoven for bare træer”, så dette kan være forklaringen på, at du ikke falder over netop den observation, du forventer i denne oversigt. Sagt på en anden måde, så er det lidt som at lede efter en nål i en høstak, når man skal finde en bemærkelsesværdig observation, der ikke automatisk highlightes i DOFbasen (de grønne og blå observationer).
Desværre er kvaliteten af data jævnt dalende, især for de mere almindelige arter. Det er som om, at målsætningen nogle gange er at få noteret så mange observationer som mulig – når man først har noteret en art på en tur, er den ikke mere ”interessant”. Dette betyder, især for de trækkende fugle, at de mere almindelige arter ikke noteres i det omfang de burde, mens andre kommer med for ofte. Forholdet er slående, hvis man sammenligner træktotaler og trækobservationsdage for forskellige arter med ældre materiale. Det virker også som om, at skøn mere end egentlige optællinger bliver mere og mere hyppige for rastende fugle – så hellere færre data med mere seriøse optællinger.

Aktivitetsniveauet har været højt igennem hele året. Hvis man ser på den tidsmæssige fordelings af registreringerne hen over året, er fordelingen overraskende jævn.


Figur 1. Gennemsnitlig antal registreringer pr dag fordelt på 10(11) dages perioder.

Forårstrækket slår igennem på grafen, mens efterårstrækket er mere anonymt. April er helt klart den mest populære måned, hvorimod maj ligger overraskende lavt. De to ”udfald” i grafen – primo maj og medio oktober – afspejler formodentlig mere manglende aktivitet hos de flittigste rapportører (rejser?), snarere end manglen på fugle (dårligt vejr?).


Figur 2. Registreringer fordelt på ugedag.

Observatørskarens aldersgennemsnit afspejles, når man ser på registreringernes fordelingen hen over ugens dage. Tidligere tiders ”weekend problem” er en saga blot, men hvorfor mandag, onsdag og fredag er så meget bedre end tirsdag og torsdag er indtil videre et af årets uløste mysterier.

Vinterfugle

Januar kan være de store tals måned for vintergæster, men de nuværende grønne vintre har medført lidt af et skift i artsudvalget. Vinterfuglene bliver mere og mere fugle, der ikke flyver væk, end fugle, der kommer nordfra på vinterbesøg. Den dominerende art i 2019 var Bramgås, der primo januar satte ny rastrekord med 4000 i Hovvig. Udviklingen er gået stærkt, idet vi kun har haft nævneværdige vintertal for denne art i de sidste 3 – 4 år. Et af vores nogenlunde faste vinterindslag, Bjergand, toppede på samme tid og sted med mere moderate 670.
Årets første overraskelse kom allerede 3/1 med 1 Lunde V Kysten ved Plantagen.
Blandt de rastede fugle bemærkedes den efterhånden traditionelle Bjergpiber på Skansehage. På invasionsfronten noteredes enkelte Stor Korsnæb, som mest 7 Rørvig Lyng 17/2. En Lille Flagspætte 11/1 Hovvig blev årets eneste obs af denne art., der stadig er en lokal sjældenhed. Februar bød på et kuriosum i form af en Snegås 15/2 Hovvig.

Trækket

Forløbet af trækket kan anskueliggøres på mange måder. Nedenstående grafer viser fordelingen af trækket hen over året både kvalitativt og kvantitativt.


Figur 3. Antal arter registreret trækkende pr måned.

April og september er som forventet de mest artsrige måneder. Henover årene er et stigende antal arter registreret trækkende i vintermånederne (vejrtræk).


Figur 4. Antal trækkende fugle pr måned.

Her er aprils dominans nærmest total (mange Bogfinker), og det bør bemærkes, at der er flere fugle i oktober end i september.

Forårstræk

Årets første forårsdag – fra et trækmæssigt synspunkt – blev 16/2 med bl.a. 110 Blisgæs, 295 Grågæs, 146 Bramgæs, 880 Ringduer, 110 Sanglærker og 1718 Alliker.
Første dag med rigtig gang i trækket var 6/3, hvor der noteredes 43 arter, bl,a, 393 Sangsvaner og 285 Grågæs.
19/3 var også en fin dag med 5197 fugle fordelt på 35 arter. bl.a. Blisgås, hvor dagens 315 bidrog til en sæsonrekord på 969 og 23/3 gav 7537 fugle (26 arter), men ellers var marts ret vitaminfattig. Nævneværdige arter i denne måned: Pibesvane 10/3 2 NØ og 16/3 8 NØ.
En af årets mere spektakulære obs kom 11/3, hvor 1 NØ trækkende 2k Kongeørn kunne følges hele vejen op igennem Odsherred fra Sidinge Fjord via Ulkerup og Engmosen til Nakke Nord.

April blev en rigtig flot måned med mange artsrige dage og pæne tal krydret med flere af de mere spændende observationer.
Udvalgte pluk fra de bedste dage:
3/4 59 arter – Sølvhejre 1, Fiskeørn 25, Rørhøg 24, Spurvehøg 228, Landsvale 2,
4/4 Stor Skallesluger 28, Fiskeørn 20, Rørhøg 30, Misteldrossel 114,
5/4 21649 fugle fordelt på 61 arter – Hættemåge 906, Stormmåge 184, Fiskeørn 20, Rørhøg 37, Spurvehøg 157, Fjeldvåge 77, Sortspætte 1 forsvandt mod Ø ud over havet! Bogfinke 18720 (største dag),
6/4 17744 fugle – Spurvehøg 181, Rød Glente 14, Bogfinke 14720,
7/4 Mosehornugle, Sangdrossel 44, Vindrossel 801,
8/4 16458 fugle – Bogfinke 11165, Kvækerfinke 4000 (største dag),
16/4 Fiskeørn 18, Steppehøg,
17/4 55 arter – Trane 46, Storspove 132, Steppehøg, Sort Glente, Ringdrossel 14,
18/4 59 arter – Storspove 159,
22/4 Rød Glente 11, Sort Glente, Sjagger 260,
23/4 Rovterne, Mosehornugle, Engpiber 1050,
24/4 Aftenfalk 2, Lærkefalk 8,
25/4 61 arter – Fiskehejre 23, Sølvhejre 2, Sortterne 2, Hav/Fjordterne 390, Fiskeørn 17, Blå Kærhøg 21, Steppehøg 3, Hedehøg 1, Duehøg 3, Sort Glente 3, Aftenfalk 4, Dværgfalk 10, Vandrefalk 11 (ny dagsrekord).

Som det ses, artede især rovfuglene sig pænt med følgende aprilsummer: Fiskeørn 203 (forårstotal 218 - ny rekord), Rørhøg 261 (272 – sæsonrekord), Blå Kærhøg 111, Steppehøg 6 (ud over ovennævnte 9/4), Spurvehøg 1655, Duehøg 12, Havørn 15 (2/4 5), Rød Glente 110 (26/4 14), Sort Glente 7 (2/4 og 28/4), Fjeldvåge 362, Dværgfalk 78 og Vandrefalk 40, men kun 664 Musvåger og 88 Tårnfalke.

Maj bød som altid på enkelte spændende arter: 7/5 Hedehøg NØ Ringholm, Islom 15/5 ikke mindre end 4 trk NV Korshage. 16/5 Steppehøg Ø og Bomlærke Ø Korshage, Pomeransfugl 17/5 trk Korshage. 19/5 Biæder Ø, Pirol Ø og Rødstrubet Piber tf alle Korshage. Aftenfalk skuffede derimod noget efter den fine april med kun 3 fugle i maj.

I juni en enkelt Karmindompap på træk 5/6 og et par strøobs af Sort Glente 3/6 SØ Flyndersø og 18/6 NØ Hovvig, hvilket bragte sæsontotalen op på 9.

Forårstrækkets mest talrige arter var:
Bogfinke i alt 97835 18/2 - 26/6 (snit 2009-18 52926),
Ringdue 32595 1/1 - 12/6 (34643), flest 23/3 4430,
Allike 18383 1/1 - 10/6 (25537), flest 27/2 2344,
Bramgås 16112 4/1 - 22/5 (10446), flest 15/5 7343 og
Kvækerfinke 5603 24/2 – 13/5 (3829).

Andre arter med pæne totaler: Sortstrubet Lom 2/1 - 20/5 i alt 83, flest 15/5 20 og Sule 1/1 – 17/5 940, flest 3/5 185.

Kratlusk og anden rast fra foråret

Mange af forårets fugle registreres kun rastende – især kratlusk er populært.

I alt noteredes 10 Mosehornugle i Korshageområdet 30/3 – 26/4, dog ingen dage med flere fugle. En anden populær art, Ringdrossel, var daglig i perioden 16/4 – 23/4, med flest 20/4 9 Nørrevang. April bød endvidere på 23/4 Vendehals og 25/4 Sortrygget Vipstjert hun begge Korshage.
Forårets største overraskende var en syngende Hvidbrynet Løvsanger 26/4 Skansehage, ifølge DOFbasen blot det niende forårsfund i Danmark.
I maj blev der registreret flere af de sjovere arter. En yderst bemærkelsesværdig observation var 9/5 2 Hortulaner sammen på en sommerhusgrund, Rørvig Lyng. Det er ikke ofte, vi ser mere end enkelt individer nu om dage af denne art og så oven i købet på en af de lokale ornitologers matrikel. En anden haveobservation var 11/5 Gulirisk 1 hun Nykøbing, En helt isoleret iagttagelse af Sortspætte 14/5 om morgenen på Korshage (flere observatører) forekommer besynderligt, idet fuglen var som sunket i jorden både før og efter – jævnfør efteråret. 16/5 igen Sortrygget Vipstjert denne gang en han Korshage. 17/5 lykkedes det at finde ”den årlige” Nordlig Blåhals syngende Flyndersø. En anden typisk majart, Pirol blev 18/5 lidt overraskende fundet i Nakke Skov og antagelig samme fugl registreredes Nakke SV en time senere.
Karmindompap optrådte i rimelige mængder med syngende fugle 18/5 – 6/6 Korshage samt 21/5 og 24/5 (ny fugl) Rørvig By. 19/5 var det tid for forårets anden – og sidste Vendehals på Korshage. Det blev dermed vores dårligste forår nogensinde. En dag med over 20 rastende på Korshagearalet engang i 70’erne virker som ren utopi, set i relation til nutidens forekomst.
De seneste år ret stabile forekomst af store lommer fortsatte med Hvidnæbbet Lom 20/5 Korshage. Lille Fluesnapper holdt vel standarden med 2 syng fugle - 22/5 Korshage og 31/5 Sandflugtsplantagen. Forårets sidste bemærkelsesværdige observationer blev 28/5 1 Pirol Skansehage samt Vagtel 3/6 - 5/6 2 - 3 syng Nakke Nord.

Fra Hovvig bemærkedes stabil rast af Blisgås med op til 160 primo marts. I perioden ultimo marts – primo april turnerede 2 Nilgæs rundt i området med vigen som basis. En rastende Rovterne 23/4 og i april – juli de sædvanlige få observationer af enkelte Atlingænder. Skestork blev set ved to lejligheder 13/5 en overflyvende og 16/5 – 28/5 en langtids raster. En syngende Plettet Rørvagtel 11/6 tidlig morgen i nordenden blev lidt skuffende eneste observation.

Ynglefugle/sommerobs

En anden af årets positive begivenheder - især efter det helt usle forår for arten - var et par Vendehalse, der fik mindst 5 unger på vingerne, selvom den ene af de adulte forsvandt undervejs i yngleforløbet. Der var et par Lille Præstekrave i Hovvig. Rødrygget Tornskade, en af vores fokusarter, havde en meget fin sæson, idet de 16 – 25 par fik 40 - 45 unger (16 - 18 kuld) – se udførligere omtale her på hjemmesiden. Den årlige optælling af Skarvkolonien gav 677 par (756 i 2018). Spredte observationer af 5 Bomlærker indikerer, at arten stadig holder fast med det yderste af neglene som en del at den lokale fauna. Tilbage i 70’erne sad de med 50 – 100 meters mellemrum på alle telefontråde i det åbne land.
Canadagåsen. der tidligere var en meget talrig vintergæst, optræder nu dage mest stabilt om sommeren. De ankommer sydfra i løbet af maj. Tidligere formodede vi, at det var ynglefugle fra sydligere områder i Odsherred/Vestsjælland, men en landsdækkende undersøgelse – Boligbirding - har vist, at fænomenet forekommer over hele landet, så gæssene må komme fra Tyskland eller tilstødende lande i.e. Benelux mm. Noget lignende trækforhold kendes fra Fiskehejre og måske også fra andre hejrer – jævnfør med Sølvhejre kulmination i Danmark i september.

Efterår i Hovvig

Der var pænt med interessante observationer i Hovvig: 30/7 syng Savisanger (sen obs), 4/7 – 10/7 ad Odinshane, 7/7 – 10/7 Rustand, Hvidklire 72 primo juli er vores hidtil største rasttal herfra. Rovterne var på visit 11/7, 18/7 og 9/8 – 3 forskellige fugle, Sorthalset Lappedykker medio juli – primo august.
Langtidsrastende Sortterner er yderst sjældne i vigen, så op til 6 pr. dag i en 3 ugers periode 30/7 – 18/8 må siges at være højst usædvanligt. Ultimo juli – primo august var der lavvandet og fine betingelser for vadefugle, hvilket gav mindst 2 Kærløbere og Odinshane 1k 19/8 – 24/8 .
Landsvalen har overtaget Stærens rolle som producent af sort sol med op til 1300 fugle flere gange i august. Der blev ikke registreret ynglefund af Lille Lappedykker, så de 19 fugle primo september må formodes at være kommet andetsteds fra. Grågåsen er nu om dage i lange perioder den mest talrige art - toppede medio september med 2500. Den almindeligste svømmeand, Krikand var ligeledes talrigest medio september med 2500. Udpegningsarten Skeand holdt standarden og blev set med op til 820 primo oktober. Årets sidste større tal var 2000 Hjejler primo november. Taffeland kulminerede med 36 ultimo november – for år tilbage kunne vi tælle over 1000! På den skuffende side måtte vi endvidere notere et 0 udfor Pibesvane, der tidligere har været en af paradearterne i vigen om efteråret.

Øvrig rast fra efteråret

Fra andre lokaliteter bemærkedes 7/8 Natravn set i en vejgrøft i bilygternes skær Korshage, 13/8 blev en Vagtel lettet fra græsplænen i en have Søndervang. En mulig invasionen af Hvidvinget Korsnæb blev desværre blot til 8/8 1 Nørrevang og 26/8 3 Sandflugtsplantagen. Vendehals blev set 25/8, 29/8, 1/9 og 7/9 alle Korshage og var dermed undtagelsesvis mere talrige end i foråret. Endnu en haveobs af Gulirisk kom 15/9, denne gang i Rørvig By, Mosehornugle 19/9, 30/9 og 28/10 alle Korshage,
Der var pænt med Sortspætte observationsdage fra 20/9 – 24/9 og året ud fra området Sandflugtsplantagen/Rørvig Lyng/Dybesø (primo oktober 4, ultimo oktober 3, primo november 2 og medio december 2). Arten blev endvidere noteret 21/10 Vangen og 7/11 Korshage – selvom der er store huller i observationsserien er vurderingen pt., at det er den samme fugl, der har turneret rundt i området hele efteråret – jævnfør foråret - det er ikke en nem art at holde styr på.
Årets eneste raritet var Brun Løvsanger 21/10 - 22/10 Flyndersø. Den blev ligesom de to foregående eksemplarer af denne art meget typisk fundet mindre end 10 m fra stien – i sandhed en skulkende art. Efterårets eneste Lapværling 24/10 Korshage.
Vi fik for tredje gang lidt glæde af en Krognæb invasion med 30/10 han tf Korshage, 3/11 hun Nørrevang og 7/11 han Ø Korshage. Nørrevangsfuglen rastede stort set hele dagen i rønnebærtræer, så den fik rigtig mange glæde af. I øvrigt fundet ved aktiv eftersøgning i netop rønnebærtræer.
En Islom kunne nydes 20/11 – 27/11 Kysten ved Plantagen, mens højdepunktet i december blev 9/12 5 Stor Korsnæb Sandflugtsplantagen.

Efterårstrækket

Fra efterårets protokol over trækkende fugle kan følgende nævnes:
14/8 blev der noteret ny dagsrekord for Strandhjejle med 261 trk ud af sæsonens 328 – ligeledes ny top notering, 30/8 Aftenfalk Ø Korshage,
8/9 både Steppehøg og Pomeransfugl SV Hovvig, Nøddekrige 9/9 SV Sandflugtsplantagen og 15/10 Hovvig.
Udbyttet af sæsonen havfugleobservationer var en blandet omgang. Storkjove fortsatte de gode takter fra 2018 og perioden 3/7 - 31/10 gav flotte 106 fugle, topdagen 16/9 78 er kun overgået af rekorddagen på 188 fra 2018. For at sætte tallet i relief skal nævnes, at vores tredje bedste år for arter er 2011 med 47 fugle. Lille Kjove i alt 5 - 3/9 2 og 15/9 3 er vel, hvad vi kan forvente. Sodfarvet Skråpe skuffede fælt med kun 3 fugle - 13/9 V og 16/9 2 V alle Korshage. Almindelig Skråpe 16/9 2 V hhv Kysten ved Sandflugtsplantagen og Korshage. Sorthalset Lappedykker vdr trk NV efter rast Korshage 17/9, Et andet lyspunkt var Sabinemåge 1k NV Korshage 18/9, Rødstrubet Lom 18/9 125, Lysbuget Knortegås 29/9 2 SV Flyndersø, Sule i alt 1990 trk, heraf 1019 i okt. Lunde 14/10 NV Korshage. Søkonge 14/10, 29/10, 30/10, 31/10 og 7/12 alle 5 trækkende Korshage, er højeste antal siden 2015,
Fra småfuglefronten skal følgende nævnes: Lapværling 22/9 SV Flyndersø. Bjerglærke 4/10 8 SV Nørrevang, Stor Korsnæb fremviste en pæn buket observationer 4/10 12 tf Flyndersø, 29/10 2 ovf Korshage, 1/11 13 SV Sandflugtsplantagen, 2/11 17 ovf Nakke Hage og 18 Sandflugtsplantagen, 5/11 1 Korshage, 7/11 4 Ø Korshage, 12/11 2 Dybesø, 19/11 12 og 9/12 5 Sandflugtsplantagen - i alt 89. Bjerglærke 27/10 Korshage og 30/10 2 Skansehage.
November stod i svanernes tegn med Pibesvane 6/11 2 SV og 10/12 4 V, Sangsvane 567 trk – sæsonrekord, heraf 6/11 189 - ny dagsrekord, hvilket er noget overraskende, idet den må være en af de arter, som vi må forvente færre af i fremtidige vintre.
Fra december blot 2/12 Lunde NV og 7/12 Søkonge Ø begge Korshage.

De mest talrige trækkende arter var:
Bramgås 22/9 - 26/11 i alt 8987 (snit 2009-18 6534), flest 15/10 2961,
Allike 15/8 - 19/12 6681 (12113), flest 29/10 2075,
Sortand 1/7 - 31/12 6454 (4745), flest 18/9 1940,
Kvækerfinke 23/9 - 20/11 5415 (568), flest 20/10 1500 og 7/11 1400 samt
Ringdue 23/7 - 21/12 4535 (2470), flest 2/10 1824.

Epilog

Her på hjemmesiden er der detaljerede tabeller over trækket med dagstotaler for samtlige arter samt rasttal pr 1/3 måned for udvalgte arter i Hovvig. Endvidere er der en summarisk gennemgang af årets observationer for mange arter i artsarkivet.

Alle der har tastet deres observationer i DOFbasen takkes hermed. Uden deres indsats havde dette bidrag ikke været muligt.

7/11-2020 LB

Rapport 2019

rapp/2019/ind.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1