Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


temp

Blishøne
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2013

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
60 0 180 270 170 260 220 240 110 190 80 6

Isvinteren fortrængte Blishønsene til Nykøbing Havn og Bugt, hvor der blev set op til 560 (17/3). Bortset fra 1/1 60 Hovvig blev der ikke set Blishøns her før 6/3. Herefter blev der regelmæssigt set et normalt antal indtil december. Højeste rasttal for Dybesø var 60. Kun encifrede rasttal fra andre lokaliteter.
Der blev registreret ynglefugle i Hovvig, Slettermosegård (2 par), Dybesø, Flyndersø og Nakke Kær. For første gang siden i hvert fald 2001 var der ingen ynglende Blishøns i vandhullet på Nørrevang nær Danmarks midtpunkt.

Grønbenet Rørhøne
I alt 87 observationer. Den første blev registreret trækkende 9/4 i Rørvig Bugt. Fra 11/4 set regelmæssigt i Hovvig i et antal op til 4, bortset fra et ynglefund med 8 eksemplarer. Herudover set i Dybesø op til 3 fugle og enkelt observationer Nørrevang, Nakke Nord, Søndervang, Nakke By, Nakke Kær og Slettermosegård. Kan meget vel have ynglet på flere af disse lokaliteter, ligesom antallet af ynglepar i Hovvig sandsynligvis er højere end det ene registrerede.
Årets sidste observation var fra Hovvig 10/11.

Vandrikse
I alt 75 observationer mellem 15/4 og 26/11, begge yderobservationer fra Hovvig og altså ingen vinterfund. Ud over Hovvig er Vandrikse registreret regelmæssigt i Flyndersø med op til 3 fugle, og hvor den utvivlsomt har ynglet. Ingen mulighed for at vurdere antallet af ynglende fugle i Hovvig. En enkelt observation fra Dybesø 27/4 tyder ikke på ynglen her. En rastende fugl blev set 2 gange i september i Rørvig Bugt.

Trane
Det største traneår i Rørvigs historie både hvad angår et imponerende totalantal trækkende fugle på 2.277 i forhold til den hidtidige rekord fra 2005 på 2.044, og et endnu mere imponerende dagsmaksimum på ikke mindre end 1.665 fugle set 9/4, en rekordforbedring på mere end 60% i forhold til rekorden fra 2005 på 956. En forklaring på denne trækeksplosion skal nok især ses på baggrund af den meget langvarige vinter, som holdt trækket længe tilbage. Dette støttes også af, at trækket var forskudt med 1 - 2 uger i forhold til de seneste efterhånden mange år, hvor trækmaksimum har ligget ultimo marts. Større trækdage var også 3/4 med 275 og 10/4 med 97. De første trækdage var 5/3 og 6/3, men herefter skulle vi helt frem til 27/3, før der igen blev set trækkende Traner, men stadig kun encifrede tal. Trækdage i marts 5, i april 13 og i maj 7, senest 18/5.
Gennem det meste af maj og frem til 4/6 var der rastende fugle i Hovvig, sidst 2 adulte fra 23/5 - 4/6. Kunne man tænke sig, at der i 2014 vil være ynglende traner i Hovvig?
Det bemærkelse, at der overhovedet ikke var observationer fra 2. halvår.

Vagtel
3 observationer, hvilket er 1 over medianværdien gennem de seneste 12 år, kort sagt et helt normalt år.
27/5 og 1/6 hørt henholdsvis Nakke Nord (EVR) og Søndervang (CG), de mest pålidelige lokaliteter i Rørvig for denne art. Desuden 1 hørt overflyvende (trækkende?) i Rørvig 11/6 (LB).

Fasan
Fremgangen i indrapporteringer fortsætter støt. I år nåede vi 98, fordelt på 9 observatører og 15 lokaliteter, en tilbagegang på 2 observatører og 1 lokalitet.

Agerhøne
I år dukkede pludseligt et par op på Korshage, som blev set regelmæssigt fra 22/4 og frem til 14/7, hvor der pludselig var en flok på 11. Denne flok blev så set regelmæssigt frem til 30/12, idet antallet dog langsomt blev reduceret til 6. Desuden observationer fra Flyndersø og Langesø Mose af flokke af samme størrelse, som dem set i tilsvarende periode på Korshage, hvorfor det sikkert drejer sig om den samme flok. Til gengæld ingen observationer fra Søndervang og Nakke Nord, hvor arten blev set sidste år.
Vi har ingen viden om, hvem der måtte have udsat fuglene eller om de er kommet tilflyvende, men i hvert fald har vi registreret det første ynglefund i dette årtusind.

Pibesvane
Et forårstræk over middel med i alt 106 fugle. Resultatet er dog meget stærkt påvirket af en enkelt observation fra Nykøbing 16/4 af hele 85 fugle. De øvrige observationer var mere traditionelle. Tidligste trækobservation var 7/4 med 4 fugle. Herefter sås 10/4 7 og 15/4 10. Også for Pibesvane var forårstrækket på grund af den langvarige vinter forskudt 1 - 2 uger.
Til gengæld blev der for en gangs skyld set rastende fugle i foråret, tidligst 5/4 2. Mellem 15/4 og 17/4 rastede op til 23 fugle i Hovvig, hvilket er mange om foråret.
Efterårstrækket omfattede 60 fugle fordelt på 5 dage mellem 12/10 og 7/11, hvilket er ganske normalt. Til gengæld ser det ud til, at de er fløjet lige igennem og ikke har følt sig fristet af Hovvig. Kun 3 observationer af i alt 11 fugle blev det til i efteråret (2/10 1, 21/10 5 og 6/11 5).

Sangsvane
Det største forårstræk i Rørvigs historie med 1712 (75% højere end den hidtidige rekord på 971 fra 2012) østtrækkende fugle, hvoraf 90% passerede igennem i de første 2 uger i april, dvs. et hovedtræk 1 - 2 uger senere end normalt. Alle tiders dagsrekord på 711 blev sat 3/4 og var næsten det dobbelte af den tidligere fra 2004 på 389. Kun 2 større trækdage uden for denne periode, nemlig 5/3 75 og 6/3 86. Seneste trækobservation fra foråret var 2/6 3.
Det store antal skal nok ses i lyset af den kolde vinter, hvor et større antal sangsvaner end normalt har måttet overvintre syd for Danmark, men naturligvis også den langvarige vinter, som medførte forsinkelse af trækket og dermed højere intensitet, da det endelig kom i gang, analogt med hvad der gjaldt det rekordstore tranetræk.
Efterårstrækket omfattede 382 fugle, flest i november, med de første 16/10 og de sidste 26/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
130 45 48 129 2 4 98 35

Antallet af rastende Sangsvaner lå på niveau med tidligere år. Der var Sangsvaner frem til 26/5 og igen fra 16/10.

Knopsvane
Trækkende fugle forår 23/2 – 5/4 i alt 49. Højeste dagstotal 23/2 26. Efterår 39 fra 25/9 – 26/12. Højeste dagstotal 26/12 22.
Største rasttal i Hovvig.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
97 5 87 257 202 252 252 196 102 54 55 13

Antallet af rastende knopsvaner i Hovvig meget stationært set over en årrække. Den største koncentration af rastende Knopsvaner blev set i Nykøbing Bugt i januar og februar (240 og 300). Januar også det højeste tal i Rørvig Bugt med 152.

Sædgås
Et meget svagt år, hvilket kan undre i betragtning af den strenge og langvarige vinter, som nok skulle have drevet flere af denne meget vejrfølsomme art mod syd og dermed give basis for et større tilbagetræk.
30/1 2, 8/2 24, 5/3 5, 27/3 5, 1/4 28 og 3/4 10 i alt 54 sås østtrækkende i foråret, langt færre end normalt.
2 sydvesttrækkende fugle sås på årets første dag og 20 på årets sidste.
1 rastende fugl blev set i Hovvig 3/3.

Kortnæbbet Gås
Der ses ikke mange Kortnæbbede Gæs på vore længdegrader trods vores relativt vestlige placering. Årets fund nærmest i underkanten af det gennemsnitlige.
Eneste trækobservation var 2 fugle 2/4.
1 eksemplar rastede i Hovvig 29/4 og 10/5, og 17/12 2. 1 sås overflyvende Hovvig 15/10.

Nilgås
3 adulte fugle sås trække mod syd på Korshage og minutter senere Rørvig Bugt 19/4.
I alt 11 Nilgæs er nu set i Rørvig. Seneste var 2011, hvor der blev set 4.

Blisgås
Fortsat fremgang for denne art og for 3. år i træk årsrekord nu på 248 forårstrækkende fugle, mens forårets 2 topdage 5/3 60 og 3/4 57 indtager top 2 og 3 i historien. Trækket forløb mellem 22/1 og 9/4.
Efterårstrækket nåede 70, her iblandt dog 55 trækkende NØ, hvad de så ellers skulle der for, over Rørvig 9/10.
Rastende fugle blev set i Hovvig mellem 1/3 og 2/4 med maksimum 11/3 14. Igen fra 27/9 – 14/10 med maksimum 6/10 15 og fra 2/12 – 30/12 med maximum 17/12 20. Endelig blev en sommerobservation 1/6 1 rastende Hovvig.

Knortegås
3 observationer af i alt 15 rastende fugle, fordelt på 3 lokaliteter Korshage, Rørvig Bugt og Skansehage mellem 5/10 og 15/10. Kan det blive ringere? Det har det i hvert fald endnu aldrig været i Rørvigs historie.

Bramgås
Bortset fra en tidlig trækobservation 5/3 forløb forårstrækket mellem 28/3 og 2/6 med 15/4 1013 og 13/5 1380 som de største dage. I alt blev der set 3117, hvilket er noget lavere end de senere år, men netop Bramgåsens forårstræk forløber jo ofte meget intenst og ofte i meget store flokke, så er der ikke observatørdækning lige på det rigtige tidspunkt kan meget store træk passere ubemærket.
Efterårstrækket var større end sædvanligt med 2405 fugle mellem 25/9 og 10/11 med de største dage 11/10 380 og 12/10 953.
En enkelt fugl rastede i Hovvig i foråret, mens der konstant var rastende Bramgæs i Hovvig fra 16/9 og året ud, flest 29/10 155.
Et par enkelte vinterobservationer blev det også til. 12/1 60 overflyvende Vesterlyng, og 27/2 21 rastende Nykøbing Bugt.

Grågås
Igen blev der observeret mange Grågæs, både rastende og trækkende. I alt blev der i første halvårobserveret 2735 trækkende Grågæs, hvilket er ca 10% færre end i rekordåret 2012, næppe nogen signifikant forskel. Yderdatoerne var 1/1 – 12/6. Trækket kulminerede ultimo marts – primo april (28/3 – 3/4), hvor halvdelen af forårstotalen passerede igennem, Største dag var dog allerede 5/3 med 451. Efterårstrækket omfattede knap 1970 fugle, med kulmination medio oktober.
I første halvår var det maximale antal rastende fugle i Hovvig lidt over gennemsnittet fra de senere år, men fra juni og frem til oktober var antallet betydeligt højere end gennemsnitligt, men igen lidt lavere end i rekordåret 2012. Større rasttal er også noteret fra Ringholm 19/1 920, Slettermosegård 27/1 126 og 24/3 400 samt Søndervang 21/2 200.
Der er ingen oplysninger, der kan dokumentere antallet af ynglepar i Hovvig. Uden for Hovvig er der fundet enkelte ynglepar i Dybesø, Flyndersø og Slettermosegård. Herudover blev der set 3 kuld samtidig i vandhullet ved Danmarks midtpunkt. Det er næppe ynglefuglene fra Dybesø eller Flyndersø, og slet ikke fugle fra syd for Rørvig, så der har i hvert fald været 5 ynglepar på den nordlige del af halvøen.
Største rasttal pr. måned i Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
570 188 344 180 483 670 1300 2030 2300 650 390 300

Canadagås
Forekomsten meget lig det vi så i 2012.
Forårstrækket omfattede 530 fugle, hvoraf 344 passerede mellem 26/2 og 5/3. De første østtrækkende sås allerede 21/1. Efterårstrækket omfattede 325 fugle, tidligst 24/9 og med kulmination primo/medio november.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
525 76 16 16 45 52 2 210 400

Store rasttal blev set på Ringholm 19/1 630, Nykøbing Bugt 24/1 530 og Rørvig Bugt 26/2 215. Det største fourageringstræk blev noteret 17/12, hvor 1000 blev set overflyvende Nykøbing omkring daggry.

temp.txt · Sidst ændret: 2014/02/15 11:56 af lb