Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10050

Lærker - Drosler

Markpiber Anthus campestris eu10050

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Markpiber

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Markpiber  Anthus campestris  

DOFBasen:2024


2023:  Markpiber  Anthus campestris  

DOFBasen:2023


2018:  Markpiber  Anthus campestris (+, 87, 1)
22/8 1 V Flyndersø (HVR via RF). Fløj lige over observatøren med det spurvelignende kald – en stor piber med lysbeige og ustribet bug. Den er blevet sjælden og ses kun med års mellemrum, den forrige i 2016.

DOFBasen:2018


2016:  Markpiber  Anthus campestris (?, 86, 1)  
7/5 1 S Korshage (SA, JB). Fuglen fløj lige over med det typiske spurveagtige flugtkald og blev set som bortflyvende silhuet af en langhalet piber. Der var 7 observationer af Markpiber i DK i 2016, og det var den eneste fra Sjælland. Det er blot det andet fund i Rørvig siden 2008 (forrige i 2014), hvilket illustrerer artens deroute.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2014:  Markpiber  Anthus campestris  (0, 85, 1)
26/4 1 rastende, siden Ø Flyndersø (BV m.fl.). Fundet poserende på en hegnspæl og siden fouragerende på den tørre, sandede habitat. Fløj kl. 07:45 ud mod Korshage, men genfundet rastende samme sted 09:05 – 09:42, hvor den igen fløj øst ud over Korshage, og denne gang syntes at forlade halvøen.
Første fund efter 5 år i nul svarende til artens sørgelige deroute fra kontinuerlig ynglefugl fra mindst 1918 - 1975 til sidste ynglefund i 1981 og første 0-år i 1986. Arten er nu i takt med den skånske bestands forsvinden blevet en decideret sjældenhed fra syd. Kun 7 fugle sås i DK i 2014.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2008:  Markpiber  Anthus campestris  (?, 83, 2)
4/5 1 Ø 08:20 efter rast Korshage (LB) og 10/5 1 Ø 05:18 Korshage (EVR).
Første år siden 1995 med mere end 1 Markpiber.
Den gennemsnitlige årstotal lå i 70'erne på omkring 7, i 80'erne faldt den til ca. 2, og siden slutningen af 80'erne har gennemsnittet ligget på lige under 1 Markpiber pr. år.

73-79 80-89 90-99 00-08
6,9 2,3 0,8 0,7

DOFBasen:2008


2007:  Markpiber  Anthus campestris  (?, 82, 1)
4/5 1 S Brentebjerg (AF).
Set flyvende rundt i området inden den forsvandt mod syd kl. 15:23.
Tredie år i træk med Markpiber.
De to seneste års obs: 19/5-2005 1 rast Korshage og 5/5-2006 1 Ø Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Markpiber  Anthus campestris  (?, 81, 1)
Et enkelt fund: 5/5 1 Ø Korshage (AF).
Fundet ligger indenfor den normale forårstrækperiode.

DOFBasen:2006


2005:  Markpiber  Anthus campestris  (?, 80, 1)
19/5 1 rastende Korshage (AF, RBL, HBR, KES).
Fuglen fouragerede hele dagen i området nær spidsen af Korshage.
Markpiberen forsvandt som ynglefugl i vores område i begyndelsen af 80'erne og er nu en decideret sjældenhed. Ses oftest i perioden ultimo april til primo juni.

DOFBasen:2005


2002:  Markpiber  Anthus campestris  (?, 79, 1)
11/9 1 V Korshage (PR).
Glædeligt at der stadig er lidt liv i arten, men desværre tyder alt på at tilbagegangen fortsætter, se figuren.

DOFBasen:2002


1998:  Markpiber  Anthus campestris  (0, 78, 1)
24/4 1 Ø KH (HVR, EVR).
Sidst set i 1995, årets fund er ret tidligt, Markpibere ses normalt primo og medio maj.

DOFBasen:1998


1997:  Markpiber  Anthus campestris  (?, 78, 0)
Fænologi: (16/4) - (28/10)
Uregelmæssig forårsgæst. Tilfældig gæst sommer og efterår.
Periodefordelingen af trækket fremgår af tabellen. Arten ses næsten udelukkende om foråret og hovedparten er fra maj måned. Indtil 1975 var der nogle få ynglepar på klitheden ved Amtsplantagen, men siden den tid er der kun et år med et sikkert ynglefund, nemlig 1981. Enkelte Markpibere ses dog stadig i dette område, bl.a. så sent som 10/6 1993. Selve biotopen er ikke ændret synderligt meget, så tilbagegangen skyldes formodentlig hovedsagelig den øgede færdsel på i området.
Periodefordeling af trækkende Markpibere 1973 - 96. N = 62.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 0 0 0 0 14 5 0 1 4 0 0 0
med 0 0 0 2 22 1 0 0 1 0 0 0
ult 0 0 0 2 6 0 0 1 2 1 0 0
Årstotaler 1973 - 77 1978 - 82 1983 - 87 1988 - 92 1993 - 97
Middel / Max 6 / 11 4 / 6 1 / 3 1 / 5 1 / 3
Største 20/5-73 8/5-76 18/5-79
trækdage 4 2 2

DOFBasen:1997


1995:  Markpiber  Anthus campestris  (156, 87 76, 2)
To obs: 28/4 1 rast Korshage (HVR) og 2/5 1 rast Korshage (LB).
De seneste årstotaler lyder: 1985 2, 1988 6, 1992 2, 1993 3 og 1994 0, hvor der dog blev registreret en piber sp., som muligvis var en Markpiber.

DOFBasen:1995


Markpiber  Anthus campestris  

1994: –

1993: 3
30/4 1 R KH (JB)
og formodentlig samme fugl
1/5 1 Ø KH (HVR,EVR,LB,PEL),
Derefter
17/5 1 R KH (LB),
10/6 1 R Plantagen (KB).
Den sidste obs giver anledning til at minde om at Markpiberen ynglede i området indtil slutningen af 70'erne, og at den i hvert fald også ynglede i 81 og muligvis også i 88.

1992: 2
Er sidst set i 1988.
Årets obs:
14/5 1 R KH (BBP,PR),
15/5 1 SØ (8:52) KH (JC,HVR),
22/5 1 R KH (EVR).
De to første obs antages at være samme fugl.

1988: 6? (5?)
Total 6 fugle er registreret i 1988, betydeligt over middel.
1/5 1 S KH,
3/9 1 V KH,
4/8 4/9 1 juv R KH (yngel?),
25/9 1 V Flyndersø,
28/10 1 R KH, vores hidtil seneste Markpiber.

1985: 2
12/5 1 Ø (5:18) KH,
18/5 1 Ø (9:40) KH,
(LL,BBP,PR,EVR,JW)
Inspektion af de tidligere ynglelokaliteter gav negativt resultat.

1984: 1
Blot denne ene forårsiagttagelse:
27/5 1 R/W KH (EVR).
Forårstrækkere ses oftere end efterårstrækkere, af i alt 40-42 trækkende Markpibere i årene 1973-1984 var fordelingen således: Forår 32-34 expl. (80%). Efterår 8 expl. (20%). Det skal bemærkes at der ikke er korrigeret for obstid, meteorologiske faktorer mm.

1983: 3
17/4 1 S (07:02) KH (BBP,EVR,JC,PR), formentlig en gennemtrækkende fugl på vej til ynglelokaliteterne i Skåne (bestanden blev her i 1981 bedømt til mindst 100 par, VF 82 vol 6 p. 382)
1/6 1 R KH (EVR,JC).
27/8 1 R (18:20) Feriekolonierne (ET).
Normalt ses arten som trækgæst pri./med. maj og pri. august, så årets obs må siges at være noget atypiske.

1982: 2
Denne arter desværre røget over i kategorien „direkte sjælden, ikke årlig ynglefugl“.
Ingen ynglefund i 1982, og der foreligger kun 2 obs:
15/5 1 R KH (MP,EVR),
11/9 1 juv W-R KH-Flyndersø (JB,PKK,PEL,BBP,EVR,PR).

1981: 10
Et relativt godt år for denne art. En hel del obs. foreligger fra maj:
8/5 1 TF - SW KH (EVR),
10/5 1 R v/Dybesø (JB),
15/5 1 R KH (LL),
16/5 1 syng. Rørvig Plantage (EL,JW),
26/5 1 han syng KH (EVR),
27/5 2 hanner syng KH (PKK,EVR),
30/5 1 syng. KH (JC) samt 1 syng. Plantagen-D (LB).
Et ynglefund foreligger fra den „gamle“ lokalitet primo juli: 1 ad. fodrende unger i reden (Lizzy Keblowskij),
og følgende obs. ad. sættes i forbindelse med dette fund:
5/7 1 ad. (EVR),
12/7 1 ex. Plant (LB).

1980: 2
Meget dårligt år, uden obs fra juni og juli.
20/5 1 R KH-A (LB),
7/8 1 R Skansehage-H (ET).

1979: 6
12/5 1-2 R KH (JC,EVR),
18/5 2 E KH (LB),
19/5 1 SE KH (LB,KB),
6/6 1 R (EVR).
Desuden observeret syngende på ynglelokaliteten 2/6 og 4/6 (SA,EVR).

1978: 6
12/5 1 NØ (EVR),
13/5 1-2 R (EVR,EKT),
17/5 1 Skansehage (ET),
30/5 1 V Plant. (LB)
18/6 1 ad med føde i næb på ny lokalitet.
Dermed ingen ynglebeviser på den sædvanlige lokalitet.

1977: 5
5/5 1 R-Ø KH (LB),
1/9 1 R KH (LB),
2/9 2 (1 juv) R KH (LB),
7/9 1 R KH (LB),
24/9 1 V Plantagen (EVR).
Betydeligt færre end normalt i efteråret (ses ikke hvert efterår), derimod færre end normalt i foråret og beklageligvis stadig ingen indicier på yngel, trods eftersøgninger.

1976: 4
Det er med beklagelse vi må konstatere, at Markpiberen for første gang (i flere hundrede år??) ikke har ynglet i området, flere eftersøgninger gav negativt resultat (LB). Dog enkelte sporadiske iagttagelser (ÅM,EVR).
Træk:
8/5 2 T KH (LB,EVR),
9/5 1 T KH (LB).

1975: 10
Ynglefuglene set fra 8/5, i alt 2 - 3 par.
Træk:
8/5 1 Ø Plant,
9/5 1 SØ KH,
10/5 1-2 T Plant (LB,JB,EVR),
12/5 hørt KH,
16/5 1 N KH,
26/5 1 S KH (LB,Erik Sønder),
i alt 4 KH samt 2-3 Plant., disse sidste kan dog være lokale fugle.
Desuden:
11/5 1 R Skansehage (EVR).

1974: 6
Ingen iagttagelser af direkte træk. Næsten alle obs stammer fra ynglepladserne. Nogen af disse drejer sig rimeligvis om rastende trækgæster.
Årets ynglebestand opgjort til 3 par.

1973: 8
4/5 1 R Korshage-A (LB),
5/5 1 Korshage-A (SA),
6/5 1 Flyndersø (SA),
20/5 4 T KH-A (LB),
24/5 1 Plantagen-D (LB),
29/5 1 Korshage-E (BB),
2/6 1 Plantagen-D (DOF-eks.),
4/6 1-2 Plantagen-D (LB).
Disse obs. tyder på en mulig ynglebestand pã 1-2 par. Der kan dog næppe herske tvivl om, at arten synger på sidste vers som ynglefugl i området, hvor den har ynglet årligt siden i hvert fald 1918.
Årsag til tilbagegangen er sandsynligvis den stærkt forøgede færdsel, (badegæster, etc.).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··10

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 11

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/10050.txt · Sidst ændret: 2023/06/06 17:33 af lb