Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02610

Rovfugle

Blå Kærhøg Circus cyaneus eu02610

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Meget sjælden Efterår: Ret almindelig

Fotos


Blaa Kaerhoeg

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 4 12
MaxRst 3 2 3
Nobs 30 30 60
Ndag 24 22 46
Fænologi 01·· ··29

2023:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 102 14 1 7 10 1 135
Total 6 4 3 113 15 1 7 12 5 7 173
MaxRst 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3
Nobs 20 17 19 51 11 1 8 17 16 27 187
Ndag 16 13 17 23 9 1 7 13 13 21 133
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··26 31·· ···· ···· ···· ··31

2022:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 39 10 2 17 2 2 79
Total 4 1 7 44 10 1 2 18 6 2 95
MaxRst 2 2 2 4 1 1 2 2 1 4
Nobs 25 22 21 42 9 1 4 29 17 12 182
Ndag 17 15 14 20 7 1 4 20 12 11 121
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 02·· ···· ···· ···· ··28

2021:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 46 7 3 11 3 75
Total 4 4 48 7 3 11 3 3 83
MaxRst 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3
Nobs 27 21 17 50 6 9 16 23 31 200
Ndag 21 16 10 21 5 9 10 15 22 129
Fænologi 02.. …. …. …. ..05 04.. …. …. ..31

2020:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 40 1 10 11 3 1 68
Total 2 40 1 10 11 3 1 68
MaxRst 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 5 34 2 8 18 11 8 86
Ndag 4 18 2 6 13 9 7 59
Fænologi 03.. …. ..22 11.. …. …. ..31

2019:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3997 / 938)

Forårstræk: 2/4 - 16/5 i alt 116, flest 25/4 21 – I alt 26 observationsdage.
Efterårstræk: 13/9 - 9/11 i alt 10, flest 22/9 3. - I alt 7 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 112 5 7 1 2 127
Total 1 3 115 6 9 6 4 144
MaxRst 1 2 1 1 1 3 2 3
Nobs 1 7 71 4 10 11 15 119
Ndag 1 7 24 4 6 11 12 65
Fænologi 19.. …. …. ..16 13.. …. ..13

2018:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3951 / 913)

Forårstræk nær bundniveau. Efterårstrækket bedre tæt på de seneste ti års gennemsnit.
Ganske få obs af en rastende hun i Hovvig i januar – februar. I marts og april op til 2 rastende på en dag.
Helt usædvanligt skulle man vente helt til 7/4 med at se den første Blå Kærhøg på forårstræk. Siden jubilæumsrapporten i 1997 er det første gang, der ikke er set trækkende fugle i marts. Til gengæld kom forårets sidste trækkende relativt sent 30/5. Forårstotalen endte på blot 46 fugle og antallet af obsdage 15 var også lavt. 41 sås primo – medio april og kun tre af forårets trækkende blev set i maj. Med en klar overvægt af fugle tidligt i artens træksæson, hvor trækket af adulte hanner kulminerer, blev andelen af hanner set under forårstrækket højt - 41,3 %. Der var blot tre dage med over 5 trækkende: 7/4 8, 8/4 9 og 16/4 8. Artens langsigtede nedgang er beskrevet og dokumenteret blandt andet i tidligere udgaver af RFrapporten, og der er nu bekymring for artens fremtid mange steder i Europa.
25 blev set på efterårstræk på 14 obsdage mellem 17/9 og 20/10. De 17 blev set i oktober. Eneste dag med mere 2 trækkende var 11/10 7.
Få rastende i Hovvig i oktober og november. Flest 12/11 2 ellers blot en fugl pr. dag. Årets sidste sås 20/11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 3 8 17 69
Total 2 1 12 44 4 9 18 10 100
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Nobs 2 1 11 33 4 9 15 9 84
Ndag 2 1 7 16 3 8 8 9 54
Fænologi 11.. …. …. …. ..30 07.. …. ..20

2017:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3895 / 891) 
Overvintring i Hovvig. Atter svagt forårstræk langt under gennemsnitsniveauet for både de seneste ti år og alle årene.
To brune og en ad. han blev set regelmæssigt rastende i Hovvig fra årskiftet og frem. Sidste blev set på lokaliteten 29/4.
Et par tidlige trækkende sås 15/2 og 4/3 og den næste til normal tid 30/3. I alt blev blot 56 set trækkende på 20 obsdage frem til 15/5. To dage med mere end 5 trækkende: 18/4 10 og 30/4 10. Kun 8 hanner svarende til ca. 14 % af forårstotalen blev set under forårstrækket.
Blå Kærhøg er som beskrevet i RF rapporten 2016 presset i stort set hele Vesteuropa. Hvilket fint kan ses, hvis man sammenligner femårsgennemsnitstotalen for årene 2013 - 2017, som er ca. 61 med de foregående femårsperioder siden 2003, hvor gennemsnitstotalen ikke har været under 90. Vi snakker med andre ord om en tilbagegang på 30 %. Måske står det ikke så galt til, som tallene her viser, vejrforholdene de enkelte år kan jo være en faktor, men der er absolut grund til bekymring.
Efterårstrækket var efter nutidens målestok ikke så dårligt. Men det skyldtes primært, at en observatør havde taget opstilling ved Plantagen på de rigtige dage. Der blev set i alt 22 trækkende på 11 obsdage mellem 17/8 og 26/10. Eneste dage med mere end 2 trækkende var 19/10 6 og 20/10 5. Fra 24/8 og året ud sås regelmæssigt rastende fugle i Hovvig. Op til 3 hunfarvede på en dag og en enkelt han ved andet tilfælde.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 32 20 2 7 13 78
Total 9 9 14 35 20 3 10 28 17 13 158
MaxRst 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3
Nobs 8 9 13 20 16 3 8 25 15 11 128
Ndag 6 9 11 9 8 2 6 7 9 10 77
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 17.. …. …. …. ..22

2016:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3813 / 875) 
Flere fugle overvintrede i Hovvig. Forårstrækket nåede lige gennemsnittet for de senere års niveau.
Vinter: Minimum 4 forskellige Blå Kærhøge blev set i Hovvig i januar - februar. 1 ad han, 1 ad hun og 2 2k. Eneste øvrige vinterobservationer var 21/1 1 hun Rørvig Bugt og 26/1 1 br Søndervang.
I forårstrækmånederne marts - maj sås minimum 3 forskellige Blå Kærhøge rastende i Hovvig 1 ad han, 1 ad hun og 1 2k. Enkelte brune fugle sås endvidere rastende på 5 andre lokaliteter. Forårets sidste rastende blev set i Hovvig 19/5.
Første trækkende i foråret sås 16/3, og frem til 20/5 blev der set i alt 82 trækkende på 30 obsdage. Det er en total meget tæt på gennemsnittet for de seneste 10 år, som er 80, men det er under gennemsnittet for alle årene siden 1973, som er 90. Det kan kun fortolkes, som at arten på langt sigt er blevet mere fåtallig. Efterårstotalerne ved Falsterbo viser også en klar om end ikke signifikant nedgang på langt sigt. Det vurderes, at arten er gået ret markant tilbage som ynglefugl de sidste 20 - 30 år i Sverige. Årsagen menes at være manglende regelmæssige gnavertoppe i de 20 år omkring millennium skiftet. Blå Kærhøg har det også svært andre steder i Europa. I Finland viser arten en mindre tilbagegang som ynglefugl, men i Holland en markant tilbagegang. Forandringer i landbruget i Vest og Sydeuropa, menes at være årsagen til den markante tilbagegang i Holland. Den menes endvidere, at påvirke de nordligere bestande i f.eks. Sverige, som jo overvintrer og trækker igennem dette område. På de Britiske øer er arten gået klart tilbage siden 2004, og her er der stadig problemer med forfølgelse især fra rypejægere.
2015 var dog et godt gnaver år, og ved Falsterbo havde man den højeste ungfugleandel 84% siden 1986. Det kunne være det, der slår igennem under forårstrækket ved Rørvig i 2016, hvor den bedste periode indfandt sig i en gunstig vejrsituation primo - medio maj. Ud af 33 trækkende fugle i denne periode blev de 20 svarende til ca. 61% bestemt til 2k fugle. De forholdsvis mange 2k fugle primo - medio maj reddede da også til en vis grad året fra at være en negativ oplevelse. Forårstrækket forløb i øvrigt jævnt over det meste af sæsonen med et antal obsdage over middel, men med relativt få fugle på disse. F.eks. var der ingen tocifrede dagstotaler. Eneste dage med over 5 trækkende var disse: 10/4 6, 11/4 7, 29/4 8 og 11/5 9. Andelen af hanner under forårstrækket i 2016 udgjorde ca. 17% .
For blot tredje gang i rapportens historie foreligger et julifund. 14/7 sås en brun fugl fouragere tæt på tårnet i Hovvig (HP). En anden tidlig brun fugl blev set 2/8 samme sted. Næste i Hovvig sås medio september og resten af efteråret blev minimum 3 forskellige fugle set på lokaliteten. 1 ad han, 1 ad hun og 1 1k. Enkelte brune fugle blev endvidere set rastende i efteråret på lokaliteterne Korshage, Nørrevang, Langesø Mose, Flyndersø, Søndervang og Nakke Kær.
Efterårstrækket var langt under gennemsnittet med blot 16 fugle på 12 obsdage mellem 12/9 og 4/12. Flest blev set primo oktober, hvor også efterårets eneste nævneværdige dag indtraf med 2/10 4 trækkende.
I december helt frem til årsskiftet sås en adult hun og en 1k fugl på overvintringsforsøg i Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 44 33 7 7 2 1 99
Total 28 12 15 54 36 1 1 14 20 10 20 211
MaxRst 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 24 11 15 32 21 1 1 14 18 10 19 166
Ndag 21 11 12 19 14 1 1 10 14 8 16 127
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 14.. …. …. …. …. ..31

2015:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3770 / 854)  
Forårstræk på bundniveau. Efteråret bedre med faste rastende fugle i Hovvig.
Kun to obs fra vintermånederne januar – februar. Den ene var af en rastende hun 5/2 i Hovvig. I øvrigt blev der mellem 8/3 og 24/4 set rastende Blå Kærhøge i Hovvig på 14 obsdage. Alle dage kun 1 brun fugl.
En meget tidlig østgående fugl blev set trækkende fra Hovvig 17/2. Ellers ligger forårstrækobservationerne mellem 8/3 og 9/5. Det blev til 18 obsdage, og på disse kunne kun skrabes 42 trækkende sammen. Det er tredje laveste forårstotal siden rapportens start i 1973 og svarer blot til 47,7 % af de seneste ti års gennemsnitstotal. Kun 6 adulte hanner blev set. Det er en meget lav andel svarende til blot 14,3 % af forårstotalen. Usselt trækvej primo april er nok årsagen. I april blev set 32 trækkende svarende til ca. 76 % af forårstotalen, og forårets eneste to dage med 5 trækkende eller derover er fra denne måned: 11/4 12 og 24/4 5. Det gik helt galt i maj, hvor kun 2 trækkende blev set.
Efterårets første fugl var en rastende hun set ved Engmosen 2/9. 21 efterårstrækkende blev set på 10 obsdage mellem 29/9 og 15/11. Det er et resultat lidt under gennemsnittet for de seneste ti år, men ligger tæt på gennemsnittet for alle årene. Bedste periode var ultimo oktober med 13 fugle, og i samme periode faldt også efterårets højeste dagstotal 28/10 5. 4 af de trækkende fugle i efteråret var adulte hanner. I Hovvig dukkede første fugl op 24/9, og resten af året var der mere eller mindre faste rastende fugle. Især årets to sidste måneder bød på fine oplevelser med fouragerende fugle. Ved et enkelt tilfælde sås en han (17/11) ellers var det udelukkende brune fugle. Flest blev set i de sidste dage af året fra jul og frem mod nytår, hvor 1 adult hun og 2 1k så ud til at gøre overvintringsforsøg.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 32 2 3 15 3 63
Total 2 14 39 2 6 26 24 24 137
MaxRst 1 1 1 1 2 2 3 3
Nobs 2 14 32 2 5 20 22 19 116
Ndag 2 12 14 2 3 13 18 15 79
Fænologi 05.. …. …. ..09 02.. …. …. ..31

2014:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3714 / 841) 
Svagt forårstræk og ingen rastende i forårsmånederne.
En han overvintrede i Hovvig. Den blev set frem til 18/2. Formodentlig samme fugl blev set trække NØ allerede 25/2 på Nørrevang. Næste indfinder sig til mere normal tid 30/3. Forårstotalen blev på kun 56 fugle, hvilket hører til i den lave ende og svarer til knapt 59 % af de seneste 10 års gennemsnit. Der var især mangel på brune fugle. Den samlede andel af hanner for foråret udgjorde 53,5 %, hvilket er klart den højeste andel registreret i den periode, hvor denne har været opgjort årligt i rapporterne (siden 2003). Dette stemmer fint med Falsterbomaterialet. Her havde man i efteråret 2013 en lav total et godt stykke under gennemsnittet og også en høj andel af adulte hanner.
Begge dele hænger uden tvivl sammen med det meget dårlige gnaverår i Sverige i 2013, hvor der nok ikke er kommet ret mange unger på vingerne. I ”Fågelåret 2013” angives, at man ikke har modtaget et eneste sikkert ynglefund af arten i Sverige, hvilket gør en bestands vurdering nærmest umulig. Det gør jo, at det er desto mere vigtigt, at holde et vågent øje med arten på trækstederne. Falsterbo melder om langsigtet tilbagegang, og en svag tilbagegang spores også i Rørvigmaterialet, selv om arten ved tilbageblikket i jubilæumsrapporten fra 2012 fremstår som relativt stabil. Blå Kærhøg er knapt så afhængig af gnavertilgangen som f.eks. Fjeldvåge, idet den kan slå over til småfuglefangst, så årets total, omend den er meget lav, er ikke helt nede på bundniveau.
Blot 3 dage med over 5 trækkende: 3/4 14 hvoraf 12 var adulte hanner, 25/4 og 27/4 begge dage 7. En sen adult han trak 20/5 og forårets sidste trækkende fugl blev set 23/5.
I efteråret blev 13 trækkende fugle set mellem 30/8 og 7/11. De 10 af disse i oktober. Eneste dag med mere end 1 fugl var 21/10 2. Rastende fugle blev set i Hovvig fra 13/9 til 27/11. Bortset fra 8/11 2 brune kun en enkelt fugl pr dag. Ellers blev der blot set en brun fugl på Nørrevang 18/10 og 21/10. Ingen observationer fra december.
DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 51 3 1 1 9 67
Total 9 12 1 52 3 1 2 28 8 116
MaxRst 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 9 12 1 26 3 1 2 28 7 89
Ndag 9 12 1 12 3 1 2 20 6 66
Fænologi 15.. …. …. …. ..23 30.. …. …. ..27

2013:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  [3647 / 829]  

Få fugle og især ungfugle med lav forårstotal på 67.
Blot to iagttagelser fra januar – februar: 2/1 1 2k Hovvig og 24/2 1 overflyvende Nykøbing Havn. I Hovvig 6 observationer af enkelt fugle, og minimum 3 forskellige rastende fugle mellem 9/3 og 10/4. I perioden 5/3 – 9/5 var der 14 observationer af enlige rastende fugle på 4 forskellige lokaliteter. Forårstrækket var karakteriseret af relativt mange dage (33), hvor arten kunne ses på træk, men oftest var der kun ganske få fugle på disse. Dette resulterede i en lav total på blot 67 fugle, hvilket kan sammenlignes med gennemsnitstotalen for de seneste 10 år på 98. Kun 3 dage nåede dagstotalen over 5: 5/3 7, 14/4 12 og 15/4 12.
Det svage forårstræk skyldes uden tvivl en meget sløj ynglesæson i blandt andet Sverige i 2012. I Fågelåret 2012 regner man med, at kun ganske få par ynglede i Sverige i 2012. Så arten er igen nede på et lavt niveau. Den samlede andel af adulte hanner udgjorde 38,8 %, hvilket er en høj andel, og et udtryk for at meget få 2k fugle blev set under forårstrækket.
Kun 12 blev set på efterårstræk mellem 5/9 og 13/11. På ingen dage mere end 2 fugle. Der var også få rastobservationer i efteråret. I Hovvig 8 observationer af enkelt fugle, men mindst 2 forskellige individer mellem 6/9 og 22/11. Der ud over blot en enkelt obs fra Søndervang. I december kun disse observationer: 14/12 1 ad han Slettermosegård, 28/12 1 ad han Hovvig og en ad hun Rørvig Bugt.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 43 13 3 7 2 79
Total 1 1 23 49 15 5 13 5 3 115
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 19 40 12 5 11 5 3 97
Fænologi 02.. …. …. …. ..16 05.. …. …. ..28

2012:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3519 / 790)
I januar – februar blev set mindst 3 forskellige Blå Kærhøge i Hovvig - 1 ad han, 1 2k han og 1 ad hun. Formodentlig var det samme adulte han, der mens vinteren var strengest i første del af februar, blev set blandt andet på Korshage, Nørrevang, ved Nakke Skov og Søndervang. Sidstnævnte sted havde en af de lokalt bosatte fuglekiggere i perioden 6/2 - 16/2 stor glæde af, at kunne dyrke denne flotte fugls fourageringsteknik på tæt hold over et lille fint stykke brakmark fra stuevinduet. Eneste øvrige vinterrastende blev 7/2 1 hun Skansehage. I træktiden fra primo marts til primo maj blev set i alt 4 forskellige rastende i Hovvig 1 ad han, 1 2k han og 2 hunner. Max 2 fugle pr. dag. Ud over 7/4 2 Søndervang blev der blot set enlige rastende fugle i området Korshage - Flyndersø – Nørrevang.
De første fugle på forårstræk blev set primo marts. Mellem 6/3 og 23/5 blev der på 35 dage set 128 trækkende, hvilket må betegnes som godt. Det er højeste forårstotal siden 1993. En enkelt dag med rigtig gang i den var stærkt medvirkende til det fine resultat. Flotte 29 fugle blev set trække 19/4. Det er faktisk næstbedste forårstrækdag gennem tiderne ved Rørvig. Øvrige dage med over 5 trækkende: 13/4 7, 18/4 8, 20/4 8, 21/4 11, 22/4 7 og 24/4 7.
Det var ventet, at forårstrækket 2012 ville blive godt oven på det meget fine gnaverår i Skandinavien i 2011, men arten trængte også i den grad til et lift oven på nogle dårlige år. Det var især perioderne medio - ultimo april, der var gode. Her passerede ca. 78,1 % af forårstotalen. Der blev set ret få adulte hanner (15). Samlet udgjorde de kun 11,7 % af forårstotalen. Kombinationen af en høj total og lav andel af adulte hanner er også et udtryk for, at 2011 var en god ynglesæson med deraf følgende mange ungfugle på forårstræk i 2012. Den gode sæson i 2011 har betydet, at Blå Kærhøg nu ikke længere er på listen over arter, der viser signifikant tilbagegang ved Falsterbo, og selv om forårstræktotalerne antalsmæssigt varierer en del viser forårstrækmaterialet fra Rørvig på langt sigt en relativt stabil forekomst. Gennemsnitsforårstræktotalen for årene før og efter jubilæumsrapporten i 1997 er næsten ens og ligger også tæt på det samlede gennemsnit for alle årene (se tabel 1).
Fra 2012 foreligger noget så usædvanligt som et juli fund: 14/7 1 ad han rast – sydvest Søndervang (CG + Kate). Det er blot anden gang, at arten er set i juli ved Rørvig.
I andet halvår blev 39 trækkende fugle set på 14 dage mellem 16/8 og 30/12. Det er over gennemsnitsniveauet for de ti senest foregående år. Flest (43,5 %) blev set medio oktober. Største trækdage var 24/9 11 og 11/10 9 ellers ingen dage med over 5. En enkelt fugl blev set på vinterflugt 30/12.
I Hovvig rastede i andet halvår fra 13/10 og året ud minimum 2 forskellige fugle - 1 1k og 1 1ad hun. Derudover var der blot enkelte rastende ved Rørvig Bugt og på Nørrevang.

DOFBasen:2012


2011:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3493 / 759)
1 2k fugl overvintrede i Hovvig området og blev set frem til 5/3. Ved et enkelt tilfælde var den på fouragering ved Søndervang. På et par dage i starten af februar fik den selvskab af en ad han. Senere i trækperioden var der 3 rastobs fra Hovvig: 20/3 og 2/4 1 ad han og 27/4 1 2k han.
1/1 blev en hun rapporteret trækkende. Først N ved Rørvig By 11:29 og senere direkte mod øst på Korshage 11:40. Det kunne godt minde om forårstræk, men fuglen er ikke medregnet i forårstræktotalen. Det drejer sig formodentlig om en fugl der (på grund af fødemangel ?) har været tvunget til at tage turen over på ”den anden side”.
Blå Kærhøg var bekymrende fåtallig på forårstrækket for andet år i træk. Totalen, som blot nåede op på 41 fugle (set på 21 dage mellem 15/3 og 22/5), ligger på et niveau der svarer til ca. 42 % af de sidste 10 års gennemsnit. Det kan selvfølgelig skyldes vejrfaktorer, men ser man på andre store rovfugletræklokaliteter så kan det nævnes at Hellebæk blot havde 15 trækkende mod et gennemsnit på 75 fugle (kilde Steen Søgård), og ved Skagen, hvor der ofte ses mange Blå Kærhøge på forårstræk, var arten også decideret fåtallig på trods af rigtig gode vejrbetingelser (konstateret ved selvsyn af forfatteren). Noget kunne tyde på, uden at der dog kan føres bevis for dette, at de sidste 2 kolde vintre har været hårde ved en art, som i forvejen er lidt presset. Blå Kærhøg er en af de rovfuglearter, der har vist signifikant tilbagegang ved Falsterbo, måske på grund af flere dårlige gnaver år i træk, og man må konstatere at arten inden ynglesæsonen 2011 var nede i en bølgedal.
Den tidsmæssigt bedste periode under forårstrækket var ultimo april – primo maj, hvor 56 % af forårets trækkende fugle røg igennem. Kun 6 af de flotte hanner blev bestemt, og der var kun disse få dage med mere end 3 trækkende: 14/4 4, 19/4 4, 23/4 5 og 10/5 4.
Efterårstrækket var lidt bedre og lå en anelse over 10 års gennemsnittet. I alt blev 31 set trækkende på 19 dage mellem 23/8 og 10/11. Flest knapt 52 % blev set ultimo september – primo oktober.
Første ungfugl blev set 3/9 og 1k fuglene udgjorde ca. 32 % af efterårstotalen. Trods det svage forår er der måske alligevel grund til lidt optimisme. Ynglesæsonen 2011 var god for mange nordligt ynglende gnaver afhængige arter som Fjeldvåge, Mosehornugle, Stor Tornskade. På efterårstræklokaliteterne Falsterbo og Stevns var det den bedste træksæson for Blå Kærhøg i nyere tid. For Falsterbo’s vedkommende siden den nuværende observationsrække startede i 1973 og på Stevns siden der blev observeret mere regelmæssigt i 1981. Efterårstotalerne på de 2 lokaliteter var for Falsterbo 471 (daglig dækning) og for Stevns 267 (67 obsdage) (kilde Falsterbo Web og Tim Andersen)
Rastende fugle blev set på 2 lokaliteter i andet halvår. En brakmark ved Søndervang blev brugt til fouragering i perioden 26/9 – 22/10 af minimum 3 forskellige individer 1 ad hun og 2 1k. Fra vores bedst overvågede rast lokalitet Hovvig var der i perioden 20/9 – 1/12 minimum 3 forskellige rastende fugle - 1 ad han + 2 brune.
Årets sidste obs var en ad han i Hovvig 1/12.

DOFBasen:2011


2010:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3453 / 726)
I januar/februar rastede en han og en hun i Hovvig. En han og en hun blev også set ved Rørvig By/Bugt ved et par tilfælde og en enkelt gang blev en han set ved Dybesø. Det kan meget vel dreje sig om de samme to fugle. Senere i marts 2 iagttagelser af 1 brun fugl ved henholdsvis Rørvig By og Hovvig. I april var der observationer af enlige rastende fugle ved Korshage (2k ♂), Hovvig (ad ♀), Rørvig By (♀), Nørrevang (br) og Nakke Nord (br). Sidste rastende blev set 25/4.
Trækket i foråret gav blot 40 fugle fordelt på 19 dage mellem 17/3 og 18/5. Dette er en tangering af næstdårligste sæsontotal. Kun bundåret 1977 var dårligere. Bedste periode var primo april, hvor ca. 38 % af forårets trækkende blev set. Eneste nævneværdige trækdag var 7/4 med 9 fugle. På alle andre dage blev højst set 4. Andelen af hanner udgjorde 25 %. Det er lidt over gennemsnittet for årrækken 2003 - 2009, som er på 23,6 %, og også relativt tæt på resultatet fra fuglestationens tidlige år 1973 - 1981, som fremgår af LB’s bearbejdning af Blå Kærhøg i rapporten fra 1982. Her var den gennemsnitlige andel af hanner på trækkende fugle om foråret 20,9 %.
I efteråret mellem 23/8 - 3/12 trak 33 fugle fordelt på 19 dage, hvilket er et resultat tæt på gennemsnittet for de seneste 10 år. Flest trak ultimo september og medio oktober, hvor henholdsvis 36,4 % og 33,3 % af totalen passerede. Eneste dag med over 3 trækkende var 15/10 5. Året afsluttedes med en observation af en overflyvende han i Hovvig 10/12.

DOFBasen:2010


2009:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3340 / 703)
I Hovvig er der jævnligt obs af minimum 3 (1 han + 2 brune) forskellige overvintrende rastende fugle i januar – februar. Efter 1/3 falder antallet af rastobs jævnt og sidste forårsobs på lokaliteten er fra 5/5.
I februar er der desuden vinterrastobs fra Søndervang, Rørvig Bugt og Nakkehage. I marts/april enkelte rastende på Korshagearealet.
Et forårstræk lidt bedre end 10 årsgennemsnittet blev registreret på 31 obsdage i perioden 14/3 til 18/5.
Totalen kom til at lyde på 114 fugle. Forårstotalerne for de sidste 10 år er vist i tabellen nedenfor. Bortset fra et par sandsynligvis vejrbetingede dyk, kunne det se ud som om, at Blå Kærhøg er inde i en relativt stabil periode i øjeblikket.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
91 55 109 101 126 120 105 80 125 114

Bedste periode i foråret 2009 var primo – medio april, hvor ca. 75 % af sæsonens fugle trak igennem.
Trækdage med over 5 fugle: 4/4 10, 8/4 7, 10/4 8, 11/4 6, 13/4 12, 14/4 6 og 15/4 10.
Andelen af flotte adulte hanner var høj. I alt blev det til 41 af den slags, svarende til en samlet hanandel på 36 %. Ikke uventet var den procentvise andel af hanner højest tidligt på sæsonen. Således var 51 % af fuglene primo april hanner.
Efterårstrækket var under middel med 23 trækkende set på 11 dage mellem 24/8 og 24/10. Højeste dagstotal og eneste dag med over 5 fugle var 6/10 7.
Første rastende fugl indfinder sig i Hovvig 15/9, og der er i trækperioden meldinger om max. 1 han og 1 brun fugl. I december kun en enkelt melding om 2 brune fugle lige før årsskiftet.

DOFBasen:2009


2008:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3215  / 655)
I Hovvig blev set 2 stationære brune fugle jævnligt mellem 13/1 og 10/5. Ved et enkelt tilfælde også en ad han. Der ud over blev en rastende brun fugl set i januar/februar ved Søndervang. Det kunne måske være en af Hovvig fuglene. Senere i trækperioden mellem 12/4 og 2/5 blev der ved nogle få tilfælde set enlige brune Blå Kærhøge rastende på Korshage og ved Flyndersø.
Første forårstrækkende blev set 8/3, hvilket er tidligt, når man sammenligner med, at middeldatoen for første trækkende Blå Kærhøg 1973 – 2007 er 20/3. Forårstræktotalen løb op på 125 fugle set på 33 obsdage inden sidste forårsfugl for 2008 forlod Rørvighalvøen 1/6. Det er faktisk ganske godt og et stykke (ca. 32 %) over gennemsnitsniveau for de seneste 10 år. Flest (81 %) trak medio – ultimo april, og det blev til flere gode dage i den nævnte periode. Af disse nævnes alle dage med over 10: 19/4 16, 21/4 12, 23/4 12 og 24/4 20. Andelen af hanner udgjorde 32 fugle, hvilket svarer til ca. 26 % af totalen.
48 fugle blev set på efterårstræk på 12 obsdage mellem 31/8 og 2/11, Det er ligesom for forårets vedkommende noget over 10 års gennemsnittet, hvilket især skyldtes de to gode efterårstrækdage 7/10 og 8/10, hvor henholdsvis 15 og 14 fugle trak. Fra 23/9 begyndte de rastende fugle i Hovvig at indfinde sig, og i alt registreredes frem til årsskiftet minimum 1 han og 3 brune fugle. Dog ikke over 3 fugle på en dag.

DOFBasen:2008


2007:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3135 / 622)
Fast inventar som rastende i Hovvig fra årsskiftet og frem til 15/4. Max. 3 fugle pr dag, men minimum 5 forskellige individer (1 ad han, 1 2k han + 3 brune). Rastende fugle (alle brune) er desuden set med max. 2 fugle på Nørrevang og enkelt fugle på Korshage, i Langesømosen og ved Nakke Skov.
Forårstrækket var ligesom for Rørhøg under gennemsnittet med 80 85 fugle set på 23 24 obsdage mellem 20/3 og 5/5. Overraskende mange blev set allerede i marts (se også Rørhøg), hvor hele 47,5 49,4 % af forårstotalen kunne bogføres. Ultimo marts blev usædvanligt nok den bedste periode på hele foråret og de 2 højeste dagstotaler for sæsonen opnåedes i denne periode: 26/3 10 og 27/3 8. Eneste øvrige trækdage med over 5 var disse: 28/3 7, 30/3 6 5, 14/4 7, 16/4 7 og 26/4 6. Altså ingen dage med rigtig gang i den. Andelen af hanner udgjorde 18 fugle svarende til 22,5 %, hvilket er ret normalt.
Efterårstræk blev set fra 15/8 til 2/11 på 17 obsdage. Flest primo oktober, hvor godt 45 % blev noteret. Højeste dagstotal og eneste dag med over 3 fugle var 4/10 10.
Fra 2/10 og frem til 30/12 igen rastende i Hovvig med minimum 5 forskellige individer (2 ad han, 2 ad hun + 1 1k) og op til 4 pr. dag

DOFBasen:2007


2006:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3030 / 569)
I Hovvig set rastende fra årskiftet og frem til 11/4. De fleste dage en enkelt brun fugl, men ved 4 tilfælde 2 brune. Iøvrigt er der enkelte rastobs fra Korshage og Rørvig fra første halvår.
Man kunne se trækkende Blå Kærhøge på 28 dage i perioden 4/3 til 13/5 og totalen kom til lyde på 105 fugle. Det er lidt over gennemsnittet og skyldes en god periode ult. april - pri. maj, hvor 79 % af totalen trak igennem. Tre dage med 10 og derover nævnes 25/4 17, 26/4 11 og 6/5 10. Han andelen var på 14,3 hvilket er ca. halvdelen af sidste års resultat. Vejrsituationen i første halvdel af april, som nævnt under Rørhøg må bære skylden for dette.
I efteråret blev rastende Blå Kærhøge set i Hovvig fra 16/9. Minimum 4 forskellige fugle, men kun 2 pr. dag. Trækket forløb mellem 20/8 og 9/12. På 17 dage blev det til i alt 53 fugle, hvilket er den næst højeste efterårstotal gennem årene, kun overgået af 1978 hvor 55 fugle blev set. Højeste dagstotal og eneste dag med over 5 blev 11/10 med 11 fugle. Han andelen var relativ høj (30,2 %). En kombination af høj efterårstotal og høj hanandel er et udtryk for godt vejr i artens trækperiode men relativt få ungfugle.
I december blev set op til 3 (1 han + 2 brune) Blå Kærhøge pr.dag rastende i Hovvig, og arten blev set helt frem til årets sidste dag.

DOFBasen:2006


2005:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2910 / 530)
Noget nær fast inventar i Hovvig fra 1/1 og frem til 4/5. Minimum 4 forskellige (1 han og 3 brune) er set, men ikke over 3 fugle pr. dag. Herudover ses max. 2 rastende fugle på 3 andre lokaliteter. En enkelt meget tidlig trækkende allerede 5/2 på Korshage, men ellers forløb trækket mellem 19/3 og 22/5. Totalen kom til at lyde på 120 fugle, hvilket er over de seneste års gennemsnit. Endnu mere udpræget end for Rørhøg var det april måned, der bød på flest fugle (83 % af totalen). Dage med 10 og derover: 1/4 15, 3/4 14 og 17/4 10. En gunstig vejrsituation primo april udmøntede sig i et fint træk af hanner i denne periode. Især huskes dagen 3/4 hvor hele 11 flotte adulte hanner trak gennem området. Den samlede andel af hanner udgjorde 28 % af totalen, hvilket er 5 % højere end i 2004. Dette skyldes nok til en hvis grad, at vi stort set ikke fik en portion af brune fugle primo maj.
39 fugle blev set på efterårstrækket mellem 19/8 og 19/11. Flest primo - medio oktober. Dage med 3 og derover: 22/9 3, 6/10 4, 7/10 8 og 19/10 4. I Hovvig rastende fugle mellem 19/9 og 22/12 med minimum 4 forskellige individer - 2 hanner og 2 brune, dog ikke over 2 fugle pr. dag. I øvrigt er enlige brune fugle set rastende på 4 forskellige lokaliteter mellem 11/9 og 31/12.

DOFBasen:2005


2004:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2784 / 508)
Minimum 2 forskellige (1 ad han) er set rastende i januar - februar i Hovvigområdet. Det bedste forårstræk siden 1993 indledes 6/3 og sluttede 9/5. I alt blev det til 126 med følgende dage med 10 og derover: 16/4 12, 17/4 11, 18/4 19, 19/4 14 og 29/4 10. 29 hanner blev set svarende til 23 % af totalen, flest 17/4 6. Enlige rastende fugle er set fra 6/3 til 3/5 på 4 forskellige lokaliteter.
En tidlig han 6/8 starter efterårstrækket og frem til 7/11 er 22 noteret som trækkende. 2 dage med 3 hhv. 25/9 og 7/11 udgør dagsmax. Rastende fugle blev set i Hovvig 10/9 - 31/12. 2 fugle ved flere lejligheder.

DOFBasen:2004


2003:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2683 / 496)
En del vinterrastende fugle, især fra Hovvig fra 6/1 - 22/3 omfattende mindst 1 ad han og 2 hun/juv. Desuden vinterobservationer fra andre lokaliteter, 12/1 1 hun/juv Rørvig Bugt og 22/1 1 ad han Nørrevang.
Forårstræk 28/3 - 29/5 i alt 101 - ikke nogen prangende sæsontotal, mindre end sidste år, men dog alligevel som gennemsnittet. Adulte hanner udgjorde 16 % af forårets fugle.
Dage med over 10: 21/4 15, 23/4 16 og 24/4 13.
De sidste 14 dage af april bærer hele 88 % af forårsmaterialet - april er som oftest den bærende måned, således også i år, hvorimod maj i år viste et totalt kollaps for arten (dårligt vejr).
Efterårstræk 5/9 - 7/12 i alt 12 med bedste dag 16/10 5. Altså et gennemsnitligt efterårstræk.
De første vintergæster dukker op i Hovvig fra 14/9 og året ud ses op til 1 ad han og 2 hun/juv rst relativt ofte i vigen og randområderne.

DOFBasen:2003


2002:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2574 / 478)
I januar - februar er enkelte fugle set ret stabilt i Hovvig og sporadisk på Korshage/Flydersø samt ved Nykøbing. I mar - apr 2 rastende ved flere lejligheder i Hovvig.
Forårstræk 15/3 - 20/5 i alt 109. Dage med over 10: 8/4 17, 19/4 14 og 20/4 14.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 23/3 1, 2/4 5 og 12/5 1. Burde have forøget forårstotalen med mindst 4.
Efterårstræk 14/9 - 15/12 18. Dage med mere end én fugl: 26/10 2, 30/10 3 og 10/11 2.
I nov - dec igen 2 rastere i Hovvig ved flere lejligheder.

DOFBasen:2002


2001:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2519 / 462)
I januar 1 rastende fugl i Hovvig, dog 2 22/1. 3/2 1 Ringholm og Nakke Skov samt 9/2 1 Søndervang. Er det samme fugl, der udvider territoriet eller ? - 25/3 igen 2 fugle Hovvig - en indikation på at forårstrækket er begyndt.
En trækker noteret 9/2. Egentlig forårstræk set 28/3 - 16/5 noget af en bundskraber med kun 55 fugle. Vi skal helt tilbage til 1988 med 37 fugle for at finde et af de fem år, der var dårligere. Dage med mindst 4: 20/4 4, 22/4 4, 25/4 9 og 8/5 7. Bemærkes bør også 3 rast Hovvig 21/4. Foråret sidste fugl var en rastende hun 28/6 Nakke Skov (EH).
Efteråret heller ikke imponerende, men dog normalt med 16 trækkende fugle mellem 23/8 og 2/12. Kun 24/10 5 bød på mere end to fugle. Flest rastende 22/10 3 Hovvig, der i december husede to fugle, heraf 1 flot han.

DOFBasen:2001


2000:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2428)
To overvintrende fugle i Hovvig, dog 23/1 3, med sidste obs 20/5.
Et normalt forårstræk 24/3 - 28/5 med i alt 91 fugle. Dage med mindst fem fugle: 18/4 5, 20/4 5, 21/4 15 og 7/5 5.
I alt 38 returtrækkere 26/8 - 6/11, hvilket er højeste antal siden 1980. Dage med over to fugle: 14/9 5, 15/9 5, 7/10 3 og 15/10 3.
Efterårsrastere fra 7/9, flest 1/10 og 19/10 3. I december igen 2 overvintrende.

DOFBasen:2000


1999:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2351)
Rastende fugle set i Hovvig fra 1/1 til 1/5 på 15 obsdage - og formentlig i tilknytning hertil: 7/1 1 rst Nakke Skov. Dage med mere end 1 fugl: 1/1 2, 24/1 2, 6/2 2, 14/2 3, 20/3 2 og 24/4 2. Fire obsdage bød på en han: 24/1, 14/2, 20/3 og 24/4.
En enkelt set rastende på Nørrevang 14/5.
Forårstrækket tangerer bundniveauet de sidste 5 år med kun 77 trækkende fugle mellem 17/3 og 20/5 på 23 obsdage.
Dage med over 3: 31/3 5, 1/4 5, 2/4 11, 3/4 4, 21/4 4, 23/4 3, 24/4 8, 25/4 8, 5/5 3 og 12/5 4. Ingen trækkende set medio april, hvor gennemsnittet siger 28%! En samlet hanandel på kun 5% kan givet også forklares med manglende fugle i denne periode. Så specielt for denne art blev medio april katastrofal.
Der faldt 12 trækkende fugle af i efteråret mellem 24/8 og 6/11, hvilket er tæt på gennemsnittet. 11 obsdage og kun en enkelt han lod sig skue: 23/9.
Rastende fugle set i Hovvig på 14 obsdage fra 12/9 til 30/12. Kun 2 dage med mere end 1: 8/10 2 og 20/11 2. Ingen hanner set rastende.

DOFBasen:1999


1998:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2262)
To fugle, 1 han og 1 hun, tilbragte vinteren i Hovvigområdet 1/1 - 22/3, hvor forårstrækket starter. Det er dog kun 18/1, at fuglene ses sammen.
I alt 89 trækkende 22/3 - 31/5. De første: 22/3 1, 7/4 1 og 9/4 3.
Maxdage: 20/4 17, 21/4 5, 22/4 5, 24/4 8 og 20/4 5.
Efterårstræk: 4/10 1 KH er alt.
Rastende fugle: 16/10 1 HV, 7/11 1 HV, 19/11 - 28/11 1 HV, 12/12 1 KH og 25/12 - 28/12 1 HV er alt for dette efterår.

DOFBasen:1998


1997:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2185 / 406)
Fænologi: (23/7) 13/9 - 18/5 (8/6)
Fåtallig forårs- og efterårstrækgæst, meget sjælden vintergæst og tilfældig sommergæst.
Første forårstrækkende registreret 1/3 og sidste 8/6. Hovedtræk perioden ligger mellem medio april og primo maj. Den største andel af adulte hanner forekommer i første halvdel af april. De største forårstrækdage: 23/4 1975 34, 5/5 1974 27, 3/5 1993 27, 17/4 1996 26, 17/4 1983 og 12/4 1991 23. Eneste sommeriagttagelse er fra 23/7 1996.

Periodemæssig fordeling forårstræk Blå Kærhøg 1973 - 1996.

100 % = 2185 Primo Medio Ultimo
Marts + 1 % 3 %
April 13 % 28 % 26 %
Maj 23 % 5 % 13 %
Juni +

Gennemsnitlige træktotaler og højeste træktotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 60 / 24 88 / 28 99 / 8 97 / 8 108 / 13
Største total 138 / 53 122 / 55 125 / 16 181 / 13 166 / 24

Periodemæssig fordeling efterårstræk Blå Kærhøg 1973 - 1996.

100 % = 406 Primo Medio Ultimo
Juli +
August + + 2 %
September 2 % 6 % 31 %
Oktober 19 % 20 % 13 %
November 2 % 2 % +
December + +

Efterårstræk fra ultimo august til medio november med flest fugle ultimo september til medio oktober. 20% af den samlede efterårstotal blev set på to efterår i midten af halvfjerdserne, og begge år havde en markant overvægt af fugle ultimo september. De største trækdage efterår: 29/9 1975 40, 4/10 1980 13, 23/9 1978 11, 24/10 1996 11, 17/9 1976 og 16/10 1977 9. Vi har enkelte rastende fugle på halvøen vinteren over næsten hvert år.

Jævn stigning i forårstallene, men slet ikke i samme takt som hos mange andre rovfugle arter. I 70'erne og 80'erne var Blå Kærhøg den femte talrigeste art på forårstrækket. I 90'erne er den faldet til en ottende plads. Rørhøg, Fiskeørn og Tårnfalk er nu mere talrige end Blå Kærhøg. De sidste femten efterår har været sørgelige sammenlignet med de første ti. Knapt 2/3 af vores efterårskærhøge er forsvundet.

1997: Som med Rørhøg skal vi tilbage til firserne for at finde et forår på samme lave niveau. Mellem 25/3 og 24/5 blev der blot registreret 77 fugle med en markant top medio og ultimo april og betydeligt færre end normalt i primo maj.

25/3 1 12/4 1 han 19/4 2 27/4 8 8/5 3 13/5 3 19/5 4
26/3 2 16/4 3 20/4 4 29/4 2 9/5 3 (1 han) 14/5 1 23/5 1
7/4 1 17/4 3 25/4 10 (3 han) 30/4 1 10/5 1 15/5 1 24/5 1
10/4 3 (1 han) 18/4 3 26/4 12 (1 han) 5/5 1 11/5 2

Efteråret på det jævne grænsende til det svage med 5 fugle: 11/9 1 brun, 27/9 1 han, 4/10 1 brun, 15/10 1 han og 18/10 1 brun.
Få vinterobservationer af rastende brune fugle fra Hovvig og Nakke. 16/2 1 ad han rastende Ringholm.

DOFBasen:1997


1996:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (40, 2499, 139)
Forårstræk af Blå Kærhøg 1991 - 95. Periodemæssig fordeling. Tallene for 1996 i parentes.

Primo Medio Ultimo N: 660
Marst +% 1% (3%) 4% 5% (3%)
April 13% (28%) 20% (50%) 35% (10%) 68% (88%)
Maj 23% (3%) 3% (4%) +% (2%) 26% (9%)
Juni +% - - +%

Brun fugl set på Søndervang 1/1 og 8/3.
I lighed med en række andre arter blev forårstotalen modereret af forkert vindretning primo og medio maj. Samlet 115 fugle er lidt mindre end gennemsnittet. Det var perioderne primo og ultimo april som stod for hovedparten eller 78% af totalen mod samlet 33% i samme perioder i årene 1991 - 95. I maj kun 9% af fuglene mod 26% for 1991 - 95. For første gang i flere år var andelen af hanner faldende, idet 29% var ad han mod 37% og 34% de sidste par år. Efterårstrækket startede allerede med en hun 23/7. Samlet 24 fugle: 23/7 1, 6/10 1, 11/10 1, 12/10 1, 15/10 1, 24/10 11, 25/10 5, 30/10 1, 10/11 1 og 14/11 1. 25% var ad han mellem 11/10 og 10/11. Rastende fugle set i Hovvig mellem 20/9 og 25/12 med op til 2.

DOFBasen:1996


1995:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (40, 2409, 90)
Tillæg 1992: 25/5 3 hun/juv. Årstotal herefter 122.
Tillæg 1994: 17/8 1 hun/juv. Årstotal herefter 138.
En brun fugl set rastende i Hovvig på 6 dage inden trækket gik i gang 10/3. Eneste rigtig gode trækperiode var ultimo april med hele 71% af forårstotalen på 78 med sidste 26/5. I lighed med alle andre arter var maj lidt af en katastrofe med kun 13 fugle.
Hanandelen stiger fortsat, idet 37% af fuglene var hanner mod sidste års 34%. Tyder på en fortsat lav ungeproduktion. Dagscifre fremgår af figuren.
Årets 12 trækkende efterårsfugle rammer normalen:
10/9 1 hun/juv, 2/10 1 hun/juv, 3/10 1 hun/juv, 4/10 2 hun/juv, 9/10 1 hun/juv, 12/10 1 hun/juv, 16/10 1 han, 17/10 1 hun/juv, 22/10 1 han, 24/10 1 han og 25/10 1 han.
Bemærk at hannerne har overvægt i den sidste del af trækperioden som også bød på 1 hun/juv rastende i Hovvig.

DOFBasen:1995


 Blå Kærhøg  Circus cyaneus 

Kun nøgletal:

1994:
Forårstræk: 5/3 - 20/5 i alt 121. Fordeling: marts 10, april 83, maj 28.
Efterårstræk: 8/9 - 22/10 i alt 17, flest 9/10 4.
Set rastende i Hovvig: 25/3 - 3/5 og igen fra 13/9 og året ud.

1993:
Forårstræk: 12/3 - 21/5 i alt 166. Fordeling: marts 4, april 104, maj 58.
Efterårstræk: 19/9 - 20/11 i alt 9.
Set rastende i Hovvig: 1/1 - 24/4 og igen 10/9 - 1/12.

1992:
Forårstræk: 28/3 - 5/6 i alt 114, heraf april 103, maj kun 7.
Efterårstræk: 29/8 - 1/11 i alt 5.
Rastende Hovvig: Set begge vinterhalvår.

1991:
Forårstræk: 6/3 - 11/5 i alt 181. Fordeling: marts 17, april 96, maj 68.
Efterårstræk: 14/9 - 26/10 i alt 12.
Rastende Hovvig: Fra årets start indtil 10/5 samt 3/9 - 30/12.

1990:
Forårstræk: 1/4 - 2/6 i alt 90. Fordeling: april 75, maj 13, juni 2.
Efterårstræk: 13/10 - 27/10 i alt 13.
Rastende Hovvig: 1/1 - 31/3 samt 13/9 - 29/12.

1989:
Forårstræk: 22/3 - 17/5 i alt 62. Fordeling: marts 3, april 56, maj 3.
Efterårstræk: 26/8 - 23/9 i alt 6.
Rastende Hovvig: 5/2 - 6/4 samt 9/9 - 9/12.

1988:
Forårstræk: 22/3 - 14/5 i alt 42. Fordeling: marts 10, april 22, maj 10.
Efterårstræk: 1/10 - 12/11 i alt 5.
Rastende Hovvig: 22/1 - 14/5 samt 1/10 - 31/12.

1987:
Forårstræk: 3/4 - 16/5 i alt 85 (49 ad han!). Fordeling: april 79, maj 6.
Efterårstræk: ?.
Rastende Hovvig: 1/1 - 8/5 samt ?.

1986:
Forårstræk: 19/3 - 20/5 i alt 98. Fordeling: marts 8, april 63, maj 27.
Efterårstræk: 22/9 - 3/12 i alt 16.
Rastende Hovvig: ?/? - 11/5 samt 27/9 - 31/12.

1985:
Forårstræk: 25/3 - 19/5 i alt 125. Fordeling: marts 6, april 26, maj 93.
Efterårstræk: 21/9 - 12/10 i alt 9.
Rastende Hovvig: jan - 18/5 samt 22/9 - 24/12.

1984:
Forårstræk: 11/3 - 27/5 i alt 78. Fordeling: marts 10, april 48, maj 20.
Efterårstræk: 30/9 - 10/11 i alt 6.
Rastende Hovvig: jan - maj samt sep - dec.

1983:
Forårstræk: 19/3 - 23/5 i alt 110. Fordeling: marts 3, april 77, maj 30.
Efterårstræk: 29/8 - 13/11 i alt 6.
Rastende Hovvig: jan - apr samt okt - dec.

1982:
Forårstræk: 14/3 - 26/5 i alt 40. Fordeling: marts 4, april 27, maj 9.
Efterårstræk: 25/9 - 7/11 i alt 25.
Rastende Hovvig: ? samt 3/10 - 28/11.

1981:
Forårstræk: 14/3 - 17/5 i alt 78. Fordeling: marts 9, april 53, maj 16.
Efterårstræk: 27/9 - 17/11 i alt 7.
Rastende, primært Hovvig: 25/1 - 8/3 samt 3/10 - 20/12.

1980:
Forårstræk: 1/3 - 8/6 i alt 87. Fordeling: marts 6, april 48, maj 33.
Efterårstræk: 19/9 - 3/11 i alt 36.
Rastende, primært Hovvig: jan - 1/3 samt 4/10 - 7/12.

1979:
Forårstræk: 30/3 - 4/6 i alt 113. Fordeling: marts 1, april 94, maj 17, juni 1.
Efterårstræk: 5/8 - 18/11 i alt 10.
Rastende: 28/1 - 22/2 flere steder samt 16/9 - 29/12 Hovvig.

1978:
Forårstræk: 6/4 - 16/5 i alt 129. Fordeling: april 50, maj 79.
Efterårstræk: 20/9 - 12/11 i alt 55.
Rastende, primært Hovvig: 22/1 samt 10/11 - 30/12.

1977:
Forårstræk: 27/3 - 5/5 i alt 12-13. Fordeling: marts 1-2, april 3, maj 8.
Efterårstræk: 21/9 - 29/10 i alt 48.
Rastende, primært Hovvig: 12/3 samt 24/9 - 20/11.

1976:
Forårstræk: 3/4 - 18/5 i alt 45 - 50. Fordeling: april 33, maj 12.
Efterårstræk: 25/9 - 24/10 i alt 15 - 21.
Rastende, primært Hovvig: 27/3 - 2/5 samt 16/10 - 12/12.

1975:
Forårstræk: 21/3 - 16/5 i alt 121 - 140. Fordeling: marts 1, april 112, maj 8.
Efterårstræk: 27/8 - 15/11 i alt 53, flest 29/9 40.
Rastende, primært Hovvig: ? samt 4/10 - 18/10.

1974:
Forårstræk: 26/3 - 14/5 i alt 85. Fordeling: marts 2, april 38, maj 45.
Efterårstræk: 11/9 - 26/10 i alt 6.
Rastende, primært Hovvig: ? samt 14/9 - 27/10.

1973:
Forårstræk: 24/3 - 11/5 i alt 20. Fordeling: marts 2, april 13, maj 5.
Efterårstræk: 16/9 1.
Rastende Hovvig: ? samt 14/10 - 24/11.

DOFBasen:>1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 44 10 2 17 2 2 84
Total 4 1 7 49 10 1 2 18 6 2 100
MaxRst 2 2 2 4 1 1 2 2 1 4
Nobs 25 22 21 43 9 1 4 29 17 12 183
Ndag 17 15 14 20 7 1 4 20 12 11 121
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 02·· ···· ···· ···· ··28

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 46 7 3 11 3 75
Total 4 6 47 7 4 11 3 3 85
MaxRst 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3
Nobs 27 21 17 50 6 9 16 23 31 200
Ndag 21 16 10 21 5 9 10 15 22 129
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··05 04·· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 40 1 10 11 3 1 68
Total 3 41 1 10 13 3 2 73
MaxRst 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 5 34 2 8 18 11 8 86
Ndag 4 18 2 6 13 9 7 59
Fænologi 03·· ···· ··22 11·· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 112 5 7 1 2 127
Total 1 3 112 6 9 4 3 138
MaxRst 1 2 1 1 1 3 2 3
Nobs 1 7 71 4 10 11 15 119
Ndag 1 7 24 4 6 11 12 65
Fænologi 19·· ···· ···· ··16 13·· ···· ··13

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 3 8 17 69
Total 1 1 11 44 4 9 18 7 95
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Nobs 2 1 12 33 4 9 15 9 85
Ndag 2 1 7 16 3 8 8 9 54
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··30 07·· ···· ··20

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 26 16 2 7 13 68
Total 1 5 27 17 3 7 15 3 78
MaxRst 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3
Nobs 6 9 12 14 13 3 8 17 9 10 101
Ndag 6 9 11 9 8 2 6 7 9 10 77
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 17·· ···· ···· ···· ··22

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 47 29 8 6 2 1 97
Total 3 4 47 30 1 1 9 6 2 3 106
MaxRst 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Nobs 24 11 14 34 18 1 1 14 17 10 20 164
Ndag 21 11 12 19 14 1 1 10 13 8 16 126
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··20 14·· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 26 2 2 23 2 63
Total 2 7 28 2 3 23 2 3 70
MaxRst 1 1 1 1 3 2 3 3
Nobs 2 15 27 2 5 21 20 19 111
Ndag 2 12 15 2 4 14 18 15 82
Fænologi 05·· ···· ···· ··09 02·· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 41 3 1 1 8 1 57
Total 2 1 42 3 1 2 8 3 62
MaxRst 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 9 12 1 16 3 1 2 26 7 77
Ndag 9 12 1 12 3 1 2 20 6 66
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··23 30·· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 36 11 3 6 2 67
Total 1 11 36 12 5 7 3 1 76
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 17 34 10 5 9 5 3 85
Ndag 1 1 12 15 7 4 7 5 2 54
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··16 05·· ···· ···· ··28

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 74 11 3 11 20 2 1 129
Total 3 7 76 11 1 3 13 21 4 3 142
MaxRst 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 4 18 13 72 13 1 2 2 10 5 11 151
Ndag 4 11 11 27 10 1 2 1 9 5 10 91
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ··23 14·· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 24 12 1 11 18 2 70
Total 1 2 2 26 12 1 11 20 2 1 78
MaxRst 1 2 1 1 2 2 1 1 2
Nobs 10 6 3 19 8 1 10 23 3 1 84
Ndag 9 6 3 14 8 1 7 19 2 1 70
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 23·· ···· ···· ···· ··01

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 3 29 6 1 15 13 3 1 78
Total 1 7 3 30 6 1 17 13 5 1 84
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 9 14 5 23 6 1 10 12 12 3 95
Ndag 8 11 5 15 5 1 8 11 9 3 76
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··18 23·· ···· ···· ···· ··10

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 93 9 3 7 15 1 139
Total 4 9 93 10 3 8 18 2 2 149
MaxRst 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2
Nobs 11 13 19 92 7 1 7 11 4 2 167
Ndag 11 13 14 22 4 1 6 9 3 2 85
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··18 24·· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 115 8 1 3 7 34 3 177
Total 6 118 8 1 3 7 34 6 183
MaxRst 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3
Nobs 9 11 16 88 14 1 3 7 16 21 10 196
Ndag 9 11 13 25 10 1 1 6 13 17 9 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··01 31·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 38 1 6 23 4 1 108
Total 3 35 38 1 1 6 23 8 1 116
MaxRst 3 3 3 1 1 2 4 1 4
Nobs 12 22 52 39 1 1 5 36 24 13 205
Ndag 11 17 17 14 1 1 4 16 15 12 108
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··05 15·· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 54 42 1 24 24 3 1 156
Total 9 54 42 1 24 24 3 4 161
MaxRst 2 1 2 2 1 2 2 3 3
Nobs 7 4 16 35 23 1 19 30 17 16 168
Ndag 7 4 13 19 10 1 7 14 14 14 103
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··13 20·· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 94 7 1 6 33 3 158
Total 6 14 94 7 1 6 33 8 169
MaxRst 6 3 4 3 1 1 2 5 2 6
Nobs 9 14 34 75 7 1 6 21 14 8 189
Ndag 7 12 20 25 5 1 5 17 10 6 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··21 19·· ···· ···· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 105 6 1 8 8 3 136
Total 2 1 5 106 6 1 10 8 4 2 145
MaxRst 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 3 3 6 101 9 1 15 14 4 2 158
Ndag 2 3 3 18 5 1 10 12 2 2 58
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ··09 06·· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 74 7 7 17 1 113
Total 1 6 76 8 8 17 2 3 121
MaxRst 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
Nobs 11 7 11 67 9 8 27 5 5 150
Ndag 9 7 9 16 5 5 14 5 4 74
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··29 05·· ···· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 74 12 1 11 4 2 112
Total 8 76 12 1 11 7 2 117
MaxRst 2 1 2 2 2 2 3 2 3
Nobs 10 7 24 74 15 1 24 14 7 176
Ndag 9 7 15 19 7 1 15 9 6 88
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··20 14·· ···· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 36 17 1 5 8 1 70
Total 2 1 1 36 21 2 1 5 14 5 88
MaxRst 2 1 2 3 4 1 2 6 2 2 6
Nobs 8 6 9 53 21 2 1 7 14 8 10 139
Ndag 8 5 7 19 10 1 1 4 8 8 7 78
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··28 23·· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 57 22 1 18 16 1 122
Total 3 9 58 22 1 18 16 5 2 134
MaxRst 3 2 2 1 1 2 3 4 2 4
Nobs 10 5 15 62 21 1 26 28 10 8 186
Ndag 10 5 9 20 16 1 10 20 8 8 107
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 26·· ···· ···· ···· ··30art/02610.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 15:43 af lb