Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02430

Rovfugle

Havørn Haliaeetus albicilla eu02430

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Havoern

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Havørn  Haliaeetus albicilla  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 22 20 8 1 57
Total 10 6 33 31 16 3 99
MaxRst 4 3 3 5 3 3 5
Nobs 13 19 46 31 46 27 182
Ndag 11 16 23 16 26 23 115
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··30

2023:  Havørn  Haliaeetus albicilla  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 12 30 8 1 1 6 1 65
Total 12 4 24 40 11 3 9 8 3 9 6 2 131
MaxRst 3 2 3 3 4 2 4 3 2 2 2 2 4
Nobs 28 18 30 50 34 31 36 41 26 18 15 8 335
Ndag 18 13 15 24 24 25 27 27 22 13 9 8 225
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Havørn  Haliaeetus albicilla  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 28 4 2 1 6 1 2 1 54
Total 4 7 32 4 2 1 6 1 2 1 60
MaxRst 1 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nobs 10 12 38 16 23 29 18 32 30 24 15 11 258
Ndag 8 7 15 11 17 21 15 27 23 23 12 9 188
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Havørn  Haliaeetus albicilla  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 28 10 1 49
Total 2 9 28 10 3 1 53
MaxRst 1 3 5 5 4 2 2 2 3 3 2 2 5
Nobs 13 16 20 41 27 14 21 20 22 15 8 15 232
Ndag 10 11 11 23 15 11 18 20 19 13 7 11 169
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Havørn  Haliaeetus albicilla  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 7 2 1 1 2 1 2 33
Total 3 14 7 2 4 1 2 1 2 36
MaxRst 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3
Nobs 6 5 28 16 19 18 25 33 33 32 13 14 242
Ndag 2 5 20 10 12 14 20 24 26 26 12 10 181
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Havørn  Haliaeetus albicilla

Forårstræk: 3/1 - 3/6 i alt 26, flest 2/4 5 – I alt 18 observationsdage.
Efterårstræk: 12/8 1, 4/10 3 og 15/10 1 - i alt 5.

17/8-2020 LB   

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 5 12 1 1 4 27
Total 6 4 10 20 7 3 1 4 3 3 61
MaxRst 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3
Nobs 7 6 15 27 15 23 34 31 14 12 8 4 196
Ndag 6 6 12 14 13 18 27 29 13 11 7 2 158
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (353 / 141)
Få vinterobservationer, men rekord mange set i foråret.
Blot 2 rastende fugle i januar – februar i Hovvig ud over de nære ynglefugle fra Ulkerup. Senere i foråret sås flere imm/subad og også adulte overflyve og raste i området, hvilket gjorde det meget vanskeligt, at udskille trækkende fugle. Efter grundig gennemgang endte vi dog på en solid rekordtotal på 47 trækkende, hvor af tre fugle var en eller anden form for vintertræk. Bedste perioder i forårsmånederne var medio marts 11, primo april 9 og medio april 10. Dage med over 2: 15/3 3, 18/3 5 og 10/4 3. Sidste trækkende i foråret blev set 20/5.
Yngleparret fra Ulkerup huserede stort set året rundt i Hovvig. 19/8 sås første unge og fra 22/8 2 unger. Efter 19/9 meldtes kun en unge igen. Ud over ynglefuglene var der fra juni og året ud kun ganske få obs af imm og 2k fugle på besøg i Hovvig i efteråret. En 1k blev set på Korshage i strandkanten 10/10. Kunne være en af ungerne på udflugt, men kunne i princippet også være en udefra kommende fugl fra f.eks. Halsnæs.
9 blev set trækkende i andet halvår heraf de 8 mellem 19/8 og 29/9. I de normalt gode Havørne træk måneder oktober og november sås ingen trækkende. Ved Falsterbo ligger efterårstrækket af Havørne de senere år tidligere på sæsonen end for år tilbage, og denne tendens er signifikant. To dage med mere end 1 fugl: 3/9 3 og 29/9 3. Årets sidste trækkende var en fugl på vintertræk 13/12.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 21 32 14 3 8 1 84
Total 7 9 29 44 27 32 33 57 84 35 11 5 373
MaxRst 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4
Nobs 7 9 23 35 23 27 28 42 46 22 7 4 273
Ndag 6 7 16 25 17 23 25 31 29 18 7 3 207
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2017:  Havørn  Haliaeetus albicilla (334 / 129) 
Ingen isvinter er ensbetydende med få vinterørne. Trækket noget uoverskueligt.
Hele året igennem sås yngleparret fra Ulkerup ofte på fourageringstogt i Hovvig. To unger blev set i sensommeren. Der ud over var der ved Hovvig i løbet af året flere iagttagelser af udefra kommende subadulte (3k+) /adulte og en enkelt immature 2k (måske ungen fra 2016). Der vil ikke blive gjort forsøg på at vurdere, hvor mange rastende fugle, der var involveret i de mange obs fra Hovvig. Det er som tidligere beskrevet også meget vanskeligt ud fra det tilgængelige materiale at vurdere trækket. Mange observatører er stadig ikke grundige nok med at vurdere, om de fugle de ser er overflyvende eller trækkende. Man skal især være forsigtig med at notere fugle som trækkende, når det gælder adulte fugle. Det gælder selvfølgelig især i Hovvigområdet, men også på Korshage/Nørrevang. Der yngler jo Havørne ret tæt på Rørvighalvøen, og Isefjordsmundingen er absolut ingen barriere for en Havørn. I 2017 blev 19 fugle vurderet som værende trækkende/trækforsøgende i første halvår mellem 1/2 og 11/6. En enkelt dag 30/4 skiller sig markant ud. Det var en dag med mange ældre Havørne i luften på den nordøstlige del af halvøen om eftermiddagen. Dagstotalen blev på minimum 6. Eneste øvrige dage med mere end 1 fugl var 12/3 3 og 4/4 2.
I andet halvår blev 12 fugle noteret som trækkende mellem 9/8 og 8/12. Dage med mere end 1: 9/8 2, 16/9 2 og 22/9 2.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 14 1 1 3 5 2 1 1 37
Total 25 2 19 25 32 67 91 160 190 68 42 9 730
MaxRst 2 2 2 2 2 2 4 5 3 2 2 5
Nobs 19 2 16 13 27 48 66 96 100 44 36 8 475
Ndag 14 2 14 8 16 27 27 27 30 21 13 6 205
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2016:  Havørn  Haliaeetus albicilla (307 / 118)  
Et væld af observationer fra Hovvig. Både forår og efterårstræk klart over gennemsnittet.
I første halvår er 27 fugle indtastet med adfærdskoden trækkende herunder trækforsøgende mellem 15/1 og 2/6. De blev set på ialt 19 dage. Første østgående på Korshage var 5/2 1 2k Ø. Bedste perioder var ultimo marts, medio april og primo maj, hvor henholdsvis 7, 5 og 5 fugle blev set. 2 dage sås mere end 2 fugle: 29/3 og 11/4 begge dage 3 trækkende. En stor andel af fuglene havde såkaldt omvendt trækretning, det vil sige de trak sydvest/vest, og det kan ikke udelukkes, at nogle af disse ikke har været egentlig trækkende.
Føljeton fra Hovvigområdet: Begge de gamle fugle fra yngleparret syd for området opholdt sig ofte sammen i Hovvig i starten af året. Sidste gang begge rapporteredes var 1/3. Herefter lå den ene på reden og rugede, og det var kun den anden af de adulte, der sås frem til primo juni, hvor en ny unge var så stor, at begge de adulte søgte til Hovvig for at skaffe føde til den. Første juvenile fugl blev set 27/8 overflyvende Hovvig med kurs mod yngleområdet syd for. Det kunne være årets unge. Den blev dog først med sikkerhed set sammen med begge forældrefuglene 8/9 og efter 8/10 blev den ikke set mere. Resten af året blev kun de to adulte set. Enkelte gange i første halvår var ungen fra 2015 også på besøg. Eneste fugle i løbet af året, der ikke kunne sættes i forbindelse med yngleparret, var en subadult og en immature, som blev set ganske få gange i første halvår mellem ultimo januar - primo april og en immature, som blev set ultimo november.
I andet halvår blev set i alt 11 trækkende mellem 24/8 og 23/12. Alle dage 1 fugl.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 7 8 6 1 3 3 1 2 2 38
Total 15 12 20 23 16 25 41 46 51 39 20 20 328
MaxRst 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
Nobs 11 10 15 21 14 19 29 31 30 24 15 13 232
Ndag 10 8 11 12 11 19 28 27 26 22 14 12 200
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Havørn  Haliaeetus albicilla (275 / 110)
Flot forårstræk med næsthøjeste sæsontotal gennem tiderne. Yngler nu lige syd for området.
Den milde vinter gav Ikke ophav til større rast koncentrationer. I første halvår blev som mest set 4 rastende fugle (2 adulte + 2 immature) på en dag primo april i Hovvig. Det er ikke altid lige let at aldersbestemme yngre Havørne, og der er flere eksempler på at de samme fugle er indtastet med forskellig alder. Det er med til at gøre det vanskeligt, for ikke at sige nærmest umuligt, at vurdere om der eventuelt kan have været rastende trækgæster i Hovvigområdet. Det kan dog ikke udelukkes at sådanne findes i materialet.
Forårstrækket bød på 19 obsdage med i alt 32 trækkende. De to første blev set 25/2. En fugl set i januar medregnes ikke i forårstotalen. Bedste periode indtraf medio marts. I dagene 16/3 - 19/3 trak i alt 12 Havørne. Højeste dagstotaler blev 17/3 5 og 19/3 4. Der ud over var der i løbet af foråret 7 dage med 2 trækkende. Sidste trækkende set 5/6. Det skal endnu en gang understreges, at der er en vis sandsynlighed for, at nogle overflyvende Havørne er røget med i trækprotokollen. Især nu, hvor vi har fået et ynglepar så tæt på området.
Et Havørne par har etableret sig lige syd for området og Hovvig bruges tilsyneladende i stor stil som spisekammer. Fra juli og resten af året var det nærmest underligt, hvis man ikke så arten ved et besøg i Hovvig. Parret fik 1 unge på vingerne, og den blev første gang set i Hovvig med begge sine forældre 29/8. Ud over de 3 ”lokale” fugle blev set en 3k og en 2k fugl ved enkelte lejligheder i løbet af andet halvår.
8 trækkende Havørne blev set i efteråret mellem 21/9 og 28/10. 2 fugle blev set på hver af yderdatoerne og de resterende 4 blev set enkeltvis.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 15 10 4 1 4 3 40
Total 8 17 36 26 17 20 17 42 65 57 42 24 371
MaxRst 1 2 2 4 1 2 2 3 4 3 3 3 4
Nobs 8 10 25 23 16 15 13 26 33 29 22 15 235
Ndag 8 10 19 19 15 13 13 26 29 26 21 15 214
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2014:  Havørn  Haliaeetus albicilla (244 / 103)  
Havørn var noget nær fast inventar hele året i Hovvig. Et par ældre fugle gav i en længere periode, herunder sommermånederne, mange fine oplevelser til alle de forskellige typer fugle interesserede, som besøgte lokaliteten. De forsvandt desværre i efteråret, men blev hurtigt udskiftet med et nyt yngre par. At vurdere det samlede antal rastende i løbet af året er vanskeligt. I første halvår lyder vurderingen på minimum 4 yngre fugle ud over de faste 2 ældre fugle. I andet halvår virker det som om, at det kun er de 2 yngre Havørne, der har givet ophav til de mange observationer.
Vinteren var ret mild, og det betød, at der ikke var større is relaterede koncentrationer. Største vinterobservation var 6/2 4 rastende Nykøbing Bugt.
31 fugle noteret som trækkende mellem 23/2 og 1/5 er mange. En fugl noteret 4/1 regnes ikke med i forårstotalen. Træktoppen faldt bemærkelsesværdigt sent ultimo april. Dage med mere end 1 trækkende fugl: 24/2 3, 12/4 2, 22/4 5, 25/4 3 og 26/4 3.
Lige som med Rød Glente er billedet noget rodet med en del fugle der flyver i den ”forkerte” retning. Man må nok regne med, at en del omstrejfende fugle fra den stadigt øgende danske Havørne bestand også fremover vil forplumre trækbilledet, og gøre det mere end vanskeligt, at vurdere, hvorvidt en af de mange Havørneobs vedrører en fugl på langfart (træk), eller om det blot er en overflyvende fugl.
Mellem 1/9 og 3/11 blev 7 fugle noteret som trækkende. Kun en dag med mere en 1 fugl 27/10 2.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 6 19 2 3 3 1 39
Total 24 32 23 26 29 34 44 38 32 27 33 22 364
MaxRst 3 4 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 4
Nobs 17 20 21 22 21 19 26 24 20 18 19 15 242
Ndag 12 13 15 16 18 19 25 23 20 18 19 12 210
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Havørn  Haliaeetus albicilla  [210 / 82]  
Havørnen er blevet en mere almindelig fugl, der ses ofte året igennem i Rørvigområdet.
I 2013 set på 119 dage. Månedsfordeling af obsdage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
17 6 24 7 4 4 4 11 18 21 1 2

Vinterrastende blev især set i januar, hvor der var isdannelser i fjorden. Flest blev set 22/1 4 Hovvig, 26/1 5 Nykøbing Bugt og 5 Nakke Hage. Rekord mange - 39 fugle er i første halvår blevet indtastet med adfærdskoden trækkende eller trækforsøgende. 5 af disse set i januar regnes ikke for forårstrækkende. Forårstræktotalen bliver derfor 34 fugle set mellem 21/2 og 5/6. 28 fugle trak mod øst/nordøst, 3 trak vest-sydvest, en trak mod syd og endelig blev 2 set på trækforsøg. Ny dagsrekord 27/3 7 og i øvrigt var 24/3 3 og 21/4 4 eneste dage med over 2. Det kan til tider være meget vanskeligt grænsende til umuligt at afgøre, om en Havørn virkelig er på træk eller blot flytter sig lokalt/regionalt. Derfor kan det ikke udelukkes, at fugle som ikke er på træk, er blevet registreret som trækkende. Der skal fortsat opfordres til, at man er omhyggelig både med at vurdere, om den Havørn man ser, nu virkelig er på træk og med indtastningen af adfærdskoden i DOFbasen. Aldersfordeling: 4 ad (5k+), 27 imm (2 - 4k) og 3 uden aldersangivelse.
Efter forårstrækket lidt spredte strøobs i juni og juli.
Også i efteråret ualmindeligt mange observationer. Især fra Hovvig som i en længere periode havde en let genkendeligt 4k fugl, som til tider fik selskab af nogle ældre fugle og nogle få gange af yngre fugle. Der blev dog max set 3 rastende fugle pr dag i perioden 10/8 til 27/10. Hele 21 Havørne blev vurderet til at være trækkende mellem 5/8 og 22/11. Det er ny sæsonrekord. 17 trak mod S/SV og 4 mod Ø/NØ. Lidt usædvanligt var der ret mange (8) adulte fugle. Det kunne tænkes, at de adulte fugle, der i perioder rastede i Hovvig, er røget med i trækprotokollen, eller også er det blot et udtryk for, at der er flere adulte ikke ynglende fugle, der strejfer rundt. Der ud over var der kun 2 1k fugle og de resterende 7 var imm (2 – 4k). Ny efterårsdagsrekord med 3 trækkende både 25/9 og 1/10.
I december blot 2 observationer: 18/12 2 ad og 25/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 19 8 3 1 5 8 7 1 60
Total 54 10 51 14 4 4 4 16 30 36 1 3 227
MaxRst 5 3 3 1 1 1 1 3 2 2 2 5
N 31 8 42 13 4 4 4 13 25 29 1 2 176
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2012:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (195 / 78)
I 2012 blev der set Havørn på hele 73 dage. Nedenfor ses den månedlige fordeling af disse. Man bemærker, at maj var eneste måned uden Havørne, og endvidere de mange observationsdage i februar (is) og i efteråret.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
4 18 6 6 0 2 1 4 17 7 2 6

Året indledtes med fire dage mellem 9/1 og 20/1 med Havørn i Hovvig. I februar strammede vinteren til, og det gav basis for en række is relaterede forekomster. Der var daglige iagttagelser af Havørne siddende på isen mellem 4/2 og 14/2, og det var atter områderne Rørvig Bugt, Isefjorden, Nakke Hage og Nykøbing Bugt, som kunne byde på fine oplevelser. Enkelte fugle kunne også iagttages fra Korshage. Det hele kulminerede 10/2, hvor 15 ørne kunne tælles på en gang fra Rørvig Mølle (JHC, PEL). 6 sad på isen mellem Rørvig og Lynæs og 9 kunne samtidig tælles i løs flok flyvende mod sydvest ned i Isefjorden. Ved telefonisk kontakt med EVR, som var på Nakke Hage fik vi oplyst, at han så 11 fugle derfra, samtidigt med at vi så 6 siddende på isen. Så det samlede antal fra 10/2 var 17, hvilket er det hidtil største antal Havørne set fra Rørvig halvøen på en dag.
Det er som nævnt under indledningen til rovfugleafsnittet efterhånden ret vanskeligt at skelne trækkende Havørne fra Havørne på strejf. Alle observationer i januar og februar er bortset fra en enkelt ikke medregnet som trækkende, selvom de er indtastet med adfærdskoden træk i DOFbasen. Da vandområderne omkring Rørvighalvøen og Hovvig jo beviseligt bruges som fouragerings/raste område, betragtes disse observationer som ”lokale” bevægelser mellem fourageringsområder (herunder medregnes en tur til og fra Hundested/Lynæs).
Forårstrækket blev skudt i gang 20/2 hvor en 3 k fugl trak målbevidst mod Ø over Nørrevang. Frem til 23/4 blev i alt set 15 trækkende fugle, hvilket er lidt over de seneste 10 års gennemsnit. Knapt halvdelen (7) trak mellem 3/3 og 9/3. På tre dage blev der set mere end 1 fugl: 7/3 2, 3/4 3 og 23/4 2.
1 adult Havørn blev set pendle frem og tilbage over Nørrevang og Korshage i dagene 16/4, 18/4, 19/4 og 20/4. Vel et udtryk for at arten stadig er under spredning som ynglefugl i Danmark. Det samme må siges om årets 3 sommerobservationer i juni/juli: 12/6 1 overflyvende, 21/6 1 SV og 3/7 1 overflyvende alle Hovvig.
4 fugle blev set trækkende i efteråret. En fugl på hver af dagene 11/8, 29/8, 11/10 og 17/10. I øvrigt var der en hel række af observationer af rastende og overflyvende fugle i Hovvig. Bortset fra 12/9 og 13/11 2 blev der kun set 1 fugl pr. dag. En enkelt 3k fugl, som kunne genkendes på et markant fældningshak i den ene vinge, blev set jævnligt igennem det meste af efteråret mellem 14/9 og 20/12.
Fra midt i december begynder der at dukke vinterrastende/overflyvende fugle op, og 20/12 sås som mest 2 3k+ fugle i Hovvig.
Estimering af antal Havørne set fra Rørvighalvøen i 2012.
Øverste linie rast/overflyvende, nederste linie træk.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt
1 17 1 1 2 2 1 2 27
1 7 7 (1) 2 2 19

DOFBasen:2012


2011:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 292, 19)
Kulde og is = Havørn. Mindst 5 af denne vores vel nok mest imponerende rovfugl brugte Rørvigområdet som ”vinterrevir”. Det var som set tidligere områderne Nykøbing Bugt / Hovvig og Rørvig Bugt, som gav de bedste muligheder for ”ørn på is oplevelser”. Lidt mere detaljeret kan det nævnes, at det drejede sig om et par ældre fugle, som holdt sammen som par og 3 ungfugle. Det er nærmest umuligt ud fra materialet at afgøre, om der var flere ungfugle involveret, men ud fra et forsigtigheds princip regnes kun med 3 ungfugle, som blev set på én gang. Største antal fra de 2 nævnte områder var 28/1 5 Nykøbing Bugt og 9/1 3 Rørvig Bugt.
4 fugle er indtastet som trækkende fugle i januar. De er ikke regnet med i forårstotalen, da der, vinterens beskaffenhed taget i betragtning, formodentlig blot er tale om kortere fouragerings- bevægelser.
Mere reelt forårstræk blev set fra 16/2 og frem til 15/5. I denne periode var der hele 14 dage med trækkende Havørn. Totalen kom til at lyde på 19 fugle (14 trækkende Ø – NØ, 3 trækkende målbevidst SV og 2 trækforsøgende). Det er det næst højeste antal trækkende, der er set på en forårssæson. Flest trak medio – ultimo marts med 8 og medio – ultimo april med 7 trækkende.
Der blev sat ny dagsrekord 19/4 og følgende 3 dage kunne byde på mere end 1 Havørn på træk: 19/3 2, 26/3 3 og 19/4 4.
Sommerobs: 8/7 – 9/7 1 2k rastende Hovvig.
Første obs i efteråret var af en noget usædvanlig karakter: 22/8 1 rastende Nørrevang på hegnspæl.
Ingen efterårstrækkende. Det er ca.10 år siden det skete sidst. I øvrigt så fåtallig i anden halvdel af året, at alle nævnes: 19/9 1 overflyvende Rørvig, 9/10 – 10/10 1 1k rastende Hovvig og 22/12 1 4k+ rastende Hovvig / Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2011


2010:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 274, 18)
Et veritabelt hidtil uset Havørne show udspillede sig især i årets første måned. Årsagen til dette var en kombination af, at arten er gået meget frem de senere år og så vejrsituationen med megen is og våger med let tilgang til føde, hvilket gjorde ørnene lette at registrere. Havørne kunne opleves langs kysterne ved især Nykøbing Bugt og i mindre grad ved Nakke Hage og Rørvig Bugt, især til gavn for de lokale fuglefolk, men også såkaldt almindelige borgere på søndagstur til Nykøbing Havn kunne få forevist Havørn på is.
Antallet af rastende/fouragerende Havørne kulminerede med 9 fugle set samtidigt på isen sidst på eftermiddagen 16/1 i Nykøbing Bugt. Af disse blev 7 alders bestemt 4 2k, 1 3k, 1 4k og 1 ad. Muligvis var der yderligere nogle fugle på Nakke Hage (formiddag), Rørvig Bugt (midt på dagen) og endvidere var der 4 fugle i luften over Skarv kolonien ved Hovvig næsten samtidigt som flokken på isen i Nykøbing Bugt, men materialet udelukker ikke, at disse kan være gengangere. Alt efter som isen lukkede vågerne i Nykøbing Bugt rykkede nogle af fuglene til Rørvig Bugt, hvor der ved et par tilfælde primo - medio februar kunne tælles 5 Havørne. Ud fra det indkomne materiale kan man udlede at mindst 2 forskellige adulte blev set, så det samlede antal fugle set i januar - februar vurderes meget konservativt til minimum 10 fugle. 2 af fuglene blev set så godt at det kunne konstateres at de var farvemærkede. Den ene var mærket i 2007 i Norge og altså 4k, den anden var mærket på den svenske Østersøkyst i 2004 og altså 7k. Det var således ikke kun lokale danske fugles spredning, der gav ophav til de mange Havørne iagttagelser i januar - februar. Antallet af rastende Havørne fortsatte, dog med aftagende antal, i marts og sidste rastende blev set 18/3 i Hovvig.
6 Havørne blev set på træk i løbet af foråret: 7/3 1 S Nakke Lyng, 8/3 1 NNØ Nørrevang, 25/3 1 ØNØ Korshage , 3/4 1 V Nørrevang, 7/4 1 2k trækforsøgende Korshage og 26/4 1 S Rørvig Bugt.
Et beskedent antal i forhold til de senere års forekomst. Selv om den strenge vinter med mange vinterobservationergav forhåbninger om et stort forårstræk, betød sydvestenvind på de forkerte dage formodentlig, at Havørnene blæste hurtigt nord over, gående højt og over en bred front. Bemærk i øvrigt, at der reelt kun var 2 fugle, som blev set trække mod øst - nord.
Et par overflyvende strejfende imm fugle i juni blev set 21/6 og 28/6 i Hovvig.
Andet halvår indledtes 17/7 med en imm, som rastede i skarvkolonien ved Hovvig - et yndet sted for Havørnene at raste. Senere begav den sig østover. Formodentlig en omstrejfende ungfugl.
Efterårets første trækkende blev set nogle dage senere 21/7, og frem til 8/11 blev i alt set 12 trækkende, hvilket er ny efterårstræk rekord. Alle fugle nævnes nedenfor:
21/7 1 2k SV Hovvig, 10/8 1 trækkende Hovvig, 22/9 1 1k SV Hovvig, 1/10 1 imm SV Hovvig, 2/10 1 imm NØ Hovvig senere trækforsøgende til S Korshage, 11/10 1 1k SV Hovvig, 15/10 1 1k V Hovvig, 17/10 2 (heraf 1 1k) SV Hovvig og endelig afsluttedes med årets bedste trækdag, som tangerer dagsrekorden 8/11 3 (1 3-4k + 2 1k) S Hovvig. Ud over disse var der i træktiden nogle få observationer af overflyvende og rastende fugle fra Hovvigområdet mellem 11/8 og 28/10.
Fra ultimo november satte det ind med tidligt vintervejr, og det betød også en del rast iagttagelser.
I Hovvig/Nykøbing Bugt flest 8/12 3 og fra 21/12 og til 30/12 blev en adult fugl set ved flere tilfælde der. December var meget kold og isen lagde sig for alvor, hvilket betød at Rørvig Bugt var hotspot for Havørne observationer ved Rørvig i denne måned. Det hele kulminerede sidst på året 29/12, hvor man som mest fra Rørvig Mølle kunne se i alt 8 Havørne siddende på isen langt ude, nærmest uden for RFområdet, på Isefjorden ud for Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 254, 20)
Rettelse: Det midterste parentes tal ovenfor har været forkert siden 2004, det er hermed rettet. Det tredje parentes tal viser for Havørn nu kun „trækkende fugle“, idet vurdering af gengangere i rastmaterialet er nærmest umuligt.
Rastobs fra første halvår i Hovvig: 5/1 1 ad, 15/2 og 17/2 1 2k, 14/3 1 2k, 22/4 1 2k og 26/4 1 4k+.
Et par oplagte vinter strejfende fugle, som ikke er medregnet i træktotalen: 23/1 1 6k NØ Hovvig og senere Nørrevang og 21/2 1 S Kysten ved Nakkehage.
14 trækkende/overflyvende fugle blev set mellem 1/3 og 16/5 som vist nedenfor:
Primo marts: 1/3 1 imm V Korshage og 3/3 1 3k Ø Korshage
Medio marts: 20/3 1 imm (lignede mest en 1 2k) NØ + 1 2k NØ Hovvig
Ultimo marts: 25/3 1 tf Hovvig og 28/3 1 3k Ø Korshage
Primo april: 3/4 1 3k V Nørrevang og senere Hovvig samt 10/4 1 3k Ø Nørrevang og senere Korshage.
Medio april: 13/4 1 2k NØ Korshage
Ultimo april: 21/4 2 ad. (1 par) tf Korshage og Nørrevang samt 27/4 1 2k Ø og 1 subad. Ø Nørrevang og senere Korshage.
Medio maj: 16/5 1 V Rørvig.
Resultatet er ikke på højde med de senere år, men dog over 10 års gennemsnittet.
Rastobs fra andet halvår i Hovvig: 24/8 1, 28/8 1 1k, 7/9 1, 21/9 1 4k+, 30/10 1 1k, 31/10 1 imm, 7/11 1, 8/11 1 og 14/11 1.
Efterårets mest bemærkelsesværdige Havørneobs er disse: 29/8 1 1k kortvarigt rast på spidsen af Skansehage (forsvandt senere mod N) og 10/10 1 imm rastende på spidsen af Korshage (forsvandt senere mod V).
6 overflyvende/trækkende fugle mellem 1/9 og 8/11 blev set som følger:
Primo sep: 1/9 1 1k SV Skansehage og senere Hovvig
Primo okt: 6/10 1 imm S og 1 1k S Hovvig
Ultimo okt: 29/10 1 1k VNV Hovvig
Primo nov: 8/11 2 1k Ø Korshage
Resultatet ligger ca. på 10 årsgennemsnittet.
Årets 2 sidste obs fra december er begge fra Rørvig/Rørvig Bugt, hvor et par af områdets faste folk nu residerer. En del matrikelobs fører til bedre dækning af dette område: 3/12 1 1k og 23/12 1 1k begge er her vurderet som overflyvende vinterstrejfere og er ikke medregnet under trækobservationerne.
Ligesom med Rød Glente er det i takt med artens indvandring som ynglefugl helt oplagt, at der ligger omstrejfende danske Havørne gemt i trækmaterialet, men disse er meget vanskelige at udpege.

DOFBasen:2009


2008:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 216, 25)
Lidt færre rapporter om Havørn i forhold til 2007. Men stadig mange obs.
Mellem 2/2 og 21/4 registreres 16 overflyvende Havørne på Rørvig halvøen. Af disse røg 4 mod SV, 1 S og 3 er noteret som trækforsøgende. De resterende 8 fløj mod Ø og NØ. Hvor mange af disse som er på egentlig langfart (træk) er det nærmest umuligt at sige. Nedenfor oplysningerne fra de enkelte dage.
Primo feb: 2/2 1 2k TF Korshage.
Medio feb: 13/2 1 NØ Hovvig.
Primo mar: 7/3 1 rast – V Hovvig, 8/3 1 SV Hovvig, 10/3 1 3k Ø Nørrevang + 1 3k rast – S Hovvig.
Medio mar: 16/3 1 3k+ SV Hovvig.
Ult mar: 23/3 1 NØ Rørvig, 28/3 1 ad Ø Korshage, 30/3 1 2k Ø Korshage.
Primo apr: 1/4 1 3k Ø + 1 imm TF Korshage og Nørrevang.
Medio apr: 19/4 2 imm. NØ + 1 subad TF set både fra Hovvigområdet og Nørrevang.
Ult apr: 21/4 1 SV Nørrevang.
I løbet af efteråret er der 9 obs af overflyvnede/trækkende Havørne mellem 31/8 og 2/11 Disse obs vises dag for dag nedenfor:
Ultimo aug: 31/8 1 imm. NØ Hovvig.
Medio sep: 12/9 1 imm. SV Hovvig.
Primo okt: 8/10 1 1k SV Hovvig.
Medio okt: 19/10 1 ad Ø Korshage + 1 5k SV Nørrevang.
Ult okt: 29/10 2 4k+ SV + 1 1k S Hovvig og 31/10 1 ad V Dybesø.
Primo nov: 2/11 1 SV Hovvig.
Ud over disse er der følgende rastobs fra Hovvig: 15/9 1 4k, 1/10 1 ad, 11/10 1 ad og 12/10 1 ad + 1 4k.
Som det ses af ovenstående, er der helt oplagt muligheder for gengangere i materialet. Især ser det ud som om, at den samme adulte fugl har huseret i området i en periode i oktober.

DOFBasen:2008


2007:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 182, 34)
Et væld af observationer i alt ca. 45 obs af vores største rovfugl er indsendt fra første halvår. Både rastende og trækkende/overflyvende. De rastende er til at have med at gøre, hvorimod de trækkende kan være vanskelige at udskille fra overflyvende strejfere. I Hovvig var der 7 dage mellem 2/2 og 26/4, hvor rastende Havørne kunne nydes. Bortset fra 22/4 2 alle dage 1 fugl.
Mellem 8/2 og 5/5 blev der i alt set 28 29 trækkende/overflyvende. For første gang nævnes alle detaljer ikke. Flere af fuglene registreredes på flere lokaliteter på deres passage over halvøen.
primo feb: 8/2 1 2k V, 9/2 1 imm SV
medio feb: 11/2 1 usp. T, 13/2 1 2k Ø, 14/2 1 imm V og 1 usp. SØ
ultimo feb: 0
primo marts: 4/3 1 usp. Ø og 5/3 2 (imm + 2k) Ø
medio marts: 0
ultimo marts: 24/3 1 3k TF + 1 2k Ø, 26/3 2 3 (2 imm + 2k) Ø, 28/3 1 3k Ø, 29/3 3 3k Ø og 31/3 1 3k Ø
primo april: 7/4 1 usp. SV
medio april: 12/4 1 usp. N, 15/4 1 3k V + 2 (ad + 3k) Ø og 16/4 1 imm SØ + 1 2k Ø
ultimo april: 22/4 2 usp. tf
primo maj: 5/5 1 4k+ N
Alle rastobs er anset som “gengangere” i forhold til de trækkende og er derfor ikke medregnet i totalen.
Fra efteråret var der 6 obs. Alle af overflyvende fugle: 6/8 1 2k N Hovvig, 5/10 1 2k SV Hovvig, 7/10 1 usp. Ø Skredbjerg, 21/10 1 usp. tf Rørvig Lyng + 1 2k NNØ Hovvig og 24/10 1 1k SV Hovvig.
Ud over disse blev der fra Skansehage set en Havørn der kredsede over Hundested d. 13/10.

DOFBasen:2007


2006:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 165, 17)
Kan efterhånden ses på alle årstider, dog med en klar overvægt af obs. i vinter og trækperioderne. Fra 7/1 og til 9/3 en række rast/strejfiagttagelser. Flest observationer fra Hovvig: 8/1 1, 23/1 1, 20/2 1, 8/3 2 og 9/3 1. Øvrige obs fra nævnte periode: 7/1 1 Skansehage, 28/1 1 Nakkehage, 10/2 1 Rørvig og 20/2 1 Nykøbing. Fra trækperioden er der disse observationer af i alt 10 fugle i bevægelse over halvøen:
4/3 2 trækkende Nakkehage
8/3 1 S 13.47 Rørvig
14/3 1 5k+ NØ 12.05 Gravhøjen
17/3 1 2k V 16.35 Rørvig Havn
18/3 1 NØ 11.10 Søndervang
23/3 1 trækkende 11.15 Korshage
1/4 1 ø 9.12 Korshage
8/4 1 2k SV 10.00 Korshage
2/5 1 ad Ø 14.50 Korshage
Herefter er disse 2 obs fra Hovvig fra første halvår: 8/5 1 rastende og 11/6 1 V. I andet halvår kun obs fra Hovvig. Udover denne sommerobs 28/7 1 2-3k blev 6 fugle bedømt som værende trækkende. Se nedenfor for detaljer.
11/9 2 1k SV 14.25
22/9 1 1k SV 13.50
10/11 2 (imm. V 12.30 og 1k SV 13.15)
18/11 1 imm SV 13.45
Havørnen er gået generelt frem i de senere år. Som ynglefugl er det især i Østdanmark. I vores område ses også især efter årtusind skiftet en stigning i antallet af iagttagelser, hvilket illustreres nedenfor. Figuren viser årstotaler for Havørn de seneste 15 år.

DOFBasen:2006


2005:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 145-147, 20)
Vinterrast : 1/1 og 25/1 1 Hovvig. Samme sted ses eneste rastende fugl i træktiden 29/3 1 2k.
Mellem 9/3 og 25/4 ses i alt 14 fugle i bevægelse forskellige steder over Rørvighalvøen. Som i 2004 kan det til tider være vanskeligt, at afgøre, om det er reelt træk eller bare omstrejfende fugle. Alle obs:
9/3 1 3k NØ (10:30) Søndervang + 1 5k N (11:40) Hovvig.
19/3 1 2k NØ (15:30) Brentebjerg.
20/3 1 3k NØ (14:03) Hovvig.
21/3 2 NØ (ad + imm) set både Rørvig By (13:20) og Korshage/Nørrevang (13:24)
30/3 2 2k NØ (9:03, 13:32) Korshage
1/4 1 5k Ø (18.20) Nykøbing
22/4 1 imm NØ (17:00) Korshage
23/4 1 NV (11:10) Nakke Skov/Hovvig, 1 NV (17:00) Hovvig og 1 imm Ø (17:00) Bakken,Nørrevang
25/4 1 ad Ø (12:40) Korshage.
Efteråret gav i alt 6 overflyvende mellem 1/9 og 26/11. Alle er bortset fra en enkelt set fra Hovvig:
1/9 1 2k SV (12:05)
23/9 1 2-3k SV (12:29)
7/10 1 2k SV (14:30)
13/10 1 1k Ø (12:40)
16/10 1 1k SV (12:55)
17/10 1 1k (samme som 13/10) NV (10:35)
29/10 1 juv N (13:33) Rørvig By
26/11 1 3k SV (12:35).
Udover disse blev der set 2 rastende. 31/8 1 Hovvig og 27/11 1 imm Skansehage.

DOFBasen:2005


2004:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 121 - 123, 24)
En lang række iagttagelser både første og andet halvår. Billedet forvirres en del af rastende/strejfende fugle, som gør det vanskeligt at udskille decideret træk. Alle obs nævnes. 15 obsdage i første halvår. Rast: 7/3 1 imm., 9/3 - 10/3 1 2k og 3/4 1 2k alle Hovvig.
Træk/Strejf 10/1 1 Ø Rørvig, 28/2 1 2k SSØ 11.25 Nørrevang, 29/2 1 4-5k V 12.50 Hovvig og sandsynligvis den samme S 13.25 Nykøbing, 5/3 2 Ø (7.55 og 7.59) efter rast Rørvig Bugt og 1 3k NØ Gravhøjen 13.09 også set Grønnehave Skov og Brentebjerg, 10/3 1 2k Ø 6.46 Hovvig, 12/3 1 imm SV 12.57 Nørrevang, 14/3 1 imm Ø 12.27 Nørrevang, 18/3 2 2k ØNØ 12.04-12.10 Hovvig,
2/4 1 3k Ø 16.33 Hovvig, 3/4 1 imm. Ø 10.05 Hovvig og den samme Ø 10.20 Korshage + 1 Ø 11.00 Nørrevang, 5/4 1 2k V 6.08 og 1 V 6.59 Korshage senere ses 1 N 9.34 Hovvig, 15/4 1 NØ 13.52 Korshage og endelig 28/4 1 imm Ø 12.52 - 13.09 Nørrevang/Korshage. Hvilket summeret giver ca. 13-16 „trækkende“ og 2 rastende i første halvår.
I andet halvår kun set i Hovvig. Interessant med obs af ad fugl ved et par tilfælde i august. 10 obsdage. Rastende er meldt 1/8 1 ad, 10/10 1 3k, 12/10 1.
Træk/strejf : 11/8 1 ad SV 13.10 - 13.18, 12/8 1 SV 10.15, 1/10 1 SV, 11/10 1 S 7.54, 21/10 1 Ø 15.55, 28/10 1 1k SV 12.25 - 12.35 og årets sidste 21/11 1 ad SV 12.45. Hvlket giver 7 „trækkende“ og 2 - 3 rastende i andet halvår.

DOFBasen:2004


2003:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 121, 13)
Et par dage med hård frost efter nytår gav nogle vinterørne i januar: 6/1 1 Hovvig, 7/1 1 Hovvig og Nykøbing havn, 10/1 2 Hovvig og 11/1 1 Hovvig - sikkert samme fugl.
Forårstrækket gav 4 fugle: 16/2 1 2k Ø 13.13 Skansehage, 23/2 1 imm NØ 13.40 Hovvig samt 13.50 Nørrevang, 6/3 1 NØ 14.20 Hovvig og 14/3 1 N 15.10 Hovvig. Det er noget under det forventede antal, ikke mindst fordi arten i disse år er gået markant frem - både som ynglefugl og vintergæst i Danmark. Mest overraskende er det, at ingen fugle blev set i april og maj måned overhovedet. Vejrforholdene midt i april gav ellers forhåbninger om ørn i luftrummet.
Efterår: 1/10 1 SV 14.30 Hovvig, 15/10 1 1k SV 12.20 Hovvig, 16/10 1 juv V Dybesø, Rørvig, 22/10 1 trk Hovvig, 24/10 2 (1k+3k) rst 9.45 - 11.00 derefter SV sammen Hovvig og endelig 9/11 1 juv trk 12.40 Hovvig i alt 7 fugle, som i øvrigt er efterårsrekord. Flot efterår.

DOFBasen:2003


2002:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 111, 10 - 12)
Her kan vi trods alt mærke den generelle fremgang. Småt, men pænt stabilt, og det går vel fremad, selvom det er meget langsomt.
Forårstrækket gav 4 fugle: 16/3 2 trk Hovvig (PG) - er antagelig identisk med 1 2k Ø Plantagen, 15:35 imm (3k - 4k) Ø Nykøbing og 15.37 2k Ø Nørrevang (vel plantage fuglen) - 30/3 13.55 1 4k NØ Hovvig og så sent som 3/6 19.15 1 Ø Hovvig efter rast.
Ifølge hjemmesiden har der antagelig været 3 - 4 fugle i området 16/3 - forfatteren er dog noget i tvivl om, hvilken af dem, der i så fald er den mulige genganger - det havde været rart, hvis der var tider på alle fugle.
Ligeledes 4 fugle på efterårstræk: 21/8 13.30 1 S efter rast Hovvig, 2/11 12.10 1 1k SV samt 3/11 14.22 2 imm (antagelig 3k og 4k) ØSØ efter rast (mange) alle Hovvig.
De rastende fugle bringer dog også dette år over til en klar efterårs slagsside: 7/8 1, 22/8 1 2k (genganger?), 13/10 1 imm (2k - 3k) alle Hovvig og 14/10 1 Slettermose (antagelig samme?).
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 5/9 1 T Rørvig (JW). Burde have forøget efterårstotalen med 1.
Fordeling af Havørne på måneder i de seneste seks femårsperioder - (træk+rast):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
73-77 1+0 1+0 0+1 2+1
78-82 1+2 0+1 1+0 3+0 1+0 2+0 8+3
83-87 1+1 4+0 4+0 3+0 1+0 13+1
88-92 0+1 2+0 2+0 1+0 0+2 1+1 1+0 7+4
93-97 0+4 1+2 13+1 9+0 4+0 1+0 5+2 1+1 0+1 34+11
98-02 11+1 4+0 3+0 1+0 1+1 3+2 3+1 4+1 1+0 31+6
Sum 2+8 5+3 29+2 22+0 10+0 3+0 1+1 3+2 9+5 9+3 2+2 95+26

DOFBasen:2002


2001:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 99, 12)
Havørnen er inde i en meget positiv udvikling og anses efterhånden som et fast inventar på listen. Udviklingen har bevirket (at andre) har udnævnt den til krateret i min haveliste - med andre ord, en art man bør kunne se på alle rimelige træksteder i kommunen.
Forår i alt 5, heraf 4 på direkte træk: 23/3 1 imm (ssv. 3k) rast Hovvig, 26/3 10.55 ad Ø Korshage, 30/3 1 2k rast Hovvig og rimeligvis samme Ø 11.40 Korshage, 10/4 11.35 1 tf Korshage samt 8/5 1 imm (4k) Ø Hovvig og Nørrevang (14.15).
Efterår mindst 5 trækkende, samt sandsynligvis 2 yderligere rastende: 28/9 15.00 juv SV Skansehage, 29/9 1 imm rast Hovvig, 30/9 1 juv rast Hovvig, 24/10 9.05 - 9.55 1 imm (3 - 4 k) NV ud over havet ved Dybesø (forsvandt som en prik og nogenlunde samtidigt 9.45 - 10.02 1 imm (3 - 4k) S Hovvig - to forskellige fugle! - 30/11 9.50 1 2k N Skansehage og 28/12 9.24 1 juv Ø Skansehage (det nye “insted” for Havørn?).
Havørnen er nok den rovfugleart, hvor forskellen på forekomsten for- henholdsvis efterår er mindst.

DOFBasen:2001


2000:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 92, 7)
Et rimeligt forår med to dage med 2 fugle: 24/3 13.39 - 14.05 1 2k Ø Nørrevang (vist opdaget ude i horisonten!) + 16.08 - 16.32 SV Nykøbing, 27/3 9.18 1 2k Ø Korshage, 29/3 2 Ø (5.36 imm, 9.57) Korshage (HVR) og 9/4 15.20 - 15.43 1 imm SV Nørrevang - Hovvig - Nykøbing (rfnet fik folk af huse) samt efterårsfuglen 18/9 15.55 1 4-5k Ø Hovvig.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES, JS).

DOFBasen:2000


1999:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 87, 5)
Kun 5 fugle blev set i området. Det er lidt under middel og kan forekomme lidt skuffende. 3 forårsiagttagelser:
29/3 subad NØ 11.23 Nørrevang (LB, HVR, JW), 2/4 imm Ø 15.45 Nykøbing (BR) og 7/5 imm SØ 14.38 Nørrevang/Korshage (HVR, KES). Normal fordeling, men bare få fugle.
Den første af efterårets 2 fugle var en decideret trækkende imm fugl 12/9 13.18 Hovvig (EVR, HVR), som kom på en flot klar og blå himmel. Årets optræden sluttede med en rastende juvenil fugl i Hovvig 17/10 og 18/10, hvor den sås trække mod NØ 12.50 (LB, PEL, HVR, KES).

DOFBasen:1999


1998:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 84, 3)
Et magert år med kun 3 fugle: 9/4 1 ad Ø 10.27 Myntestien (LB, JHC, PEL, HVR, KES), 15/5 1 imm tf 10.20 Brentebjerg (HVR) og 15/11 1 imm. rast HV (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Havørn  Haliaeetus albicilla (1, 72, 12)
Sjælden forårstrækgæst samt meget sjælden efterårstrækgæst og vintergæst.
Tidligste trækiagttagelser 30/1 og 2/2. Derudover optræden fra medio februar til primo juni, med hovedvægten medio marts til medio april. På mirakuløs vis har vi - før i år! - undgået arten ultimo april. Derfor lidt mystisk med relativt mange fugle primo maj, hvoraf adskillige har rastet natten over i Hovvig.
1/1 - 3/1 1982 2 rast Korshage og 14/4 1993 2 NØ er eneste dage med mere end én Havørn.
Efterårstræk med yderdatoer 5/10 og 23/11 og hovedtrækperiode ultimo oktober til primo november.
I de senere år regelmæssig vintergæst. Hovvig og Nakke kan byde på rastende fugle i december og januar.
Havørnen har især i de senere år vist en pæn fremgang og yngler nu igen i Danmark. Fremgangen har også afspejlet sig i vore tal og slår for alvor igennem i den sidste femårsperiode.

Summerede sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår (12 deciderede vinterobservationer ikke medtaget).

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Samlet total 3 / 1 5 / 3 13 / 0 6 / 4 28 / 9
Største total 1 / 1 4 / 1 8 / 0 4 / 1 8 / 4

Periodemæssig fordeling for forekomst af Havørn 1973 - 1996.

N = 72 Primo Medio Ultimo
Januar 4 3
Februar 1 3 3
Marts 4 6 5
April 9 7
Maj 6 1
Juni 2
Oktober 1 1 6
November 5 1 1
December 1 1 1

1997: Flot år med 12 fugle - dog med mulighed for enkelte gengangere. De tre set samtidigt fra Nakke er største rasttal gennem tiderne. Fem fugle på forårstræk er gennemsnitligt, og det samme er to fugle om efteråret - oven i købet overnattende. Alle iagttagelser:
5/1 3 imm rast på isen over mod Kulhuse, 16/2 1 ad rast Hovvig, 2/3 1 ad rast Hovvig, 7/3 1 imm Ø 11:17 Korshage, 27/3 1 imm rast til Ø 11:40 - 11:55 Hovvig, 31/3 1 imm rast til V Hovvig, 25/4 1 imm Ø 12:43 Hovvig, 27/4 1 imm S 09:08 Dybesø, 16/10 1 imm rast Hovvig og samme 17/10 rast til V 10:36 Hovvig samt 26/10 1 1k rast Hovvig.
 

DOFBasen:1997


1996:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 60, 11)
Den store vinterforekomst omkring Roskilde Fjord med op til 5 fugle afkastede 2 sporadiske obs på halvøen: 9/1 1 3k rast Nakke og 24/2 1 2-3k rast Hovvig.
Foråret bød på 7 regulære trækobs:
3/3 1 3-4k SV (14:50) Hovvig, 7/3 1 2-3k N (12:45) Nørrevang, 9/3 1 juv Ø (10:16) Rørvig, 19/3 1 2k Ø (13:34) Korshage, 20/3 1 3k SV (14:49) Korshage, 8/4 1 3k Ø (13:28) Korshage og 8/5 1 2k Ø (11:54) Hovvig - efter rast 7/5 i Hovvig til manges store glæde. Normal hovedvægt i marts og med den traditionelle fugl primo maj.
Igen i år blev der set trækkende ørn i efteråret. Denne gang kom den i den sidste lyse time oven på en god solid trækdag: 25/10 1 2k SV (16:52-17:02) Hovvig, forsvandt i det lyserøde skær over skoven ved Anneberg. Også en enkelt vinterobs: 22/12 1 2-4k Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 51, 8 - 9)
Årets 9 ørneiagttagelser fordeler sig med 5 om foråret og 4 om efteråret. Alle 5 forårsfugle var decideret trækkende fugle, hvorimod 2 af efterårsfuglene helt normalt var rastende i Hovvig. Alle iagttagelser:
13/3 1 imm Ø (16:32) Korshage, 15/3 1 2k NØ (13:40) Nykøbing, 9/4 1 imm NØ (12:58) Hovvig, 2/5 1 imm NØ (12:12) Nørrevang, 4/6 1 imm Ø (14:00) Korshage, 22/10 1 imm SV (14:25) Hovvig, 25/10 1 imm rast (17:00) Hovvig og samme 26/10 rast (08:20) Hovvig, 1/11 1 juv SØ (07:58) Hovvig og (samme?) 7/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:1995


Havørn  Haliaeetus albicilla  

1994: 4
22/3 1 juv Ø (13:46) KH,
28/3 1 juv R (18:00) HV og samme 29/3 1 NØ (12:53) HV.
7/5 1 imm/3K TF (18:08) Flyndersø - derefter S HV (18:15) og samme 8/5 Ø (10:26) Dybesø, Nørrevang og KH.
Den obligatoriske efterårsfugl gled i stor højde
18/10 1 SV (10:51) HV, i skikkelse af en 2-3K fugl.

1993: 9
28/2 1 2-3k Ø (15:28) HV,
28/3 1 2-3k Ø (11:55) Dybesø derefter Ø (11:57) KH,
10/4 1 imm Ø (13:27) Gravhøjen,
11/4 1 2k Ø (16:45) Rørvig Kirke,
14/4 1 imm Ø (14:32) og 1 2k NØ (15:10-15:30) HV,
15/4 1 2k R-V (8:57) HV,
1/5 1 juv NØ (10:35) KH.
Fra efteråret:
30/10 1 V først Flyndersø og derefter Nykøbing (Bent Rask)

1992: 5
„Massiv“ optræden:
26/1 1 juv TF (9.58) KH (KES) - derefter til rast (10.35) Skredbjerg (EVR),
5/4 1 imm Ø (14.38) HV (LB,PKK,KES),
24/5 1 juv Ø (4.10) KH (HVR) lavt ude over havet,
5/6 1 ad TF (11.43) KH (PCC) - senere S (11.50) Rørvig (PKK).
Første halvårs fugle fordeler sig jævnt. En rigtig vinterfugl og to pà decideret optræk. Fuglen den
5/6 er måske den samme der er blevet set på andre sjællandske lokaliteter i det sene forår/sommer.
Også en efterårsfugl: 4/11 1 Ø (10.30) HV (EVR).

1991: –

1990: 2
Atter et år med både forårs- og efterårsfugle:
8/5 1 juv. krydsende S (13.45) KH (LB,KES,MO),
9/5 1 juv. R (9.45) Ringholm - senere NØ (11.40) (KES),
23/10 1 imm. R HV (EVR).
Det må anses for givet at observationerne 8. og 9/5 er af samme fugl. Men flot at vi har rastende både for-og efterår. Rastende fugle om foråret må betragtes som meget usædvanligt. Fuglen fra 23/10 blev obset siddende pã holmene øst for fugletårnet under megen opmærksomhed fra div. våger og kragefugle.

1989: 2
8/4 1 (2K) Ø (12.25) KH(JB.PEL.EVR.HVR.BV).
16/12 1 juv SV (10.35) Skansehage (EVR) .
Fuglen 8/4 der kom i pæn højde langs KH's nordkyst, forårsagede lidt postyr hos de ellers så koncentrerede observatører - incl. et hold fra den lokale husmoderforening, der aldrig fandt ud af, hvorfor fuglen var „så vigtig“ for området.
Ungfuglen den 16/12 gik tilsyneladende til rast på Nakke.
Kuldenedtræk om natten ned til -10°. Kun anden decemberobservation og glædeligt med både op- og nedtræk.

1988: 1
Den kom endelig på falderebet - men hvilken markering:
23/10 1 juv R HV (PG,
12/11 1 juv går til rast i Ringholmskov om eftermiddagen (BBP, PR),
13/11 1 2K findes fra den tidlige morgenstund rastende i Ringholm skov- siddende itoppen af et grantræ. Ses„næsten“hele dagen (LB, EVR, HVR). Trods en mindre divergens i aldersbestemmelsen drejer det sig nok om samme fugl.

1987: 1
Efter det historiske havnørneår 1986 med 8 expl tager det ene 87-expl sig beskedent ud, men den kom da - i øvrigt i stor højde:
12/4 1 2k SØ (9:35) Flyndersø (EVR).

1986: 8
Til glæde for mange af stedets observatører blev 1986 året, hvor ørnene markerede sig mere end flot ved Rørvig, i alt 8 fugle lod sig skue mellem 26/1 og 6/5:
26/1 1 V HV (Palle Graubæk),
2/2 12.45-13.20 1 juv (2k) rast HV herefter gik den Ø i kraftig modvindskuling (JB,EVR). Ekspeditionenlykkedes dog, idet den blev set indtrækkende ved Hundested af Tim Andersen.
21/2 13.10 1 juv SV KH (LL),
14/3 16.30 1 (EjnarHansen),
18/3 13.35 1 Ø KH (JC, LL),
21/3 17.35 1 juv N KH (JW),
19/4 13.58-15.01 1 Ø KH (JC),
6/5 1 imm NØ Dybesø (JB, LL).

1985: 3
5/1 1 imm (2K) rst KH - på et sommerhustag. Opdaget 10.20, forsvandt 10.35 efter et sving udad mod SV (EVR).
17/2 10.20 1 tf KH muligvis ad, i hvert fald ej identisk med foregående (EVR).
16/4 7.35 1 imm Ø KH (NBA).
Fint med 3 fugle, heraf en gedigen trækobs. Den tidlige fugl kan være på sekundært trak, muligvis overvintrende i Roskilde Fjord-området - Samme bemærkning kan evt. gælde 2. fugl.

Desuden en ældre iagttagelse: 1 rast hele vinteren 1963/64 Skansehage (Herluf Olsen via EVR).

1984: 2
20/2 1 imm E HV (JL)
28/3 1 imm TF KH (EVR,HVR).

1983: –

1982: 4
To overvintrende på halvøen gav en god indledning på fugleåret 1982. 1/1-3/1 1 imm + 1 juv.Herefter kun 1 juv indtil 12/1, i alt 6 obsdage (JB,KB,JC,EVR).
Derudover:
30/1 1 juv NE (10:45) KH (LL),
7/11 1 W (12:00) Plantagen (PEL).

1981: 1
15/10 1 juv SE (10:25) HV (EVR).
10. iagttagelse fra området, fordelt med 6 forår og 4 efterår.

1980: –

1979: 4
Den strenge vinter har drevet de overvintrende fugle langt mod syd, og givet grundlag for et stort forårstræk:
17/2 1 subad (9:50) SW-R HV (EVR),
10/3 1 juv NE (10:25) HV (EVR),
4/4 1 juv E (12:52) KH (LB),
9/4 1 tf (16:45) KH (Kjeld Andersen, LB).

1978: 2
7/4 1 ad Ø (12:46) HV (LB),
4/11 1 juv NV (9:15) KH (DOF-ekskursion).

1977: –

1976: 1
23/11 1 juv SØ (12:37) Rørvig (FA).
Tredje iagttagelse for området.

1975: –

1974: 1
20/4 1 ad/subad NØ Brentebjerg (LB).

1973: 1
1/12 1 juv R KH (EVR).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 28 4 2 1 6 1 2 1 54
Total 5 7 32 4 2 1 6 1 2 1 61
MaxRst 1 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nobs 10 12 38 16 23 28 18 32 30 24 15 11 257
Ndag 8 7 15 11 17 21 15 27 23 23 12 9 188
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 28 10 1 49
Total 1 14 28 10 3 1 57
MaxRst 1 3 5 5 4 2 2 2 3 3 2 2 5
Nobs 12 16 20 41 27 14 21 20 22 15 8 15 231
Ndag 9 11 11 23 15 11 18 20 19 13 7 11 168
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 7 2 1 1 2 1 2 33
Total 1 3 14 8 2 2 4 3 2 1 4 44
MaxRst 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3
Nobs 6 5 28 16 19 18 25 33 33 32 13 14 242
Ndag 2 5 20 10 12 14 20 24 26 26 12 10 181
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 5 12 1 1 4 27
Total 2 4 7 12 4 3 1 2 4 3 42
MaxRst 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3
Nobs 7 6 15 27 15 22 32 30 14 12 8 4 192
Ndag 6 6 12 14 13 18 27 29 13 11 7 2 158
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 21 32 13 3 8 1 83
Total 7 8 29 41 20 20 27 53 75 20 3 4 307
MaxRst 1 1 1 2 2 2 2 4 5 3 2 2 5
Nobs 7 10 23 35 24 28 28 42 46 22 7 4 276
Ndag 6 8 16 25 17 23 25 31 29 18 7 3 208
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 8 3 1 3 5 2 1 1 33
Total 2 2 7 8 3 1 3 10 2 1 1 40
MaxRst 2 2 2 2 2 2 4 5 3 2 2 5
Nobs 16 2 15 11 19 30 30 32 39 23 15 6 238
Ndag 14 2 14 8 16 27 27 27 30 21 13 6 205
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 6 8 6 1 3 3 1 2 2 36
Total 4 3 6 8 6 1 3 3 3 1 2 2 42
MaxRst 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3
Nobs 11 9 18 25 15 20 31 32 30 23 15 13 242
Ndag 10 8 11 12 11 19 28 27 26 22 14 12 200
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 14 11 3 2 2 14 3 52
Total 1 2 14 11 3 2 2 18 3 56
MaxRst 1 2 2 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4
Nobs 10 10 24 23 15 18 14 32 42 31 22 15 256
Ndag 8 10 19 19 15 13 13 26 30 26 21 15 215
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 8 18 4 3 4 1 42
Total 1 7 8 18 4 3 4 1 46
MaxRst 3 4 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 4
Nobs 18 21 24 19 28 23 27 24 21 20 23 15 263
Ndag 12 13 15 16 20 19 25 23 20 18 19 12 212
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 3 17 6 3 1 5 8 8 1 60
Total 17 3 20 6 4 2 5 8 11 1 2 79
MaxRst 5 3 3 1 1 1 1 3 2 3 2 5
Nobs 39 10 41 11 6 4 4 13 27 33 1 2 191
Ndag 17 6 24 7 4 4 4 11 18 21 1 2 119
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 6 10 1 3 3 2 1 33
Total 5 29 6 11 2 1 3 4 2 2 4 69
MaxRst 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17
Nobs 6 47 7 13 2 1 5 19 9 2 10 121
Ndag 4 18 6 6 2 1 5 17 7 2 6 74
Fænologi 09·· ···· ···· ··23 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 12 7 2 1 26
Total 8 5 12 10 3 1 1 1 1 2 44
MaxRst 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 5
Nobs 33 18 23 5 3 2 1 1 2 2 90
Ndag 19 10 14 4 3 2 1 1 2 1 57
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··15 08·· ···· ···· ··10 22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 3 5 4 2 1 1 6 3 33
Total 19 3 5 5 1 2 2 1 7 3 8 56
MaxRst 9 6 2 1 1 1 1 1 8 9
Nobs 54 35 7 7 2 2 3 1 6 4 22 143
Ndag 21 20 5 5 2 2 3 1 6 3 14 82
Fænologi 01·· ···· ···· ··26 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 7 9 1 1 2 4 2 2 32
Total 3 3 7 11 1 2 3 5 2 3 40
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 3 4 7 11 1 3 3 5 4 3 44
Ndag 2 3 6 7 1 3 3 5 3 2 35
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··16 24·· ···· ···· ···· ··23

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 6 1 1 3 1 21
Total 2 7 9 1 1 5 1 26
MaxRst 3 1 2 3
Nobs 2 7 7 1 2 6 1 26
Ndag 2 7 3 1 2 6 1 22
Fænologi 02·· ···· ··21 31·· ···· ···· ··02

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 15 10 1 1 4 37
Total 7 15 11 1 1 5 40
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 9 16 12 1 1 5 44
Ndag 7 9 6 1 1 5 29
Fænologi 02·· ···· ···· ··05 06 05··24

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 2 1 1 1 3 18
Total 3 1 9 2 2 1 1 3 3 25
MaxRst 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 3 2 9 2 2 1 1 2 3 25
Ndag 3 2 6 2 2 1 1 2 2 21
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 11··22 10··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 6 1 2 5 1 23
Total 2 9 6 1 1 2 5 2 28
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 9 6 1 1 2 5 2 28
Ndag 2 6 4 1 1 2 5 2 23
Fænologi 01··25 09·· ···· ··18 31·· ···· ···· ··27

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 8 8 2 4 1 26
Total 1 2 9 8 3 5 1 29
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 12 9 3 6 1 34
Ndag 1 2 7 6 3 6 1 26
Fænologi 10·· ···· ···· ··28 01··12 01·· ··21

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 6 1 12
Total 3 2 2 6 1 14
MaxRst 2 2
Nobs 5 2 2 5 1 15
Ndag 4 2 2 5 1 14
Fænologi 06·· ···· ··14 01·· ··09

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 3 8
Total 3 1 3 2 3 12
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 3 1 3 2 5 14
Ndag 2 1 3 2 2 10
Fænologi 16··30 03 07··22 13·· ··03

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 2 1 1 9
Total 3 1 1 2 2 1 1 11
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 1 1 3 2 1 1 13
Ndag 3 1 1 3 1 1 1 11
Fænologi 23·· ···· ··08 28·· ···· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 1 8
Total 5 1 1 1 8
MaxRst
Nobs 5 2 1 1 9
Ndag 3 1 1 1 6
Fænologi 24·· ···· ··09 18art/02430.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 16:00 af lb