Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02670

Rovfugle

Duehøg Accipiter gentilis eu02670

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Fåtallig Sommer: Meget sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Duehoeg

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Duehøg  Accipiter gentilis  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 3 2 10 1 16
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 4 2 10 2 18
Ndag 4 1 7 2 14
Fænologi 04·· ···· ···· ··29

2023:  Duehøg  Accipiter gentilis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3 1 1 1 1 3 13
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 3 1 1 1 1 3 13
Ndag 1 2 3 1 1 1 1 3 13
Fænologi 14·· ···· ··29 13 12·· ···· ··26 10··20

2022:  Duehøg  Accipiter gentilis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 1 1 4 1 1 1 2 3 14
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 1 1 4 1 1 3 1 2 3 17
Ndag 1 1 3 1 1 3 1 1 3 15
Fænologi 17·· ···· ···· ··13 08 12·· ···· ··20 10··30

2021:  Duehøg  Accipiter gentilis  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 7
Total 1 2 3 3 1 3 1 14
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 4 4 3 1 1 5 2 23
Ndag 3 4 3 3 1 1 5 2 22
Fænologi 11.. …. …. …. ..22 13.. …. ..16

2020:  Duehøg  Accipiter gentilis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 1 6 7
MaxRst 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 1 5 6 6 6 3 3 4 34
Ndag 1 3 3 5 6 3 3 4 28
Fænologi 27.. …. ..13 16.. …. …. …. ..26

2019:  Duehøg  Accipiter gentilis (1163 / 152)

Forårstræk: 16/2 - 10/5 i alt 19, flest 23/3 og 25/4 begge dage 3 – I alt 11 observationsdage. Den sidste obs 10/5 2 ssv hun sammen Flyndersø - med 2 fugle af samme køn på en gang er helt uden for normen.

Efterårstræk: 13/9 1 blev årets eneste.

Rastende fugle set på følgende lokaliteter i jan - mar: Hovvig (hun, 2k han, ad han), Korshage/Flyndersø (2k hun), Højsandet/Nørrevang 2k hun, 2k han, ad han), Sandflugtsplantagen (hun) og Skansehage (hun).
I apr - maj begynder det at kunne ligne lokale fugle: Korshage (2k han), Nørrevang (hun, 2k han, ad), Sandflugtsplantagen (hun).
Og fugle set i jun - aug ligner vel potentielle ynglefugle: Hovvig og Sandflugtsplantagen (hun).
Okt - dec: Sandflugtsplantagen (hun).

Vurdering af antal fugle ikke ligetil. De samme fugle kan være set på flere forskellige lokaliteter - og det kan vel heller ikke udelukkes, at lokale fugle er havnet i trækprotokollen. Et ret konservativt bud er 22 forskellige fugle.

20/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 12 2 19
Total 6 2 3 14 2 1 28
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 9 8 11 22 3 2 1 1 2 1 60
Ndag 7 7 8 13 3 2 1 1 2 1 45
Fænologi 12.. …. …. …. …. …. ..26 08.. …. ..03

2018:  Duehøg  Accipiter gentilis  (1150 / 152)
Ingen fra vintermånederne og generelt få observationer i løbet af året.
Første var en overflyvende på Nørrevang 6/3. I løbet af foråret sås 13 trækkende, hvilket er under gennemsnittet for de seneste ti år, som ligger på 17. De blev set som følger: 14/3 1, 15/3 3, 18/3 3, 26/3 1, 30/3 1, 7/4 1, 8/4 1, 14/4 1 og 29/5 1. Typisk med flest i marts. Man kan måske godt stille spørgsmål ved om den meget sene fugl i maj er en reelt trækkende fugl. Under alle omstændigheder er det ultra sent.
Køns og aldersfordeling af de 13 forårstrækkende fugle: 2 ad han, 1 ad hun, 1 ikke kønsbestemt ad, 2 ikke aldersbestemte hanner, 1 2k hun, 3 ikke kønsbestemte 2k og 3 som hverken er køns eller aldersbestemt.
Ingen rastende set i løbet af foråret.
I andet halvår var der ingen trækkende, men kun disse få observationer af rastende fugle: 18/8 – 19/8 1 hun Ringholm Skov, 12/10 1 1k han Nørrevang, 1/11 1 Flyndersø og 3/11 1 Hovvig. I december sås både 1 han og 1 hun i Hovvig og 1 1k ved Søndervang.
Duehøg er en art i generel tilbagegang. Både i Sverige, Finland og herhjemme er arten gået betydeligt tilbage som ynglefugl. Noget som man mener skyldes skovdriften, hvor de gamle træer som Duehøgen yngler i fældes. Men egentlig menneskelig forfølgelse spiller nok også stadig en rolle. Også på de svenske vinterruter ses en tydelig nedgang i antallet af Duehøge. Kigger man på efterårstræktallene ved Falsterbo ses inden for de sidste 10 år en signifikant tilbagegang ved de standardiserede træktællinger fra Nabben og ved Rørvig ses også en tydelig nedgang i antallet af forårstrækkende. Her er 10 årsgennemsnittet af forårstrækkende fugle efter millenniumskiftet faldet fra 23 til 17. En tilbagegang på ca. 26%.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 1 13
Total 10 3 1 2 1 2 5 24
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 9 3 1 2 1 2 5 23
Ndag 6 3 1 2 1 2 5 20
Fænologi 06.. …. ..29 18..19 12.. …. ..27

2017:  Duehøg  Accipiter gentilis (1145 / 152) 
Spændende obs fra yngletiden, men meget få trækkende både forår og efterår.
Tre vinterobs i januar af minimum 2 forskellige hunner. De næste blev først set medio marts, hvor arten blev set rastende på Nørrevang/Korshage og i Hovvigområdet. Blot fem trækkende i foråret: 13/3 2, 23/3 1, 31/3 1 og 18/4 1.
En territoriehævdende ad han blev set på Korshage ultimo marts, men ikke derefter. Ultimo juli dukkede en juvenil fugl op i Hovvig, hvilket mere end antyder, at et par har ynglet tæt på vores område.
Set rastende i Hovvig fra 25/9. Frem til 22/12 blev set mindst tre forskellige: 1 1k han, 1 1k hun og 1 ad han. Ingen trækkende i efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 3 13 2 4 7 3 2 3 37
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 13 2 4 7 3 2 3 37
Ndag 3 7 2 2 3 3 2 3 25
Fænologi 01..09 11.. ..18 23..31 25.. …. …. ..22

2016:  Duehøg  Accipiter gentilis (1123 / 151)  
Forårstræk lige over middel og tilsvarende en del rastobservationer især fra Hovvig.
To forskellige vinterfugle begge fra Hovvig: 21/1 1 2k han og 26/2 1 2k hun. I marts sås ligeledes en 2k han og en 2k hun i Hovvig. I starten af april sås en ad han markere territorie over Hovvig. Der ud over var der i marts enkelte rastende på Nørrevang og Søndervang.
22 fugle blev i foråret forsynet med adfærdskoden trækkende. Det er lidt over de seneste ti års gennemsnit, som er på 19. Her ses ingen sammenhæng med efterårsmaterialet fra de standardiserede tællinger fra Nabben. Her har arten de seneste år optrådt klart under middel. I 2015 trak f.eks. kun 9 Duehøge ved Nabben, hvilket er langt fra gennemsnittet, som ligger på 32. Duehøgen er i tilbagegang som ynglefugl i Sverige. Årsagen menes som nævnt i rapport 2015 at være den kraftige fældning af gamle træer, som arten benytter til sine reder. De 22 trækkende blev set på 12 obsdage mellem 4/3 og 2/5 og 18 ud af de 22 blev set i marts. Man kan som sædvanlig ikke udelukke, at en del af disse fugle ikke har været egentlig trækkende. Det er ofte ikke helt nemt at afgøre, om Duehøgene vi ser blot er ude på en fourageringsrunde, eller om de virkelig er på træk. Specielt ikke hvis man ikke står ved udtræksstedet. Aldersfordelingen, som er vist nedenfor med hele 4 adulte hanner, kunne måske også antyde, at en del ikke trækkende fugle bliver noteret som trækkende, selv om de måske bare er på fourageringstogt eller strejfer omkring og leder efter en kommende egnet ynglebiotop. De adulte Duehøge bevæger sig normalt ikke langt væk fra yngleområdet.
Køns og aldersfordeling: 4 ad han, 2 2k han, 5 han uspecificeret, 4 2k hun, 2 hun uspecificeret og 5 uden angivelse af køn eller alder.
Kun 2 dage med mere end 2 trækkende fugle: 9/3 3 og 28/3 4.
En obs af en juvenil fugl 30/7 i Hovvig må være tegn på yngel i nærheden. Samme sted ses den næste, som var en rastende juvenil fugl 3/9. Øvrige tidlige rastende i Hovvig i september var: 12/9 1 1k han, 24/9 1 overflyvende og 30/9 1 ad han. Efterårets eneste trækkende blev 16/9 1 S Hovvig.
Senere til mere normal tid blev der fra 25/10 og året ud set 2 forskellige rastende fugle henholdsvis en 1k hun og en ad han. Øvrige fra december var: 14/12 1 uspecificeret Skansehage og 28/12 1 han Nørrevang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 3 1 1 23
Total 1 1 22 5 1 1 5 1 2 6 45
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 22 5 1 1 5 1 2 6 45
Ndag 1 1 11 4 1 1 5 1 2 4 31
Fænologi 21.. …. …. …. ..02 30 03.. …. …. ..28

2015:  Duehøg  Accipiter gentilis (1115 / 151) 
For andet år i træk meget lav forårstræktotal og desuden meget få rastobservationer året igennem.
To observationer fra januar er de eneste fra vintermånederne: 4/1 1 ad hun og 22/1 1 begge Hovvig. Der ud over er der blot en enkelt rastobs fra træktiden 19/3 1 Nørrevang. Forårstrækket var meget svagt. Kun 8 blev set på 7 obsdage mellem 27/2 og 11/4. Halvdelen af de trækkende (4) blev set i den klassisk gode Duehøg trækperiode medio marts. Den lave total kan ikke forklares ved vejrmæssige årsager. Flere andre arter med tidligt træk i marts havde en god sæson, og medio marts, hvor vejret var fint til Rørvigtrækobs, var kulminationsperiode for mange af disse arter. Eneste dag med mere end 1 trækkende var 13/3 2. 4 af fuglene blev aldersbestemt og fordelingen var 1 ad og 3 2k. En meget lav forårstræktotal to år i træk kan være en grund til at kigge lidt nærmere på artens status. Arten er tilsyneladende presset i disse år. Efterårstrækket ved både Falsterbo og Stevns har også været meget svagt de senere år. Det er kendt, at i kolde efterår med tidlig kulde forlader flere Duehøge Sverige end i milde efterår / forvintre. Men forklaringen er ikke udelukkende klimaforandring. Duehøg viser i Sverige både på standardruterne i yngletiden og vinterruterne tilbagegang siden år 2000 og fra Finland meldes ligeledes om nedgang i ynglebestanden i de senere år. Den danske bestand er også for nedadgående. Årsagen til nedgangen er ikke klarlagt, men menneskelig forfølgelse menes ikke at være den afgørende faktor i Sverige. Her har man som mulig forklaring den mindskende andel af gammel skov, som jo er ret vigtig for artens ynglemuligheder (Kjellén Fåglar i Skåne 2014).
I andet halvår var der ingen trækkende, men der er til gengæld lidt flere rastobservationer end i første halvår. En enkelt blev set uden for Hovvig 24/11 1 hun Langesø Mose, og ellers var der disse rastende / overflyvende fra Hovvig. Man bemærker især nogle tidlige juli - august observationer: 3/7 1 2k+ hun, 8/8 1 2k hun, 9/8 1, 23/9 1 ad han, 15/12 1 han og 24/12 1 ad han.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 8
Total 2 1 5 3 1 2 1 1 2 18
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 4 3 1 2 1 1 2 17
Ndag 2 1 4 3 1 2 1 1 2 17
Fænologi 04.. …. …. ..11 03.. …. ..27 24.. ..24

2014:  Duehøg  Accipiter gentilis (1104 / 149) 
Forårstræk klart under middel og kun få rastobservationer.
Ingen observationer der kunne indikere en egentlig overvintring på halvøen. Således kun 2 rastobservationer i første halvår: 18/2 1 Korshage og 25/3 1 Hovvig.
Forårstræktotalen blev på blot 11 fugle, og de blev set mellem 4/2 og 6/4. Det er en meget lav total, som kun svarer til 46 % af gennemsnitstotalen for de ti nærmest foregående år. 8 ud af de 11 kunne henføres til perioden 18/2 – 7/3. 6/3 2 og 7/3 2 var de eneste dage med mere end 1 trækkende.
I efteråret var der kun 2 trækkende fugle: 29/9 1 og 20/11 1.
Lidt flere rastobservationer i andet halvår: 31/8 – 23/9 regelmæssigt 1 ♀ Hovvig. Der ud over 9/11 1 ad ♀, 22/11 1 1k og 21/12 1 ♀. Eneste øvrige observation var en overflyvende fugl på Nørrevang 21/10. Alt i alt et noget slapt år.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 1 1 1 13
Total 6 6 1 2 4 1 3 1 24
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 6 6 1 2 4 1 3 1 24
Ndag 5 4 1 2 4 1 3 1 21
Fænologi 04.. …. …. ..22 01.. …. …. …. ..21

2013:  Duehøg  Accipiter gentilis  [1081 / 146] 
I januar frem til 22/1 blev 1 han set ved flere lejligheder på lokaliteterne Hovvig, Slettermosegård, Nakke Syd og Søndervang. Fra 8/3 til 17/4 sås ved flere lejligheder 1 ad han og 1 2k hun raste i Hovvig. Der ud over blev enkelte Duehøge set raste i mellem 27/2 og 7/5 på lokaliteterne Nakke Nord og Korshage/Nørrevang.
23 fugle meget tæt på 10 årsgennemsnittet på 24 blev set på forårstræk mellem 5/3 og 15/4, flest ultimo marts. På 4 dage sås 3 fugle trækkende: 27/3, 28/3, 9/4 og 15/4 ellers ingen dage med over 2.
Kønsfordeling af 13 kønsbestemte: 5 ♂ og 8 ♀. Aldersfordeling af 13 aldersbestemte: 7 ad og 6 2k.
Efterårstræk: 15/10 1, 16/10 1 og 27/10 1, i alt 3.
Mellem 13/9 og 13/11 blev der set 3 forskellige rastende Duehøge i Hovvig: 1 ad ♀, 1 ad ♂ og 1 2k ♀. Der ud over kun 2 obs: 12/10 1 Nakke Skov og 25/10 1 Slettermosegård. Ingen set i december.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 10 3 26
Total 6 2 20 21 1 2 9 3 64
MaxRst 1 1 1 2 1 1 1 1 2
N 6 2 19 19 1 2 9 3 61
Fænologi 01.. …. …. …. ..07 13.. …. ..13

2012:  Duehøg  Accipiter gentilis  (1063 / 142)
Mindst 4 forskellige Duehøge blev set i januar/februar fordelt på 5 lokaliteter – 1 ad ♂, 1 ad ♀, 1 2k ♀ og 1 2k ♂. I foråret 3/3 – 12/4 blev der kun set nogle få rastende fugle i området Korshage – Nørrevang og kun 1 fugl pr. dag pr. lokalitet.
Forårstrækkende fugle blev set på 12 dage mellem 2/3 og 16/4. Totalen kom til at lyde på 18 og inkluderer 2 trækforsøgende fugle. Det er et stykke under middel. Tidsmæssigt var der flest i starten af trækperioden primo marts, hvor 8 fugle svarende til 44,4 % af totalen blev set. De køns og aldersbestemte fordelte sig som 2 ad ♂, 4 2k ♂, 2 ikke alderbestemte ♂♂, 2 ad ♀♀, 2 2k ♀♀, 2 ikke aldersbestemte ♀♀, 1 ikke kønsbestemt ad og 2 ikke kønsbestemte 2k. Dage med mindst 2 trækkende: 3/3 2, 6/3 3, 16/3 3 og 23/3 2. Ser man på det samlede billede siden 1973, ser det ud som om, at arten efter en god periode i 1990’erne har været svagt vigende i årene efter jubilæumsrapporten i 1997.
Efterårets første var 1 adult hun 12/8 i Hovvig, og allerede 29/8 ses en 1k fugl samme sted. Det må være ynglefugle fra et område i nærheden, men næppe indenfor rapportens dækningsområde. Herefter var der på samme lokalitet jævnlige rastobservationer af 1 ad hun, 1 1k hun og 1 1k han frem til årsskiftet. De rastende Duehøge strejfede en del rundt, og udover Hovvig observationerne var der i andet halvår enlige rastende fugle ved Slettermose, Nykøbing Lyng, Plantagen, Nørrevang, Rørvig By og Søndervang. 4 fugle blev i efteråret bedømt til at være direkte trækkende: 24/9 1 (tidligt) og 19/11 3 (sent).

DOFBasen:2012


2011:  Duehøg  Accipiter gentilis  (1045 / 137)
I janaur og februar var der 10 dage mellem 9/1 og 22/2 med obs af rastende/overflyvende Duehøg i Hovvig. Kun 1 fugl pr dag, men der var 3 forskellige fugle involveret. 1 ad hun, 1 2k hun og 1 ad han. Desuden 6/2 2 nærliggende Nakke Skov. Senere i trækperioden var der 2 obs af rastende fugle i Hovvig området: 12/3 og 20/3.
Første fugl, med noget der mindede om trækdrift, var en trækforsøgende fugl 6/2 på Korshage, men den første regulært trækkende blev først set ca. en måned senere 7/3. Forårstrækket forløb frem til 19/4, og i alt blev 18 Duehøge set på træk på 13 dage i løbet af sæsonen. Bedste periode var medio marts, hvor ca. 61 % af forårstotalen blev set. 15 fugle blev køns/aldersbestemt, og der var ikke uventet, som det ses, flest 2k fugle: 1 ad han , 1 ad hun , 1 ikke kønsbestemt ad , 1 ikke kønsbestemt 2k , 3 2k hun , 7 2k han og 1 ikke aldersbestemt hun.
Igen i år er der nogle august/september fugle, som er så tidlige ,at det må dreje sig om spredning efter yngletiden: 15/8 – 25/9 blev der set 1 ad hun, 1 ad han 1 1k hun og 1 1k han i området Hovvig – Nakke Skov og 26/9 1 overflyvende 1k Dybesø/Flyndersø
Så godt som hvert år rapporteres der ved Rørvig også tidlige trækkende Duehøge i september, hvilket godt kan undre. På de store efterårstræksteder bliver de første Duehøge på træk de fleste år først set medio oktober. Der blev set følgende 5 trækkende i efteråret: 25/9 1, 30/9 1 og til normal træktid 16/10 1, 23/10 1 og 25/10 1.
Mellem 25/9 og 20/12 var der jævnligt en rastende 1k hun i Hovvig, og fra andre områder er der følgende obs: 22/11 1 overflyvende Plantagen, 28/12 1 Nykøbing og 29/12 1 Nørrevang.

DOFBasen:2011


2010:  Duehøg  Accipiter gentilis  (1022 / 130)
I januar - februar blev der set rastende og overflyvende Duehøge på 3 lokaliteter. Ved Hovvig 1 ad ♀ + 1 2k ♂, ved Nakke Skov 2 og ved Skansehage 1 ad ♂. Senere i træktiden i marts - april var der rastende fugle ved Hovvig/Ringholm Skov 1 ad ♀ og 1 2k ♂ og ved Korshage/Nørrevang 1 ♀ og 1 2k ♂. Rastende fugle blev iagttaget frem til 7/4.
Duehøg var den eneste rovfugleart, hvor forårstræktotalen nåede over tiårs gennemsnitsniveauet (se tabellen ovenfor). I alt blev det til 23 fugle, som blev set på 12 dage mellem 5/3 og 12/4. Tidsmæssigt var der en ret sen træktop primo april, hvor ca. 57 % af forårets trækkende røg forbi. De fleste dage blot 1 - 2 fugle, men på to dage flere: 26/3 3 og 8/4 6.
Et par observationer uden for normal træktid, hvoraf den ene var en regulær sommeriagttagelse: 9/5 1 han rast Hovvig og 28/6 1 ad hun set over Annebjerg Skov fra broen i Hovvig. Sidstnævnte observation og det, at vi ofte har set tidlige Duehøge om efteråret, kan nok tages som udtryk for, at Duehøg yngler ret tæt på området. Måske i skovene syd for os.
Første melding fra efteråret drejede sig om en tidlig han rastende i Hovvig 13/8, og fra 4/9 og året ud blev der med jævne mellemrum set rastende og overflyvende Duehøge i området omkring Hovvig og ved Nakke Skov. Mindst 4 forskellige individer var involveret 1 ad ♀, 1 ad ♂, 1 2k ♀ og 1 2k ♂.
7 Duehøge blev set trækkende mellem 22/9 og 12/11. Det er set med lokale øjne ligesom forårstrækket ganske pænt og over de seneste ti års gennemsnit. Alle observationer lå, bortset fra en enkelt tidlig september fugl, indenfor artens normale hovedtrækperiode om efteråret medio oktober til medio november. De 7 fugle blev set på 6 dage, hvor 26/10 2 var eneste dag med mere end 1 fugl.

DOFBasen:2010


2009:  Duehøg  Accipiter gentilis  (996 / 128)
I første halvår 2009 var der lige som i andet halvår 2008 langt flere rast iagttagelser end normalt. Nedenfor er gjort et forsøg på at lave et overblik over disse.
Hovvig - Slettermosegård - Nakke Nord/Syd: Obsdage pr. måned: jan 6, feb 6, mar 8, apr 6 og maj 1. Max. 2 fugle pr.dag og minimum 2 ad (han + hun) og en 2k hun var involveret. Sidste obsdag 11/5.
Korshage – Nørrevang - Flyndersø: 4 obs i januar/februar. I træktiden marts/april i alt 15 obsdage. Max. 1 fugl pr.dag og mindst 1 2k hun og 1 han involveret. Sidste obsdag 15/4.
Uden for de 2 ovenfor nævnte områder er 14/1 1 og 3/3 1 2k hun Højsandet eneste rastobs.
Forårstrækkende fugle blev set mellem 9/3 og 30/4. I alt 26 ex. (heraf 4 tf) blev set på 15 obsdage. Det er lidt over gennemsnitsniveauet for de seneste 10 år. Næsten alle (92 %) blev set i perioden ultimo marts (21/3) – primo april (7/4). 18 blev kønsbestemt og fordelingen af disse var 50/50 med 9 hanner og 9 hunner.
Et par sommerobs medio juli – primo august tyder på et ynglepar i skovene syd for Nykøbing.
Første efterårsfugl blev set rastende 2/10 i Hovvig og frem til årskiftet byder denne vores mest stabile overvintringslokalitet for Duehøg på 23 obsdage med rastende fugle. Max 2 fugle pr. dag, men mindst 3 fugle er involveret 1 ad hun, 1 1k hun og 1 1k han.
Eneste trækkende i efteråret var disse: 20/10 1 1k hun SV Korshage og 29/10 1 han SV Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Duehøg  Accipiter gentilis  (978 / 119)
Rastende fugle rapporteres på 6 obs dage fra Hovvig mellem 11/1 og 10/4. Mindst 3 forskellige individer, 1 ad hun, 1 2k hun og 1 han blev set. Uden for Hovvig var der følgende rastende i første halvår: 13/1 1 hun Nakke Skov, 9/3 1 han Korshage og 6/4 1 hun Slettermosegård.
De første trækkende blev set allerede primo februar og forårstotalen kom til at lyde på 18 fugle, hvoraf 2 trækforsøgende set på 12 obsdage mellem 9/2 og 10/4. Det er en forholdsvis lav forårstotal og under gennemsnittet for de senest foregående 10 år. Nøjagtig halvdelen 9 blev set ultimo marts.
Dage med mere end 1 fugl: 8/3 2, 27/3 4, 30/3 2 g 31/3 2.
Kønsfordeling: 12 hanner, 4 hunner og 2 ikke kønsbestemte. Altså en klar overvægt af hanner.
Igen i 2008 er der nogle tidlige overflyvende fugle (2 stk), der noteres som trækkende medio september. Det er for tidligt til, at det kan være egentlig træk. I øvrigt er der for denne, som for andre rovfuglearter helt klart fugle, der forsynes med trækretning, hvor det i virkeligheden bare er lokale bevægelser. Observatørerne opfordres til at være opmærksom på dette, og prøve at vurdere om det drejer sig om træk eller bare lokal overflyvning. I alt 9 efterårstrækkende blev noteret mellem 11/9 og 30/11. Heraf trak de 5 i hovedtrækperioden for Duehøg ultimo oktober – primo november.
Langt flere rastobs end normalt fra andet halvår. Fra Hovvig er der 19 obsdage mellem 1/9 og 30/12 med rastende Duehøge vedrørende mindst 2 forskelllige fugle. En 1k hun og en 1k han. De fleste dage 1 fugl, men ved et enkelt tilfælde er 2 fugle set på samme dag. Uden for Hovvig blev der set Duehøg på 7 forskellige lokaliter. Det er mange, men også på det øvrige Sjælland er der konstateret flere rastende Duehøge i november/december end normalt. Alle rastobs uden for Hovvig nævnes:
Plantagen: 4/11 1 1k hun.
Flyndersø: 1/12 1 1k hun.
Korshage: 6/12 1.
Nørrevang: 9/11 1 og 20/12 1 1k hun.
Rørvig By: 15/11 1 han og 15/12 1.
Skredbjerg: 8/11 1.
Nykøbing Havn: 9/11 1 ad han.

DOFBasen:2008


2007:  Duehøg  Accipiter gentilis  (952 / 112)
Arten holder stadig skansen både som rastende i vinterhalvåret, primært i Hovvig ,og som fåtallig trækgæst om foråret. Fra områdets bedste rastlokalitet for Duehøg Hovvig meldes om 17 obsdage med rastende fugle mellem 7/1 og 30/3. Minimum 3 forskellige individer er set. Oftest en ad hun, men også en ad han og en 2k hun er set. En enkelt dag 12/3 2 ellers blot 1 fugl pr.dag. Øvrige rastobs i første halvår begrænses til Korshage, hvor 2 forskellige fugle (1 han + 1 2k hun) blev set (kun 1 fugl pr. dag) mellem 12/3 og 24/4.
Mellem 4/3 og 5/6 blev 26 noteret som trækkende, hvilket er lidt mere end på et gennemsnits forår. Klart flest ultimo marts (73 % af sæsontotalen), hvor også de tre dage med mere end 2 fugle indtraf: 26/3 3, 27/3 4 og 27/3 5. Blandt de aldersbestemte var der 4 ad og 11 2k og kønsfordelingen var ca. fifty-fifty med 10 hanner, heraf 4 ad og 2 2k og 11 hunner, heraf 9 2k.
Andet halvår indledtes med en tidlig trækobs 1/9 og frem til 23/11 blev i alt 7 trækkende set på 6 obsdage. 5 af de 7 er fra oktober. Kun en dag med mere end 1 fugl: 21/10 2.
Mellem 19/10 og 9/12 årets sidste obsdag, blev minimum 4 forskellige fugle (1 ad han, 1 1k han, 1 ad hun og 1 1k hun) set rastende i Hovvig. 4 ud af de 13 obsdage bød på mere end 1 fugl: 23/10, 4/11, 17/11 og 23/11 alle dage 2 rastende.

DOFBasen:2007


2006:  Duehøg  Accipiter gentilis  (933 / 106)
2 januar observationer: 5/1 1 hun Hovvig og 28/1 1 2k hun Nakkehage. I februar blev ved et enkelt tilfælde (20/2) set 2 Duehøge (han + hun) rastende i Hovvig. Her ellers blot enkelte iagttagelser af en hun rastende frem til 30/3. Området Korshage - Nørrevang havde minimum 2 forskellige (han + hun) rastende Duehøge i perioden 14/3 - 8/4. Dog kun en fugl set pr. dag.
19 forårstrækkende Duehøge blev registreret på 10 dage mellem 19/2 og 25/4. Et resultat et godt stykke under gennemsnitsniveauet for de senere år (se tabel ?). 74 % blev set i den klassiske periode med. marts - pri. april. En enkelt dag blev der set mere end 2 fugle: 2/4 6.
Der meldes om en efterårstrækkende Duehøg allerede 21/8, det er meget tidligt for en trækkende fugl. Det lugter mere af strejf. Efteråret bød iøvrigt på disse trækkende 21/9 1, 10/11 3 og 9/12 1. Hvilket giver en efterårstotal på 6 fugle, hvis man medregner fuglen 21/8. De efterårs - vinterrastende Duehøge indfandt sig fra 24/10 og minimum 2 forskellige individer blev set i Hovvig, dog kun 1 fugl pr. dag. Sidste obsdag 29/12.

DOFBasen:2006


2005:  Duehøg  Accipiter gentilis  (903 / 104)
Minimum 2 forskellige Duehøge (ad han + ad hun) tilbragte vinteren og det tidlige forår i Hovvig området. Fra medio marts til primo maj kun 3 obsdage sidste blev set 4/5. Derudover er 1 set rastende på 3 obsdage i trækperioden i området Korshage/Nørrevang (4/3 - 1/4). 30 Duehøge noteres på træk eller som trækforsøgende (3 fugle) mellem 9/3 og 17/4. 2/3 af disse medio - ultimo marts. Dagstotaler over 2: 19/3 7, 20/3 3, 22/3 3, 1/4 3 + 2 tf og 2/4 2 + 1 tf.
I Hovvig området sås igen Duehøg fra 13/8 1 1k hun. Hvilket ligesom sidste år er så tidligt, at der må yngle Duehøg i nærheden, dog nok ikke indenfor kommunegrænsen. I øvrigt iagttaget frem til 22/12 med minimum 4 forskellige individer (1k han, 1k hun, ad han og ad hun). Bortset fra en enkelt dag 22/12 3, kun 1 fugl pr. dag. I øvrigt blot 1 rastende 30/8 set fra Rørvig By. Kun 2 trækkende i efteråret 18/10 1 1k og 30/10 1 ad han.

DOFBasen:2005


2004:  Duehøg  Accipiter gentilis  (868 / 95)
Min. 3 forskellige fugle har rastet i Hovvig mellem 11/1 og 7/4, dog max. 2 pr. dag. Fordelingen var 1 han + 1 ad hun + 1 2k hun. Enkelte rastende ses endvidere i marts/april på Korshage og ved Gravhøjen.
En enkelt ryger 4/1 Ø på Korshage. Det er jo nok nærmere strejf end reelt træk. I øvrigt ses træk mere normalt mellem 5/3 og 28/4 med flest 65 % med. - ult. marts. Totalen blev 35, hvilket er ganske godt, set med de senere års målestok. Ved 3 tilfælde kom dagstotalen over 2: 14/3 7, 18/3 4 og 31/3 6.
Allerede 29/8 ses 1 han + 1 1k i Hovvig, hvilket er så tidligt, at det kunne tyde på yngel i nærheden. Der er dog ingen andre iagttagelser fra lokalområdet fra juni, juli eller august,der kan bekræfte dette. Enlige rastende fugle ses herefter med mellemrum på lokaliteten frem til 31/12.
Efterårstræk set 10/9 - 6/11 med i alt 9, heraf de 7 mellem 20/10 og 6/11. Max dag 27/10 4.

DOFBasen:2004


2003:  Duehøg  Accipiter gentilis  (845 / 91)
Forårstræk registreres på 12 dage i perioden 24/2 - 25/4 med i alt 23. Dage med mere end én fugl:
24/2 1, 8/3 4, 15/3 2, 11/4 2 og 14/4 2. Nogenlunde samme niveau som i 2002, men stadigvæk under gennemsnittet - vi skal efterhånden helt tilbage til 1998 for at finde et år med pænt forårstræk, der dengang bestod af 44 fugle. Er arten ved at ændre status?
Rastende fugle ses jævnligt i Hovvig: jan: 1 hun, feb: 1 han + 1 2k hun, mar: 1 2k han + 1 ad hun + 1 ad han, apr: 1 hun, maj - juli: ingen observationer, dermed ingen indikationer på lokal yngel, aug: 1 1k han, sep: ingen, okt: 1 1k han + 2 hunner, nov: 1 1k han, dec: 1 hun. Spredte rastobs fra et par andre lokaliteter.
Efterårstræk: 15/10 - 20/12 i alt 4.

DOFBasen:2003


2002:  Duehøg  Accipiter gentilis  (828 / 84)
Forårstræk registret på syv dage i perioden 22/1 - 4/4 med i alt 17 fugle. Kun gang i den 16/3 og 29/3 med 6 fugle begge dage. Mon ikke de senere års ret lave forårstotaler til en vis grad hænger sammen med, at observatørerne efterhånden kommer lidt sent ud af starthullerne. Enkelte rastende fugle i forårstrækperioden.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 29/3 7 og 26/4 1. Burde have forøget efterårstotalen med mindst 2.
Efterårstrækket faldt på fire dage: 30/10 2, 2/11 2, 3/11 2 og 4/11 1 - i alt 7 fugle. Fordelingen kunne tyde på, at Duehøgene dårlig nok når at komme i gang, inden ornitologerne går i vinterhi.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 8/9 1 og 10/11 2. Burde have forøget efterårstotalen med 3.
Mere stabilt med rastende fugle, især i Hovvig. Set fra 7/9. Dage med mere end 1 fugl: 4/11 3. Eneste obs udenfor vigen 3/11 2 Grønnehave Skov - antagelig Hovvig fugle på udflugt.

DOFBasen:2002


2001:  Duehøg  Accipiter gentilis  (814 / 83)
Vinter: Pænt med rastobs (jan 6 og feb 2) fra både Hovvig og Korshage/Nørrevang - mindst tre forskellige fugle, hvis man tør tro på køns- og aldersbestemmelserne (han, hun ad, hun juv).
Forårstræk: En fordobling i forhold til sidste år med 14 fugle mellem 18/3 og 25/4, men stadig langt under middel. Dage med mere end én fugl: 28/3 2, 31/3 3 og 4/4 2. Også en del rastobs i løbet af foråret (mar 3 og apr 4).
Hvorvidt en pæn del af Duehøge nu om dage ryger mod nord, inden ornitologerne får pudset kikkerterne og stillet sig nogenlunde fast på obsposten, eller om der er tale om reel ændring i forekomsten er vanskeligt at sige. Undersøgelser fra Nordjylland og forlydender fra Sverige tyder kraftigt på, at det er det sidste, der er tilfælde. Et had mod rovdyr er igen ved at blusse op i den naturfjendske del af befolkningen. Vi har da også hos os kunnet konstatere et enkelt tilfælde af ulovlig fangst af rovfugle. Det er godt nok sørgeligt at kunne konstatere, men hvis der ikke foretages drastiske ændringer i oplysninger og informationer i den kommende tid, så ender vi op med en befolkning af biologiske ignoranter, og kommer tilbage til 1800-tallets problemstillinger. Nogle siger at tingene går i ring - dette skal dog ikke bruges til at underbygge dette, men ses som en advarsel for folk, der stadig har omløb i hovedet og indflydelse på tingenes udvikling i samfundet.
Kun én trækkende efterårsfugl: 13/10 1. Rastende fugle set fra 15/8 (aug 1, sep 1 og nov 5).

DOFBasen:2001


2000:  Duehøg  Accipiter gentilis  (807)
En enlig vinterobs: 24/1 1 rast Hovvig.
Forårstræk ret sølle: 17/3, 24/3, 27/3, 30/3 2, 1/4 og 3/4 i alt kun 7 fugle. Vores fjerde dårligste forår, vi skal helt tilbage til katastrofeåret 1977 for at finde lavere tal.
Rastende fugle: 28/3 Korshage, 17/4 Nørrevang og 19/5 Hovvig, vel tre nye fugle.
Efterårstræk: 5/9, 18/10 3, 5/11, 18/11 og 26/11 i alt 7, altså fuldt på højde med foråret. Vores tredie bedste efterår.
Mange rastobs i Hovvig i efteråret: 30/8 han samt 14/9 - 17/9 dagligt 1k hun, 19/9 ad han, 30/9 1k hun, 1/10 3 (AF), 17/10, 18/10 ad hun og 12/11 1k. Desuden 18/10 1 rst Nørrevang, 12/11 samt 26/11 1 rst Korshage. Vel mindst 9 nye fugle i forhold til de trækkende, dvs. totalt mindst 27 fugle og 16 - 10 i efterårets favør.
(LB, JHC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Duehøg  Accipiter gentilis  (788)
Iagttaget rastende i Hovvig på to dage i det tidlige forår og må nok henregnes til optrækkende fugle: 7/3 og 14/3.
Trækkende fugle registreret på 11 obsdage mellem 12/3 og 24/4. Et magert forår med kun 19 fugle:
12/3 2, 13/3 1, 19/3 1, 25/3 2, 29/3 1, 30/3 3, 31/3 1, 4/4 2, 5/4 4, 23/4 1 og 24/4 1 alle trækkende. Generelt få fugle i alle perioder, men specielt medio marts og medio april var arten fåtalligt repræsenteret i trækbilledet. Men hovedparten af fuglene som vanligt ultimo marts og primo april.
Efterårets træktal også hurtigt overstået: 3/8 1 og 19/10 2. Punktum på 3 fugle!
Så er der lidt mere swing over registrerede rastende fugle i Hovvig: 24/8 1, 28/8 1, 3/9 1, 12/9 1, 22/9 1, 2/10 , 3/10 1 og 21/11 1. I alt otte obsdage og overraskende med to iagttagelser ultimo august, idet gennemsnittet for trækkende fugle kun siger 2% for denne periode.

DOFBasen:1999


1998:  Duehøg  Accipiter gentilis  (744)
Den første Duehøg strøg mod Spodsbjerg 1/1 (havde den nytårskuller?). En rastende fugl set i Hovvig-området 21/1 - 15/2 derudover 7/2 1 KH.
Forårstræk i alt 44 i perioden 21/2 - 12/5, eneste dage med mere end to fugle: 23/3 4, 24/3 7, 9/4 7 og 11/4 5.
Efterårsmaterialet består kun af følgende: 11/7 1 HV, 26/8 og 30/8 1 HV samt 28/11 1 Nykøbing.

DOFBasen:1998


1997:  Duehøg  Accipiter gentilis (723 / 73)
Fåtallig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst samt meget sjælden sommer- og vintergæst.
Tidligste registrerede forårstrækkende Duehøg set 12/2 og seneste 20/6. Hovedtrækket forløber fra medio marts og frem til medio april. De fem største trækdage: 17/4 1983 13, 19/3 1996 12, 8/4 1996 11, 18/3 1986 10 og 26/3 1992 9. Meget kraftig fremgang i den første halvdel af de 25 år. Har herefter ligget på et stabilt niveau.

Periodemæssig fordeling forårstræk Duehøg 1973 - 1996.

100 % = 729 Primo Medio Ultimo
Februar + 1 %
Marts 8 % 17 % 26 %
April 23 % 17 % 4 %
Maj 2 % 1 % 1 %
Juni +

Stort set årlige iagttagelser af rastende fugle om sommeren, primært i Hovvig.
Efterårstræk set fra ultimo august til ultimo november med en overvægt af fugle i oktober. Der er som mest set 3 trækkende fugle på en dag: 19/9 1992, 18/10 1994 og 19/10 1994. Ses på halvøen hver vinter med op til 3 fugle.

Periodemæssig fordeling efterårstræk Duehøg 1973 - 1996.

N = 752 Primo Medio Ultimo
August 2
September 4 10 9
Oktober 10 17 14
November 5 3 1

Gennemsnitlige sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 8 / 2 21 / 2 36 / 1 42 / 4 42 / 6
Største total 12 / 4 29 / 3 63 / 2 67 / 11 75 / 17

1997: Til trods for at artens hovedtrækperiode ligger tidligere end for de fleste øvrige arter, blev foråret udpræget moderat med kun 21 fugle mellem 9/3 og 21/4. Det var medio og ultimo marts som skuffede. Trækkende fugle:

9/3 1 22/3 1 25/3 5 7/4 1 16/4 2 19/4 1 21/4 1
18/3 3 24/3 1 2/4 1 9/4 2 17/4 1 20/4 1

Rastende han og hun iagttaget to gange i Hovvig: 1/3 og 26/4. Den sidste observation ligger senere end den sidste trækiagttagelse, så det virker lidt interessant, men ingen forlydender om potentielle ynglepar.
Ingen set trækkende om efteråret, men en stribe observationer af rastende fugle foreligger fra Hovvig i perioden 27/8 til 13/12 - både han, hun og 1k fugle er meldt.

DOFBasen:1997


1996:  Duehøg  Accipiter gentilis  (12, 867, 80)
Forårstræk af Duehøg 1991 - 95. Periodemæssig fordeling.
Tallene for 1996 i parentes.

Primo Medio Ultimo N: 222
Februar - +% 1% 1%
Marts 15% (12%) 11% (28%) 24% (20%) 50% (60%)
April 23% (25%) 16% (15%) 6% 45% (40%)
Maj 2% - 1% 3%
Juni + - - +

Flere fugle registreret på halvøen i starten af året og i det tidlige forår. Specielt en hårrejsende melding: Hun sås plukke levende Gråand 25/2 på Søndervang!
Med god vind i artens hovedtrækperiode var det givet, at den ville få et ganske godt forår. Men ny rekord på 75 overrasker alligevel en del, da forårstotalerne de senere år har ligget på mellem 30 og 55 - fraregnet det tidligere rekordår 1992 med 67.
Årsagen ligger i en forrygende medio marts med 28%, hvor gennemsnittet for årene 1991 - 95 ligger på 11%.
Alle trækkende:
2/3 2, 8/3 3, 9/3 2, 10/3 2, 16/3 1, 19/3 12, 20/3 8, 21/3 3, 22/3 5, 23/3 4, 24/3 2, 31/3 1, 1/4 1, 2/4 1, 5/4 1, 6/4 2, 7/4 3, 8/4 11, 11/4 1, 12/4 1, 13/4 1, 14/4 4, 15/4 3 og 16/4 1.
Et par blev set i parringsflugt primo april over Hovvig. Men ingen rapporter om andet. Muligvis kunne en obs af en han 23/7 i Hovvig samt iagttagelser af førsteårsunger i oktober indikere et eller andet.
Efteråret bød på 5: 11/10 2, 14/10 1, 20/10 1 og 21/10 1. Derudover 8 iagttagelser af rastende fugle - primært i Hovvig, men også Nykøbing Havn synes at være et nyt insted for arten i december måned.

DOFBasen:1996


1995:  Duehøg  Accipiter gentilis  (12, 806, 61)
Mindst 2 forskellige fugle i området hele vinteren. Sidste efterårs flotte forekomst fulgt godt op med hele 54.
Trækket startet og kørt stabilt med eksplosivt ryk i dagene 12/4 - 14/4 med 26% af totalen. Se tabel 1.
Moderat og gennemsnitligt efterår med 7 trækkende: 10/9 2, 11/9 1, 20/9 1, 1/10 1 og 25/10 2.

DOFBasen:1995


Duehøg  Accipiter gentilis  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 1 1 4 1 1 1 2 3 14
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 1 1 4 1 1 3 1 2 3 17
Ndag 1 1 3 1 1 3 1 1 3 15
Fænologi 17·· ···· ···· ··13 08 12·· ···· ··20 10··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 7
Total 1 2 3 3 1 1 1 12
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 4 4 3 1 1 5 2 23
Ndag 3 4 3 3 1 1 5 2 22
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··22 13·· ···· ··16

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 3 7 2 1 1 14
MaxRst 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 1 5 7 6 6 3 3 4 35
Ndag 1 3 4 5 6 3 3 4 29
Fænologi 27·· ···· ··27 16·· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 12 2 19
Total 1 3 3 15 4 1 1 2 30
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 9 8 11 22 3 2 1 1 2 1 60
Ndag 7 7 8 13 3 2 1 1 2 1 45
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 08·· ···· ··03

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 1 13
Total 10 3 1 1 1 1 1 18
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 9 3 1 2 1 2 5 23
Ndag 6 3 1 2 1 2 5 20
Fænologi 06·· ···· ··29 18··19 12·· ···· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 1 4 2 1 2 1 11
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 10 2 2 4 3 2 3 29
Ndag 3 6 2 2 4 3 2 3 25
Fænologi 01··09 11·· ··18 23··31 25·· ···· ···· ··22

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 1 1 16
Total 1 12 3 1 1 2 1 1 22
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 17 3 1 1 5 1 2 5 37
Ndag 1 1 11 3 1 1 5 1 2 4 30
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··02 30 03·· ···· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 8
Total 2 1 5 3 1 1 1 1 1 16
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 4 3 1 2 2 1 2 18
Ndag 2 1 4 3 1 2 2 1 2 18
Fænologi 04·· ···· ···· ··11 03·· ···· ··27 24·· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 1 1 1 1 13
Total 6 5 1 1 2 1 3 1 20
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 6 5 1 1 2 4 1 3 1 24
Ndag 5 4 1 1 2 4 1 3 1 22
Fænologi 04·· ···· ···· ··22 01·· ···· ···· ···· ··21

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 6 3 20
Total 1 13 6 1 4 25
MaxRst 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 6 2 16 15 1 2 9 3 54
Ndag 6 2 10 9 1 2 7 3 40
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··07 13·· ···· ··13

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 1 2 20
Total 1 1 15 4 1 1 1 2 2 28
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 3 4 15 4 2 3 3 6 7 47
Ndag 3 2 11 4 2 3 3 5 7 40
Fænologi 29·· ···· ···· ··15 12·· ···· ···· ···· ··26

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 4 2 3 23
Total 3 14 4 1 2 3 1 28
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 6 7 16 4 4 6 6 5 4 58
Ndag 6 6 10 4 3 5 5 5 4 48
Fænologi 09·· ···· ···· ··19 15·· ···· ···· ···· ··29

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 15 1 2 2 28
Total 2 1 7 18 1 1 1 1 4 2 38
MaxRst 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3
Nobs 8 4 11 20 1 1 1 5 5 5 5 66
Ndag 7 4 10 8 1 1 1 5 4 5 5 51
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··28 13·· ···· ···· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 16 10 1 2 30
Total 1 16 13 1 2 2 4 39
MaxRst 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3
Nobs 10 10 39 25 1 1 1 13 6 6 112
Ndag 8 8 18 17 1 1 1 12 6 6 78
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··11 19·· ··05 02·· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 4 2 3 5 1 30
Total 1 3 15 4 2 3 7 1 36
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 2 4 16 6 8 8 16 7 67
Ndag 2 4 7 4 8 7 9 7 48
Fænologi 11·· ···· ···· ··10 01·· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 4 1 1 4 2 33
Total 1 25 5 1 1 4 6 43
MaxRst 1 1 2 1 2 4 1 4
Nobs 5 4 32 7 1 1 12 12 2 76
Ndag 5 4 14 4 1 1 8 6 2 45
Fænologi 07·· ···· ···· ··28 05 01·· ···· ···· ··09

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 10 1 1 3 1 25
Total 1 2 11 10 1 1 4 1 31
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 2 3 16 12 1 1 1 9 4 49
Ndag 2 3 9 7 1 1 1 7 3 34
Fænologi 15·· ···· ···· ··25 21·· ···· ···· ···· ··29

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 21 12 1 2 37
Total 1 25 12 1 2 1 6 1 4 53
MaxRst 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 3
Nobs 5 11 33 16 1 4 1 6 4 4 85
Ndag 5 10 14 6 1 4 1 5 3 2 51
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··04 13·· ···· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 23 11 2 6 1 44
Total 1 23 14 2 2 6 2 1 51
MaxRst 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3
Nobs 5 8 33 19 2 5 7 5 6 90
Ndag 5 6 17 12 1 3 4 4 6 58
Fænologi 04·· ···· ···· ··28 29·· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 10 12 1 4 3 1 33
Total 1 2 14 12 2 7 3 2 43
MaxRst 1 2 4 1 1 3 1 1 4
Nobs 3 12 33 17 3 12 7 2 89
Ndag 3 10 16 11 3 7 6 2 58
Fænologi 06·· ···· ···· ··25 18··25 15·· ···· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 16 1 2 5 25
Total 2 1 16 2 1 2 8 32
MaxRst 1 1 1 1 1 3 1 3
Nobs 2 1 20 3 3 1 15 1 46
Ndag 2 1 8 1 3 1 7 1 24
Fænologi 18·· ···· ···· ··04 07·· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 6 1 15
Total 4 9 7 1 1 1 1 24
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 5 3 10 10 1 1 1 7 38
Ndag 4 1 7 7 1 1 1 6 28
Fænologi 12·· ···· ···· ··25 15·· ···· ···· ··17

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 1 3 3 14
Total 1 6 3 1 1 1 6 4 23
MaxRst 1 1 1 1 1 1 3 1 3
Nobs 1 6 3 1 1 7 7 6 32
Ndag 1 5 3 1 1 7 3 4 25
Fænologi 24 17·· ···· ··19 30·· ···· ···· ··26art/02670.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 15:27 af lb