Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:rov

Rapport 2018

Rovfugle

af Jørgen Hulbæk Christiansen

År 2018 bekræftede for de fleste rovfuglearter de langsigtede tendenser, som man med fordel kan studere i Lasse Braaes figurer i artsarkivet på rfst.dk øverst under den enkelte art. Kommentarerne i artsgennemgangen herunder skal ses i sammenhæng med disse figurer. De positive varianter i 2018 var arterne Rød Glente, Havørn, Steppehøg, Kongeørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Lærkefalk, Vandrefalk og lidt overraskende, men nok vejrrelateret, også Fjeldvåge. På den negative side lå arter som Blå Kærhøg, Hedehøg, Spurvehøg, Duehøg, Musvåge og Dværgfalk. Tre arter Sort Glente, Rørhøg og Aftenfalk lå tæt på de senere års niveau.


2018:  Rovfugletabeller    

Tabel 1 
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2008 - 2017

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 463 302 (89) 170 (90) 40
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 6 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 32 (16) 100 50 (05) 18 (09) 15
Havørn 34 (13) 7 (13) 22 21 (13) 3 (fl) 9
Ådselgrib 1 (17) 1 (17) 0
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 155 83 (06) 19 (09) 40
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 75 55 (78) 40 (75) 26
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 3 3 (fl) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 1
Duehøg 75 (96) 13 (83) 17 17 (94) 3 (fl) 3
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1039 1052 (06) 319 (06) 314
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2585 7362 (08) 1409 (08) 2167
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 163 107 (10) 88 (10) 34
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 103 41 (09) 12 (04) 21
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 107 73 (06) 15 (06) 22
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 7 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 59 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 186 (16) 45 (12) 76 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 26 12 (04) 3 (04) 3
Totaler 5013 2710

Tabel 2 
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

Ult Feb M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 67 81 325 473
Sort Glente 2 1 1 4
Glente sp. 1 1
Rød Glente 1 14 17 42 39 50 8 19 4 13 1 208
Havørn 1 2 11 5 9 10 2 2 2 44
Rørhøg 3 31 56 10 33 8 15 2 158
Blå Kærhøg 21 20 2 2 1 46
Steppehøg 4 1 1 6
Hedehøg 1 1 2
Kærhøg sp. 1 1 1 3
Duehøg 7 2 2 1 1 13
Spurvehøg 1 9 35 389 174 24 66 32 23 753
Musvåge 1 49 315 622 370 307 53 54 28 24 1823
Fjeldvåge 1 3 36 189 11 12 1 1 254
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 6 23 69 11 8 4 6 127
Tårnfalk 1 4 9 10 24 24 15 24 1 112
Aftenfalk 1 3 4
Dværgfalk 2 2 8 4 8 8 4 36
Lærkefalk 29 47 8 31 115
Vandrefalk 10 1 12 6 7 1 37
Falk sp. 2 2
I alt 3 67 363 735 945 896 191 353 188 469 5 0 0 4215

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri feb 1, Havørn med jan 1, pri feb 2, Musvåge pri feb 1, med feb 13.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 3 4 18 1 26
Rød Glente 1 1 2 3 1 1 5 14
Havørn 1 1 3 3 8
Rørhøg 1 3 1 9 8 1 23
Blå Kærhøg 2 6 5 12 25
Kærhøg sp. 1 1 2
Spurvehøg 6 11 37 14 7 70 2 1 148
Musvåge 1 4 133 238 45 108 208 33 3 773
Fjeldvåge 1 1 28 1 31
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 1 2 6 4 1 14
Tårnfalk 1 12 21 6 1 1 42
Dværgfalk 4 1 5
Lærkefalk 1 4 1 6
Vandrefalk 1 2 2 1 2 1 1 10
I alt 3 10 20 201 316 84 125 326 37 4 2 0 1128

Udover de i tabellen nævnte disse: Rød Glente ult dec 1, Havørn med dec 1, Rørhøg med jul 1, Fiskeørn ult jun 1.
2018:  Hvepsevåge  Pernis apivorus   (31271 / 2715)
Forårstrækket var en anelse over gennemsnittet for de seneste 10 år, men den langsigtede tendens er stadig negativ.
På 21 obsdage i maj mellem 8/5 og 31/5 blev i alt set 473 forårstrækkere. Ingen trækkende i juni, hvilket er usædvanligt. Det er ikke set i perioden efter jubilæumsrapporten fra 1997. Eneste trecifrede dagstotal faldt relativt sent 29/5 152. I øvrigt blot to trækdage med over 50: 10/5 51 og 13/5 54.
Sommerobs: 23/6 1 overflyvende Hovvig og 26/6 1 rastende Slettemose.
Efterårstræk blev set på 10 obsdage mellem 17/8 og 15/9. I alt 26. Eneste nævneværdige dag var 3/9 14. Ingen rapporter om ungfugle.

DOFBasen:2018


2018:  Sort Glente  Milvus migrans   (2, 139, 4)
Et år lidt under de senere års niveau. Kun 4 trækkende set mod et tiårs gennemsnit på 6.
8/4 2 Ø (11:03 og 14:22) Nørrevang/Korshage,
8/5 1 Ø 12:35 - 13:08 Nørrevang,
31/5 1 NØ 11:43 Rørvig By.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 08.. ..31

2018:  Sort/Rød Glente  Milvus migrans/milvus  
10/5 1 Ø 09:18 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2018:  Rød Glente  Milvus milvus  (1737 / 302)
Rekord mange Røde Glenter i foråret.
En af de mest positive ting både generelt i artens nordlige udbredelsesområde, i den danske fuglefauna og lokalt her ved Rørvig, er fremgangen for Rød Glente. 209 trækkende set på hele 54 obsdage mellem 9/2 og 8/6 er virkelig mange, og det er sæsonrekord med bred margen. Man bør her være opmærksom på, at totalen indeholder trækforsøgene fugle, og fugle der flyver den gale vej, hvilket vanskeliggør vurderingen af antallet af individer på direkte træk, og det sætter et øget krav til præcis rapportering af adfærd. Ca. to tredjedele af forårstotalen (139) blev set i perioden ultimo marts til medio april, hvilket tidsmæssigt er ret normalt. Arten blev set dagligt på træk i dagene 27/3 til 5/4. Trækket forløb forholdsvis jævnt over hele perioden. Det blev ikke til ny dagsrekord, men der var hele 13 dage med over 5 trækkende. På fem af disse nåede vi tocifrede dagstotaler: 10/3 13, 14/3 11, 30/3 12, 16/4 20 og 8/5 10. De mange fugle i foråret ligger fint i tråd med trækket ved Falsterbo i efteråret 2017. Her sås det hidtil største antal i alt 4570 og for første gang nogensinde, blev der set flere Røde Glenter end Hvepsevåger på en sæson, hvilket må siges at være ret så bemærkelsesværdigt, og det afspejler fint de modsatrettede tendenser for de to arter.
Kun ganske få fugle rapporteres som egentlig rastende i forår og sommerperioden.
I løbet af efteråret trak 14 fugle på 10 obsdage mellem 10/8 og 14/10. To dage sås mere end 1: 18/9 3 og 12/10 3. De to eneste fugle i november/december var 18/11 1 rastende Nørrevang og 29/12 1 vintertræk/strejf Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 73 93 36 1 2 6 6 218
Total 2 73 98 36 3 1 2 7 6 1 1 230
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 2 35 54 19 3 1 2 5 6 1 1 129
Ndag 2 16 21 15 3 1 2 4 4 1 1 70
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (353 / 141)
Få vinterobservationer, men rekord mange set i foråret.
Blot 2 rastende fugle i januar – februar i Hovvig ud over de nære ynglefugle fra Ulkerup. Senere i foråret sås flere imm/subad og også adulte overflyve og raste i området, hvilket gjorde det meget vanskeligt, at udskille trækkende fugle. Efter grundig gennemgang endte vi dog på en solid rekordtotal på 47 trækkende, hvor af tre fugle var en eller anden form for vintertræk. Bedste perioder i forårsmånederne var medio marts 11, primo april 9 og medio april 10. Dage med over 2: 15/3 3, 18/3 5 og 10/4 3. Sidste trækkende i foråret blev set 20/5.
Yngleparret fra Ulkerup huserede stort set året rundt i Hovvig. 19/8 sås første unge og fra 22/8 2 unger. Efter 19/9 meldtes kun en unge igen. Ud over ynglefuglene var der fra juni og året ud kun ganske få obs af imm og 2k fugle på besøg i Hovvig i efteråret. En 1k blev set på Korshage i strandkanten 10/10. Kunne være en af ungerne på udflugt, men kunne i princippet også være en udefra kommende fugl fra f.eks. Halsnæs.
9 blev set trækkende i andet halvår heraf de 8 mellem 19/8 og 29/9. I de normalt gode Havørne træk måneder oktober og november sås ingen trækkende. Ved Falsterbo ligger efterårstrækket af Havørne de senere år tidligere på sæsonen end for år tilbage, og denne tendens er signifikant. To dage med mere end 1 fugl: 3/9 3 og 29/9 3. Årets sidste trækkende var en fugl på vintertræk 13/12.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 21 32 14 3 8 1 84
Total 7 9 29 44 27 32 33 57 84 35 11 5 373
MaxRst 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4
Nobs 7 9 23 35 23 27 28 42 46 22 7 4 273
Ndag 6 7 16 25 17 23 25 31 29 18 7 3 207
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (5180 / 860)
Forårstræk på niveau med de seneste ti års gennemsnit. Succesfuld ynglecyklus gennemført i Hovvig.
Ankom 25/3 til Hovvig, hvor der som mest sås 6 rastende 23/4.
De to første på forårstræk blev set 30/3 og på 41 obsdage frem til 4/6 sås i alt 158 trækkende. Bedste periode var under de gamle fugles træk primo - medio april, hvor 86 fugle trak svarende til ca. 55 % af forårstotalen. Andelen af hanner på forårstræk udgjorde i 2018 28 %, hvilket må anses for ret normalt i et forår, hvor der er en overvægt af trækkende i april. Bedste trækdag i foråret blev 16/4, hvor 22 fugle trak. Det er højeste dagstotal siden 2014. Øvrige dage med 10 og derover var 7/4 11, 8/4 13 og 9/5 10.
Et ynglepar i Hovvig fik to unger på vingerne.
Efterårstrækket lå under gennemsnittet for de seneste ti år, men over gennemsnittet for alle årene. Sæsontotalen blev på 24 fugle set på 14 obsdage. Den første tidlige adulte han på returtræk blev set allerede 13/7. Det er ikke så usædvanligt at se returtræk af specielt hanner i juli. Formodentlig er det fugle, som ikke er lykkedes med at finde en mage, eller hvor yngel er mislykkedes. 5 fugle sås i august og i september de resterende 18. Bedste trækdag kom på det klassisk gode Rørhøge træktidspunkt i starten af september 3/9 5. Sidste trækkende blev set 21/9.
I Hovvig sås op til 5 rastende på en dag i starten af august, og årets absolut sidste og eneste fra oktober blev set 14/10 på samme lokalitet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 95 57 2 1 5 18 181
Total 12 152 93 43 43 78 43 1 465
MaxRst 2 5 4 3 4 4 2 1 5
Nobs 10 72 60 30 30 39 30 1 272
Ndag 7 29 29 25 28 31 21 1 171
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. ..14

2018:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3951 / 913)

Forårstræk nær bundniveau. Efterårstrækket bedre tæt på de seneste ti års gennemsnit.
Ganske få obs af en rastende hun i Hovvig i januar – februar. I marts og april op til 2 rastende på en dag.
Helt usædvanligt skulle man vente helt til 7/4 med at se den første Blå Kærhøg på forårstræk. Siden jubilæumsrapporten i 1997 er det første gang, der ikke er set trækkende fugle i marts. Til gengæld kom forårets sidste trækkende relativt sent 30/5. Forårstotalen endte på blot 46 fugle og antallet af obsdage 15 var også lavt. 41 sås primo – medio april og kun tre af forårets trækkende blev set i maj. Med en klar overvægt af fugle tidligt i artens træksæson, hvor trækket af adulte hanner kulminerer, blev andelen af hanner set under forårstrækket højt - 41,3 %. Der var blot tre dage med over 5 trækkende: 7/4 8, 8/4 9 og 16/4 8. Artens langsigtede nedgang er beskrevet og dokumenteret blandt andet i tidligere udgaver af RFrapporten, og der er nu bekymring for artens fremtid mange steder i Europa.
25 blev set på efterårstræk på 14 obsdage mellem 17/9 og 20/10. De 17 blev set i oktober. Eneste dag med mere 2 trækkende var 11/10 7.
Få rastende i Hovvig i oktober og november. Flest 12/11 2 ellers blot en fugl pr. dag. Årets sidste sås 20/11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 3 8 17 69
Total 2 1 12 44 4 9 18 10 100
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Nobs 2 1 11 33 4 9 15 9 84
Ndag 2 1 7 16 3 8 8 9 54
Fænologi 11.. …. …. …. ..30 07.. …. ..20

2018:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 49/49, 6/6)
Holder niveauet med 6 trækkende i foråret. Ingen maj fugle.
7/4 1 ad han NØ 10:11 – 10:20 og 1 2k han NØ 12:35 – 12:40 Nørrevang/Korshage,
8/4 1 br NØ 11;27 Rørvig By er samme som 1 3k+ hun NØ 11:48 – 11:53 Korshage,
10/4 1 ad han R – NØ 12:00 – 12:15 Hovvig,
16/4 1 ad han NØ 16:56 Nørrevang/Korshage,
30/4 1 2k hun NØ 12:07 – 12:10 Nørrevang/Korshage.
Bemærk i øvrigt, at nogle af de ubestemte kærhøge i 2018 formodentlig var Steppehøge.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 6 6
MaxRst
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 07..30

2018:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 211 213, 2)
Atter et år med blot to forårstrækkende.
30/4 1 ad hun Ø 14:58 – 15:02 Nørrevang (JB, CG, PEL, JRi, JS),
10/5 1 ad hun Ø 18:32 Nørrevang (JB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30.. ..10

2018:  Kærhøg sp  Circus non det  
6 ubestemte kærhøge er lidt flere end på et standardår.
Forår: 18/3 1 Ø 12:50 Nørrevang, 7/4 1 Ø 10:56 Korshage og 22/4 1 br NØ 10:44 (Steppe/Hedehøg). Observatørens korte beskrivelse peger i retning af Steppehøg.
Efterår: 26/8 1 br SV 10:19 Rørvig By (mulig Steppehøg), 29/8 1 br SV Nykøbing By (Steppehøg ?) og 11/10 1 br SV 14:12 Søndervang (måske identisk med Blå Kærhøg SV 1348 Nørrevang).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 18.. ..07 28.. ..11

2018:  Duehøg  Accipiter gentilis  (1150 / 152)
Ingen fra vintermånederne og generelt få observationer i løbet af året.
Første var en overflyvende på Nørrevang 6/3. I løbet af foråret sås 13 trækkende, hvilket er under gennemsnittet for de seneste ti år, som ligger på 17. De blev set som følger: 14/3 1, 15/3 3, 18/3 3, 26/3 1, 30/3 1, 7/4 1, 8/4 1, 14/4 1 og 29/5 1. Typisk med flest i marts. Man kan måske godt stille spørgsmål ved om den meget sene fugl i maj er en reelt trækkende fugl. Under alle omstændigheder er det ultra sent.
Køns og aldersfordeling af de 13 forårstrækkende fugle: 2 ad han, 1 ad hun, 1 ikke kønsbestemt ad, 2 ikke aldersbestemte hanner, 1 2k hun, 3 ikke kønsbestemte 2k og 3 som hverken er køns eller aldersbestemt.
Ingen rastende set i løbet af foråret.
I andet halvår var der ingen trækkende, men kun disse få observationer af rastende fugle: 18/8 – 19/8 1 hun Ringholm Skov, 12/10 1 1k han Nørrevang, 1/11 1 Flyndersø og 3/11 1 Hovvig. I december sås både 1 han og 1 hun i Hovvig og 1 1k ved Søndervang.
Duehøg er en art i generel tilbagegang. Både i Sverige, Finland og herhjemme er arten gået betydeligt tilbage som ynglefugl. Noget som man mener skyldes skovdriften, hvor de gamle træer som Duehøgen yngler i fældes. Men egentlig menneskelig forfølgelse spiller nok også stadig en rolle. Også på de svenske vinterruter ses en tydelig nedgang i antallet af Duehøge. Kigger man på efterårstræktallene ved Falsterbo ses inden for de sidste 10 år en signifikant tilbagegang ved de standardiserede træktællinger fra Nabben og ved Rørvig ses også en tydelig nedgang i antallet af forårstrækkende. Her er 10 årsgennemsnittet af forårstrækkende fugle efter millenniumskiftet faldet fra 23 til 17. En tilbagegang på ca. 26%.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 1 13
Total 10 3 1 2 1 2 5 24
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 9 3 1 2 1 2 5 23
Ndag 6 3 1 2 1 2 5 20
Fænologi 06.. …. ..29 18..19 12.. …. ..27

2018:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (54213 / 8555)
For andet år i træk et forårstræk under de seneste ti års gennemsnit og ingen sikre ynglefund.
På forårstræk blev i alt set 753 fordelt på 52 obsdage med yderdatoerne 6/3 – 31/5. Langt den overvejende del 563 svarende til knapt 75 % blev set primo – medio april, hvilket for en stor del skyldtes to rimelige trækdage 7/4 – 8/4 med hhv 128 og 205 trækkende. Eneste øvrige dag med over 50 var 16/4 58.
I 2018 var der ingen rapporter om ynglefugle. I juni – juli kun set på Nørrevang og i Hovvig. Der ligger helt klart en opgave for de fastboende og de sommerhusgæstende fugleinteresserede med at finde ynglende Spurvehøge.
Efterårstrækket lå også klart under gennemsnittet både for de seneste ti år og for alle årene. På 30 obsdage mellem 24/8 og 6/11 sås beskedne 148 trækkende. Eneste nævneværdige dage var 18/9 26 og 11/10 48.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 587 121 6 62 79 1 901
Total 18 5 64 593 134 1 2 19 78 84 6 6 1010
MaxRst 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4
Nobs 16 5 41 81 50 1 2 17 33 19 5 6 276
Ndag 16 5 22 25 26 1 2 15 22 12 5 6 157
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Musvåge  Buteo buteo  (130217 / 1974 -: 58280)
Forårstrækket under gennemsnitsniveau. Langtidstendensen er svagt faldende.
Forårstrækket rettede sig lidt oven på det ekstremt dårlige forår i 2017, men en total på 1838 set på i alt 62 obsdage mellem 1/2 og 15/6 er stadig klart under gennemsnittet for både de seneste ti år og for alle årene. Trækket kørte relativt jævnt fra medio marts til primo april, dog med en lille top ultimo marts. Trecifrede dagstotaler: 18/3 115, 25/3 224, 30/3 205, 8/4 192 og 16/4 132.
Ynglefugle: Der meldes om territoriehævdende fugle både fra Hovvig og Korshage i april, men ingen sikre tegn på yngel.
Der blev også set meget få trækkende i efteråret blot 773 ret jævnt fordelt på 36 obsdage mellem 14/8 og 3/11. Bortset fra 5 i august og 3 i november blev alle set i september og oktober. De to eneste trecifrede dagstotaler var 18/9 204 og 11/10 122.
Fornemmelsen af, at vi ser færre Musvåger på træk nu om dage, er reel nok. Ved Hellebæk har trækket i de senere år også været ret langt fra tidligere tiders niveau. Forklaringen skal, ud over at vejrfaktorer i træktiden spiller en rolle, søges i det faktum, at flere og flere Musvåger på grund af de generelt mildere vintre overvintrer i Sverige. Langt den overvejende del af de Musvåger vi ser på træk stammer fra Sverige, og man har der oplevet en signifikant stigning i antallet overvintrende på vinterfugle ruterne de senere år.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 986 730 106 1 5 416 349 3 2611
Total 85 59 1015 742 131 20 5 19 432 368 38 44 2958
MaxRst 4 2 5 3 5 3 1 2 3 5 3 3 5
Nobs 55 37 121 80 47 15 5 16 50 37 29 34 526
Ndag 30 24 29 25 24 15 5 16 23 22 22 24 259
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (15747 / 1129)
Foråret reddedes af godt trækvejr midt i april, og gav lidt overraskende, artens nuværende status taget i betragtning, den bedste trækdag siden 1998.
Blot en enkelt vinterrastobs 7/1 1 Hovvig.
Forårstotal 254 set på 19 obsdage mellem 4/3 og 29/5. I april først en mindre trækbølge 7/4 - 8/4 og i årets bedste periode medio april med 189 trækkende sås næste lidt større bølge i dagene 12/4 – 14/4. Et lille ryk af ungfugle bemærkedes 8/5 – 10/5. Dage med over 10 trækkende: 7/4 20, 8/4 15, 12/4 35, 13/4 99 og 14/4 48. Bedste dag i maj 10/5 5 2k Ø Korshage. Enkelte rastede under trækket i april: 8/4 1 Nørrevang, 14/4 1 Dybesø, 15/4 og 20/4 1 Hovvig samt 30/4 1 Korshage.
Første og tidlige efterårstrækkende fugl blev set allerede 3/9, samme dag også en set Klarskov. Herefter blot 1 yderligere fugl i september 29/9, 28 medio oktober og en efternøler i november, som gør at efterårstotalen lander på 31. Det er en ret normal efterårstotal for Rørvigområdet. En enkelt rimelig dag fortjener at blive nævnt 11/10 23 SV Nørrevang. Årets absolut sidste blev 23/11 1 1k rastende Kysten ved Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 229 14 2 28 1 278
Total 1 4 232 14 2 29 2 284
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 34 8 2 6 2 57
Ndag 1 3 14 5 2 4 2 31
Fænologi 07 04.. …. ..29 03.. …. ..23

2018:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (1/1, 28/29, 2/2)
Set både forår og efterår, hvilket kun er sket to gange tidligere i rapportens historie, nemlig i 1979 og 1992.
30/3 1 2K ovf/tf 16:06 – 16:27 Nørrevang, Søndervang og Rørvig By (LB, CG, EVR, JS, KES),
4/4 1 2k+ NØ 12:47 – 12:50 Hovvig (EVR),
7/10 1 S 14:30 – 14:33 Hovvig (PJ).
Forårsfundene regnes som en og samme fugl.
Efterårsfundet er fotodokumenteret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 30.. ..04 07

2018:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (4490 / 560)
Vejrrelateret fint forårstræk med et par gode trækdage medio april og en forårstotal over gennemsnittet.
Ankom punktlig 27/3. På 34 obsdage, hvilket er det højeste antal i ti år, blev der set i alt 127 trækkende. 69 af de trækkende svarende til 54% af sæsontotalen trak midt i april. Især to dage skiller sig ud 13/4 22 og 16/4 29. Ellers var der blot en dag med tocifret antal Fiskeørne 8/4 10. Sidste trækkende set 30/5. Enkelte fugle gav sig tid til at raste og fouragere lidt undervejs f.eks. sås 2 ved Dybesø 20/5.
Første returtrækkende blev set allerede 23/6 over Rørvig By. Det er tidligt, men ikke vildt usædvanligt. Hvert år kan man se tidlige formodentligt ikke ynglende fugle, der sætter kursen sydpå allerede i juni. I øvrigt sås 14 trækkende mellem 13/8 og 21/9. 11 af de trækkende blev set i september. Sæsontotalen blev på 15 fugle på 13 obsdage, og kun på to af disse sås mere end en enkelt fugl: 8/9 2 og 16/9 2.
Af egentlige rastende fugle blev det kun til to observationer i andet halvår: 25/7 og 9/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 103 18 1 2 11 141
Total 6 103 21 1 1 3 12 147
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 6 42 16 1 1 3 11 80
Ndag 4 19 12 1 1 3 10 50
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. ..21

2018:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (1974-: 3783 / 1975-: 586)
Forårstræk over middel og på langt sigt ses et stigende antal på forårstræk.
Der var mange dage med trækkende Tårnfalke i foråret i alt 38, hvilket er det højeste antal i mange år. Som vanligt startede tårnfalketrækket for alvor midt i april, og et jævnt pænt træk fortsatte ind til udgangen af maj. Totalen blev på 112 trækkende mellem 15/3 og 1/6. På to dage blev det til tocifrede dagstotaler: 30/4 20 og 10/5 10. Førstnævnte er højeste dagstotal siden 1994.
Et ynglepar Korshage uden angivelse af eventuel succes.
Efterårstrækket var virkelig godt lokalt set (om end ikke rekord) og lå et godt stykke over gennemsnittet både for de seneste ti år og for alle årene. På 15 obsdage mellem 22/8 og 21/10 blev set 42 trækkende, hvoraf de 39 i den traditionelt bedste måned for efterårstræk af Tårnfalk september. Højeste dagstotaler var: 4/9 6, 18/9 10 og 19/9 5.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 63 1 1 39 2 154
Total 27 14 19 84 85 30 27 40 90 20 20 12 468
MaxRst 2 2 2 3 2 3 3 5 4 1 2 1 5
Nobs 25 13 17 50 44 25 20 30 54 20 19 12 329
Ndag 21 12 13 29 26 20 19 24 28 13 17 11 233
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 406, 6)
4 trækkende i foråret er under gennemsnittet for de seneste 10 år.
8/5 1 han ad Ø 17:22 (JB, JRi),
21/5 1 hun 2k Ø 17:41 – 17:48 Nørrevang (LB, JB),
27/5 1 hun 2k Ø 11:50 Nørrevang (MoM),
30/5 1 hun 2k Ø 16:12 (JB, PEL).
Der ud over 2 rastobservationer: 9/5 1 hun ad Hovvig (EVR) og 13/5 1 hun ad Højsandet (KB).
Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 08..30

2018:  Dværgfalk  Falco columbarius  (2903 / 385)
Forårstotal langt under middel. Fortsat nedadgående tendens siden millennium skiftet.
Mellem 14/3 og 14/5 blev på 16 obsdage set 36 trækkende. En total der hører til blandt de laveste siden jubilæumsrapporten i 1997. Små ryk set 7/4 - 8/4 med 4 trækkende begge dage. Medio april var Dværgfalke fattig selv om det var gunstigt trækvejr. Helt til sidst i april kom årets bedste dag 30/4 7. I maj flest 10/5 4. Blot 7 adulte hanner blev set i foråret svarende til en andel på ca. 19% af forårstotalen.
Det faldende antal af forårstrækkende Dværgfalke fortsætter. Se figur. Samme tendens ses også i efterårstræktallene ved Falsterbo. Der er udviklingen i træktotalerne i den seneste tiårsperiode signifikant negativ og de seneste fem år er træktotalerne nærmest styrtdykket. Det noget spinkle materiale på de svenske ynglefugletællinger viser en signifikant nedgang siden 1998, en tendens der altså underbygges / støttes af træktællingerne ved Falsterbo og Rørvig.
Som sædvanligt gav kun få Dværgfalke sig tid til at raste. Årets eneste var 5/4 1 Nørrevang og 2/5 1 Hovvig.
Der var kun 5 trækkende i efteråret, hvilket lige som foråret er et resultat under gennemsnittet. Alle nævnes: 21/9 1, 22/9 1, 23/9 2 og 3/10 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 20 12 4 1 41
Total 4 21 12 4 1 42
MaxRst 1 1
Nobs 4 14 9 4 1 32
Ndag 4 7 6 3 1 21
Fænologi 14.. …. ..14 21.. ..03

2018:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (2285 / 98)
Tredje gode forår i træk med over 100 trækkende, bekræfter den langsigtede positive tendens.
I alt 115 trækkende blev set på 16 obsdage. Tidsmæssigt var foråret helt efter det, vi kender. De første blev set 29/4 2 og dagen efter indtraf årets bedste trækdag 30/4 27. Næste ryk kom på et par traditionelt gode Lærkefalke datoer 8/5 – 9/5, hvor henholdsvis 16 og 17 blev set. Derudover var der disse dage med over 5 trækkende: 10/5 7, 21/5 8, 29/5 9 og 30/5 8. Forårets 2 sidste trækkende blev set 31/5.
Rastobs i foråret begrænser sig til 6/5 og 9/5 1 Hovvig, 27/5 1 Dybesø og 30/5 2 Nørrevang.
I efteråret kun disse trækkende: 8/8 1, 3/9 3, 10/9 1 og 21/9 1 i alt 6. Årets sidste var en rastende fugl i Hovvig 4/10.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 86 1 5 121
Total 29 89 1 5 1 125
MaxRst 2 1 2
Nobs 7 31 1 3 1 43
Ndag 2 15 1 3 1 22
Fænologi 29.. ..31 08.. …. ..04

2018:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (681 / 115)
Både forårs og efterårstrækket var et godt stykke over gennemsnitsniveauet.
Få rastobservationer i første halvår. Kun disse to af en hun i Hovvig 3/1 og 22/1. I marts – april 1 2k og 1 ad samme sted.
37 trækkende blev set på 14 obsdage mellem 23/3 og 17/5. To gode perioder ultimo marts og medio april. Allerede 27/3 sås 5 trækkende. Det er det højeste antal trækkende, vi har set på en dag i marts. Øvrige dage med over 2 fugle: 13/4 4, 16/4 7 (tangering af dagsrekord), 30/4 4, 8/5 3 og 10/5 4.
Mellem 19/8 og 20/11 sås 10 trækkende på 9 obsdage. Eneste dag med mere end 1: 11/10 2.
Noget flere observationer af rastende fugle i andet halvår flest fra Hovvig området. Minimum 1 ad hun, 1 ad han og 1 2k.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 19 8 1 4 4 1 47
Total 2 11 20 8 4 7 7 7 4 70
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 11 11 3 4 7 7 7 4 56
Ndag 2 5 8 3 4 6 6 7 4 45
Fænologi 03..22 16.. …. ..17 19.. …. …. …. ..29

2018:  Falk sp  Falco non det 
30/5 2 trækkende Nørrevang (Lærkefalk/Aftenfalk).

Lærke-/Aftenfalk. DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30
rapp/2018/rov.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1