Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:vad

Rapport 2016

Vadefugle

af Peter Ellegård Larsen


2016:  Strandskade  Haematopus ostralegus 
Ingen vinteriagttagelser. Ankomst 14/2 1 Ø Korshage. Herefter spredte observationer foråret igennem. Forårstrækket bød på spredt træk med 82 fugle i perioden 14/2 – 6/5 med største dag 27/4 58 NØ Korshage. Ynglefugle blev på det jævne med 1 par følgende steder: Korshage, Flyndersø, Skansehage og Nakke Skov. De to første ynglefund var fortsat på stråtaget af sommerhuse. Alle fik hver 1 unge. Herudover var der yngleaktivitet med 1 par på Nørrevang og 2 par i Hovvig, men ingen unger er rapporteret. Træktotal i efteråret blev rimelig pæn med 303 i perioden 27/6 – 31/8, heraf 251 i august og som de eneste dage med over 30 fugle 7/8 71 V og 11/8 46 V begge Korshage. I Hovvig var største rasttal 6 med fugle i perioden primo marts til ultimo august. Allerede 5/9 sås årets sidste med 2 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 61 11 1 51 251 385
Total 24 89 175 121 106 194 294 4 1007
MaxRst 5 4 4 5 5 6 9 2 9
Nobs 13 47 60 60 52 61 44 2 339
Ndag 9 25 29 30 29 27 21 2 172
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. ..05

2016:  Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 2/6, 0/(2))
8/5 dukkede 2 rastende (1 par) op fra morgenstunden i Hovvig (HVR). Først på morgenen forsvandt fuglene, men blev genfundet senere på dagen fouragerende i nordenden af vigen. Fuglene har nok brugt dagen på en slapper i vigen. Var i øvrigt observeret på Lammefjorden dagen forinden (JS). Regnes for gengangere fra 2014 – 2015. De besigtigede området som fortsat ikke umiddelbart bød på egnede ynglepladser, så fuglene sås kun denne dag. Det kan nævnes, at der ikke i den efterfølgende uge blev registreret Stylteløbere i Danmark!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2016:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 913, 16)
Årets første og eneste forårstræk blev 16/4 4 Korshage. Herefter kun registreret i Hovvig 23/4 og 9/5 begge dage 2. Herefter i perioden 7/6 – 11/7 op til 3 fugle på 8 observationsdage i Hovvig. De roder tilsyneladende fortsat rundt i området uden at finde et fast tilholdssted.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 2 15 2 25
MaxRst 2 2 3 2 3
Nobs 2 1 7 1 11
Ndag 2 1 7 1 11
Fænologi 16.. …. …. ..11

2016:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 352, 7)
Ankomst 4/4 1 Ø Korshage, som blev forårets eneste træk. Samme dag 1 rast i Hovvig. Herefter 13/4 1 Hovvig, 6/5 og 9/5 1 rast i Flyndersø. Den rastende i Hovvig fik selskab 30/5 til at danne årets ynglepar i vigen. Resultatet blev en unge, som blev registreret flyveklar 24/6. Herefter blev alle 3 spredt registreret i vigen frem til 30/8, fugle udefra kan dog have været involveret. Eneste sikre efterårsgæster 18/7 2 rast Korshage. Sidste blev 6/9 1 rast Hovvig. Ud over yngleparret et tyndt år med kun én trækfugl og 3 rastende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 6 36 42 22 2 111
MaxRst 1 2 3 3 3 1 3
Nobs 3 5 24 23 15 2 72
Ndag 2 5 23 22 14 2 68
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..06

2016:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
En enkelt vinteriagttagelse 11/1 1 rast Skansehage. Næste iagttagelse blev 11/2 1 rast Skansehage, hvorefter arten rykkede ind. Forårstrækket blev begrænset til i alt 5 på Korshage 27/3 4 Ø og 30/3 1 SØ. Ynglepar meldt fra Flyndersø (2 par), Korshage (1 par), Skansehage (2 par) og Nakkehage (1 par). Yngleadfærd blev registreret i Hovvig og Rørvig Bugt. Rastende fugle blev registreret over hele halvøen med over 10 fugle på følgende lokaliteter: 1/8 18 Skansehage og 18/9 12 Hovvig. Efterårets træk blev i alt 45, flest 18/9 13 Plantage Kysten. Sidste blev 4/10 3 i Hovvig – så ingen vinteriagttagelser!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 20 20 50
Total 1 7 54 50 41 49 183 153 120 7 665
MaxRst 1 3 5 6 4 4 10 18 12 3 18
Nobs 1 5 27 22 21 24 60 48 31 4 243
Ndag 1 5 19 14 14 17 30 27 24 4 155
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..04

2016:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 22/24, 2/2)
6/5 1 NØ Korshage (JB) i stor højde over P-pladsen. 15/9 1 SV Korshage (EVR), kom ind fra havet og trak ind over Nørrevang. Begge både set og hørt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 06 15

2016:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
En enkelt vinteriagttagelse 4/1 9 rast Korshage. Herefter 10/2 – 13/2 med 3 rastende på forskellige lokaliteter på det nordøstlige Nørrevang. Første forårsobservation 26/3 38 Ø Nørrevang og 25 ovf Hovvig. Herudover bød foråret på op til 3/4 110 rast i Hovvig. I alt blev der set 66 på træk Korshage/Nørrevang i forskellige retninger. Sidste forårsiagttagelse 4/5 3 Ø Korshage. Efteråret startede 6/7 1 rast Skansehage. Efterårstrækket forløb i perioden 9/7 – 4/12 med i alt 470 fugle og med langt flest i august (360). Største rasttal var som vanligt Hovvig 23/9 3000, og med sidste større dag 16/11 450. Ellers rastede der op til 110 nord for Nakke By i perioden 10/11 – 13/11. Årets sidste 27/12 30 rast Korshage og 25 ovf Nørrevang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 3 5 12 360 23 9 65 1 536
Total 9 12 173 113 5 20 3872 30278 6760 1202 56 42500
MaxRst 9 3 50 110 3 450 3000 1100 450 30 3000
Nobs 1 4 10 3 3 8 72 37 34 18 3 193
Ndag 1 4 4 3 3 8 29 28 24 13 2 119
Fænologi 04.. …. …. …. ..04 06.. …. …. …. …. ..27

2016:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Ingen vinterfund. Foråret bød på 3 rast i perioden 30/4 – 21/5 og en trækkende 19/5 1 Ø alle Korshage. Efteråret startede med 3/7 1 V Korshage. I perioden 3/7 til 1/11 trak i alt 118 med største dag 11/8 36 V/SV Korshage. Månedsfordeling: juli 3, august 84, september 19, oktober 4 og november 8. Rastende set spredt med højst 4 – 5 på flere lokaliteter. Årets sidste blev 30/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 84 19 4 8 119
Total 1 3 11 114 35 41 10 215
MaxRst 1 2 2 5 4 4 1 5
Nobs 1 2 10 47 18 19 3 100
Ndag 1 2 7 19 16 15 3 63
Fænologi 30.. ..21 03.. …. …. …. ..30

2016:  Vibe  Vanellus vanellus  
Årets første 2 fugle var på plads i Hovvig den første dag i det nye år, herefter i januar 2/1 37 Hovvig og 3/1 15 Ringholm. Set i alle årets måneder. Højeste rasttal frem til ultimo juni 25/2 51 Hovvig, 29/2 46 Nykøbing Bugt, 7/3 106 og 14/3 52 begge Søndervang. Forårstræk i alt 167, helt domineret af marts 147. Forskellige trækretninger med bedste dage 4/3 37 Korshage og 15/3 38 NØ Hovvig. Ynglefugle: Særdeles dårligt år. 3 par i Hovvig, 1 – 2 par Slettermosegård og 2 par i Nakke Skov er eneste registrerede med unger. Yngleaktivitet uden registrering af unger på følgende lokaliteter: Flyndersø, Nørrevang, Rørvig Bugt, Søndervang og Slettermosegård. Et virkeligt tyndt år for arten i Rørvig! Fra juni byggede rastende flokke sig op i Hovvig. Månedernes højeste antal 23/6 300, 7/7 600, 25/8 775, 22/9 870, 2/10 520, 24/11 194 og 6/12 30. Rastende fugle udenfor Hovvig begrænsede sig til flokke på op til 30 fugle set på følgende lokaliteter Slettermosegård, Nørrevang, Søndervang og Korshage. Endnu en mild vinter med fugle året ud 30/12 10 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 147 6 1 16 18 107 308
Total 90 302 820 204 379 1549 5084 8213 8506 4011 1321 112 30591
MaxRst 37 51 106 15 20 300 600 775 870 520 194 30 870
Nobs 8 26 68 51 82 44 45 32 31 26 22 9 444
Ndag 5 17 26 27 31 29 31 29 25 23 19 9 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
En enlig vinterfugl rastede på Skansehage 18/1. Herefter eneste forårsregistrering 19/5 1 Korshage. Efterårstrækket startede 14/7 og kørte frem til 2/9 med i alt 133 fugle. Største dage 20/7 16, 11/8 16, 29/8 29 og 30/8 46 alle V Korshage. I juli til september måned rastede følgende: 1 – 7 fugle på Korshage med et stort rykind 6/8 35 og 30/8 15. 3 – 5 Skansehage og 1 - 3 fugle i Hovvig. Året sluttede tidligt med 3 rast 16/9 i Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 115 1 133
Total 1 1 27 218 13 260
MaxRst 1 1 6 35 3 35
Nobs 1 1 7 44 7 60
Ndag 1 1 7 21 6 36
Fænologi 18 19 14.. …. ..16

2016:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfund 23/1 2 Skansehage og 13/2 1 Plantage Kysten, senere en flok på 5 i perioden 26/3 – 28/3 Korshage. Efteråret startede med 26/7 5 rast på Skansehage efterfugt af første trækkende 7/8 1 Korshage. Efterårstrækket forløb i perioden 7/8 – 27/11 med 28 fugle på Korshage, hvoraf de 17 i august, herefter blot 29/10 4 og 27/11 7. Største rasttal blev 31/8 41 Korshage. Derudover blev der set 1 - 3 fugle spredt i perioden 3/8 – 30/10 på Korshage. Ud over rastende fugle på Korshage blev følgende noteret: 8/8 2 Skansehage, 8/9 19 og 19/10 8 begge Plantage Kysten. Ingen november fund. I december 19/12 1 Skansehage og året sluttede med 12/12 – 31/12 5 – 8 rast Plantage Kysten.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 4 7 28
Total 2 1 15 5 67 19 15 7 29 160
MaxRst 2 1 5 5 41 19 8 9 41
Nobs 1 1 3 1 11 1 4 1 5 28
Ndag 1 1 3 1 9 1 4 1 5 26
Fænologi 23.. …. ..28 26.. …. …. …. …. ..31

2016:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1252, 32)
Ingen observationer før 4/8. Herefter rastende fugle i Hovvig frem til årets sidste 8/10 2. Maksimalt antal rast i Hovvig pr måned: august 15, september 13 og oktober 3 domineret af 1k fugle. Alt i alt et enormt flot år i vigen. Eneste træk 8/8 2 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 100 129 12 241
MaxRst 15 13 3 15
Nobs 21 29 7 57
Ndag 21 29 7 57
Fænologi 04.. …. ..08

2016:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 406, 9)
Første og eneste forårsiagttagelse 9/5 2 rast Hovvig. Herefter følgende rast i Hovvig: 4/7 1, 1/8 4 og 18/8 1. Eneste træk og eneste uden for Hovvig var 7/7 1 V Korshage. Et ualmindeligt tyndt år for arten.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 5 9
MaxRst 2 1 4 4
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 09 04.. ..18

2016:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1811, 37)
Dukkede op på retur 7/7 1 rast Hovvig. Blev i juli og august måned observeret med op til 4 fugle i Hovvig, dog 10/7 10. Eneste rast uden for Hovvig blev 10/7 2 Skansehage, 19/7 2 på Nakke Hage samt 26/7 og 4/8 1 begge Korshage. Herefter 13/9 1 rast i Hovvig som blev årets sidste. Trækket blev begrænset til 2 V 21/7 på Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 44 13 1 58
MaxRst 10 4 1 10
Nobs 20 8 1 29
Ndag 17 8 1 26
Fænologi 07.. …. ..13

2016:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 247, 11)
Vinteren bød på 1 til tider 2 rastende fugle på Korshage 19/1 – 24/1. Efterårets rast på Korshage: 2/10 – 9/10 1, 30/10 1 og 3/11 4 som blev årets sidste. Trækket blev begrænset til 3 V 2/11 på Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 8 5 7 20
MaxRst 2 1 4 4
Nobs 5 5 2 12
Ndag 5 5 2 12
Fænologi 19..24 02.. ..03

2016:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle set i perioden 3/1 – 21/2 med følgende største rasttal : 21/1 120 Korshage, 18/1 57 Skansehage og 23/1 37 Rørvig Bugt. Forårstrækket blev en total bundskraber med en enkelt fugl 19/5 1 SØ Korshage. Herefter blot 21/5 og 23/5 1 rast på Korshage. Efteråret startede i Hovvig 16/6 med 1 rast og med følgende maksrast pr måned i vigen: juni 32, juli 40, august 28, september 112 og oktober 113. På øvrige lokaliteter blev der set rastende fugle i perioden 21/6 – 27/12 med følgende større tal 7/7 137 Skansehage og 6/8 155 Korshage. Efterårstrækket blev på det jævne med en totalt på 580 fugle, flest juli 241 og august 234. Decemberfugle 2/12 30 rast og 27/12 20 S Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 241 234 23 49 13 20 581
Total 627 50 3 108 1338 842 1514 339 66 50 4937
MaxRst 120 30 1 32 137 155 112 113 50 30 155
Nobs 19 2 3 15 96 75 42 24 6 2 284
Ndag 14 2 3 9 30 28 29 18 4 2 139
Fænologi 03.. ..21 19.. …. …. …. …. …. …. ..27

2016:  Brushane  Philomachus pugnax  
Som vanligt lille antal forårsfugle med ankomst 6/5 6 rast Hovvig, herefter færre fugle frem til sidste 21/5 1 rast. Første efterårsobservation blev 6/6 1 rast Hovvig. Herefter rastende fugle i Hovvig frem til årets sidste 4/11 7 ovf. Rastende fugle kulminerede i Hovvig ultimo august til medio september med flest 22/8 27, 2/9 46 og 13/9 28. Sidste tocifrede antal i vigen 25/9 15. Eneste rast udenfor Hovvig 3/9 2 rast Søndervang. Efterårets eneste træk 6/7 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 17 47 88 277 406 43 8 886
MaxRst 6 7 11 27 46 7 7 46
Nobs 5 16 27 27 30 20 2 127
Ndag 5 16 26 27 29 20 2 125
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. ..04

2016:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 276, 18)
Igen markerede Flyndersø sig. Vinteriagttagelser blev årets første dage med 1/1 2 (JB) og 2/1 1 (EVR) begge dage rast Flyndersø. Forårets systematiske tramp i Flyndersø resulterede i 20/3 4 (JB, CG). Efterårets tramp i Flyndersø gav 2/10 4 (JHC, EVR), 8/10 3 (SA) og 14/10 1 (EVR). Øvrige iagttagelser: 15/10 1 rast Hovvig (PG). Et tramp i Rørvig Bugt fra syd for skydebanen til Rørvig gav 12/11 7 (CG) i forbindelse med nyis på bl.a. Flyndersø. Alle observationer nævnt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 9 7 23
MaxRst 2 4 4 7 7
Nobs 2 1 4 1 8
Ndag 2 1 4 1 8
Fænologi 01..02 20 02.. ..12

2016:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Året startede med kanon rast antal i Flyndersø med 1/1 15 og 2/1 22. I resten af januar sås rastende fugle i Hovvig, Rørvig Bugt, Moseby og Nykøbing Bugt. De 2 sidste lokaliteter hver med 6 fugle. Rykkede ind i marts med 20/3 6 rast Flyndersø og med efterfølgende større antal 27/4 13 rast Hovvig. Ellers ingen dage i foråret med over 3 fugle på Korshage, Flyndersø og Hovvig. Ynglefugle som vanligt i Flyndersø med en til to spillende fugl(e) ultimo april og maj. Først i Hovvig fra 25/6 - så ingen ynglefugle her. Efterårets rast i Hovvig byggede sig stille og roligt op til 16/8 16, 12/9 22 og 14/9 22. Flyndersø gav, udover et par større dage 2/10 11 og 14/10 24, op til 5 rastende fugle. Udenfor Hovvig og Flyndersø blev enkelte fugle set på Skansehage og Korshage. Årets sidste 14/12 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 4 1 28
Total 58 7 27 22 8 76 149 170 87 20 5 629
MaxRst 22 6 13 3 3 7 16 22 24 5 3 24
Nobs 10 2 9 17 5 25 33 27 21 12 3 164
Ndag 9 2 8 13 5 24 27 26 15 10 3 142
Fænologi 01..21 20.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..14

2016:  Tredækker  Gallinago media  (0, 7/8, 1/1)
21/8 blev en Tredækker trampet op to gange i Flyndersø (CG). Registreret som stor kraftig bekkasin. Lettede på ca. 10 meters afstand. Når den lettede blev der hørt vingebulder. Flugten var lav og jævn, og den fløj begge gange 50 – 100 meter. Rørvigs 9. fund, sidst set i 2010. Efteråret var i øvrigt præget af mange observationer af Tredækker rundt om i landet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2016:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 416, 17)
Vinter 3/1 – 28/2 4 Hovvig og 8/1 1 Skærby Plantage. Rast under forårstræk 21/3 – 30/3 i alt 7 fugle fra flere lokaliteter. Spillende og territoriehævdende fugle 9/5 1 Ringholm Skov, 30/5 1 Plantagen, 2/6 og 3/6 2 Plantagen, 4/6 1 Plantagen og 24/6 1 Rørvig Lyng. Plantagen og Rørvig Lyng kan godt dreje sig om samme fugle så nok 3 spillende hanner, som repræsenterer ynglebestanden. Efteråret gav 5/11 1 ovf Hovvig og 9/11 1 rast Langesø Mose som blev årets sidste fugl.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 7 2 6 2 22
MaxRst 1 1 2 1 2 1 2
Nobs 4 1 6 2 4 2 19
Ndag 4 1 4 2 4 2 17
Fænologi 03.. …. ..30 09.. ..24 05..09

2016:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Foråret på Korshage bød på 9/5 41 Ø og 19/5 1 V. Fra efteråret enkelte fugle rastende i perioden 28/6 – 25/9 Hovvig, Korshage, Skansehage og Flyndersø. I alt trak 303 med de 3 bedste dage 6/7 26, 11/8 153 og 3/9 26 alle V/SV på Korshage. Større træk andre steder 1/8 25 S Hovvig. Årets sidste 29/10 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 68 208 26 1 345
Total 42 1 77 222 31 1 374
MaxRst 1 3 5 1 5
Nobs 2 1 18 42 6 1 70
Ndag 2 1 11 14 6 1 35
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..29

2016:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk: 29/4 – 6/5 11 primært Ø Korshage. Rastende fugle Korshage 29/4 – 13/5 med flest 30/4 5, 2/5 6, 6/5 12 og 7/5 6. Udenfor Korshage følgende rast: 1/5 7 Skansehage, 3/5 3 Slettermosegård og 5/5 1 Dybesø. Absolut ikke prangende. Efteråret startede 18/6 1 ovf Hovvig. Herefter i alt 129 trækkende i perioden 24/6 – 17/8 med største dage 9/7 34 og 26/7 34 begge Korshage samt 9/7 29 Flyndersø. Vegetationen på Korshage har igennem årene ændret sig, så rastende fugle ses oftere og i større tal på Flyndersø og Plantage Kysten. Flest 30/6 11 Korshage, 6/7 13 Flyndersø, 7/7 14 Korshage og i perioden 11/7 – 4/8 op til 32 rast langs nordkysten Korshage – Flyndersø – Plantage Kysten. Derudover 26/7 6 og 31/7 3 begge Skansehage. Sidste allerede 17/8 1 V Korshage. Alt i alt et hæderligt andet halvår for arten.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 7 113 9 140
Total 13 51 27 408 18 517
MaxRst 5 12 11 32 5 32
Nobs 5 16 7 57 12 97
Ndag 2 9 5 27 9 52
Fænologi 29.. …. …. …. ..17

2016:  Storspove  Numenius arquata  
Året startede med vinterfund 3/1 1 rast Hovvig, som muligvis var samme fugl, som blev set rastende halvøen rundt frem til 23/6. Forårstrækket hæderligt med i alt 63 Ø Korshage, bedst med 22 på hver af dagene 13/4 og 14/4. Efterårstrækket i alt 155 med største dage 15/6 16 SV og 26/6 14 SV Hovvig, samt 24/6 11 V Korshage og 11 SV Hovvig. Efterårs rast blev 27 fordelt spredt over halvøen med flest 8/7 5 Søndervang. Sidste fugl 1/11 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 59 2 77 53 24 1 218
Total 16 6 2 63 2 79 71 29 2 4 1 275
MaxRst 1 1 1 1 1 5 2 1 3 5
Nobs 16 6 2 15 2 14 35 18 2 2 1 113
Ndag 13 5 2 7 2 10 22 16 2 2 1 82
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2016:  Sortklire  Tringa erythropus  
Foråret absolut ikke prangende med 7/5 1 Ø Korshage og 8/5 2 rast Hovvig. Efteråret startede med 3/6 1 SV Hovvig, som blev som efterårets eneste trækkende fugl. Dagligt rastende fugle i Hovvig i perioden 4/6 til 3/11. Bedste dage 20/6 og 21/6 begge dage 14, hvilket er eneste dage med over 10 fugle. Det levede dermed ikke helt op til tidligere års antal. Sidste forsvandt 3/11 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 124 35 90 41 56 2 351
MaxRst 2 14 9 6 8 7 2 14
Nobs 2 23 17 26 14 20 1 103
Ndag 2 23 17 26 14 20 1 103
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..03

2016:  Rødben  Tringa totanus  
Vinteren bød som vanligt på rastende fugle i Rørvig Bugt med ankomst 3/1 2 (ingen fugle her i december 2015), og med flest 8/1 – 9/1 6 og 16/1 og 22/1 begge dage 5. Endvidere rastede en enkelt fugl på Skansehage 17/1, 18/1 og 11/2 2. Forårstræk i alt 6 i perioden 3/4 - 3/5 Korshage. Ankom til Hovvig 28/3 2, med flest 13/6 10. Ynglefugle med succes er ikke registreret, så kun mulige ynglepar Hovvig, Slettermosegård, Flyndersø, Rørvig Bugt, Korshage og Nørrevang. Efterårstræk 5/7 – 31/8 i alt 27 med største dag 7/7 5 Skansehage og 3 Korshage. Rastende fugle i Hovvig toppede 19/7 11. Større antal rastende andre steder sås kun på Korshage 17/7 12. Året sluttede på årets sidste dag med følgende rast: Skansehage 2 og Rørvig Havn 1.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 13 14 33
Total 61 12 18 56 82 83 122 59 11 2 2 12 520
MaxRst 6 3 5 5 5 10 12 8 4 2 2 2 12
Nobs 23 8 10 38 51 32 40 31 6 1 1 10 251
Ndag 21 8 7 20 26 26 26 18 6 1 1 7 167
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Årets første 14/4 8 rast Flyndersø, og samme sted 21/4 4. Ankom i Hovvig 23/4 4 rast. Herefter som vanligt kontinuerligt til stede i Hovvig frem til sidste observation 4/11.
Forårstrækket blev 11 fugle fordelt på 10 dage. I juni og juli rastede op til 12 fugle i vigen for i første halvdel af august at nå maks på 19. Herefter faldt antallet, med en enkelt undtagelse 29/9 10. Efterårstrækket i alt 12 fugle på forskellige lokaliteter fordelt på 9 dage i månederne juni til september.
Udenfor vigen mindre antal rastende fugle på Korshage, Flyndersø, Skansehage, Slettermosegård, Rørvig Bugt, Nykøbing Bugt, Nakke Kær og Skredbjerg.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 1 5 4 2 23
Total 27 29 74 225 200 86 36 2 679
MaxRst 8 6 12 12 19 10 4 1 19
Nobs 12 17 18 41 41 34 18 2 183
Ndag 8 13 17 31 30 30 17 2 148
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. ..04

2016:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Forårstræk i alt 39 fordelt marts 15 og april 24. Normal ankomst 25/3 1 Ø Korshage. Herefter træk stort set hver dag i marts med flest 27/3 5 Korshage. Kulmination på træk i april med 4/4 11 Ø Korshage. Enkelte rastende 27/3 – 10/4 Hovvig, 6/4 – 8/4 3 Slettermosegård og 24/4 1 Nørrevang. Efterårets returtræk ankom primo juni. Det blev et år på det jævne i Hovvig med rastende fugle 3/6 – 18/9 med største dage 16/6 11, 21/7, 26/7 og 28/7 13 samt 16/8 10. Derudover følgende rastende 1/6 1, 6/6 8 og 11/6 1 Slettermosegård, 15/6 1 og 12/8 1 Nakke Kær, 16/6 1 Flyndersø samt 8/7 2 Rørvig Bugt. Efterårstrækket 6 fugle fordelt på 4 dage i juli og august måned. Sidste 18/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 24 4 2 45
Total 16 30 1 96 139 105 5 392
MaxRst 1 2 1 11 13 10 1 13
Nobs 12 18 1 27 31 28 5 122
Ndag 6 11 1 23 29 26 5 101
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. ..18

2016:  Tinksmed  Tringa glareola  
16/4 1 Ø Korshage som blev årets første. Forårstrækket i perioden 16/4 – 12/5 i alt 28 med absolut største dag 7/5 16 Ø Korshage. Forårets rast startede 25/4 1 og kulminerede med 6/5 18 i Hovvig, sidste forårsfugl her 16/5 1. På øvrige lokaliteter sås rastende fugle Flyndersø med flest 8/5 6 og Slettermosegård 17/5 2 og 18/5 1.
Returtræk fremme 12/6 med 1 rast Hovvig. Herefter til stede i Hovvig frem til 22/9, som også blev årets sidste. Største rasttal i Hovvig 26/7 24 og 6/8 23. Udenfor Hovvig rast på Skansehage 6/7 2 og 15/8 2 samt 3/8 1 og 5/8 1 Korshage. Efterårstrækket begrænset til 2/8 2 SV Korshage og 16/8 1 Rørvig By.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 26 3 31
Total 4 68 96 174 159 8 509
MaxRst 1 18 12 24 23 1 24
Nobs 4 18 18 32 27 8 107
Ndag 4 13 18 31 23 8 97
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..22

2016:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
21/4 1 rast i Nakke Kær blev årets første. Herefter blev rastende fugle set på en række lokaliteter med største rasttal 6/5 5 Rørvig Havn, 7/5 10 Korshage og 9/5 5 Flyndersø. Forårstrækket begrænset til 11/5 1 Ø Korshage. Efterårets første 12/6 1 rast Hovvig. Rastende i Hovvig med flest 18/7 32 og 31/7 22. Udenfor Hovvig set på en række lokaliteter med følgende største antal 13/7 12 Nakke Hage og 10 Skredbjerg. Efterår 7/7 – 15/8 i alt 9 V/SV fra Skansehage og Korshage. Sidste 31/8 4 rast Korshage og 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 3 10
Total 5 71 5 359 125 565
MaxRst 2 10 2 32 8 32
Nobs 4 26 4 63 43 140
Ndag 3 16 4 29 26 78
Fænologi 21.. …. …. …. ..31

2016:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1874, 146)
Et flot år med 73 fugle på efterårstræk.
21/3 1 ovf Korshage blev årets første. Herefter skulle vi frem til 5/5 - 8/5 1 rast og 21/5 - 23/5 1 rast Korshage. Efterårstrækket blev rekordår med i alt 73. Trækket startede 7/7 1 V Korshage og kom i to bølger med største dage 9/8 10, 11/8 13, 27/8 11 og 30/8 16 alle Korshage. Første bølge domineret af adulte fugle og anden bølge domineret af 1k fugle. Rastende fugle blev set Korshage 18/7 – 16/9 med største dag 6/8 22 rast. Derudover enkelte rastende fugle 31/7 - 15/8 Skansehage, 23/8 12 rast Plantage Kysten, 28/8 1 rast og 7/9 1 ovf Hovvig. Årets sidste blev 16/9 6 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 64 7 73
Total 1 4 8 133 29 175
MaxRst 1 1 2 22 6 22
Nobs 1 4 7 30 11 53
Ndag 1 4 7 18 7 37
Fænologi 21 05..23 07.. …. ..16

2016:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 21/22, 1/1)
30/9 08:35 1 NV Korshage i vinterdragt (EVR). Kom trækkende lavt ud af fjorden. Efter 10 årlige observationer på stribe var der ingen i 2015, men altså tilbage på listen i år. Som årets eneste svømmesneppe!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30
rapp/2016/vad.txt · Sidst ændret: 2017/03/13 20:45 af kes