Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02600

Rovfugle

Rørhøg Circus aeruginosus eu02600

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Roerhoeg

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rørhøg  Circus aeruginosus  

DOFBasen:2024


2023:  Rørhøg  Circus aeruginosus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 120 27 6 11 2 168
Total 2 126 34 4 6 8 16 2 198
MaxRst 1 3 3 2 2 3 4 1 4
Nobs 3 70 54 29 32 27 25 7 247
Ndag 2 28 28 19 23 19 18 6 143
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2022:  Rørhøg  Circus aeruginosus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 89 50 2 5 13 163
Total 4 94 56 15 5 19 1 194
MaxRst 1 3 3 3 3 4 6 1 6
Nobs 8 53 66 41 21 42 29 2 262
Ndag 7 18 26 25 18 30 17 2 143
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30 02··03

2021:  Rørhøg  Circus aeruginosus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 73 62 11 1 9 13 1 183
Total 14 79 67 13 4 14 14 1 206
MaxRst 2 2 4 3 2 3 3 1 4
Nobs 19 89 79 38 11 32 26 4 298
Ndag 7 27 29 20 10 24 22 4 143
Fænologi 21.. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Rørhøg  Circus aeruginosus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 81 31 1 17 2 137
Total 5 84 31 1 17 2 140
MaxRst 1 3 4 2 2 5 4 2 5
Nobs 7 109 45 11 16 31 23 4 246
Ndag 4 28 19 10 15 21 22 3 122
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..06

2019:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (5338 / 884)

Forårstræk: 19/3 - 6/6 i alt 272 (ny sæsonrekord), flest 5/4 37 – I alt 33 observationsdage.
Efterårstræk: 10/8 - 28/9 i alt 25, flest 25/8 6. - I alt 11 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 249 7 3 18 5 283
Total 1 258 11 8 4 23 6 311
MaxRst 1 4 3 2 2 4 3 2 4
Nobs 4 213 24 24 18 47 26 5 361
Ndag 4 30 21 20 15 28 19 5 142
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. ..11

2018:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (5180 / 860)
Forårstræk på niveau med de seneste ti års gennemsnit. Succesfuld ynglecyklus gennemført i Hovvig.
Ankom 25/3 til Hovvig, hvor der som mest sås 6 rastende 23/4.
De to første på forårstræk blev set 30/3 og på 41 obsdage frem til 4/6 sås i alt 158 trækkende. Bedste periode var under de gamle fugles træk primo - medio april, hvor 86 fugle trak svarende til ca. 55 % af forårstotalen. Andelen af hanner på forårstræk udgjorde i 2018 28 %, hvilket må anses for ret normalt i et forår, hvor der er en overvægt af trækkende i april. Bedste trækdag i foråret blev 16/4, hvor 22 fugle trak. Det er højeste dagstotal siden 2014. Øvrige dage med 10 og derover var 7/4 11, 8/4 13 og 9/5 10.
Et ynglepar i Hovvig fik to unger på vingerne.
Efterårstrækket lå under gennemsnittet for de seneste ti år, men over gennemsnittet for alle årene. Sæsontotalen blev på 24 fugle set på 14 obsdage. Den første tidlige adulte han på returtræk blev set allerede 13/7. Det er ikke så usædvanligt at se returtræk af specielt hanner i juli. Formodentlig er det fugle, som ikke er lykkedes med at finde en mage, eller hvor yngel er mislykkedes. 5 fugle sås i august og i september de resterende 18. Bedste trækdag kom på det klassisk gode Rørhøge træktidspunkt i starten af september 3/9 5. Sidste trækkende blev set 21/9.
I Hovvig sås op til 5 rastende på en dag i starten af august, og årets absolut sidste og eneste fra oktober blev set 14/10 på samme lokalitet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 95 57 2 1 5 18 181
Total 12 152 93 43 43 78 43 1 465
MaxRst 2 5 4 3 4 4 2 1 5
Nobs 10 72 60 30 30 39 30 1 272
Ndag 7 29 29 25 28 31 21 1 171
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. ..14

2017:  Rørhøg  Circus aeruginosus (5069 / 844) 
Rimelig forårstotal tæt på gennemsnittet for alle årene. Mislykket yngleforsøg i Hovvig.
I Hovvig set rastende mellem 16/3 og 8/10. Der blev som max set 4 rastende Rørhøge pr dag.
Forårstræk blev set på 25 obsdage mellem 28/3 og 3/6 og totalen endte på 111 fugle, hvilket er noget under niveauet for de senere år. I april var vejrsituationen som oftest ugunstig for trækobs og flest fugle, lidt over halvdelen af forårstotalen ca 53 %, blev set i maj. Dagstotaler over 10: 31/3 12, 14/5 14 og 18/5 19. 25 hanner blev bestemt, hvilket svarer til 22,5 % af de trækkende. Der spores en vis træthed hos nogle af observatørerne. I hvert fald er der bestemt køn og alder på færre trækkende Rørhøge end normalt, og nogle rapporterer heller ikke klokkeslet, hvilket ikke letter bearbejdningen.
Ynglefugle: Et par gjorde yngleforsøg i Hovvig, men mislykkedes.
I efteråret blev der på 11 obsdage mellem 11/8 og 29/9 set 16 trækkende Rørhøge. Hvilket er få og klart under gennemsnitsniveauet. Eneste dag med mere end 2 var 16/8 3.
Ved Falsterbo har der været et fald i antallet af trækkende juvenile Rørhøge de sidste ti år og i Finland steg bestanden kraftigt frem til årtusindskiftet, men er herefter stabiliseret. Begge dele kunne tyde på at ynglebestandene nordøst for os har nået et “mætningspunkt”.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 36 59 2 9 7 126
Total 32 94 142 78 41 140 82 1 610
MaxRst 3 3 4 3 2 4 3 1 4
Nobs 21 62 72 51 33 91 62 1 393
Ndag 9 26 24 24 19 30 25 1 158
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. ..08

2016:  Rørhøg  Circus aeruginosus (4860 / 824) 
Det bedste primo maj træk i 5 år bidrog væsentligt til en flot forårstotal over 200.
Arten ynglede desuden for tredje år i træk i Hovvig.
Årets første var en ad hun, der blev set 13/3 i Hovvig. Her sås i løbet af foråret som mest 3 hanner på en dag og 2 hunner på en dag dog ikke samtidigt. Der ud over blev enkelte set rastende i området Flyndersø - Korshage - Nørrevang, på Søndervang og i området Hovvig - Slettermosegård - Ringholm.
Forårstrækkets første fugl blev set 16/3. De næste en uge senere 23/3. I 2016 var trækket allerede godt i gang ultimo marts. Gennemsnittet for trækkende Rørhøge i marts lå i perioden frem til og med jubilæumsrapporten 1973 - 1997 på 0,8 fugle. For perioden efter denne rapport 1998 - 2015 har det været betydeligt højere ca 7,1 fugle. Det kan ikke bero på tilfældigheder. En hovedårsag må være, at trækfuglene sydfra er begyndt at dukke tidligere op. Årets 25 trækkende i marts er ny rekord for denne måned. April fortsatte med jævnt godt træk, og kulminationen indtraf i en fin periode primo maj, hvor i alt 66, svarende til 32% af forårstotalen, blev set. Alt i alt var forårstrækket klart over gennemsnittet både for de sidste ti år og for alle årene siden 1973. På 41 obsdage sås i alt 209 trækkende. Det er sjette bedste forårstotal siden 1973, og det betød, at arten kom ind som fjerde talrigeste rovfugleart på forårstrækket i 2016. Samlet udgjorde hannerne 28,2% af totalen, hvilket er en ret lav andel, men typisk for år med mange yngre fugle i maj. Helt traditionelt var der flest hanner tidligt på sæsonen. Ultimo marts udgjorde hannerne 56,5% og primo maj 20,6% .
Forårets bedste trækdage med over 10 fugle: 28/3 11, 10/4 11, 15/4 16, 6/5 13, 7/5 19, 8/5 15 og 22/5 11.
Et par ynglede i Hovvig og blev set med 3 juvenile medio juli.
I efteråret blev set i alt 20 trækkende på 12 obsdage mellem 12/8 og 25/9. 7 blev set ultimo august og 9 medio september. Eneste nævneværdige dag var 14/9 5.
I Hovvig blev mindst 8 forskellige Rørhøge set i løbet af efteråret og årets sidste fugl blev set her 17/10.
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 88 96 1 8 12 230
Total 31 136 147 47 48 56 37 7 509
MaxRst 2 3 3 4 5 4 2 2 5
Nobs 27 83 70 34 31 32 28 6 311
Ndag 8 30 26 25 26 21 20 6 162
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. ..17

2015:  Rørhøg  Circus aeruginosus (4797 / 798) 
Meget fåtallig på forårstrækket. Ynglepar i Hovvig for andet år i træk.
Set i Hovvig fra 13/3 med op til 5 (2 par + 1 2k) rastende på en dag i perioden marts – maj. Udenfor Hovvig blev rastende Rørhøge set på tre lokaliteter i foråret. I alt blev blot 63 Rørhøge set under forårstrækket. Det er den laveste forårstotal i 26 år (siden 1989) og udgør kun knapt 40 % af gennemsnitstotalen for de seneste 10 år. Der var 22 obsdage mellem 17/3 og 5/6. Vejret var generelt dårligt til trækobs i april - maj og kun omkring 10/4 - 11/4 kom en lille åbning med godt Rørvigtrækvejr. Her trak henholdsvis 6 og 15 fugle. Eneste øvrige dage med over 5 var 6/5 6 og 11/5 7. Andelen af hanner udgjorde i foråret 26,9 %, hvilket er en lav andel, og det skyldes nok især, at primo april, hvor vi har en vis tradition for at se mange trækkende hanner, gav meget få fugle.
Et par ynglede i Hovvig og medio juli sås 4 nyligt udfløjne unger. Det vides ikke om alle overlevede.
Mellem 27/7 og 15/10 blev der på 16 obsdage set i alt 26 trækkende Rørhøge. Det er klart under de seneste 10 års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene. Trækket foregik jævnt sivende i august -september uden nogen egentlig kulmination, og højeste dagstotal faldt tidligt 6/8 4. I andet halvår rastede igen max 5 fugle på en dag i Hovvig, og her blev årets sidste Rørhøg set 10/11. Det er sent og kun en enkelt dag fra at være fænologirekord for efteråret.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 35 24 2 2 11 12 2 90
Total 4 75 64 39 44 36 26 17 1 306
MaxRst 1 4 4 3 5 3 2 2 1 5
Nobs 4 53 42 26 29 27 18 14 1 214
Ndag 4 22 26 23 23 21 12 13 1 145
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. ..10

2014:  Rørhøg  Circus aeruginosus (4617 / 782) 
Forårstrækket holder niveauet og Rørhøgen ynglede i Hovvig i 2014.
Årets første Rørhøge er fra Hovvig 22/3. Her rastede som maks 6 fugle ved to tilfælde i maj.
Første trækkende fugl blev set 30/3, og der blev i alt set 180 på forårstræk på 31 dage frem til 27/5. Et fint resultat over de seneste ti års gennemsnit. To tydelige træktoppe bemærkedes. Primo april og ultimo april med hhv 36 % og 33 % af forårstotalen. Andelen af hanner var som sædvanlig størst tidligt på sæsonen. Primo april udgjorde den nøjagtig 50 %. En rigtig god dag indtraf allerede 3/4, hvor 36 trækkende fugle, heraf hele 22 adulte hanner, trak igennem området. Øvrige dage med over 10 var 4/4 12, 25/4 16, 21/5 11 og 22/5 13.
Et par ynglede glædeligt nok i Hovvig og fik mindst 1 unge på vingerne.
Efter trækkets ophør er der i sommermånederne juni og juli en del obs af rastende/fouragerende Rørhøge rundt omkring på halvøen. Det kunne være ynglefuglene fra Hovvig.
Kun 16 blev set på træk på 11 dage i efteråret med 6/8 og 13/9 som yderdatoer. Det er langt fra de senere års standard, hvilket den dårlige dækning af trækket i efteråret må bære en del af skylden for. Flest (81 %) blev set i perioden ultimo august - primo september. 27/8 3 var eneste dag med mere end 2 trækkende.
I Hovvig blev maks set 4 rastende på en dag i andet halvår, og årets sidste Rørhøg blev set på lokaliteten 19/10.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 134 45 2 8 8 198
Total 5 159 92 29 15 45 35 17 397
MaxRst 2 3 6 5 2 4 3 2 6
Nobs 3 97 44 22 13 32 25 13 249
Ndag 3 23 24 17 12 24 17 13 133
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..19

2013:  Rørhøg  Circus aeruginosus  [4425 / 715]  
Fik et godt år med 192 på forårstræk – solidt over de sidste 10 års gennemsnit.
Ankomst til Hovvig 17/3. Max 5 blev set rastende på en dag her i første halvår, men bedømt ud fra de køns- og aldersbestemte var mindst 7 forskellige individer i spil. De første på forårstræk blev set 28/3, og i alt blev 192 fugle set på træk i løbet af foråret. Et godt år noget over gennemsnittet for de seneste 10 år. Det var især perioden primo – medio april under de gamle fugles træk, der bød på mange fugle. 67,7 % af forårets trækkende er fra den periode. Et par dage var der rigtig gang i den 14/4 40 og dagen efter 15/4 26. Førstnævnte dag er kun en fugl fra den gældende Rørvig rekord på 41 fugle fra 2002, og er den næsthøjeste dagstotal gennem tiderne. Ud af de 40 fugle 14/4 var de 23 hanner. Den samlede andel af hanner af de trækkende i foråret udgjorde 42,1 %, hvilket er noget over gennemsnittet. Sidste sene trækkende set 11/6.
Ingen helt sikre tegn på yngel i Hovvig, selvom der i maj blev set et par i territorieflugt, og der 31/7 blev set 2 1k fugle.
Efterårstrækkende blev set mellem 24/8 og 29/10 (sent). Totalen blev 67 fugle og af disse blev de 47 svarende til 70 % set i den klassisk gode efterårstrækperiode for Rørhøg primo september. Tre dage nåede totalen over 10: 5/9 14, 6/9 13 og 7/9 12. I Hovvig blev der igen i andet halvår set op til 5 rastende på en dag.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 140 45 2 7 57 3 260
Total 11 172 103 19 19 28 85 4 441
MaxRst 3 3 5 3 2 2 5 1 5
N 8 107 51 14 16 21 31 4 252
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. …. ..29

2012:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (4204 / 665)
Årets første Rørhøg blev set i Hovvig 19/3. Forårssæsonen var god på lokaliteten, hvor op til 6 forskellige rastende på en dag blev set i forårsmånederne. Formodentlig har der i løbet af foråret, været tale om endnu flere individer, men det er nærmest umuligt at afgøre ud fra det foreliggende materiale.
Forårstræk blev set på 41 dage mellem 21/3 og 8/6. I alt blev 221 (heraf 2 SV) trækkende set, hvilket er femte bedste forårstotal gennem tiderne, og det højeste antal forårstrækkende på en sæson siden 2002. Især de gamle fugles træk medio april var godt, og i den periode blev knapt 44 % af forårets trækkende fugle set. Det var også i denne periode, at andelen at hanner var størst - 45,8 %. I årene 2004 - 2011 er der udregnet en samlet procent for andelen af hanner for hele forårssæsonen og denne udgjorde i gennemsnit 31,9 %. Resultatet i 2012 lå meget tæt på dette med 32,1 %. Der var flere større trækdage med over 10 fugle: 11/4 15, 12/4 23, 13/4 12, 19/4 25, 20/4 12, 21/4 14 og 19/5 16.
Også for Rørhøg er forårstrækmaterialet med de udregnede femårsgennemsnit glimrende til at illustrere artens fremgang siden rapportens start i 1973. Hvis man sammenligner den gennemsnitlige forårstotal for de første 25 år frem til jubilæums rapporten 1973 – 1997 (82), med den tilsvarende for de 15 år efter 1998 – 2012 (164) ses en markant stigning, men hvis man kigger på udviklingen i femårsgennemsnittene gennem årene, kunne det måske se ud som om artens fremgang er stagneret lidt i de senere år.
Yngel: I 2012 ynglede et par i Hovvig og der blev produceret en enkelt Hovvig rørhøgeunge. Det er første gang siden 2005, at der er ynglefund.
I løbet af efteråret frem til 23/9 rastede minimum 5 forskellige Rørhøge i Hovvig, men kun op til 3 på en dag.
Efterårstrækket startede som sædvanligt i august. På 21 dage fra 5/8 og frem til årets sidste dag med Rørhøg 28/9 blev set i alt 50 trækkende, hvilket er godt lokalt set og betydeligt over gennemsnittet for de seneste 10 år. Bedste periode var ultimo august, hvor 40 % af efterårets total trak forbi. De største dagstotaler med mindst 5 trækkende var: 13/8 5, 25/8 5, 29/8 11 og 10/9 5.

DOFBasen:2012


2011:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (4114 / 616)
Årets første var en reprise af sidste års første obs: 22/3 1 ad han rast Hovvig. På denne lokalitet blev som max set 3 rastende pr dag i første halvår, men minimum 4 forskellige individer var involveret: 1 ad han, 1 2k han, 1 ad hun og en 2k hun. Ellers var der i første halvår kun strø obs af rastende enkelt fugle ved henholdsvis Flyndersø, Dybesø og Nakke Skov.
Forårstrækket var ganske pænt, og kom tilbage på sporet efter sidste års pauvre sæson. I alt blev 174 Rørhøge set på træk på 36 dage mellem 28/3 og 16/6. Det er et resultat et stykke over de senere års niveau, og det skyldtes især, at der efter en årrække endelig kom en god periode i begyndelsen af maj med en noget nær optimal vejr situation. 74 fugle trak forbi primo maj, hvilket svarer til godt 42 % af den samlede forårstotal.
Dage med mere end 5 trækkende: 10/4 6, 24/4 6, 25/4 9, 7/5 15, 9/5 16, 10/5 31 og 11/5 13.
Som det ses var der en af de store rørhøgedage den 10/5. De 31 trækkende denne dag er højeste dagstotal siden 2002, og dagen kommer ind lige under medalje rækken på fjerde pladsen blandt rørhøgetrækdage siden rapportens start.
Andelen af hanner i forårstrækmaterialet udgjorde 25,7 %, hvilket for andet år i træk er en ret lav andel. I modsætning til i 2010 kan det i 2011 forklares ved et vejrbetinget godt træk af yngre fugle i maj. Der var som sædvanligt flest tidligt i trækperioden primo – medio april, hvor hannerne udgjorde 50 % af de trækkende fugle.
1 2k han oversomrede i Hovvig, men der var ingen tegn på yngleaktivitet på lokaliteten.
Første ungfugl rastede her 3/8, og max 4 rastende fugle blev set på en dag i efteråret. Der var dog mindst 5 forskellige fugle i spil 1 ad han, 1 ad hun og 3 1k. Uden for Hovvig var der blot et par rastobs i andet halvår: 16/7 1 2k han Søndervang og 25/9 1 1k Flyndersø.
Efterårstræk blev set på 17 dage mellem 9/8 og 1/10 og totalen endte på 41 fugle. Det er lidt over 10 årsgennemsnittet. Bedste periode var ultimo august – primo september, hvor ca. 68 % af efterårets trækkende fløj mod varmere himmelstrøg. 2 dage kom dagstotalen over 5: 21/8 7 og 4/9 6.
14 fugle svarende til ca. 34 % blev bestemt til 1k.
Årets sidste obs var 2/10 1 1k rastende Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (4020 / 581)
Første observation var en smuk ad han som rastede i Hovvig 22/3. På samme lokalitet blev som mest set op til 5 rastende 13/5 og set over hele forårssæsonen rastede minimum 6 forskellige individer i Hovvig.
Udenfor Hovvig var der nogle få iagttagelser af rastende fugle ved henholdsvis Flyndersø og Søndervang.
Forårstrækket gav 94 fugle fordelt på 33 dage mellem 25/3 og 28/5. Tidsmæssigt trak flest d.v.s. lidt over en tredjedel (ca. 37 %) primo april. Næstbedste periode var ultimo april, hvor ca. 21 % af forårets trækkende Rørhøge blev set. Maj trækket var, som sædvanlig fristes man efterhånden til at sige, grundet forkert vindretning og kulde dårligt. Bemærkningen fra en af de faste observatører, som 17/5 talte om et mindre varme gennembrud med en temperatur på 12 - 13 grader, taler vist for sig selv.
Dage med over 5 trækkende begrænser sig til disse: 3/4 6, 5/4 7, 7/4 11, 8/4 8, 25/4 6, og 26/4 8.
Andelen af hanner udgjorde i foråret 25,5 % hvilket er en ret lav procentdel.
1 ad hun og 1 2k hun rastede i Hovvig det meste af juni/juli, men der var ingen hanner, og dermed heller ikke tegn på yngel i 2010.
Efterårstrækket blev indledt 4/8, og frem til 13/10 blev der på 15 dage set 35 trækkende. Hovedparten ca. 77 % trak i august. 19 fugle kunne bestemmes til 1k svarende til ca. 54 %.
Som mest blev der i efteråret set 4 rastende på en dag i Hovvig, men det vurderes, at mindst 8 forskellige individer har rastet her i løbet af efteråret.
Året sluttede med en ny fænologi rekord. 10/11 og 11/11 rastede 1 1k i Hovvig (AF, CG, LFR, FDE, EVR). Det blev den seneste fugl i DK uden for Jylland i 2010. At det virkeligt er en sen obs, kan ses ved det, at middeldatoen for sidste observation af Rørhøg i Rørvigområdet fra perioden efter jubilæumsrapporten (1998 - 2009) er 13/10. Den tidligere rekord var fra år 2000, hvor en fugl blev set rastende 6/11. Datoen for denne observation er fejlagtigt angivet i rapporten som 16/11.

DOFBasen:2010


2009:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (3853 / 507)
Første Rørhøg i 2009 var en trækkende han, som blev set 25/3. Herefter sås frem til 26/5 i alt 167 trækkende fordelt på 39 dage. Det er lidt over 10 års gennemsnittet, og dermed er den stagnerende tendens, vi har set de senere år, måske brudt. Ca. 77 % af forårets fugle trak i april, som i øvrigt var karakteriseret af et jævnt træk af Rørhøg det meste af måneden.
Dage med mere end 5 trækkende: 4/4 9, 7/4 8, 8/4 16, 10/4 7, 11/4 6, 12/4 6, 13/4 14, 21/4 8, 29/4 7, 30/4 9, 15/5 6 og 17/5 8.
Hanandelen er fortsat høj (44 %) og antallet af 2k fugle i maj er også i 2009 ret lavt, dog bedre end i de to foregående år.
Ingen sikre tegn på yngel i Hovvig, men der blev set rastende Rørhøge ved så godt som hvert besøg på denne lokalitet mellem 28/3 og 20/9. I foråret max 5 pr. dag og efteråret max 4 pr. dag. Uden for Hovvig er der i forårstrækperioden set enkelte rastende på Nørrevang og i Langesø Mosen.
Efterårstrækket var stort. Nærmere betegnet det næst bedste i rapportens historie. I alt blev det til 74 trækkende på 18 obsdage mellem 1/8 og 6/10. Der blev sat ny efterårsdagsrekord 1/9 med 19 trækkende. Her ud over var der 2 dage med over 5 trækkende 19/8 8 og 20/8 8. 28 af efterårets trækkende fugle blev bestemt til 1k, hvilket svarer til en ungfugleandel på ca. 38 %. Årets sidste blev set 6/10. Det var som årets første en trækkende han.

DOFBasen:2009


2008:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (3711 / 456)
Årets første rastende i Hovvig blev set 17/3, og i løbet af foråret blev der ved et par tilfælde set op til 3 fugle på en dag. Der har dog minimum været 4 forskellige fugle involveret, idet der er set både 2 hanner på en dag og 2 hunner på en dag. Uden for Hovvig blev enkelte rastende set ved Flyndersø, Nørrevang og Korshage.
Forårstrækket gav i alt 142 fugle på 36 obsdage mellem 28/3 og 19/6. En smule bedre end sidste år, men stadig under gennemsnittet for de sidste 10 år. Det er nu fjerde år træk, at vi oplever dette. Er vi bevidende til en stagnation for Rørhøg ? eller beror det på tilfældigheder så som vejrlig. Langt den overvejende del blev set i april (79 %), og det var ligesom for en række andre rovfuglearter den klassiske gode periode ultimo april, der gav flest fugle (42 %). Dagstotaler over 5: 1/4 13, 10/4 9, 11/4 6, 22/4 10, 23/4 6, 24/4 18 og 28/4 7.
Størst han andel registreredes medio april, hvor 69 % af de trækkende fugle var hanner. Den samlede andel af hanner er ret høj (40 %). Det er nøjagtigt den samme procent andel som i 2007.
Den forholdsvis lave total og høje han andel er et udtryk for, at der er set færre 2k fugle på forårstrækket. Det var igen majtrækket der til dels svigtede. Til sammenligning hermed viser Falsterbomaterialet, at det kun er de seneste to sæsontotaler, der ligger under gennemsnittet for de seneste ti foregående år. Her var totalerne i 2007 569 og 2008 825 mod 10 års gennemsnit 1997 - 2006 på 968 fugle og 1998 - 2007 på 932. Det kunne tolkes der hen at de to seneste ynglesæsoner ikke har været så vellykkede. Det er jo derfor nok spørgsmålet, om der virkeligt er tale om en stagnation eller om de relativt lave forårstotaler ved Rørvig siden 2005 for de første års vedkommende måske nærmere har været vejrbetingede.
Desværre ingen tegn på yngel i Hovvig.
I andet halvår blev der set minimum 3 forskellige fugle (2 1k og 1 hun) rastende i Hovvig. Dog er højest 2 fugle registreret på en dag.
Fra 17/8 til 8/10 (årets sidste obsdag) blev der på 12 obsdage set 51 efterårstrækkende. Det er lidt over gennemsnittet. Hovedparten 88 % blev set i perioden ultimo august – medio september. Ny efterårsdagsrekord 11/9 med 18 fugle og i øvrigt 3 dage med 5 fugle og derover: 31/8 9, 1/9 5 og 10/9 5.

DOFBasen:2008


2007:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (3588 / 436)
Første obs er fra Hovvig, 12/3 hvor et par blev set. Resten af første halvår blev minimum 7 forskellige individer (2 ad hanner, 1 2k han, 2 ad hunner og 2 2k hunner) set rastende på lokaliteten, dog ikke over 4 fugle pr. dag. Eneste øvrige lokalitet med rast var Korshage, hvor max. 2 fugle pr. dag blev set.
Forårstrækket var igen i 2007 under gennemsnittet, faktisk skal vi tilbage til 1997 for at finde en lavere total. På 32 obsdage mellem 24/3 og 10/6 blev det til 123 trækkende. Kun 2 dage med tocifrede dagstotaler: 30/3 10 og 14/4 12. En større andel end normalt trak allerede i marts, hvor 18,7 procent af totalen røg igennem. Normalt ses en langt mindre procentandel i marts. En gennemsnitlig martsprocent udgør for årene 2001 - 2006 5,3. Bedste periode var ellers medio - ultimo april, hvor ca. 57 % af årets total blev set. I alt blev 48 bestemt til hanner, hvilket udgør 40 % af totalen. En forholdsvis høj han procent og lav total skyldes nok til en hvis grad, at en del af 2k fuglene som vi visse år ser i maj forsvandt med vestenvinden.
Der er ingen tegn på at arten skulle have ynglet i 2007.
I andet halvår er Rørhøge set rastende i Hovvig frem til 4/10, med minimum 4 forskellige individer (1 ad hun, 1 3k hun og 2 1k) dog ikke over 3 fugle pr. dag.
Efterårstrækket startede allerede 1/7 og frem til årets sidste obsdag 5/10 registreredes i alt 20 trækkende på 14 obsdage. Ingen dage ses mere end 2 fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (3450 / 353)
Ankomst 21/3. Op til 6 (29/4) fugle blev set rastende i Hovvig i løbet af første halvår. Derudover er enkelt fugle set rastende på Korshage, ved Flyndersø og ved Slettermosegård.
Trækkende fugle blev set på 30 dage mellem 21/3 og 31/5 med en total på 138 fugle, hvilket for andet år i træk er under gennemsnittet for de sidste 10 år. 81 % blev set i perioden ult. april - pri. maj. 3 dage kom dagstotalen over 10: 22/4 12, 25/4 20 og 26/4 12. Forholdsvis få hanner blev bestemt (16.7 %), hvilket nok skyldtes, at vejret ikke var gunstigt for træk ved Rørvig i perioden, hvor hantrækket normalt kulminerer (primo - medio april).
Desværre ingen tegn på yngel i Hovvig.
Rekord mange Rørhøge er noteret som trækkende i efteråret. Mellem 11/8 og 26/10 var der 25 obsdage med i alt 83 trækkende. 12/9 blev den hidtidige efterårsdagsrekord tangeret. Bedste periode var med. september hvor 48 % blev set. Dage med over 5: 10/9 6, 11/9 7, 12/9 14, 14/9 7 og 24/9 6.
Minimum 5 forskellige rørhøge er set rastende i Hovvig i andet halvår mellem 7/7 og 27/10. Dog ikke over 3 pr. dag. Sidste obs blev 27/10 1 ad hun Hovvig, lidt pudsigt det plejer, at være ungfuglene der bliver „hængende“.

DOFBasen:2006


2005:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (3301 / 306)
De første sås i Hovvig 18/3. Op til 2 hanner og 3 hunner blev set rastende her i løbet af foråret, dog ikke over 4 fugle på samme dag. Det blev til hele 39 dage med trækkende Rørhøge mellem 19/3 og 20/6. Totalen stoppede ved 149, hvilket er under gennemsnittet for de senest foregående 10 år. Den lave total skyldes bla., at der ikke var så mange 2k fugle i maj. I april blev der set flest fugle. I alt 63 % af totalen. Kun ved 2 lejligheder nås over 10 trækkende pr. dag: 3/4 19 og 14/5 14. Andelen af hanner udgjorde 33 % hvilket er næsten samme procentdel som i 2004. Flest hanner blev set primo april, hvilket er lige efter bogen. Bedste dag var 3/4 med 9.
Et ynglepar blev registreret i Hovvig (nyligt udfløjne 1k set i juli).
Efterårstrækkende fugle sås mellem 9/8 og 5/10 med i alt 47 fugle. Dagstotaler over 5: 18/8 9, 19/8 7 og 1/9 14. Sidstnævnte er ny efterårsdagsrekord. Op til 5 rastende pr. dag i Hovvig fra 1/7 og frem til årets sidste obsdag 15/10.

DOFBasen:2005


2004:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (3118 / 278)
Første set 16/3 i Hovvig. Forårstræk set 19/3 - 3/6 med ialt 183, hvilket er en smule over gennemsnittet. Dage over 10: 3/4 15, 16/4 12, 17/4 15, 18/4 11, 28/4 15 og 2/5 13. 57 (31 % af totalen) blev bestemt til hanner. Højeste antal hanner/dag 6 ved flere tilfælde. Forårsmaxrast i Hovvig 6/5 5. Der er dog set op til 2 hanner pr. dag og 4 hunfarvede pr. dag.
I Hovvig set med redemateriale i marts, i display i april/maj og 1k set i juli må være tegn på succesrig yngel.
Efterår: 29/8 og 19/9 rastede 3 Rørhøge i Hovvig, hvilket var det højeste antal i efteråret. En del trækkende blev set. Fra 6/8 til 27/10 i alt 28, hvoraf 6 var hanner. Dage med over 3: 24/8 9 og 18/9 5. Årets sidste er lidt sent på den 27/10.

DOFBasen:2004


2003:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (2985 / 260)
Debuterede 16/3 med 2 rst Hovvig. I alt 133 fugle under forårstrækket mellem 19/3 - 3/6, ikke imponerende og under gennemsnittet, men dog bedre end 2002.
Dage med tocifrede totaler: 14/4 12, 21/4 19, 22/4 11, 24/4 12 og 5/5 10. Foråret blev båret oppe af en meget stabil periode medio og ultimo april, hvor 74 % af alle fuglene blev set.
Ynglefund: 1 ynglepar i Hovvig, der fik 2 unger på vingerne. Både han og hun på plads 16/3, ses igang med redemateriale ses 11/4, revirflugt observeres flere gange fra 13/4, og første årsunge registreres 26/7. Dagene efter ses typisk 2 1k, der sammen med de adulte holder til i området til i hvert fald 20/9. Arten ynglede også succesfuldt i 2001 og 2002.
Efterårstræk i perioden 24/8 - 16/10 i alt 18, ret normalt.

DOFBasen:2003


2002:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (2757 / 249)
Vores tredie højeste forårstotal 228 kom hjem i perioden 25/3 - 5/6. Pænt med to-cifrede dage: 8/4 13, 9/4 16, 19/4 41, 20/4 15, 9/5 10, 11/5 13, 20/5 19, 21/5 13 og 22/5 15. Bemærk især 19/4, hvor dagsrekorden fik et ordentlig skub.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 10/4 8, 2/5 3 og 18/5 2. Burde have forøget forårstotalen med mindst 4.
Rastende fugle set i Hovvig 23/3 - 7/10. Op til 4 fugle i april og 3 i maj samt aug - sep. Det lokale par fik antagelig en unge.
Efterårstræk på seks dage i perioden 18/8 - 13/9 med i alt 11 fugle. Følgende 24/8 2, 25/8 2, 26/8 4, 30/8 1 gør listen total.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 17/8 1 Ø, 18/8 2, 8/9 1, 9/9 1, 10/9 1, 17/9 3 og 25/9 2. Burde have forøget efterårstotalen med mindst 10.
Ligeledes ifølge hjemmesiden 4 - 5 rst 5/9 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (2614 / 236)
Året første fugl var en rastende hun i Hovvig 27/3. Det var også her årets mest spændende begivenhed fandt sted. Et par ynglede i overskuelig afstand fra fugletårnet - og de var oven i købet succesfulde - så vi har fået mange oplysninger. Begge fugle (hvis det nu var dem!) på plads 31/3, 5/4 han med redemateriale, 7/4 begge fugle redebyggende, 12/4 og 20/4 han (2k) med redemateriale, 6/6 rede 3 juv ifølge SogN, 14/7 2 juv ude og flyve, 16/7 3 juv, 17/7 og 19/7 4 juv! - 22/7 igen 3 juv, 3/8 kun 2 juv, 5/8 3 juv - er sidste obs med flere af vores lokale unger - 25/8 igen 2 juv, men nu kan det vel godt være “udenbyske”.
Forårsdage med mindst 4 rastende fugle: 8/4 4, 4/5 4 og 26/5 4.
Ret normalt forår med 143 trækkende mellem 30/3 og 25/5. Dage med mindst 5 fugle: 31/3 7, 3/4 6, 4/4 12, 10/4 5, 21/4 15, 28/4 5, 8/5 21, 9/5 13 og 12/5 8.
Selv om efter året generelt var godt, kunne Rørhøgen ikke holde standarden med rekorder både i 1999 og 2000. I stedet blev det ret traditionelt med 13 trækkende fugle 22/7 - 6/10. Dage med mindst 3 fugle: 22/8 7.
14/10 vinkede vi farvel til 1 rastende hun - den lokale?

DOFBasen:2001


2000:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (2410)
Et virkelig pænt forårstræk, hvor vi for fjerde gang rundede de 200. Mellem 25/3 og 10/6 sås 204 fugle. Dage med mindst fem fugle: 3/4 8, 9/4 7, 17/4 14, 18/4 12, 20/4 5, 21/4 18, 22/4 7, 26/4 9, 27/4 11, 28/4 7, 29/4 13, 30/4 8, 1/5 10, 7/5 8, 9/5 6, 16/5 8 og 17/5 8.
Rastende fugle set i Hovvig 29/3 - 16/11. Simpel summation giver 126, altså stabilt mange obs, største tal 27/4 4. Kun 1 hun-farvet set stabilt i sommerperioden, således ingen ynglepar i år, desværre. Første 1k fugl set 9/8, måske tilpas tidligt til at denne kunne være lokal.
Med hele 50 fugle på efterårstræk 12/8 - 16/10 fik sidste års rekord på 41 igen et skub opad. Dage med mindst tre fugle: 14/8 4, 26/8 8, 27/8 3, 28/8 7, 7/9 3, 16/9 3, 17/9 6 og 19/9 3.

DOFBasen:2000


1999:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (2281)
Foråret bød på 129 trækkende fugle mellem 26/3 og 30/5 på 35 obsdage. Specielt medio april og til dels også medio maj modererer totalen, men normal kulmination ultimo april og primo maj. Trækdage med mere end 5: 2/4 8, 4, 4/4 8, 21/4 8, 24/4 9, 25/4 7, 5/5 11, 6/5 13, 8/5 5 og 28/5 7. Normalt med de største dage primo maj.
Forårstræk af Rørhøg hanner fordelt på 10-dages perioder, N = 37.

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 3 15 0 13 5 1 0

Første rastende fugl i Hovvig blev en han 28/3. Dage med mere end 3 fugle: 20/4 4, 21/4 5, 25/4 5, 4/5 4, 6/5 6, 12/5 4, 13/5 5, 28/5 4 og 11/9 5. Juvenil fugl set 17/7, 21/7, 23/7, 4/8 7/8 og 17/8, hvilket kunne tyde på ynglesucces i enten Hovvig eller andet sted på halvøen. De sidste set rastende blev 1/10 1 1K og 3/10 med 1 hun/juv og 2 1K.
Og så fik vi endelig en ny efterårsrekord! 41 fugle mellem 7/8 og 23/9 på 13 obsdage er mere end en fordobling af den tidligere rekord fra 92 og gammelt dagsmax overgået 4 gange: 3/9 6, 5/9 5, 11/9 12 og 12/9 7.
Efterårstræk af Rørhøg fordelt på 10-dages perioder, N = 41.

AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult
1 1 5 13 20 1 0 0 0

Iflg. den gængse litteratur falder årets kulmination primo og medio september indenfor normalen på landsplan.

DOFBasen:1999


1998:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (2043)
Forårets 238 trækkende i perioden 29/3 - 31/5 er meget tæt på rekorden fra 1993.
De første set 29/3 6 Ø, 30/3 3 Ø og 4/4 1. Dage med over 10: 9/4 13, 10/4 13, 11/4 14, 12/4 33, 22/4 10, og 24/4 14.
Sandsynligvis 1 ynglepar i Hovvig.
Efterår: 11/8 4, 4/9 2, 5/9 1, 7/9 1, 12/9 1, 23/9 1 og 23/9 1 giver i alt 11 trækkende fugle.

DOFBasen:1998


1997:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (1946 / 130)
Fænologi; (18/3) 31/3 - 25/9 (20/10)
Meget sjælden yngletrækfugl, fåtallig forårstrækgæst og meget sjælden sommer- og efterårstrækgæst.
Rørhøgen genindvandrede som ynglefugl i 1994 efter 27 års fravær og fik 2 unger på vingerne. I de følgende år har arten ynglet med succes og flere brune fugle har oversomret.
Forårstræk registreret mellem 22/3 og 14/6 med flest fugle ultimo april til primo maj. Andelen af adulte hanner er størst i starten af trækperioden.
De fem største trækdage: 2/5 1993 32, 8/4 1996 31, 25/4 1994 29, 16/5 1982 22 og 24/4 1994 20.

Periodemæssig fordeling forårstræk Rørhøg 1973 - 1996.

100 % = 1946 Primo Medio Ultimo
Marts 1 %
April 13 % 15 % 21 %
Maj 23 % 17 % 9 %
Juni + +

Gennemsnitlige træktotaler og højeste træktotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 20 / 2 54 / 4 51 / 2 111 / 11 172 / 7
Største total 37 / 4 62 / 8 51 / 4 177 / 20 240 / 11

Efterårstrækket løber fra ultimo juli (24/7) og hen til medio oktober (18/10) med flest fugle fra medio august til medio september. Kun to dage med mere end tre trækkende fugle: 13/9 1992 8 og 20/8 1989 5.
Set rastende i Hovvig mellem 28/3 og 20/10.

Periodemæssig fordeling efterårstræk Rørhøg 1973 - 1996.

100 % = 129 Primo Medio Ultimo
Juli 2 %
August 4 % 26 % 25 %
September 16 % 19 % 5 %
Oktober 2 % 1 %

Rørhøgen har vist en markant fremgang igennem hele perioden, dog med nogen stagnation i midtfirserne. Er i dag den femte mest almindelige rovfugl på forårstræk. Efterårstallene viser derimod beskeden fremgang og her ligger Rørhøgen stadig kun på en niende plads.

1997: Vi skal tilbage til firserne for at finde et forår med under 100 fugle. Årets 97 mellem 23/3 og 8/6 er ikke mange og årsagen skal nok findes i vejrsituationen fra slutningen af april og frem til medio maj - klamt vejr med vestenvind.

23/3 1 20/4 4 (3 han) 3/5 1 11/5 3 16/5 4 21/5 1 27/5 1
8/4 2 (1 han) 25/4 5 (1 han) 4/5 1 12/5 1 han 17/5 7 (4 han) 23/5 3 6/6 1
9/4 4 (1 han) 26/4 10 (6 han) 5/5 1 13/5 3 18/5 2 24/5 5 7/6 1
16/4 3 (1 han) 27/4 10 (3 han) 8/5 6 (1 han) 14/5 3 19/5 2 (1 han) 25/5 1 8/6 2
17/4 2 28/4 2 (1 han) 9/5 1 15/5 3 20/5 1

Kønsfordeling 24 hanner og 73 brune fugle.
Ingen ynglefund er rapporteret, men iagttagelse af årsunger i Hovvig ved to lejligheder: 26/7 1 og 26/8 2.
Efteråret ikke meget bedre end foråret med kun 4 trækkende fugle: 17/8 1, 21/9 1 og 27/9 2 alle brune fugle. Set rastende i Hovvig mellem 8/4 og 5/10.

DOFBasen:1997


1996:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (6, 1924, 153)
Forårstræk af Rørhøg 1991 - 95. Periodemæssig fordeling.
Tallene for 1996 i parentes.

Primo Medio Ultimo N: 917
April 13% (35%) 12% (23%) 32% (14%) 57% (72%)
Maj 20% (+%) 14% (10%) 8% (18%) 42% (28%)

Den resterende 1% udgør 15 fugle fra ultimo marts samt primo juni.
Et moderat forårstræk med 147 fugle mellem 4/4 og 31/5. Årets forekomst kulminerede tidligere end de senere år, idet 58% blev noteret primo og medio april mod 57% for hele april i årene 1991 - 95. Maj svigtede i lighed med næsten alle andre arter, dog strøj 18% mod øst ultimo maj, hvilket var pænt over gennemsnittet for denne periode og kunne tyde på, at det klamme vejr havde udskudt noget af trækket.
Andelen af hanner udgjorde for hele foråret 24%, heraf 22% i perioderne primo og medio april.
Første rastende fugl i Hovvig 1/4 og sidste 2/9. Parret i Hovvig havde ikke succes i år - muligvis grundet tørke. Derimod fik et andet par på halvøen held med 3 flyvefærdige unger. Spændende om vi i 1997 skal have 2 rørhøgepar!
Efteråret ringe med kun 6 brune fugle: 17/8, 19/8 (2), 24/8, 25/8 og 30/8.

DOFBasen:1996


1995:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (6, 1770, 154)
Første brune fugl blev registreret i Hovvig 5/4 og første trækdag blev 9/4 og sidste 4/6. Totalen modereres grundet en lidt skuffende maj med kun 34% af fuglene mod 41% sidste år. Forårets 151 er dog stadig pænt og underbygger artens generelle fremgang. Dagscifre fremgår af figuren.
Yngleparret i Hovvig gentog succesen fra sidste år og fik 4 unger på vingerne.
Efteråret bød kun på få sporadiske trækiagttagelser af brune fugle: 10/9 1, 18/9 1 og 20/9. Sidste fugl i Hovvig: 24/9.

DOFBasen:1995


 Rørhøg  Circus aeruginosus 

Kun nøgletal:

1994:
Forårstræk: 28/3 - 28/5 i alt 227, heraf ult april - pri maj: 136 (36% ad han). Flest 25/4 28.
Efterårstræk: 10. Flest 8/9 3 og 20/9 3.
Yngel: 1 par Hovvig fik 3 unger på vingerne.
Fænologi: 28/3 - 9/10.

1993:
Forårstræk: 28/3 - 30/5 i alt 240 (rekord), heraf april: 153 (37% ad han). Flest 2/5 32.
Efterårstræk: 11. Flest 4/9 2 og 19/9 2.
Yngleforsøg: 1 par Hovvig rastende 3/4 - 19/6.
Fænologi: 28/3 - 7/10.

1992:
Forårstræk: 2/4 - 4/6 i alt 177 (rekord). Flest 15/5 17.
Efterårstræk: 9/8 - 20/8 i alt 20 (rekord). Flest 13/9 8.
Rastende i Hovvig: 3/4 - 10/6 samt 1/8 - 27/9.

1991:
Forårstræk: 28/3 - 29/5 i alt 122 (rekord). Flest 4/5 13.
Efterårstræk: 18/8 - 8/9 i alt 7. Flest 1/9 3.
Rastende i Hovvig: 29/3 - 2/6 samt 27/7 - 5/10.

1990:
Forårstræk: 7/4 - 30/5 i alt 112 (rekord). Flest 22/4 13.
Efterårstræk: 12/8 - 26/8 i alt 5.
Rastende i Hovvig: 18/3 - 31/5 samt 4/8 - 18/9.

1989:
Forårstræk: 29/3 - 25/5 i alt 60. Flest 7/4 9.
Efterårstræk: 7/8 - 24/9 i alt 18 (rekord). Flest 20/8 5.
Rastende i Hovvig: 29/3 - 18/5, samt 7/8 - 24/9.

1988:
Forårstræk: 22/3 - 10/5 i alt 54. Flest 24/5 12.
Efterårstræk: 5/9 - 18/10 i alt 6.
Rastende i Hovvig: Set gennem hele foråret, samt 7/8 - 10/9.

1987:
Forårstræk: 31/3 - 27/5 i alt 78. Flest 8/5 8.
Efterårstræk: 14/8 - 10/9 i alt 3.
Sommerobs Hovvig: 6/6 1 hun.

1986:
Forårstræk: 29/3 - 26/5 i alt 66. Flest 7/5 11.
Efterårstræk: ?.
Rastende i Hovvig: 28/3 - 24/5, samt 5/10 - 12/10.

1985:
Forårstræk: 4/4 - 27/5 i alt 60. Flest 5/5 8.
Efterårstræk: 16/8 - 25/9 i alt 3.
Rastende i Hovvig: 18/4 - 29/5, samt 17/8 - 20/10.

1984:
Forårstræk: 28/3 - 1/6 i alt 41. Flest 16/5 8.
Efterårstræk: 12/8 - 26/8 i alt 4.
Rastende i Hovvig: 29/3 - 5/5, samt 9/9.

1983:
Forårstræk: 1/4 - 1/6 i alt 32. Flest 17/4 10.
Efterårstræk: ?
Rastende i Hovvig: 20/4 - 11/6, samt aug - sep.

1982:
Forårstræk: 2/4 - 1/6 i alt 56. Flest 17/4 10.
Efterårstræk: 24/7 - 25/9 i alt 4.
Rastende i Hovvig: 5/4 - 11/9, muligt yngleforsøg.

1981:
Forårstræk: 30/3 - 22/5 i alt 59. Flest 15/5 15.
Efterårstræk: 22/8 - 26/9 i alt 8.
Rastende i Hovvig: 12/4 - 5/9.

1980:
Forårstræk: 29/3 - 14/6 i alt 41. Flest 11/5 6.
Efterårstræk: 16/8 - 23/9 i alt 6.
Rastende i Hovvig: 4/4 - 27/9.

1979:
Forårstræk: 31/3 - 26/5 i alt 58. Flest 9/5 8.
Efterårstræk: 12/8 - 22/9 i alt 2.
Rastende i Hovvig: 4/4 - 25/5 samt 18/8 - 7/10.

1978:
Forårstræk: 1/4 - 25/5 i alt 62. Flest 5/5 11.
Efterårstræk: 12/8 - 28/8 i alt 2.
Rastende i Hovvig: 4/4 - 25/5 samt 12/8 - 3/9.

1977:
Forårstræk: 3/4 - 21/5 i alt 37. Flest 5/5 14.
Efterårstræk: -
Rastende i Hovvig: 10/4 - 18/5 samt 17/8 - 25/9.

1976:
Forårstræk: 11/4 - 23/5 i alt 37. Flest 9/5 13.
Efterårstræk: 14/8 - 18/8 i alt 3.
Rastende i Hovvig: 28/3 - 22/5 samt 14/8 - 29/8.

1975:
Forårstræk: 4/4 - 24/5 i alt 14. Flest 17/4 3.
Efterårstræk: 14/8 - 18/8 i alt 3.
Sommerobs Hovvig: 12/7 1 hun.
Rastende i Hovvig: 18/4 - 30/5 samt 2/8 - 19/9.

1974:
Forårstræk: 2/4 - 19/5 i alt 11. Flest 22/4 2.
Efterårstræk: 3/8 - 31/8 i alt 3.
Sommerobs Hovvig: 10/6 1 hun/juv.
Fænologi: 2/4 - 31/8.

1973:
Forårstræk: 21/4 - 20/5 i alt 9.
Sommerobs Hovvig: 23/6 1 hun.
Fænologi: 21/4 - 31/8.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 89 50 2 5 13 163
Total 4 94 56 11 3 6 19 1 194
MaxRst 1 3 3 3 3 4 6 1 6
Nobs 8 53 66 41 21 42 28 2 261
Ndag 7 18 26 25 18 30 17 2 143
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30 02··03

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 73 62 11 1 9 13 1 183
Total 14 81 72 16 3 11 14 1 212
MaxRst 2 2 4 3 2 3 3 1 4
Nobs 19 89 79 39 11 32 26 4 299
Ndag 7 27 29 20 10 24 22 4 143
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 81 31 1 17 2 137
Total 6 84 33 1 4 18 6 152
MaxRst 1 3 4 2 2 5 4 2 5
Nobs 7 109 46 11 16 32 23 4 248
Ndag 4 28 20 10 15 22 22 3 124
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 249 7 3 18 5 283
Total 1 259 11 7 4 22 6 310
MaxRst 1 4 3 2 2 4 3 2 4
Nobs 4 213 24 24 18 47 26 5 361
Ndag 4 30 21 20 15 28 19 5 142
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 95 57 2 1 5 18 181
Total 12 148 92 25 31 69 35 412
MaxRst 2 7 4 3 4 5 3 1 7
Nobs 10 72 61 30 30 39 30 1 273
Ndag 7 29 29 25 28 31 21 1 171
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 26 47 2 9 6 99
Total 9 28 56 5 1 10 6 115
MaxRst 3 3 4 3 2 4 3 1 4
Nobs 12 38 43 31 22 39 31 1 217
Ndag 9 26 24 24 19 30 25 1 158
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 77 70 1 8 13 187
Total 18 79 76 5 8 10 14 210
MaxRst 2 3 3 4 5 4 2 2 5
Nobs 22 72 56 32 28 34 28 6 278
Ndag 8 30 26 25 26 21 20 6 162
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 39 22 2 2 10 17 3 97
Total 2 40 24 4 9 11 19 3 112
MaxRst 1 4 4 5 5 3 2 2 1 5
Nobs 4 46 36 27 27 29 24 15 1 209
Ndag 4 22 26 23 23 22 16 13 1 150
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 98 32 2 7 7 147
Total 1 101 43 6 1 7 9 168
MaxRst 2 3 6 5 2 4 3 2 6
Nobs 2 59 38 20 13 28 23 13 196
Ndag 2 23 24 17 12 23 17 13 131
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 110 31 2 7 52 3 208
Total 3 111 41 3 5 7 52 3 225
MaxRst 3 3 5 3 2 2 5 1 5
Nobs 5 106 48 14 16 21 25 5 240
Ndag 3 25 28 13 15 19 19 2 124
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 105 52 1 30 17 210
Total 7 107 60 5 1 31 17 228
MaxRst 2 3 5 4 2 2 3 1 5
Nobs 10 80 58 20 7 23 16 1 215
Ndag 7 28 28 15 7 17 16 1 119
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 59 71 3 23 18 175
Total 1 61 75 5 1 23 24 190
MaxRst 1 3 3 3 2 3 4 2 4
Nobs 3 43 51 19 12 16 22 2 168
Ndag 2 25 27 15 11 14 15 2 111
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 49 21 26 6 1 110
Total 8 52 23 33 7 1 1 125
MaxRst 1 4 5 2 1 6 5 1 6
Nobs 7 54 35 9 4 22 28 1 2 162
Ndag 6 21 25 9 4 17 21 1 2 106
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 115 26 43 37 1 230
Total 8 118 26 1 43 43 1 240
MaxRst 1 4 5 2 2 4 6 6
Nobs 10 108 29 14 9 39 15 1 225
Ndag 4 28 21 13 8 23 12 1 110
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 78 15 4 14 31 3 153
Total 16 79 18 5 14 31 3 166
MaxRst 1 5 2 2 2 1 2 2 5
Nobs 1 14 87 30 11 2 17 18 2 182
Ndag 1 6 21 19 8 2 7 13 2 79
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 65 28 3 1 9 7 4 136
Total 23 65 34 3 1 9 7 4 146
MaxRst 2 3 5 2 1 3 3 2 5
Nobs 25 60 49 11 3 23 23 8 202
Ndag 9 19 22 8 2 17 19 4 100
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 66 45 15 60 2 191
Total 5 73 53 15 62 2 210
MaxRst 4 6 6 1 2 3 3 2 6
Nobs 9 50 35 5 6 25 63 11 204
Ndag 5 17 24 4 6 14 18 9 97
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 78 38 1 27 21 3 183
Total 16 78 43 1 27 21 3 189
MaxRst 2 2 4 1 1 4 3 1 4
Nobs 21 64 37 7 6 18 16 6 175
Ndag 9 21 24 6 6 10 11 6 93
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 110 32 3 13 8 2 174
Total 6 112 42 3 14 8 2 187
MaxRst 2 4 5 1 2 3 2 1 5
Nobs 14 120 54 6 4 22 20 12 252
Ndag 10 27 25 5 4 12 17 10 110
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 87 19 1 8 13 1 136
Total 10 88 20 6 8 13 2 147
MaxRst 3 5 4 5 2 2 5 1 5
Nobs 21 94 33 5 7 19 28 3 210
Ndag 12 21 20 5 7 14 18 3 100
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 90 69 2 9 1 179
Total 8 98 70 4 2 15 1 198
MaxRst 1 4 3 2 3 6 3 2 6
Nobs 15 76 65 13 10 30 12 3 224
Ndag 7 22 23 9 10 21 12 3 107
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 51 52 1 8 1 1 120
Total 6 53 53 1 6 8 1 1 129
MaxRst 2 4 4 3 5 3 3 2 5
Nobs 8 68 47 12 15 21 11 6 188
Ndag 3 22 21 12 12 15 10 5 100
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 105 63 1 25 18 4 220
Total 4 112 64 2 26 18 4 230
MaxRst 1 4 3 3 2 3 3 1 1 4
Nobs 5 107 74 11 8 32 20 8 1 266
Ndag 2 27 29 10 8 15 10 6 1 108
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06art/02600.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 15:55 af lb