Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:vad

Rapport 2015

Vadefugle

af Jørgen Bech


2015:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
14/2 2 Korshage må være ankomst, altså ingen vinterfund. Rykkede ind de næste uger.
Forårstræk lille og med rodet mønster (24/2 – 23/4 16 i alt).
Ynglefund: De 2 par indfandt sig på stråtagene ved Korshage og Flyndersø. Rugning indledt ultimo april, begge klækkede, og det ene par præsenterede i hvert fald 2 store pull 2/7. 29/5 1 par med 2 pull Ringholm (alle EVR). Rørvig Bugt, Nakke Kær og Hovvig havde par med usikkert udbytte.
Rigtigt pænt efterårstræk 12/7 – 27/8 i alt 257 med juli 70 og august 185. Markant top 1/8 71 V Korshage og 2/8 44 V Korshage. Også 16/8 35 V Flyndersø. Det egentlige træk sluttede 27/8, herefter et par sene løse fugle 23/10 1 V og årets sidste 7/12 1 V begge Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 8 70 145 1 1 233
Total 29 87 105 117 84 164 212 11 2 1 812
MaxRst 3 9 6 8 6 13 40 2 1 40
Nobs 17 36 52 57 42 50 18 7 2 1 282
Ndag 11 24 27 28 22 26 14 7 2 1 162
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..23 07

2015:  Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 2/6, 0/(2))
26/4 – 29/4 2 (et par) Hovvig (JB m.fl).
Samme par blev endvidere set og fotograferet i Nygård Sø 30/4 (VWS).
26/4 stod 2 Stylteløbere lidt nord for fugletårnet i Hovvig. Det var tydeligvis 1 par med den lidt større, dominerende han i silkesort, samt en mere brunsort tonet hun. Rykkede hurtigt op til en ganske utilnærmelig position i den nordlige del af Hovvig, men blev set hver dag frem til 29/4 med sidste observation 15:45. Dagen efter 30/4 genfundet på sidste års ynglelokalitet Nygård Sø. Herefter forsvandt parret.
Regnes for gengangere fra 2014. Ankom 3 uger tidligere end sidste år og til lokaliteter, der slet ikke bød på fjordårets forhold. Høj vandstand i Hovvig og koldt, sent forår. Sidste års Stylte-designede Nygård Sø var i mellemtiden blevet til en vandfyldt borgsø med oversvømmelse af de tidligere yngleøer. Ikke mærkeligt de skred igen. Men interessant at de vendte tilbage efter den store succes sidste år med et ophold fra 18/5 – 1/9 og produktionen af de 3 fine 1k.
Fundet er godkendt af SU som formodede gengangere fra 2014. Arten udgår fra 2016 fra SU listen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 8
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 26..29

2015:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 910, 3)
10/5 – 3/6 2 Hovvig, men kun 4 observationsdage. Siden 14/6 – 20/6 2, 27/6 3 og 6/7 1 Hovvig.
De må rode rundt lokalt inklusive Nykøbing Bugt. Det kunne endda være de samme 2, der spøgte 12/6 2 rast Flyndersø. Måske blot 3 individer bag alle observationerne. Der er langt til nærmeste yngleplads.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 13 1 20
MaxRst 2 3 1 3
Nobs 3 6 1 10
Ndag 3 6 1 10
Fænologi 10.. …. ..06

2015:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 331, 21)
Ankomst 25/4 1 tf Korshage fulgt af 11/5 1 Ø Nørrevang. Det er kun 2 på forårstræk. Årets sidste og 3. trækfugl var 12/6 1 V Korshage.
Koldt og højvandet. Ikke befordrende for ynglende Lille Præstekrave. 8/5 2 og 12/5 1 Flyndersø. Resten fra Hovvig: 30/4 1, 8/5 1, 4/6 – 16/6 1, 29/6 5 ned til rast nordfra samt 30/6 1 fra Ringholm. I juli 8/7 1 ad og 17/7 2 1k + 22/7 – 29/7 1 1k. Givet fugle udefra. I løbet af august i hvert fald i alt 1 ad og 4 1k frem til sidste 25/8 1 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 5 10 7 16 40
MaxRst 1 2 5 2 4 5
Nobs 2 4 6 6 10 28
Ndag 2 3 6 6 10 27
Fænologi 25.. …. …. …. ..25

2015:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
23/1 – 12/2 1 Skansehage i vinteren.
Fra 18/2 (2 Korshage, 1 Rørvig Bugt) begyndte arten at rykke ind.
9 registreret som forårstræk 9/3 – 11/4, de 8 mod Ø Korshage. Egentlige langtrækkere er nogle højarktiske på vej op på rast i Hovvig: 31/5 7, 1/6 16 og 7/6 9.
Ynglefugle meldt fra Flyndersø (2 par), Korshage (1 par), Plantagekysten ( 1 par), Skansehage (1 - 2 par) samt et fint fund fra Nakke Hage 14/5 1 par med 2 pull.
Efterårstræk i alt 27 fugle især juli (16) 20/6 – 8/9 fra Korshage, Skansehage og Hovvig.
4/8 24 rast Hovvig årets højeste tal og 3/9 12 rast Hovvig sidste flok. Resten af året kun 5 fugle, den sidste ind i vinteren 21/11 – 15/12 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 1 16 9 1 36
Total 3 8 67 33 48 98 128 156 17 2 1 3 564
MaxRst 1 2 9 3 7 16 12 24 12 1 1 1 24
Nobs 3 7 33 19 20 32 38 31 4 2 1 3 193
Ndag 3 6 25 15 16 21 25 22 4 2 1 3 143
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2015:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 21/23, 1/1)
30/7 1 ovf Hovvig (JS). Kald fra overflyvende (nok trækkende) fugl hørt flere gange. Fuglen blev ikke set. Kaldet beskrevet og opfattet som meget karakteristisk. Fundet identisk med kaldet på mobiltelefonens bibliotek.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2015:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Ingen vinter – første 7/3 1 Ø Korshage. 7/3 – 25/4 51 i alt noteret på forårstræk med variabel trækretning. Rastflokke små i foråret og toppede 16/3 50 Hovvig og 22/4 80 Slettermosegård.
En enkelt afhægtet fugl 6/6 – 7/6 Korshage – arten i øvrigt væk fra 26/4 frem til 17/7 2 Hovvig.
Efterårstræk 22/7 – 25/12 581 med langt flest fra november (410). En hel del tal fra Hovvig er konverteret fra træk til overflyvende. De hyppige fourageringsbevægelser fra Hovvig til især Ringholm om efteråret bør ikke rubriceres som træk.
Rasttallene byggede op i løbet af efteråret jævnfør månedsmax. fra Hovvig: 31/8 180, 11/9 450, 24/10 2000 og 20/11 2500. En del til sidst i december, således 26/12 200 ovf Hovvig. Fra Flyndersø bl.a.: 14/9 96, 19/10 69 og 31/10 152.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 20 9 35 12 52 410 62 631
Total 81 100 3 19 1454 2885 11376 16199 263 32380
MaxRst 50 80 1 3 180 450 2000 2500 200 2500
Nobs 5 6 3 10 38 46 45 45 6 204
Ndag 4 6 2 7 27 26 27 24 5 128
Fænologi 07.. ..25 06.. …. …. …. …. …. ..26

2015:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Vinterfund: 19/1 1 ved Skærby Plantage lettet fra kysten. Ellers skal vi som vanligt frem til 2. halvår. 7/7 1 rastende Hovvig var første. Utroligt få på rast – kun op til 23/7 – 27/7 4 Korshage og 18/8 4 Skansehage.
I alt 64 på træk 8/7 – 22/10 fordelt juli 46, august 8, september 4 og oktober 6. Toppen var ultimo juli med 26/7 9 V Korshage og især 31/7 23 V Korshage.
Året således domineret af adulte fugle. Sløj ynglesæson på tundraen!

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 8 4 58
Total 1 71 14 4 6 96
MaxRst 1 4 4 6 6
Nobs 1 24 9 2 1 37
Ndag 1 16 8 2 1 28
Fænologi 19 07.. …. …. ..22

2015:  Vibe  Vanellus vanellus  
18/1 1 Hovvig må være en vintervibe. Indryk fra 13/2 2 Hovvig der var steget til 23/2 75. I marts max 12/3 52 Hovvig. Forårstræk 149 i alt, helt domineret af marts (131). Trækretninger varierer – bedste østgående dage var 17/3 24 Ø og 25/3 13 Ø Korshage.
Ynglefugle: I Hovvig ca. 10 par og en dårlig sæson med få unger (PG oplyst). 29/5 5 par med pull Ringholm. Fra Flyndersø vurderet 5 par og 2 par set med pull medio maj. 2 par aktive på marker ved nærliggende Nørrevang i april. Ellers syntes der ikke at være Viber tilbage i landbruget.
Rastflokkene i Hovvig byggede op fra juni. Månedernes højeste antal: 27/6 250, 5/7 260, 13/8 og 31/8 550, 6/9 430, 11/10 600, 15/11 209 og 15/12 78. 28/12 endnu 53 i Hovvig. Flest uden for Hovvig var 31/7 116 Flyndersø og 4/9 130 Slettermosegård.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 131 9 6 1 17 42 12 13 45 279
Total 1 255 671 203 342 1714 2472 5815 5287 3132 1360 288 21540
MaxRst 1 75 52 16 20 250 260 550 430 350 209 78 550
Nobs 1 16 64 50 53 45 42 33 38 34 23 12 411
Ndag 1 11 29 22 26 25 26 28 25 26 21 10 250
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
En vinterfugl 7/3 1, der rundede spidsen af Korshage mod sydøst. Arten dukkede op igen 21/7.
Trækket 22/7 – 8/11 i alt 44 var markant under gennemsnit. Adulte fugle klarede sig nogenlunde med 18 i juli og 12 august, vestgående set fra Korshage, Skansehage og Rørvig Bugt. 4/9 2 V Korshage, men så gik det helt i stå indtil nogle sene fugle 25/10 11 V og 8/11 1 V Korshage.
Rasttallene fra Hovvig helt parallelt hermed: 22/7 11 og 23/7 – 24/7 17. Siden 1 – 5 indtil 5/8. Der kom kun yderligere 5/9 1 og 19/9 1. Tilsvarende Skansehage og Korshage i alt 11 + 9 rastende i juli og senere blot 2/9 1 og 7/9 1 rast Korshage.
Året således domineret af adulte fugle og få 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 18 12 2 11 1 45
Total 1 104 16 7 11 1 140
MaxRst 17 2 2 17
Nobs 1 24 6 5 1 1 38
Ndag 1 11 6 5 1 1 25
Fænologi 07 21.. …. …. …. ..08

2015:  Sandløber  Calidris alba  
Fik stemplet ind med lille vinterflok 28/2 – 3/3 6 rast Korshage – Flyndersø.
Retur 16/7 2 rast Skansehage. Herefter op til 26/7 7 rast Skansehage og 15 trækkende alle adulte fra juli. 1/8 2 ad rast Korshage. Gik så helt i stå: Blot 1 fugl ultimo august, 2 i september, 0 i oktober, 1 i november og til sidst 1/12 2 rast Korshage blandt Alm. Ryler. Altså en mindre, ret normal passage af gamle fugle og siden en næsten helt manglende tilgang af 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 15 21
Total 6 6 25 3 2 1 2 45
MaxRst 6 7 2 2 1 2 7
Nobs 1 1 9 2 1 1 1 16
Ndag 1 1 7 2 1 1 1 14
Fænologi 28.. ..03 16.. …. ..07 29.. ..01

2015:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1246, 6)
8 observationsdage i perioden 12/7 – 4/8 fra Hovvig af adulte fugle i sommerdragt. Vurderes til i alt 5 fugle: 12/7 1, 16/7 – 18/7 op til 2, 23/7 1, 31/7 – 4/8 op til 2. Endelig 29/8 1 rast/S Hovvig.
Faktisk ganske pæn tilstedeværelse for et år med relativ høj vandstand i Hovvig, 1k-krise på tundraen og artens tendens til generel nedgang.
En iagttagelse af Temmincks/Dværgryle 11/9 1 ovf Hovvig kunne være en 1k Dværgryle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 5 11
MaxRst 2 2 2
Nobs 5 4 9
Ndag 5 4 9
Fænologi 12.. ..29

2015:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 386, 20)
Første 12/5 1 rastende, siden V Korshage. Eneste på træk og eneste uden for Hovvig.
Et moderat forår: 19/5 – 31/5 nok 9 individer Hovvig, flest 25/5 4 og i alt 6 observationsdage.
I efteråret 21/7 – 15/8 nok 10 individer på 8 observationsdage, flest 14/8 4. 3 af disse sås stadig 15/8, der var årets sidste.
2 iagttagelser af Temmincks/Dværgryle 26/5 4 og 30/5 2 Hovvig var givet Temmmincksryler, der i hvert fald til dels er inkluderet i ovenstående.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 13 3 11 27
MaxRst 4 2 4 4
Nobs 7 2 6 15
Ndag 7 2 6 15
Fænologi 12..31 21.. ..15

2015:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1773, 38)
En af de virkeligt sjældne forårsfugle: 1/6 – 8/6 1 sdr rast Hovvig (JB m.fl.). Var i selskab med Stor Præstekrave (og Kærløber!) som del af et lille, fint arktisk selskab.
Dukkede op på retur 5/7 8 ad rast Hovvig og blev set regelmæssigt resten af juli, flest 27/7 13 ad rast.
10/7 4 V og 31/7 1 V Korshage er årets 5 trækfugle. Fortsatte første uge af august med op til 5/8 6 ad rast Hovvig og årets sidste allerede 7/8 2 ad odr rast Hovvig.
Ikke én eneste 1k i 2015! Nedtur på tundraen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 4 76 14 94
MaxRst 1 13 6 13
Nobs 4 20 4 28
Ndag 4 18 4 26
Fænologi 01.. …. ..07

2015:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 243, 4)
4 på et år og Sortgrå Ryle på 4 dage.
12/4 1 V Korshage. Og 2. halvår: 5/12 – 6/12 1 og 7/12 3 rastende Korshage.
De sidste 5 år: 2011 46 fugle og 41 observationsdage. Det store år – om end måske med lidt overvurderet totalt antal. Næste isvinter 2012 skuffede så lidt: 9 fugle. 2013: 10 fugle. 2014: 9 fugle. Og altså 2015: 4 fugle.
2 faktorer – isvintre og NV-tryk fra vinden i oktober/november – er det vi regner for befordrende for denne art. Jævnfør forbindelsen til den svenske vestkyst (ringmærkning). Synes i år dokumenteret med negativt fortegn. Der strømmer ellers et stigende antal til overvintring i Storebæltsregionen med udbuddet af nyanlagte stenrev og høfder på Sprogø og forladte, forfaldne moler i færgehavnene. Men vi skal åbenbart stadig have banket dem ind med vinden.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 5 6
MaxRst 3 3
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 12 05..07

2015:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle ved Skansehage op til 4/1 75 og Korshage op til 25/1 65.
Forårstræk hele 227 (gennemsnit 34) især i marts (194). Helt domineret af vesttrækkende fugle (evt. efter rast) fra Korshage, hvor der kan være en del også ret lokale bevægelser i forbindelse med fouragering og forstyrrelser, men de fleste bevæger sig dog også væk i marts. Efter 25/3, hvor en flok på 60 blev noteret trækkende vest fra Nørrevang, er alle obs pludseligt under 10. I Hovvig dukkede den først op 26/5 2 rast, der sammen med 8/6 1 rast må repræsentere nogle arktiske fugle.
Tilbage igen 22/6 7 rast Hovvig, hvor arten toppede medio/ultimo juli med op til 30/7 60 rast. Forventeligt niveau når vandstanden ikke er lav. I samme periode 23/7 44 Korshage og 26/7 80 Skansehage. Faldt siden kraftigt i anfald og kom først op igen sent efterår/vinter indledt 8/11 med 30 V + 26 rast Korshage. Største rast her 7/12 200.
Efterårstræk i alt 757 fugle afspejler rasttallene. Større adulttræk i juli (494) med 26/7 180 rast/V Flyndersø som største dag. Herefter meget små tal (inklusive nærmest ingen i oktober) frem til november (83) og december (140).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 194 17 2 1 494 22 12 5 83 140 984
Total 218 73 236 23 5 25 1564 214 70 9 155 611 3203
MaxRst 75 22 25 6 2 7 80 44 13 2 45 200 200
Nobs 5 5 9 4 3 12 64 29 22 4 8 16 181
Ndag 4 4 8 4 3 8 27 23 17 4 5 12 119
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 20/23, 1/1 2/2)
31/5 – 1/6 1 sdr rastende Hovvig – vores første forårs-Kærløber!
Opdaget 31/5 af HVR og 1/6 set af JB, EVR og JS. Fuglen rastede med nogle Store Præstekraver på små mudderbanker på lidt udfordrende afstand, men sås ganske fint især om aftenen, hvor der ikke var solflimmer.
Også en efterårsfugl: 19/8 1 SØ Rørvig By (PEL) set trække forbi, og det særprægede kald blev hørt.

30-11-2023 LB Rettelse: Årstotal 2/2.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01 19

2015:  Brushane  Philomachus pugnax  
Ret få fugle. Tilbagegangsart.
Ankom 26/4 1 Hovvig. Vanligt lille antal forårsfugle, højest 1/5 7 og sidste 19/5 1 Hovvig.
Retur 13/6 2 Hovvig, mindre top ultimo juli 27/6 19 rast Hovvig – i samme periode også 28/6 4 Slettermosegård. I juli under 10 i Hovvig. Antallet steg i august især ultimo med 24/8 27 og 31/8 19, 3/9 endnu 13, herefter få fugle med de sidste 10/10 1 og 12/11 1 alle fra Hovvig.
Fylder ikke meget på træk – 7 individer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 2 7
Total 8 16 54 54 156 57 2 1 348
MaxRst 5 7 19 9 27 13 1 1 27
Nobs 3 6 10 18 24 13 2 1 77
Ndag 3 6 8 17 24 13 2 1 74
Fænologi 26.. …. …. …. …. …. …. ..12

2015:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 257, 19)
Superlokaliteten Flyndersø markerede sig atter i år – mest bemærkelsesværdigt med et højt forårstal. Lokaliteten undersøges kun systematisk få gange om året og målrettet relevante perioder og vejrsituationer. Hermed søges forstyrrelsen fra tramperiet begrænset.
Ikke seriøs frost endnu i starten af januar, så den var der: 1/1 1 (JB), 3/1 1 (EVR) og 4/1 2 (CMG).
Forsvandt givet siden med frost – i hvert fald 2/3 0. Men herefter en fuldtræffer: 23/3 8 (CG). Et virkeligt højt rasttal for foråret, der lige ramte optrækket. Lokal forårsrekord og næststørste forårstal i 2015 for hele landet – kun slået af 11 ved Køge Sydstrand to dage senere.
Efterårets Flyndersø-tramp: 4/11 4 (CG) og 21/11 5 (JB, CG).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 8 9 21
MaxRst 2 8 5 8
Nobs 3 1 2 6
Ndag 3 1 2 6
Fænologi 01..04 23 04..21

2015:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Også her er Flyndersø i fokus med det eneste ynglepar og det højeste rasttal.
Januar åbnede mildt med 1/1 6 rast Flyndersø, siden mere småt med 5/2 1 Hovvig.
Rykkede ind i marts med 2/3 13 Flyndersø og kulminerede ultimo marts med 23/3 16 Flyndersø + 12 Søndervang og 27/3 15 Hovvig. Herefter er tallene små.
Ynglede igen med 1 par i Flyndersø, fra 24/4 spillende han og advarende fugle. Ingen ynglefugle i Hovvig - spil ikke hørt og fraværende 2/5 – 1/7.
Det lange efterår kom for alvor i gang i Hovvig 28/7 23, 2/8 24 og 4/8 24. Siden var der længere mellem de store tal. Blandt andet 19/9 17, 11/10 25 og 26/10 23 viste dog, at der var temmelig mange fugle, men man ser kun en fraktion i forbindelse med åben fouragering og især opflyvninger. Fra Flyndersø 2 systematiske tramp: 4/11 34 og 21/11 22.
Året sluttede mildt og der var bekkasiner til sidste dag 31/12 2 Nakke Kær.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 11
Total 6 1 68 20 6 2 51 151 66 160 104 11 646
MaxRst 6 1 16 3 1 1 23 24 17 25 34 5 34
Nobs 1 1 9 10 6 2 13 21 15 29 15 5 127
Ndag 1 1 8 8 6 2 13 21 12 24 14 5 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 399, 17)
I de senere år blevet en langt mere fyrig art med ynglefuglenes indtog – det fortsatte i 2015.
Forårsrastende 20/2 – 5/4 i alt 9 fugle fra flere lokaliteter. De tidligste kan meget vel have overvintret.
Spillende fugle opdages igen ret sent. Hannerne hævder oftest territorium fra marts.
Første er 24/5 1 spillende han Hovvig over nordvestlige sumpskov og retur over Ringholm Skov.
9/6 1 over Højsandet, 19/6 2 spillende Rørvig Lyng og fra samme aften 1 - 2 fugle spillende over Plantagen. Disse fugle meldes regelmæssigt frem til 30/6. 2/7 var der 1 over Nørrevang.
Spillende hanner flyver over store territorier i yngletiden og krydser jævnligt hinanden. Helt sikkert er det dog, at den har fået fat som ynglefugl med adskillige hanner. Der kunne være 4 involveret.
Fra efteråret kom der 16/10 1 Rørvig Lyng, 31/10 1 Slettermosegård og 12/11 2 flyvende i skumringen Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 6 1 1 14 1 2 2 29
MaxRst 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 2 5 1 1 12 1 2 1 25
Ndag 2 5 1 1 7 1 2 1 20
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..03 16.. ..12

2015:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 98, 1)
29/4 1 rastende Hovvig (CMG).
Den er jo sjælden lokalt og ret typisk, at den redder året med en enkelt forårsobservation.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2015:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Artens 2015 overstået på et par ugers passage af adulte fugle og helt domineret af trækket.
I alt 373 trak vest primært set fra Korshage, heraf de 356 fra 21/7 – 31/7 med 28/7 73 V Korshage som den bedste dag. Fint adulttræk, men kun 20 fugle nede på rast i samme periode. 3/8 var det slut! Ingen 1k dukkede op – så arten var med i årets nedtur på tundraen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 365 8 373
Total 385 8 393
MaxRst 3 3
Nobs 31 1 32
Ndag 13 1 14
Fænologi 10.. ..03

2015:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstrækket: 8 Ø Korshage 25/4 – 10/5. 10 fugle rastende: 29/4 5 Korshage, 4/5 3 Flyndersø, 6/5 1 og 10/5 – 12/5 1 Korshage. Arten er virkeligt gået tilbage og præsterer ikke store forår længere.
Fraset en ultra tidlig 5/6 1 SV Korshage tilbage fra 22/6. Efterårstræk i alt 30, flest (18) fra juli
De rastende fugle fra kystens små heder er altid et højdepunkt i juli, hvor der var nogle pæne dage: Flyndersø 4/7 11 (heraf 1 leucistisk Småspove), 7/7 – 8/7 13 og 15/7 16. Plantagekysten 21/7 – 23/7 10 og 25/7 18. Sidste var 7/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 2 17 9 36
Total 9 10 9 253 33 1 315
MaxRst 5 3 3 18 6 1 18
Nobs 3 7 5 45 15 1 76
Ndag 3 5 5 27 12 1 53
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..07

2015:  Storspove  Numenius arquata  
Den skal ses på trækket. Arten raster næsten ikke på Rørvighalvøen.
Forårstræk beskedne 26 – de 24 i april og 25/4 14 Ø Korshage som bedste.
Efterårstræk 159, domineret af juni (118) med bedste dage 19/6 28 SV Hovvig, 22/6 22 SV Rørvig By + Hovvig og 28/6 44 V Flyndersø. Begge træk varierer meget – især afhængig af om en af stordagene (især midt i april) rammer rigtigt (rekorden er 1150!).
Meget mere end 20 fugle kan ikke findes i hele årets rast, der ikke nåede over 4/9 5 rast Slettermosegård. Sidste fugl var 23/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 24 104 9 12 1 3 3 158
Total 3 25 121 17 35 12 5 4 222
MaxRst 1 1 14 2 12 5 1 1 14
Nobs 3 11 11 13 11 7 4 2 62
Ndag 3 8 8 12 10 4 4 2 51
Fænologi 07.. ..25 18.. …. …. …. …. ..23

2015:  Sortklire  Tringa erythropus  
Ankom 19/4 1 Hovvig fulgt af i alt 4 fugle til 3/5 repræsenterende det korte, hidsige optræk. Enkelte fugle medio maj nok forsinket optræk. Nedtræk af første gamle fugle (hunner) fra 6/6 1 og fra 8/6 6 Hovvig har arten næsten konstant ophold i Hovvigs klirehabitater frem til november. I alt 106 observationsdage i Hovvig! Markante toppe var 14/6 13, og igen 20/6 23 og 27/6 13 med gamle fugle, herefter mere afdæmpet frem til ultimo august, hvor 1k kommer ind: 21/8 22, 23/8 24, 26/8 26 (årsmax) og 27/8 20. Gode rast ofte 10 -12 frem til 4/9, herefter 2 – 8. 11/11 5 og den sidste 20/11 1 1k.
Er ret tilfældig på dagtræk, 0 forår og 3 efterår i 2015.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 11 97 59 229 38 57 20 512
MaxRst 1 3 13 6 26 12 8 5 26
Nobs 1 6 22 19 27 9 15 12 111
Ndag 1 6 19 18 26 9 15 12 106
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. ..20

2015:  Rødben  Tringa totanus  
Vinter 2 fugle: 3/1 – 27/2 1 Rørvig Bugt og 9/2 – 12/2 1 Slettermosegård.
Forårstræk 27/3 – 9/5 18 Ø Korshage. Dukkede op i Hovvig 4/4 1, steget til 8/4 6. Herefter er ynglefuglene på plads, vurderet 3 – 4 par i år med dårlig ungesucces. 1 par ynglede i Flyndersø. Også mulige par Ringholm, Slettermosegård og Søndervang.
Efterårstræk i alt 27 med 23/7 12 V Korshage som bedste dag. Modsat de andre klirer ikke tiltrukket af Hovvig, der max. når 23/7 12 = ynglepopulationen. Lidt trækrast 28/6 11 Korshage og 10 Nakke Hage. 3 tilbage ultimo december: 21/12 2 Hovvig og 25/12 1 Søndervang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 5 1 20 2 1 1 42
Total 4 10 7 68 99 139 107 40 2 3 9 6 494
MaxRst 1 1 2 6 7 11 12 8 1 2 3 2 12
Nobs 4 10 6 44 43 34 34 16 2 2 5 5 205
Ndag 4 9 6 21 25 24 24 14 1 2 5 5 140
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2015:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankom 22/4 1 Hovvig. Herefter er arten stort set kontinuerligt tilstede i Hovvig (lille hul i 2. halvdel af september) helt frem til midt i november. I alt hele 162 observationsdage i Hovvig i 2015 – her er der klirer og klire-tællere!
I Hovvig vanlige få fugle under optrækket, flest 26/4 6. Enkelte fugle hele sommeren. Fra 27/6 6 gang i nedtrækket. To markante bølger i juli: 5/7 16 og 7/7 28 samt igen 16/7 27, 17/7 35, 19/7 48 (årets maks) og 22/7 29 og 16 – 18 resten af måneden. I august op til 13 fugle, efter 28/8 fald til 1 – 4 frem til sidste 12/11 2.
Kun små rast uden for Hovvig. Slettermosegård 3 flere dage, Rørvig Bugt 4 2/9 – 11/9.
Lille træk: Forår 25/4 – 23/5 5 Ø Korshage og omegn, efterår 11 SV flere lokaliteter 22/6 – 2/8.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 2 5 15
Total 16 28 56 410 163 25 33 14 745
MaxRst 6 3 7 48 13 4 7 3 48
Nobs 8 21 20 37 41 14 18 7 166
Ndag 6 17 16 28 30 12 18 7 134
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..12

2015:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Efter et normalt forårstræk kom den tilbage i historiske kæmperast i 2. halvdel af juni. Da der også var indicier på et ynglefund fik arten virkeligt markeret sig i 2015.
Forårstræk i alt 33 fordelt marts 2, april 30 og maj 1. Ankom tidlige 17/3 1 Ø Korshage og endnu én i marts 25/3 1 Ø Korshage. Klassisk træk kulmination ind i april med stordagene 10/4 8 Ø og 11/4 13 Ø Korshage. Mens Svaleklirerne piskede ud fra Korshage kom rasterne sent i gang. 10/4 2 Hovvig og generelt få fugle.
Sandsynligt ynglefund fra Ringholm Skov. 26/5 1 spillende (OJA) og igen 11/6 1 Hovvig (EVR) af en fugl, der kom ud til rast fra Ringholm Skov og returnerede uroligt kaldende til skoven.
Primo juni begyndte de at komme tilbage, men siden gik det helt amok med følgende serie: 19/6 32 rast Hovvig (PG), 26/6 41 rast Slettermosegård (EVR) fulgt af 28/6 28 rast Slettermosegård (JR).
Kæmpe tal – de største i landet, de 41 er vistnok all-time rekord for juni (adulte Svaleklirer). De høje antal er bekræftet af observatørerne. Den ustabile vejrsituation og Rørvigs strategiske position for ankommende fugle kan være en del af forklaringen. Også at habitaterne er virkeligt gode for arten, og at det kvægløse Sjælland givet har mere komprimeret rast end Jylland.
I juli pænt mange om end mere normalt – f.eks. 3/7 12 og 27/7 14 i Hovvig, mens ballet var forbi på Slettermosegård. Endnu 2/8 11 rast Hovvig, siden højst 5 frem til sidste fugl og eneste i september 14/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 30 1 6 2 41
Total 2 42 11 256 138 58 1 508
MaxRst 2 5 41 14 11 1 41
Nobs 2 24 6 32 30 21 1 116
Ndag 2 16 6 20 26 20 1 91
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..14

2015:  Tinksmed  Tringa glareola  
25/4 3 Ø Korshage var første fugle, fulgt af 30/4 1 Ø Korshage = årets træk.
I Hovvig 30/4 8, siden 5/5 6 og forårets største rast 12/5 13. Herefter 15/5 6 og væk efter 26/5 1.
Returtræk fremme 14/6 med de første 2 rast i Hovvig og start på 2 – 3 måneders tilstedeværelse.
Flere bølger i Hovvig. 24/6 23 (årets maks) og flere tællinger mellem 14 og 20 måneden ud og frem til 7/8 19. Faldt så lidt indtil en 1k bølge 21/8 21, 22/8 19 og 24/8 16. Trappede ud til sidste 9/9 2 rast Hovvig.
Uden for Hovvig flere gange Nakke Kær op til 20/6 5 og Slettermosegård op til 28/6 6 og 11/8 3. Derimod ingen markante rast på Flyndersø, blot enkelte fugle forår og efterår.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 15 50 86 184 239 10 584
MaxRst 8 13 23 20 21 4 23
Nobs 5 18 15 27 27 6 98
Ndag 4 16 12 25 26 6 89
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..09

2015:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Ankom 25/4 med 4 fugle på 3 lokaliteter. Rast ikke over 14/5 5 Korshage og sidste forårsfugl 15/5 1 Flyndersø. Retur fra 28/6 1 Nakke Hage. Et par dage sidst i juli markerede lidt bevægelse igennem: 22/7 12 rast Korshage, 24/7 32 rast med 11 Skansehage, 6 Korshage og 13 Hovvig (årets mudder-maks i Hovvig), samt 30/7 11 trækkende vest Skansehage + Korshage (ud af i alt 12 på træk). Siden til stede i mindre antal, bedst 9/8 12 rast Hovvig, frem til sidste fugl, der var eneste i september 5/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 1 13
Total 11 15 2 135 96 1 260
MaxRst 3 5 1 13 12 1 13
Nobs 6 8 2 37 35 1 89
Ndag 3 8 2 21 25 1 60
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..05

2015:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1860, 14)
Virkeligt få – kun 14 på et år. Som de øvrige arktiske vadere præget af adulte fugle.
2 fra foråret efter et par år helt uden forårsfund: 3/5 1 sdr rast Korshage og 17/5 – 18/5 1 sdr rast Korshage.
12 fra efteråret. De 6 fra trækket 26/7 1 SV Skansehage, 30/7 1 V Korshage og 30/8 4 V Korshage. Og kun disse rastende: 23/7 2 Korshage, 27/7 2 Flyndersø og 1/8 2 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 3 6 6 15
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 3 4 2 9
Ndag 3 3 2 8
Fænologi 03..18 23.. ..30

2015:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 97, 2)
Et virkeligt sløjt år for arten i Danmark. På den baggrund kan man kun være tilfreds med 2 1k i det klassiske hjørne af Hovvig. Fouragerede både nord og syd for tårnet.
21/8 1 rastende Hovvig (HVR meddelt)
25/8 – 28/8 1 1k rastende Hovvig (KES m.fl.)

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 21..28
rapp/2015/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1