Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:ind

Rapport 2016

Fugleåret 2016 i Rørvig

af Jørgen Bech

I 2016 rejste forårstrækket sig af asken fra fjorårets nedtur. Især en lang god periode i maj gav et smukt forårstræk, hvor nogle hidsige falkedage bliver historiske, og det hele blev krydret af en lang række af de svære subhits. Siden et efterår med det nu kroniske fravær af de rigtige lavtrykspassager, hvor der alligevel helt sent på sæsonen kom begivenheder på havfugle fronten. I en lang nordøstenvindsperiode i oktober dryssede lidt at det landsdækkende inflow af øst-hits ned på Rørvighalvøen. Og så er der mildest talt opsigtsvækkende nyt fra ynglefuglene.
Stationen fik sin 44. sæson. Det lykkedes igen i år at få en fornuftig dækning af forårstrækket ligesom områdets rast- og ynglelokaliteter var godt monitoreret. I efteråret var dækningen som vanligt ikke systematisk.
Rapporten har været igennem en proces med nøje tal- og kvalitetskontrol. I 2016 blev der fundet i alt 242 spontane arter i Rørvig (A - C arter). Den ene var ny (Dværgværling) således at områdets total nu er 311 arter.

Foråret
Vinter var nærmest aflyst med en diffus overgang til forår. Uhørt varmt fra midt januar, hvor de første dueflokke afgik fra Korshage, der fortsatte gennem hele februar. 7/2 rykkede Sanglærke med 255 Ø.
I isfrie Hovvig lå Bjergand tæt 10/2 1140, og Isfugl var hurtigt tilbage. Nordisk Lappedykker toppede med 4 ud for Plantagen. Nordlige Isefjord rummer mange andefugle, således tællinger på Ederfugl 5500 og Sortand 2200 midt i januar. 29/2 – 1/3 Dværggås 1 ad Slettermose/Ringholm – en fugl fra det svenske projekt. Fin fugl og meget populær.
Det var relativt afdæmpet indtil sidste del af marts, men så kom der fart på. 24/3 årets Tranedag 959 Ø. Stort Ringduetræk med et forår på i alt 53.798 og 59 % ud på kun 2 voldsomme dage 26/3 og 27/3. Stor rovfugledag 28/3 med en tidlig bedste dag for Spurvehøg (192 Ø), men især uventet med Fiskeørn 11 Ø og Rørhøg 11 Ø (hele 25 trak allerede i marts). En markant demonstration af forskydning mod tidligere træk også hos Rovfugle. Men dagens stjerne var Rød Glente. Dels var 32 Ø Korshage en dagsrekord, dels viste den elegante rovfugl sig særdeles kompetent mod en østenvind nær kuling. Her stod Musvåge af og ventede til 29/3 med årsbedste dag 720 Ø.
Småfugletrækket var til gengæld generelt lidt under middel – for nogle cykliske arter som Blåmejse og Korsnæb nærmest fraværende. Flyndersø havde et forårsrast af Enkeltbekkasin 20/3 på 4 fugle. En flok på 12 Ravne rundede halvøen 26/3, og Sølvhejre blandede sig atter i trækket med 27/3 1 Ø Korshage.

April blev ikke rigtigt den helt klassiske store trækmåned. Det kneb for flere rovfugle, ikke mindst meget få adulte Fjeldvåger. Bogfinketrækket endte på en tredjedel af gennemsnit. Men nogle af de klassiske arter for Korshage og bagland svigtede ikke: Stor Tornskade toppede omkring 10/4 og fik et forår med 19 fugle. Ringdrossel havde flere små toppe undervejs, 104 af årets 115 fugle blev set i april. Tyndt med mere usædvanlige arter. En Skestork ned i Hovvig 10/4 inden den blev sendt videre NØ af en Havørn. En Sortrygget Vipstjert et par dage på Korshage.
I sidste del af april låste et lavtryk sig aldeles fast over Danmark og udløste årets mest markante negative begivenhed. Ikke alene blokerede det stort set dagtrækket, men der var helt (uhyggeligt!) tomt i perioden for det normalt store fald af ikke mindst Løvsanger. Rystende små apriltal for klassiske ult. april-arter som Løvsanger 77, Broget Fluesnapper 3 og Vendehals 1. Beretninger fra f.eks. Øland lød på godt med småfugle, så måske var nattrækket styret øst om lavtrykket? Det låste lidt op 29/4 og 30/4. Begge dage trak Steppehøg og med en fugl fra 16/4 kom forårets 3 alle i april. En ultra tidlig Rødstrubet Piber 30/4. Lidt Dværgmåge og 4 Sortterner passerede Korshage SØ.

Lidt ind i maj opløstes lavtrykkene og østenvindene kom og dermed en måned spækket med fugle.
Gennembruddet kom 6/5, og dagene frem til 12/5 vil ikke mindst blive husket for et forrygende falketræk. Lærkefalk tog alle rekorder med et år på 186 på forårstræk herunder kæmpedagene 7/5 43 Ø og 9/5 42 Ø og blev ledsaget af en invasion af Aftenfalk på 22 fugle alle i dagene 7/5 – 12/5. En tidlig invasion med en relativt høj andel af adulte fugle. Når dertil lægges, at trækket har udtalt kulmination i et begrænset antal timer sent på eftermiddagen er det klart, at der var tale om hårdt arbejde på observationsposterne. En anden art der forbløffede var Hedehøg: Med 0 i 2015 og en sløj udvikling i de svenske bestande var det ikke ventet, at Hedehøg kunne præstere 10 fugle i foråret 2016 – både 6/5 og 7/5 havde 3. Et par skrantende arter som Fjeldvåge og Blå Kærhøg fik løftet totalen i maj med 2k fugle hjulpet af det gode gnaverår året før, ganske som Mosehornugle (forår på 16). Sort Glente nåede med 9 fugle sit næstbedste år.
2/5 rastede 1 2k Hvidnæbbet Lom ud for Korshage, og 9/5 gjaldede et vildt kald ud over Korshage: En ad Islom i sdr. skar ind over land fra Isefjorden trækkende NNV i bedste Skagenstil. 6/5 drønede 1 Pomeransfugl ud fra Korshage i stor højde og 8/5 Stylteløber 2 (1 par) tilbage i Hovvig for 3. år, men kun for én dag.
Kontoen for småfugle (sub)hits blev åbnet 6/5 med Nordlig Blåhals han syngende og poserende i Flyndersø – en art med en grum tilbagegang igennem vores historie. På lokaliteten den samme dag en Gulhovedet Vipstjert. Straks fulgt af 7/5 Markpiber 1 SØ Korshage. Locustelladag var 8/5 med 2 Græshoppesangere og Rørvigs 10. fund af Savisanger, der sang på kloshold i Hovvig, og samme dags aften Biæder 2 TF Nørrevang. 10/5 havde en lille eg på Korshage besøg af en Hortulan, der med yderligere 22/5 2 Korshage igen fik et par fugle frem efter 0-året sidste år. 12/5 årets eneste Natravn og 13/5 Rødstrubet Piber trækkende Korshage. Perioden havde også et par Gulirisker. Næste blok kom en uge senere. I dagene 19/5 – 25/5 Pirol 4 og Lille Fluesnapper 3. Karmindompap toppede her – forår på hæderlige 9 fugle, men alle éndags.
Et par majarter havde et godt år. 9/5 var der f.eks. fyldt godt op på Flyndersø med Bynkefugl 35 og Stenpikker 31. Løft også til Gul Vipstjert med bl.a. 11/5 705 Ø Korshage og 20/5 210 rast Flyndersø.
Så var der også udsolgt i juni måned. Herfra dog 9/6 – 10/6 1 Nordisk Lappedykker (sdr.!) Hovvig og 20/6 1 spillende Vagtel Søndervang.

Ynglefugle
Her er der ikke mindst focus på overdrevsområderne på Korshage og Slettermose, hvor der foregår en aktiv naturpleje. Med fugle som indikatorer er tilbagemeldingen positiv. Rødrygget Tornskade ynglede igen i år med hele 12 par og 25 1k fløj af reden. Sortstrubet Bynkefugl fik fat som ny ynglefugl. 1 par på ideel habitat på Korshage, men udsat for megen forstyrrelse, præsterede i 2. forsøg 3 1k, der kom ud i juli. 1 par på Slettermose forsvandt derimod efter 1 måned. Dobbeltbekkasin ynglede igen med 1 par på Flyndersøengen, og Skovsneppe synes stabilt indvandret med 3 spillende hanner. Der var Isfugl i Hovvig stort set året igennem og gode indikationer på, at arten kan have ynglet i et væltet stød lige nord for Hovvig. Digesvale har fået fat igen i et par små kolonier, og anlæg af en ynglefacilitet på Hovvigs yderdæmning er under overvejelse. Endvidere mistanke om ynglepar af Hedelærke (Slettermose) og Rødtoppet Fuglekonge (Plantagen). Bomlærke optrådte på 3 potentielle ynglelokaliteter. Pungmejse er endnu i Hovvig, men ikke tegn på yngleaktivitet. Det samme gælder Lille Flagspætte i Korshageområdet.
Silkehejre ynglede ikke i Hovvig, men der blev gjort tilløb. 1 par i fineste pryddragt opholdt sig (efter et forbesøg 21/5) fast 9/6 – 2/8 på lokaliteten, førte sig frem med kurtisering og fløj med pinde mod skarvkolonien (hvor der var et markant fald til 501 besatte reder). Nu kigges der spændt frem mod 2017 for at se om parret kommer retur. Det samme gælder Stylteløberne.
Ikke alt var lige godt fra ynglesegmentet. For eksempel meget dårligt resultat for Vibe og for få Nattergale.

Efteråret
Rovterne har ikke ændret status i området, selvom kolonierne nu er nærmere, men 2 fugle på besøg i Hovvig (21/7 og 16/8 – 17/8). 16/8 årets 2. strejfende Sortspætte. 21/8 Tredækker 1 buldrede op fra Flyndersø, hvorved der kom fuldt hus med bekkasiner her i 2016.
Kun korte løft i vestlige vinde, men det gav alligevel pote: 7/8 Almindelig Skråpe 1 V Korhage, 10/8 Mellemkjove 1 3k V Korshage og 29/8 Lille Kjove 3 1k V/rst Korshage med yderligere 1 1k rst dagen efter.
25/8 – 26/8 rastede en Hedehøg 1k i Hovvig og 29/8 kom en tidlig Steppehøg 1k ind ved Flyndersø.

September var helt drænet for de dynamikker, der giver fugle. Højtrykspræget sensommer. Almindelig Kjove: nul! 3/9 sås 2 Vendehalse på Korshage, og det lykkedes at se 2 Nøddekriger (16/9 og 21/9). En Pomeransfugl trak ind 15/9 på Korshage. Sortmejse havde et år med aktivitet. Nede i Hovvig var ansamlingen af Sølvhejre steget til 5 fugle, og 3 Isfugle sås i fælles fiskeri i kanalen. Året bød kun på én svømmesneppe - en Thorshane trækkende Korshage 30/9.

I starten af oktober yderligere 2 Steppehøge – en spektakulær ad han 2/10 ind ved Flyndersø og 1k 3/10 SV Rørvig. Vejret slog om til en ganske vedvarende kølig nordøstenstrøm. Så ser man ikke meget dagtræk, men rapporterne begyndte at tikke ind om bevægelser i sjældne småfugle fra øst. Hvidbrynet Løvsanger var allerede i gang med en historisk forekomst og nåede Rørvig 2/10 1 Dybesø + 1 Rørvig By, fulgt af en tredje 7/10 1 Dybesø. En enkelt Storpiber blev trådt op 2/10 på Flyndersø. Alle krat blev gennemtrevlet, men i stedet bankede en Dværgværling på hjemme hos en ornitolog 24/10 ved at kollidere mod en rude og sidde groggy på vindueskarmen. Endelig. Ny art for Rørvig. Den kom sig hurtigt og forsvandt – efter foto!
Helt sent i oktober begyndte dybe lavtryk omsider at nå frem. Årets første gode vejrsituation for havtræk ved Korshage resulterede prompte i Sodfarvet Skråpe 28/10 5 NV og 29/10 10 NV og samme dag Stor Stormsvale 2 V. Dage der også var præget af ganske mange alkefugle, og der var en observation af 4 Lysbugede Knortegæs. Aktiviteten fortsatte nogle dage ind i november. Især 2/11 med Islom 2 og Søkonge 3 - årets eneste observation af den mindste alkefugl.

I november invasionsagtigt mange Silkehaler (hovedparten af 1675 for 2. halvår) og mange Stor Gråsisken. 2 ultra sene Sorthalsede Lappedykkere 2/11 i Hovvig og en Bjerglærke 21/11 puslende omkring Korshagespidsen. Pibesvane blev noteret for et bundår – nåede kun op på 7/11 15 SV efter rast Hovvig.
I medio november – december var der store koncentrationer af havænder ud for Plantagekysten. Højeste notering var 22/11 Sortand 4100 og 6/12 Fløjlsand 450 samt Havlit 145 – den næststørste observation i lokalhistorien. I de store flokke blev der 6/12 fundet en Kongeederfugl han 3k+, som blev set igen 12/12. Den holdt sig for sig selv uden at søge Ederfugle, der havde hovedkoncentrationen omkring Korshage (op til 22/11 5680). For hele dette vigtige område efterlyses bedre maritim fredning! Selv enkelte jagtbåde fremprovokerer voldsomme forstyrrelser.

Primo december dukkede Bjergpiber op med 2 heraf mindst 1 stationær ved Skansehage, hvorved stationen kunne notere årets 7. piberart. Men året var ikke slut. 27/12 blev der kaldt til vinterstorm med den helt rigtige vinddrejning til nordvest: Islom 2, Sodfarvet Skråpe 3, Stor Stormsvale 3, Mallemuk 3, Mellemkjove 2, Storkjove 2 og årets eneste større dag med Ride (257). Det hele V fra en kold Korshage og virkeligt produktivt for en så sen dato. En gave fra Kattegat, der lukkede året.

Bidragsydere 2016

af Knud-Erik Strange

Materialet til årets rapport kan ses i DOFBasen. Primo januar 2017 var der indtastet 53967 observationer fra Rørvig-området for år 2016.

Nedennævnte 118 personer har bidraget med materiale i 2016:

Lars Andersen (LAn), Tim Andersen (TA), Ole Frøstrup Andersen (OFA), Stefan Andersen (SA), Helle Andersen (HA), Knud-Erik Andersen (KEA), Henrik Gerner Baark (HBA), Karin Bach (KB), Jørgen Bech (JB), Klaus Berggreen (KB), Rolf Bisgaard (RBI), Klaus Bjerre (KB), Dan Blom (DB), Knud Boysen (KBO), Lasse Braae (LB), Kristian Bruus-Jensen (KBR), Mads Jensen Bunch (MJB), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Frank Desting (FDE), Marie-Louise Ejlers (MLE), Jens Ekelund (JNE), Anders Fischer (AF), Steen Flex (SFX), Leif Frederiksen (LFR), Tony Allan Frederiksen (TAF), Christian Gade (CG), Christian Glahder (CMG), Elsebeth Gludsted (EGlu), Palle Graubæk (PG), Erik Groth-Andersen (EGA), Frederik Grønfeldt (FG), Allan Haagensen (AH), Andreas Hagerman (HAG), Jonas Halberg (JEH), Jette Hallig (JHA), Stig Hansen (SH), Torben Juul Hansen (TJH), Poul Hansen (PHA), Kjeld Hansen (KHA), Peter Hartoft-Jacobsen (PHJ), Edvin Haupt (EH), Christian Hintze (CH), Klaus Homøe (KLHO), Anders Høgsholm (AH), Steen Højmark-Jensen (SHJ), Erik Mandrup Jacobsen (EJA), Orla Jakobsen (OJA), Connie Grubbe Jensen (CGJ), Arne Jensen (AJ), Inge Jensen (IJ), Per Huniche Jensen (PHJ), John Stokholm Jensen (JSJ), Flemming Jeppesen (FLJ), Bent Møllmann Jürgensen (BMJ), Torkil Werner Jørgensen (TWJ), Hanne Kapala (HKA), Birthe Karpfen (BK), Jan Kiel (JaKi), Ejnar Korsgaard (EJK), Richard Larsen (RNL), Vagn Højkjær Larsen (VHL), Henning Larsen (HL), Peter Ellegård Larsen (PEL), Stig Linander (SLi), Jens Lodal (JLo), Søren Lund (SL), Jesper Johannes Madsen (JJM), Boye Madsen (BSM), Jørgen Madsen (JM), Henrik Mikkelsen (HeM), Morten Müller (MOM), Uffe Mynster (UM), Rune Sø Neergaard (RSN), Peter Alberg Nielsen (PNi4), Kenneth Nielsen (KKN), Lise Nielsen (LIN), Anders Wiig Nielsen (AWN), Knud Nielsen (KEN), Claus Nordstrøm (CN), Ole Nyegaard (NYE), Mads Kjeldgaard Oddershede (Mad), Klaus Malling Olsen (KMO), Dennis Olsen (DO), Karsten Pagh (KAP), Tonny Papillon (TPa), Lars Juul Pedersen (LJP), Ole Carsten Pedersen (OCP), Henrik Pedersen (HP), Jesper Kjær Pedersen (JKP), Preben Pedersen (PEP), Jens Skovgaard Pedersen (JSP), Kim Pilegaard (KP), Søren Peter Pinnerup (SPP), Michael Køie Poulsen (MKP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Kenn Rasmussen (KR), John Rieland (JR), Stig Rubæk (SRU), Jørgen Scheel (JS), Uffe Seneca (US), Carsten Skou (CS), Jan Speiermann (JSP), Michael Steen (MNS), Knud Erik Strange (KES), Helle Suadicani (HES), Ole Søgaard (OS), Jan Sørensen (JCS), Vagn Wendel Sørensen (VWS), Jørgen Terkelsen (JT), Erik Thalling (ETH), Henrik Toft (HT), Morten Tom-Petersen (MTP), Peter Torp (PMT), Niels Henrik Valerius (NHV), Bo Valeur (BV), Brian Wielsøe (BWi) og Jes Wilhelmsen (JW).


Generelle oplysninger

Artslisten

Se samlet artsliste...

I henhold til AERC standard og den officielle danske fugleliste inddeles de trufne fuglearter i de enkelte lande, herunder Danmark, i 5 kategorier (se DOF's danske fugleliste). Denne standard er fulgt i RF siden 2000.

Samtlige registrerede fuglearter i Rørvig-området fordeler sig således:
A-arter 304, B-arter 2 og C-arter 5.
I alt (marts 2017): 311 spontant forekommende arter.

I kategorien D er truffet 2 og i kategorien E er truffet 9 arter.

Systematikken følger Voous (1977).

Arternes forekomst kan beskrives verbalt v.h.a. af regelmæssighed og hyppighed - definitioner kan ses her.

Parentestal

For mere fåtallige arter, er der i rapporterne anført tre tal i parentes efter det latinske artsnavn.

Det første tal angiver antal fugle set til og med 1972 (d.v.s. iagttagelser fra før Rørvigrapportens tid). Det andet tal dækker perioden 1973 - til og med foregående år, og det tredje tal angiver antal fugle i det aktuelle år.

For SU-arter og andre lokalt sjældne arter er der fra og med 2017-rapporten både angivet antal fund og antal individer adskilt af en skråstreg.
Se yderligere forklaring her.

For de rovfugle, der raster regelmæssigt i området (f.eks. Hvepsevåge, Rød Glente, Havørn, Duehøg, Fjeldvåge, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk) angiver parentesen antallet af trækkende fugle henholdsvis forår /efterår i perioden fra fuglestationens start til og med sidste år.

Her skal det tilføjes, at hvis man sammenligner med tidligere års parentestal, skal man være opmærksom på, at der nu og da indsendes ældre data til redaktionen, hvorved de „ældre“ parentestal bliver reguleret.

Observationstabeller

Ændring marts 2015: Øverst på de relevante sider er der nu mulighed for at vise eller skjule observationstabellerne.

Efter hver artstekst er der fra og med år 2013 indsat en tabel der viser fordelingen af årets rapporterede observationer. Se yderligere forklaring her.

Tabellerne skal tolkes med forsigtighed. Hvis f.eks. N=5 i marts måned, betyder det blot at der er 5 forskellige observationer, men det kan godt være at det hver gang er den samme fugl som rapporteres.

Kvalitetssikring

Redaktionen har tilknyttet en kvalitetsfunktion med den opgave at overvåge, at rapportens observationer har et tilstrækkeligt niveau af dokumentation.

Vi følger DOFs retningslinjer. I tvivlstilfælde overlader vi i videst mulige omfang afgørelsen til DOFs institutioner (SU og DKU). Følgende grupper:

SU-arter der er røde på DOF-basen.
Listen over SU-arter og status for indsendte iagttagelser fremgår af siden Status på SU-sager. I rapporten medtages kun iagttagelser der er godkendt af SU. Observationer, der er til vurdering, eller som er forkastet af SU, nævnes ikke.

Subarter der er grønne på DOF-basen.
Her følges retningslinjer fra DKU (DOF-basens Kvalitetsudvalg). Den generelle regel er, at iagttagelser skal dokumenteres i notesfeltet og/eller vedhæftes foto eller lydfil. Den seneste revision af subarter er fra marts 2018, hvor artsantallet blev udvidet.

Fænologisk afvigende observationer er blå på DOF-basen. Disse observationer kan ligeledes kræves dokumenteret.

Redaktionen kan i øvrigt tage et hvilket som helst fund op. Det kan være en meget fåtallig art eller en afvigelse fra normal forekomst i tid eller antal. Det gælder også lokale sjældenheder (eks.Korttået Træløber).

Redaktionen tilstræber, at der er overensstemmelse mellem DOFbasen og observationerne i RFbasen og rapporterne. I enkelte tilfælde er det dog ikke muligt.

Forkortelser

trk = trækkende
tf = trækforsøgende
ovf = overflyvende
ad = adult (gammel/udvokset)
imm = immature
juv = juvenil (1. fjerdragt)
1k, 2k, … = kalenderår
pull = pullus (dununge)
sdr / vdr = sommer-/vinterdragt
syng = syngende fugl – eller rettere lydmarkeret territorial adfærd, f.eks. spillende vadefugle, trommede spætter e.t.c.

Understøttende materiale

I de senere år har vi udarbejdet en række tabeller, der understøtter teksten i selve rapporten. For trækket kan man i træktabellerne finde dagstotaler for alle arter både for- og efterår. Du finder træktabellerne i menuen til venstre.

Under ”Øvrige Tabeller” kan du bl.a. også finde oplysninger om makstal for rastende fugle i Hovvig – kun arter tilknyttet de typiske biotoper er medtaget, herunder arter, der bruger området som overnatningssted.

Bidragsydere

Der er udarbejdet en samlet oversigt over, hvem der har bidraget til rapporten igennem årene:
* Bidragsyder statistik 1973 - 2015
* Bidragsydere igennem årene - bemærkninger

Forfattere

Oversigt over hvem der der har skrevet de forskellige afsnit:
* Forfattere igennem årene - 1973 - 2017

rapp/2016/ind.txt · Sidst ændret: 2019/03/29 07:57 af kes