Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:ind

Rapport 2015

Indledning

Fugleåret 2015 i Rørvig

af Jørgen Bech
Lad det være slået fast med det samme: 2015 blev et år, hvor en overvældende stor del af de variable faktorer, der er afgørende for årets kvalitet, endte i negativ!
Efter en fornuftig tidlig trækperiode gik det helt galt i årets absolutte kerneperiode medio april – primo juni, hvor diversiteten af fugle er højest.
Hele perioden blev hærget af kulde og først og fremmest en konstant vestenvind. Nedturen blev delt med landets øvrige østenvindslokaliteter. Den uundgåelige følge blev lave træktal og en række fåtallige arter, der slet ikke viste sig.
I efteråret var den rigtige havvind med nordvestdrejning endnu engang længe om at komme i gang. Det blev også tydeligt, at både kjover og vadefugle var præget af et sløjt år på tundraen med en meget lille eller helt udebleven tilgang af 1k fugle. Og at en række af de typisk meget fluktuerende småfugle befandt sig i et år med ”anti-invasion”.
Kunsten er jo så at gå efter det, der er. Og siden at få aflæst og beskrevet, hvordan et sådant vanskeligt år kom til at se ud. For der var stadigvæk fugle og fine fund. Der var positive rekorder, og der var overraskelser blandt ynglefuglene.

Januar, februar og marts

Året åbnede med et par kulinger fra nordvest og iskold vinterhavobs fra Korshage. Især 4/1 produktiv med Mallemuk 80, Mellemkjove 1 2k og en Hvidnæbbet Lom fulgt af 11/1 med Storkjove og Lunde.
De 2 artsspecifikke flokke af Hvidvinget Korsnæb (1/1 14 Korshage, 5/1 15 Rørvig Lyng) tyndede langsomt ud og 10/4 blev der sat et foreløbigt punktum for denne arts seneste, fantastiske sæsoner.
Det var mildt og Enkeltbekkasin 2 hang på i Flyndersø. I isfrie Hovvig toppede Bjergand 6/1 2000 og Hvinand 27/2 2535 til nat, og der var Isfugl. I februar en usædvanlig ansamling af irisker på Nakkehalvøen – Tornirisk 50 og Bjergirisk 75. Også mange Snespurve med op til 25/1 95 Skansehage. Generelt må udbuddet af frø have været meget højt denne vinter.
I den slags vintre starter trækket i løbet af februar, og den efterfølgende marts blev årets ubetinget bedste trækmåned. Blandt svaner og gæs noteres lokalt stort forårsrast af Pibesvane 19/3 48 og stigende tilgang af Blisgæs – 334 trak og rastflok på 18/3 260 Hovvig. Flere spurvefugle trak talrigt. Blandt mejserne (Blåmejse 1331) et usædvanligt indslag af Halemejse på træk (i alt 98), og Bjergvipstjert 17/3 10 Ø (af 40) er mange. Årets helt store trækrekord var imidlertid Misteldrossel 17/3 1467 Ø ud af en forårstotal på 2349. En vild dag, hvor hovedparten trak ud mellem 7:00 og 9:15. De tidlige rovfugle fik gode træk, som Musvåge (3307), Havørn (32) og Rød Glente (113), sidstnævnte med en dagsrekord 18/3 22 Ø. I det lys er Duehøg (8 i alt) fortsat vigende i antal.
Første Sortstrubede Bynkefugl stillede 9/3 1 han Søndervang og nåede en forårsrekord på 8 fugle. 25/3 Mosehornugle 3 (af i alt 13). Enkeltbekkasin 23/3 8 Flyndersø var en stort forårsrast.
Sanglærke, Korshage 16/3-15. Foto: Dennis Olsen

April

Der var en del focus på Nyrup Bugt fra Vesterlyng til Plantagekysten. Lappedykkerne havde toppet i marts med Gråstrubet 12/3 145 (rekordstor rast) og Nordisk 16/3 9. Primo april var det så lommerne med 8/4 Sortstrubet Lom 54 og 5/4 Islom 2 ad i odr set fra Vesterlyng. Yderligere 3 iagttagelser af Islom fra Korshage, hvor den sidste (ad i sdr) trak NV 22/5.
Trækket var rimeligt intakt i aprils første 1/3. Stor Tornskade kulminerede – et forår på 13 fugle, hvor 1 + 1 i højt direkte udtræk over havet 4/4 var usædvanligt.
Datoen 11/4 blev en skillelinje for foråret. Hele 7 rovfuglearter havde årets største dag denne dag uden dog at være prangende – Fiskeørn 19 Ø og Vandrefalk 7 Ø var de bedste. Årsagen var det relative kollaps, der siden indtog forårstrækket. Vejret var helt forkert, og tallene blev derefter. For de fåtallige rovfuglearter kom der en brat ende på gode år for Sort Glente (kun 3 på træk), mens Steppehøg klarede skærene med 2 2k fugle fra Korshage 29/4 og 30/4. Helt galt gik det for tilbagegangsarten Hedehøg, der endte i 0 for hele året.
Også Sorthovedet Måge 1 3k Ø Korshage deltog i trækket 11/4.
For en enkelt art syntes vestenvind at være ganske gunstigt. I hvert fald var en rast for Ringdrossel 24/4 på 56 på Nørrevang virkeligt mange og mindst 132 udgjorde denne arts forår. Vendehals indledte 28/4 med 2 ved Nakke og klarede med 6 fugle foråret hæderligt. Samme sted præsterede årets eneste Gulirisk 17/4.
Man skulle lidt ind på halvøen for at finde forårets highlights. 18/4 blev 1 par Lille Flagspætte opdaget ved Langesømosen i et yngleforsøg. Parret havde valgt et mirabelstød med indslag af særdeles hårdt træ på meget eksponeret position, og redehullet blev til sidst opgivet. 27/4 kort optræden af en Hærfugl nær Rørvig Havn. Og 26/4 stod Stylteløber igen i Hovvig – 1 par med hannen i sort silke og en mere brunsort hun. Parret blev til 29/4 og forsvandt efter en dags optræden 30/4 på sidste års ynglelokalitet Nygård Sø. Oplagte gengangere fra 2014, men forholdene yderst skuffende med alt for høj vandstand. Så de skred igen.
Lille Flagspætte, Langesømosen 18/4-15. Foto: Jørgen Scheel

Maj

Hele måneden hærget af kulde fra vest. Uendeligt få gange åbnede den rigtige trækkorridor sig på klem. Det indtraf 5/5 en eftermiddag mellem et frontsystems varmfront og koldfront. På få timer drønede 51 Hvepsevåger øst. Utroligt tidligt at få så stor en gruppe frem. Dagen sluttede med 3 Sortterner og en Biæder på trækforsøg NNØ, cirklende i piruetter indtil den opgav mod de nu tykke skyer. Arten blev tillige hørt overtrækkende Rørvig 15/5, men ellers gik det rimeligt galt for det meste af trækket inklusive småfugletrækket. Nedgangsarter som Løvsanger og ikke mindst Broget Fluesnapper endte helt i bund og sidstnævnte nåede ned på historisk lave 15 individer for et forår! Pibertrækket lå omkring 20 % af normen for både Eng- og Skovpiber. Bynkefugl var fåtallig (86), mens Stenpikker klarede sig bedre (272). Blåhals udeblev, men den helt store smerte knyttede sig til Hortulan, der ikke uventet for første gang i 43 års historie og en total for alle år på 691 gik i 0.
Lidt lys i mørket var et fremstød af Rødtoppet Fuglekonge. Vi måtte vente til 30/4, men registrerede så 4 for foråret og 7 for hele året. 22/5 – 24/5 dukkede Nøddekrige pludseligt op ved Dybesø – Højsandet med 2 fugle, den ene en 1k! Pirol trodsede kulden med 9/5 1 ad han Ø Korshage og 5/6 – 7/6 2 siden 1 rastende i Nørrevangs skovbryn af gamle ege. Fra mere dubiøs hylde en Iberisk Blåskade 15/5 og igen 2/6 Korshage, mens Karmindompap raslede ned på kun 3 individer.
Dobbeltbekkasin, Flyndersø 14/5-2015. Foto: Dennis Olsen

Juni

Meteorologisk aflysning af eventuelle forsommerhits. Dog indtraf 5/6 en dag, hvor observatørerne for første gang siden starten af april fik en hel trækdag bag Korshage. Lærkefalk fik hevet sig op til fortsat bundskrabende 15 for et forår, og årets eneste Aftenfalk zippede ud. I Hovvig lille arktisk rast med bl.a. forårssjældne Krumnæbbet Ryle, der 31/5 – 1/6 havde selskab af 1 Kærløber. Skestork var forbi 1/6. 15/6 trykkede vinden en Almindelig Skråpe forbi Korshage, og samme aften sivede en Sort Glente op til Hovvig sydfra.
Opmuntringen skulle findes blandt ynglefuglene. Følgende serie af arter med sandsynlig yngleforekomst/forsøg i 2015: Skovsneppe, Dobbeltbekkasin, Svaleklire, Natravn, Lille Flagspætte, Græshoppesanger, Rødtoppet Fuglekonge, Nøddekrige og Bomlærke. Alle særdeles fine lokale ynglefugle.
Skarvkolonien husede i år 998 par. Rørhøg har haft svært ved at bide sig fast, men 1 par med 4 1k i 2015.
Rødrygget Tornskade udbyggede til 12 par og har øget eksplosivt de sidste 2 år. Helt som ventet med dårligt udbytte i den insektfjendtlige sommer med kun 8 udfløjne 1k konstateret. Digesvale havde pludseligt rekoloniseret med nu 2 små kolonier, og en anden vigende art Atlingand optrådte langvarigt med op til 8 individer 7/6 i Hovvig.
Måneden sluttede i uændret skummel kulde. Måske basis for et par kæmperast af Svaleklire, der nåede 19/6 32 Hovvig og 26/6 41 Slettermosegård.
Svaleklire, Hovvig 15/6-2015. Foto: John Rieland

Juli og august

I juli et pænt træk af arktiske vadere i månedens slutning. Pomeransfugl overflyvende Hovvig 30/7 var månedens sjældneste fugl. Vandstanden var høj i Hovvig, så klirerne dominerede med gode tal. Småspoverne på de små hedepletter kom op på 15/7 16 Flyndersø og 25/7 18 Plantagekysten. Medio juli er det nu tradition, at 1k Sortstrubet Bynkefugl dukker op på Korshage. Det indtraf 17/7. 4 blev set i efteråret, alle skiftede til handragt.
Fra august Drosselrørsanger 23/8 1 Hovvig, Kærløber 19/8 1 SV Rørvig og Odinshane 21/8 1 1k + 25/8 -28/8 1 1k Hovvig.
Skovmår, Slettermose 20/7-15. Foto: Bo Valeur

September og oktober

Fra starten af september stod det helt klart, at der ikke eller næsten ikke kom 1k fra tundraen. Af vadere eller arktiske kjover. September blev usædvanlig død! Virkeligt tyndt med småfugle. Måske var det den dårlige ynglesæson i Skandinavien, der slog igennem med tidligt nedtræk af gamle fugle og en meget lille 1 k-generation. En hæderlig undtagelse var Vendehals (4 efterår), og Stenpikker overraskede med en pludselig dag med kæmpefald 19/9 125. I Rørvig går det hurtigt videre: 20/9 var der kun 1. I Hovvig fortsat utrolig koncentration af vandfugle. Som f.eks. Skeand 496.
I oktober genopstod ornitologien. Et større inflow af Hvidbrynet Løvsanger kom i år ad en nordligere bane med sigtekornet også på Rørvighalvøen: 1/10 – 3/10 1 Hovvig, 3/10 1 Rørvig Lyng og 7/10 1 Dybesø. 3 fund er rigtigt flot – især når der tidligere blot er 7 fund gennem alle år. Den megen østenvind i månedens første halvdel og et godt yngleår dannede basis for 3 1k Steppehøge på træk og en Traneflok på 118 7/10 lettende efter natterast i Hovvig.
Mod månedens slutning indtraf et markant vejrskift med vestlige vinde. Indtil da havde vi ikke set et lavtryksforløb med vinddrejning mod NV, men det indtraf 23/10, hvor havobservatørerne blev overrasket af et stortræk af Sodfarvet Skråpe: 28 passerede Korshage! Ud af ingen ting på havfronten. Det var vores 3. største træk nogensinde og årets største træktal for DK. Kattegat-loopen på toppen! Desværre løjede det for tidligt til, at de mere langsomme havfugle nåede frem.
Stor æstetik og sjælden rovfugl 28/10 med Kongeørn 1 2k SV ind over Hovvig. En observation, der reparerede en del på et tyndt rovfugleår.
Et par mere tilfældige fund var en 1k Middelhavsmåge 4/10 ved Korshage og en ultrasen Plettet Rørvagtel 16/10 i Hovvig.
Kongeørn, Hovvig 28/10-15. Foto: Dennis Olsen

November og december

Året blæste ud i en mild vestenvindsstrømning. Et par kulinger tilførte noget dynamik. Herunder det bedste træk af alkefugle i flere år, hvor i alt 9 Søkonger og 1 Lunde deltog. En absolut usædvanlig observation var 9/11 Mellemkjove 2 ad fra Korshage med ufældede køllehaler. En god dag for Ride 1/12 882 og 12/12 sås Lysbuget Knortegås 6 ved Korshage – hvis vi endelig ser denne race, er det om vinteren. Derimod måtte det konstateres, at året ikke havde budt på Thorshane efter en ubrudt observationsrække på 10 år.
Tilgangen af typiske invasionsarter var på et lavpunkt. Nogle næsten helt væk (som Stor Korsnæb).
De sidste af efterårets mange Store Tornskader (22) passerede igennem, men ingen blev ind i vinteren.
4/12 kom så endelig et ægte vinterhit fra den spektakulære ende i form af en Kongeederfugl ad han rastende ud for Korshage. Den flotte and blev fotodokumenteret.
Året sluttede med et besøg på en ornitolog-matrikel af en af årets arter med positiv markør: En Rødtoppet Fuglekonge.
Stor Tornskade, Korshage 19/11-15. Foto: John Rieland

Bidragsydere 2015

Lasse Braae

Nedennævnte 93 personer har bidraget med materiale i år:

Peter Alberg Nielsen (PNI), Helle Andersen (HAN), Lars Andersen (LAN), Ove E. Andersen (OEA), Stefan Andersen (STA), Tim Andersen (TA), Sen Asbirk (SAS), Karin Bach (KBA), Jørgen Bech (JB), Eilif Bendtsen (ESB), Klaus Berggreen (KBe), Rolf Bisgaard (RBI), Klaus Bjerre (KB), Dan Blohm (DBO), Carl Bohn (CB), Gerd Bonnesen (GBO), Ingvar Brandhøj Christensen (IBK), Kristian Bruus-Jensen (KBR), Lasse Braae (LB), Karsten Busk Larsen (KBL), Per Bækgaard (PEB), Vilhelm Dalgaard (VDA), Frank Desting (FDE), Jørn Dyhberg Larsen (JØL), Jens Ekelund (NE), Jakob Engelhard (JAE), Knud N. Flensted (KNF), Carsten Fog (CFO), Leif Frederiksen (LFR), Tony Allan Frederiksen (TAF), Christian Gade (CG), Christian Glahder (CMG), Palle Graubæk (PG), Lars Gravers Nielsen (LGN), Poul Hansen (PHA), Bodil Hesselbo (BH), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Per Huniche Jensen (PHJ), Steen Højmark Jensen (SHJ), Orla Jakobsen (OJA), Kristian Birchvald Jensen (KBJ), Svend Erik Jessen (SEJ). Mogens Johansson (MJO), Carsten Jørgensen (CJN), Jesper Jørgensen (JEJ), Torkil Werner Jørgensen (TWJ), Hanne Kapala (HKA), Jan Kiel (JKI), Stig Kjærgaard-Rasmussen (SKR), Micheal Køie Poulsen (MKP), Eigil Larsen (EL), Peter Ellegård Larsen (PEL), Stig Linander (SLI), Jens Lodal (JLO), Søren Lund (SL), Erik Mandrup Jacobsen (EJA), Jørgen Madsen (JM), Klaus Malling Olsen (KMO), Jørgen Munck (JMPJ), Anders Wiig Nielsen (AWN), Knud Nielsen (KEN), Kurt M. Nielsen (KMN), Claus Nordstrøm (CN), Dennis Olsen (DO), Tonny Papillon (TPA), Henrik Pedersen (HPE), Lars Frede Petersen (LAFP), Søren Peter Pinnerup (SPP), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Jan Lindgaard Rasmussen (JLR), Ken Rasmussen (KR), Jette Reeh (JER), John Rieland (JRI), Lars Rudfeld (LRU), Jørgen Scheel (JS), Uffe Seneca (US), Carsten Skou (CS), Michael Steen ((MNS), Knud-Erik Strange (KES), Helle Suadcani (HES), Ole Søgaard (OS), Henrik Toft (HTO), Niels Tønes Pedersen ((NTØP), Niels Henrik Valerius (NHV), Bo Valeur (BV), Thomas Vikstrøm ((TVI), Mogens Wedel-Heinen (MWH), Vagn Wendel Sørensen (VWS), Brian Wielsøe (BWI), Jes Wilhelmsen (JW), Anders Winding Mønsted (AWM) og Gunni Ærtebjerg (GÆ).

Materialet

Imponerende, men et faktum, fortsat fremgang i antallet rapporterede observationer. Årets resultat 41.652 er en fremgang på 5 % i forhold til 2014.

Det er yderst glædeligt, at vi har fået et par nye folk i ”Klub1000” – tak for det! SA, LB, JHC, EVR, JRI, JS og VWS har bidraget med over 1000 observationer. Bidraget fra disse syv personer udgør 36.511 observationer, dvs..87,7 % af det totale materiale (Bidraget fra Klub1000 var på 82,9% i 2014).

De 41.652 observationer omfatter i alt 1.201.019 individer (1.325.233 sidste år).

Ni personer (SA, JB, LB, CG, CMG, JHC, EVR, JS, BV) har bidraget med observationer af over 150 'arter' (inkluderer diverse sp. grupper) og yderligere to personer har registreret mellem 100 og 149 arter. Sidste år var tilsvarende tal 8 og 7, så der har desværre været et stort fald i den anden gruppe.

De hyppigst rapporterede arter i 2015 var:

Art RF obs Obs DK Rank DK RF i %
1 Grågås 795 32868 2 2,61
2 Knopsvane 715 25197 5 2,85
3 Ringdue 713 25217 4 2,83
4 Musvåge 693 36956 1 1,86
5 Gærdesmutte 668 19109 13 3,50
6 Toppet Skalle 658 8064 67 8,20
7 Allike 649 13074 35 4,96
8 Fiskehejre 633 23705 7 2,67
9 Gråkrage 613 24493 6 2,50
10 Gråand 599 27798 3 2,15
11 Svartbag 566 10034 48 5,64
12 Ederfugl 559 10172 46 5,50
13 Stær 556 17179 17 3,24
14 Vibe 548 19283 12 2,84
15 Gransanger 542 17758 16 3,05
16 Hvid Vipstjert 516 16418 20 3,14
17 Bogfinke 515 18689 14 2,76
18 Gulspurv 508 13135 34 3,87
19 Skarv 504 21788 9 2,31
20 Sortand 501 5858 85 8,55

Generelle oplysninger

Artslisten

Se samlet artsliste...

I henhold til AERC standard og den officielle danske fugleliste inddeles de trufne fuglearter i de enkelte lande, herunder Danmark, i 5 kategorier (se DOF's danske fugleliste). Denne standard er fulgt i RF siden 2000.

Samtlige registrerede fuglearter i Rørvig-området fordeler sig således:
A-arter 303, B-arter 0 og C-arter 5.
I alt (marts 2016): 308 spontant forekommende arter.

I kategorien D er truffet 2 og i kategorien E er truffet 9 arter.

Systematikken følger Voous (1977).

Parentestal

For mere fåtallige arter, er der i rapporterne anført tre tal i parentes efter det latinske artsnavn.

Det første tal angiver antal fugle set til og med 1972 (d.v.s. iagttagelser fra før Rørvigrapportens tid). Det andet tal dækker perioden 1973 - til og med foregående år, og det tredje tal angiver antal fugle i det aktuelle år.

For SU-arter og andre lokalt sjældne arter er der fra og med 2017-rapporten både angivet antal fund og antal individer adskilt af en skråstreg.
Se yderligere forklaring her.

For de rovfugle, der raster regelmæssigt i området (f.eks. Hvepsevåge, Rød Glente, Havørn, Duehøg, Fjeldvåge, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk) angiver parentesen antallet af trækkende fugle henholdsvis forår /efterår i perioden fra fuglestationens start til og med sidste år.

Her skal det tilføjes, at hvis man sammenligner med tidligere års parentestal, skal man være opmærksom på, at der nu og da indsendes ældre data til redaktionen, hvorved de „ældre“ parentestal bliver reguleret.

Observationstabeller

Ændring marts 2015: Øverst på de relevante sider er der nu mulighed for at vise eller skjule observationstabellerne.

Efter hver artstekst er der fra og med år 2013 indsat en tabel der viser fordelingen af årets rapporterede observationer. Se yderligere forklaring her.

Tabellerne skal tolkes med forsigtighed. Hvis f.eks. N=5 i marts måned, betyder det blot at der er 5 forskellige observationer, men det kan godt være at det hver gang er den samme fugl som rapporteres.

Kvalitetssikring

Redaktionen har tilknyttet en kvalitetsfunktion med den opgave at overvåge, at rapportens observationer har et tilstrækkeligt niveau af dokumentation.

Vi følger DOFs retningslinjer. I tvivlstilfælde overlader vi i videst mulige omfang afgørelsen til DOFs institutioner (SU og DKU). Følgende grupper:

SU-arter der er røde på DOF-basen.
Listen over SU-arter og status for indsendte iagttagelser fremgår af siden Status på SU-sager. I rapporten medtages kun iagttagelser der er godkendt af SU. Observationer, der er til vurdering, eller som er forkastet af SU, nævnes ikke.

Subarter der er grønne på DOF-basen.
Her følges retningslinjer fra DKU (DOF-basens Kvalitetsudvalg). Den generelle regel er, at iagttagelser skal dokumenteres i notesfeltet og/eller vedhæftes foto eller lydfil. Den seneste revision af subarter er fra marts 2018, hvor artsantallet blev udvidet.

Fænologisk afvigende observationer er blå på DOF-basen. Disse observationer kan ligeledes kræves dokumenteret.

Redaktionen kan i øvrigt tage et hvilket som helst fund op. Det kan være en meget fåtallig art eller en afvigelse fra normal forekomst i tid eller antal. Det gælder også lokale sjældenheder (eks.Korttået Træløber).

Redaktionen tilstræber, at der er overensstemmelse mellem DOFbasen og observationerne i RFbasen og rapporterne. I enkelte tilfælde er det dog ikke muligt.

Forkortelser

trk = trækkende
tf = trækforsøgende
ovf = overflyvende
ad = adult (gammel/udvokset)
imm = immature
juv = juvenil (1. fjerdragt)
1k, 2k, … = kalenderår
pull = pullus (dununge)
sdr / vdr = sommer-/vinterdragt
syng = syngende fugl – eller rettere lydmarkeret territorial adfærd, f.eks. spillende vadefugle, trommede spætter e.t.c.

Understøttende materiale

I de senere år har vi udarbejdet en række tabeller, der understøtter teksten i selve rapporten. For trækket kan man i træktabellerne finde dagstotaler for alle arter både for- og efterår. Du finder træktabellerne i menuen til venstre.

Under ”Øvrige Tabeller” kan du bl.a. også finde oplysninger om makstal for rastende fugle i Hovvig – kun arter tilknyttet de typiske biotoper er medtaget, herunder arter, der bruger området som overnatningssted.

Bidragsydere

Der er udarbejdet en samlet oversigt over, hvem der har bidraget til rapporten igennem årene:
* Bidragsyder statistik 1973 - 2015
* Bidragsydere igennem årene - bemærkninger

Forfattere

Oversigt over hvem der der har skrevet de forskellige afsnit:
* Forfattere igennem årene - 1973 - 2017

rapp/2015/ind.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1