Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:vad

Rapport 2018

Vadefugle

af Peter Ellegaard


2018:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinterfund. Årets første 14/2 1 på Skansehage. Forårstrækket gav i alt 50 fugle med flest 16/4 16. Efteråret gav 456 fugle, hvoraf 363 kom i august måned med to store dage 4/8 94 og 5/8 160. Hovvig udmærkede sig i efteråret med pæne rasttal 9/8 16, 21/8 17, 30/8 16 og 9/9 27. Ynglefugle som vanligt med parrene på sommerhus stråtage Korshage og Flyndersø, hvor Flyndersø parret rugede i to perioder. Årsagen til de to rugeperioder skal nok findes i, at første kuld mistede livet ved passage af asfaltvejen. Der er siden registreret 1 – 2 pull fra Flyndersøparret og ingen fra Korshageparret. Et par på Skansehage med en 1k. Derudover par med yngleadfærd i sommerhusområde Skansehage. Sporadiske observationer af spillende fugle i Hovvig og ved Rørvig Bugt. I alt 3 – 6 par. Årets sidste 13/10 2 S Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 28 11 16 33 363 29 11 502
Total 16 99 114 127 97 104 424 66 12 1059
MaxRst 2 8 9 6 9 9 17 27 1 27
Nobs 10 33 40 53 37 38 34 14 3 262
Ndag 9 27 30 30 26 24 15 10 3 174
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 934, 76)
Rekordår! Et helt usædvanlige antal i Hovvig skabt af sommerens og efterårets udtørringer, der skabte glimrende Klyde habitater. Satte både årsrekord (76) og dagsrekord (36). Helt usædvanligt var også, at Klyde blev set helt ind i oktober.
Arten optrådte i 3 hovedperioder.
6/4 – 25/4: 6/4 2, herefter 15/4 – 24/4 2 – 3 (2 på besøg i Nykøbing Bugt 15/4).
17/5– 22/7: Frem til 25/6 kun 2 – 4. Fra 26/6 imidlertid successiv stigning i antal, og maksimum nås 7/7 36. Mange fugle forsvandt mellem 10/7 (29) og 11/7 (5), men 22/7 igen 11. Herefter ganske tomt med 0 – 1 frem til 28/8.
28/8 – 11/10: 28/8 – 15/9 9, fra 22/9 (13) igen fugle – flest meldt 1/10 15 – helt frem til de sidste og usædvanligt sene 11/10 5.
Årstotalen må jo være et skøn og de 3 perioder er vurderet til 5 + 47 + 24 = 76.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 19 103 329 51 158 53 723
MaxRst 3 3 18 36 9 13 15 36
Nobs 5 10 16 15 19 19 7 91
Ndag 5 10 16 15 18 19 7 90
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. ..11

2018:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 366, 12)
Forårstræk i alt 5 fugle: 9/4 1, 10/4 2, 9/5 1 og 31/5 1 alle Ø Korshage/Flyndersø. I Hovvig ankom 13/5 3 fugle som hurtigt blev reduceret til et par i display 15/5. 2/6 blev første dag, hvor yngleparret blev set sammen med 2 unger. Herefter var der i hele perioden frem til sidste observation 11/9 1 – 4 1k fugle i vigen.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 15 9 49 46 9 131
MaxRst 3 4 4 4 2 4
Nobs 2 10 4 23 26 8 73
Ndag 2 10 4 21 26 8 71
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..11

2018:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Trods en rimelig mild vinter var der ingen vinteriagttagelser.
Første fugle blev set 21/2 med 1 overflyvende Korshage og 1 stranden ud for Sandflugtsplantagen. Herefter stort set daglige observationer fra en række lokaliteter.
Forårstrækket blev 13 fugle, alle fra Korshage.
I forårets trækperiode rastede op til 17 fugle Rørvig Bugt (19/3).
Af sikre ynglepar blev der på Korshage set min. 2 unger fra 2 ynglepar og 2 par hver med 1 unge på Skansehage. Et par kysten ud for Flyndersø kæmpede med motorkørsel på stranden, og om det lykkedes at få unger er uvist. Endvidere var der syngende/territoriehævdende fugle Rørvig Bugt, stranden ud for Sandflugtsplantagen og Hovvig. I alt 5 – 8 par.
Efterårstrækket blev på 111 fordelt med juli 9, august 60, september 40 og oktober 2.
Den tørre og varme sommer gav et efterår med et stort antal rastende fugle i den ekstremt lavvandede Hovvig, startende med ankomst 18/7 11. Herefter kun op til en halv snes pr dag, inden det for alvor gik løs i august med mange dage med mellem 100 og 150 fugle og på toppen to dage, som langt oversteg normalen: 29/8 281 og 30/8 250. Herefter faldt antallet igennem september måned med 1/10 1 som afslutning.
Årets sidste 4/10 2 rast Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 9 60 39 2 123
Total 2 135 70 70 56 216 2775 1043 7 4374
MaxRst 1 17 7 6 6 17 281 75 2 281
Nobs 2 29 26 34 27 59 54 40 5 276
Ndag 1 24 24 28 23 30 31 30 3 194
Fænologi 21.. …. …. …. …. …. …. …. ..04

2018:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Mange vinteriagttagelser. Den overvintrende flok Korshage/Nørrevang på plads frem til 2/2 med flest 2/1 102. Ankomst Hovvig 8/4 65 rast med forårs max 16/4 70. Derudover få observationer fra andre lokaliteter. Eneste længere periode uden fugle var 22/4 – 7/6. Vinter/forårstrækket blev 54 fugle med største dage 21/1 16 og 12/3 28 som eneste dage med tocifrede antal. Efterårstrækket nåede 378 fugle med start 13/7 1 og tocifrede dage fra 5/8 16. De største dage blev 23/9 49, 12/10 47 og 25/10 53. Rastende fugle set spredt med absolut flest i Hovvig 21/9 1300 og 9/11 1400. Meget få tilbage i december – den klassiske Flyndersø flok indfandt sig således ikke.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 1 28 9 6 108 104 136 11 13 454
Total 1259 28 28 184 4 67 2076 13648 6799 13027 128 37248
MaxRst 102 25 70 2 26 210 1300 1250 1400 35 1400
Nobs 28 4 1 9 3 12 47 50 39 29 9 231
Ndag 25 3 1 7 3 10 31 30 24 24 9 167
Fænologi 01.. …. …. ..22 07.. …. …. …. …. …. ..22

2018:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En enkelt fugl i 1.halvår - 18/3 1 trk Nørrevang.
Efterårstrækket gav i alt 142 fugle, fordelt på juli (3), august (105), september (12), oktober (21) og november (1). Følgende dage med mindst 10 fugle: 5/8 64, 12/8 18, 19/8 10 og 3/10 17 – alt træk Korshage. Årets sidste fugl blev 12/11 1 V Korshage.
Rastende fugle blev set på 8 dage Korshage i perioden 5/8 til 24/10 med største antal 5/8 4. Skansehage gav 7/8 1. I Hovvig rastede der spredt med fugle på rigtig mange dage i perioden 4/7 – 24/10. På følgende datoer var der 6 fugle i vigen: 8/8, 15/8, 19/8, 3/9, 10/9 og 30/9.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 105 12 21 1 142
Total 1 5 157 40 26 1 230
MaxRst 1 1 6 6 4 6
Nobs 1 5 55 16 7 1 85
Ndag 1 5 26 12 6 1 51
Fænologi 18 04.. …. …. …. ..12

2018:  Vibe  Vanellus vanellus  
Årets første 3/1 6 rast Hovvig, som må være nytilkomne, idet der kun var 2 i en meget kort periode i december 2017. Herefter rastende fugle på adskillige lokaliteter vinteren igennem med op til 8 fugle i Hovvig frem til medio februar. Forårstrækket nåede en pæn total på 983, hvoraf 889 trak i marts måned med følgende store dage: 14/3 166, 15/3 168, 24/3 181 og 27/3 120. Vi skal helt tilbage til 1984 med 1410 for at finde en større total. Som vanligt et begrænset efterårstræk som sneg sig op på 67 med to største dage i september: 8/9 22 og 10/9 29. Rastende fugle på en række lokaliteter sommeren igennem. Efterårets antal af rastende fugle gav store tal i Hovvig, med følgende dage med over 500: 2/9 540, 6/9 580, 9/9 710, 10/9 700, 3/11 800 og 6/11 630. Årets yngleudbytte blev begrænset til Flyndersø 4 par, hvor der kun blev konstateret 3 pull for det ene par, og i Hovvig mindst 2 par med succes, henholdsvis 3 og 4 pull. På øvrige lokaliteter blev det kun til yngleadfærd Ringholm. Årets sidste 22/12 15 rast Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 879 85 3 7 52 6 2 1040
Total 17 50 1363 320 346 1249 3382 5747 8679 2493 4052 314 28012
MaxRst 6 8 110 30 20 120 330 500 710 410 800 80 800
Nobs 7 12 80 44 57 44 35 32 35 25 20 10 401
Ndag 7 10 23 29 31 28 27 30 28 21 19 10 263
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2018:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Årets første 20/6 1 S Korshage var en tidlig efterårsgæst. Næste iagttagelse blev 29/7 2 V Korshage. I alt trak 53, med største dage 5/8 15, 21/8 6 og 23/9 8. Rastende fugle blev set i Hovvig i perioden 1/8 – 22/9 med flest fugle ultimo august med max 27/8 38. Enkelte fugle på Korshage spredt i hele perioden med max 10/9 5. Årets sidste 13/10 1 S Korshage.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 28 21 1 53
Total 1 2 329 159 2 493
MaxRst 38 15 1 38
Nobs 1 1 36 32 2 72
Ndag 1 1 27 22 2 53
Fænologi 20.. …. …. …. ..13

2018:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfugle fortsat til stede og set på flere lokaliteter frem til 2/4. De i alt 12, der blev meldt trækkende V fra Korshage, var givet korte forflytninger. De enkelte lokaliteter: Plantagekysten: 5/1 – 23/2 3 – 5, 6/3 1 og de sidste 2/4 5. Korshage: 2/1 6, i øvrigt enkelte dage i marts op til 30/3 8. Skansehage: 5/1 – 10/2 op til 3. En enkelt fugl 17/3 1 R → S Rørvig Bugt.
Efterårets første fugle blev 19/7 2 træk. Efterårstrækket blev på i alt 50 fugle med eneste tocifrede dag 6/8 18 Korshage. I august og september måned rastende fugle på en række lokaliteter med følgende dage med over 10 fugle: 5/8 15 Korshage samt 16/9 14, 20/9 10 og 21/9 23 alle Plantagekysten. Som usædvanlig gæst sås arten også i det udtørrede Hovvig i perioden 11/8 – 16/9 med 1 – 4 fugle. I december 10/12 3 rast Skansehage samt op til 8 fugle Plantagekysten - Korshage, set sidste gang 28/12.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 8 4 30 8 5 3 62
Total 21 23 24 5 8 76 72 14 2 43 288
MaxRst 6 5 8 5 3 13 23 4 2 8 23
Nobs 6 7 6 1 5 26 11 6 1 9 78
Ndag 4 7 5 1 4 19 11 6 1 9 67
Fænologi 02.. …. …. ..02 19.. …. …. …. …. ..28

2018:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1307, 29)
På forårstrækket blev der set 2 rast i Hovvig 14/5 – 16/5. Returtrækket fra 8/7 med rastende fugle i Hovvig i stort set hele perioden frem til 10/9. Månedsmax blev 11/7 8 og 16/8 13. Årets sidste var eneste trækkende og eneste uden for Hovvig: 12/9 1 V Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 28 69 10 111
MaxRst 2 8 13 2 13
Nobs 2 11 17 8 38
Ndag 2 11 17 8 38
Fænologi 14..16 08.. …. ..12

2018:  Dværg-/Temmincksryle  Calidris minuta/temminckii  
2/6 4 rast og 27/8 2 træk begge Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 2 6
MaxRst 4 4
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 02 27

2018:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 426, 25)
En rekord stor forårsforekomst i Hovvig inkl. en rekordflok på 16!
Arten blev set i perioden 11/5 – 21/5 med flest 13/5 9, 14/5 16 og 16/5 6. De 16 lod sig registrere, da de var oppe i koordineret flyvning i samlet flok.
Efteråret bød på følgende 11/7 2, 21/7 – 22/7 op til 2, 13/8 – 16/8 1 og 19/8 1 alle fra Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 48 5 5 58
MaxRst 16 2 1 16
Nobs 9 3 5 17
Ndag 9 3 5 17
Fænologi 11..21 11.. ..19

2018:  Stribet Ryle  Calidris melanotos  (0, 1/1, 1/1)
5/8 rastede der en Stribet Ryle i en blandet flok vadere på Korshage. (LB + 2)
Fuglen regnes for identisk med et trækkende individ, der blev set ved Kikhavn tidligt om morgen. Det lykkedes ikke for vores morgenhold at finde den, men der var, som det fremgår, bedre held om eftermiddagen. Fuglen rastede tilsyneladende kortvarigt på den for arten atypiske habitat i stenene ved Korshages spids i blandet ryleflok. Udover finderen LB blev fuglen set af EVR og HVR, mens flere gik forgæves.
Vores eneste tidligere fund er 21/9 1 rast Hovvig. Arten er fåtallig med svingende antal fra år til år. I 2018 var der ud over fuglen fra Kikhavn/Korshage kun 4 jyske fund. Fra Vestsjælland foreligger i alt 10 fund.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2018:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1877, 62)
Første fugl på returtræk blev 6/7 1 rast på Skansehage. I Hovvig rastede der mere eller mindre fugle konstant i perioden 7/7 – 10/9, med flest 11/7 16, 16/7 11, 23/7 9 og 14/8 8. Udenfor Hovvig rastede der 1 – 2 fugle på Korshage 15/7 – 17/7 og 21/7, 5/8 2 Korshage og 23/8 1 ud for Flyndersø. På Korshage var trækket begrænset til 29/7 1 og 5/8 2.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 104 42 5 151
MaxRst 16 8 3 16
Nobs 23 18 3 44
Ndag 20 16 3 39
Fænologi 06.. …. ..10

2018:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 285, 22)
Året startede med 2/1 1 Korshage og 4/1 1 Skansehage begge rastende – evt. samme fugl. Herefter skulle vi hen til efteråret hvor der blev set følgende trækkende på Korshage 22/9 1, 28/9 1, 29/9 4, 22/10 2, 24/10 4 (efter rast) og 25/10 1 – i alt 13 V. Rastende fugle Korshage 28/9 – 3/10 1 – 2, 12/10 2, 22/10 - 26/10 1 og 4/12 - 10/12 2 som blev årets sidste.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 7 13
Total 2 6 12 4 24
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 2 3 6 2 13
Ndag 2 3 6 2 13
Fænologi 02..04 22.. ..26 04..10

2018:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle 7/1 7 Skansehage og 10/2 1 rast Rørvig Bugt. Herefter spredte fugle i perioden 25/2 – 19/3 med flest 27/2 50 Rørvig Bugt. Forårstrækket var begrænset til 22 fugle på 3 dage med flest 18/5 16. Returtrækkets første rastende fugle ankom 22/6 1 Hovvig. Herefter ofte mange rastende fugle Korshage, Skansehage og Hovvig, flest 6/7 110 Korshage, 7/7 188 Skansehage, 10/7 152, 6/8 140, 8/8 147, 9/8 174 og 10/8 240 alle Hovvig og 26/12 90 Korshage. Efterårstrækket i den pæne ende med en total på 939 fugle med flest i august 417 og september 281. Største dage 29/7 103, 5/8 332 og 28/9 97.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 18 129 417 281 52 60 961
Total 7 117 54 18 20 1884 3227 2278 434 74 264 8377
MaxRst 7 50 14 9 188 240 170 68 16 90 240
Nobs 1 5 11 2 5 58 52 57 24 11 7 233
Ndag 1 5 9 2 5 30 31 28 20 11 7 149
Fænologi 07.. …. ..19 09.. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 21/24 22/25, 5/6)
Rekordår for Kærløber i Hovvig!
Efter 2 år uden besøg i vigen blev det året, hvor arten i lange perioder kunne nydes rastende på nært hold i Hovvig. De store delvist tørlagte flader under den ekstreme tørke bød på perfekt habitat for arten, og der var hele 17 observationsdage med Kærløber.
Arten optrådte i 2 perioder: Første periode i første halvdel af juli: 4/7 1 ad og 10/7 – 11/7 1 ad. Herefter en længere periode 14/8 – 10/9 med følgende fund: Mellem 14/8 og 21/8 blev 2 fugle set sammen 14/8 (heraf 1 ad iflg. foto) og 19/8, og 1 fugl blev set 15/8 – 18/8 samt 21/8 (1k). Blev fulgt af 30/8 – 31/8 1 ad og 1/9 – 10/9 1 1k.
Der er ikke sat alder på de 2 fugle 14/8 og 19/8, men 14/8 viser et foto 1 ad. Efter primo august er det usædvanligt at se adulte Kærløbere. Derfor er især observationen af en adult 30/8 – 31/8 (flere observatører) meget sen.
Totalen er 6 – 8 fugle. Da især 1k ofte raster i længere tid, og Kærløberne ind i mellem gemte sig i vige i den vestlige del af sydbassinet, har vi valgt en årstotal på 6.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 9 6 18
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 3 7 6 16
Ndag 3 7 6 16
Fænologi 04.. …. ..10

2018:  Brushane  Philomachus pugnax  
Forårstrækket blev som vanlig yderst begrænset på Korshage med kun 8/5 10 og 12/5 5. Årets første dukkede op Hovvig 24/4 2, 27/4 1 og 28/4 30. Herefter skulle vi frem til 9/5 1, hvorefter at der var rastende fugle i vigen foråret igennem med tocifrede antal i perioden 13/5 – 16/5 og 28 fugle som max. Forårsfuglene gik jævnt over i efterårsfuglene og efteråret fortsatte med mange fugle frem til sidste 1/10 1. På to dage sås over 20 rastende: 13/8 26 og 22/8 34. Udenfor Hovvig blev der kun set følgende rastende 24/8 1 Flyndersø og 27/9 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 1 17
Total 33 131 87 264 382 226 1 1124
MaxRst 30 28 9 20 34 18 1 34
Nobs 3 20 20 26 31 28 1 129
Ndag 3 20 20 26 30 26 1 126
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. ..01

2018:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (10, 304, 17)
Et ret afdæmpet år på hovedlokaliteten Flyndersø, hvor det lidt usædvanligt var vinteren (20/1 6), der bød på det højeste tal.
Vinter. 2/1 4, 20/1 6 og 26/1 3.
Forår. 5/4 4.
Efterår. 30/9 3, 21/10 2, 1/11 1 og 24/11 3.
På Korshage blev der 3/9 trampet en enkelt fugl op. Alle observationer nævnt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 4 4 2 4 27
MaxRst 6 4 3 2 3 6
Nobs 3 1 2 1 2 9
Ndag 3 1 2 1 2 9
Fænologi 02..26 05 03.. …. ..24

2018:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Som vanligt er det de to lokaliteter Flyndersø og Hovvig, der tiltrak de rastende fugle. Året startede med rekord mange 2/1 76 Flyndersø. Der forblev mange fugle resten af januar med sidste vinterobservation 27/1 31. Fra foråret 5/4 12, og efteråret gav følgende 21/10 11 og 24/11 10, som er færre end normalt, men forholdene var præget af følgerne efter tørke og et tidligt inflow af saltvand sidst i september. Rastende fugle set Hovvig fra marts til november, men ingen dage med over 5 fugle. Udenfor disse to lokaliteter spredte observationer på en lang række lokaliteter.
Forårstrækket gav en total på 6, med flest 16/4 5. Efterårstrækket gav en total på 32, hvoraf de 24 trak i september. Årets sidste 21/12 1 rast Skansehage.
Ynglefugle som vanligt 1 – 2 spillende fugle i Flyndersø og en enkelt spillende 21/5 i Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 24 7 1 37
Total 152 3 14 44 14 16 31 17 61 23 23 1 399
MaxRst 76 3 3 12 2 2 5 4 8 11 10 1 76
Nobs 5 1 9 14 12 14 15 10 25 11 8 1 125
Ndag 5 1 9 13 9 14 15 10 21 11 8 1 117
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2018:  Tredækker  Gallinago media  (0, 8/9, 1/1)
På Korshage trampede TPA en Tredækker op 20/10. Fuglen lettede fra det fugtige hul og fløj kun omkring 10 meter inden den igen gik ned. Hvide halekanter set og lavmælt grynt hørt. En sjældent set art på Rørvighalvøen og den absolut seneste. Fra de sidste 10 år er der kun 10 iagttagelser i Danmark af Tredækker i oktober, der typisk er fundet uden for de traditionelle rastepladser. Heraf en del sene og den absolut senest 21/10–2016 fra Anholt. Der er altså tale om et bemærkelsesværdigt fund på Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2018:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  
Året præget af en usædvanlig stor forekomst med mindst 20 fugle under en snestorm primo marts og den fortsat særdeles solide ynglebestand.

Adskillige vinterfund, første 10/2 1 Ringholm Skov. En rekord stor forekomst i en kuldeperiode primo marts: 4/3 – 5/3 med mindst 20 trampet op på forskellige lokaliteter. Ellers et normalt forår med spredte fugle overalt.

Spillende fugle blev registreret 8/5 – 1/6 på følgende lokaliteter: Korshage 3 – 5, Sandflugtsplantagen, Højsandet, Rørvig Lyng og Ringholm Skov/Hovvig 1 -2. Så en total på 7 – 10 par er realistisk. Det kunne være rigtig spændende med en koordineret optælling af de spillende fugle. Hvor store afstande bevæger de sig over? Der er antagelig mere end 1 par i Plantagen, men hvor langt går de ind i baglandet?

Efterår og vinter 8 fugle med den seneste 11/12 1 rast Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 32 6 12 3 1 1 4 2 65
MaxRst 2 4 1 3 1 1 1 1 1 4
Nobs 3 18 6 10 3 1 1 4 2 48
Ndag 3 14 6 10 3 1 1 4 2 44
Fænologi 10.. …. …. …. ..23 30.. …. …. ..11

2018:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Foråret bød kun på følgende træk: Korshage 16/4 1 og 13/5 2 samt Rørvig By 18/4 1. Efteråret gav i alt 63 trækkende fugle Korshage som primært trak på to dage 29/7 32 og 5/8 22. Rastende fugle blev set på en række lokaliteter, hvor Hovvig udmærkede sig med fugle i perioden 8/8 – 9/9 med max 11/8 6 og 18/8 7. Årets sidste fugl 5/10 1 på stranden ud for Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 32 24 7 67
Total 2 2 36 76 17 1 134
MaxRst 2 7 3 1 7
Nobs 2 1 3 25 13 1 45
Ndag 2 1 3 21 10 1 38
Fænologi 16.. ..13 03.. …. …. ..05

2018:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk: 8/4 – 30/5 9 primært på Korshage. Efterårstrækket gav i alt 42, hvilket absolut er i den lave ende. Største træk var 17/7 22 V Nykøbing.
Hvad angår rastende fugle, så var det også yderst sparsomt. Rastende fugle blev set i perioden 20/4 – 10/5 med største dag 30/4 7 Korshage. Efteråret blev ikke meget bedre. Første fugl ankom 20/6 på Korshage, hvor der blev set fugle frem til 11/8 med største antal 16/7 9. Denne flok blev set på de øvrige nordkystlokaliteter i perioden 15/7 – 21/7. Ellers spredte iagttagelser af få fugle på en række lokaliteter. Årets sidste 1/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 4 34 4 48
Total 19 15 12 130 27 1 204
MaxRst 7 4 5 9 15 1 15
Nobs 10 11 6 35 13 1 76
Ndag 9 10 6 26 13 1 65
Fænologi 08.. …. …. …. …. ..01

2018:  Storspove  Numenius arquata  
Ingen vinterfund. Årets første blev 14/3 1 trk Korshage. Forårstrækket gav 49 med et ryk medio april med flest 11/4 12 og 13/4 22. Ellers ingen dage med over 3. Efterårstrækket gav sølle 57 fugle, hvoraf de 40 trak i juni og 11 trak i juli, med flest 22/6 31. Foråret igennem var der ganske få rastende fugle på forskellige lokaliteter, hvorimod efteråret gav usædvanligt mange rastende fugle i Hovvig og enkelte på Korshage. Dage med over 15 fugle i Hovvig: 3/8 18, 30/8 15 og 2/9 16. Årets sidste blev 6/9 4 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 42 1 40 11 4 2 106
Total 6 45 1 47 34 66 49 248
MaxRst 1 3 7 18 16 18
Nobs 6 9 1 13 17 13 6 65
Ndag 5 7 1 10 11 13 5 52
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. ..06

2018:  Sortklire  Tringa erythropus  
Årets første kom tidligt 7/4 1 Flyndersø. I løbet af maj måned flød foråret direkte over i nedtræk med endnu et stort år i Hovvig. I vigen var der mere eller mindre fugle fra 1/5 til 31/10 1 som blev årets sidste. Tocifrede antal i de to perioder 5/6 – 6/7 og 27/8 – 21/9 med flest 12/6 39 og 13/9 34. Eneste trækkende fugl 6/8 1 Rørvig Bugt, som også var den eneste observation udenfor Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 23 254 104 164 299 27 872
MaxRst 1 5 39 11 29 34 9 39
Nobs 1 12 25 24 26 20 6 114
Ndag 1 12 25 23 25 20 6 112
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintrende fugle på en række lokaliteter med op til 4 rastende fugle i Rørvig Bugt frem til primo april. Forårstrækket nåede 15 fugle, hvoraf de 13 trak i april. Yngleaktivitet på følgende lokaliteter: Rørvig Bugt, Slettemose, Flyndersø 2 – 3 par, Hovvig, Korshage og Dybesø. Eneste med succes var 2 par i Hovvig med henholdsvis 1 og 2 1k. Efteråret igennem rastende fugle set på en række lokaliteter med flest i Hovvig 22/7 18.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 1 4 21 1 41
Total 13 46 36 77 88 154 171 180 70 7 16 14 872
MaxRst 2 6 3 11 7 11 18 16 14 3 3 2 18
Nobs 12 17 21 33 36 32 34 45 19 5 14 11 279
Ndag 11 17 19 27 30 28 26 31 19 5 14 10 237
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2018:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankomst 19/4 1 rast Hovvig. Forårstræk 20/4 7 – 19/5 6 primært på Korshage. Efterårstrækket startende 21/6 1 Korshage og nåede op på i alt 17 fugle. Rastende fugle primært i Hovvig med tocifrede antal i lange perioder med følgende månedsmax 29/6 41, 10/7 67, 26/8 – 27/8 36 og 13/9 52. Sidste 7/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 4 8 4 23
Total 8 22 156 783 621 589 40 3 2222
MaxRst 4 4 41 67 90 52 7 1 90
Nobs 5 17 19 34 37 30 14 3 159
Ndag 5 16 19 31 31 27 14 3 146
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. ..07

2018:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Et sølle år med kun 21 på forårstræk. Første og eneste i marts 15/3 1 Korshage. April måned gav 20 med to store dage 7/4 8 og 8/4 7. Efterårets træk blev 4, alle fra Rørvig By/Bugt. Forårets rast blev i alt 10 iagttagelser. Første rastende fugle set 30/3 med en fugl henholdsvis Korshage og Hovvig. Herefter enkelte fugle Slettemose, Hovvig, Søndervang, Flyndersø og Korshage med sidste 21/4 1 Hovvig. Returtrækkets første i Hovvig ankom 30/5 1. Herefter rastede encifrede antal i vigen frem til 17/9 1 som blev årets sidste. Højeste antal 1/6 8, 16/6 - 17/6 9 og 5/7 8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 1 3 25
Total 3 28 5 110 73 52 13 284
MaxRst 1 1 4 9 8 5 2 9
Nobs 3 21 2 29 26 28 9 118
Ndag 3 11 2 28 25 25 9 103
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Tinksmed  Tringa glareola  
Et usædvanligt år for arten. Årets eneste trækkende fugl 7/5 1 Flyndersø, som samtidig var årets eneste observation udenfor Hovvig. De rastende fugle i Hovvig satte derimod rekorder i lange perioder. Forårets max 1/5 12, 13/5 16 og 14/5 18. Forårs/efterårsfugle gled ud i et. Efterårsdage med over 25 fugle: 29/6 29, 6/7 32, 7/7 28 og 10/7 51. En sen stor flok 31/8 20 Hovvig. Årets sidste 1/9 5.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 93 156 388 140 5 801
MaxRst 9 18 29 51 20 5 51
Nobs 4 18 22 26 23 1 94
Ndag 4 18 22 26 23 1 94
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..01

2018:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
29/4 2 rast Hovvig blev årets første. Herefter enkelte fugle foråret igennem på en række lokaliteter med max 30/4 5 Hovvig og 20/5 5 Flyndersø. Sidste forårsfugl 28/5 Flyndersø. Ingen trækkende i foråret. Returtrækkets første rastende fugl 11/6 1 Hovvig. Herefter mange rastende fugle Hovvig, med følgende dage med over 20 fugle: 21/7 23, 22/7 30 og 8/8 21. Også set på en række lokaliteter udenfor Hovvig med største antal rastende fugle Skansehage 18/7 17 og 22/7 14 samt Korshage med max 3/8 16. Efterårstrækket gav kun to observation 30/6 1 Korshage og 19/8 1 Flyndersø. Årets sidste blev 27/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 7 24 7 305 250 30 623
MaxRst 5 3 2 30 21 5 30
Nobs 2 16 6 47 50 15 136
Ndag 2 13 6 29 31 15 96
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..27

2018:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2026, 55)
Et relativt svagt efterår med 23 trækkende fugle. August 11 og september 12 med største dage 5/8 7 V Korshage. Rastende fugle på Korshage med ankomst 22/7 og med årets sidste 27/9 1. De fleste dage med 1 – 3 fugle. Dog i perioden 12/9 – 22/9 op til 8. Udenfor Korshage gav Hovvig, som er en sjælden rastlokalitet for arten, 4/9 3 og 1 fugl på følgende datoer: 14/8, 30/8 - 31/8 og 19/9. En enkelt rastede på kysten ud for Flyndersø 23/8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 22 33
Total 5 25 86 116
MaxRst 2 3 8 8
Nobs 4 15 24 43
Ndag 4 12 23 39
Fænologi 22.. …. ..27
rapp/2018/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1