Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04290

Hønsefugle

Blishøne Fulica atra eu04290

Årsrapporter


2020:  Blishøne  Fulica atra  

DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 110 110
MaxRst 110 110
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01..02

2019:  Blishøne  Fulica atra  

DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 9 5 17
Total 64 114 38 20 6 3 6 16 5 160 152 584
MaxRst 108 111 110 25 25 32 15 32 47 73 160 115 160
Nobs 28 29 52 30 37 28 20 25 29 24 37 8 347
Ndag 18 19 27 20 25 24 19 23 23 22 26 7 253
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2018:  Blishøne  Fulica atra  
Rasttal Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
15 5 140 80 130 170 30 25 0 0 0 0

Generelt ligesom sidste år meget få rastende Blishøns i Hovvig og med totalt fravær i årets sidste 4 måneder, hvor vandstanden i vigen jo var ekstrem lav. Højeste rasttal Dybesø 23/3 57 og 19/12 96. Højeste tal Nykøbing Bugt/Havn 12/2 127 og 30/11 100. Ynglefund i Hovvig, Dybesø, Slettemose og Nakke Kær.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 322 1119 1317 717 1356 1129 158 145 285 605 972 977 9102
MaxRst 51 127 140 80 130 170 30 25 39 80 100 96 170
Nobs 21 25 32 31 30 18 15 11 11 13 13 18 238
Ndag 17 20 26 25 24 17 12 11 11 13 13 16 205
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Blishøne  Fulica atra  
Rasttal i Hovvig

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2 6 40 40 40 44 35 40 25 5 8 5

Et nærmest totalt sammenbrud i bestanden af rastende Blishøns i Hovvig. Tidligere års dagstotaler på over 600 henover sommeren er afløst af et maxtal for året på 44, så Dybesø nu synes at være vort bedste raststed for Blishøne med højeste dagstotal på 70 i november. Forurening, fødemangel eller? Sikre ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær og Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 406 174 515 504 613 714 353 523 346 410 399 114 5071
MaxRst 56 40 42 40 40 44 35 40 25 49 70 42 70
Nobs 19 18 56 28 37 29 29 47 36 27 37 19 382
Ndag 13 13 24 20 21 22 21 26 23 16 21 13 233
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Blishøne  Fulica atra 
Rasttal i Hovvig: 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
10 10 68 41 140 290 210 610 480 75 14 -

Den sædvanlige kulmination i sensommeren og det tidlige efterår, men tallene generelt noget lavere end sædvanligt.
Ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær, Nakke Skov, Nakke Hage og Slettermosegård. Formentlig ynglepar i Dybesø og Flyndersø.
Vinterens højeste tal blev 2/1 117 Dybesø og 6/1 120 Nykøbing Havn. Desuden 1 rast Korshage 5/1 – ikke hvert år arten ses herude.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 698 894 907 453 1243 3538 2876 7384 2115 394 142 131 20775
MaxRst 120 92 71 41 140 290 210 610 480 75 46 25 610
Nobs 36 49 41 30 35 29 31 28 12 16 6 8 321
Ndag 23 25 22 20 22 24 28 28 12 15 6 7 232
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Blishøne  Fulica atra  
Største rasttal pr. måned i Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
110 60 74 50 180 460 790 960 180 240 90 135

Som sædvanlig kulmination i sensommeren, og betydeligt flere end i 2014, særligt i efteråret, hvor den i 2014 faktisk var fuldstændig fraværende.
Ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær, Dybesø, Slettermosegard, Nakke Øst, Nakke Syd og Nakke Nord

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 416 599 904 305 1145 2051 6459 5487 973 1950 1060 1091 22440
MaxRst 110 60 74 50 180 460 790 960 180 240 90 135 960
Nobs 27 36 36 19 32 21 24 15 20 23 32 41 326
Ndag 20 17 23 15 18 18 20 15 16 17 21 24 224
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Blishøne  Fulica atra  
Største rasttal pr. måned i Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 60 40 140 160 550 570 630 125 4 3 2

Den sædvanlige kulmination i sommermånederne, men usædvanligt få i oktober - november. Måske har den varme og tørre sommer reduceret fødemulighederne. Der var tilsvarende også usædvanligt få svaner i Hovvig i disse måneder. Ynglefund i Hovvig, Slettermosegård, Nakke Kær, Dybesø og Flyndersø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 232 330 380 431 833 1582 3220 1759 133 114 172 242 9428
MaxRst 160 130 40 140 160 550 570 630 125 25 41 74 630
Nobs 14 19 24 29 22 18 8 6 4 13 13 21 191
Ndag 12 15 16 18 13 10 8 6 4 12 12 18 144
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Blishøne  Fulica atra  
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2013

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
60 0 180 270 170 260 220 240 110 190 80 6

Isvinteren fortrængte Blishønsene til Nykøbing Havn og Bugt, hvor der blev set op til 560 (17/3). Bortset fra 1/1 60 Hovvig blev der ikke set Blishøns her før 6/3. Herefter blev der regelmæssigt set et normalt antal indtil december. Højeste rasttal for Dybesø var 60. Kun encifrede rasttal fra andre lokaliteter.
Der blev registreret ynglefugle i Hovvig, Slettermosegaard (2 par), Dybesø, Flyndersø og Nakke Kær. For første gang siden i hvert fald 2001 var der ingen ynglende Blishøns i vandhullet på Nørrevang nær Danmarks midtpunkt.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 652 370 1629 913 843 602 432 829 125 565 230 350 7540
MaxRst 410 180 560 270 170 260 220 240 110 190 80 80 560
N 14 11 12 16 17 7 6 9 10 6 7 12 127
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Blishøne  Fulica atra  
Meget beskedne antal i januar og februar, hvor isen flyttede Blishønsene til lokaliteter med åbent vand uden for vores område. Max udenfor Dybesø og Hovvig blev 7 – 9/2 45 Nykøbing Bugt/Havn.
Isen i februar betød også at nogle få fugle blev fortrængt til Korshage i en kort periode: 6/2 – 17/2 max. 6. Korshage er en lokalitet, hvor Blishøns stort set kun ses i vintre præget af isforekomster. Derudover 1 - 19 vinterfugle fra området Skansehage – Rørvig Havn.
Yderdatoer i Hovvig (3/1) 6/2 – 27/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 12 30 50 63 235 8 1080 980 15 60 2
72 26 52 86 169 271 297 431 167 49 79 1
818 500 580 500 745 865 1570 1892 3350 1900 1800 900

Klart over 5 års gennemsnittet i august - september, men ellers noget sløjt. Der foreligger ingen regulær optælling fra juli. Tallet er en ynglefugleregistrering.
Største rasttal Dybesø 2012

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
50 0 17 25 14 4 ? 2 ? 28 36 30

Der foreligger sikre ynglefund fra Hovvig hvor 3 – 5 par blev set med kyllinger. Men nogen egentlig bestandsopgørelse herfra er ikke mulig ud fra materialet. Sikre ynglebeviser var der også fra engsøen syd for Nakke By i Nakke Skov og Slettermosegård, hvor hhv. 2 par og 1 par blev set med kyllinger. Derudover foreligger en observation af en juv Blishøne fra Nørrevang 3/7, som viser at arten også havde ynglesucces der.
I december var der lidt vinteransamling i Nykøbing Bugt. Max. blev 29/12 450.

DOFBasen:2012


2011:  Blishøne  Fulica atra  
Bidragene er ikke væltet ind. 138 registreringer er ikke imponerende for en talrig art, der forekommer året rundt.
Den kolde vinter gav små tal på de traditionelt isfrie lokaliteter: 2/1 75 Nykøbing Havn, 4/1 61 Rørvig Bugt og 30/1 80 Rørvig Havn. Vinterens største tal kon dog først i februar: 6/2 105 Rørvig Havn.
Oven på to isvintre måtte man vel forvente et år på det jævne i Hovvig.
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 70 60 95 140 120 75 46 12 9 2
71 18 40 117 159 329 350 638 512 141 107 43
818 500 580 500 745 865 1570 1892 3350 1900 1800 900

Set i et større perspektiv var året også bedrøveligt dårligt – Årets maksimum blev det laveste i rapportens histrorie.
Årlige maxtal for Blishøne i Hovvig:

DOFBasen:2011


2010:  Blishøne  Fulica atra  
Isvinterkoncentrationer sikrede fødegrundlag for de tilstrømmende Havørne - der var rimeligt at tage af og masser af trætte Blishøns.
Rørvig Bugt/Havn: 3/1 120, 29/1 39, 4/3 24, 10/3 31, 15/3 56 og 19/3 90. De sidste tal skyldes antagelig manglende rastmuligheder på de normale lokaliteter for sydfra kommende fugle.
Nykøbing Bugt/Havn: 2/1 460, 6/1 330, 15/1 500, 19/1 625, 12/2 80 og 24/2 165.
Selv kysten ved Sandflugtsplantagen - ikke just en Blishønelokalitet - fik sine fugle: 7/2 25.
En af de arter, hvor vinteren har resulteret i en stor bestandsnedgang. Faldet har kunnet registreres både i Hovvig og Dybesø.
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
30 35 25 135 240 800 440 110 350
135 58 84 186 178 352 420 630 520 146 91 69
320 430 430 460 745 820 1570 1730 1450 465 340 120

Dybesø største rasttal pr. måned.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 18 3 12 19

Ynglefund kun meldt fra Hovvig, Slettermosegård og Nakke Skov.
Igen i december var der gang i nedfrysningen. Nykøbing Bugt: 1/12 200, 11/12 210 og 19/12 130 samt en enkelt forkølet i Rørvig Bugt 18/12.

DOFBasen:2010


2009:  Blishøne  Fulica atra  
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
15 15 202 340 410 650 1110 1450 48 4
171 99 159 192 241 386 396 716 386 161 136 69
320 430 430 460 745 820 1570 1730 1420 465 340 120

Efter en yderst tøvende indledning, er der en god opbygning fra april – gad vide, hvor mange der er ynglefugle – med tal over gennemsnittet hele sommeren, kulminerende med ny månedsrekord i begyndelsen af september (1/9) lige inden undervandsvegetationen forsvinder. Herefter igen meget lave tal resten af året.
Igen rimeligt med tal fra Dybesø (37 rapporteringer).
Største rasttal pr. måned (9 bidragydere).

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
55 95 71 35 8 4 7 2 37 67

Større tal fra andre lokaliteter:
Rørvig Havn: 13/2 45.
Nykøbing Bugt: 6/1 450, 15/2 905 og 28/12 600.
Ynglefund Hovvig, Søndervang og Slettermosegård.

DOFBasen:2009


2008:  Blishøne  Fulica atra  
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
7 3 25 30 170 380 260 130 30 4 41 5
182 123 218 236 247 388 476 902 546 200 170 133
320 430 430 460 745 820 1570 1730 1420 465 340 120

Generelt rimelig ynkeligt. Juni er eneste måned, der rammer det forventede. Is kan forklare de små tal i vintermånederne, mens den normale opbygning af rasttallene hen over sommeren helt udeblev ligesom i 2007 – problemer med undervandsvegetation / fødegrundlag eller kan det udelukkende relateres til den ekstremt lave vandstand i år?
På den positive side kan konstateres, at tællinger af Blisser i Dybesø er blevet rimelig populært (43 tal) - som det ses er tallene ofte bedre end vigens!
Største rasttal pr. måned (LB, JHC, CGJ, SAL, EVR, JS)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
20 49 64 25 12 - - - - 26 66 95

Mindst 3 kuld registreret.
I Nykøbing Bugt/Havn kun tal fra januar og december: 150 hhv. 340 – når sommertallene i Hovvig svigter, plejer det at give fugle i Nykøbing Bugt i stedet. Hvorvidt dette også var tilfældet i 2008 må stå hen i det uvisse, til notesbøgerne nåede forekomsterne i alt fald ikke.
Kun få og små tal fra enkelte andre lokaliteter.

DOFBasen:2008


2007:  Blishøne  Fulica atra  
Materialet kan på ingen måde betragtes som prangende (75 observationer). Vi vover dog pelsen og ophøjer arten til normalt vandfugleniveau for Hovvig, og håber på mindst månedlige tællinger fremover (2007, gennemsnit 2002 - 2006, absolut maksimum):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
350 40 130 70 170 310 260 70 210 76 ? ?
113 110 269 258 260 444 604 1010 590 177 148 106
320 430 430 460 745 820 1570 1730 1420 465 340 210

Med en enkelt undtagelse (januar) ret bedrøvende.
Som det ses af nedenstående, bød årets øvrige observationer heller ikke på udskejelser.
Enkelte knapt nævneværdige vinterobs fra Rørvig Havn, Nykøbing Havn (120 22/2 og 220 16/12) og Dybesø (23 22/2).
Observationer i yngletiden fra Flyndersø, Dybesø (max 35 28/3), Nørrevang (1 ynglefund), Søndervang (1 ynglefund) Nakke Skov og Slettermosegård (max 15 30/3 – 1 ynglefund).

DOFBasen:2007


2006:  Blishøne  Fulica atra  
Der kan lige blive til lidt månedstal fra Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 0 250 90 410 290 1080 430 465 140 210

Derudover bør nævnes lidt vinteriagttagelser: 29/1 - 31/1 med 20 - 22 Nykøbing Havn og 30 Nakke Hage, samt en enlig fugl på Korshage 20/3 og 26/3.
Dybesø rummer også de traditionelle fugle, „første“ og „sidste“ her 2/4 10 og 11/7 6 (2 ynglepar). Årets obs alle kategorier er også herfra: 9/7 0 med kommentaren „par“ - godt gået! (en af DOF-basens lyksaligheder?)

DOFBasen:2006


2005:  Blishøne  Fulica atra  
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
320 230 250 380 120 250 640 760 480 140 270 130

Nykøbing Bugt: 9/3 150 heraf 70 Nykøbing Havn og 25/12 25 Nykøbing Havn.
Enkelte vides set Dybesø: 26/3 2 er dog eneste indsendte.
Større tal fra øvrige lokaliteter: 9/3 180 Nakke Hage.

DOFBasen:2005


2004:  Blishøne  Fulica atra  
Standard art, der lider af udpræget gråandesyndrom. Vi bør indføre noget årsart konkurrence, så kommer der i det mindste, kommer mindst én obs fra hver rapportør. Årets trofaste skare (LB, JHC, PG, EVR) takkes for at holde liv i arten.
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
180 220 390 230 655 580 530 1540 780 120 230 0?

Nykøbing Bugt: 18/1 214 og 1/5 79.
Pænt med forårsfugle Dybesø:13/3 18, 31/3 44, 2/4 46, 3/4 43, 16/4 23 og 29/4 10.
Øvrige lokaliteter: 11/1 1 Korshage, 17/1 1 Nykøbing Havn samt i april indtil flere ynglepar Nakke Skov.

DOFBasen:2004


2003:  Blishøne  Fulica atra  
Endnu en sjoflet art, der udelukkende bæres oppe af de virkelige veteraner, lokalitets freaks og den spirende ungdom!
Isvinterobs: 5/1 110 KH, 7/1 200 SH, 11/1 - 12/1 120 Rørvig Havn og 12/1 90 Nakkehage.
Månedsmaks tal fra Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
60 ? 320 250 190 390 660 1060 830 40 190

Månedsmaks tal fra Nykøbing Bugt:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
830 1200

Pæne tal fra Dybesø: 9/4 30, 14/4 45, 17/4 49, 21/4 25 og 8/6 2 ynglefund.
Obs fra smålokaliteter:
Flyndersø: 16/4 1, Slettermose: 17/4 enkelt fugl i tre vandhuller, 27/5 1 ynglefund, Nakke Skov: 19/4 5 og 16/5 6 i den store sø samt 16/5 1 i yderligere vandhul, 17/5 yngel i vandhul vest for skoven, Ringholm: 4/5 1, 16/5 yngel i 2 vandhuller, Nakke SØ: 16/5 yngel i 1 vandhul.
Bidragydere: LB EVR JS SS

DOFBasen:2003


2002:  Blishøne  Fulica atra  
Egentlig forbavsende så få notater, der kommer ind om denne tælleværdige fugl. Tre (!) personer - en tak til EVR og JS - har bidraget med 45 observationer. Vi provokerer lidt med nogle
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
3 ? 385 180 245 590 900 610 430 160 60 ?

I januars is de sædvanlige obs fra lidt skæve lokaliteter såsom Skansehage.
Største tal fra øvrige lokaliteter:
Dybesø: 24/2 6, 31/3 9 og 5/4 13.
Slettermose: 29/3 6 og 25/4 10.
Nakke Skov: 6/4 4 (mindst 2 ynglepar).
Rørvig Bugt: 17/1 35.
Nykøbing Bugt: 29/3 130, 18/8 440 og 9/11 1050.
Nykøbing Havn: 31/12 250.
Det kunne være rart med lidt samtidige tællinger fra Hovvig og Nykøbing Bugt, der viser, hvornår fuglene reelt flytter ud af vigen - og om de gør det hvert år.

DOFBasen:2002


2001:  Blishøne  Fulica atra  
Dukkede op i Dybesø allerede 21/1 med max 20/3 23, 24/3 18, 15/4 17 og 16/4 18.
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
40 160 430 460 240 610 710 1640 1420 ? ? ?

Eneste større tal fra Nykøbing Bugt (>200): 13/1 960, 25/2 950 og 11/3 350.
Også set Søndervang (1 par), Slettermosegård (max 7) og Nakke Skov (max 6).
Isvinter forekomster: 7/1 45, 3/2 700 og 23/12 250 alle Nykøbing Havn samt 25/2 105 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2001


2000:  Blishøne  Fulica atra  
I løbet af foråret op til 4 fugle (4/4) i Dybesø. Enkelt fugl her i nov. - dec.
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
? 430 ? 185 745 820 1570 1730 840 160 340 60

Eneste større tal fra Nykøbing Bugt: 19/8 290.
Også set Flyndersø, Rørvig Bugt, Slettermosegård og Nakke Skov.

DOFBasen:2000


1999:  Blishøne  Fulica atra  
25 obs er det blevet til i bøgerne. Ikke meget.
Fra vinteren 6/2 450 Nykøbing Bugt.
De største månedstal fra Hovvig: 22/5 60, 6/6 120, 24/7 1520, 1/8 1270, 12/9 420, 3/10 90 og 13/11 120.
Først på sensommeren rykker hovedmassen til Nykøbing Bugt: 20/8 1260.
Enkelte set i Dybesø 13/3 - 3/12.

DOFBasen:1999


1998:  Blishøne  Fulica atra  
En af de mest talrige arter i Hovvig - Nykøbing Bugt området. Til tider så almindelig, at optællerne bliver trætte, inden de får begyndt. Der er kun indkommet 23 observationer i løbet af året. Tyngdepunktet har ligget i Nykøbing Bugt med følgende makstal: 1/1 1250, 28/6 60, 30/8 1190, 6/9 970, 2/10 1740 og 22/11 1450. Mere beskedent i Hovvig: 25/1 200, 8/3 335, 1/6 60, 11/8 270 og 11/10 70. Forfatteren er en af dem, der bærer ansvaret for det magre resultat, har kun bidraget med 3 fugle.

DOFBasen:1998


1997:  Blishøne  Fulica atra  
Almindelig yngletræk/strejffugl og meget almindelig træk- og vintergæst.
Ynglebestanden vurderes at ligge på 40 - 120 par, heraf de 30 - 100 par i Hovvig og resten fordelt i diverse småsøer og moser (f.eks. Dybesø 1 - 6, Flyndersø 1 - 2, Skallemosen 0 - 3).
Der foreligger følgende konkrete opgørelser af ynglebestanden i Hovvig: 1973 20 par, 1980 40 par, 1988 40 reder 16/5, 1992 30 - 35 par, 1993 30 - 35 par, 1994 80 - 100 par og 1995 80 - 100 par.
De største rasttal: 12/12 1993 2300 Nykøbing Bugt, 7/10 1992 2030 Nykøbing Bugt, 26/11 1978 2000 Nykøbing Bugt, januar 1992 2000 Nykøbing Bugt, september 1983 1900 Nykøbing Bugt og august 1982 1900 Hovvig.
Største rasttal per måned Hovvig med angivelse af iagttagelses år:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
818 500 200 230 865 1300 1900 1750 1900 1800 1800 900
1989 1981 1996 1974 1996 1995 1994 1982 1994 1981 1980 1995

Forekomsten af rastende fugle i Hovvig varierer meget fra år til år. Figuren for august max-tallene illustrerer dette.
Største rasttal per måned Nykøbing Bugt med angivelse af iagttagelses år:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2000 1700 1200 200 160 255 296 1360 1900 2030 1500 2300
1992 1983 1976 1983 1993 1992 1992 1992 1983 1992 1984 1993

De fleste tal er fra 90'erne - hænger givetvis sammen med statens overtagelse af Slettermose gård, der har gjort adgangen til Bugten lettere.
I forbindelse med isvintre iagttages arten på egentlige saltvandslokalitere f.eks.: 3/3 1979 10 Korshage, 19/3 - 21/3 1986 3 Korshage, 31/12 1995 900 Skansehage, 1/1 1996 200 Korshage og 10/2 1996 100 Kattegat udfor Plantagen.
Der foreligger kun tre registreringer af dagtræk: 16/9 1979 1 trækforsøgende (NV → SØ), 7/4 1985 1 NV og 7/4 1986 1 NV alle Korshage. Nattræk høres mere regelmæssigt især i marts og april, men rapporteres sjældent.

1997:
Største rasttal per måned Hovvig (linie 1) og Nykøbing Bugt (linie 2):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
80 310 650 1325 1670 2500
250 360 20 2670 2990 2525

Viser på udmærket vis, hvordan arten alternerer mellem de to lokaliteter.
Igen isvinterkoncentrationer i januar, største tal fra Korshage: 5/1 130.

DOFBasen:1997


1996:  Blishøne  Fulica atra  
Isvinteren resulterede traditionen tro i mange store tal fra normalt blishønetomme marine lokaliteter: 1/1 200 Korshage, 100 Skansehage og 100 Nykøbing Havn, 4/2 345 Rørvig Havn, 10/2 100 Kattegat udfor Plantagen, 130 Kattegat udfor Dybesø, 118 Korshage og 225 Rørvig Havn. Sidste “vinterobs” blev 25/2 29 Korshage.
Max rast Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
580 230 270 560 720 250
30 56 86 35 110 315 600 451 641 617 332 5
818 500 230 200 162 865 1300 1900 1750 1900 1800 250

Udover de i tabellen nævnte, foreligger der en skønnet oplysning: 24/8 min 2000.
Rapporteret fra Dybesø 6/4 - 17/4 med max 7 sidstnævnte dag.
Ynglefund: 1 par Flyndersø og 1 par i søen Nakke Skov samt mindst 1 par Andemosen. Muligvis også i vandhul på Nørrevang.
Kun et par tal indkommet fra Nykøbing Bugt: 31/8 1170, 8/9 1340, 27/10 1030 og 1/12 1740.
Året sluttede som det begyndte med isvinteriagttagelser: 26/12 40 Skansehage.
Konklusionen fra sidste år er desværre stadig gældende. Flere tal ønskes tak!

DOFBasen:1996


1995:  Blishøne  Fulica atra  
Arten er til tider så talrig, at man skal tage sig sammen for at tælle den. Til andre tider er tallene „ordinære“ og tællefliden er heller ikke for stor.
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
25 100 ? 55 865 680 ? 60 4
30 96 66 42 102 168 514 531 701 736 384 5
818 500 230 200 162 550 1.300 1.900 1.750 1.900 1.800 250

Optælling 30/5 gav 45 reder med æg, anslået bestand 80 - 100 par (S&N).
Dybesø: Max-tal: 25/2 10, 26/3 12, 19/4 og 21/4 11. Viser at bestandsvurdering kan være svær. Disse 6 „par“ resulterede kun i et ynglefund: 26/5 1 med 2 pull.
Set i yngletiden på følgende lokaliteter: Flyndersø, vandhul Nørrevang (fugl på rede), Gråmosen og Andemosen.
Max rast i Nykøbing Bugt:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
840 650
510 970 558 24 50 77 92 629 1.170 1.374 984 948
2.000 1.700 1.200 200 160 255 296 1.360 1.900 2.030 1.500 2.300

Isvinteren gav i december store koncentrationer på usædvanlige lokaliteter: 26/12 115 Rørvig Bugt og 1375 Nakkehage, 27/12 400 og 30/12 1000 begge Rørvig Havn samt 31/12 900 Skansehage.

DOFBasen:1995

Links

art/04290.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)